AKTS Kredisi: 7
5 s/hafta
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
2013-2014 Bahar Yarıyılı
Dersin adı: Devre Analizi
2.yıl - 4.yarıyıl
Lisans
Teorik:3 s/hafta Uygulamalı:2 s/hafta
Dersin kodu: ELK 202
Zorunlu
Dersin dili:Türkçe
Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri:
Yrd. Doç. Dr. Burhan Demir ÖNER (Bahar)
Mühendislik Fakültesi Binası Oda No: 207,e-posta:[email protected],dahili:2383
Ders Verdiği Şube(ler):
ELK 202 01, ELK 202 0101, ELK 202 0102, ELK 202 99
Görüşme Saatleri:
Pazartesi 15:10-16:00, Salı 14:10-15:00, Çarşamba 15:10-17:00, Perşembe 11:10-12:00,14:10-15:00, Cuma 10:1012:00,14:10-15:00
(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:
http://akademik.maltepe.edu.tr/~demironer
Dersin Genel Amacı:
Bu derste, öğrencilerin alternatif akım elektrik devreleri ile ilgili temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini öğrenmeleri,
teorik bilgileri destekleyen laboratuvar deneyleri yaparak uygulama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
1. Temel ve sistematik devre çözümleme yöntemlerini uygulayarak, fazör alanında devre çözümler; fazör alanı sonuçlarını
zaman alanında ifade eder.
2. Ansal güç, gerçel güç, sanal güç, karmaşık güç, görünür güç, güç çarpanı, reaktif çarpan, yük empedansı üzerine
maksimum ortalama güç aktarımı hesaplar. Güç çarpanı düzeltmesi için kapasitör değeri hesaplar.
3. Ortak endüktanslı ve transformatörlü devreleri fazör alanında çözümler, yansımış empedans hesaplar.
4. Periyodik sinyallerin etkin (RMS) değerlerini hesaplar. Etkin değeri AC devrelerinin güç hesaplamalarında kullanır.
5. Fonksiyonları ideal anahtarlama işlevleri kullanarak ifade eder. İdeal anahtarlama işlevlerini s-alanında yapılan devre
çözümlemelerinde kullanır.
6. Laplace dönüşümü kullanarak s-alanında devre çözümlemesi yapar. Ters Laplace dönüşümü alarak s-alanında elde
edilen sonuçlarını zaman alanında ifade eder.
7. İki kapılı AC devreleri çözümler. Bu devrelerin aktarım işlevini; frekans, genlik ve faz tepkilerini matematiksel olarak ifade
eder. Verilen bir sinüzoidal giriş fonksiyonu için devrenin çıkış fonksiyonunu matematiksel olarak ifade eder.
8. Alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant durduran pasif süzgeç devrelerini çözümler. Süzgeç devrelerini
özelliklerini ifade eder. Süzgeç devrelerini tanımlayan parametrelerini hesaplar.
9. AC akım, AC gerilim ve direnç ölçmek için multimetre kullanır. Periyodik sinyallerin genlik, frekans, periyot ve faz
farklarını ölçmek için osiloskop kullanır.
Genel Yeterlilikler:
1. Sorgulayan, etik kurallara uyma, takım halinde çalışabilme, zamanı etkili kullanma, eleştirel düşünebilme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım, örnek problem çözme, soru-yanıt, tartışma, ödev problemleri verme ve değerlendirme, deney raporu hazırlatma,
deneylerin takım çalışması olarak yaptırılması.
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Yok.
Önkoşul:
ELK 201
Eş dönemli koşul:
Yok.
04.02.2014 09:09:30
MÜBİS
Sayfa: 1/3
Önerilen ilave dersler:
Yok.
Dersin içeriği:
Sinüzoidal kaynağın ve sinüzoidal işlev parametrelerinin tanımı; fazör dönüşümü ve ters fazör dönüşümü; empedans ve
admitans; fazör alanında devre çözümlemesi, fazör diyagramları; alternatif akım devrelerinde güç hesaplamaları, güç
çarpanı düzeltmesi, maksimum gerçel güç aktarımı; öz endüktans, ortak endüktans, ortak endüktanslı devrelerin çözümü;
transformatörler, yansımış empedans, transformatörün eşdeğer devreleri; basamak, yokuş ve dürtü işlevleri; elektrik
devrelerinin karmaşık frekans alanında (s-domain) çözümlenmesi; aktarım işlevi; pasif süzgeçler; alçak geçiren, yüksek
geçiren, bant geçiren ve bant durduran süzgeçler.
Ders kategorisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/alan Dersleri
Destek Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Ders Kitabı:
1. Nilsson J. W. and Riedel S. A. 2011. Elektrik Devreleri. (8. baskıdan Türkçeye çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık. ISBN
978-605-355-031-0.
2. Öner, B. D. 2007. Devre Analizi Ders Notları.
Yardımcı Okumalar:
1. Öner, B. D. 2007. Devre Teorisi Ders Notları.
Haftalık ders konuları:
Haftalar İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler
1 . Hafta Dersin tanıtımı; devre çözümlemesine ilişkin temel kuralların gözden geçirilmesi.
2 . Hafta Sinüzoidal kaynak, sinüzoidal işlevin parametreleri, etkin (RMS) değer; sinüzoidal işlevin fazör gösterimi, ters
fazör dönüşümü; karmaşık sayılar; deney 1 için hazırlık.
3 . Hafta Pasif devre elemanlarının fazör alanındaki gerilim-akım ilişkileri; empedans ve admitans; elektrik devrelerinin
fazör alanındaki sinüzoidal durgun durum çözümlemesi; fazör diyagramları; Deney 1: AC Gerilim Ölçümü.
4 . Hafta Alternatif akım devrelerinde güç hesaplamaları, anlık güç, gerçel güç, sanal güç, karmaşık güç, görünür güç, güç
çarpanı, reaktif çarpan tanımları; Deney 2 için hazırlık.
5 . Hafta Yük empedansı üzerine aktarılabilecek maksimum ortalama güç hesaplaması; güç çarpanı düzeltmesi; Deney 2:
Alternatif Akım RC ve RL Devreleri Uygulamaları.
6 . Hafta Ortak endüktans; ortak endüktanslı devrelerin fazör alanında çözümlenmesi; ortak endüktanslı devrelerin Teşdeğer devreleri; doğrusal transformatör; yansımış empedans; ideal transformatör; Deney 3 için hazırlık.
7 . Hafta İdeal transformatörün empedans uyumlamada kullanımı; ideal transformatörlü devrelerde birincil ve ikincil
eşdeğer devreler; ideal transformatörlü devrelerin çözümlenmesi; Deney 3: Transformatör Uygulamaları.
8 . Hafta Seri ve paralel rezonans devreleri.
9 . Hafta İdeal anahtarlama işlevleri (basamak, yokuş, dürtü işlevleri); Laplace dönüşümü; ters Laplace dönüşümü;
F(s)'nin sıfırları ve kutupları; ilk değer ve son değer teoremleri; Deney 4: Seri Rezonans Devresi Uygulaması.
10. Hafta s-alanında devre elemanları; s-alanında devre çözümlemesi; Deney 5 için hazırlık.
11. Hafta İki kapılı devrelerin aktarım işlevleri, frekans tepkileri, genlik tepkileri ve faz tepkileri; sinüzoidal durgun durum
tepkiisinin aktarım işlevinden elde edilmesi; frekans seçici devreler, alçak geçiren RL ve RC süzgeç devrelerinin
çözümlenmesi; Deney 5: Alçak Geçiren ve Yüksek Geçiren Pasif Süzgeç Devreleri Uygulamaları.
12. Hafta Yüksek geçiren RL ve RC süzgeç devrelerinin ve bant geçiren RLC süzgeç devrelerinin çözümlenmesi.
13. Hafta Bant durduran RLC süzgeç devrelerinin çözümlenmesi.
14. Hafta Desibel (dB) tanımı, türleri ve hesaplanması; telafi deneyi.
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
Maltepe Üniversitesinde ara sınavlar, öğretim elemanının belirlediği bir haftada yapılır. Ara sınav, yukarıdaki tabloda
gösterilen 16 haftaya ek olarak, o ders için belirlenen bir haftada yapılır.
04.02.2014 09:09:30
MÜBİS
Sayfa: 2/3
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa sınav (Quiz)
Dinleme
Ara Sınavlar
Final
14
5
7
8
2
1
15 (%)
25 (%)
60 (%)
Toplam
AKTS (Öğrenici İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
100
Sayısı Süresi (Saat)
Ders Süresi (Ara sınavlar dahildir)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Sunum/Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Kısa Süreli Sınav
Dinleme
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
5
7
14
8
2
1
İş Yükü
3
2
2
3
3
10
12
42
10
14
42
24
20
12
Toplam İş Yükü 164
Dersin Öğrenim Çıktılarının ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Programı Yeterlilikleri İle İlişkisi
Katkı Düzeyi
No Program Yeterlikleri/Çıktıları
1 2 3 4 5
1 Elektrik ve elektronik mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, fen ve mühendislik
X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bilgilerini uygulayabilme becerisi kazanır.
Elektrik ve elektronik devrelerin ve sistemlerin üretiminde ve denemesinde karşılaşılabilecek
sorunları tanımlama, uygun çözümleme ve modelleme yöntemlerini kullanarak çözme becerisi
kazanır.
İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek elektrik ve elektronik devreleri ve sistemleri
tasarlayabilme ve geliştirebilme becerisi kazanır.
Elektrik ve elektronik mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanabilme ve geliştirme
becerisi kazanır.
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
kazanır.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
Teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık kazanır.
Mühendislik uygulamalarının ulusal ve evrensel düzeydeki hukuksal, toplumsal ve çevresel etkilerini
kavrar.
04.02.2014 09:09:30
MÜBİS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa: 3/3
Download

izlence-ELK 202 (13-14 Bahar)