Zápis z jednání studijní rady oboru Informatika dne 20.11.2014
Přítomni: prof. Arlt, doc. Strossa, doc. Horný, ing. Pavlíčková, ing. Nedomová, ing. Benáčanová,
dr. Machytka, ing. Bedřichová, bc. Korecký (za studenty)
1. K akreditaci byly předloženy tyto předměty
KIT
- Nový předmět 4IT458 Procesní řízení veřejné správy - volitelný na vedlejší specializaci 4VS,
garant prof. Řepa, rozměr 2/2, 6 ECTS kreditů
- Nový předmět 4IT449 Vývoj aplikací na platformě .NET – volitelný na NMS IT, garant doc.
Buchalcevová, rozměr 2/2, 6 ECTS kreditů
- Nový předmět 4IT513 Diplomový seminář pro obor KI, dochází ke sjednocení počtu kreditů pro
obory IT a KI, garant prof. Řepa, 6 ECTS kreditů
- AI Státní zkouška ze studijního oboru, určená pro nový bakalářský obor AI, garant doc.
Novotný, 3 ECTS kredity
V souvislosti s odchodem prof. Voříška se budou měnit garance předmětů takto:
INF Státní zkouška
původně prof. Voříšek
nově doc. Novotný
IT1_1 Státní zkouška
původně prof. Voříšek
nově doc. Novotný
4IP Státní zkouška
původně prof. Voříšek
nově doc. Novotný
4IT418 Řízení podnikové informatiky původně prof. Voříšek
nově ing. Bruckner
4IT528 Řízení podnikové
původně prof. Voříšek
nově ing. Bruckner
4IT215 Analýza a návrh
původně prof. Voříšek
nově ing. Bruckner
4IT216 Analýza a návrh
původně prof. Voříšek
nově ing. Bruckner
Protože na výuce předmětu 4IT494 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její
reporting se již doc. Novotný nepodílí, převezme garanci Ing. Maryška
Diplomový seminář pro KIT bude organizačně zajišťovat místo Ing. Chlapka Ing. Gála, převezme
garanci předmětů diplomového semináře 4IT515 a 4IT517
KIZI
- Nový předmět 4IZ268 Webové technologie, garant ing. Kosek, rozměr 2/2, 6 ECTS kreditů,
oborově volitelný na bakaláři, je třeba doplnit anglický sylabus
- Nový předmět 4IZ278 Webové aplikace, garant ing. Kosek, rozměr 2/2, 6 ECTS kreditů,
oborově volitelný na bakaláři, je třeba doplnit anglický sylabus
Oba předměty nahrazují současný 4IZ228, který bude převeden do historických
Je třeba promyslet zařazení do období ve skupinách předmětů a doplnit příslušné zákazy
CPV
- Nový předmět 4ME501 Digitální fotografování v ekonomické praxi, garant doc. Horný, rozměr
2/0, 3 ECTS kredity, mimosemestrální kurz, zařazení do CVB, je třeba nastavit zákaz pro obor
ME
- Změna názvu předmětu 4ME431 na Digitální video, je určený pro vedlejší specializace 4MK a
2MI, garant , rozměr a kredity zůstávají
Vyjádření studijní rady:
Studijní rada s akreditací souhlasí, pro všechny akreditované předměty je opět nutné dodat
podepsané hlavičky a formuláře zařazení do příslušných skupin studijního plánu.
Studijní rada dále souhlasí se zařazením předmětu 4IZ260 Úvod do dobývání znalostí z databází do
skupiny CVB
2. Různé
a) Novým členem studijní rady se místo doc. Horného stává ing. Bedřichová
b) Zástupce studentů otevřel diskuzi nad podobou nově akreditovaného bakalářského oboru
Aplikovaná Informatika a možností jeho úprav v následujících letech, kde byly zcela
eliminovány celoškolské volitelné předměty i druhý jazyk, což z jeho pohledu velmi silně
ovlivňuje našim studentům možnost získat rozhled i v dalších disciplínách a spolu s
absencí druhého jazyka navíc silně negativně ovlivňuje jejich schopnost uplatnit se v
budoucnosti na trhu práce.
Garant oboru doc. Novotný navrhl schůzku se zástupci studentů, kde budou tyto otázky
diskutovány
Zapsala: Benáčanová
Schválil: prof. Arlt
Download

Zápis z jednání studijní rady oboru Informatika dne 14