Bakalářské studium – otázky ke státním bakalářským zkouškám
Psychologie
1. Pojem psychologie, předmět psychologie, soustava psychologických
disciplín a jejich praktický význam
2. Psychologická charakteristika osobnosti
Charakteristika osobnosti. Osobnost jako složitý systém. Jednota bio-psychosociálních aspektů. Sociální kontext osobnosti.
3. Aktivace a výkonnost
Stimulace. Reaktivita. Aktivace. Optimum aktivace. Temperament a aktivace.
Emocionalita.
4. Paměť
Vymezení pojmu paměti. Druhy paměti. Zapomínání. Vymezení pojmu učení. Vztah
paměti a učení.
5. Schopnosti
Schopnosti a dovednosti. Inteligence. Tvořivost. Možnosti jejich poznávání a
rozvíjení.
6. Emoce
Pojem emoce. Dělení emocí. Polarita emocí. Emoce ve vztahu k motivaci a učení.
Emoce a výkonnost. Vnitřní a vnější podmínky vzniku emocí.
7. Motivace
Charakteristika motivace. Biologické základy motivace. Kulturní a sociální základy
motivace. Motivační procesy. Motivace a učení. Vztah motivace a chování.
8. Učení
Charakteristika učení. Jeho druhy, formy a výsledky.
9. Vývoj osobnosti
Biologická a sociokulturní determinace osobnosti. Dědičnost a prostředí. Formování
osobnosti v náročných životních situacích. Stadia ve vývoji osobnosti.
10. Disharmonický vývoj osobnosti
Disharmonická osobnost a její vývoj. Poruchy chování. Vztah sociálního prostředí a
poruch chování. Styly výchovy.
11. Struktura osobnosti, rysy osobnosti
Pojetí rysů osobnosti. Rozlišení rysů osobnosti. Predikce chování.
12. Temperament a charakter
Pojem temperamentu. Podstata temperamentu. Typy temperamentu. Pojem
charakteru. Podstata charakteru. Formování charakteru.
13. Faktorová analýza osobnosti
Charakteristika faktorové analýzy. Druhy faktorů. Kritika faktorové analýzy. Rozdíl
mezi Cattelovým a Eysenckovým modelem faktorové osobnosti.
14. Ego, jeho vývoj a funkce
Geneze
a
funkce
ega.
Sebehodnocení. Sebekontrola.
Sebepojetí.
Sebeoceňování.
Sebepozorování.
15. Typologie osobnosti
Individualita a typ. Psychologická typologie. Pojem ideálního typu. Typologie
extraverze a introverze. Konstituční typologie. Typ autoritární osobnosti.
16. Psychodiagnostika a její uplatnění v aplikovaných oborech
Charakteristika psychodiagnostiky, její význam. Vztah mezi pedagogickou a
psychologickou diagnostikou.
17. Diagnostické metody
Definice pojmu diagnostická metoda. Klinické metody. Testové metody. Diagnostický
proces. Diagnóza.
18. Problematika normality osobnosti
Charakteristika psychické normality. Psychopatologické projevy. Poruchy vědomí,
jednání, intelektu a osobnosti.
19. Profesionální poradenství
Charakteristika profesionálního poradenství. Vztah poradce a klienta. Metody a cíle
poradenství.
Literatura
ATKINSONOVÁ, R. L., ATKINSON, R. C., SMITH, E. E., BERN, D. J. Psychologie.
Praha: Victoria Publishing 1995. ISBN 80-85605-35-X. Praha: Portál, 2003. ISBN 807178-640-3.
CUMMINSOVÁ, D. D. Záhady experimentální psychologie: Co psychologové zjistili o
myšlení, citech a chování člověka. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-186-X. Praha:
Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.
DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-251-3.
Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-606-3.
GILERNOVÁ, I. A kol. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna,
2000. ISBN 80-7168-683-2.
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství,
2001. ISBN 80-7204-200-9.
NAKONEČNÝ, M. Psychologie téměř pro každého. Praha: Academia, 2004. ISBN
80-200-1198-6.
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-2000525-0. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1. Praha: Academia, 2003. ISBN
80-200-1289-3. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1680-5.
STANČÁK, A. Klinická psychodiagnostika. Bratislava: Psychodiagnostické a
didaktické testy, 1982.
SVOBODA, M. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, a.s.,
1992. ISBN 80-7064-036-5.
Download

Psychologie