RODINNÉ PODNIKY NA
VENKOVĚ
Vojtěch Koráb
Obsah
1
Úvod - rodinné podniky ve světě a v ČR
2
Vymezení pojmu rodinného podniku
3
Strategické řízení rodinného podniku
4
Financování rodinného podniku
5
Řízení předání moci na následující generaci
6
Perspektivy rodinných podniků
7
Závěr
Vojtěch Koráb
Historie rodinných podniků - nejstarší rodinné podniky na světě
Název firmy
Rok
založení
Obor
Země
Kongo Gumi
578
Stavebnictví
Japonsko
Hoshi Ryokan
718
Hotelnictví
Japonsko
Château de Goulaine
1000
Vinařství
Francie
Fonderia Pontificia
Marinelli
1000
Zvonařství
Itálie
Barone Ricasoli
1141
Vinařství a výroba Itálie
olivového oleje
Barovier & Toso
1295
Sklářství
Itálie
Hotel Pilgrim Haus
1304
Hotelnictví
Německo
Richard de Bas
1326
Papírenství
Francie
Vojtěch Koráb
Rodinné podniky ve světě, počet a podíl na HDP
Země
Podíl na počtu
registrovaných
podniků
Podíl na tvorbě
HDP
Belgie
70 %
55 %
Finsko
80 %
> 40 %
Francie
> 60 %
> 60 %
Německo
60 %
55 %
Nizozemí
74 %
54 %
50 % - 80 %
35 %
75 %
65 %
> 95 %
40 %
Polsko
Španělsko
USA
Vojtěch Koráb
Typy rodinných podniků v České republice
Historie podniku
Velikost
podniku
Menší tradiční
restituované rodinné
podniky – menší
živnosti, řemesla
Nové malé a střední
podniky založené
po roce 1989
Velké, popř. střední
„prvorepublikové“
podniky
Nové velké podniky,
založené, či vzniklé
po roce 1989
Vojtěch Koráb
Malé a střední podniky a rodinné podniky v České republice
Rodinné podniky v ČR
2009
Celkem
Celkem
MSP
Podíl počtu MSP
na celkovém
počtu podniků v
ČR [%]
1035521 99,83
Celkem malé a
střední rodinné
podniky
50–60 %
Mikropodniky do
10 zaměstnanců
70–80 %
Malé podniky do
50 zaměstnanců
30–40 %
Střední podniky
do 250
zaměstnanců
20–30 %
Velké podniky
do 10 %
Vojtěch Koráb
Vymezení pojmu rodinného podniku
 Podnik: zákon 513/1991 Obchodní zákoník, §
5:podnikem se rozumí soubor hmotných,
jakožto i osobních a nehmotných složek
podnikání.
 Rodina: právní řád České republiky neobsahuje
explicitně vyjádřenou definici rodiny. Za rodinu
pokládá především rodinu založenou
manželstvím.
 Rodinu lze chápat jako skupinu osob, které jsou
navzájem spojeny nejen manželskými a
příbuzenskými vztahy ale i společným způsobem
života.
 Rodinný podnik: je podnik vlastněný, případně i
řízený rodinou/rodinami, či vybranými členy
rodiny/n, přičemž se předpokládá, že podnik
bude předán následující generaci.
Vojtěch Koráb
Strategické řízení rodinného podniku
Model dvou kruhů
Rodina
Podnik
Rysy:
Rysy:


Emoční hledisko
 Orientace směrem
dovnitř
 Málo změn
Úkoly:
Povzbuzování
 Rozvoj
sebeoceňování
 Výchova k
dospělosti

Orientace směrem
ven
 Konkrétní hledisko
 Hodně změn
Úkoly:
Dosahování zisků
 Rozvíjení
dovedností

Vojtěch Koráb
Strategické řízení rodinného podniku
Interní a externí tlaky působící na rodinný podnik
Uvnitř
podniku
Rodinní
manageři
Zaměstnanci
Mimo
podnik
Příbuzní
Ostatní
Uvnitř rodiny
Mimo rodinu
Vojtěch Koráb
Strategické řízení rodinného podniku
1. Řízení rodinného podniku
2. Financování rodinného podniku
3. Řízení předání moci na následující
generaci
Vojtěch Koráb
Řízení rodinného podniku
VLASTNICTVÍ
Jednatelé
RODINA
Rodinná
rada
Rodinné
shromáždění
- rodinný protokol
Valná hromada
společníků
Vrcholové
vedení podniku
ředitel/é
PODNIK
Vojtěch Koráb
Financování rodinného podniku
Ukazatel rentability
Rentabilita vlastního kapitálu
(ROE -Return on Equity)
Zisk po zdanění / vlastní
kapitál * 100 [%]
Ukazatel likvidity
Likvidita 1. stupně (rychlá,
cash ratio)
Finanční majetek /
krátkodobé zdroje
Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku
Míra zadluženosti
Cizí zdroje / vlastní kapitál
* 100 [%]
Poměr vlastního kapitálu /
celková pasiva (koeficient
samofinancování)
Vlastní kapitál / celková
pasiva * 100 [%]
Vojtěch Koráb
Řízení předání moci na následující generaci (1)
Tři základní otázky:
1.
2.
3.
pokračovat v podnikání?
předat moc?
či prodat podnik?


Načasování výměny generací
Výběr vhodného nástupce
Postup při předávání moci na
následující generaci




Analýza podnikatele
Analýza podniku
Analýza rodiny
Převod vlastnictví
Vojtěch Koráb
Řízení předání moci na následující generaci (2)
 Urychlená strategie uvedení
nástupníka
 Opožděná strategie uvedení
nástupníka
Vojtěch Koráb
Řízení předání moci na následující generaci (3)
Život
zakladatele
Růst
podniku
a výuka
následníků
10-20% RP přechází na 2.
generaci
1 – 2 % RP přechází na 3.
generaci
25
50
75
Věk
Vojtěch Koráb
Perspektivy rozvoje rodinných podniků - hodnotový
řetězec
Maximální poznání
zákazníka
Nákupní kriteria
Nová strategie vytváření
hodnoty zákazníkům
Zákaznická
zlost
Preference
Síla
Rozhodovací
proces
Zákaznické
priority
Distribuční
kanály
Nabídka
Vstupy
suroviny
Aktiva,
jádrové
kompetence
Nákupní důvody
Chování kupujícího
Funkční potřeby
Vojtěch Koráb
Perspektivy rozvoje rodinných podniků - Interpreneurship
Intergenerační podnikatelské aktivity
 Činí rodinný podnik mladým
 Vytváří podnikatelské příležitosti pro
následující generaci a zvyšují šance
na pokračování rodinného podniku
Vojtěch Koráb
Závěr
 Rodinné podniky i přes rostoucí krizi rodiny nabývají stále
většího významu.
 Rodinné podniky mohou přispět ke stabilizaci rodiny.
 V souvislosti s nutností rozvoje podnikatelství je nutné
zavedení systému vzdělávání, poradenství a podpor i pro
rodinné podniky.
 Jsou a budou nedílnou součástí české ekonomiky, pokud vyvrátíme
hypotézu, že se česká společnost v budoucnu obejde bez rodiny.
Děkuji Vám za
pozornost
Vojtěch Koráb
Download

Rodinné firmy na venkově