T.C
TLTNCELI tr 6zpr
il Enctimeni Bagkanhfr
irerusi
iraN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
il
Ozel idaresi'ne ait aqafrda muhammen bedeli, gegici teminatr, ihale gtin ve
saati makine parkma kayrth bulunan, aga[rda Plaka, marka ve cinsi belirtilen
araglarrmtz ekonomik omriinti doldurduklarmdan kayrttan dtigtimii yaprlarak satrgr
yaprlacaktrr,2S36 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 45.maddesi uyarmca agrk artrrma
suretiyle gartnamesi dofrultusunda satrlmak rjzerc ihaleye konulmugtur.
ihale Tunceli il Ozel idaresi, il Enctimeni Toplantr Salonu'nda il Enctimeni'nce
yaprlacaktrr.
ihale Sartnamesi ve ihale dokUmanlarr Tunceli il Ozel idaresi - Yatnm ingaat
Mtidiirl[fU'nde mesai saatleri igerisinde gortilebilir ve 50 TL kargrh[r satm ahnabilir.
Ihaleye katrlabilmek igin doki.iman satm almmast zorunludur.
isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin evraklarmr, agafrda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar ihale Komisyon Bagkanh[r'na vermeleri gerekmektedir.
isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin gerekli evraklar qunlardrr:
a. ihaleye katrlacak isteklinin noter tasdikli imza sirktileri,
b. VekAleten ihaleye katrlacak istekliler adma noter tasdikli vekdletname ve noter
tasdikli imza sirktileri,
c. Tebligat adresi (Trirkiye'de)
d. Agalrda belirtilen miktarlarda Gegici Teminat'm yatrrrldr[rm gdsterir belge,
e. isteklilerin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igeri[i ilgili mevzuatlaia
belirlenen noter tasdikli Ortak Girigim Beyannamesi,
f. Kanunu ikametgAhr,
ihaleye katrlacak isteklilerin hazrlayaca[r evraklarrn tamamr asrl veya noter tasdikli
sureti olacakfir.
Ihaleye telefon, telgraf ve faksla yaprlacak bagvurular kabul edilmeyecektir. Posta
yoluyla yaprlacak bagvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate
ahnmayacaktrr.
ihaleye katrlan kigi ve firmalar, ihale gartnamesi ve dosyada bulunan tiim evraklarr
okumug ve kabul etmig sayrlacaktrr.
Bu ihalede en ytiksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
ihale Komisyonu 2886 Sayrh Kanunun 29. maddesi gere[ince, gerekgesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
Tunceli
S.
N
ciNsi
o
I
Damperli
Kamyon
MARKASI
Ford Cargo
262r
MODELi
rAgrT $ASi NO.
MUHAMME
N BEDELi
cEqici
TEMiNAT
BEDELi
PLAKA
SI
IHALE
vr
cr.irrrti
saari
28.O7.2014
1997
SFACCCDJDCTLI I668
17.500,00 T.L.
525,00 T.L.
62 AD
Qargamba
586
gtinti, saat
1n.nn
2
J
+
5
Damperli
Kamyon
Kamyon
CHRYSLER
AS 26.200
FATIH 17025FHT
Sepetli
IZH
Motosiklet
PLANET
Seyyar Hava
Kompresdrii
t997
NLCM6DDDDVOI28184
8.000,00 T.L.
240,00 T.L.
62 AD
933
t993
2402540
12.000,00 T.L.
360,00 T.L.
62 AE
843
750,00 T.L.
100,00 T.L.
SN
1997
62 AH
203
28.01_.2014
Atlas
t987
750,00 T.L.
l;ar$amba
100,00 T.L.
5JUnll, saat
11.nn
6
7
Vibrasyonlu
Silindir
Paletli
Ytikleyici
KOMATSU
JV-100
FiATALLiS
FL-I4E
28.0r.201.4
t987
It021tt6
20.000,00 T.L.
600,00 T.L.
23 DE
735
()a rga m
ba
saat
11'1q
8;LinLi,
2*OL2ci..4
l 986
rP070337
20.000,00 T.L.
600,00 T.L.
86-
()ar5amba
30072
grinri, saat
LL:30
213,01.201.4
8
Otomobil
Tofag Dolan
t993
NM4131B0000704193
1.500,00 T.L.
100,00 T.L.
62 AD
614
(iar5amba
gLinri, saat
1,1:45
Nazif YILDIRIM
Valia.
Genel Sekreter
Download

saati makine parkma kayrth bulunan, aga[rda Plaka, marka ve cinsi