Obilniny
inzerce
Revoluce ve hnojení fosforem
Z hlediska dosažení ekonomické
rentability a ekologické stability
rostlinné výroby je pro zvýšení využitelnosti fosforu kulturní plodinou
rozhodující správná volba vhodného
fosforečného hnojiva s ohledem na
specifické půdní podmínky.
Využitelnost fosforu
nedosahuje ani 30 %
V půdě je fosfor zastoupen ve
formě anorganických a organických
sloučenin. Převážná část fosforečných
sloučenin jsou látky nerozpustné ve
vodě, tedy pro rostliny nepřijatelné.
Podíl vodorozpustných sloučenin je
velmi malý. Na příjem fosforu rostlinami působí příznivě přiměřená
intenzita slunečního záření, teplota
a vlhkost půdy, dostatek půdní organické hmoty, dobrá mikrobiální aktivita a v neposlední řadě hodnota
pH půdy. Fosfor je nejvíce přijatelný
pouze v úzkém rozpětí pH 6,5 až 7,0.
Využitelnost ostatních živin z běžných
minerálních hnojiv se při aplikaci do
půdy pohybuje v polních podmínkách
do 60 %. Přijatelnost fosforu rostlinou
je však výrazně nižší a i v ideálních
(pH neutrálních) půdních podmínkách
zpravidla nedosahuje ani 30 % z celkové aplikované dávky této živiny.
Navíc v kyselých půdních podmínkách
dochází k reakci fosforu s ionty hliníku a železa za vzniku nerozpustných sloučenin fosforu. V zásaditých
půdách fosfor reaguje s ionty vápníku
a vytváří se nerozpustný fosforečnan
vápenatý nepřijatelný pro rostliny.
Tímto je už tak nízká využitelnost
fosforu v nepříznivém pH půdy ještě
snižována.
Nejvyšší spotřeba
fosforu je v době kvetení
a tvorby zrna
Fosfor v rostlinách hraje nezastupitelnou roli v biochemických reakcích
a přenosu energie. Při omezeném příjmu fosforu rostlinami jsou narušeny
významné procesy související s fotosyntézou s následným snížením výnosu
a kvality sklizené produkce. U obilnin je
omezeno odnožování a tvorba kořenů,
11/2014
z hlediska výnosu. V roce 1843 byla
zahájena první průmyslová výroba
fosforečného, ve vodě rozpustného
hnojiva Super 18. Koncentrovaný
superfosfát Super 45, vytvořený působením kyseliny sírové na horninový
fosfát, byl poprvé vyroben v roce
1870. Od dob, kdy byl superfosfát
poprvé objeven, se role fosfátu jako
výchozí suroviny nezměnila.
listy a paty stébel mají červenou až
fialovou barvu. Dostatek fosforu je
předpokladem pro kvalitní založení
dostatečného množství květů a následnou tvorbu semen. Rostliny přijímají
fosfor během celé vegetace. Nejvyšší
spotřeba fosforu je právě v období
květu a zrání plodů. Více než 50 %
rostlinou přijatého fosforu se hromadí
v semenech a plodech. Kromě výše
popsaných půdních vlastností má na
příjem fosforu zásadní vliv rozvoj kořenové soustavy. Rozhodující pro příjem
není jen samotná délka kořenů, ale
spíše bohatost jemného kořenového
vlášení a koncentrace fosforu v půdním
roztoku v zóně prokořenění.
Revoluční výroba
fosforečných hnojiv
Společnost Timac Agro v současnosti uvádí na trh novou produktovou řadu granulovaných hnojiv
Eurofertil Top obsahující revoluční
Vysrážení fosforu v půdě v závislosti na pH
Efektivní je hnojení
rostlin, nejen půdy!
technologickou novinku TOP-PHOS®.
Jde o zcela novou formulaci fosforu.
Ten je v těchto hnojivech vázaný
přes kalciový můstek na patentovaný
organický komplex. Díky komplexu
TOP-PHOS jsou polní plodiny schopny
využít výrazně vyšší podíl z aplikovaného fosforu v hnojivech Eurofertil
Top. Specifické vlastnosti této formulace zajišťují přijatelnost fosforu
z hnojiva i v pozdějších fázích růstu,
tedy i v období intenzivní spotřeby
fosforu v průběhu kvetení a tvorby
semen, kdy fosfor z běžných hnojiv je
již vysrážený interakcí s výše popsanými ionty a tím neschopný pokrýt
potřebu rostlin v tomto z hlediska
tvorby výnosu rozhodujícím období.
Fosfor je dodáván do půdy ve
formě minerálních fosforečných hnojiv, hnoje, rostlinných zbytků atd.
Fosfor aplikovaný do půdy ve formě
běžných minerálních hnojiv (typu
Amofos, PoliDAP, Superfosfát apod.)
se v nepříznivých půdních podmínkách až z 90 % přeměňuje na formy
rostlinám těžko dostupné. Při použití těchto hnojiv tedy dochází ke
hnojení spíše půdy než samotného
porostu. Fosfor se používá v hnojivech
od dob, kdy Justus von Liebig v roce
1839 nalezl formu fosforu, která byla
rychle absorbována rostlinami a vedla
k významnému zlepšení produkce
14
Tato originální formulace fosforu
chrání fosfor před vysrážením v kyselých, neutrálních i alkalických půdních podmínkách. Fosfor vázaný na
organickou molekulu TOP-PHOS je
vodorozpustný, tedy okamžitě přijatelný pro rostliny nejen těsně po
aplikaci hnojiva v raných vývojových
fázích porostu, kde je fosfor rozhodující z hlediska založení mohutného
kořene a u obilnin silných odnoží.
Stabilní příjem fosforu je důležitý
pro správný vývoj porostu od vzcházení až téměř do sklizně. V hnojivech
Eurofertil Top je díky uvedenému
komplexu zajištěna maximální přijatelnost fosforu po celou dobu vegetace.
Hnojiva Eurofertil Top od společnosti Timac Agro obsahují vedle
zmíněné fosforečné složky TOP-PHOS i jemně mletý vápenec se
zvýšenou reaktivitou pod obchodním označením Mescal 975. Vápník
zajišťuje stabilitu buněčných membrán, a tím se podílí na zvýšení vitality kořenových buněk. To má velký
význam v podmínkách kyselých půdy,
kde je mnohdy vápník limitujícím
faktorem přijatelnosti fosforečných
hnojiv. Naopak na alkalických půdách
s dostatkem až přebytkem vápníku
není třeba se obávat snížení využitelnosti fosforu dodaného v hnojivu
Eurofertil Top možným vysrážením
fosforu s vápníkem nebo hořčíkem do
nerozpustných sloučenin.
Hlavní výhody nové formulace fosforu TOP-PHOS:
• unikátní forma fosforu odolná vůči
retrogradaci a fixaci v půdě,
• vodorozpustný fosfor okamžitě přijatelný pro rostliny,
• fosfor přijatelný pro rostliny po
celou dobu vegetace,
• fosfor chráněný před vysrážením
i v extrémních typech půd (kyselých,
zásaditých, těžkých jílovitých, lehkých písčitých atd.).
❊
Ing. Petr Babiánek, Ph.D.,
Ing. Pavel Tvrdík,
Timac Agro Czech s. r. o.
www.profipress.cz
Download

Revoluce ve hnojení fosforem