19.2.2014
Regionální rozvoj a praxe
O předmětu, přednášejících a o GaREPu
Ing. Jan Binek, Ph.D.
Regionální rozvoj a praxe
Přednáška č. 1.0
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Navazující magisterský studijní obor Regionální geografie
Hlavní body přednášky
 Vznik a pojetí předmětu – spolupráce VŠ a soukromé
sféry
 O společnosti GaREP
 Vývoj
 Lidské zdroje a partneři
 Činnost a výstupy
 Praktické uplatnění geografů
 Způsob organizace předmětu
Regionální rozvoj a praxe
2
1
19.2.2014
Vznik předmětu
 Častý střet s nekompetentností pracovníků veřejné
správy.
 Absolventům oborů regionální rozvoj chybí komplexnější
a praktický pohled na regionální rozvoj.
 Výzkumná spolupráce s řadou geografů a s odborníky z
katedry geografie Př. F. UP v Olomouci.
 Snaha co nejlépe uplatnit poznatky z výzkumných
projektů.
Myšlenka a obsah předmětu „Regionální rozvoj a praxe“.
Regionální rozvoj a praxe
3
Pojetí předmětu
 Předání konkrétních i zobecněných zkušeností expertů z
praxe.
 Předmět se věnuje současné praxi regionální politiky na
různých prostorových úrovních a klíčovým jevům
regionálního rozvoje ČR.
 Přiblíţení situace a problémů na konkrétních příkladech.
 Rozvoj schopnosti praktické aplikace poznatků spolu
s kritickým pohledem a s interpretací procesů.
 V regionálním rozvoji je nezbytné zohlednění platné
legislativy, znalost vztahů a vlastností regionálních aktérů
a provázání s organizačně-technickými a ekonomickými
moţnostmi daných subjektů – široký rámec a
komplexní přístup.
Regionální rozvoj a praxe
4
2
19.2.2014
Garant předmětu – GaREP, spol. s r.o.
Motto: Poznejte s námi
šance rozvoje svého regionu
 Vznik v roce 1994 („nástupce“ brněnské pobočky VÚROM).
 Soukromá výzkumná, poradenská a konzultační společnost.
 Práce pro představitele státní správy a samosprávy na
území řady krajů (JMK, ZK, LK, KHK, PK, JČK…).
 Poznávání moţností rozvoje regionů a hledání cest, jak
poznané rozvojové šance prakticky uskutečňovat.
Specifika GaREP, spol. s r.o.
 Mladý a dynamický tým.
 Skutečně týmová práce.
 Individuální a tvůrčí přístup ke všem zakázkám
(„nepracujeme přes kopírák“).
 Velmi široké spektrum činnosti.
 Komplexní a multioborový přístup.
 Dlouhodobá spolupráce s vysokými školami.
 Široký okruh spolupracujících expertů.
 Výzkumná činnost a přímé uplatnění výsledků v praxi.
 Od 2011 výzkumná organizace.
 Vlastní vydavatelství.
3
19.2.2014
Partneři
Akademická sféra
 Přírodovědecká, právnická a ekonomicko-správní fakulta
Masarykovy univerzity.
 Výzkumné centrum regionálního rozvoje, MU.
 Fakulta podnikatelská VUT v Brně.
 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Soukromá sféra
 RegioPartner, s. r. o.
 Ateliér ERA
 Urbanismus Architektura Design STUDIO, spol. s.r.o.
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 EVASCO, s. r. o.
Témata činnosti
 Regionální politika a regionální rozvoj
 Rozvoj venkova
 Cestovní ruch
 Demografie
 Trh práce
 Rozvoj lidských zdrojů
 Doprava
 Ţivotní prostředí
 Ekonomie, management
… a další dle potřeby … (co nevíme, to se naučíme)
4
19.2.2014
Klienti
 Instituce veřejné správy
 Ministerstva
 Kraje
 Svazky obcí
 Obce
 Podnikatelé
 Drobní podnikatelé
 Střední firmy
 Poradenské a urbanistické firmy (subdodávky)
…
Typy výstupů
 Poradenství pro města a obce v oblasti regionálního
rozvoje
 Strategie rozvoje obcí, měst, svazků obcí či jiných forem spolupráce
 Koncepční dokumenty regionálního rozvoje (programy rozvoje
krajů, programy rozvoje strukturálně postiţených a hospodářsky
slabých území apod.)
 Socioekonomické analýzy, rozbory potřeb území
 Expertní stanoviska
 Ţádosti o finanční zdroje (dotace) z veřejných zdrojů EU, ČR a krajů
pro rozvojové projekty
 Od roku 2004 výzkumné projekty (MMR, MZe, MŠMT)
5
19.2.2014
Vybrané minulé zakázky – Široká škála témat
 Identifikace kompetencí zatěţujících výkon veřejné správy se
zvláštním přihlédnutím k malým obcím (Ministerstvo vnitra).
 Katalogizace zákonných ustanovení upravující činnost obcí s
rozšířenou působností včetně návrhů inovativních opatření k
optimalizaci výkonu veřejné správy (Ministerstvo vnitra).
 Expertní stanovisko k posouzení podmínek pro realizaci
podnikatelské zóny CTPark Brno South v katastru města
Šlapanice (CTP Invest).
 Územně analytické podklady – Rozbor udrţitelného rozvoje
územní pro město Brno (Brno) – spolupráce s Atelierem ERA.
 Western Balkans on the Path to EU Integration: Strengthening
Decentralized Service Delivery (Primavera, s.r.o.).
 Gender UP – Inovativní medializace zapojení ţen do vědy a
výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných
příleţitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách
rozvoje přírodovědných oborů (MŠMT, 2008–2009) – s UPOL.
Aktuální činnost
 Metodická podpora rozvoje obcí – zakázka MMR 2012 – 2014
 Mechanismy spolupráce města a obcí ve vztahu k novým
integrovaným přístupům EU – výzkumný projekt TA ČR 2014–15
 Tvorba integrovaných strategií rozvoje MAS (např. Východní
Slovácko, Valašsko – Horní Vsacko, Horňácko a Ostroţsko, Za
humnama a další)
 Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK
 Koncepce cestovního ruchu v regionu Velká Javořina – Bradlo
 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na
období 2014–2020
 Strategie rozvoje mikroregionu Hrotovicko
6
19.2.2014
MONOGRAFIE
 Venkovský prostor a jeho oţivení, 2007
 Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, 2007
 Průmysl cestovního ruchu, pro MMR 2008
+ celá řada odborných článků a vystoupení
MONOGRAFIE – GaREP Publishing
7
19.2.2014
Datum
Akce
15
Metodická podpora regionálního rozvoje
Vytvoření a provozování stránek:
www.regionalnirozvoj.cz
www.regionaldevelopment.cz
 Určeno zejména pro veřejnou správu, ale nejen pro ni.
 Platforma pro diskuzi.
 Informace o regionech.
 Odkazy na významné instituce.
8
19.2.2014
PRACOVNÍ TÝM
 Vedení firmy:
 PhDr. Iva Galvasová, ředitelka a jednatel
 doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., jednatel
 Ing. Jan Binek, Ph.D., zástupce ředitelky
 6 interních pracovníků:
 3 geografové
 1 sociolog
 1 ekonom
 1 agroekolog
 1 administrativní pracovník
 Externisté z oborů:
 právo
 ekonomie
 geografie
 podnikatelství
 urbanismus
 informatika
…
9
19.2.2014
Datum
Akce
19
10
19.2.2014
Datum
Akce
21
Další spolupracující geografové
 PřF MU
 Václav Toušek, Alois Hynek, Antonín Věţník
 Lukáš Nevěděl, Tomáš Krejčí, Ondřej Konečný …
 ESF MU
 Jiří Vystoupil, Jaroslav Maryáš, Milan Viturka, Petr Tonev
 PřF UK
 Jan Ţenka, Lenka Sekyrová
 PřF UP
 Zdeněk Szczyrba, Irena Smolová
 VŠE Praha
 René Wokoun, Václav Postránecký
 Ústav geoniky
 Antonín Vaishar, Karel Kirchner, Petr Klusáček
 ÚP Brno město
… a další
 Josef Pitner, Jiří Fukan
11
19.2.2014
Přednosti geografů




Přehled o řadě témat
Schopnost pracovat s daty (vyhledání, analýza)
Tvorba mapových výstupů (min. principy)
Schopnost uvaţovat o problémech v různých prostorových
měřítcích
 Další výhody pro uplatnění:
 orientace v problematice veřejné správy (státní správa,
samospráva)
 znalost principů regionální politiky ČR a EU
 schopnost samostatné i týmové práce, schopnost
samostatné organizace práce
Rozdílné znalosti absolventů (regionální) geografie z ekonomické,
přírodovědecké a pedagogické fakulty.
Doporučení ke zlepšení vzdělávání geografů
 Získání i základních poznatků z ekonomie a práva.
 Zlepšení pochopení praktického fungování státní
správy a samosprávy.
 Rozvinutí schopnosti aplikovat teoretické poznatky do
praxe.
 Zlepšení schopnosti interpretovat poznaná data v
souvislých textech (expertní stanoviska).
12
19.2.2014
Výhody práce v soukromé sféře
(konkrétně v GaREPu)
 Pestrá, zajímavá práce bez stereotypů.
 Moţnost se podílet na současných výzkumech.
 Volná pracovní doba.
 Moţnost práce z domu.
 Spoluúčast na rozvoji firmy.
 Moţnost a podpora při dalším odborném vzdělávání a
profesním růstu (Ph.D. studium, kurzy apod.).
Organizace výuky
 Výuka proběhne v 5 blocích ve středu v čase 14:30 – 17:00.
 Výuka se uskuteční ve dnech 19. 2., 5. 3., 12. 3., 9. 4., 23.
4., 14. 5. (test)
 Kaţdý blok bude tvořen kombinací přednášek, diskuzí,
praktických ukázek, prezentačních vystoupení studentů
apod.
 Vyučující:
Ing. Jan Binek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Synková
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Ing. Bc. Roman Chmelař
Mgr. Jan Holeček
(experti ze společnosti GaREP, spol. s r. o.).
Regionální rozvoj a praxe
26
13
19.2.2014
Poţadavky na zdárné ukončení předmětu
 Předmět je zakončen zápočtem.
 Podmínkou udělení zápočtu je:
 získání nadpoloviční většiny bodů ze závěrečného
testu,
 odevzdání 3 domácích prací v poţadované kvalitě –
zapojení do reálných zakázek,
 účast na výuce,
 aktivní zapojení v diskuzi.
Regionální rozvoj a praxe
27
Literatura
 Základní: Prezentace z přednášek + doplňující texty
k jednotlivým tématům dostupné jako příloha přednášek.
 Doplňující: obecné publikace + publikace rozvíjející jednotlivá
témata.
 Hrabalová, S.: Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. Brno:
Masarykova univerzita, 2004. 99 s., ISBN 80-210-3356-8
 Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné
správy. Praha: IFEC, 2001. 266 s., ISBN 80-86412-08-3
 Galvasová, I. a kol.: Spolupráce obcí jako faktor rozvoje.
Brno: Georgetown, 2007. 140 s., ISBN 80-251-20-9
 Binek, J. a kol.: Venkovský prostor a jeho oživení. Brno:
Georgetown, 2006. 140 s., ISBN 80-251-19-5
 Doporučená (základní i doplňující) literatura bude uvedena
vţdy v příslušných přednáškách.
Regionální rozvoj a praxe
28
14
19.2.2014
Děkuji za pozornost.
Ing. Jan Binek, Ph.D.
[email protected]
Přednášky a případně další podklady budou k dispozici na
http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/vyuka.html.
15
Download

Úvodní prezentace - Metodická podpora regionálního rozvoje