Zpráva o společnosti
/ Annual Report
2012
Zpráva o společnosti & Annual Report I I Zpráva o společnosti & Annual Report
01.
Úvod / Introduction
Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové,
Dear business partners, dear colleagues,
Rád bych vám tímto poděkoval za dosavadní spolupráci. Jsem
si jist, že my všichni si uvědomujeme, jak složité období prožíváme, a jsem přesvědčen, že každý z nás dělá maximum pro to,
abychom prošli touto situací se vztyčenou hlavou a všem mohli
zpříma hledět do očí.
Já sám jsem se v uplynulém období mnohokrát přesvědčil, jak
moc všichni chcete být úspěšní, jak moc si ceníte týmové práce
a co všechno dokážete obětovat. Jsem si zároveň dobře vědom
toho, že jsme byli nuceni učinit mnoho nepopulárních opatření.
Také jsem si vědom, že s některými zcela nesouhlasíte, ale věřte
mi, že každé takovéto opatření nám umožní v budoucnu získat
určitou výhodu, náskok nebo možnost být tím nejúspěšnějším.
To, že si všichni uvědomujeme současnou situaci, nás stmelilo a rovněž nám ukázalo, že jsme silnou společností, která si
dokáže najít pozici na stavebním trhu, která se dokáže postarat o své zaměstnance a také být nesmlouvavá ke všem, kdo jí
nepřejí, nebo kdo se dokonce snaží naši společnost oslabit.
Je pro mě velmi důležité vědět, že se mohu spolehnout na
vás všechny, kteří zde pracujete. To co společně vytváříme, nám
ukazuje, že se nemusíme obávat budoucnosti, že jsme schopni
postavit se společně každé výzvě, která se před námi objeví.
V tomto roce jsme se setkali s celou řadou problémů. Nedostatek zakázek, cenová úroveň, nedostatek peněz na financování
již vysoutěžených stavebních akcí, to vše je dnes na každodenním pořádku. Problémy s čerpáním evropských peněz se tvrdě
a razantně odrazili v celkové ekonomické situaci celé ČR a ve
veliké míře i v oblasti stavebnictví. Přesto nepanikařme. Nejsme
v krizi. Společně čelíme nastalé situaci a reagujeme na současný
ekonomický potenciál našeho státu, potažmo našich investorů.
Po celou tuto dobu znovu a znovu ukazujeme, že jsme úspěšní
v mnoha zakázkách, kterých se účastníme. Jsme úspěšní v provádění stavebních prací, jsme úspěšní v řízení procesů, dokážeme
vymýšlet nové technologie a úspory a to ve všech oblastech.
Ano, já považuji naši společnost za úspěšnou. A věřím, že
úspěšnou společností budeme i nadále. Ještě jednou všem
děkuji a těším se na další spolupráci.
I would like to thank you all for your cooperation. We all know
that we are going through a difficult time now and I am sure
that each of us does his best to walk out keeping our heads up
and looking the others to the eye.
In the past period of time I noticed many times how successful you all want to be, how much you appreciate and respect
teamwork and how much you are willing to sacrifice. I am also
aware of the fact that we were forced to take some unpopular
measures and that you do not fully agree with some of them,
but believe me when I say that taking steps like those will help
us get a certain kind of advantage, lead and a chance to be
the most successful ones in the future.
The fact that we all realize the current situation has brought
us closer and showed us that we are a strong company, which
can find its position on the construction market, is able to look
after its employees and can be uncompromising to all who go
against it or even try to harm it.
For me it is very important to know that I can rely on all of the
employees. The things we have been creating together show
us that we do not need to be afraid of the future and that we
are capable of rising to every new challenge that appears.
This year we had to face a lot of problems - the lack of orders, price level, lack of money to fund the construction work,
these all are everyday problems. Problems with drawing the
EU money distinctively affected the economic situation in the
whole country and especially the area of building industry. But
let’s not panic. We are not in crisis. We have been facing the
situation and reacting to the current economic potential of our
country, or more precisely to our investors. Throughout the
time we keep proving again and again that we are successful
at carrying out the orders. We are successful at doing construction work, conducting the processes and coming up with
new technologies and savings in all areas.
Yes, I consider our company to be successful. I believe that
it will stay this way, and again, thank you all.
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva a generální ředitel společnosti
Ing. Jan Kokeš
General director and Chairman of the Board
Zpráva o společnosti & Annual Report I 02.
Profil společnosti / Company profile
„Tradice a nový rozvoj“
„Tradition and new development“
Chládek & Tintěra, a. s., známá jako stavební společnost s univerzálním výrobním programem, působí na celém území České republiky již od roku 1990. Během této doby si vysloužila
pověst dynamické a ekonomicky stabilní stavební firmy, která
svou perspektivu vidí v respektu a vstřícnosti k zákazníkům,
kvalitě práce založené na sounáležitosti pracovníků s firmou
a jejich odborné kvalifikaci, jež umožňuje zvládnutí nejnovějších technologií a moderních technických prostředků.
Naším významným charakteristickým znakem je tradice. Firma prošla více jak dvacetiletým vývojem. Rozhodující aktivity
společnosti jsou orientovány do oblasti rekonstrukce a oprav
železnic, silnic, mostů, pozemního stavitelství, sanací betonových konstrukcí a trolejových vedení. Všechny důležité činnosti
má firma certifikovány. Největší podíl v naší produkci představují v současné době stavby dopravní, občanské a bytové.
Chládek & Tintěra, a. s., se podílí na významných celostátních železničních, mostních a pozemních stavbách. Přesto si
zachovala ke svému regionu silný „emocionální” vztah a usiluje o jeho další rozvoj. Významně mu pomohla i po rozsáhlých
povodních v roce 2002.
V roce 2010 společnost dokončila rozsáhlou opravu a rekonstrukci litoměřického zimního stadionu. Realizace takové stavby dostatečně prověřila schopnost společnosti zvládnout rozsáhlé a velmi náročné stavby. Počátkem roku 2011 společnost
zahájila spolupráci s významnými soukromými investory, která
vede k dalšímu posilování v segmentu občanských a bytových
staveb. Tato spolupráce vyústila v roce 2012 v úspěšnou realizaci nemocnice v Mladé Boleslavi. Další projekty ve spolupráci
se soukromými investory jsou rozpracovány.
Chládek & Tintěra, Inc. is known as a building company with
universal production schedule. It has been in the Czech Republic since 1990. It is well known as a dynamic, economically
stable building company which sees its perspective in respect
and willingness to help the clients, quality of work based on
solidarity of the workers with the company and their special
qualifications which let them deal with the new technologies
and modern technical facilities.
Our typical characteristic is tradition. The company has gone
through over twenty years of development. The crucial activities of the company are oriented in the areas of reconstructions
and reparations of railways, roads, bridges, land constructions,
concrete constructions and contact lines. The important activities are certified. Nowadays the biggest part of its production
is represented by road, public and housing structures.
Chládek & Tintěra,Inc. takes part in important nationwide railway and bridge constructions. However we still have strong
emotional connections to our region and we strive for its further development. We significantly helped our region after vast
floods in 2002.
In 2010 our company finished reconstruction of a winter stadium in Litoměřice. Carrying out such an operation proved the
ability of the company to deal with extensive and demanding
constructions. At the beginning of 2011 our company started
cooperation with major private investors. This cooperation
leads to further strengthening in the segment of public and
housing constructions. This cooperation resulted in successful
construction of hospital in Mladá Boleslav. The next projects in
cooperation with private investors are being worked on.
I Zpráva o společnosti & Annual Report
CSR
CSR
Společenská odpovědnost
Jako firma uplatňující moderní přístupy si uvědomujeme
důležitost naší společenské odpovědnosti, kterou neseme
vůči všem zaměstnancům, investorům, obchodním partnerům,
společnosti a životnímu prostředí. Věříme, že jedině odpovědným konáním přispějeme k udržitelnému rozvoji a zlepšíme tak
oblasti, v nichž jako firma působíme.
Social responsibility
As a company with a modern approach, we realize the importance of the social responsibility, which we have for our
employees, investors, business partners, society and environment. We believe that our responsible attitude will contribute
to sustainable development and we will improve the areas in
which we work.
Investujeme do našich zaměstnanců
Klademe vysoký důraz na spokojenost našich zaměstnanců.
Budujeme a udržujeme firemní kulturu založenou na dodržování etických pravidel, neustálém vzdělávání a rozvoji zaměstnanců včetně systematické péče o jejich zdraví a bezpečnost. Snažíme se o vytváření podmínek pro vyváženost práce
a osobního života.
We invest in our employees
We put a great stress on satisfaction of our employees. We
build and keep the company culture based on following ethical rules, continual education of our employees and we care
for their health and safety. We are trying to create good conditions so that their work and private lives are in balance.
Odpovědnost vůči životnímu prostředí
Uvědomujeme si svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. Podnikáme kroky ke snižování všech negativních dopadů
a propagujeme udržitelné podnikatelské postupy na trhu.
Podpora
Podporujeme studenty a jsme aktivně zapojeni do jejich zaučení v reálné praxi. Sponzorujeme různé kulturní a sportovní
projekty včetně našeho oblíbeného Dragon Boat Týmu Hrochů
z Litoměřic.
Ing. Pavel Stoulil
obchodní ředitel
Responsibility for the environment
We realize our responsibility for the environment. We take
steps to lower all the negative impact and support sustainable
business operations on the market.
Support
We support students and take part in their integration into
practice. We sponsor various cultural and sport events and
project including our favourite Dragon Boat Team of Hippos
from Litoměřice.
Ing. Pavel Stoulil
Business director
Zpráva o společnosti & Annual Report I 03.
Integrovaný systém managementu /
Integrated system of management
V uplynulém hospodářském roce pokračovala společnost Chládek & Tintěra, a. s., v uplatňování systémů řízení kvality, environmentu a BOZP podle norem řady ISO, a to podle aktualizované
Politiky kvality, ŽP a BOZP. Dodržování požadavků těchto norem
a funkčnost systému byly předmětem kontrolního auditu ze strany certifikačního orgánu STAVCERT Praha, s. r. o., který úspěšně
proběhl v listopadu 2011 a jeho výsledky poskytly společnosti
mimo jiné další příležitosti ke zlepšování.
K naplnění cílů všech tří systémů bylo pro rok 2011 stanoveno celkem 47 programů, ze kterých bylo 33 splněno, 4 splněny
nebyly a 3 byly přesunuty na rok 2012 (viz „Přezkoumání systému vedením“).
V oblasti zvyšování kvalifikačních předpokladů společnosti
byla úspěšně dokončena certifikace svařování podle ČSN EN
ISO 3834-2, bylo získáno Oprávnění TIČR dle §6c, písm. 1 c)
zákona č. 174/1968 Sb., pro montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrozařízení a v současné době jsou dokončovány činnosti
k získání pověření MDČR k provádění TP a zkoušek UTZ dle
zák. č.266/1994 Sb., o drahách.
Ing. Stanislav Fousek
administrativní ředitel
I Zpráva o společnosti & Annual Report
In the past year the company Chládek & Tintěra, Inc continued at implementing the system of control of quality, environment and occupational health and safety according to the ISO
standards following the new updated version of the politics of
quality, environment and occupational health and safety. Following these standards and the function of the system were
checked during the audit performed by the certifying authority
of STAVCERT Praha, Ltd. The audit was performed in Novemeber 2011 and its results gave our company new ideas and
opportunities for improving our system.
There were 47 programmes set to achieve the goals of all three
systems, 33 of them were achieved, 4 were not and 3 were put
off to 2012.
In the area of improving the qualification of the company, we
achieved a certification for welding (according to ČSN EN
ISO 3834-2), we also got TIČR certification for installation,
inspection and tests of electric devices and we are working
on getting more.
Ing. Stanislav Fousek
Administrative director
04.
Kolejové stavby / Railway constructions
Závod 01
Plant 01
Kolejové stavby
Railway constructions
Hlavní náplní závodu kolejových staveb je výstavba a rekonstrukce železničního spodku a svršku. Ve spolupráci s významnými stavebními firmami se podílíme na výstavbě železničních
koridorů.
Pro naše investory realizujeme zejména opravy kolejí, výhybek, železničních přejezdů, souvislé výměny kolejnic a pražců
včetně zřizování bezstykové koleje, kompletní výměnu nebo pročištění štěrkového lože apod.
Tyto práce provádíme převážně na celostátních a regionálních drahách, železničních stanicích a uzlech i na vlečkách.
The main function of the department of railway constructions
is the building and reconstruction of railway substructure and
superstructure. In cooperation with major building companies
we take part in building railway corridors.
For our investors we carry out reparations of rails, points,
railway crossings, the changing of rails and beams, cleaning
or changing of ballast, etc.
We carry out these works on nationwide and regional railways, railway stations, railway junctions or railway sidings.
Plant 01
Závod 01
Kolejové stavby / Referenční stavby
Railway constructions / Refrence
constructions
Závod kolejových staveb buduje železniční svršek mezi
Olbramovicemi a Tomicemi
V srpnu roku 2009 byla zahájena jedna z největších železničních
staveb posledních let na našem území, a sice „Modernizace trati
Votice–Benešov u Prahy“. Závod kolejových staveb společnosti
Chládek & Tintěra, a. s., se na ní v současnosti podílí budováním
železničního svršku mezi vjezdovým návěstidlem Olbramovice
a výhybnou Tomice, včetně nejdelšího Zahradnického tunelu na
nové přeložce.
Délka tohoto úseku je 2896 metrů, z čehož 1044 metrů představuje část procházející novým Zahradnickým tunelem. Železniční svršek první koleje byl kompletně dokončen a předán
29.srpna 2012. Zároveň do tohoto termínu byla smontována
kolej číslo 2 v místech mimo stávající těleso trati.
S uvedením koleje číslo 1 do provozu byla zahájena výluka
koleje číslo 2. V této výluce pracovníci závodu kolejových staveb
dokončí železniční spodek a svršek v místech napojení na stávající trať a musí být dokončeny nástupní a záchranné plochy před
oběma portály Zahradnického tunelu. Práce musí být dokončeny
Railway constructions plant building a railway
superstructure between Olbarmovice and Tomice
One of the biggest railway constructions if the last years was
started in August 2009, it is “Modernization of railway track
Votice – Benešov u Prahy.” The plant of railway constructions
from the company Chládek & Tintěra, Inc., is now building
a railway superstructure between the entry signaling device
Olbramovice and the passing siding Tomice. Including the
longest Zahradnický tunnel on a relocated track.
The length of this stretch is 2896 meters, 1044 of them is the
track going through the new Zahradnicky tunnel. The railway
superstructure of the first track was finished and handed over
on August 29, 2012. The second track was put together in
areas outside the body of the railroad.
When the first track was put into operation, the second track
was closed. During this closure the workers of Railway constructions plant will finish the superstructure and substructure in the
areas where the track joins the current railroad. They also have to
build the platforms and safety zones outside the both portals of
Zpráva o společnosti & Annual Report I do 30. listopadu 2012, kdy bude uvedena do provozu i kolej číslo
2, a tímto bude zahájen v tomto úseku dvojkolejný provoz.
the tunnel. The works have to be finished by November 30, 2012,
then the second track will be put into operation too.
Související činnosti
Společnost Chládek & Tintěra, a. s., v rámci celé stavby, jejíž délka je přes 18 kilometrů, prováděla v letech 2011 až 2012 také
řadu dalších stavebních objektů. Jednalo se zejména o zřízení
železničního svršku ve stanici Votice nebo o vybudování silničního mostu nad tratí v úseku mezi Bystřicí a Benešovem. Ten převádí vedlejší silnici přes novou přeložku trati. Z menších objektů
to bylo vybudování tří propustků mezi Tomicemi a Bystřicí, či
vybudování zárubní zdi ve stejném úseku. Závod mostních staveb dokončil propustek v úseku Tomice–Bystřice.
Related works
Within this construction, which was over 18 kilometers long, the
company Chládek & Tintěra, Inc., carried out some other building works in 2011 and 2012. It was mainly the construction of
railway superstructure in Votice or building a road bridge above
the railroad on a stretch between Bystřice and Benešov. The
bridge takes a side road over the new relocated track. Some
of the smaller projects were e.g. building three sluices between
Tomice and Bystřice or building a wall in the same stretch.
Cílem je napřímit a zkrátit trať
Stavba je součástí IV. tranzitního železničního koridoru a jejím předmětem je modernizace asi 18,3 km dlouhého traťového úseku mezi
Voticemi a Benešovem u Prahy (vč. stanic Votice, Olbramovice,
Bystřice u Benešova a výhybna Tomice). Stavba řeší hlavně zdvojkolejnění celého úseku spolu s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí a výstavbu pěti tunelů. Tím dojde ke zkrácení délky trati,
zvýšení propustnosti a navýšení rychlosti projíždějících souprav.
The aim is to straighten and shorten the track
This construction is a part of the fourth transit railway corridor
and its aim is to modernize about 18.3 kilometers long stretch
between Votice and Benešov u Prahy (including the stations of
Votice, Olbramovice, Bystřice u Benešova, and passing siding
Tomice). The aim is to make the whole stretch double tracked,
adjust the position of the tracks and build five tunnels. This will
shorten the track, increase the permeability and the speed of
the passing by trains.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy
Celková délka stavby: 18 472 km
Tunely: 5 (588 + 480 + 1 030,4 + 324 + 254 m)
Celkové investiční náklady: 6 756 893 000 Kč
Investor stavby: SŽDC, s. o.
Zhotovitel: Sdružení VoBen (Eurovia CS, a. s., Subterra a. s.,
Viamont DSP a. s.)
Subdodavatel: Chládek & Tintěra a.s.
Realizované úseky: železniční stanice Votice; OlbramoviceTomice, železniční svršek a spodek
Termín zahájení: srpen 2009
Termín dokončení: prosinec 2013
The name: Modernization of railway track Votice – Benešov
u Prahy
Length of the construction: 18.472 meters
Tunnels: 5 (588 + 480 + 1030.4 + 324 + 254)
Total cost: 6.756.893.000 CZK
Investor: Railway Infrastructure Administration, state organization
Contractor: VoBen group (Eurovia CS, a. s., Subterra a. s., Viamont DSP a. s.)
SUB construction: Chládek & Tintěra, Inc.
Installed sectors: railway station Votice; Olbramovice-Tomice
Start: August 2009
Finish: December 2013
Ing. Milan Topol
ředitel stavby
Ing. Milan Topol
Director of Construction
I Zpráva o společnosti & Annual Report
05.
Inženýrské stavby / Engineering works
Středisko 02
Centre 02
Inženýrské stavby
Engineering works
Středisko inženýrských staveb realizuje stavby, které patří do
kategorie infrastrukturálních staveb. Realizovali jsme stavby kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod pro zákazníky v oblasti
komunální sféry. Součástí realizací byla i nová vodovodní vedení
různých profilů a délek. Na několika místech jsme realizovali kompletní infrastrukturu pro novou výstavbu rodinných domků.
Značnou část prováděných prací tvořila výstavba různých asfaltových komunikací s odvodněním povrchových vod a osazením
ochranných svodidel. Součástí realizace byla i instalace dopravního značení.
Nejvýznamnější stavbou uplynulého období byla realizace
sportovního areálu v Horních Počaplech.
The centre of engineering constructions carries out the constructions, which belong to the category of infrastructural constructions. We carried out the constructions of drain lines and
sewage treatment plants for the customers from the municipal
sphere. Part of the construction was also implementation of new
water pipelines of different lengths and profiles. In a number of
places we carried out a complete infrastructure for housing development.
A major part of our work is represented by constructions of
asphalt roads with drainage and with guard rails. We also installed road signs.
The most significant construction of the past period of time
was the construction of the sports ground in Horní Počaply.
Sportovní areál Horní Počaply
Objektové složení areálu:
Provozní budova, hala na stolní tenis, hokejbalové hřiště, víceúčelové
hřiště, hřiště na volejbal, tenisové kurty, travnaté fotbalové hřiště, tréninkové travnaté hřiště, hřiště na skateboard, běžecká dráha, skok
do výšky, skok do dálky, dětské hřiště, komunikace pro pěší, parkoviště pro návštěvníky, závlaha, odvodnění, přípojky médií, veřejné
osvětlení, oplocení celého areálu i jednotlivých sportovišť. Celkové
rozpočtové náklady této stavby byly ve výši 64 mil. Kč bez DPH.
Již někdy na přelomu tisíciletí vznikl v hlavách zástupců obce
plán vybudovat sportovní areál, který by sloužil nejenom místnímu fotbalovému klubu, ale i široké sportovní veřejnosti. V tomto
období středisko inženýrských staveb provádělo pro obec revitalizaci prostranství okolo bytových domů, a tak se dá říci, že historie boje o zakázku spadá do tohoto období i přesto, že tendr na
stavbu proběhl až v roce 2009. Myšleno tím navázání a udržování
kontaktu s potenciálním investorem. V průběhu těchto let jsme,
k plné spokojenosti starosty a občanů celé obce, provedli několik
větších i menších staveb, jako např. rekonstrukce ubytoven, oprava chodníku k elektrárně, oprava chodníků po povodni a spoustu
dalších drobných staveb.
Sports ground Horní Počaply
Parts of the premises:
Utility building, table-tennis hall, hockey-ball ground, multipurpose ground, volleyball court, tennis courts, grass football
pitch, grass ground for trainings, skateboard ground, running
track, high jump and long jump area, children playground,
pedestrian zone, car park, irrigation, drainage, media access, public lighting, fencing of the whole area and individual
grounds. The total budget for this construction was 64 084 719
CZK not including VAT.
Sometime at the turn of the millennium the municipal council
members had an idea to build a sports ground, which would
not be used only by the local football club but also by the general public. Our Centre of engineering construction was working on the revitalization of the area around a housing estate,
so even though the tender took place in 2009, the relationship
with the potential investor can be dated to the start of new millennium. During those years we carried out a number of bigger or smaller constructions, which met the demands of the
mayor and the citizens. Amongst our constructions were for
Zpráva o společnosti & Annual Report I Stavba začala již na konci roku 2009 sejmutím ornice. Poté byl
v souladu se stavebním povolením přizván archeologický dozor,
který naznačil historické nálezy v celé ploše staveniště o výměře
cca 4 ha. To následné práce pozastavilo s tím, že průzkum ploch
začne na jaře roku 2010 podle aktuálního stavu počasí. Ve druhé
polovině dubna 2010 skutečně začaly archeologické vykopávky
v prostoru pod základy provozní budovy a přilehlého parkoviště
o výměře 4 000 m2. Tyto práce znamenaly zdržení cca 3 měsíce
a stály obec bez mála 1 mil. Kč. Uvažováno v kontextu celého
sportoviště, došlo by potom ke zdržení výstavby zhruba o 1,5 roku
a obec by přišly archeologické práce na cca 10 mil. Kč nad rámec
uvažované investice. Z těchto důvodů a pod vlivem žádosti pracovníků archeologického ústavu v médiích, že v současné době
s rozvojem výstavby a dalším záborem půdy nestíhají třídit nalezený odkaz našich předků, bylo projednáno a odsouhlaseno, že
zbytek lokality bude překryt náspem o mocnosti 0,6–2,5 m z místních zdrojů. Takto bylo toto naleziště zakonzervováno pro budoucí
generace. Tento zvolený postup byl nejen méně finančně náročný pro obecní pokladnu, ale zkrátil i lhůtu dostavby areálu.
K plnému nasazení kapacit tak mohlo dojít až ve druhé polovině
roku 2010. A pak už šlo vše tak, jako obvykle. Do konce roku byla
postavena hrubá stavba provozní budovy (spolupráce se střediskem pozemních staveb), vybudovány přípojky inženýrských sítí a již
zmiňovaný násep nad celým zájmovým územím. V průběhu roku
2011 pak probíhaly práce na dostavbě provozní budovy, odvodnění
zájmového území, závlaze, parkovišti a jednotlivých sportovištích.
Za zmínku snad ještě stojí, že v průběhu výstavby byla vyprojektována přístavba haly na stolní tenis, která se stala součástí celého
areálu dokončeného a předaného v listopadu roku 2011.
example – reconstruction of the lodging house, repairs of the
pavements, and many more.
The building work started at the end of 2009 by removing
the topsoil. An archeological supervisor was invited after that
in conformity with the building permission, and he implied possible archeological finds in the whole four-hectare area. This
stopped all work. The archeological research was planned to
start in spring 2010 depending on the weather. They excavation started in the middle of April 2010 under the foundations
of the utility building and car park sized about 4 000 square
meters. This caused a three-month delay and cost the town
almost 1 million CZK. In the context of the whole sports ground
the delay would have been about 1,5 year and the archeological research would have cost the town about 10 million CZK
above the planned budget. Based on this fact and the request
of the archeologists who could not manage to organize the
finds in time, it was agreed that the rest of the area would be
covered by the local soil of 0.6–2.5 meters of thickness and
preserved for the next generations. Not only this procedure
was less expensive for the town but it also made the building
period shorter.
The construction fully started in the second half of 2010. The
rough building of the utility building, utility networks and the
above-mentioned embankment were finished at the end of the
year. In 2011 we worked on finishing the utility building, draining of the area, irrigation, car park and the individual grounds.
The table-tennis hall was added to the project during the construction and became the part of the whole sports premises
finished and handed over in November 2011.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: Sportovní areál Horní Počaply
Investor stavby: Obec Horní Počaply
Vedoucí stavby: Václav Syřiště
Celkové investiční náklady: 64 mil. Kč
Termín realizace: 11/2009 – 08/2011
The name: Sports complex Horní Počaply
Investor: Municipality Horní Počaply
Head of construction: Václav Syřiště
Total cost: 64 mil. CZK
Term of realization: 11/2009 – 08/2011
Ing. Jaroslav Krejza
Vedoucí střediska inženýrských staveb
Ing. Jaroslav Krejza
Head of engineering constructions
I Zpráva o společnosti & Annual Report
06.
Mostní stavby / Bridge constructions
Závod 03
Realizujeme rekonstrukce a novostavby železničních mostů
při výstavbě vysokorychlostních koridorů. Provádíme rekonstrukce a opravy mostů na celostátních i regionálních železničních tratích.
Rekonstruujeme a opravujeme také silniční mosty. Provádíme novostavby, rekonstrukce a opravy propustí (železobetonových trubních a Multi–Plate) a výstavby podchodů. Provádíme
rekonstrukce a opravy opěrných zdí (gabionových, kamenných
a železobetonových), zárubních a obkladových zdí a rekonstrukce a opravy historických hradeb. Rovněž provádíme i sanace
veškerých železobetonových konstrukcí. Izolace rekonstruovaných mostů schválenými systémy SŽDC. Opracování a montáž
mostnic a všechny související práce.
Referenční stavby závodu mostních staveb
Uplynulé období skončilo pro závod mostních staveb oproti
předchozím letům výrazným poklesem vlastních výkonů, který se projevil i na ekonomickém výsledku závodu. Pokračoval
trend malých zakázek především údržbového charakteru.
Tato skutečnost vyvolala s ohledem na očekávaný vývoj na
trhu stavebních zakázek nutnost přehodnocení personálního
obsazení závodu. Došlo tak ke snížení početního stavu dělnických profesí. Snahou je i nadále udržet kvalitní kádr techniků
a „skalní“ jádro dělníků.
I nadále je naším dominantním investorem Správa železniční
dopravní cesty, s. o.
Přes tyto skutečnosti se závodu mostních staveb podařilo zrealizovat velké množství dopravních staveb, proto nelze vyčlenit
pouze jednu jedinou jako referenční. Jedná se o desítky samostatných objektů. Zrealizované stavby ukazují široký záběr všech
pracovníků závodu a jejich zkušenosti od sanací přes novostavby železobetonových mostů ke stavbám z odborně opracovaného kamene.
V návaznosti na uplynulou stavební sezonu došlo k definitivnímu dokončení dvou vzpěradlových železobetonových mostů
Plant 03
We carry out restorations and constructions of railway
bridges. We restore and repair bridges on nationwide and
regional railway tracks.
We also restore and repair road bridges. We carry out
constructions, restorations and reparations of sluices (pipes
made of reinforced concrete and Multi-Plate) and constructions of underground passages. We restore and repair breast
walls (made of gabion, stone or reinforced concrete), facing
walls and also historical walls. We also provide rehabilitation of all reinforced concrete constructions, water-proofing of
the restored bridges authorized by the system of the Railway
Infrastructure Administration, machining and installation of
beams and all connected work.
Bridge structures – plant 03 – reference
building
Compare to the previous years the past period brought a significant decrease of work, which we can see in the economic
general result of the plant. We continued the persistent led to
a necessity of rethinking the staffing of the plant. We were forced to lower the number of workman’s positions. Our tendency is to keep highly skilled technicians and workers. Our main
investor is still the Railway Infrastructure Administration, state
organization.
The Bridge structures plant was still able to carry out a high number of road structures and it would be difficult to choose only one construction as the reference one. The carried
out constructions ranging from rehabilitation to constructions
of bridges made of reinforced concrete or constructions from
specially shaped stone show how skilled and experienced our
employees are.
In the last building season we finished two strut-framed
bridges on D8 motorway near Bílinka. We continued building
the sluices in a high-speed railway corridor near Olbramovice.
Zpráva o společnosti & Annual Report I na D8 v okolí Bílinky. Pokračovala stavba propustků na rychlostním koridoru u Olbramovic. Zahájení logisticky a koordinačně
náročných oprav opěrných zdí na akci Průjezd dopravním uzlem
Plzeň. Podařilo se také vysoutěžit a dokončit několik akcí pro
města a obce, jako byla například oprava Mysliveckého potoka
ve Varnsdorfu. Byla realizována náročná Oprava povodňových
škod v ulici Hřbitovní v Děčíně. Z dlouhého seznamu akcí pro
SŽDC s. o. lze jmenovat například opravu ocelového mostu km
47,655 na trati Blatno–Bečov. Opravy kamenných mostů u Tršnice a na trati M. Lázně– Karlovy Vary. Dlouhá řada objektů pro
OŘ Severozápad, a hlavně pro SMT Praha na trati Protivín–Zdice, opěrná zeď u Mladé Boleslavi. Velké množství práce bylo
realizováno na ocelových mostech v rozsahu provedení PKO
a sanace spodních staveb, jako jsou například mosty Hostouň,
Meclov, Horšovský Týn pro SMT Plzeň. Mostaři se také zdárně
zhostili první vlaštovky z akcí na Slovensku při realizaci mostu
přes Stupávku u Bratislavy.
Závod mostních staveb také zahájil práce na ojedinělé stavbě, kterou je „Rekonstrukce rozhledny na Klínovci“ v Krušných
horách. Jedná se o rozebrání původní věže a stavbu repliky se
zohledněním současných požadavků na bezpečnost a informovanost návštěvníků v příhraniční oblasti Božího Daru. Práce
v nadmořské výšce 1 244 m. n. m. mají svá specifika především
s ohledem na počasí a délku stavební sezony. Tuto krásnou
stavbu bychom měli dokončit v roce 2013.
Tento výčet není ani zdaleka konečný, ale přesto ukazuje
značný rozptyl znalostí a zkušeností všech, kteří se na stavbách
závodu mostů a sanací podílejí, obchodní a výrobní přípravu
nevyjímaje.
Vladimír Jehlička, DiS.
ředitel závodu mostních staveb
10 I Zpráva o společnosti & Annual Report
We also started logistics and repairs of breast walls in project
called “ Passage through the traffic junction of Plzen.” We also
did some constructions for towns and villages, e.g. reconstruction of Myslivecky brook in Varnsdorf, restoration of Hřbitovní
street in Děčín which was damaged by flood. There was also
a long list of work done for the Railway Infrastructure Administration, state organization – e.g. reconstruction of a steel bridge on
the railway line Blatno-Bečov, reconstructions of stone bridges
near Tršnice on the railway line Mariánské Lázně-Karlovy Vary,
a number of installations for Regional Directory Severozápad
and for SMT Praha on the railway line Protivin-Zdice. We did a lot
of steel bridges reconstructions and rehabilitation of bridges in
Hostouň, Meclov, Horšovský Týn and for SMT Plzeň. We also
carried out one of the first work in Slovakia, a bridge in Stupávky
near Bratislava.
Our plant also started working on an unusual project, which
is a reconstruction of a view tower in Klínovec in Krušné Mountains. We have to take the current tower apart and build a replica
in conformity with current safety standards. The constructions
take place in 1 244 above the sea level, which is very specific in
terms of weather conditions and the length of building season.
The building should be finished in 2013.
This is not the full list of our activities, but it shows a wide range of skills and experience of all our employees.
Vladimír Jehlička Dis.
Director of bridge constructions
07.
Pozemní stavby / Building constructions
Středisko 05
Centre 05
V oblasti pozemního stavitelství zajišťujeme širokou škálu
činností dle požadavků našich zákazníků. Stavíme rodinné
domy „na klíč” a malé i velké bytové domy či půdní vestavby.
Opravujeme panelové domy, provádíme zateplování objektů
a rekonstrukce fasád včetně památkových objektů.
Realizujeme i stavby občanské vybavenosti – nákupní centra, hotely, zdravotnická zařízení i školy. Realizujeme sportovní areály krytého typu jako víceúčelová zařízení. Stavíme
výrobní haly a stavby technické vybavenosti – inženýrské
sítě, komunikace a oplocení.
In the area of building constructions we provide a wide range
of activities to meet the demands of our clients. We build
“turnkey” family houses, small and big apartment houses or
loft conversions.
We repair panel houses, insulate the buildings and provide
reconstruction of facades even of historical objects.
We also carry out the buildings of civil amenities – shopping centres, hotels, medical facilities or schools. We build indoor multifunctional sports premises. We also build production halls and utility networks, communications and fencing.
Dostavba pavilonu „B“ Oblastní nemocnice
v Mladé Boleslavi
Finishing of the construction of “Pavilion
B” of regional hospital in Mladá Boleslav
Zahájení stavby
Převzetím staveniště v únoru 2011 začaly termínové dostihy,
které skončily až v srpnu 2012. Nejprve bylo nutné vyřešit
vjezd na staveniště, nové dopravní řešení, provizorní parkoviště pro cca 200 aut v areálu nemocnice a příjezdy k těmto
parkovištím. Dále zajistit obsáhlé oplocení a tři různá odběrná
místa elektrické energie (dvě také pro vodu). Vybudovat naše
plně funkční zázemí s připojením na internet. Přes všechny
možné komplikace, včetně projektové dokumentace, byly
zahájeny výkopové práce.
Initiation of the construction
We took over the building site in February 2011 and first had
to sort out some problems, this was done in August 2012.
First we had to sort out the entrance to the building site, temporary car park for about 200 cars in the hospital premises
and access to those car parks. Then we had to provide fencing of the whole site and three different places for electricity connection (two for water). We also had to build a fully
functioning facility with internet connection. Despite all the
complications we managed to start the excavation work.
Zemní práce, zajištění výkopu
Po nastěhování VGP (3/2012) se provedly první sondy, návštěvy geologa a statika. Bylo nutné navrhnout způsob pažení
jámy a podchycení stávajícího objektu SO36.1. Bohužel,
předpoklad základových poměrů v zadávací dokumentaci
byl zcela mylný. Horniny byly vyšších pevností, a tím nám
odpadly piloty a muselo se vymyslet plošné založení. Bylo
nutné odvozit cca 10 000 m3 hornin z centra města, provést
přeložky kanalizace, opravit přetrhané kabeláže a provrtané
vodovody. Asi největší obavy panovaly z těžení tvrdého pís-
Earthwork, excavation
After VGP arrived (March 2012) the first test pits and stress
analyst and geologist’s visits were arranged. First we had
to sort out the lagging of the hole and support of the current object SO36.1, unfortunately the projection of the foundations ratio in the placing documentation was wrong. The
rocks were very solid, we could not use the posts and had to
sort out the foundations. We brought about 10 000 m3 of rock
from the town centre, relocate the drain system, torn cables
and drilled water pipes. We were very apprehensive of quar-
Zpráva o společnosti & Annual Report I 11
kovce, a tím vyvolaných otřesů na stávající nemocnici a sousední zástavbu. Vše se geodeticky monitorovalo vč. sádrových terčíků. Bohudík jsme nezaznamenali žádné posuvy.
Stavba věžového jeřábu (16. dubna 2011). Zemní práce byly
ukončeny koncem dubna 2011.
Založení objektu.
Založení objektu bylo navrženo jako plošné ze silně vyztužené základové desky tloušťky 400–1 000 mm (zvýšená
tloušťka pod sloupy). Srovnání základové spáry bylo zajištěno cca 320 m3 podkladního betonu. Základovou spáru po
jednotlivých částech kontroloval geolog. Objekt o rozměrech 55×25 m byl navržen jako jeden dilatační celek, ale pro
usnadnění betonáží a postupu prací byl rozdělen smršťovacím pruhem na dvě části v poměru 1:2. Hydroizolaci spodní
stavby tvořila vlastní železobetonová konstrukce stěn a desky
s přísadou krystalické hydroizolace Xypex vč. systémových
prvků. Základová deska se začala vázat 10. května 2011
a byla dobetonována dne 24. května 2012.
Hrubá stavba.
Objekt se skládá celkově z devíti pater (2. PP a 7. NP). V suterénech jsou přípravy pro garáže a technické místnosti. 1. a 2. NP
jsou patra s vyšetřovnami, čekárnami, recepcí a zázemím pro
zdravotní personál. V 1. NP byla po změně PD dodatečně umístěna lékárna. Patra 3., 4. a 5. NP jsou totožná a jsou to patra
pokojů pro pacienty včetně zázemí pro pacienty a pro zdravotnický personál. 6. NP je patro JIP a JIMP, opět včetně zázemí
pro zdravotní personál. V posledním 7. NP je umístěna strojovna VZT s devíti jednotkami a dále zasedací místnost a dva
velké lékařské pokoje se zázemím.
Základ představoval monolit, který se dal rozdělit do tří
základních částí: 1. stropní deska, 2. sloupy, výtahová šachta a 3.obvodové stěny. Pracovní cyklus jednoho patra trval
cca 3 týdny. První strop (1. část nad 2. PP byla betonována
6. června 2011) a poslední část monolitu (atika nad 7. NP)
byla dobetonována 11. listopadu 2011. Postupně se betonovala schodiště a vynechané smršťovací pruhy. Po každém
vybetonování stropní desky se bouraly a souběžně zajišťovaly prostupy do stávajícího objektu SO36.1 (minimálně dva
12 I Zpráva o společnosti & Annual Report
rying the sandpit and causing quakes, which could possibly
damage the hospital and surrounding buildings. All process
was monitored and fortunately, no landslides appeared. The
earthwork finished at the end of April 2011.
Foundations of the building
The foundations were made of reinforced foundation board,
which was 400–1 000 mm thick (thicker under the pillars).
We used about 320 m3 of underlying concrete to level up
the foundation fissures. It was all monitored by geologist
Ing. Hrouda. The whole object of 55×25 m was designed as
a one-piece unit, but was divided into two parts in a ratio of
1:2 to make the work easier. Waterproofing was guaranteed
by walls made of reinforced concrete and a board with an addition of crystalline waterproof Xypex. The foundation board
was finished on May 24, 2012.
Rough building
The building consists of 9 floors (2 underground, 7 above).
There are going to be garages and utility rooms underground.
The first and second floors are going to be doctors’ offices,
waiting rooms, receptions and staff rooms. On the first floor
there is also going to be a pharmacy. The third, fourth and
fifth floors are identical, there are going to be rooms and facilities for the patients and staff rooms. On the sixth floor there
is going to be an Intensive Care Unit and staff rooms. On the
seventh floor there is going to be an engine room, congress
hall and two big doctors’ rooms with facilities.
A big part of our construction was a monolith, which we
could divide into three parts: 1. Ceiling board, 2. Pillars +
lift shaft, 3. Perimeter walls. Works on each floor took about
three weeks. The first ceiling (1st part of the second underground floor was finished 6 June 2011) and the last part of
the monolith (the attic above the 7th floor) was finished on
11 November 2011. We also concreted the stairways. After
concreting a ceiling board we had to install a sluice pipe to
the current building SO36.1 (minimum two on each floor).
The most difficult part for the builders was making about 400
holes in the walls (the walls are created by different sized
arches and the lift shafts have double wall). Brick lining and
v každém podlaží). Největší práci měli tesaři a železáři s cca
400 otvory ve stěnách, kdy stěny jsou oblouky různých poloměrů, a s dvojitou stěnou výtahové šachty (zvukově a otřesově oddělenou). Vyzdívky a omítky zahrnovaly práce ve 2. PP,
1. PP a 7. NP (postupně od 15. června a skončily 30. listopadu 2011). Zateplení fasády začalo od 1. října 2011 a skončilo
na konci února 2012. Zateplení fasády byl jeden velký věčně
se opakující detail okna. Kdy přesně skončila hrubá stavba
a přešlo se do PSV, nejde zcela rozdělit. Přes různé problémy
se podařilo dodržet plán dokončení monolitu do 15. listopadu 2011 a uzavření objektu do 15. prosince 2012, tak, aby
bylo možné pracovat uvnitř objektu přes zimu.
Rekonstrukce v SO36.1.
Objem prací cca 17,5 mil. Kč představoval nadstavbu o jedno
patro a rekonstrukci 4ks výtahů, vše za plného provozu nemocnice a stavebních prací na SO 07. Přípravné práce–protiprašné
předstěny SDK začaly od 15. června 2011 a demontáže prvních dvou výtahů od 1. července 2011. Bylo nutné navrhnout
postup rekonstrukce tak, aby byl zajištěn provoz dvou výtahů
a dva byly v rekonstrukci. Dále bylo nutné rozebrat plochou
střechu a vystavět nové patro vč. prodloužení schodiště, vše
za stálého provozu v nemocnici a dvou výtahů! Princip rekonstrukce výtahů byl ve zvětšení dvou kusů (původní výtahy byly
všechny stejně veliké) a bylo nutné vybourat 300 mm zdi (cca
výšky 25 m) a o 200 mm vedle vybudovat novou ŽB stěnu za
neustálého provozu výtahů. Poté se vše zapravovalo a obkládalo dlažbou. Před obklady jsme opět museli řešit čistotu při
broušení, maleb a štuků za provozu nemocnice. První část
rekonstrukce jsme dokončili na konci února 2012 a předali
nemocnici do provozu výtahy V1 a V2. Následně byly rekonstruovány výtahy V3 a V4. Práce na SO 36.1 byly ukončeny cca
4 týdny před dokončením celé stavby.
Profese.
Jako první byla realizována zdravotní technika (voda, kanalizace), a to do suterénů. Od 12. září 2012 začaly rozvody stovek
metrů vody a kanalizace směrem nahoru. Tato činnost byla
ukončena až 8. srpna 2012 dousazením posledních zařizovacích předmětů. Bylo osazeno 400 ks oken vč. venkovních
žaluzií. Následně přibývaly další profese. Postup řemesel byl
plastering were carried out on the 1st and 2nd underground
floor and the 7th floor (started 15 June, finished 30 November
2011). The façade insulation started 1 October 2011 and finished at the end of February 2012. Despite the complications
we managed to follow the plan and finished the monolith by
15 November 2011 and managed to close the building by 15
December so it was possible to work inside in the winter.
Reconstruction inside SO36.1
The cost of work was about 17.5 million CZK and we had to
build an additional floor and do the reconstruction of 4 lifts.
This all had to be done while the hospital was working and
while doing the construction of SO07. The preparatory work
started on 15 June 2011 – first we built the dustproof walls
and then the first two lifts were uninstalled on 1 July 2011. It
was necessary to plan the whole reconstruction so the other
two lifts were in service. Then it was necessary to take the
flat roof apart and build a new floor and the stairway. The lifts
reconstruction was based on enlargement of two of the lifts,
it was necessary to tear down and old wall and build a new
one, then tile the walls. This was all done while the hospital
and lifts were in full service. The first part of the reconstruction was finished at the end of February 2012 and we also
handed over the lifts V1, V2. The V3 and V4 lifts were finished
after that. The work in SO36.1 was completely finished about
4 weeks before finishing the whole project.
Professions
First we installed the medical technology (water, drains) underground and then on 12 September 2012 we started to
distribute hundreds of meters of water and drain pipes towards the top. This was done on 8 August 2012. We installed
400 windows and window blinds. The installation of plasterboards, air-conditioning systems, system of electricity were
carried out. The main problem we had with the installations
was with the spatial organization in the walls, ceilings and
floors. These spaces were under-proportioned. We installed
meters of fire-resistant cables and also distribution medical
gases (oxygen, carbon oxide, carbon dioxide, pressed air,
vacuum) which led to the rooms, INU and examination rooms.
The most complicated part was installation of the heating
Zpráva o společnosti & Annual Report I 13
následovný: 1. SDK (krom suterénů), 2. VZT, 3. ZTI, RTCH, MP
a poté následovali elektrikáři (SILP, SLP). Poté se vyskládaly
podlahy a lily anhydridy. Poté se vracely SDK a začaly se zaklápět příčky a dělat podhledy. Mezitím byly naštukovány stěny
monolitu a ve třech patrech také stropy. S instalacemi byl asi
největší problém v prostorovém uspořádání ve stěnách, podhledech a podlahách. Tyto prostory byly velmi poddimenzované. Nekonečné množství nehořlavé a samozhášivé kabeláže
bylo protkáno celým objektem. Důležitou instalací byly také
medicinální plyny (kyslík, oxid dusný, CO2, stlačený vzduch
a vakuum), vše vedeno v mědi a tvrdě pájeno. Zakončení ve
zdrojových mostech a medicinálních rampách na pokojích, JIP
a vyšetřovnách. Asi nejvážnější problémy vyvolaly práce na
topení, rozvody byly z ocele a vše se muselo svářet a postupně
tlakovat, protože instalace byly uloženy do podlah. Bylo osazeno cca 600 ks otopných těles.
Obkladači realizovali cca 6 500 m2 obkladů a dlažeb, dalších 1000 m2 bylo na SO 36.1. Podlaháři položili více než
6 000 m2 PVC a 1,5 km madel a ochranných prvků. Vnitřní dveře, všechny bílé barvy, dodaly punc nemocnice. A 10 000 m2
maleb se dokončilo jen taktak. Velkou dávku trpělivosti si
vyžádala montáž specifického ocelového zábradlí na schodištích. Zábradlí je složeno z cca 40 ks dílů a vytváří spojitou
„klikatici“ vyplňující zrcátko schodiště.
Ostatní stavební objekty
Práce neprobíhaly pouze na SO 07 a SO 36.1, ale bylo nutné
zajistit položení nové kanalizace a další práce. Tyto venkovní
stavební objekty SO301 až SO3xx zajišťovalo středisko inženýrských staveb. Po nástupu na kanalizaci a obsyp objektu SO 07
i izolace spodní stavby od 12. července do cca 15. srpna 2012
byla společnost Chládek & Tintěra, a. s., více vidět, a to velkým
počtem lidí procházejícím v těsné blízkosti stavebních prací.
Zaměstnanci střediska inženýrských staveb se vrátili na stavbu
koncem února 2012 a začali práce na přeložkách a komunikaci. Práce musely být rozfázovány na několik dílčích úseků,
které na sebe navazovaly. Výsledné dílo je dnes ve stavu, že si
již nikdo nedokáže představit, jak vypadalo původní území.
14 I Zpráva o společnosti & Annual Report
system, the pipes are made of steel, so everything had to be
welded and pressured. We installed about 600 radiators,
about 6 500 m2 of tiles, 6 000 m2 of linoleum, we painted
about 10 000 m2 of walls and we installed white doors inside
the whole building.
Other building projects
The constructions did not take place only in SO07 and
SO36.1, but it was also necessary to provide new drains and
do other work. The outdoor building projects of SO301 –
SO3xx were carried out by the centre of utility network of
Chládek &. Tintěra,Inc. The work was in progress from 12
July to 15 August 2012 and the employees of the company
Chládek & Tintěra,Inc. were seen by thousands of people
walking past the building site. The employees of the centre
of utility network came back to the building site at the end of
February 2012 and started working on relocations and roads.
The work was divided into subsequent steps and the result is
in such a great state that no one could even imagine what the
original place looked like.
Dokončení stavby
Stavba byla dokončena k 10. srpnu 2012 a předání představitelům nemocnice proběhlo 20. září 2012. Předání předcházela
poslední kontrolní prohlídka stavebního úřadu v Mladé Boleslavi dne 30. srpna 2012 a kolaudační souhlas byl vystaven
4. září 2012. Mezitím probíhalo odstraňování vad a nedodělků,
které představovaly především úklidy.
Finishing of the building
The construction was finished on 10 August 2012 and handed over to the hospital on 20 September 2012. The final inspection was held on 30 August 2012 and the approval was
issued on 4 September 2012.
Základní údaje o stavbě:
Name: Pavillion “B” – Regional Hospital Mladá Boleslav
Time of construction: 2/2011-8/2012
Price: 235.000.000 CZK (not including VAT)
Division of the objects: SO07 – new building, SO36.1 –
reconstruction, SO301 – road, SO3xx – others
Client: Neocity Ron, s. r. o.
General project architect: Domy, s. r. o.
General construction: Chládek & Tintěra, Inc S05
Název stavby: Pavilon ,,B“-interna ONMB
Termín výstavby: 2/2011 – 8/2012
Fakturační cena: 235 000 000 Kč (bez DPH)
Rozdělení stav.objektů.: SO 07–novostavba, SO 36.1–rekonstrukce, SO 301–komunikace, SO 3xx–ostatní
Zadavatel stavby: Neocity Ron, s. r. o.
Generální projektant: Domy s. r. o.
GD stavby: Chládek & Tintěra, a. s. S05
Basic figures:
Ing. Jiří Kuncl
Site Manager
Ing. Jiří Kuncl
hlavní stavbyvedoucí
Zpráva o společnosti & Annual Report I 15
08.
Elektrostavby / Electro–constructions
Středisko 11
Zajišťujeme komplexní služby od projektování přes výstavbu
a údržbu až po revize u elektroinstalací bytových i průmyslových,
vnitřních i venkovních elektrorozvodů do 1 000 V, kabelových
rozvodů do 35 kV i při veřejném osvětlení. Budujeme a rekonstruujeme rovněž trakční vedení na železničních kolejových drahách i tramvajových tratích.
Oprava osvětlení v železničních stanicích
a zastávkách v obvodu OE Liberec
Stav předchozí:
Venkovní osvětlení bylo tvořeno dřevěnými sloupy a výbojkovými osvětlovacími tělesy, v Krásné Studánce betonovými peronními stožárky osazenými výbojkovými osvětlovacími tělesy. Provedení elektrické přípojky, včetně měření spotřeby, neodpovídalo
platným předpisům a připojovacím podmínkám ČEZ Distribuce
(špatný technický stav, nepřístupný rozvaděč).
Centre 11
We provide a full service from projects, building and maintenance to the inspection of the wiring systems of housing, industrial, indoor and outdoor electricity distribution up to 1.000V and
cabled distribution up to 35kV even of street lighting. We build
and reconstruct traction lines of railway and tram tracks.
Repair of the lighting in railway stations
and stops in Liberec region
Former state:
The outside lighting was made of wooden poles and discharge tube lighting units, in Krásná Studánka there were platform
poles with discharge tube lighting units. The original electric
connection did not follow the norms and standards.
Subject of repair:
To replace the current lighting made of wooden poles and concrete platform poles with more efficient outdoor lighting.
Předmět opravných prací:
Předmětem opravy byla výměna stávajícího osvětlení tvořeného
dřevěnými sloupy a betonovými peronními stožárky novým venkovním osvětlením s menší energetickou náročností ve smyslu
ČSN EN 12464-2 a předpisu SŽDC E 11.
Description of the new units:
Railway station Chrastava - The former outdoor lighting made of
wooden poles was replaced with 12 meters high tilting lighting
poles RLH with discharge tube lighting units and a source of
light of 150W.
Popis budovaného zařízení
V žst. Chrastava bylo stávající venkovní osvětlení tvořené dřevěnými sloupy nahrazeno sklápěcími osvětlovacími stožáry RLH
výšky 12 m, osazenými výbojkovými svítidly se světelným zdrojem 150 W.
Train stop Jiřetín pod Bukovou – The former outdoor lighting
made of wooden poles and upper distribution was replaced with
6 meters high steel poles with discharge tube lighting units and
a source of light of 70W.
V zast. Jiřetín pod Bukovou bylo stávající venkovní osvětlení
tvořené dřevěnými sloupy a vrchním vedením nn nahrazeno
ocelovými stožáry výšky 6 m, osazenými výbojkovými svítidly
se světelným zdrojem 70 W.
16 I Zpráva o společnosti & Annual Report
Dolní Polubný – the former outdoor lighting made of wooden
poles and upper distribution was replaced with 6 meters high
steel poles with discharge tube lighting units and a source of
light of 70W.
V dopravně D3 Dolní Polubný bylo stávající venkovní osvětlení
tvořené dřevěnými sloupy a vrchním vedením nn nahrazeno
ocelovými stožáry výšky 6 m, osazenými výbojkovými svítidly
se světelným zdrojem 70 W.
Train stop Krásná Studánka – The former outdoor lighting made
of platform poles was replaced with 6 meters high tilting lighting
poles RLS with discharge tube lighting units and a source of
light of 70W.
V zast. Krásná Studánka bylo stávající venkovní osvětlení tvořené betonovými peronními stožárky nahrazeno sklopnými
osvětlovacími stožáry RLS výšky 6 m, osazenými výbojkovými
svítidly se světelným zdrojem 70 W.
Train stop Zdislava – The former outdoor lighting made of wooden poles was replaced with 6 meters high tilting lighting poles
with discharge tube lighting units and a source of light of 70W.
V zast. Zdislava bylo stávající venkovní osvětlení tvořené dřevěnými sloupy nahrazeno sklápěcími osvětlovacími stožáry výšky 6 m, osazenými výbojkovými svítidly se světelným zdrojem
70 W.
V zast. Stráž nad Nisou byla stávající elektrická přípojka do rozvaděče RE1, umístěného uvnitř uzamčené části budovy, nahrazena novou elektrickou přípojkou s novým přístupným elektroměrovým rozvaděčem a s rozvaděčem pro napájení a ovládání
venkovního osvětlení na zastávce.
Pro osvětlení byla použita zařízení, na která jsou schválené technické podmínky SŽDC. V rámci opravy došlo k výměně stávajícího osvětlení. To bude v rámci opravy demontováno.
Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Oprava osvětlení v železničních stanicích
a zastávkách v obvodu OE Liberec
Investor stavby: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy
Vedoucí stavby: Tomáš Ryska
Celkové investiční náklady: 3,6 mil. Kč
Termín realizace: 05/2012 – 10/2012
Train stop Stráž nad Nisou – The former electric connection to
RE1 switchboard placed inside the locked part of the building
was replaced with a new electric connection with a new switchboard to supply and control the outdoor lighting at the station.
The devices used for lighting follow the standards of Railway
Infrastructure Administration. The former lighting was dismantled and replaced with the new one.
Basic figures:
The name: Repair of the lighting in railway stations and stops
in Liberec region
Investor: SŽDC, s.o.
Head of construction: Tomáš Ryska
Total cost: 3,6 mil. CZK
Term of realization: 05/2012 – 10/2012
Martin Harvan
Head of electro constructions
Martin Harvan
vedoucí střediska elektrostaveb
Zpráva o společnosti & Annual Report I 17
09.
Údržba tratí, mostů a tunelů
Maintenance of railway tracks, bridges and tunnels
Středisko 13
Centre 13
Provádí technickou údržbu tratí a provádí i základní opravy.
Stejnou činnost zaměřuje i na železniční mosty.
Mezi další činnost patří též i úklid nádraží ve svěřených
oblastech a servis příslušných technických zařízení.
We provide technical maintenance of railway tracks and basic
reparations. We also focus on railway bridges.
We are also in charge of cleaning the railway stations in
some areas and provide a service of technical device.
Oprava a rekonstrukce přejezdu v Holýšově
Repair and reconstruction of the railway
crossing in Holýšov
Na základě zadání SŽDC s.o., Oblastního ředitelství v Plzni,
provedla společnost Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem v Litoměřicích, středisko údržby, opravu a rekonstrukci přejezdu na
trati Plzeň- Domažlice v železniční stanici Holýšov.
Stávající konstrukce přejezdu byla demontována. Po vyzvednutí konstrukce pražcového roštu byla provedena výměna
vadných součástí upevnění včetně výměny kolejnic. Podloží
železničního přejezdu bylo odtěženo pod úroveň pláně železničního spodku.
18 I Zpráva o společnosti & Annual Report
Based on the order of Railway Infrastructure Administration,
Regional directory in Plzeň, 23 Sušická Street the company
Chládek & Tintěra, Inc.based in 16 Nerudova Street, 41201
Litoměřice, the centre of repairs and maintenance, carried out
the reconstruction of the railway crossing in Holýšov between
Plzeň and Domažlice.
Následovalo odvodnění pláně železničního spodku, hutnění v sanačních vrstvách, vložení rekonstruovaného pražcového roštu. Byla vložena nová konstrukce přejezdu HOLDFAST
z vysoce pojeného recyklovaného pryžového granulátu s označením XTREME v místě vozovky a PEDE v části chodníku pro
pěší. Provedeno napojení na stávající komunikaci a chodník
asfaltobetonovou směsí.
Stavba byla realizována na přelomu května a června 2012,
cena stavebních prací dosáhla bez DPH 990 tis. Kč.
Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Oprava a rekonstrukce přejezdu v Holýšově
Investor stavby: SŽDC s.o.
Vedoucí stavby: Zdeněk Voráč
Celkové investiční náklady: 990 tis. Kč
Termín realizace: 05/2012
Bc. Miroslav Krutina
vedoucí střediska údržby
The current construction of the crossing was disassembled.
After lifting the beam construction, we replaced the damaged
parts and rails. The bed of the railway crossing was lowered
under the level of the railway substructure.
We drained the railway superstructure, compacted the layers
and install the reconstructed beam construction. We installed
the new construction of the railway crossing HOLDFAST made
of highly recycled material. We connected the current road
and pavement.
The construction was carried out at the turn of May and June
2012 and cost 990.000 CZK (not including VAT).
Basic figures:
The name: Repair and reconstruction of the railway crossing
in Holýšov
Investor: SŽDC s.o.
Head of construction: Zdeněk Voráč
Total cost: 990 th. CZK
Term of realization: 05/2012
Bc. Miroslav Krutina
Head of maintenannce
Zpráva o společnosti & Annual Report I 19
Úpořinský tunel – oprava klenby
Úpořinský tunnel – repair of the arch
Dle zadání objednatele, tj. SŽDC s.o., Oblastního ředitelství
Ústí nad Labem, na základě veřejné soutěže byla vybrána společnost Chládek & Tintěra, a. s., k realizaci stavby Úpořinský
tunel–oprava klenby.
Oprava probíhala v nepřetržité výluce na přelomu měsíce
května a června. Opraveno bylo celkem 54 pasů klenby tunelu v délce 234 bm. Spočívala ve vybourání uvolněného zdiva, dozdění zdiva, očistění od nánosů, vybourání spár klenby,
vrtání otvorů pro injektáž, provedení injektáže zdiva, spárování
zdiva, včetně vyhlazení spár a obnovení žlabů pro kabelové
vedení. Celková hodnota díla bez DPH činila 2,1 mil. Kč.
Based on the order of our customer – The Railway Infrastructure Administration, Regional Directory in Ústi nad Labem,
1386/31, 400 03 Ústi nad Labem, the company Chládek & Tintěra, Inc was chosen to carry out the construction of Úpořinský
tunnel – arch repair.
The work was in progress continuously at the turn of May
and June. We repaired 54 bands of the arch in the tunnel of
234 meters of length. The repair was based on tearing down
the loose masonry, building the masonry, scraping off the sediment, pulling down the joints of the roof, drilling the holes for
grouting, grouting of the masonry, jointing, smoothing out the
joints and renovation of the grooves for cable distribution. The
total cost was 2.1 million CZK not including VAT.
Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Úpořinský tunel-oprava klenby
Investor stavby: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem
Vedoucí stavby: Petr Balda
Celkové investiční náklady: 2,1 mil. Kč
Termín realizace: 05–06/2012
Bc. Miroslav Krutina
vedoucí střediska údržby
20 I Zpráva o společnosti & Annual Report
Basic figures:
The name: Úpořinský tunel-repair of the arch
Investor stavby: SŽDC s.o.
Head of construction: Petr Balda
Total cost: 2,1 mil. CZK
Term of realization: 05–06/2012
Bc. Miroslav Krutina
Head of maintenannce
Dosažené HV po zdanění v tisících Kč /
Achieved economic result after taxation in CZK thousand
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Vývoj výnosů v tisících Kč / Profit development in CZK thousand
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2006
2007
2008
2009
Zpráva o společnosti & Annual Report I 21
Vývoj počtu zaměstnanců / Number of employes development
(stavy jsou uvedeny vždy k 31. 12.)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
dělníci
THP
celkem
Vývoj celkových aktiv v tisících Kč /
Total assets development in CZK thousand
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2006
22 I Zpráva o společnosti & Annual Report
2007
2008
2009
2010
2011
Zpráva auditora (výňatek ze zprávy)
Auditor’s report
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem
je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzeni rizik, že účetní závěrka
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné
zobrazeni účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný zaklad pro vyjádření mého výroku.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Chládek & Tintěra, a. s.,
k 30. červnu 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období hospodářského roku od 1. ledna 2011 do
30. června 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
Ověřil jsem též soulad výroční zprávy společnosti Chládek
& Tintěra, a. s., s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost
výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti
Chládek & Tintěra, a. s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsem provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Chládek & Tintěra, a. s., k 30. červnu 2012 ve
všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
AUDIT Litoměřice s. r. o.
Ing. Josef Běloubek, Litoměřice
The audit contains the implementation of auditing procedures
with the aim of getting evidence of figures and information
mentioned in the statement of accounts. The selection of auditing procedures is up to the judgement of the auditor as well
as risk assessment that the statement of accounts contains
inaccuracy caused by mistake or fraud. When assessing these
risks, the auditor takes into consideration the internal controls,
which are relevant for working out the statement of accounts.
The aim of the internal control assessment is to suggest suitable auditing procedures, not to comment on the efficiency
of the internal controls. The audit also contains the assessment of suitability of used accounting methods, adequacy of
accounting estimations and assessment of the overall presentation of the statement of accounts.
I assume that the gained information creates a sufficient
basis for the formulation of my statement.
In my opinion the statement of accounts gives a true picture
of activity and passivity of the Company Chládek a Tintěra, Inc.
up to 30 June 2012 and clearly shows outcome and income
and the results of its operations for the period from 1 January
2011 to 30 June 2012 in conformity with Czech accounting
regulations.
I also verified the conformity of the yearly report of the company Chládek a Tintěra, Inc. with the above mentioned statement of accounts. The accuracy of the yearly report is the
responsibility of the statutory body of the company Chládek
a Tintěra, Inc. My task is to comment on the yearly report and
statement of accounts based on verification.
I did the verification in conformity with International auditorial standards and related application clauses of the Czech
auditors association. These standards require the auditor to
plan and execute the verification in a way so he/she makes
sure that the information included in the yearly report are in
conformity with the statement of accounts. I am sure that the
executed verification provides an adequate basis for the formulation of the auditor‘s statement.
In my opinion all information stated in the yearly report of
the Company Chládek a Tintěra, Inc, up to 30 June 2012 is in
conformity with the above mentioned statement of accounts.
AUDIT Litoměřice s. r. o.
Ing. Josef Běloubek, Litoměřice
Zpráva o společnosti & Annual Report I 23
Poznámky / Notes:
24 I Zpráva o společnosti & Annual Report
Zpráva o společnosti & Annual Report I 25
Kontakty
/ Contacts
Chládek & Tintěra, a. s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 741 668
Fax: +420 416 741 669
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ627 43 881
Bankovní spojení/ Bank:
KB, pobočka Litoměřice
č.ú.: 205 330 0217/0100
e-mail: [email protected]
www.cht.cz
Generální ředitel
General director
Ing. Jan Kokeš
[email protected]
Technická a cenová příprava
Technical and pricing department
Ing. Jakub Štěrba
[email protected]
Administrativní ředitel
Administrative director
Ing. Stanislav Fousek
[email protected]
Ředitel závodu kolejových staveb 01
Director of railway constructions
Ing. Pavel Jakoubek
[email protected]
Obchodní ředitel
Bussines director
Ing. Pavel Stoulil
[email protected]
Vedoucí střediska inženýrských
staveb 02
Head of engineering constructions
Ing. Jaroslav Krejza
[email protected]
Technický ředitel
Technical director
Tomáš Pátek
[email protected]
Obchodní oddělení
Bussines department
Ing. Jiří Klomínský
[email protected]
26 I Zpráva o společnosti & Annual Report
Ředitel závodu mostních staveb 03
Director of bridge constructions
Vladimír Jehlička, DiS.
[email protected]
Vedoucí střediska dopravy 04
Head of transport
Bc. Marek Kameník
kamení[email protected]
Vedoucí střediska pozemních
staveb 05
Head of land constructions
Ing. Michal Novák
[email protected]
Vedoucí střediska elektrostaveb 11
Head of electro constructions
Martin Harvan
[email protected]
Vedoucí střediska údržby 13
Head of maintenannce
Bc. Miroslav Krutina
[email protected]
Download

Zpráva o společnosti / Annual Report 2012