REGIONÁLNÍ ROZVOJ A PRAXE
Sylabus předmětu – Výuka letní semestr 2013/2014
1. Zařazení předmětu
Volitelný předmět typu B navazujícího magisterského studia oboru Regionální geografie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
2. Pojetí a cíl předmětu
Regionální rozvoj je složitě strukturovaným procesem a teoretické modely, metody a nástroje
vystihují pouze idealizované části reality. Pro praktické využití je nezbytné zohlednění platné
legislativy, znalost vztahů a vlastností regionálních aktérů a provázání s organizačnětechnickými a ekonomickými možnostmi daných subjektů. Předmět se věnuje současné praxi
regionální politiky na různých prostorových úrovních a klíčovým jevům regionálního rozvoje
České republiky. Na konkrétních příkladech ilustruje problémové aspekty současného vývoje
a rozvíjí dovednosti praktické aplikace poznatků spolu s kritickým pohledem na regionální
politiku ČR a s interpretací regionálních rozvojových procesů.
3. Obsah předmětu
Hlavními tématy kurzu jsou:
 Strategické plánování
 Regionální politika ČR a krajů
 Rozvoj obcí
 Nástroje rozvoje
 Integrované přístupy k rozvoji
 Rozvoj venkova
 Rozvoj cestovního ruchu
 Spolupráce obcí
4. Organizace výuky
Výuka probíhá v blocích, vždy ve středu od 15:00. Každý blok bude tvořen kombinací
přednášek a seminářů.
Výuka se uskuteční ve dnech 19. 2., 26. 2., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 14. 5.
Vyučující: Ing. Jan Binek, Ph.D., Mgr. Jan Holeček, Bc. Ing. Roman Chmelař, RNDr. Hana
Svobodová, Ph.D., RNDr. Kateřina Synková (experti ze společnosti GaREP, spol. s r. o.).
Kontakt: [email protected]
Přednášky
a
případně
další
podklady
http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/vyuka.html.
budou
k dispozici
na
Harmonogram přednášek
Termín
výuky
19. 2.
26. 2.
26. 3.
9. 4.
23. 4.
14. 5.
Témata přednášek
Regionální rozvoj a regionální politika
Nástroje rozvoje obcí a regionů
Rozvoj venkova: jiný pohled na regionální problematiku
Metodické přístupy pro plánování rozvoje regionů
Regionální politika na úrovni krajů
Rozvoj obcí
Integrované nástroje – současný stav a vývoj v ČR
Cestovní ruch jako cesta rozvoje?
Závěrečný test, konzultace
Přednášející
Jan Binek
Hana Svobodová
Kateřina Synková
Roman Chmelař
Jan Holeček
5. Ukončení předmětu
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je získání nadpoloviční většiny
bodů ze závěrečného testu, odevzdání všech domácích prací v požadované kvalitě, aktivní
zapojení v diskuzi a účast na výuce.
6. Studijní materiály
Hlavní doporučená literatura:
 Prezentace z přednášek + doplňující texty k jednotlivým tématům dostupné jako
příloha přednášek.
 Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001. 266
s., ISBN 80-86412-08-3
 Hrabalová, S.: Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. Brno: Masarykova univerzita,
2004. 99 s., ISBN 80-210-3356-8
 Wokoun, R.: Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika,
teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 Svobodová, H. a kol.: Synergie ve venkovském prostoru. 1. vyd. Brno: GaREP, spol.
s r.o., 2011. 114 s. ISBN 978-80-904308-8-4.
 Binek, J. a kol.: Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova. 1.
vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 64 s. ISBN 978-80-904308-6-0.
 Holeček, J. a kol.: Obec a její rozvoj v širších souvislostech. Brno: GaREP Publishing,
2009. 98 s. ISBN 978-80-904308-2-2.
Další doporučená literatura bude uvedena vždy v příslušných přednáškách.
Download

zde