TOP-PHOS
R
inside
Fosfor s nejvyšší vytrvalostí
Proč rostliny potřebují fosfor?
Hlavní fyziologické funkce fosforu:
Stavební složka DNA a buněčných membrán:
 vliv na dělení buněk a reprodukční mechanismy
Zdroj energie pro rostliny:
 podporuje příjem dusíku
Katalyzátor syntézy cukrů:
 podílí se na syntéze glukózy (následně všech
cukrů, tuků a bílkovin)
Vazba fosforu v půdě při různém pH
půdního roztoku
Přijatelnost fosforu dosahuje maximálně 30 %
z celkového množství P obsaženého v půdním roztoku.
100 %
Přijatelný
fosfor
30 %
70 %
Fixace fosforu
(vazba P
na ionty Al a Fe)
Hlavní agronomické role fosforu:
Vysrážený
fosfor
0%
4
5
6
pH půdy
7
Vliv pH půdy na přijatelnost fosforu
z celkové maximální 30 %ní přijatelnosti
100 %
95 %
70 %
48 %
52 %
34 %
30 %
23 %
Fosfor v půdě
8
Zdroj: Buckmannet Brady
přijatelnost v %
Aktivuje růst kořenů a založení reprodukčních
orgánů:
 Zajišťuje lepší příjem všech živin zejména díky
pozitivnímu vlivu na energetický metabilismus
rostlin a následnému dokonalejšímu získávání
jednotlivých živin z půdy
Aktivuje transport cukrů do kořenů, zrn, plodů:
 podílí se na tvorbě energie, jenž je důležitá
pro vývoj rostlin
 zvyšuje odolnost rostlin vůči nízkým teplotám
Zlepšuje kvalitativní ukazatele:
 má vliv na skladovatelnost plodů, chutnost…
Ukládá se v zásobních orgánech:
 zajišťuje reprodukci jednotlivých druhů
 ve velké míře je však následně transportován
se sklizní z pole
Retrogradace
fosforu
(vazba P
na ionty Ca)
Vazba P
na jílové
částice
4,5
20 %
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
5%
9,0
pH
Zásoba přijatelného fosforu v půdách klesá a fosfor
se stává limitující živinou pro tvorbu výnosu
a kvality sklízené produkce. Přijatelnost fosforu
rostlinou je obecně nízká a i v ideálních půdních
podmínkách (pH neutrálních) zpravidla nedosahuje
ani 30 % z celkové aplikované dávky této živiny.
Navíc přijatelnost fosforu se dále významně snižuje
v kyselých (pH pod 6,6) a zásaditých (pH nad 7,2)
půdách. Zhoršení už tak nízké přijatelnosti fosforu je
dáno skutečností, že některé prvky obsažené v půdě
blokují fosfor. V kyselých půdách se fosfor váže
na ionty hliníku a železa (fixace) a vytváří fosforečnan
hlinitý nebo fosforečnan železitý (blokování může
takto dosáhnout 70 % a ve velmi kyselých půdách
i více). V zásaditých půdách vápenec reaguje
s fosforem (retrogradace) a vytváří fosforečnan
vápenatý (blokování tak dosahuje 50 %, ve velmi
zásaditých půdách i více). Za těchto podmínek se
fosfor stává pro rostliny velmi těžko přijatelný.
 Přijatelnost fosforu je silně ovlivněna chemismem půdy
 pH půdy je limitujícím faktorem využitelnosti fosforu
 Fosfor je nejvíce přijatelný pouze v úzkém rozpětí
pH 6,5 až 7,0
Retrogradace a fixace fosforu
Míra
blokace
Fixace P ionty Al a Fe
Fe
nebo
Al
Vysoká
(70–80 %)
Retrogradace P ionty Ca
PO4
Ca Ca
Ca PO4 PO4 Ca
Ca
PO4
Ca
Ca
PO4
Ca
Ca
PO4 Ca
Ca
Fe
nebo PO4
Al
Fe
nebo
Al
5
PO4
6
7
pH
Střední
(50 %)
8
V závislosti na pH půdy je doba přijatelnosti fosforu po hnojení pouze několik dnů.
Hlavním cílem je tedy chránit fosfor před prvky obsaženými v půdě,
které ho blokují a které mu brání, aby byl přijat rostlinami.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Časová křivka přijatelnosti fosforu
v zásadité půdě
Rozpustný fosfor v půdě (ppm)
Rozpustný fosfor v půdě (ppm)
Časová křivka přijatelnosti fosforu
v kyselé půdě
blokovaný fosfor
přijatelný fosfor
0
20
40
60
Dny od aplikace
80
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
blokovaný fosfor
standardní podmínky
vlhká půda
přijatelný fosfor
0
7
Zdroj: INRA 1982 - Callot-Chamayou-Maertens-Salsac
14
21
28 35 42
Dny od aplikace
49
56
63
Zdroj: R.Turski et H. Small, 1978 - jílovitohlinitá půda pH 7,4
 Blokování (zvrácení) fosforu v půdě je velice rychlé
 Většina fosforečných hnojiv okyseluje půdu a následné reakce Al a Fe s fosforem jsou nevratné (ireverzibilní)
 Fosfor je potřeba chránit před tvorbou nerozpustných sloučenin!
Příjem fosforu rostlinou
 Fosfor je nezbytný pro růst kořenů a jeho příjem
je naopak závislý na růstu kořenů málo fosforu v půdě = malá tvorba kořenů
malá tvorba kořenů = nízký odběr fosforu
 Pro snadný příjem musí být fosfor v půdě
ve vzdálenosti do 1 mm od kořene
 Fosfor vzdálený více než 3 mm od povrchu
kořene se nemůže prakticky podílet na výživě
rostlin během vegetace
Fosfor se ve velké míře ukládá do zásobních
orgánů a následně se většinou exportuje se
sklizní, což vysvětluje důvod, proč je důležité
jeho pravidelné zpětné dodávání ve formě
hnojení.
Alokace fosforu
v řepce
Semeno
60 %
Sláma
40 %
v kukuřici
Palice
82 %
v pšenici
Stonek
18 %
Zrno
80 %
Sláma
20 %
Odběr fosforu do 1 mm
Odběr draslíku do 7 mm
Odběr vápníku a hořčíku do 5 mm
 Rozhodující pro příjem je bohatost jemného kořenového
vlášení a koncentrace fosforu v zóně prokořenění
 Rostliny potřebují dlouhodobě přijatelný fosfor
aplikovaný přes půdu!
TOP-PHOS®
komplex
Co je to TOP-PHOS?
 Unikátní technologická novinka skupiny Roullier
a její dceřiné společnosti Timac Agro v oblasti hnojiv
 Patentovaný produkt obsahující zcela novou
formulaci fosforu (fosfor vázaný přes kalciový
můstek na organický komplex)
 Vodorozpustný fosfor okamžitě přijatelný
pro rostliny
 Fosfor chráněný před vysrážením v různých
typech půd
 Fosfor přijatelný po celou dobu vegetace
Fosfor
Vápník
TOP-PHOS
TOP-PHOS® je obsažen ve vybraných
hnojivech produktové řady Eurofertil
s obchodním označením Eurofertil Top
R
inside
 Fosfor z běžných minerálních hnojiv se může
v půdě během několika dnů až z 90 % přeměnit
na formy, jenž jsou rostlinám nepřístupné
 TOP-PHOS ®, díky specifickému složení, zajišťuje
dlouhodobou přijatelnost fosforu v půdním roztoku
v různých půdních podmínkách
Výnos semene řepky po aplikaci hnojiva
Eurofertil Top obsahující komplex TOP-PHOS®
6,5
180 %
Výsledky pokusů v České republice:
+190 kg
6,4
Výnos t/ha
% přijatelného fosforu v půdě
Přijatelný fosfor v půdě 20 dní
po aplikaci (pH 5,6)
100 %
6,3
6,2
6,48
Amofos
Eurofertil Top
6,1
6,0
Jednoduchý superfosfát
TOP-PHOS®
Zdroj: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, 2014 (4 opakování)
Zdroj: Erro & al, 2009, University of Navarra
Přijatelný fosfor v půdě 28 dní
po aplikaci (pH 8,5)
Výnos zrna ozimé pšenice po aplikaci hnojiva
Eurofertil Top obsahující komplex TOP-PHOS®
12,5
187 %
Výsledky pokusů v České republice:
12,2
Výnos t/ha
% přijatelného fosforu v půdě
6,29
100 %
+360 kg
11,9
11,6
11,99
12,35
11,3
11,0
Jednoduchý superfosfát
Amofos
TOP-PHOS®
Zdroj: C. Giovannini & al, 2012; University of Bologna and CIPAV.
Eurofertil Top
Zdroj: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, 2014 (4 opakování)
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Znojemská 949/84 • 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 301 995 • Fax: +420 567 215 777
www.cz.timacagro.com
Download

Prospekt