Zpráva o společnosti
Annual Report
2013
Zpráva o společnosti / Annual Report
Úvod
Introduction
Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové,
Dear business partners, dear colleagues
dovolte mi poděkovat vám za vaše úsilí a snahu v loňském
roce. Velmi oceňuji každou formu spolupráce s vámi všemi.
Vážím si toho, jak jsme po celý loňský rok společnými silami
dokázali vyhrávat a následně i realizovat naše zakázky. A to
i přesto, že situace nebyla vůbec jednoduchá.
V průběhu loňského roku jsme se potýkali s velkými problémy zejména ze strany získávání zakázek. Příčinou byl velký
nedostatek financí na stavebním trhu a tvrdý konkurenční boj
mezi stavebními společnostmi. Přesto byla dle mého názoru
naše společnost znovu úspěšná. Dokázali jsme čelit všem
překážkám, které se v průběhu roku objevovaly a zcela jistě
dokážeme těmto překážkám čelit i v roce následujícím.
Každý z nás pocítil, že stavební firmy procházejí těžkým obdobím. My jsme ale potřebné kroky, vedoucí k dosažení námi
vytyčených cílů, provedli včas a v požadované míře. Hlavně
díky tomu jsme nyní silnou společností, která má svou pevnou
pozici na stavebním trhu.
Naší strategií stále zůstává dobře odvedená práce, starost
o vlastní zaměstnance a samozřejmě dosažení finančních cílů
tak, jak stanovuje dohoda mezi managementem společnosti
a jejími majiteli.
Jsem rád, že mohu konstatovat, že naše společnost má
dostatek práce, nemá žádné finanční problémy a i v této době
je schopna být silnou a konkurenční firmou na stavebním
trhu. A v budoucnu tomu nebude jinak.
Rád bych vás rovněž ubezpečil, že jsme připraveni na blízkou i vzdálenější budoucnost. A to zejména díky vám, našim
kolegům a obchodním přátelům, kteří nás po celou dobu naší
existence provázíte. Já osobně věřím, že budeme v této spolupráci pokračovat.
Ještě jednou vám všem velice děkuji a přeji mnoho zdaru
a úspěchů.
I would like to thank you for you hard work and effort in the last
year. I really appreciate the cooperation with all of you. I value
that we managed to win and then accomplish our contracts
even though it was not easy at all.
Last year we faced big problems especially when it came to
getting the contracts. That was because of the lack of money
on the building market and the high competition. However, our
company was successful again. We managed to overcome all
the obstacles and I am sure we can do the same next year.
Each of us could see that it was a hard time for the building
companies. But we took all the action, necessary to achieve our
goals, on time and to the extent required. This has made us
a strong company, which has a stable position on the building
market.
Our main strategy is still doing our work well, taking care of
our employees and achieving the financial goals as stated in
the agreement between the management of the company and
its owners.
I am glad that I can say that our company has enough work,
no financial problems and is a strong competitive company on
the building market. And this will not change in the future. I would like to assure you that we are ready for the near
and distant future, mostly thanks to you, our colleagues and
business friends. I believe that our cooperation will continue.
Once more, thank you and I wish you all the best.
Ing. Jan Kokeš
General director
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva a generální ředitel společnosti
1
Zpráva o společnosti / Annual Report
Profil společnosti
Company profile
Naše motto: „Tradice a nový rozvoj“
„Tradition and new development“
A
C
kciová společnost Chládek & Tintěra, známá jako stavební
společnost s univerzálním výrobním programem, působí
na celém území České republiky již od roku 1990. Během této
doby si vysloužila pověst dynamické a ekonomicky stabilní
stavební firmy, která svou perspektivu vidí v respektu a vstřícnosti k zákazníkům, kvalitě práce založené na sounáležitosti
pracovníků s firmou a jejich odborné kvalifikaci umožňující
zvládnutí všech nejnovějších technologií a moderních technických prostředků.
Naším významným charakteristickým znakem je tradice.
Ačkoliv firma prošla více jak dvacetiletým vývojem, snaha
o dodržování tradičních hodnot je stále stejným a důležitým
prvkem fungování firmy. Právě takový přístup nám umožnil
obstát v tak náročném konkurenčním prostředí, ve kterém
přežívají jen ti nejsilnější.
Rozhodující aktivity společnosti jsou orientovány do oblasti
rekonstrukce a oprav železnic, silnic, mostů, pozemního stavitelství, sanací betonových konstrukcí a trolejových vedení.
Všechny důležité činnosti máme certifikovány. Největší podíl
v naší produkci představují v současné době stavby dopravní,
občanské a bytové.
Chládek & Tintěra, a.s., se podílí na významných celostátních železničních, mostních a pozemních stavbách. Přesto si
zachovala ke svému regionu silný „emocionální” vztah a usiluje o jeho další rozvoj. V roce 2002 i 2013 jsme se zasloužili o významnou pomoc v rámci odstraňování povodňových
škod.
Své schopnosti jsme dostatečně prověřili v roce 2010 rozsáhlou opravou a rekonstrukcí litoměřického zimního stadionu.
Tato stavba byla charakteristická svou extrémní náročností
a její zvládnutí nás titulovalo na firmu, která dokáže realizovat rozsáhlé a komplikované stavby. Počátkem roku
2011 jsme zahájili spolupráci se soukromými investory, což
posílilo naši pozici v segmentu občanských a bytových staveb a umožnilo nám podílet se na dostavbě areálu oblastní
nemocnice v Mladé Boleslavi. Pro město Boží Dar jsme zrealizovali rozhlednu na Klínovci, která byla slavnostně znovu otevřena koncem října 2013. V současné době jsou další projekty
v jednání a my doufáme v jejich brzkou a úspěšnou realizaci.
Zpráva o společnosti / Annual Report
hládek & Tintěra, Inc. known as a building company with
a universal production programme, has been working in
the Czech Republic since 1990. It got a name of a well known
and economically stable building company which sees its
perspective in respect and willingness to help the clients,
quality of work based on solidarity of the workers to the
company and their special qualifications thanks to which they
successfully manage new technologies and modern technical
devices.
Our significant characteristic feature is tradition. The
company has gone through over twenty years of development
and keeping the traditional values has always been a very
important component of its functioning. This attitude has
helped us succeed in the environment full of competitors
where only the strongest ones survive.
The crucial activities of our company are oriented on the
areas of renovations and reparations of railways, roads and
bridges, land constructions, concrete constructions and contact
lines. All important activities are certified. The largest part of
our production is represented by road, public and housing
constructions.
Chládek & Tintěra, Inc takes part in significant nationwide
railway, bridge and land constructions. However we still have
a strong emotional relationship to our region and support
its further development. We significantly helped our region
removing the damage caused by the floods in 2002 and 2013.
We also proved our skills in 2010 when we did an extensive
renovation of a winter stadium in Litoměřice. That was an
extremely difficult project and being able to accomplish it gave
us a reputation of a company, which can deal with a demanding
and complicated constructions. At the beginning of 2011 we
started the cooperation with major private investors, which
reinforced our position in the segment of public and housing
constructions and made it possible for us to participate in
completing the construction of the district hospital in Mladá
Boleslav. We also built a lookout tower on Klínovec hill, which
was opened in October 2013. New projects are no the agenda
nowadays and we are hoping for a soon and successful
realization.
2
CSR
CSR
Naše společenská odpovědnost
Uvědomujeme si, že naše činnost významně ovlivňuje prostředí, ve kterém působíme, a proto se neustále snažíme
eliminovat naše negativní vlivy a naopak pozitivním způsobem ovlivňujeme naše podnikání a společnost k obecnému
prospěchu všech.
Our social responsibility
We are aware of the effect of our activity on the environment
where we work that is why we always try to eliminate the
negative effects and try to affect our work and society
positively to benefit everyone.
We support life of communities
Not only that our activity helps develop the regions, but
we also support local communities. In 2013 we financially
supported some local activities or town Štětí, which was struck
by the flood in March.
Přispíváme ke kvalitnímu životu komunit
Nejenže svou činností dlouhodobě pomáháme rozvíjet regiony, ale především podporujeme místní komunity. V roce
2013 jsme finančně podpořili některé místní aktivity nebo
obec Štětí, která byla postižena březnovou povodní.
We protect the environment
All our work is done with an emphasis on energy saving and
minimal impact on the environment. We always consider our
impact on the environment and take actions to lower the
negative effect of our work, lower the usage of materials and
put emphasis on preventive measures and waste management.
We use sustainable processes, which help us protect the
environment.
Pečujeme o životní prostředí
Veškeré naše procesy provádíme s důrazem na úspory energií a minimální zátěží na životní prostředí. Při všech činnostech posuzujeme náš vliv na životní prostředí, podnikáme
kroky ke snižování negativních dopadů, klademe důraz na
preventivní opatření, snižujeme spotřebu materiálů a efektivně řídíme nakládání s odpady. Snažíme se o udržitelné
postupy, které celkově pomáhají chránit životní prostředí.
We keep developing
We try to achieve our goals by supporting and providing high
technical level, long-term quality and customer's satisfaction.
We keep improving and studying and implementing new
methods and aim at fulfilling our tasks on time. We take care
of our employees, support their growth and development of
their expertise.
Rozvíjíme se
Snažíme se dosahovat našich základních cílů podporou
a zajištěním vysoké technické úrovně, dlouhodobé kvality
a spokojenosti zákazníka. Neustále se vzděláváme, implementujeme nové postupy a zaměřujeme se na plnění úkolů
v čase. Aplikujeme všestrannou péči o zaměstnance, zasazujeme se o jejich trvalý rozvoj a zlepšování odbornosti.
Ing. Pavel Stoulil
Business director
Ing. Pavel Stoulil
obchodní ředitel
3
Zpráva o společnosti / Annual Report
Integrovaný systém
managementu
Integraded system
of management
U
I
akciové společnosti Chládek & Tintěra je kladen mimořádný důraz na dodržování kvality, péči o životní prostředí a naplňování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Na základě přijaté „Politiky kvality, péče o ŽP
a BOZP“ usiluje společnost Chládek & Tintěra o naplňování
požadavků řídicích norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN
ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Tento systém
managementu je u společnosti uplatňován již od konce devadesátých let a v pravidelných tříletých cyklech je podrobován
recertifikačním auditům. Na základě přezkoumání systému
vedením společnosti bylo konstatováno, že v roce 2012
bylo k naplňování cílů všech tří systémů přijato celkem 46
programů, ze kterých bylo 42 splněno, jeden nesplněn a tři
přesunuty na rok 2013. Pro naplnění cílů QES v roce 2013
bylo vedením společnosti přijato celkem 44 programů, které
budou vyhodnoceny po skončení roku.
V závěru měsíce října 2013 proběhl u společnosti recertifikační audit společností STAVCERT Praha, s.r.o., který prokázal
další zlepšení ve všech sledovaných oblastech integrovaného
systému a společnost získala na další tři roky certifikáty
v těchto oblastech.
Kromě integrovaného systému managementu proběhl v létě
úspěšně i kontrolní audit svařování podle ČSN EN ISO 3834-2
a v rámci zvyšování kvalifikačních předpokladů společnost
získala „Pověření MD ČR k provádění TP a zkoušek UTZ elektro dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách“.
n Chládek & Tintěra company we emphasize the quality
control, environment responsibility, full safety measures
and occupational safety. Based on our “Politics of quality,
environmental protection and occupational safety” our company
works towards meeting the requirements of the regulations CSN
EN ISO 9001:2009, CSN EN ISO 14001:2005 and CSN OHSAS
18001:2008. This system of management has been used in our
company since the end of 90s and goes through recertifying
audits every three years. Based on the examination conducted by
the company management it was stated that in 2012 there were
46 programmes implemented to fulfill goals of all three systems.
42 were fulfilled, 1 unfulfilled and 3 postponed to year 2013. To
fulfill goals of QES the company implemented 44 programmes in
2013, they will be evaluated at the end of the year.
At the end of October 2013 the company went through
a recertifying audit conducted by company STAVCERT Praha. The
results showed improvement in all checked areas of integrated
system and our company got certificates in those areas for next
three years.
Besides the audit of integrated system of management, we also
had a welding audit according to regulation CSN EN ISO 3834-2 in
the summer. The audit was successful and within the increasing
of qualification the company got “authorization of Ministry of
Transport to perform technical examinations and to test electrotechnical devices in accordance with Law of transport number
266/1994.”
Ing. Stanislav Fousek
administrativní ředitel
Ing. Stanislav Fousek
Administrative director
Zpráva o společnosti / Annual Report
4
Trať Smržovka–Tanvald s použitím ocelových pražců tvaru Y
Kolejové stavby
Railway construction
Produkty a služby
Products and services
H
T
lavní náplní závodu kolejových staveb je výstavba a rekonstrukce železničního spodku a svršku. Ve spolupráci
s významnými stavebními firmami se podílíme na výstavbě
železničních koridorů.
Pro naše investory realizujeme zejména opravy kolejí, výhybek, železničních přejezdů, souvislé výměny kolejnic a pražců
včetně zřizování bezstykové koleje, kompletní výměnu nebo
pročištění štěrkového lože apod.
Tyto práce provádíme převážně na celostátních a regionálních drahách, železničních stanicích a uzlech i na vlečkách.
he main function of the department of railway constructions
is the building and reconstruction of railway substructure and
superstructure. In cooperation with major building companies
we take part in building railway corridors.
For our investors we carry out repairs of railway tracks, points,
railway crossings, changing of rails and beams, cleaning or
changing of ballast bed, etc.
We carry out these works on nationwide and regional
railways, railway stations, railway junctions or railway sidings.
Reference constructions
Referenční stavby
Sanace sesunutého náspu v Karlových Varech
Reconstruction of a slid embankment
in Karlovy Vary
Závod kolejových staveb neprodleně zareagoval na havarijní
situaci, která nastala v Karlových Varech-Rybářích. Vlivem
vydatných dešťů se sesunula část násypu pod železničním
tělesem na trati Karlovy Vary – Chodov, čímž byla trať částečně vyloučena z provozu.
Železniční trať procházející městskou částí Rybáře je vedena
na dvanáct metrů vysokém náspu z nesoudržných hornin.
Dlouhodobé zvětrávání mělo za následek, že se v polovině
dubna 2013 utrhl šedesát metrů dlouhý pás. Ten s sebou strhl
také dva stožáry trakčního vedení a narušil drážní vedení.
Kolej blíže k sídlišti, kam se svah utrhl, zůstala doslova viset ve
vzduchu. Masa horniny se sesunula do parčíku pod svahem.
Na základě rychle zpracovaného projektu sanace náspu bylo
nutné utržený val nejprve odtěžit a pak začít s demontáží stávající koleje a rekonstrukcí železničního spodku. Úplná výluka
trati začala 15. května 2013. Nejdřív bylo nutné zřídit cestu
k patě svahu. To znamenalo hlavně nové přemostění přes stávající teplovod. Původní přemostění by nápor těžké techniky
pravděpodobně nevydrželo.
The centre of railway constructions reacted to the emergency
situation in Karlovy Vary – Rybáře. Because of heavy rain a part
of the embankment under the railway between Karlovy Vary
and Chodov slid down so the railway was out of operation.
The railway, which goes through the town part Rybáře leads
on a twelve-meters-high embankment built of incohesive rocks.
Due to the erosion about 60 meters long stretch broke off in
the middle of April 2013. It also broke two traction line poles
and damaged the railway line. The track on the side where the
stretch broke off remained literally hanging in the air. A mass
of rock slid to the town park under the embankment.
Based on the project of reconstruction of the embankment it
was necessary to extract the torn off bank, then disassemble
the railway track and renovate the railway substructure.
The full railway closure started on May 15th 2013. First we
had to build a bridge over the heat line to be able to get the
machinery to the bottom of the embankment.
Zpráva o společnosti / Annual Report
6
After a detailed examination of the terrain we found out that
the reconstruction of the embankment would have to be done
in a stretch of about 200 meters on one side and 50 meters on
the other side under the second track. First the workers of our
centre removed the railway superstructure and then started
to secure the embankment. The main stabilizing element was
a quarry stone, which was used to create reinforced cushions
and ribs. The stone reinforced the embankment and was also
used as a drain to take the water away from the object. At
the bottom of the embankment we built drainage to take the
rainwater to the nearby stream.
The centre of electro constructions built four new traction line
poles as a part of the reconstruction. It was necessary to build
them on the more stable side.
The last step was to build a railway superstructure on the
reconstructed embankment. We used concrete sleepers to
which we attached the track. The closure ended as planned on
June 30 th 2013.
Company Chládek & Tintěra proved that it is a good partner
to Railway Infrastructure Administration. We dealt with the
emergency immediately and the closure of the railway was
very short. There were buses operating during the closure.
Po podrobném průzkumu vyšlo najevo, že sanaci svahu bude
nutné provést v délce kolem 200 metrů ze strany k sídlišti
a přibližně 50 metrů na opačné straně pod druhou kolejí.
V těchto délkách zaměstnanci závodu kolejových staveb nejprve snesli železniční svršek a následně začali zajišťovat svah.
Hlavním stabilizačním prvkem byl lomový kámen, kterým ve
svahu vytvořili roznášecí vyztužené polštáře a sanační žebra.
Kámen svah nejen zpevnil, ale stal se také drenážním svodem
pro odtok vody z tělesa. Svah byl dále jištěn systémem přitěžovacích lavic. U paty svahu byla provedena drenáž, která
dešťové vody odvádí do nedalekého potoka.
V rámci sanace svahu středisko elektrostaveb realizovalo
stavbu čtyř nových stožárů trakčního vedení jako náhradu
za sesunuté. Vzhledem k únosnosti svahu bylo nutné stožáry
soustředit na stabilnější stranu, proto jsou dva stožáry s výložníkem pro obě koleje.
Posledním stavebním úkonem bylo zřízení nového železničního svršku na obnoveném a stabilizačně zajištěném náspu.
Použity byly betonové pražce, ke kterým byly připevněny
bezstykově svařené koleje. Úplná výluka skončila podle plánu
30. června 2013.
Společnost Chládek & Tintěra, a.s., na této stavbě dokázala,
že je významným partnerem pro správce železnic. Na mimořádnou událost dokázala zareagovat okamžitě, čímž se mohla
doba výluky zkrátit na nejnižší možnou dobu. Během výluky
byla nasazena v inkriminovaném úseku náhradní autobusová
doprava.
Základní údaje o stavbě
Basic figures:
Název stavby: Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy
Vary – Chodov, 1. TK 186,614 až 186,794
Investor stavby: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem
Vedoucí stavby: Ing. Pavel Vlček, stavbyvedoucí
Celkové investiční náklady: 41 379 811 Kč (s DPH)
Termín realizace: květen 2013 – listopad 2013
The name: Reparation of the capacity of the railway
substructure in Karlovy Vary – Chodov, 1. TK
186,614 to 186,794
Investor: Rail Infrastructure Administration, Regional
directorate Ústí nad Labem
Supervision:: Ing. Pavel Vlček
Total cost: 41 379 811 Kč (VAT included)
Term of realization: May 2013 – November 2013
7
Zpráva o společnosti / Annual Report
Inženýrské stavby
Engieneering works
Produkty a služby
Products and services
S
tředisko inženýrských staveb realizuje stavby, které patří
do kategorie infrastrukturálních staveb. Realizovali jsme
stavby kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod pro
zákazníky v oblasti komunální sféry. Součástí realizací byla
i nová vodovodní vedení různých profilů a délek. Na několika místech jsme realizovali kompletní infrastrukturu pro
novou výstavbu rodinných domků.
Značnou část prováděných prací tvořila výstavba různých
asfaltových komunikací s odvodněním povrchových vod
a osazením ochranných svodidel. Součástí realizace byla
i instalace dopravního značení.
T
Referenční stavby
Reference constructions
Malá vodní elektrárna a rybí přechod Semošice
A small hydroelectric power station and a fish passage in Semošice
he centre of engineering constructions carries out the
constructions, which belong to the category of infrastructural
constructions. We carried out the constructions of drain
lines and sewage treatment plants for the customers from
the municipal sphere. Part of the construction was also
implementation of new water pipelines of different lengths
and profiles. In a number of places we carried out a complete
infrastructure for housing development.
A major part of our work is represented by constructions of
asphalt roads with drainage and with guard rails. We also
installed road signs.
Na jaře tohoto roku získalo středisko inženýrských staveb
společnosti Chládek & Tintěra zakázku na realizaci malé
vodní elektrárny (MVE) a rybího přechodu na řece Radbuze
v Semošicích na Domažlicku.
Investorem stavby byla společnost Ekolinda s.r.o. Drnov,
která podobnou stavbu, podobně jako společnost Chládek
& Tintěra, připravovala poprvé. Před započetím stavby se
uskutečnila náročná úřední jednání, která trvala dva roky.
Výsledkem bylo vydání stavebního povolení a práce mohly
začít.
Zakládání železobetonových konstrukcí probíhalo bez
předchozího geologického průzkumu, a proto se konkrétní
řešení hledalo až po odtěžení zeminy na základovou spáru.
Vzhledem k těsnému souběhu říčního koryta a celkově
velkému zavodnění celé údolní nivy, kde stavba probíhala,
nebylo založení zrovna jednoduché. Řešení se ale našlo
a stavba mohla pokračovat dál.
Zpráva o společnosti / Annual Report
This spring the centre of engineering constructions, Chládek
& Tintěra got a contract to build a small hydroelectric power
station and a fish passage on river Radbuza in Semošice near
Domažlice.
The investor of the building was company Ecolinda, Ltd.
Drnov, which was organizing this kind of a building for the
first time, as well as Chládek & Tintěra company. Long official
dealings took place, before the work started, and they took
two years. Finally the building permit was issued and the work
could start.
Founding of the reinforced concrete construction was carried
out without a previous geological survey so the way to do it
had to be found decided after the soil was extracted.
Building the foundations was not easy because of the tight
confluence of the stream bed and also because the whole area
was very wet. The solution was found and the construction
could continue.
8
Floods in June stopped the work for a month, but after that we
continued without serious complications.
So called Archimedes turbine technology was used when
building the hydroelectric power station, which was one of the
first times this technology had been used in the Czech Republic.
Everybody was curious to see how it was going to work in
practice. Everything turned out well and after meeting all the
administrative requirements the power station can produce
electric energy.
One of the conditions to meet to get the permit to build the
power station was to build a fish passage for a migration of fish
living in the area. A fish passage is a building which has to look
as natural as possible and has to resemble the environment
which is natural for the fish. It is a meandering stream bed
which flows around the newly built power station. In the
bed there are cascades built of stone and the fish migrate
over them. This part of the project required a lot of skills and
imagination.
The building became a part of the area and is going to be
a benefit to the sustainable development of our civilization.
Když se stavba dostala do úrovně před betonáží svislých
stěn objektu MVE, přišla červnová povodeň, která celou
stavbu prakticky na celý měsíc zastavila. Po obnovení prací
už realizace probíhala bez větších komplikací.
Technologie tzv. Archimedovy turbíny byla jednou z prvních,
která se na stavbě nové elektrárny v rámci České republiky
použila. Všichni zúčastnění proto byli právem zvědaví, jak
bude v praxi fungovat. Všechno dopadlo dobře a elektrárna
po splnění všech administrativních požadavků může vyrábět elektrickou energii.
Součástí podmínek pro povolení výstavby elektrárny byla
také výstavba nového rybího přechodu pro migraci vodních
živočichů žijících v dané lokalitě. Rybí přechod je umělá
stavba, která se zároveň má co nejvíce podobat přirozenému přírodnímu prostředí, ve kterém vodní živočichové
žijí. Je to meandrující koryto obtékající nově vybudovanou
elektrárnu. V něm jsou vybudovány kaskády z balvanů (tzv.
přehrázky), přes které migrují ryby a vodní živočichové. Tato
část stavby si vyžádala nemalou zručnost a fantazii všech,
kdo se na provedení podíleli.
Stavba po dokončení velmi citlivě zapadla do charakteru
zdejšího prostředí a do budoucna se jistě stane přínosem
pro trvale udržitelný rozvoj naší civilizace.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: MVE a rybí přechod Semošice
(řeka Radbuza ř. km 62,585)
Investor stavby: Ekolinda s.r.o Žižice – Drnov 1 Realizační tým: Fridrich Herceg – stavbyvedoucí,
Pavel Pojezný – mistr stavby
Celkové investiční náklady: 4 769 419 Kč (s DPH)
Termín realizace: duben 2013 – říjen 2013
The name: A small hydroelectric power station and
a fish passage in Semošice (river Radbuza on
62,585 th km)
Investor: Ekolinda Ltd. Žižice - Drnov 1
Realization: Fridrich Herceg – building site manager,
Pavel Pojezný – building foreman
Total cost: 4 769 419 Kč (VAT included)
Term of realization: April 2013 – August 2013
9
Zpráva o společnosti / Annual Report
Mostní stavby
Bridge constructions
Produkty a služby
Products and services
R
ealizujeme rekonstrukce a novostavby železničních mostů
při výstavbě vysokorychlostních koridorů. Provádíme
rekonstrukce a opravy mostů na celostátních i regionálních
železničních tratích.
Rekonstruujeme a opravujeme také silniční mosty.
Provádíme novostavby, rekonstrukce a opravy propustí (železobetonových trubních a Multi–Plate) a výstavby podchodů.
Provádíme rekonstrukce a opravy opěrných zdí (gabionových, kamenných a železobetonových), zárubních a obkladových zdí a rekonstrukce a opravy historických hradeb. Rovněž
provádíme i sanace veškerých železobetonových konstrukcí,
izolace rekonstruovaných mostů schválenými systémy SŽDC,
opracování a montáž mostnic a všechny související práce.
W
e carry out restorations and constructions of railway
bridges. We restore and repair bridges on nationwide and
regional railway tracks.
We also restore and repair road bridges. We carry out
constructions, restorations and reparations of sluices (pipes
made of reinforced concrete and Multi-Plate) and constructions
of underground passages. We restore and repair breast walls
(made of gabion, stone or reinforced concrete), facing walls
and also historical walls. We also provide rehabilitation of
all reinforced concrete constructions, water-proofing of the
restored bridges authorized by the system of the Railway
Infrastructure Administration, machining and installation of
beams and all connected work.
Referenční stavby
Reference constructions
Replika původní rozhledny na Klínovci
Replica of the lookout tower on Klínovec hill
Krátká stavební sezóna a drsné horské podmínky jsou charakteristické pro rekonstrukci rozhledny na Klínovci. I přesto,
že se zima s Krušnými horami dlouho loučila, podařilo se
pracovníkům závodu mostních staveb držet časový harmonogram a rozhlednu dokončit přesně 28. října 2013.
Rekonstrukce původní třiadvacet metrů vysoké rozhledny
byla rozdělena na dvě stavební sezóny. V druhé polovině roku
2012 se závodu mostních staveb podařilo rozebrat stávající
věž a založit novou stavbu. Počasí umožnilo pracovat zhruba
do začátku listopadu 2012. Poté bylo nutné stavbu zazimovat
a demobilizovat zařízení staveniště, aby se uvolnilo místo pro
parkování zimním turistům. Od konce července do začátku
listopadu 2012 se stavbařům podařilo ještě rozestavět dva
přístavky, které slouží jako pokladna s turniketem a malé
muzeum.
Short building season and rough conditions are typical of
reconstruction of the lookout tower on Klínovec hill. Although the
winter was long the employees of centre of bridge constructions
were able to follow the schedule and finish the lookout tower
exactly on October 28th 2013.
Reconstruction of the original 23 meters high tower was
divided into two building seasons. In the second half of 2012 the
centre of bridge constructions took the original tower apart and
built foundations of the new one. Due to the weather conditions
it was possible to work to the beginning of November 2012.
Then we had to winterize the building and remove our devices
from the building site to create a parking places for the winter
tourists. From the end of July to the beginning of November
2012 the builders managed to start building two extensions, one
of which is used as a ticket office and the other one as a small
museum.
Zpráva o společnosti / Annual Report
10
The builders returned back to Krusne Mountains at he end of April
2013. First they had to set the building site again. Within only three
months the builders were able to build a tower up to the level of
a lookout terrace. It was still necessary to finish the roof, install the
steel windows, point the stone blocks, and start working on the
interiors. The building work also included cabling and installation
of a camera and electronic security system. The centre of bridge
constructions also renovated a mountain path about 750
meters of length by extending and draining the original path.
The replica of the octagonal lookout tower exactly copies the
original. Unfortunately it was not possible to use the original
stone walls, so the new tower is coated in new granite blocks.
Old stone staircase and ledges were restored and preserved as
well as the original tower roof frame with its copper covering
(renovated about 6 years ago). The construction of the tower is
made of reinforced concrete frame.
The construction work on the top of Krusne Mountains has
its good and bad moments. The accessibility of materials and
logistics were limited. Some building substances had to be
taken kilometers away because there was no water piping on
the building site. On the other hand, the top of Klínovec hill was
a perfect working environment, especially when the weather
was good. The sun up there was much stronger than down in
the valley.
V roce 2013 se stavbaři do Krušných hor vrátili až na konci
dubna. Nejprve bylo nutné znovu zřídit staveniště. Za pouhé
tři měsíce se stavbařům podařilo vystavět rozhlednu na
úroveň vyhlídkového ochozu. Zbývalo ještě dokončit střechu,
osadit částečně repasovaná a zčásti nová ocelová okna,
vyspárovat kamenné bloky a začít s úpravou vnitřních prostor. Součástí prací byl také rozvod kabelů pro elektro, montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému.
Mimo rámec vyhlídkové věže závod mostních staveb provedl
rekonstrukci turistické stezky v délce přibližně 750 metrů.
Původní stezka byla především rozšířena a odvodněna.
Replika původní osmiboké vyhlídkové věže přesně kopíruje originál. Některé části se dokonce vrátily zpět. Původní
kamenné zdivo ale již znovu použít nešlo. Nová rozhledna
je proto opláštěna novými žulovými bloky. Zachováno však
zůstalo kamenné schodiště a římsy, které byly po zrestaurování vráceny zpět. A stejně tak původní krov věže s měděnou
střešní krytinou, která byla opravena asi před šesti lety.
Konstrukci rozhledny tvoří železobetonový skelet.
Stavba na vrcholku Krušných hor má své temné, ale i světlé
momenty. Omezující byla zejména logistika a dostupnost stavebních materiálů. Některé stavební hmoty se musely dovážet
ze vzdálenosti desítek kilometrů, vodovodní řad na staveništi
nebyl. Na druhou stranu bylo na vrcholku Klínovce perfektní
pracovní prostředí. Tedy, pokud bylo hezké počasí. Vzhledem
k nadmořské výšce zde bylo mnohem intenzivnější slunce.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu
v oblasti Centrálního Krušnohoří, 1. etapa
– Rekonstrukce rozhledny Klínovec, rekonstrukce přístupové stezky
Investor stavby: Město Boží Dar
Realizační tým: Vladimír Jehlička – hlavní stavbyvedoucí
Petr Novák – stavbyvedoucí
Celkové investiční náklady: 10 540 809 Kč (bez DPH)
Termín realizace: červen 2012 – říjen 2013
The name: Organization and infrastructure of tourism
in the area of central Krusne Mountains - 1st
stage – Reconstruction of the lookout tower
on Klínovec hill, reconstruction of the path
Investor: Boží Dar municipality
Supervision: Petr Novák, Vladimír Jehlička
Total cost: 10 540 809 Kč (VAT is not included)
Term of realization: June 2012 – August 2013
11
Zpráva o společnosti / Annual Report
Pozemní stavby
Building constructions
Produkty a služby
Products and services
V
oblasti pozemního stavitelství zajišťujeme širokou škálu
činností dle požadavků našich zákazníků. Stavíme rodinné
domy „na klíč” a malé i velké bytové domy či půdní vestavby.
Opravujeme panelové domy, provádíme zateplování objektů
a rekonstrukce fasád včetně památkových objektů.
Realizujeme i stavby občanské vybavenosti – nákupní centra, hotely, zdravotnická zařízení i školy. Realizujeme sportovní areály krytého typu jako víceúčelová zařízení. Stavíme
výrobní haly a stavby technické vybavenosti – inženýrské sítě,
komunikace a oplocení.
I
Referenční stavby
Reference constructions
Rekonstrukce výpravní budovy
ústeckého hlavního nádraží
The renovation of the dispatch building
in Ústí nad Labem railway station
Přibližně rok trvala rekonstrukce výpravní budovy hlavního
vlakového nádraží v Ústí nad Labem. Vstupní brána pro
návštěvníky krajského města nyní připomíná moderní letištní
halu, kde se cestující nemusí bát něčeho dotknout.
Rekonstrukci výpravní budovy provedlo středisko pozemních
staveb za plného provozu. Hlavním důvodem, proč se České
dráhy rozhodly výpravní budovu zrekonstruovat, bylo zajištění optimálního vstupu do dříve zrekonstruovaného nového
podchodu vedoucího až na nábřeží Labe a také to, aby nádraží splňovalo nároky na jedno z nejvytíženějších v zemi.
Stavební práce byly rozvrženy do dvou etap, které vyvolala
právě nutnost zachovat nepřetržitý provoz. Polovina objektu
se téměř celá zbourala a následně znovu postavila. Druhou
polovinu stavbaři kompletně zrekonstruovali.
Nejprve bylo nutné provizorně přestěhovat pokladny do té
části, která již byla částečně zrekonstruována, aby se uvolnil
prostor k demolici pravé části budovy z pohledu z přednádraží.
The renovation of the dispatch building at the main station in
Ústí nad Labem took approximately a year. The main entrance
resembles a modern airport lounge now and is welcoming for all
the passengers and visitors of the town.
The renovation was carried out by the centre of ground
constructions while the station was fully operating. The main
reason the Czech Rails decided to do the renovation was to build
an optimal entrance to already renovated underpass leading to
the bank of the river Labe and also to meet the demands of one
of the busiest stations in the country.
The station needed to operate fully, so the construction work
was divided into two periods. Half of the building was demolished
and built again, the second one was fully rebuilt.
First the ticket offices had to be moved to the part of the building
that had already been partly rebuilt to be able to demolish the
right part of the building. Then the main phase of the construction
work started - demolition and building of the main station hall.
Zpráva o společnosti / Annual Report
n the area of building constructions we provide a wide range
of activities to meet the demands of our clients. We build
“turnkey” family houses, small and big apartment houses or
loft conversions.
We repair panel houses, insulate the buildings and provide
reconstruction of facades even of historical objects.
We also carry out the buildings of civil amenities – shopping
centres, hotels, medical facilities or schools. We build indoor
multifunctional sports premises. We also build production halls
and utility networks, communications and fencing.
12
Pak nastala hlavní fáze stavby – bourání a výstavba nové
nádražní haly. Nové křídlo výpravní budovy je provedeno
z ocelové konstrukce, založené na zdivu původní budovy,
která byla odbourána až po přízemí. Zvenčí jsou na fasádě
instalovány fasádní skleněné desky. Z prosklené vnitřní terasy nad pokladnami je výhled na Větruši. Terasa je přístupná
z 1. nástupiště a bezbariérovým výtahem z odbavovací haly.
Nová část je tak v ostrém kontrastu se stávajícím zbytkem
budovy, který záměrně zachovává historický vzhled, což bylo
vlastně cílem projektu – citlivě skloubit nové konstrukce
s těmi původními.
Jakmile byla pravá část znovu postavena, pokladny byly
přestěhovány zpět na své místo. To dnes již splňuje kritéria
moderní výpravní budovy. Nad pokladnami vznikl ochoz,
který slouží jako čekárna.
Rekonstrukci levého křídla stavbaři prováděli průběžně.
Částečně budovu zrekonstruovali již na samém začátku kvůli
provizornímu přestěhování pokladen. Naplno však začali
v momentě, kdy se otevřely pokladny v novém křídle.
V rámci rekonstrukce levého křídla z pohledu z přednádraží
vznikly komerční prostory. Kompletně nové jsou vnitřní rozvody elektrické instalace, osvětlení a topení. Vnější stavební
úpravy se dotkly pouze výškového srovnání obou stávajících
krajních věží, zateplení fasády a střechy a výměny oken.
Ve spojitosti rekonstrukce výpravní budovy s dokončenými
projekty města, kam patří dokončení přednádraží a nábřeží,
a s projektem výstavby podchodu, který zřídila Správa železniční dopravní cesty, vzniklo v Ústí nad Labem jedno z nejmodernějších nádraží v České republice.
The new wing of the building is built of steel construction founded
in the walls of the original building, which was torn down up to
the ground floor. There are glass boards installed on the facade
outside, those are practical when it comes to removing graffiti.
Above the ticket offices we can find a glass-walled terrace with
a view of Větruše hill. The terrace can be entered from the first
platform or by the lift from the hall. The new building is in contrast
with the rest of the station, which has a historical appearance.
This was the aim of the whole project – to combine the new
constructions with the old ones.
The ticket offices were moved back to their place as soon as
the right wing was built. Now they are in the modern hall and
above them there is a gallery, which is used as a waiting room.
Renovation of the left wing was carried out continuously. The
building had been renovated partly before the ticket offices were
moved. The work then fully started when the new ticket offices
were opened in the new wing.
The renovation of the left wing of the building brought new
commercial areas, new wiring and electro-installations, lightning
and a floor heating. The outside work included only the equalizing
the level of the two towers, facade and roof insulation and
installing new windows.
The renovation of the building along with other projects, for
example redoing the area in front of the railway station or
riverbank or building the underpass, makes the railway station
in Ústí nad Labem one of the most modern stations in the Czech
Republic.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: Rekonstrukce výpravní budovy hlavního
nádraží v Ústí nad Labem
Investor stavby: České dráhy
Realizační tým: Ing. Aleš Job – hlavní stavbyvedoucí
Celkové investiční náklady: 49 459 000 Kč (s DPH)
Termín realizace: prosinec 2011 – listopad 2012
The name: The renovation of the dispatch building at
the Main Station in Usti nad Labem
Investor: Czech Railways
Supervision: Ing. Aleš Job
Total cost: 49 459 000 Kč (VAT included)
Term of realization: December 2011 – November 2012
13
Zpráva o společnosti / Annual Report
Elektrostavby
Electro–constructions
Produkty a služby
Products and services
Z
ajišťujeme komplexní služby od projektování přes výstavbu a údržbu až po revize u elektroinstalací bytových
i průmyslových, vnitřních i venkovních elektrorozvodů do
1000 V, kabelových rozvodů do 35 kV i při veřejném osvětlení. Budujeme a rekonstruujeme rovněž trakční vedení na
železničních kolejových drahách i tramvajových tratích.
W
e provide a full service from projects, building and
maintenance to the inspection of the wiring systems of
housing, industrial, indoor and outdoor electricity distribution
up to 1000V and cabled distribution up to 35kV even of street
lighting. We build and reconstruct traction lines of railway and
tram tracks.
Referenční stavby
Reference constructions
Výměna trakčního vedení v lomu Sokolovské uhelné
The replacement of traction line in a quarry of
Sokolov coal mining company
Přes osm kilometrů trolejí a napájecího vedení včetně zhruba stovky trakčních podpěr a devětadvaceti nosných bran
vyměnilo v lomu ve Vintířově na Sokolovsku středisko elektrostaveb. Při takto rozsáhlé rekonstrukci bylo nejnáročnější
zkoordinovat všechny práce do předem vymezených výluk.
Hlavním důvodem rekonstrukce trolejí byl špatný stav
spodní stavby původních nosných stožárů a nosných bran.
Za hranicí životnosti byly také izolátory na vedení. Vzhledem
k tomu, že se v této lokalitě počítá s těžbou uhlí až do roku
2035, nebylo jiné řešení než provést generální opravu.
Rekonstrukce trolejí byla provedena v oblasti dopravny
J1 vintířovského lomu. Středisko elektrostaveb zahájilo
přípravné práce v březnu roku 2012. Nejprve bylo nutné
provést zemní práce související s usazením užitých stožárů a nových nosných bran mezi stožáry a následně vše
osadit. Stěžejním obdobím celé stavby byla velká čtrnáctidenní výluka na začátku července 2013, během níž došlo
k demontáži původních trolejí. V témže časovém období
musely být instalovány nové troleje a napájecí vedení.
The centre of electro constructions replaced over eight
kilometers of trolley wires, power lines and about a hundred
of traction props and twenty-nine support gates in a quarry in
Vintířov near Sokolov. The most difficult part was to coordinate
and fit all the work into to times of already planned closures.
The main reason of the replacement of the trolley wires was
the poor condition of the original supporting posts and gates.
The insulators of the line were bad too. Considering the fact
that the coal is going to be extracted in this area up to year
2035, it was necessary to do the reconstruction.
The replacement of the trolley wiring was done around the
dispatch building in the Vintířov quarry. The centre of electro
constructions started their work in March 2012. First it was
necessary to do the groundwork, which was important for
placing the posts and supporting gates. The crucial period was
a two-week closure at the beginning of July 2013 when we
disassemble the original trolley wires and installed the new
ones and the power lines.
Zpráva o společnosti / Annual Report
14
The Jiri quarry is on of the two last ones active coal quarries
in the Sokolov area. Its production is 8 million tons a year. The
quarry works nonstop so the owner urged as short closure as
possible.
Our work was affected by using refurbished posts with special
parameters. The components attached to the posts had to be
made to measure. Besides the main closure it was possible to
work only every Thursday when the quarry is closed.
The safety measures in the quarry are extremely high so all
our workers had to be familiar with them.
The centre of electro constructions was finishing the
reconstruction of the trolley wires to the end of October 2013.
The Tertiary coal called Antonin is extracted in quarry Jiri.
The coal has the lowest level of sulphur in the whole brown
coal quarries in the Czech Republic and is suitable to make
briquettes. The quarry is in the location where used to be
a coal mine so the quality of the coal is getting worse. The coal
mining is going to be cut down in the near future.
Lom Jiří je jeden ze dvou posledních stále činných uhelných
lomů na Sokolovsku s produkcí osm milionů tun uhlí za
rok. Jedná se o nepřetržitý provoz, proto se majitel lomu
Sokolovská uhelná a.s. zasazoval o co nejkratší odstávku.
Velký vliv na postup prací mělo použití užitých repasovaných stožárů s atypickými parametry. Komponenty připevněné ke stožárům musely být vyráběny zakázkově. Mimo
hlavní výluku bylo možné provádět práce jen každý čtvrtek,
což je v lomu odstávkový den.
V areálu lomu panují mimořádná bezpečnostní opatření,
se kterými museli být předem seznámeni všichni, kdo se na
stavbě podílejí.
Středisko elektrostaveb provádělo konečné úpravy při
rekonstrukci trolejí do konce října tohoto roku.
V lomu Jiří se těží třetihorní sloj, jež nese název Antonín.
Její mocnost je 30–40 m. Uhlí má nejmenší obsah síry ze
všech hnědouhelných lokalit v České republice a je vhodné
pro briketování. Lom již přetěžuje území s dřívější hlubinnou
těžbou, čímž se postupně snižuje kvalita uhlí. V následujících letech proto dojde k podstatnému snížení těžby uhlí.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: Stavba č. L96 Dopravna J1
(oprava a rekonstrukce)
Investor stavby: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Realizační tým: Jiří Gula – hlavní stavbyvedoucí
Celkové investiční náklady: 44 785 942 Kč (s DPH)
Termín realizace: březen 2013 – listopad 2013
The name: Construction number L96, Dispatch building
J1 (reparation and renovation)
Investor: Sokolov Coal Mining Company, legal reversioner, corp.
Supervision: Jiří Gula
Total cost: 44 785 642 Kč (VAT included)
Term of realization: March 2013 – November 2013
15
Zpráva o společnosti / Annual Report
Údržba tratí, mostů
a tunelů
Maintenance of railway
tracks, bridges and tunnels
Produkty a služby
Products and services
H
T
lavní činností tohoto střediska je provádění údržbových
prací na železničních tratích, mostech a tunelech, a to
včetně diagnostiky spravovaných zařízení. Středisko má v současnosti celoplošnou působnost, která vyplývá z územního
uspořádání našeho zákazníka a z výsledků soutěží o zakázky
v údržbových pracích. V průběhu hospodářského roku se činnost střediska rozložila na obvody Oblastního ředitelství SŽDC
Praha, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Plzeň. Činnost střediska je velmi rozmanitá a zahrnuje všechny základní výkony
potřebné k provádění údržbových prací dle zadání našeho
hlavního zákazníka – SŽDC. Provádíme veškeré údržbové
práce pro správy mostů a tunelů a pro správy tratí. Činnost
středisko provádí v nepřetržitém režimu provozu a zajišťuje
pro jednotlivé správce dle jejich požadavku i pohotovostní
zásahovou činnost. Takto organizovaná činnost umožňuje
středisku operativně reagovat na požadavky našeho zákazníka. Dalším segmentem na trhu, kde středisko údržby působí,
jsou kolejové vlečky. Zde provádí kromě údržbových prací
i zadanou dohlížecí činnost pro vlastníky vleček.
Dlouhodobým cílem střediska je nejen udržet stávající
pozici na trhu, ale získat i nové údržbové zakázky u našeho
největšího investora, tj. SŽDC, s.o., a to pokud možno s prodlouženým termínem plnění SOD v horizontu tří let. Tento
časový prostor lze považovat za vhodnou realizační dobu pro
organizovanou preventivní údržbovou činnost.
he main activity of the centre is maintenance of railway
tracks, bridges and tunnels including the diagnostics of the
facilities. Nowadays the centre works nation-wide, this is based
on the position of our customer and the results of the tenders
in the maintenance area. During the year the activity of the
centre was divided into the districts of regional directorate
of Rail Infrastructure Administration (RIA) Prague, Ústí nad
Labem, Hradec Kralove and Plzen. The activities of the centre
are very varied and involve all jobs necessary to carry out the
maintenance work according to our main customer's (RIA) order.
We accomplish all maintenance work for the bridges, tunnels and
railways administration. The centre works nonstop and for some
administrators we also provide emergency service. This allows
the centre to react flexibly to our customer's requirements.
The other segment of the market where our centre works is
sidetracks. In addition to maintenance work we also provide
tracing service for the sidetracks' owners.
The long term goal of our centre is not only to maintain our
position on the market, but also to get new orders form our
biggest investor - Rail Infrastructure Administration- possibly
with a time limit prolonged to 3 years which is adequate to carry
out the preventive maintenance work.
Reference constructions
Reparation of railway switches at Sokolov station
Referenční stavby
In August 2012 Centre 13 replaced the sleepers of railway
switches number 235, 236 and 242 at the Sokolov station in the
marshalling yard of Chodov district. The switches are situated on
a slant hill and in the track number 93.
The contract also included a replacement of the faulty parts
of the switches, treatment of the paths and repalcement of the
gravel bed in the repaired stretch.
TSO výhybek v žst. Sokolov
V průběhu srpna roku 2012 provedlo středisko 13 v železniční stanici Sokolov na seřadišti traťového okrsku Chodov
souvislou výměnu pražců ve výhybkách č. 235, 236 a 242.
Výhybky se nacházejí na svážném pahrbku a v koleji č. 93.
Zpráva o společnosti / Annual Report
16
Součástí zakázky na údržbu byla také výměna vadných
součástek na výhybkách, úprava stezek a úplná výměna
štěrkového lože v opravovaném úseku.
Zvláštností zakázky byla výměna pražců také v přípojných
polích k výhybkám včetně výměny upevňovadel.
An interesting part of the contract was that we also had to
replace the sleepers in the tracks connected to the switches as
well as the mounting.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: TSO výhybek č. 235, 236, 242 a výměna
pražců na svážném pahrbku a v koleji
č. 93 v žst. Sokolov seř. n. (TO Chodov)
Investor stavby: SŽDC, s.o., OŘ Ústí n/L, ST Karlovy Vary
Realizační tým: Bohumil Egermaier – hlavní stavbyvedoucí
Celkové investiční náklady: 1 841 956 Kč (s DPH)
Termín realizace: srpen 2012
The name: Reparation of railway switches and replacement of sleepers on the slant hill and railway
track number 93 in Sokolov railway station
Investor: Rail Infrastructure Administration
Supervision: Bohumil Egermaier
Total cost: 1 841 956 CZK (VAT included)
Term of realization: August 2012
Oprava mostu mezi Havlovicemi a Tachovem
Reparation of the railway bridge between Havlovice
and Tachov
V rámci údržby tratí středisko 13 v dubnu 2013 zrealizovalo
opravu železničního mostu v km 70,360 trati mezi obcemi
Havlovice a Tachov. Most se nachází na katastrálním území
obce Malý Rapotín.
Během opravy dělníci upravili odvodnění příkopů a provedli sanaci kamenného zdiva mostu. Následně zdivo přespárovali, vyměnili vadné prvky v kolejišti a osadili nové
zábradlí.
In April 2013 Centre 13 carried out the reparation of the railway
bridge on the 70.360th kilometer on the stretch between
Havlovice and Tachov as a part of the railway tracks maintenance.
The bridge is situated in the municipality of Maly Rapotin.
Our workers drained the ditches and reconstructed the walls
of the bridge. Then they grouted the walls, replaced the faulty
parts and installed new handrail.
Základní údaje o stavbě:
Basic figures:
Název stavby: Oprava mostu v km 70,360 traťový úsek
Havlovice–Tachov (obec Malý Rapotín)
Investor stavby: SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, SMT Plzeň
Realizační tým: Josef Jakubec – hlavní stavbyvedoucí
Celkové investiční náklady: 698 674 Kč (s DPH)
Termín realizace: duben 2013
The name: Renovation of a bridge on the 70,360 th kilometer of a stretch between Havlovice and Tachov
Investor: Rail Infrastructure Administration
Supervision: Josef Jakubec
Total cost: 698 974 CZK (VAT included)
Term of realization: April 2013
17
Zpráva o společnosti / Annual Report
Výrok auditora
Auditor´s report
S
U
tandardní auditorské postupy mě vedou k ujištění, že
ve všech podstatných aspektech jsou běžné obchodní
případy zaúčtovány pomocí ověřeného softwaru úplně, průběžně a včas. Účetní osnova, která je základem účetnictví,
odpovídá potřebám společnosti. Účetní knihy společnosti
jsou řádně vedeny. Ověřované doklady jsou řádně označeny, dostatečně objasněny a přehledně uloženy. Účetnictví
odpovídá podle zjištění zákonným předpisům.
Roční účetní závěrku hospodářského roku za období od 1.
7. 2012 do 30. 6. 2013, která mně byla předložena, bylo
možné řádně odvodit z účetních knih a ostatních nezbytných zápisů společnosti. Roční závěrka poskytuje z hlediska stanovené významnosti obraz odpovídající skutečným
poměrům v majetkové, finanční situaci a situaci nákladů
a výnosů i peněžních toků.
Pro dodržení věrného a poctivého obrazu účetnictví a zásady opatrnosti bylo dohodnuto vytvoření opravných položek
k jednotlivým složkám neplnohodnotných aktiv. Jejich tvorbu považuji za dostatečnou.
Údaje v prezentačních materiálech společnosti čerpané
z účetních knih nevyvolávají chybné představy o situaci
revidované účetní jednotky. Nejsou mně známé žádné
neuvedené události mimořádného významu, jež nastaly po ukončení hospodářského roku, k nimž by se bylo
potřeba dále vyjadřovat. Výrok auditora k účetní závěrce
hospodářského roku společnosti za období od 1. 7. 2012 do
30. 6. 2013 je bez výhrad.
sing the standard auditing procedures I found out that all
common business cases are accounted, with a help of an
open software, fully, continuously and on time in all aspects.
The accounting outline corresponds with the needs of the
company. The accounting books are well kept. All the checked
documents are well labeled, clarified and well arranged. The
accounting of the company is in accordance with the legal
regulations.
The final accounts of the business year from July 1st 2012
to June 30th 2013 were in accordance with the accounting
books and other necessary documents of the company. The
final accounts reflect the real financial situation, costs and
profits and financial flow.
To keep the real and honest depiction of the accounts it
was agreed to make corrections of the files with inadequate
affairs. The corrections were satisfactory.
The data from the accounting books used in the presentation
materials of the company do not create incorrect images of
the situation of the accounting unit. I am not aware of any
unmentioned affairs which occurred after the end of the
business year and which need to be commented on. The
auditor has certified that the company passed the inspection
of the period of July 1st 2012 to June 30th 2013 without
reservation.
AUDIT Litoměřice s.r.o.
Ing. Josef Běloubek, auditor, licence number 1022
Litoměřice
AUDIT Litoměřice s.r.o.
Ing. Josef Běloubek, auditor, číslo oprávnění 1022
Litoměřice
Zpráva o společnosti / Annual Report
16
Úprava železničního svršku a spodku mezi Dasnicí a Kynšperkem nad Ohří
Poznámky
Notes
Zpráva o společnosti / Annual Report
18
Zpráva o společnosti / Annual Report
Kontakty
Contacts
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 741 668
Fax: +420 416 741 669
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ627 43 881
Bankovní spojení / Bank:
KB, pobočka Litoměřice
č. ú.: 205 330 0217/0100
e-mail: [email protected]
www.cht.cz
Generální ředitel
General director
Ing. Jan Kokeš
[email protected]
Technická a cenová příprava
Technical and pricing depertment
Ing. Jakub Štěrba
[email protected]
Vedoucí střediska pozemních staveb 05
Head of land constructions
Ing. Michal Novák
[email protected]
Administrativní ředitel
Adminstrative director
Ing. Stanislav Fousek
[email protected]
Ředitel závodu kolejových staveb 01
Director of railway constructions
Ing. Pavel Jakoubek
[email protected]
Vedoucí střediska elektrostaveb 11
Head of electro constructions
Martin Harvan
[email protected]
Obchodní ředitel
Bussines director
Ing. Pavel Stoulil
[email protected]
Vedoucí střediska inženýrských staveb 02
Head of engineering constructions
Ing. Jaroslav Krejza
[email protected]
Vedoucí střediska údržby 13
Head of maintenannce
Bc. Miroslav Krutina
[email protected]
Technický ředitel
Technical director
Bc. Tomáš Pátek
[email protected]
Ředitel závodu mostních staveb 03
Director of bridge constructions
Vladimír Jehlička, DiS.
[email protected]
Obchodní oddělení
Bussines department
Ing. Jiří Klomínský
[email protected]
Vedoucí střediska dopravy 04
Head of transport
Bc. Marek Kameník
[email protected]
Download

Zpráva o společnostiAnnual Report 2013