Giddens Sociologie .Argo 1999
Některé klíčové pojmy.
RODINA:
představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy,jejíž dospělí členové
jsou odpovědni za výchovu dětí.
RODINA se ovšem z lidského páru zakládá až narozením prvního dítěte. Tím se
v zásadě odlišuje od domácnosti, ve které žijí lidé opačného či stejného pohlaví.
Rodičovství je tedy ustavujícím prvkem rodiny.
Srovnej Možný Sociologie rodiny, Praha, Slon, 1999 str. 17
PŘÍBUZENSTVÍ:
je vztah mezi jedinci,jenž vzniká buďto sňatkem,anebo pokrevními vazbami
v otcovské či mateřské linii.
MANŽELSTVÍ:
můžeme definovat jako sociálně akceptovaný a posvěcený sexuální svazek mezi
dvěma dospělými jedinci. Sňatkem dvou partnerů se stávají příbuznými nejen oni
sami, ale i jejich rodiče, sourozenci a další pokrevní příbuzní každého z nich. Vždy se
rozlišuje mezi rodinou a širším příbuzenstvím.
RODINA NUKLEÁRNÍHO TYPU:
skládá se z dospělých manželů a jejich vlastních či adoptivních dětí žijících ve stejné
domácnosti. Ve většině tradičních společností byla nukleární rodina více či méně
integrována do širších příbuzenských vztahů.
ROZŠÍŘENÁ RODINA:
Pokud v jedné domácnosti žijí kromě obou rodičů a jejich dětí i další blízcí
příbuzní,hovoříme o rozšířené rodině.
Její součástí mohou být prarodiče,bratři a sestry se svými manželskými
partnery,tety,synovci apod.
V západním světě je manželství- a tedy i rodina- spojeno s MONOGAMIÍ.
Naše zákony nepřipouštějí,aby l muž nebo žena měli několik manželských partnerů
současně. Tento stav ve světě není normou.George Murdock (Murdock 1949)
analyzoval několik set současných kultur,dospěl k závěru,že přes 80 % z nich
připouští
POLYGAMII
Tj. manželský vztah s více než jednou partnerkou či partnerem.Existují 2 typy
polygamie.
POLYGYNIE čili mnohoženství
POLYANDRIE daleko vzácnější,čili mnohomužství.
Download

Giddens Sociologie .Argo 1999 Některé klíčové pojmy. RODINA