Úvod do geografického vzdělávání
Václav Černík
1. UBZM
ZS 2011/2012
Kritické čtení studijního textu
Proč žáci vtrhli do učebny zeměpisu?
Švýcarský učitel pobýval na Biel leží v S části kantonu
UK v rámci společného
Bern na jezeře Bieler See.
projektu.
Ve Švýcarsku je učitel
Rozsáhlé téma, které se
vysoce hodnocen.
probírá ve více předmětech
naráz, vede k většímu zájmu Učitel je pod přísnou
kontrolou veřejnosi.
žáků i učitelů.
Učitel by měl při práci
používat více svou vlastní
fantazii.
Vztah mladých učitelů k
žákům je kamarádský.
Jaké úkoly na kartách?
Jaké pokusy?
V rámci metody „dílny“
žáci pracují velmi dobře.
V rukou každého učitele je
dobré jméno jeho školy.
Komentář
Velký podíl na rozdílu mezi švýcarským a českým školstvím mají rozdílné ekonomiky obou zemí.
Učitelé ve Švýcarsku mají vyšší platy a jsou více společensky cenění než učitelé v ČR. Díky tomu
jsou Švýcarští učitelé více motivováni ke kvalitní práci. Já osobně jsem se setkal jak s učiteli
dobrými, kteří vymýšlejí různé projekty k zatraktivnění výuky, tak i s těmi, kteří pouze vykládají
své téma. Švýcarští učitelé, díky větší motivaci, se snaží o zatraktivnění výuky různými
netradičními metodami mnohem více.
Také finančně jsou na tom školy ve Švýcarsku mnohem lépe než školy v ČR. Díky tomu mají
švýcarští žáci větší možnosti práce s různými interaktivními pomůckami. ČR tuto oblast pomalu
dohání, na spoustě středních i základních škol jsou instalovány interaktivní tabule, které jsou určitě
skvělou pomůckou pro výuku.
-1-
Úvod do geografického vzdělávání
Václav Černík
1. UBZM
ZS 2011/2012
Podnikání cizinců na Královské cestě v Praze
Migranti mají možnost
podnikat.
Podíly cizinců v
jednotlivých sektorech
kopírují domácí pracovní
sílu.
3D je anglická zkratka pro
špinavé, nebezpečné,
ponižující obory.
Na území ČR je
ekonomicky aktivních 72%
cizinců.
K nejpočetnějším ekonom.
Aktivním cizincům patří
Slováci, Ukrajinci,
Vietnamci a Poláci.
V lokalitě se nachází 88
domů s číslem popisným.
Co to jsou ruské ušanky a
matrjošky?
Co to je genius loci?
Měsíční pronájem 100 000,-
Královská cesta tvořila
spojnici mezi Královským
Polovina provozoven ve
dvorem a Pražským hradem. zkoumané části nabízí
suvenýry.
Dnes je Královská cesta
součástí UNESCO.
Obchody migrantů se
prezentují jako tuzemské.
V Celetné se nachází UK.
V lokalitě dominují migranti
Sapa je vietnamské
z JV Evropy.
obchodní centrum.
Komentář
Představa o exkurzi nadaných žáků:
Exkurze by byla zaměřená na uvědomění si kontrastu historických budov a všudypřítomných
obchodů s kýčovitými suvenýry.
Žáci by se rozdělili do menších skupin (po 3 nebo 4). Každá skupina by dostala za úkol projít
Královskou cestu a během ní vyfotit 5 historických staveb, které je nejvíce zaujaly, a zjistit jak se
jmenují. Zároveň by museli spočítat počet obchodů, kolik obchodů z toho tvoří obchody se
suvenýry a kolik obchodů se suvenýry nabízí vyloženě cizokrajné předměty (ruské panenky apod.).
Následně by měli týden na to, aby zpracovali prezentaci, ve které by představili své vybrané
památky, se 3 z nich by měli spolužáky seznámit podrobně. Na závěr prezentace by ukázali
výsečový graf, který by ukazoval podíly obchodů, které během exkurze zkoumali.
Příprava této exkurze je nenáročná, není vlastně třeba mít nic extra připraveno. Je ale důležité
předem zajistit, aby žáci měli digitální fotoaparáty nebo mobilní telefony s fotoaparátem (což v
dnešní době nebude problém).
Po prezentacích by se s žáky vedla diskuse na téma jak by se jim samotným líbila Královská cesta a
co by měla nabízet.
Návrh řešení:
Na Královské cestě by se určitě měl omezit počet obchodů se suvenýry, obzvláště s těmi, které
nejsou původem z České republiky. Místo obchodů se suvenýry by se mohly objevit menší muzea
specificky zaměřená a obchody řemeslníků s malými expozicemi, které by ukazovaly výrobu
vystavených předmětů a historii řemesla.
-2-
Download

Úvod do geografického vzdělávání Kritické čtení