Otázky studentů
 Jaké dokumenty odevzdává uchazeč o studium, komu a v
jakém časovém horizontě
Časový harmonogram přijímacího řízení:
Podávání přihlášek průběžně.
Na základě přihlášky absolvují zájemci v jednom z vypsaných termínů motivační přijímací
pohovor (další termíny pohovorů budou vypsány)
V případě kladného výsledku pohovoru a pokud se uchazeč rozhodl závazně studovat na
jakekoliv z poboček OEAEP, tak ze všeho nejdřív prostřednictví emailu obdrží od vedoucího
dané pobočky nebo pražského studijního oddělení smlouvu k prostudování. Po kontrole a
správnosti údajů ze strany studenta, je nutné aby tuto smlouvy 2 krát vytisknul a podepsal, a
následně buď odeslal či donesl osobně vedoucímu vybrané pobočky či na pražské studijní
oddělení spolu s balíkem následujících dokumentů:
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů dle ustanovené normy, vyplněné osobně
Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakaláři i diplom a vysvědčení o státní zkoušce
Kopii dokladu občanského průkazů, nebo cestovního pasu
Kopii rodného listu
Lékařské potvrzení (i pro kombinované studium)
Kopii dokladu o změně osobních údajů (v případě změny ve vysvědčení, když byla změna osobních
údajů, např. oddací list při změně příjmení)
8 ks fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm, rub fotografie bude označen jménem a datem narození
(1x cz index, 1x ukr index, 3x do osobní složky studenta, 1x diplomová práce, 2x do zásoby,
v případě poškození či ztráty)
 Je nutno dokumenty odevzdat?
Ano, je nutné všechny tyto dokumenty a doklady odevzdat v plném výše uvedeném rozsahu a
v dohodnutých termínech, jinak nebude možné provést zápis studenta ke studiu na MAŘP
Kyjev a tím nebude samozřejmě moct nastoupit semestr ve vybrané pobočce. Také není možný
následný výdej diplomu, pokud studentovi chybí některý z výše uvedených dokladů.
 Je možno prostudovat smlouvu před podepsaním?
Ano, bude poslána uchazeči prostřednictvím emailů k prostudování a pro ověření osobních
údajů.
 Jaká je výše školného a komu se hradí, liší se cena
jednotlivých oborů?
Platba školného za 1. semestr musí být uhrazena dle smlouvy o studiu nebo na základě
individuální dohody studenta s vedením školy. Ve smlouvě je též uvedené číslo účtu, na které se
platby provádějí. Jako variabilní symbol prosíme uvádět celé rodné číslo studenta (bez lomítka)
Výši školného jednotlivých oborů najdete na následujícím odkazů http://oeaep.cz/images/delka_studia.pdf
 Kam se hradí školné?
Pro úhradu v Kč prosím používejte č.ú. KB 107-8159420257/0100, jako variabilní symbol
prosím uvádějte své rodné číslo bez lomítka.
Pro Platbu v EUR prosím používejte č.ú. 51-136120247/0100, IBAN
CZ5101000000510136120247, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX. Jako variabilní symbol prosím
uvádějte své rodné číslo bez lomítka.
 Může studiu hradit částečně nebo celé zaměstnavatel?
Ano, je to možné, pokud se student dohodne se se svým zaměstnavatelem, nebo mu to
zaměstanavatel nabídne sám.
 Na koho se mám obrátit potřebuju-li vystavit fakturu?
Obracejte se prosím na Administraci Otevřené evropské akademie ekonomiky a politiky
OEAEP s.r.o.
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 Holešovice
Tel: +420 774 470 453
+420 233 382 850
Email: [email protected]
 Kdo je odborným garantem studia?
Našim odborným garantem pro Českou a Slovenskou republiku je paní Ing. Mgr. Irena
Žantovska, Phd.
 Jak dlouhá je vyučovací hodina?
Běžná vyučovací hodina trvá 45 minut. Jedno okénko v rozvrhu má 90 minut (jedná o pár 2x
45minut)
 K čemu slouží Moggis?
Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o Vaší výuce, plánování termínu a
výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi pedagogy, zaměstnanci
studijního oddělení a zástupci, vedením centra apod. Systém Moggis je prověřený na řadě
jiných vysokých škol, a proto doufáme, že s ním budete spokojeni.
 Kdo vydává indexy, je potřeba odevzdat další fotografii?
Indexy vydává studijní oddělení OEAEP. Další foto není potřeba.
 Bude OEAEP vystavovat nové indexy a k čemu slouží?
Noví studenti OEAEP dostanou indexy od studijního oddělení. Slouží k zaznamenání a kontrole
studijních výsledku.
 Kde a kdy bude probíhat výuka a zkoušky, zápočty?
Termíny výuky, zkoušek a zápočtu se dozvíte vždy prostřednictvím informačného systému
Moggis, kde se také na zkoušku či zápočet můžete přihlásit. Tam je také uvedeno místo
průběhu hodiny či zkoušky.
 Od koho a v jakém časovém horizontu obdrží nový student
přístup na moggis, intranet?
Nový student obdrží všechny potřebné informace a údaje pro přihlášení jak do Moggisu, tak do
Intranetu od správce studijních systému prostřednictvím emailu, a to jakmile je student
oficiálně přijat ke studiu a má uhrazené školné za semestr.
 Kde jsou termíny zkoušek, zápočtů k nalezení?
Termíny výuky, zkoušek a zápočtu se dozvíte vždy prostřednictvím informačního systému
Moggis, kde se také na zkoušku či zápočet můžete přihlásit. Tam je také uvedeno místo
průběhu hodiny či zkoušky.
 Jak se dozvím o změně výuky?
Změna výuky je opět k nalezení v systému Moggis, a to v záložce Nástěnka, která slouží pro
komunikaci mezi studenty, profesory a studijním oddělením a ostatními zaměstnanci. Tam jsou
zveřejněné všechny změny a oznámení.
 Kde je možno nalézt studijní plány na daný semestr?
Studijní plán má každý student zanesený v Moggisu, kde ho taky najde po přihlášení do
systému.
 Jsou pravidla pro psaní diplomové práce odlišná od pravidel,
které jsou na jiných vysokých školách?
Aktuální znění pravidel pro psaní DP naleznete na našem Intranetu http://oeaep.cz/blog/
Login a heslo Vám budou odeslány emailem či prostřednictvím Moggis
 Jak má vypadat hlavní stránka diplomové práce?
Aktuální znění pravidel naleznete na našem Intranetu.
 Je někde vzor jak má vypadat hlavni stránka k diplomové
práci?
Aktuální znění pravidel naleznete na našem Intranetu.
 Za jak dlouho obdržím diplom od úspěšného zakončení
studia?
Většinou se jedná o dobu 3 měsíce. 1 měsíc se připravují a přeposílají do Kyjeva všechny
potřebné doklady a práce. Další měsíc až dva s nimi dál pracují v Kyjevu v MAŘP. Tím pádem
svůj diplom obdržíte po cca 3 měsících od ukončení studia.
 Jak je to s nostrifikací diplomů a kdo nostrifikaci provádí?
Informaci najdete na http://oeaep.cz/nostrifikace.htm
 Jak probíhá výuka ruského jazyka?
Výuka předmětu (druhý) ruský jazyk – profesní orientace pro bakalářské studium:
Tento předmět je mateřskou univerzitou předepsán pro všechny zahraniční (české a slovenské)
studenty bakalářského stupně studia a jeho cílem je seznámit studenty se základy ruského jazyka
s orientací na zvolený obor studia, seznámit je se základní odbornou slovní zásobou studovaného
oboru a naučit je základům práce s překladačem pro oblast odborné literatury. Předmět je
čtyřsemestrální, ve třech semestrech je zakončen zápočtem a na závěr studia zkouškou. Zápočet
studenti získají za aktivní účast na výukových tutoriálech a za získání určeného počtu bodů ze
zápočtových textů. Obsah zkoušky je stanoven takto:
1. Zkouškový test z gramatiky jazyka v základní úrovni A2.
2. Osobní ústní prezentace (v rozsahu 3-5 minut) v ruském jazyce dle osnovy:
-
krátké představení se
-
dosavadní studium, popřípadě současná profese
-
krátká charakteristika oboru, který studuji
-
mé osobní zaměření v rámci zvoleného oboru
-
očekávání uplatnění v praxi
3. Překlad jednoduchého odborného textu ( v rozsahu cca 20 normořádek) z ruštiny do češtiny
za pomoci slovníku a překladače.
Výuka předmětu je ve všech oborech organizována takto:
Pro studenty prezenčního studia v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. (V případě zájmu se mohou
účastnit bezplatně i kombinovaní studenti.)
Pro studenty kombinovaného studia celkem čtyři výukové tutoriály v rozsahu 4 hodiny za semestr,
uvažovaná je forma e-learningu.
Výuka předmětu ruský jazyk – profesní orientace pro magisterské studium:
Výuka předmětu je ve všech oborech organizována takto:
Na základě získaných informací a pokynů pedagoga při konzultacích student samostudem
vypracuje následující materiály:
-
sumary své diplomové práce v rozsahu 50 – 60 normořádek
-
anotaci své diplomové práce v rozsahu 5 – 10 vět
-
klíčová slova své diplomové práce v rozsahu 5 – 10 slov
 Kdo hodnotí diplomový seminář z ruského jazyka?
Na základě hodnocení domácí přípravy a aktivní práci na konzultacích bude studentům
pedagogem udělena známka ze zkoušky z tohoto předmětu. Opravené materiály student
následně zařadí do toho exempláře své diplomové práce, který se bude archivovat v Kyjevě na
mateřské univerzitě.
 Jak postupovat nemohu-li přijít na přednášku, která je pouze
v jednom vyučovacím bloku?
Pokud nemohu přijít na výuku a vím to dopředu, je nejlepší domluvit se s příslušným
pedagogem. Mohu si sjednat konzultaci – osobní nebo emailem, které jsou v úvazku pedagogů.
Pokud se jedná o předmět, který nejsem schopen zvládnout samostudiem, mohu požádat o
jeho převedení do jiného semestru – počet předmětů, které lze převést je však omezen na dva
za celý akademický rok.
 Komu se odevzdává diplomová práce, bakalářská práce?
Měla by se odevzdávat v podobě emailu v pdf. k archivaci centrálně k asistentce paní rektorky
p. Vaňkové a vytištěné exempláře na administrativní středisko, kde je student zapsán (Praha,
Trenčín, Jablonec)
 Jak se dozvím, zda je DP schválena nebo je s podmínkou?
Jedná se o zadání práce, které musí podepsat student, jeho vedoucí práce a odborný garant –
smyslem tohoto úkonu je předejít možnosti, aby student vypracoval práci, která již zadáním a
formou neodpovídá jeho studovanému oboru.
 Termín odevzdaní diplomové práce?
Všechny termíny jsou pro různé doby ukončování různých oborů podrobně vypsány v
harmonogramu studia.
 Jak postupovat nestíhám-li odevzdat diplomovou práci v
termínu, je to zpoplatněná služba?
Pokud jste nestihli odevzdat DP včas, tak se Vaše obhajoba přesune do následujícího semestru.
Tato služba je zpoplatněná.
 Co to je e-learning, co znamená a jakým způsobem se
vyučuje?
E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.
Na vyžádání student obdrží emailem potřebné materiály, které samostuduje, vypracuje
požadované otázky a úkoly a po emailu vše konzultuje s pedagogem. Pro udělení známky je
možné, že pedagog v závěru kursu bude požadovat osobní obhajobu zaslaných prací, zejména
ke zkoušce.
 Kde jsou k nalezení formuláře, žádosti?
Zvláštní formuláře a žádosti jsou k nalezení v Moggisu a Intranetu.
 Jakou formu má mít přihláška k závěrečné magisterské
zkoušce?
Přihlášku naleznete opět na Intranetu.
 Do kdy se musí přihlášky k závěrečné magisterské zkoušce
odevzdat a komu?
Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na začátku svého posledního studovaného
semestru dle svého harmonogramu studia. Tj. když ke státní závěrečné zkoušce jde v létě, tak
přihlásit se musí již na začátku letního semestru na jaře. Přihlášku odevzdává na studijní
oddělení nebo vedoucímu své pobočky.
 Je náhradní termín zkoušky zpoplatněn a komu a jakou
formou se platí?
V ČR je zvykem, že první opravný termín zpoplatněn není, další pak ano, hradí se hotově na
studijním oddělení.
Download

F.A.Q. - oeaep