Návod k obsluze
1
DŮLEŽITÉ
Před prvním použitím vašeho mixážního pultu
si prosím pečlivě pročtěte tento návod.
Toto zařízení je v souladu
se směrnicí EMC
89/336/EEC
Upravenou
92/31/EEC
1
93/68/EEC
91/263/EEC
a LVD 73/23/EEC
upravenou 93/68/EEC
Tento výrobek je schválen pro tyto
bezpečnostní standardy:
IEC 60065: 2001
EN60065:2002
UL6500 7 vydání: 2003
CAN/CSA-E60065-03
a EMC standardy
EN55103-1: 1996 (E2)
EN55103-2: 1996(E2)
Pro další podrobnosti kontaktujte:
Harman International Industries Ltd.
Cranborne House, Cranborne Road
Potters Bar. Hertfordshire, EN6 3JN, UK
Tel:
+44(0)1707 665000
Fax: +44(0)1707 660742
E-mail: [email protected]
© Harman International Industries Ltd. 2007
Všechna práva vyhrazena
Části této konstrukce mohou být chráněny světovými patenty.
Part No. ZM0356-02
Soundcraft je obchodní divizí společnosti Harman International Industries Ltd.
Informace v tomto návodu jsou předmětem změny bez upozornění a
nepředstavují závazek ze strany obchodníka. Soundcraft nenese
odpovědnost za žádnou ztrátu, nebo poškození vzniklé použitím informací,
nebo chyby obsažené v tomto návodu.
Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, ukládána v
obnovitelném systému, nebo přenášena v jakékoliv formě, nebo jakýmkoliv
prostředkem elektronickým, elektrickým, mechanickým, optickým,
chemickým, včetně fotokopírování, zaznamenávání a to pro jakýkoliv účel,
kromě písemně vyjádřeného svolení společnosti Soundcraft.
Harman International Industries Limited
Cranborne House
Cranborne Road
POTTERSBAR
Hertfordshire
EN6 3JN / UK
Tel: +44 (0)1707 665000
Fax: +44 (0)1707 660742
http://www.soundcraft.com
E & OE.
OBSAH
PRŮVODCE BEZEPEČNOSTNÍMI SYMBOLY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ÚVOD
PŘEHLED
60-TI VTEŘINOVÝ PRŮVODCE
ZAPOJENÍ
BLOKOVÉ SCHÉMA
VSTUPNÍ KANÁL MONO
VSTUPNÍ KANÁLY STEREO
HLAVNÍ ČÁST
Lexicon® FX PROCESOR PŘEHLED
PROVOZ FX
OVLÁDACÍ PRVKY PROCESORU FX
DOZVUKY
OVLÁDACÍ PRVKY
ZPOŽDĚNÍ
OVLÁDACÍ PRVKY ZPOŽDĚNÍ
MODULAČNÍ EFEKTY
FUNKCE OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
TABULKA DAT EFEKTŮ
POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO MIXÁŽNÍHO PULTU EFX
APLIKACE
SLOVNÍK POJMŮ
TYPICKÉ PROPOJOVACÍ VODIČE
TABULKY PRO OZNAČENÍ
PŘIPEVNĚNÍ ÚCHYTŮ PRO MONTÁŽ DO
PŘÍSTROJOVÉHO
RACKU
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ
ÚDAJE
ZÁRUKA
4
5
7
8
8
10
14
15
18
21
22
22
23
24
25
26
26
27
29
30
31
33
36
38
40
42
43
44
3
Pro vaši vlastní bezpečnost a aby se předešlo zrušení platnosti záruky si prosím
pečlivě pročtěte tuto část.
.
PRŮVODCE BEZEPEČNOSTNÍMI SYMBOLY
Pro vaši vlastní bezpečnost, a aby se předešlo zrušení platnosti záruky, je
třeba pečlivě pročíst veškerý text označený těmito symboly.
VAROVÁNÍ
Blesk se špičkou má uživatele varovat před přítomností
neizolovaného“nebezpečného napětí” uvnitř skříně výrobku,
které může mít dostatečnou velikost, aby lidem způsobilo úraz
elektrickým proudem.
.
UPOZORNĚNÍ
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit
na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v
literatuře doprovázející zařízení.
POZNÁMKY
Obsahují důležité informace a užitečné tipy k provozu vašeho
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ KE SLUCHÁTKŮM
Obsahuje důležité informace a užitečné tipy o sluchátkových výstupech a
odposlechových úrovních
Doporučená impedance sluchátek >= 150 ohmů.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si tyto instrukce
Uchovejte tyto instrukce
Dbejte všech varování
Dodržujte instrukce
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody
Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem.
Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte monitory podle návodu výrobce.
Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, radiátorů, kamen nebo jiných zařízení
(včetně koncových zesilovačů) produkujících teplo.
Nenarušujte bezpečnostní účel polarizovaného, nebo uzemněného typu síťové
zástrčky. Uzemněný typ zástrčky má dva kolíky a otvor pro zemnící kontakt v
síťové zásuvce. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, konzultujte to s
elektrikářem.
Chraňte napájecí šňůru před pošlapáním, nebo před ohnutím kontaktů na zástrčce,
objímku a místo, kde vystupuje ze zařízení.
Používejte pouze doplňky, příslušenství doporučené výrobcem
Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnohým stojanem či stolem,
specifikovaným výrobcem, či prodávaným se zařízením. Pokud převážíte
aparát ve vozíku, dejte pozor na možné poškození vzniklé překlopením
aparátu.
Zařízení odpojte od napájecí sítě během bouřky, nebo pokud zařízení nebudete
dlouho používat
Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis je nezbytný,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, to znamená, když byla poškozena
napájecí šňůra, do přístroje se vylila tekutina, nebo do něj zapadl nějaký předmět,
přístroj byl vystaven dešti, nebo vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl.
5
Poznámka: doporučuje se, aby byla veškerá údržba a servis výrobku proveden
společností Soundcraft, nebo jejími autorizovanými agenty. Soundcraft nemůže
přijmout odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, nebo poškození způsobené servisem,
údržbou, nebo opravou neautorizovanou osobou.
UPOZORNĚNÍ! Pro omezení rizika vzniku požáru, nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti, nebo vlhkosti.
Nevystavuje tento přístroj kapání, nebo stříkání, na přístroj nepokládejte předměty
naplněné tekutinami jako je například váza.
Na přístroj by se neměly pokládat zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíce. Nemělo by
se bránit ventilaci zakrýváním ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy,
závěsy, atd.
TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.
V žádném případě by nemělo být bezpečnostní uzemněn odpojeno od síťového
vedení.
Zařízení k odpojení síťového napájení je síťová zástrčka. Ta musí zůstat přístupná, i když
je přístroj v provozu.
Pokud je některá část napájecí šňůry poškozena, měla by se vyměnit celá šňůra.
Následující informace je pouze pro porovnání.
Jednotlivé vodiče v hlavním napájecím kabelu jsou podle mezinárodních kódů barevně
označeny takto:
Zem (Ground): Zelená a žlutá (US - Zelená/Žlutá)
Nulák (N):
Modrá (US - Bílá)
Fáze (Hot):
Hnědá (US - Černá)
Protože barvy vodičů v síťovém vedení nemusí odpovídat barevným značkám
identifikujícím kontakty ve vaší zástrčce, postupujte následovně:
Vodič, který má barvu žlutozelenou musí být připojen ke kontaktu v zástrčce, který
je označen písmenem E, nebo symbolem uzemnění.
Vodič, který má modrou barvu, musí být připojen ke kontaktu v zástrčce, který je
označen písmenem N.
Vodič, který má hnědou barvu, musí být připojen ke kontaktu v zástrčce, který je
označen písmenem L.
Ujistěte se, že, v případě výměny zástrčky, jsou tyto barevné kódy opravdu
dodrženy.
Tento přístroj je schopen provozu v rozsahu napájecích napětí vyznačených na zadním
panelu.
6
POZNÁMKA: Toto vybavení bylo testováno a shledáno odpovídajícím podmínkám
prodigitální zařízení třídy A, v souladu s částí 15Pravidel FCC. Tyto podmínky jsou
stanoveny z důvodu přiměřené ochrany před škodlivými interferencemi, pokud je zařízení
provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat
rádiové frekvence, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze,
může způsobit rušivé interference v rádiových komunikacích. Provoz tohoto zařízení v
obytných oblastech, může pravděpodobně způsobit rušivé interference a v takovém
případě může být uživatel požádán o odstranění interferencí na vlastní náklady.
Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje požadavkům nařízení Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
ÚVOD
Děkujeme vám za zakoupení, mixážního pultu Soundcraft EFX. Řada EFX je
naším cenově nejefektivnějším řešením mixážního zařízení, které vám přináší
všechny vlastnosti a výkon, který očekáváte od výrobku Soundcraft při
výjimečně nízké ceně. Obalový materiál, ve kterém se EFX dodává, tvoří
součást výrobku a musí být uchováno pro budoucí použití.
Vlastnictví mixážního pultu Soundcraft vám přináší odbornost a podporu
jednoho z vedoucích průmyslových výrobců a výsledky bezmála 3 dekád
podpory některých z největších jmen v byznysu. Našich znalostí jsme dosáhli
prací v těsném kontaktu s vedoucími profesionály a instituty, abychom vám
přinesli produkty zkonstruované pro dosažení co nejlepších možných výsledků
vašeho míchání.
Postaven podle nejvyšších standardů s použitím kvalitních komponentů a
technologie povrchové montáže je EFX zkonstruován tak, aby byl se dal
použít tak snadno, jak jen je to možné. Strávili jsme roky výzkumem
nejúčinnějších metod řízení ze dvou klíčových důvodů:
1) Zvukaři, hudebníci, autoři a programátoři potřebují minimální narušování
tvůrčího procesu; naše výrobky byly zkonstruovány, aby byly takřka
transparentní a umožňovali tomuto procesu dýchat.
2) Ať při vystoupení, nebo při nahrávání, čas je velmi drahá a vzácná komodita.
Naše výrobky mají uživatelské rozhraní, které bylo miliony uživatelů uznáno jako
průmyslový standard díky své účinnosti.
Zvukové kvality našich výrobků jsou příkladné - některé stejné obvody, které
jsou použity v našich nejdražších mixážních pultech, jsou použity v EFX a
přinášejí vám vysokou kvalitu Soundcraft v mixážním pultu malého formátu
bez kompromisu.
Budete také potěšeni, když se dozvíte, že máte na váš výrobek záruku jeden
rok od data zakoupení. EFX byl zkonstruován pomocí nejnovějších high-end
konstrukčních softwarových aplikací. Každý mixážní pult Soundcraft dokázal, že
vydrží veškerý stress a drsnost prostředí moderního míchání.
Celý EFX je vyroben s použitím nejmodernějších technologií na světě, od
technologie povrchové montáže s vysokou hustotou po počítačem podporované
testovací zařízení schopné měřit signály vysoko za hranicí běžného slyšení. Jak
každý pult prochází kontrolou kvality před zabalením, existuje také zastávka
lidského poslechu. Něco, co jsme se za ta léta naučili je, že lidský dotyk se
počítá - a to pouze od lidí, kteří vám zaručí, že výrobek vyhovuje vysokým
požadavkům uživatele.
RADA PRO TY KDO PŘEKRAČUJÍ HRANICE
Ačkoliv váš nový mixážní pult nevydá žádný zvuk, dokud do něj nepřivedete
signál, má schopnost produkovat zvuky, které po zesílení zesilovačem, nebo
sluchátky mohou za čas poškodit sluch. Buďte prosím opatrní při práci s vaším
audiem - pokud manipulujete ovládacími prvky, kterým nerozumíte (což děláme
všichni, když se učíme), ujistěte se, že jsou vaše monitory staženy na minimum.
Pamatujte, že vaše uši jsou nejdůležitějším nástrojem vašeho řemesla, starejte
se o ně a oni se postarají o vás. A to nejdůležitější - nebojte se experimentovat,
abyste zjistili, jak každý parametr ovlivňuje zvuk - tím se rozšíří vaše kreativita
a pomůže vám to dostat to nejlepší z vašeho mixážního pultu a získat nejvyšší
respekt od vašich umělců a publika.
7
PŘEHLED
60-TI VTEŘINOVÝ PRŮVODCE
Abyste mohli začít pracovat tak rychle jak jen je to možné, začíná tento návod 60-ti vteřinovým průvodcem. Zde můžete
nalézt rychlé informace o všech vlastnostech pultu.
1 MIKROFONNÍ VSTUP (XLR)
Mikrofony připojte zde. Pokud používáte kondenzátorový mikrofon, ujistě se, že je
mikrofon napájen fantomovým napájením stisknutím spínače v horní části hlavní sekce.
UPOZORNĚNÍ! Nespouštějte fantomové napájení před připojením mikrofonu
1
2 LINKOVÝ VSTUP ( /4” Jack)
.
Zde připojte zdroje na linkové úrovni, jako jsou například syntezátory, bicí
moduly, direct boxy, atd.
3 BOD INSERT (1/4” Jack)
Zde připojte signálové procesory jako je kompresor, šumová brána, atd.
4 POTENCIOMETR CITLIVOSTI
Jeho nastavením zvýšíte, nebo snížíte úroveň vstupního signálu.
5 SEKCEEKVALIZÉRU
Nastavením těchto potenciometrů změňte zvuk (charakter).
6 AUX 1 SEND
Nastavením tohoto potenciometru změníte úroveň signálu do
odposlechů umělcům (sluchátka/in-ear odposlech do uší/pódiové
odposlechy). Aux 1 je globálně přepínatelný před/za tahový potenciometr.
7 FX SEND
Tímto potenciometrem se nastavuje úroveň signálu za tahovým
potenciometrem, který odchází do sběrnice FX; odtud je směrován do
efektového procesoru.
8 POTENCIOMETR PAN
Použijte tento potenciometr k umístění signálu na stereo bázi.
9 TLAČÍTKO UMLČENÍ
Pokud je stisknuté, neuslyšíte z kanálu žádný signál (signály post-mute).
10 PFL - Pokud je tlačítko stisknuté, objeví se signál na výstupech monitor a pro sluchátka, - použijte ho pro
monitorování signálu kanálu za ekvalizérem.
11 LEDDIODAPEAK- Indikuje, že je v určitém kanálu signál blízko zkreslení (přebuzení).
12 TAHOVÝ POTENCIOMETR VSTUPNÍHO KANÁLU - Používá se k ovládání úrovně odesílané do mixážní
sběrnice a do výstupů send za tahovým potenciometrem.
13 VÝSTUPY MIX (XLR) & VÝSTUP MONO (1/4” Jack) - Připojte je k vašemu analogovému nahrávacímu
zařízení, nebo k vašemu zesilovacímu systému.
1
14 BODY INSERT HLAVNÍCH VÝSTUPŮ( /4” Jack) - Toto je bod rozpojení signálové trasy před
tahovým potenciometrem, který může být využit pro buzení zařízení pro úpravu dynamiky, nebo masteringového
zařízení. Signál je odesílán ze špičky konektoru jack a návratová trasa vstupuje zpátky přes kontakt ring - kroužek
konektoru jack.
1
15 Výstupy MONITOR ( /4” Jack) - Ty se používají pro buzení vašeho odposlechového systému. Mohou být
připojeny přímo k aktivním odposlechům, nebo nepřímo přes zesilovač ke standardním odposlechům
.HLAVNÍ TAHOVÉ POTENCIOMETRY - Těmito tahovými potenciometry se ovládá celková úroveň na výstupech z
mixážního pultu.
16 HLAVNÍ INDIKÁTORY - Zobrazují úroveň na výstupech z mixážního pultu. Pokud svítí LED dioda PFL
ACTIVE, indikátory zobrazují vybraný signál PFL.
.POTENCIOMETR MONITOR - Ovládá úroveň signálu odesílaného do vašeho odposlechového systému.
18 POTENCIOMETR PHONES - Ovládá úroveň signálu odesílaného na konektor pro sluchátka.
19 VÝSTUP AUX 1 (1/4” Jack) - Tento výstup lze použít pro odeslání signálu z kanálu do odposlechů umělců.
(sluchátka/in-ear odposlech do uší/pódiové odposlechy). Je přepínatelný před/za tahový potenciometr.
21 TLAČÍTKO AUX - Toto tlačítko celkově přepíná signál AUX 1 ve všech vstupních modulech
buď před, nebo za tahovým potenciometrem.
22 VSTUPY STEREO (1/4” Jack) - Tyto dva vstupy mohou být použity pro připojení linkových stereo úrovní z
klávesových nástrojů, zvukových modulů, samplerů, zvukových karet počítače atd. Tyto vstupy procházejí normálním
kanálem s ekvalizérem, trasami Aux a potenciometrem Balance
.VSTUPY 2-TRACK (RCA Phono) - Zde můžete připojit přehrávání z vašeho nahrávacího zařízení.
23 TLAČÍTKA 2-TRACK CONTROLS - Použijte je k ovládání signálu 2 Track. Tlačítko MONITOR odesílá signál na výstupy pro
odposlechy a pro sluchátka a tlačítko TO MIX odesílá signál do hlavní mixáže.
25 VÝSTUPY PRO NAHRÁVÁNÍ (RCA Phono) - Můžete je propojit se vstupy vašeho nahrávacího zařízení.
26 FANTOMOVÉ NAPÁJENÍ - Stisknutím zapnete fantomové napájení (48V) pro kondenzátorové mikrofony
.
UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte fantomové napájení před připojením mikrofonu.
27 SLUCHÁTKA (1/4” Jack) - Do tohoto konektoru připojte sluchátka. Doporučená impedance sluchátek je
150 ohmů, nebo větší.
28 VSTUPY STEREO NÁVRAT - Tento pár vstupů je uzpůsoben pro konektory se třemi kontakty (TRS). Použijte tyto
vstupy pro zdroje signálu jako jsou klávesové nástroje, bicí moduly, syntezátory, nebo CD přehrávače. Vstupy jsou
SYMETRICKÉ. Mono zdroje lze použít připojením pouze do levého konektoru.
29 POTENCIOMETR STEREO RETURN - Tímto potenciometrem se nastavuje úroveň signálu směrovaného do hlavní
mixážních sběrnic. Je zde přiřazená LED DIODA PK, která varuje před příliš vysokými úrovněmi signálu.
30 VÝSTUP SBĚRNICE FX - Tento výstup obsahuje signál ze sběrnice FX. Pokud je třeba, může být použit jako druhý
výstup Aux, pokud není zároveň potřeba FX procesor. Výstupy FX na vstupních kanálech do sběrnice FX jsou vždy za
tahovým potenciometrem.
31 KONEKTOR NOŽNÍHO PEDÁLU - Je využíván pro FX Processor, viz strana 23.
32 PROCESOR LEXICON® FX - Viz informace začínající na straně 22.
9
ZAPOJENÍ
Další informace o zapojení naleznete na stranách 38/39.
Symetrický konektor
XLR pro mikrofon
Nesymetrický
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup je uzpůsoben pro konektory typu XLR a je zkonstruován, aby
vyhovoval širokému rozsahu SYMETRICKÝCH, nebo, NESYMETRICKÝCH nízko
úrovňových signálů, ať se už jedná o delikátní zpěvy vyžadující co nejlepší odstup
od šumu, nebo bicí soupravy vyžadující maximální rezervu pro vybuzení.
Profesionální dynamické, kondenzátorové, nebo páskové mikrofony jsou
nejvhodnější, protože mají NÍZKOU IMPEDANCI. I když můžete použít levné
mikrofony s VYSOKOU IMPEDANCÍ, nedosáhnete stejného stupně odolnosti proti
interferencím na mikrofonním kabelu a výsledkem toho je, že šum pozadí může být
vyšší. Pokud zapnete fantomové napájení, na konektoru je vhodné napájecí napětí pro
profesionální kondenzátorové mikrofony.
NEpoužívejte NESYMETRICKÉ zdroje při zapnutém fantomovém
napájení. Napětí na kontaktech 2 & 3 konektoru XLR může
způsobit vážné poškození. SYMETRICKÉ dynamické mikrofony
mohou být běžně používány se zapnutým fantomovým napájením
(pro ověření kontaktujte výrobce vašeho mikrofonu).
Vstupní úroveň se nastavuje pomocí potenciometru GAIN. LINKOVÝ vstup
nabízí stejný rozsah zesílení jako vstup pro mikrofon, ale na vyšší vstupní impedanci
a je méně citlivý o 20dB. To je vhodné pro většinu zdrojů s linkovou úrovní.
konektor XLR pro
mikrofon
konektor se 3 kontakty
konektor se 2 kontakty
Symetrický
Nesymetrický
UPOZORNĚNÍ!
Při připojování zdrojů s vysokou úrovní k LINKOVÉMU vstupu začínejte vždy s
úplně staženým potenciometrem GAIN, aby se předešlo přebuzení vstupního
kanálu, nebo aby se vám nedostalo velmi hlasitého překvapení!
Linkový vstup - Uzpůsoben pro konektor se 3 kontakty, nebo pro mono
konektory se 2 kontakty, které automatiky uzemní vstup ‘(-)’. Tento vstup použijte
pro zdroje jiné než mikrofony, jako jsou klávesové nástroje, bicí moduly,
syntezátory, magnetofony, nebo DI boxy. Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízkému
šumu a imunitě proti interferencím, ale můžete použít i NESYMETRICKÉ zdroje s
konektory zapojenými podle vyobrazení, ale pak byste měli použít co nejkratší
kabely kvůli minimalizaci snímání interferencí na kabelu. Pamatujte si, že kontakt
ring musí být uzemněn, pokud je zdroj nesymetrický. Nastavte vstupní úroveň
pomocí potenciometru GAIN, začněte jeho plným otočením doleva. Pokud
používáte vstup LINE odpojte mikrofon.
Bod Insert - Nesymetrický bod před ekvalizérem rozpojuje signálovou trasu
10
kanálu, umožňuje zařazení limitérů, kompresorů, speciálních ekvalizérů, nebo
jiných signálových procesorů do signálové trasy. Insert je zdířka se 3 kontakty,
která je normálně přemostěna. Po zasunutí konektoru se signálová trasa rozpojí
přesně před ekvalizérem. Signál z kanálu se objeví na kontaktu konektoru TIP a
vrací se na kontakt RING, kontakt sleeve je společnou zemí. Výstup signálu může
být, pokud je třeba, použit jako alternativní přímý výstup před tahovým
potenciometrem a před ekvalizérem za použití kabelu s kontakty tip a ring spojenými
dohromady, takže signálová trasa nebude přerušena.
Stereo vstupy STEREO 1/2
Uzpůsobeny pro konektor se 3 kontakty, nebo pro mono konektory se 2
kontakty, které automaticky uzemní vstup ‘(-)’. Použijte tyto vstupy pro zdroje
jakými jsou klávesové nástroje, bicí moduly, syntezátory, magnetofony, nebo
návraty z procesorů . Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízkému šumu a imunitě
proti interferencím, ale můžete použít i NESYMETRICKÉ zdroje s konektory
zapojenými podle vyobrazení, ale pak byste měli použít co nejkratší kabely
kvůli minimalizaci snímání interferencí na kabelu. Pamatujte si, že kontakt
ring musí být uzemněn, pokud je zdroj nesymetrický. Mono zdroje mohou
být vedeny do obou tras připojením pouze do levého konektoru.
Body Insert Mix
Nesymetrické body Insert Mix před tahovým potenciometrem rozpojují
výstupní signálovou trasu, aby bylo umožněno připojení například
kompresoru/limitéru, nebo grafického ekvalizéru. Insert je zdířka se 3
kontakty, která je normálně přemostěna. Po zasunutí konektoru se signálová
trasa rozpojí přesně před tahovým potenciometrem. Signál mixáže se objeví
na kontaktu TIP konektoru a vrací se na kontakt RING. Pro připojení zařízení
s oddělenými konektory odeslání a návratu bude třeba kabelu typu ‘Y’ jak
je vyobrazeno dole:
(Bod Insert, Výstup signálu, Stínění, Návrat signálu, Výstup do externího zařízení, Návrat z
externího zařízení)
Výstupy Mix
Výstupy MIX jsou osazeny konektory XLR, zapojenými jak je vyobrazeno,
zavádějí impedanční vyvážení, které umožňuje použití dlouhých kabelů k
symetrickým zesilovačům a dalšímu zařízení. .
Symetrické propojení
Nesymetrické zapojení
Zkušenost ukázala, že je někdy lepší nepřipojovat stínění na straně externího zařízení.
Výstupy Aux & Bus Výstupy Aux & FX Bus jsou na konektorových zdířkách se 3
kontakty zapojenými tak, jak je vyobrazeno vlevo, a jsou symetrické, což
Sluchátka
Výstup PHONES je konektor se 3 kontakty, zapojenými jako stereo výstup viz
vyobrazení, ideální pro sluchátka 150 ohmů, nebo více.
Polarita (Fáze)
Pravděpodobně jste důvěrně obeznámení s konceptem polarity elektrických signálů a
ten má zvláštní důležitost pro symetrické audio signály. Tak jako je symetrický signál
vysoce efektivní při vyrušení nežádoucích interferencí, tak dva mikrofony snímající
stejný signál mohou vyrušit, nebo způsobit vážnou degradaci signálu pokud má jeden
z kabelů + a - obráceně. Toto fázové otočení může být opravdovým problémem, pokud
jsou mikrofony blízko sebe a proto byste měli věnovat pozornost správnému zapojení
kontaktů při zapojování audio kabelů.
Zemnění a stínění
Pro optimální provoz používejte symetrické propojení kdekoliv je to možné a ujistěte
se, že jsou všechny signály vztaženy k solidnímu, čistému zemnícímu bodu a že
všechny signálové kabely mají stínění připojené k zemi. V některých neobvyklých
podmínkách, aby se předešlo zemním ‘smyčkám’, se ujistěte, že jsou všechna stínění
kabelů a jiné signálové země spojeny se zemí pouze na straně zdroje a ne na obou
koncích.
Pokud se použití nesymetrických propojení nelze vyhnout, můžete minimalizovat ruchy
postupem podle těchto doporučených způsobů zapojení:
• Na VSTUPECH proveďte znesymetrizování u zdroje a použijte stíněný
kabel se dvěma vodiči jako při symetrickém zapojení.
• Na VÝSTUPECH připojte signál na výstupní kontakt + a zem výstupního
zařízení ke kontaktu - . Pokud je použit dvojitý stíněný kabel, připojte
stínění pouze na straně mixážního pultu.
• Vyhněte se vedení kabelů, nebo umístění audio zařízení blízko
tyristorových stmívacích jednotek, nebo napájecích kabelů.
• Odolnost proti ruchům se znatelně zlepší použitím zdrojů s nízkou
impedancí, jako jsou profesionální mikrofony dobré kvality, nebo
výstupy z většiny moderních audio zařízení. Vyhněte se levným
mikrofonům s vysokou impedancí, které mohou trpět interferencemi
při použití dlouhých kabelů a to i s dobře udělanými kabely.
Zemnění a stínění je stále vnímáno jako černá magie a výše uvedená doporučení jsou pouze vodítkem.
Pokud váš systém stále bručí, bude nejpravděpodobnější příčinou zemní smyčka. Dva příklady, jak může
zemní smyčka vzniknout, jsou vyobrazeny dole.
UPOZORNĚNÍ!
Za ŽÁDNÝCH okolností nesmí být zem střídavého napájení odpojena od sítě.
.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešení základních problémů je při dodržení několika základních pravidel v
možnostech každého uživatele.
• Seznamte se s blokovým schématem vašeho pultu (viz strana 14).
• Seznamte se s tím, co by všechny ovládací prvky anebo zapojení v
systému měly dělat.
• Naučte se, kde hledat místa obecných problémů.
Blokové schéma je reprezentativním náčrtem všech komponentů mixážního pultu
zobrazující, jak jsou propojeny dohromady a jak signál systémem prochází. Jakmile
se důvěrně obeznámíte s různými bloky komponentů, zjistíte, že je blokové schéma
snadné sledovat a zvětší se vaše pochopení interní struktury pultu.
Každý komponent má určitou funkci a pouze po seznámení se s tím, co má každá část
dělat, budete schopni říci, jestli se jedná o opravdovou závadu! Mnoho “poruch” je
výsledkem nesprávného propojení, nebo nesprávného nastavení ovládacích prvků,
které může být přehlédnuto. Základní řešení problémů je procesem aplikování
logických úvah na signálovou trasu vedoucí pultem a vysledování problému pomocí
eliminace.
• Změňte zapojení vstupu, aby se ověřilo, že je zdrojový signál opravdu
přítomen. Zkontrolujte mikrofonní i linkový vstup.
• Eliminujte části kanálu použitím bodu insert k přesměrování signálu do jiných
vstupů, o kterých je známo, že fungují.
• Směrujte kanály na různé výstupy, nebo do výstupů aux, aby se
identifikovaly problémy v hlavní sekci.
• Porovnejte podezřelý kanál se sousedním kanálem, který je identicky
nastaven. Použijte PFL pro monitorování signálu v každé sekci.
• Problémy s kontakty bodu insert lze zkontrolovat zasunutím konektoru s
propojenými kontakty tip a ring jak je vyobrazeno níže. Pokud se signál po
vložení objeví, ukazuje to, že je zde problém s kontakty v konektorové zdířce
způsobený opotřebením, nebo poškozením, nebo často jenom špínou a
prachem. Mějte jich pár ve vašem nářadí.
Spojení vodičem
Propojovací konektor pro bod insert
Pokud máte pochyby, kontaktujte prosím zákaznickou podporu Soundcraft.
VÝROBKY V ZÁRUCE
Zákazníci z Velké Británie by měli kontaktovat místního prodejce.
Zákazníci v zahraničí musí kontaktovat jejich regionálního distributora, který je
schopen poskytnout podporu v místním časovém pásmu a jazyce. Prohlédněte si
prosím seznam distributorů na naší webové stránce (www.soundcraft.com), abyste
určili vašeho místního distributora.
VÝROBKY PO ZÁRUCE
Pro pulty po záruce, zakoupené ve Spojeném království, prosím kontaktujte
Customer Services Department (e-mail: [email protected]) v továrně v Potters
Bar, Hertfordshire: Telefon +44 (0)1707 665000. Kvůli všem ostatním pultům po
záruce prosím kontaktujte příslušného místního distributora.
Pokud píšete e-mail, nebo faxujete, nezapomeňte prosím poskytnout co největší
možné množství informací. Ty by měly obsahovat vaše jméno, adresu a telefonní
číslo přes den. Pokud byste zažili nějaké těžkosti, kontaktujte prosím Customer
Services Department (e-mail: [email protected])
13
BLOKOVÉ SCHÉMA
VSTUPNÍ KANÁL MONO
1 MIKROFONNÍ VSTUP
Vstup pro mikrofon je uzpůsoben pro konektory typu XLR a je zkonstruován pro
širokou škálu SYMETRICKÝCH a NESYMETRICKÝCH signálů. Profesionální
dynamické, kondenzátorové, nebo páskové mikrofony jsou nejvhodnější, protože
mají NÍZKOU IMPEDANCI. Můžete použít levné mikrofony s VYSOKOU
IMPREDANCI, ale šum pozadí bude vyšší. Pokud zapnete FANTOMOVÉ
NAPÁJENÍ (v horní pravé části pultu) bude na konektoru vhodné napájecí napětí
pro profesionální kondenzátorové mikrofony.
Kondenzátorové mikrofony připojujte POUZE při vypnutém fantomovém
napájení + 48V, a napájení + 48V zapínejte, nebo vypínejte POUZE při
všech výstupních tahových potenciometrech stažených DOLŮ, aby se
předešlo poškození pultu, nebo externích zařízení.
DÁVEJTE POZOR při používání nesymetrických zdrojů, které mohou být
poškozeny fantomovým napájecím napětím na kontaktech 2 & 3 konektoru
XLR. Odpojte všechny mikrofony, pokud chcete použít LINKOVÝ vstup. Vstupní
úroveň se nastavuje pomocí potenciometru GAIN.
2 LINKOVÝ VSTUP
Je uzpůsoben pro konektory se 3 kontakty (TRS). Použijte tento vstup pro zdroje
jiné, než mikrofony, jako jsou klávesové nástroje, bicí moduly magnetofony, nebo
kytary přes Di Box. Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízkému šumu a špičkovou
kvalitu profesionálního zařízení, ale můžete použít také NESYMETRICKÉ zdroje
se zapojenými konektory, jak je vyobrazeno níže, i když potom byste měli používat
co nejkratší možné kabely. Pokud chcete použít tuto zdířku, odpojte všechno co je
ve vstupu MIC. Pomocí potencimoetru GAIN nastavte vstupní úroveň.
3 BOD INSERT
Nesymetrický bod insert před ekvalizérem rozpojuje signálovou trasu kanálu a
umožňuje do ní zařadit limitéry, kompresory, speciální ekvalizéry, nebo jiné
signálové procesory. Insert je zdířka se 3 kontakty, která je normálně
přemostěna. Po zasunutí konektoru se signálová trasa rozpojí přesně před
tahovým
potenciometrem.
Výstup signálu může být, pokud je třeba, použit jako alternativní přímý výstup před
tahovým potenciometrem a před ekvalizérem za použití kabelu s kontakty tip a ring
spojenými dohromady, takže signálová trasa nebude přerušena (viz níže).
4 GAIN
Tímto potenciometrem se nastavuje velikost signálu zdroje odesílaná do zbytku
mixážního pultu. Při příliš vysokém nastavení bude signál zkreslovat, protože
přebudí kanál. Při příliš nízkém nastavení bude slyšitelnější šum pozadí a nemusíte
dosáhnout dostatečné výstupní úrovně z mixážního pultu.
15
Pamatujte si, že některé zvukové zařízení, zvláště to, které je určeno
pro domácí použití, pracuje, na rozdíl od profesionálního zařízení, na
nižší úrovni (-10dBV) a bude proto vyžadovat nastavení nižšího
zesílení pro dosažení stejné výstupní úrovně. Abyste se naučili, jak
správně nastavit zesílení potenciometrem GAIN viz “Počáteční
nastavení" na straně 31.
5 EKVALIZÉR
Ekvalizér (EQ) umožňuje jemnou manipulaci se zvukem, konkrétně za
účelem vylepšení zvuku při ozvučovacích PA aplikacích, kde je původní
zvuk často velmi daleko od ideálu a kde lehké zdůraznění, nebo
potlačení konkrétních hlasových frekvencí může opravdu způsobit rozdíl
v čistotě. Jsou zde tři sekce, které dávají stupeň ovládání, jaký se
obvykle nalézá na mnohem větších mixážních pultech. Potenciometry
ekvalizéru mohou mít dramatický efekt, proto je používejte šetrně a pečlivě
poslouchejte, pokud změníte nějaké nastavení, abyste se dozvěděli, jak
ovlivňují zvuk.
EKVALIZÉR VYSOKÝCH FREKVENCÍ
Otočením doprava zdůrazňujete vysoké frekvence nad 12 kHZ až o 15
dB a dodáte tak brilanci činelům, zpěvu a elektronickým nástrojům.
Otočením doleva potlačujete až o 15 dB a omezíte tak šum, nebo
nadměrné sykavky, které se mohou objevit u určitých typů mikrofonů.
Pokud ho nepotřebujete, nastavte potenciometr do střední aretované
polohy.
EKVALIZÉR STŘEDNÍCH FREKVENCÍ
Jsou zde dva potenciometry, které pracují společně a tvoří EKVALIZÉR S
PŘELADITELNÝMI STŘEDY. Spodní potenciometr umožňuje 15 db
zdůraznění, nebo potlačení, přesně jako potenciometr VÝŠEK, ale
frekvence, na které k tomu dochází, se nastavuje horním
potenciometrem v rozsahu150Hz až 3,5kH. Tím je umožněno jisté
opravdu kreativní zdokonalení signálu při živém ozvučování, protože
střední pásma pokrývají většinu zpěvů. Při používání těchto ovládacích
prvků pečlivě poslouchejte, abyste zjistili, jak mohou být konkrétní
charakteristiky zpěvu obohaceny, nebo potlačeny. Pokud ho
nepotřebujete, nastavte spodní potenciometr do střední aretované
polohy.
EKVALIZÉR NÍZKÝCH FREKVENCÍ
Otočením doprava zdůrazňujete nízké (basové) frekvence pod 80 Hz
až o 15dB a dodáte tak vřelost zpěvu, nebo zvláštní důraz
syntezátorům, kytarám a bicím. Otočením doleva potlačujete spodní
frekvence až o 15 dB a omezíte tak brum, pódiový ruch, nebo vylepšíte
rozmazaný zvuk. Pokud ho nepotřebujete, nastavte potenciometr do
střední aretované polohy.
6 POTENCIOMETR AUX 1
Používá se k nastavení separátní mixáže pro odposlech, nebo nahrávání
a kombinace všech výstupů Aux je smíchána do výstupu Aux 1. Při
nahrávání je pro signál užitečné, aby najížděl a sjížděl s pohybem
tahového potenciometru (tomu se říká POST-FADE), ale pro odposlech,
nebo monitory je důležité, aby byl výstup nezávislý na tahovém
potenciometru (tomu se říká PRE-FADE). Výstup AUX 1 je globálně
přepínatelný mezi pre a post-fade (viz hlavní sekce na stranách 20/21).
16
7 POTENCIOMETR FX
Tímto potenciometrem se nastavuje úroveň signálu za tahovým
potenciometrem odesílaného do sběrnice FX ; odsud je směrován do
efektového procesoru FX.
8 PAN
Tímto potenciometrem se nastavuje množství signálu odesílaného do
sběrnic pravého a levého kanálu, což umožňuje pohybovat zdrojem
signálu po stereo bázi. Pokud je potenciometr otočen plně doleva, nebo
doprava, máte možnost směrovat signál s jednotkovým zesílením
individuálně buď na levý, nebo pravý výstup.
9 MUTE
Všechny výstupy z kanálu, kromě bodů insert, jsou zapnuty, pokud je
tlačítko MUTE vymáčknuto a vypnuty, pokud je tlačítko stisknuto, což
umožňuje nastavování úrovní předtím, než je signál potřeba.
10 TAHOVÝ POTENCIOMETR VSTUPNÍHO KANÁLU
60mm dlouhý tahový potenciometr, se speciálně zkonstruovaným
průběhem, který umožňuje ještě hladší ovládání celkové signálové
úrovně v kanálu, což dává možnost precizního vyvážení zdrojových
signálů míchaných do hlavní sekce. Největší rozsah ovládání získáte,
pokud je správně nastavena vstupní citlivost potenciometrem GAIN, což
umožňuje využití celé dráhy tahového potenciometru. Pomoc při
nastavení vhodné signálové úrovně naleznete v části “Počáteční
nastavení” na straně 31.
11 PFL
Pokud je tlačítko PFL stisknuté, signál před tahovým potenciometrem a
před tlačítkem mute odchází do sluchátek, na výstupy režijního poslechu
a indikátory, kde nahrazuje signál mixáže. . LED dioda aktivity PFL v
hlavní sekci svítí jako upozornění, že je PFL aktivní. Toto je užitečný
způsob poslechu jakéhokoliv požadovaného vstupního signálu z důvodu
nastavování, nebo sledování problémů bez narušování hlavní mixáže.
Pokud je kdekoliv na pultu stisknuto tlačítko PFL, výstupy režijního
poslechu se z monitorování hlavních výstupů automaticky přepnou.
12 PEAK LED
Tato LED dioda bude svítit, pokud signál dosáhne úrovně přebuzení v
některém ze tří sledovaných bodů:
a) PRE-EQ
b) POST-EQ
c) POST-FADE
17
VSTUPNÍ KANÁLY STEREO
1 VSTUPY STEREO 1/2
Tyto vstupy jsou uzpůsobeny pro konektory se 3 kontakty (TRS). Tyto
vstupy použijte pro zdroje, jako jsou klávesy, bicí moduly, syntezátory,
nebo procesory. Vstupy jsou SYMETRICKÉ kvůli nízkému šumu a
vysoké kvalitě profesionálního zařízení, ale můžete použít
NESYMETRICKÉ zdroje zapojením konektorů, jak je vyobrazeno v sekci
“Zapojování” v předcházející části tohoto návodu, i když potom byste
měli používat co nejkratší kabely. Mono zdroje mohou být použity
připojením pouze do levého konektoru.
2 GAIN
Potenciometrem GAIN se nastavuje úroveň signálu v kanálu.
3 EKVALIZÉR VYSOKÝCH FREKVENCÍ
Otočením doprava zdůrazňujete vysoké frekvence a dodáte tak brilanci
perkusím z bicích modulů, syntezátorům a elektronickým nástrojům.
Otočením doleva tyto frekvence potlačíte a potlačíte tak šum, nebo
nadměrné sykavky. Pokud ho nepotřebujete, nastavte potenciometr do
střední aretované polohy. Potenciometr má průběh typu shelving,
který umožňuje 15dB zdvihu, nebo útlumu na 12kHz.
EKVALIZÉR STŘEDNÍCH FREKVENCÍ
Otočením doprava zdůrazňujete střední frekvence, otočením doleva
tyto frekvence potlačujete. Středová frekvence ekvalizéru je 720 Hz.
EKVALIZÉR NÍZKÝCH FREKVENCÍ
Otočením doprava zdůrazňujete nízké (basové) frekvence a dodáte
zvláštní důraz syntezátorům, kytarám a bicím. Otočením doleva
potlačujete brum, zvukové rázy, nebo také vylepšíte rozmazaný zvuk.
Pokud ho nepotřebujete, nastavte potenciometr do střední aretované
polohy. Potenciometr má průběh typu shelving, který umožňuje 15dB
zdvihu, nebo útlumu na 80Hz.
4 POTENCIOMETR AUX 1
Používá se k nastavení separátní mixáže pro odposlech, nebo nahrávání
a kombinace všech výstupů Aux je smíchána do výstupu Aux 1.
Při nahrávání je pro signál užitečné, aby najížděl a sjížděl s pohybem
tahového potenciometru (tomu se říká POST-FADE), ale pro odposlech,
nebo monitory je důležité, aby byl výstup nezávislý na tahovém
potenciometru (tomu se říká PRE-FADE). Výstup AUX 1 je globálně
přepínatelný mezi pre a post-fade (viz hlavní sekce na stranách 20/21).
Na potenciometr přichází součtový mono signál levého & pravého
kanálu.
5 POTENCIOMETR FX
Tímto potenciometrem se nastavuje úroveň signálu za tahovým
potenciometrem odesílaného do sběrnice FX ; odkud je signál
směrován do procesoru.
18
6 POTENCIOMETR BALANCE
Tímto potenciometrem se nastavuje množství signálu odesílaného do
sběrnic pravého a levého kanálu, což umožňuje vyvážit zdroj signálu
na stereo bázi. Pokud je potenciometr otočen úplně doprava, nebo
doleva, do mixáže přidáváte pouze tuto stranu signálu. Jednotkového
zesílení je dosaženo ve střední aretované poloze.
7 MUTE
Když je tlačítko MUTE vymáčknuté, všechny výstupy z kanálu jsou
aktivní, pokud je zmáčknuté, jsou umlčeny.
8 TAHOVÝ POTENCIOMETR
Tento tahový potenciometr dlouhý 60mm vám dává hladké ovládání
celkové signálové úrovně v kanálu a umožňuje precizní vyvážení
různých zdrojů signálu míchaných do hlavní sekce. Je důležité, aby byla
správně nastavena vstupní úroveň kvůli maximálnímu využití dráhy
tahového potenciometru, který by měl být normálně nastaven v okolí
značky "0". Nastavení správné úrovně viz část “Počáteční nastavení”
na straně 31.
9 PFL
Pokud je tlačítko PFL stisknuté, signál před tahovým potenciometrem a
před tlačítkem mute odchází do sluchátek, na výstupy režijního poslechu
a indikátory, kde nahrazuje signál mixáže. LED dioda aktivity PFL v
hlavní sekci svítí jako upozornění, že je PFL aktivní. Levý a pravý
indikátor zobrazují mono signál PFL. Toto je užitečný způsob poslechu
jakéhokoliv požadovaného vstupního signálu z důvodu nastavování,
nebo sledování problémů, bez narušování hlavní mixáže.
10 PEAK LED KANÁLU
Tato LED dioda bude svítit, pokud signál dosáhne úrovně přebuzení v
některém ze tří sledovaných bodů:
a) PRE-EQ
b) POST-EQ
c) POST-FADE
19
HLAVNÍ SEKCE MASTER
1 FANTOMOVÉ NAPÁJENÍ
Mnoho profesionálních
kondenzátorových mikrofonů vyžaduje
FANTOMOVÉ NAPÁJENÍ, což je
metoda odesílání napájecího napětí po
těch samých vodičích jako signál z
mikrofonu. Stiskněte tlačítko, aby se
aktivovalo napájení + 48V do všech
mikrofonních vstupů. Když je napájení
aktivní, svítí přidružená LED dioda.
UPOZORNĚNÍ! DÁVEJTE POZOR,
pokud používáte nesymetrické
mikrofony, které mohou být
fantomovým napájením poškozeny.
Symetrické dynamické mikrofony
mohou být normálně použity při zapnutém
fantomovém napájení.(pro ověření kontaktujte
výrobce vašeho mikrofonu). Před zapnutím fantomového napájení by měly
být mikrofony
připojeny a všechny výstupní tahové potenciometry staženy na minimu,
abyste se vyhnuli poškození externího zařízení.
2 INDIKÁTOR NAPÁJENÍ
Tato LED dioda svítí, pokud je k pultu připojeno napájení.
3 HLAVNÍ TAHOVÉ POTENCIOMETRY
HLAVNÍMI TAHOVÝMI POTENCIOMETRY se nastavuje finální úroveň na
výstupech z mixážního pultu, pro každý výstup je k dispozici samostatný
potenciometr. Ty by měly být normálně nastaveny poblíž značky ‘0’ pokud
byla správně nastavena vstupní citlivost, aby se využila maximální dráha
potenciometru pro co nejhladší ovládání.
4 VÝSTUPY MIX, BODY INSERT & VÝSTUP MONO
Levý a pravý kanál výstupní mixáže odcházejí z konektorů XLR jako
symetrické signály. Body Mix INSERT jsou zdířky se 3 kontakty a jsou
nesymetrické. VÝSTUP MONO nese součtový signál z levého a pravého
kanálu na zdířce se 3 kontakty, výstup je nesymetrický.
5 SLOUPCOVÉ INDIKÁTORY
Tříbarevné SLOUPCOVÉ INDIKÁTORY normálně zobrazují špičkovou
úroveň na výstupech MIX RIGHT a MIX LEFT a tím vás neustále
upozorňují na nadměrné špičky v signálu, které mohou způsobit přebuzení.
Z důvodu co nejlepší funkce se snažte se udržovat signálové špičky v
žlutých segmentech. Naopak, pokud je výstupní úroveň příliš nízká a
indikátorech sotva registrovatelná, stane se výrazným šum pozadí. Z
důvodu co nejlepší funkce věnujte pozornost nastavení vstupních úrovní.
Pokud je stisknuto některé tlačítko PFL, indikátory se přepnou na
zobrazení vybraného signálu PFL, mono na obou sloupcích; svítí také
LED dioda PFL ACTIVE.
6 VÝSTUPY PRO NAHRÁVÁNÍ
Na těchto dvou výstupech RCA je signál z kanálů MIX L a MIX R. Ty
umožňují použití nahrávacího zařízení, například DAT magnetofonu,
Minidisku apod.
20
7 2 TRACK IN
Tyto dva konektory RCA jsou nesymetrické linkové vstupy levého a pravého kanálu, které se používají pro
připojení přehrávacího zařízení.
8 2 TRACK TO MIX
Stisknutím tohoto tlačítka směrujete signál, připojený k levému a pravému konektoru RCA (7) vstupu 2
Track in, do signálu levého a pravého kanálu výstupů MIX.
9 MONITOR 2 TRACK
Stisknutím tohoto tlačítka směrujete signál 2 Track signál do monitoru a sluchátek, kde nahradí výchozí
signál Monitor/ Phones.
10 ÚROVEŇ MONITOR
Tímto potenciometrem se nastavuje úroveň levého a pravého kanálu výstupů MONITOR. Pokud jsou ke
konektoru PHONES připojena sluchátka, úroveň ve sluchátkách bude odpovídat úrovni Monitor.
11 VÝSTUPY MONITOR
Výstupy Monitor jsou osazeny konektory se 3 kontakty a jsou symetrické.
12 ÚROVEŇ DO SLUCHÁTEK
Tímto potenciometrem se nastavuje výstupní úroveň do výstupu pro sluchátka. Pokud jsou ke konektoru
PHONES připojena sluchátka, potenciometrem se nastavuje vyhovující poslechová úroveň ve sluchátkách,
bez ovlivnění výstupních úrovní na výstupu Monitor.
13 KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
Výstup PHONES je osazen konektorem se 3 kontakty, zapojený jako stereo výstup, jak je vyobrazeno, ideální
pro sluchátka 150 ohmů, nebo více. Sluchátka 8 ohmů se nedoporučují.
14 VÝSTUP AUX 1
Tento výstup je osazen konektorem se 3 kontakty a je symetrický.
15 PŘEPÍNAČ AUX 1 PRE/POST
Tímto přepínačem se globálně přepínají výstupy AUX 1 na všech vstupních jednotkách buď před tahový
potenciometr, nebo za tahový potenciometr.
16 FX BUS OUTPUT
Tento výstup nese signál ze sběrnice FX. Pokud by bylo třeba, mohl by být použit jako druhý výstup Aux,
pokud by nebylo současně potřeba procesoru FX. Výstupy tras FX na vstupních kanálech jsou vždy za
tahovým potenciometrem.
17 FOOTSWITCH
Tento konektor je využíván pro procesor FX, viz strana 23.
18 VSTUPY STEREO RETURN
Tento pár vstupů je uzpůsoben pro konektory se 3 kontakty (TRS). Použijte tyto vstupy pro zdroje, jako jsou
klávesové nástroje, bicí moduly, syntezátory, nebo CD přehrávače. Vstupy jsou SYMETRICKÉ. Mono zdroje
mohou být použity připojením pouze do levého konektoru.
19 ÚROVEŇ STEREO RETURN
Tímto potenciometrem se nastavuje úroveň signálů směrovaných do hlavních mixážních sběrnic. Přidružená
LED dioda PK upozorňuje na příliš vysokou úroveň signálů.
21
PŘEHLED O PROCESORU Lexicon® FX
Efekty v pultu byly navrženy pro živé ozvučování a domácí nahrávání. Obsahují hluboké, bohaté dozvukové
algoritmy, které proslavily Lexicon®, procesor nabízí zvýšenou všestrannost a efekty vysoké kvality, všechny
okamžitě přístupné přes extrémně intuitivní ovládací prvky na předním panelu. Efektový procesor má 32
programů, které jsou uspořádány do dvou bank po 16 programech, které mohou být uloženy, aby vám bylo
umožněno vytvářet vaše vlastní nastavení efektů.
Ovládací prvky předního panelu obsahují volič Program Select , tlačítka Tempo a Store a tři nezávislé
potenciometry Parametr, které umožňují okamžitý přístup a ovládání většiny kritických parametrů
vybraného efektu. Tabulka na straně 30 uvádí funkce parametru potenciometrů pro každý fx program.
Poznámka: po zapnutí pultu se vždy vyvolá program vybraný v BANK A.
PROVOZ FX
Vyberte a aktivujte program
Otočením voliče Program Select zvolte program. Pamatujte si, že pult má 32 programů, které jsou
uspořádány do dvou bank po 16 programech. Jsou zde samostatné LED diody BANK A a BANK B,
indikující, která banka je právě aktivní. Když otočíte voličem Program Select o 360 stupňů (plné otočení)
zvolená banka se bude přepínat mezi BANK A a BANK B.
Nastavení audio úrovní
1. Nastavte citlivost vstupního kanálu odpovídající zdroji (mikrofon na zpěv, kytara, klávesové nástroje,
atd.).
2. Nastavte potenciometr FX na vstupním kanálu do polohy12 hodin.
3. Nastavte potenciometr EFFECTS v sekci FX do polohy úplného stažení.
4. Do vybraného kanálu přiveďte zdrojový signál (mluvením, nebo zpíváním do mikrofonu, hraním na kytaru,
klávesy apod.).
5. Vyjíždějte úroveň FX Send na kanálu dokud nebude červená LED dioda CLIP na panelu FX pouze občas
svítit. Pokud červená vstupní LED dioda zůstává rozsvícena, do efektového procesoru odchází příliš vysoká
úroveň signálu: stáhněte FX Send na vstupním kanálu
6. Vyjeďte potenciometrem EFFECTS k poloze 0dB pro odeslání potřebné úrovně z procesoru FX do celkové
mixáže.
7. Pro zvýšení, nebo snížení podílu efektu na signálu nastavte úroveň FX Send na kanálu, který chcete ovlivnit.
22
OVLÁDACÍ PRVKY PROCESORU FX
1. Tlačítko Tempo - Dvojím poklepáním na toto tlačítko se nastaví čas zpoždění
vybraného programu. Blikající LED dioda indikuje aktuální tempo. Lze poklepat v
rytmu zdrojové hudby a zpoždění tak synchronizovat.
2. Tlačítko Store- Ukládá programové změny do jednoho z programových
umístění. Stisknutím a podržením na tři vteřiny se do příslušného umístění
předvolba uloží. LED dioda bude během operace ukládání rychle blikat a na
znamení dokončení operace zůstane 1 vteřinu rozsvícená.
3. Potenciometr Pre Delay / Time/ Speed - Ovládá Pre Delay dozvuku, nebo
první parametr (čas, nebo rychlost) vybraného efektu. LED dioda svítí, pokud
parametr odpovídá uloženému nastavení
4. Potenciometr Decay / Feedback/Depth Knob - Ovládá Decay dozvuků, nebo
druhý parametr (zpětnou vazbu, nebo hloubku) vztažený k vybranému efektu. LED
dioda svítí, pokud parametr odpovídá uloženému nastavení.
5. Variation - Ovládá Liveliness, nebo Diffusion (v závislosti na vybraném dozvuku),
nebo třetí parametr vybraného efektu. LED dioda svítí, pokud parametr odpovídá
uloženému nastavení
6. Potenciometr Program Select - Naviguje skrz programy, otočením na
požadovaný program se spustí aktivování programu, které trvá přibližně 1 vteřinu.
Potenciometrem se dá otáčet doprava, nebo doleva a po každém plném otočení se
přepne mezi BANK A a BANK B. Aktuální banka je zobrazena její rozsvícenou
LED diodou, která bliká, pokud je FX procesor umlčen. Na předním panelu je
natištěn seznam programů.
7. LED dioda Clip– Tato LED dioda svítí, když je vstupní audio, nebo upravené audio
(v efektovém procesoru), přebuzené a způsobuje zkreslení signálu.
Vstup Footswitch (viz obrázek na straně 20) - Pomocí jednopólového,
přepínacího nožního pedálu zapojeného do vstupu FOOTSWITCH lze efektový
procesor vypnout/zapnout.
8. PFL - Tímto tlačítkem se směruje signál efektového procesoru před tahovým
potenciometrem (EFFECTS FADER) do odposlechového systému.
9. MUTE - Tímto tlačítkem se umlčuje výstup z procesoru FX. Neumlčuje signál PFL,
nebo signál před tahovým potenciometrem FX TO AUX 1.
10. FX TO AUX 1 - Tímto potenciometrem se směruje signál před a za tahovým
potenciometrem do sběrnic Aux 1-pre a Aux 1-post .
11. TAHOVÝ POTENCIOMETR EFFECTS - Tímto potenciometrem se ovládá úroveň signálu z procesoru FX,
směrovaného do hlavních mixážních sběrnic.
VÝSTUP SBĚRNICE FX (viz obrázek na straně 20) - Tento výstup obsahuje signál ze sběrnice FX. Pokud
by bylo třeba, mohl by být použit jako druhý výstup Aux, pokud by nebyl současně vyžadován procesor FX.
23
DOZVUKY
Reverbace (nebo krátce “reverb”) je komplexní efekt vytvořený podle způsobu jakým vnímáme zvuk v
uzavřeném prostoru. Když zvukové vlny narazí na objekt, nebo překážku, tak se nezastaví. Část zvuku je
absorbována objektem, ale většina zvuku je odražena, nebo rozptýlena. V uzavřeném prostoru je dozvuk
závislý na mnoha vlastnostech tohoto prostoru, ke kterým patří velikost, tvar a typ materiálů na stěnách
uzavřeného prostoru. I se zavřenýma očima dokáže posluchač snadno popsat rozdíl mezi toaletou,
předsíní a velkým auditoriem. Dozvuk je přirozenou součástí akustického vjemu a většina lidí cítí, že bez něj
něco chybí.
Hall Reverb
Hall je zkonstruován, aby emuloval akustiku koncertní síně - prostoru dostatečně velkého, aby pojmul
orchestr a publikum. Díky velikosti a charakteristikám jsou hally nejpřirozeněji znějící dozvuky,
zkonstruované tak, aby zůstávaly "za" přímým zvukem - přidaly prostor, ale ponechaly zdroj beze změny.
Tento efekt má relativně nízkou počáteční hustotu ozvěny, která se postupně zvyšuje. Dozvuky Vocal Hall
a Drum Hall jsou uzpůsobeny na míru pro tato použití. Vocal Hall má minimální celkový rozptyl, který dobře
funguje s materiálem, který má měkčí náběhové transienty, jako například hlas. Drum Hall má vyšší
nastavení rozptylu, které je nezbytné pro vyhlazení rychlých signálových transientů, které bývají u bicích a
perkusivních nástrojů. V souvislosti s všeobecnými nástrojovými a zpěvovými aplikacemi je program Hall
dobrou volbou pro přidání pocitu jednolité produkce samostatně nahraným stopám.
Plate Reverb
Plate reverb je velká, tenká kovová deska zavěšená svisle na napnutých pružinách. Snímače připevněné
k desce přenášejí signál, který desku rozvibruje a to způsobuje, že se vytváří dojem, jakoby se zvuk
nacházel ve velkém otevřeném prostoru. Efekty Plate v FX procesoru modelují zvuk kovových desek s
velkým počátečním rozptylem a relativně jasným, zabarveným zvukem.. Dozvuky Plate jsou
zkonstruovány, aby byly slyšet jako součást hudby, změkčující a ztenčující původní zvuk. Dozvuky Plate se
často používají k obohacení populární hudby, konkrétně perkusí.
Room Reverb
Room vytváří výjimečnou simulaci velmi malého prostoru, která je užitečná pro aplikace s dialogy a
komentáři. Room je také praktický při uvážlivém použití na zmohutnění vysokoenergetických signálů, jako
jsou nahrávky zesilovače elektrické kytary. Historicky, nahrávací studiové komory byly prázdné místnosti s
reproduktorovou soustavou a sadou mikrofonů pro snímání prostoru v různých částech místnosti.
Chamber Reverb
Programy Chamber produkují plochý, relativně bezrozměrný dozvuk s minimální změnou barvy, když zvuk
doznívá. Počáteční rozptyl je podobný programům Hall. Avšak, pocit velikosti a prostoru je mnohem méně
nápadný. Tyto charakteristiky spojené s malým zabarvením doznívání dělá tyto programy užitečnými pro
široký rozsah materiálů - obzvlášť pro mluvené slovo, kterému programy Chamber přidávají slyšitelné
zvýšení hlasitosti s minimálním zabarvením.
Gated Reverb
Gated reverb je vytvářen vedením dozvuku, jako je plate, přes šumovou bránu. Čas doznívání je nastaven
na okamžitý, zatímco čas držení se mění s trváním a zvukem. Dozvuk Gated reverb dává pěkně konstantní
zvuk bez doznívání, dokud není dozvuk naráz ukončen. Tento program dobře funguje na perkuse —
konkrétně na virbl a tomy ; Určitě také experimentujte s dalšími zdroji zvuku.
24
Reverse Reverb
Obrácený dozvuk pracuje opačným způsobem než normální dozvuk. Tam, kde má normální dozvuk
nejhlasitější sled odrazů, které jsou slyšet na počátku a pak se postupem času ztiší, jsou u obráceného
dozvuku nejprve slyšet jemné odrazy (v zásadě konec dozvuku), které potom postupem času zesilují, dokud
nejsou náhle ukončeny.
Ambience Reverb
Ambience se používá k simulaci efektu malé, nebo středně velké místnosti bez slyšitelného doznívání.
Používá se často pro hlas, kytaru, nebo perkuse.
Studio Reverb
Podobný spíše dozvuku Room, vytváří Studio excelentní simulaci menších prostorů s dobrou akustikou,
charakteristickou pro hlavní nahrávací místnost ve studiích. Dozvuk Studio je užitečný pro aplikace s
dialogy a komentáři, rovněž také na stopy jednotlivých nástrojů a elektrických kytar.
Arena Reverb
Arena reverb emuluje mohutný fyzický prostor, jako jsou sportoviště a stadiony. Charakteristiky dozvuku Arena
jsou dlouhé časy druhotných odrazů a omezený podíl obsahu vysokých frekvencí. Arena je většinou dozvuk
s dominantními středními a nízkými frekvencemi, je ideální volbou pro typ “speciálního efektu”, který
vyžaduje extrémně dlouhé časy dozvuku. Není dobrou volbou pro mixáž obsahující hodně nástrojů, protože
může snížit srozumitelnost.
Spring Reverb
Pružinový dozvuk se vytváří párem piezoelektrických krystalů-jeden funguje jako reproduktor, druhý jako
mikrofon-připojeným k obyčejné sadě pružin. Charakteristické ‘boing’ pružin je důležitou součástí zvuku
mnoha klasických rockových a rockabilly kytar.
OVLÁDACÍ PRVKY REVERB
Pre Delay
Vytváří další časové zpoždění mezi zdrojem signálu a počátkem reverbace. Tento potenciometr není
zamýšlen, aby precizně napodoboval časová zpoždění v přirozených prostorech, protože vytváření reverbace
je postupné a počáteční časová prodleva je relativně krátká. Pro co nejpřirozenější efekt by měly být hodnoty
Pre Delay nastaveny v rozsahu10-25 milisekund. Avšak, pokud je mixáž velmi přeplněná, zvýšení času Pre
Delay může pomoci ke zčitelnění a odsazení nástrojů od sebe.
Decay
Ovládá čas, po který je dozvuk slyšet. Vyšší nastavení zvyšují časy dozvuku, které jsou obvykle spojovány s
většími akustickými prostředími, ale snižují srozumitelnost. Nižší nastavení zkracují časy dozvuku a měly by
se používat, pokud je požadován zdánlivě malý prostor, nebo mnohem jemnější efekt.
Liveliness
Nastavuje velikost obsahu vysokých frekvencí na koncích dozvuku. Vyšší nastavení zvyšují rozsah
vysokých frekvencí, vytvářejí jasnější dozvuky, nižší nastavení vytvářejí temnější dozvuky se zdůrazněním
basových frekvencí.
Diffusion
Ovládá hustotu počáteční ozvěny. Vysoká nastavení Diffusion mají za následek vysokou hustotu počáteční
ozvěny a nízká nastavení nízkou počáteční hustotu. V situacích reálného světa nepravidelné stěny
způsobují vysoký rozptyl, zatímco velké rovné zdi způsobují malý rozptyl Pro bicí a perkuse zkuste použít
vyšších nastavení Diffusion.
25
Shape
Tento ovládací prvek pomáhá vytvářet pocit tvaru místnosti a velikosti místnosti. Nízké hodnoty Shape
zachovávají většinu zvukové energie v počáteční části dozvuku. Vyšší hodnoty přesouvají energii na pozdější
část dozvuku a jsou nápomocné při vytváření pocitu pevné zadní zdi neboli “backslap“.
Boing
Toto je jedinečný parametr pro pružinový dozvuk, vytvořený pro zvyšování, nebo snižování velikosti chrastění
pružin, což je fyzikální charakteristikou pružinových dozvuků.
Zpoždění
Zpoždění opakují zvuk krátkou dobu poté, co se poprvé objeví. Zpoždění se stává ozvěnou, pokud je výstup
přiveden zpátky na vstup (zpětná vazba). Tím se mění jednoduché opakování na sérii opakování, každé o
něco slabší než předcházející.
Studio Delay
Zpoždění Studio Delay obsahuje až 2,5 vteřiny stereo zpoždění a nabízí vestavěnou funkci ducker, která
umlčuje výstup zpoždění kdykoliv je na vstupu přítomen signál. Toho lze využít, aby se zabránilo rozmazání
původního signálu opakováním zpoždění.
Digital Delay
Digital Delay je nejčistší, nejpřesnější ze zpožďovacích programů a až 5 vteřinami mono zpoždění a
vestavěnou funkcí ducker.
Tape Delay
V dobách před digitalizací, se zpoždění vytvářela pomocí speciálního magnetofonu, kde byl magnetický
nahrávací pásek spojen do smyčky, nahrávací a snímací hlavy byly umístěny blízko sebe. Efekt zpoždění
byl vytvořen pohybem pásku mezi nahrávací a snímací hlavou- čas zpoždění se nastavoval změnou
rychlosti smyčky pásku. I když znělo velmi muzikálně, kolísání kombinované se znatelnou ztrátou na
vysokých frekvencích a do jisté míry také nízkých frekvencí, jsou všechno elementy obecně spojované s
nahráváním na pásek. Tape Delay nabízí až 5 vteřin mono zpoždění.
Pong Delay
Tento zpožďovací efekt směruje opakování zpoždění zleva doprava, zatímco vstupní signál zůstává na svém
původním místě uprostřed. Pong Delay nabízí až 5 vteřin zpoždění mono.
Modulated Delay
Modulované zpoždění je rozšířeno o LFO (nízkofrekvenční oscilátor), který na opakování zpoždění vytváří
efekt chorusu. To je skvělé zpoždění pro kytaru a instrumentální pasáže, které potřebují "něco speciálního"
Modulated Delay je vybaven až 2,5 vteřinami modulovaného zpoždění stereo.
Reverse Delay
Tento zpožďovací efekt emuluje starý studiový trik otočení pásu a jeho přehrávání pozpátku přes
páskový delay a nahrávání efektu. Zpoždění “vystavěná” z ticha do hlasitosti - vytvářejí senzaci tím, že
zpoždění přicházejí před signálem. K dispozici je až 5 vteřin času zpoždění mono.
OVLÁDACÍ PRVKY
Time Range
Ovládá délku zpoždění vztaženou k funkci Tap Tempo. V poloze 12 hodin se zpoždění opakují synchronně
se světelným indikátorem Tempo (představovaný čtvrťovou notou); Nižší hodnoty vytvářejí rychlejší
opakování, vyšší hodnoty zvyšují dobu mezi opakováními. Rozsah 0-72. Přesné hodnoty not viz Tabulka dat
efektů).
26
Feedback
Ovládá počet opakování zpoždění odesíláním výstupního signálu zpoždění zpět na vstup zpoždění. Tím
se vytváří sled opakování zpoždění, každé trochu zeslabené až dokud nepřestanou být slyšet. Vyšší
nastavení vytvářejí větší počet opakování; nižší nastavení snižují počet opakování. Pokud je tento
potenciometr zcela vpravo, aktivuje to funkci Repeat Hold – zpoždění se opakují v nekonečné smyčce a
do efektu zpoždění nepřichází žádný další vstupní signál. Repeat Hold je k dispozici pouze na efektech
Studio, Digital a Pong Delay.
Ducker Threshold
Zpoždění Studio a Digital nabízejí funkci “ducking”, která způsobuje utlumení (nebo zeslabení) opakování
zpoždění o -6 dB, pokud je přítomen (vstupní) signál. Tím je umožněno zachování zpoždění jako efektu, které
se netluče s původním signálem. Čím výše je tato hodnota nastavena, tím musí být vstupní signál
hlasitější, než se ducking aktivuje.
Smear
Tímto parametrem se ovládá velikost “roztrhání,” neboli degradace signálu a frekvenční ztráta. Zcela zřejmé
v efektu Tape Delay, čím vyšší nastavení, tím více každé opakování ztrácí srozumitelnost ve srovnání s
původním signálem.
Tap Ratio
Tap Ratio nastavuje délku mezi prvním a druhým opakováním tap v efektu Pong Delay. Při nastavení tohoto
potenciometru na 12 hodin se opakování střídá mezi levým a pravým kanálem. Když je tento potenciometr
otočen doleva, první tap se objeví dříve a druhý tap později, než by se stalo, kdyby byl potenciometr v
poloze 12 hodin. Když je potenciometr otočen doprava, první tap se objeví později a druh tap se objeví
dříve.
Depth
Tím se ovládá intenzita modulace, neboli “hloubka” v efektu Modulated Delay. Nižší nastavení vytvářejí
mnohem jemnější efekt, zatímco vyšší hodnoty vytvářejí spíše pocit “mořské nemoci”.
Tempo Button
Dvojím poklepáním na toto tlačítko se nastavují časy zpoždění. LED dioda tlačítkaTempo bliká v zadaném
tempu a zpoždění je synchronizováno s blikající LED diodou. Použijte potenciometr Time Range pro zvýšení,
nebo snížení časů zpoždění po zadání tempa.
Poznámka: pokud je Delay Feedback na maximu (plně vpravo) změní se režim v některých programech na
držení audia v konstantní smyčce. V tabulce dat efektů je to vyznačeno jako “+H”.
MODULAČNÍ EFEKTY
Chorus
Chorus vytváří táhlý, plný zvuk kombinací dvou, nebo více signálů dohromady, kde jeden je nedotčen a ostatní
signály velmi lehce mění v průběhu času ladění. Chorus se obecně používá k zhutnění stop a přidání těla
kytarám bez zabarvení původního zvuku. Chorus lze také použít s rozvahou ke zhutnění stopy se zpěvem.
Potenciometr 1: Speed Ovládá modulační rozsah efektu Chorus. Nižší nastavení jsou jemná, zatímco
vyšší nastavení jsou více znatelná.
.
Potenciometr 2: Depth Ovládá velikost posunutí ladění pro každý hlas. Nižší nastavení dodávají jemné
zhutnění a vřelost dané stopě, zatímco vyšší nastavení dávají mnohem výraznější efekt vícehlasu.
.
Potenciometr 3: Voices Ovládá počet přídavných hlasů Chorusu. Může být přidáno až 8 hlasů, postupně
proměnlivých ve 100 individuálních krocích.
.
27
Flanger
Tento efekt byl původně vytvořen simultánním nahráváním a zpětným přehráváním identického programu na
dva magnetofony a ručním přibrzďováním cívek magnetofonového pásu pro zpomalení prvního a potom
druhého magnetofonu. Výsledkem byla série měnících se fázových vyrušení a sčítání s charakteristickým
svištěním, trubkovým zvukem a zeslabováním zvuků.
Potenciometr 1: Speed Ovládá modulační rozsah efektu Flanger.
Potenciometr 2: Depth Ovládá intenzitu efektu Flanger. Nižší nastavení poskytují lehce"svištivý" zvuk,
zatímco vyšší nastavení poskytuje více dramatický zvuk "tryskového letadla".
Potenciometr 3: Regeneration Tímto potenciometrem se ovládá množství modulovaného signálu
odesílaného zpět na vstup, vytvářejícího zpětnou vazbu.
. Vyšší nastavení přidává k signálu kovovou rezonanci.
Phaser
Phaser automaticky posunuje frekvenční výřezy nahoru a dolů skrz spektrum signálu pomocí
nízkofrekvenčního oscilátoru (LFO) vytvářející efekt oscilujícího "hřebenového filtru". Tento efekt je velice
užitečný na klávesové nástroje (speciálně na předvolby padů) a kytary.
Potenciometr 1: Speed Ovládá modulační rozsah efektu Phase .
Potenciometr 2: Depth Ovládá intenzitu efektu Phaser.
Potenciometr 3: Regeneration Tímto potenciometrem se ovládá množství modulovaného signálu
odeslaného zpět na vstup a vytvářejícího zpětnou vazbu. Větší množství přidává do signálu efektu více
rezonance.
.
Tremelo/Pan
Tremolo a Panner vytváří rytmické změny v amplitudě signálu. Tremolo ovlivňuje oba kanály současně,
zatímco Panner ovlivňuje amplitudu každého kanálu střídavě.
Potenciometr 1: Speed Ovládá modulační rozsah modulačního rozsahu efektu Tremolo/Panner.
Potenciometr 2: Depth Ovládá intenzitu hlasitosti změny amplitudy.
Potenciometr 3: Phase Ovládá, zda se změna amplitudy projeví v obou kanálech současně (Tremolo), nebo
se bude měnit mezi kanály (Panner).
Rotary
Reproduktorové skříně s rotujícími reproduktory byly zkonstruovány, aby poskytly majestátní efekt
vibrato/choir pro elektronické divadelní a kostelní varhany. Nejznámější reproduktorová skříň s rotujícími
reproduktory je Leslie™ Model 122, která má dva proti sobě se otáčející elementy: vysokofrekvenční
reproduktor a nízkofrekvenční rotor s malou a velkou rychlostí. Zvuk generovaný tím, jak se mění rychlost
točících se elementů je opravdu magický. Vířivý prostorný efekt je těžké popsat - ale je jasně
rozpoznatelný. Efekt Rotary je modelován ve stylu Leslie bedny. Vstupní signál je rozdělen na pásma
vysokých a nízkých frekvencí. Rotační efekt je vytvořen synchronizovanou kombinací posouvání ladění,
tremola a panorámy. Jako ve fyzické skříni, jsou vysoké (horn) a nízké (rotor) frekvence “roztáčeny” do
opačných směrů. Rychlosti horn a rotor jsou nezávislé a jsou navrženy s charakteristikami zrychlení a
zpomalení simulujícími setrvačnost původních mechanických elementů. Virtuální požadavek pro varhanní
hudbu, Rotary také zní pozoruhodně v kytarových a piánových rytmických partech. Fakticky jsou tyto
programy skvělou alternativou k efektům Chorusu a Tremolu pro každý zdroj zvuku.
Potenciometr 1: Speed Ovládá modulační rozsah obou rotujících reproduktorů. Nízké frekvence rotují
pomalejší rychlostí, než vysoké frekvence.
.
Potenciometr 2: Doppler Zvyšuje, nebo snižuje Dopplerův efekt ladění, který je vytvářen fyzikálními
vlastnostmi rotujícího reproduktoru.
.
Potenciometr 3: Stereo Spread Zvyšuje, nebo snižuje stereo bázi efektu Rotary.
28
Vibrato
Vibráta je dosaženo lehkou změnou ladění signálu pouze pro vyladění a srovnání originálu ve
stanoveném rozsahu. Vibrato Stereo (pouze Wet) Rotary Mono (pouze Wet) Tremolo/Pan Stereo (pouze
Wet) Potenciometr 1: Speed Ovládá modulační rozsah Vibráta.
Potenciometr 2: Depth Ovládá maximální velikost posunutí ladění. Nižší nastavení mají za následek větší
"cvrlikání", zatímco vyšší nastavení vytvářejí přehnanější zvuk "wow".
Potencimetr 3: Phase Tímto potenciometrem se nastavuje rozfázování vlnovky pravého a levého kanálu,
což způsobuje pohyb zleva doprava. Tento efekt posouvá frekvenční spektrum vstupního signálu.
Zmněna ladění zvuku vytváří široké spektrum efektů - od lehkého odladění po posuny nahoru a dolu v
plných intervalech v rozsahu dvou oktáv.
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Použijte tuto funkci, pokud chcete vymazat všechna data programů a obnovit procesor do jeho továrního
nastavení. Pro provedení obnovení továrního nastavení stiskněte a podržte tlačítko STORE při zapínání
napájení pultu. Jakmile se efektový procesor aktivuje (po třech vteřinách), potom uvolněte tlačítko STORE a
v efektovém procesoru bude obnoveno výchozí tovární nastavení.
29
Č.: NÁZEV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NASTAVENÍ1 HODNOTA ROZSAH NASTAVENÍ2 HODNOTA ROZSAH ADJUST3
HODNOTA ROZSAH NAPEVNO1 HODNOTA NAPEVNO2
SMALL HALL
LARGE HALL
PREDELAY
PREDELAY
10ms
20 ms
0-100ms
0-200ms
DECAY
DECAY
1.0s
2.0s
0-99
0-99
LIVELINESS
LIVELINESS
0-99
0-99
VOCAL HALL
75
35
65
75
90
90
65
75
50
70
60
70
60
25
50
35
-6dB
-70-0dB
-8dB
-70-0dB
0-99
PREDELAY
10ms
0-200ms
DECAY
1.0s
0-99
LIVELINESS
DRUM HALL
PREDELAY
SMALL
PREDELAY
PLATE
LARGE PLATE PREDELAY
VOCAL PLATE PREDELAY
10ms
0-100ms
0-100ms
DECAY
DECAY
0.8s
1.0s
0-99
0-99
LIVELINESS
LIVELINESS
10ms
0-200ms
0-200ms
DECAY
DECAY
1.75s
1.0s
0-99
0-99
LIVELINESS
LIVELINESS
DRUM PLATE
PREDELAY
10ms
0-100ms
DECAY
1.0s
0-99
LIVELINESS
ROOM
PREDELAY
0-100ms
DECAY
400ms
0-99
LIVELINESS
STUDIO
CHAMBER
PREDELAY
PREDELAY
0-100ms
0-100ms
DECAY
DECAY
500 ms
1.2s
0-99
0-99
LIVELINESS
LIVELINESS
AMBIENCE
PREDELAY
2ms
5ms
0ms
0ms
0-100ms
DECAY
400ms
0-99
LIVELINESS
ARENA
PREDELAY
25ms
0-200ms
DECAY
2.75s
0-99
LIVELINESS
GATED
REVERSE
PREDELAY
PREDELAY
0ms
0-200ms
0-200ms
DECAY
DECAY
300ms
0
0-99
0-99
Diffusion
Diffusion
SPRING
PREDELAY
0
0-100ms
DECAY
1.75s
STUDIO
DELAY
18 DIGITAL
DELAYDELAY
19 TAPE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2ms
2ms
200mS
TIME RANGE 275ms
TIME RANGE 800ms
TIME RANGE 500ms
PONG DELAY
TIME RANGE 1.0s
MOD DELAY
TIME RANGE 345ms
REVERSE
DELAY
Chorus
TIME RANGE 500ms
FLANGER
SPEED
SPEED
PHASER
SPEED
TREMELO/PAN SPEED
ROTARY
VIBRATO
REV/DEL
SHORT
30 REV/DEL
LONG
SPEED
SPEED
25
15
25
40
50
30
TIME RANGE 275ms
TIME RANGE 800ms
31 PHASE DELAY TIME RANGE 500ms
32 ROTARY
DELAY
TIME RANGE 500ms
0-99
BOING
Zpětná vazba 15
0-99+H
Zpětná vazba 20
Zpětná vazba 24
0-99+H
0-99
DUCK
THRESHOLD
DUCK
THRESHOLD
SMEAR
Zpětná vazba 30
Zpětná vazba 25
0-99+H
0-99
2.5s
0-99
0-99
Zpětná vazba 0
Depth
75
Depth
25
0-99
Depth
Depth
0-99
0-99
DOPPLER
Depth
fedback
75
80
60
30
15
0-99
0-99
feedback
feedback
20ms2.5s
20ms5.0s
20ms5.0s
20ms5.0s
20ms2.5s
20ms-
20ms2.5s
20ms2.5s
20ms2.5s
20ms2.5s
feedback
HODNOTA NAPEVNO 3
HODNOTA SMĚROVÁNÍ
DUCK
THRESHOLD
DUCK
THRESHOLD
-6dB
DUCK
THRESHOLD
DUCK
THRESHOLD
-8dB
SERIAL : DELAY POTOMPHASE
-8dB
SERIAL : DELAY THEN ROTARY
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
25
TAP RATIO
1:1
MOD DEPTH
75
SMEAR
50
VOICES
50
REGENERATION 80
REGENERATION 80
Fáze
50
SPREAD
99
Fáze
80
0-99+H
DECAY
0.75S
0-99
LIVELINESS 60
PREDELAY
2 ms
20
0-99+H
DECAY
2.0S
0-99
LIVELINESS 40
PREDELAY
10ms
20
0-99+H
SPEED
25
0-99
Depth
75
REGENERATION 80
20
0-99+H
SPEED
50
0-99
DOPPLER
60
SPREAD
0-99
0-99
0-99
0-99
0-23
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
Poznámka +H = funkce držení
opakování (viz strana 27,
odstavec 1)
99
-8dB
SERIAL : DELAY POTOM
REVERB
SERIAL : DELAY POTOM
REVERB
POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO MIXÁŽNÍHO PULTU EFX
Cardioidní
charakteristika
Výsledný výstup z vašeho zvukového systému může být pouze tak dobrý, jaký je
nejslabší článek v řetězci a zvlášť důležitá je kvalita zdrojového signálu, protože
je to počáteční bod řetězce. Právě tak, jako se potřebujete důvěrně seznámit s
ovládacími funkcemi vašeho mixážního pultu, musíte také pochopit důležitost
správné ho výběru vstupů, umístění mikrofonu a nastavení vstupního kanálu.
Avšak, žádné pečlivé nastavení nemůže vzít v úvahu spontaneitu a
nepředvídatelnost živého vystoupení. Mixážní pult musí být nastaven tak, aby
poskytoval "rezervní" ovládací rozsah kvůli kompenzování změny polohy
mikrofonu a absorpčního efektu velkého publika (odlišný akustický charakter
mezi zvukovou zkouškou a vystoupením).
UMÍSTĚNÍ MIKROFONU
Hypercardioidní
charakteristika
Pečlivé umístění mikrofonu a volba vhodného typu mikrofonu je jedním ze
základů úspěšného ozvučení. Obrázky nalevo zobrazují různé snímací
směrové charakteristiky nejobvyklejších typů mikrofonů. Kardioidní mikrofony
jsou nejvíce citlivé na zvuk přicházející zpředu a hyperkardioidní mikrofony
nabízejí ještě větší směrovost s minimálním snímáním za mikrofonem. Tyto typy
jsou ideální pro nahrávání zpěváků, nebo nástrojů, kde je důležité potlačení
nežádoucích zvuků a eliminace zpětné vazby. Cílem by mělo být umístění
mikrofonu fyzicky co nejblíže ke zdroji z důvodu odstranění nežádoucích
okolních zvuků, umožňující nastavení nižší citlivosti na pultu a vyhnutí se
zpětné vazbě. Dobře vybraný a dobře umístěný mikrofon by také neměl
vyžadovat žádnou výraznou ekvalizaci.
Nejsou žádná exaktní pravidla - nechte rozhodovat vaše uši. Koneckonců,
poloha, která dává požadovaný efekt, je ta správná poloha!
POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ
Kulová
charakteristika
Pokud jste propojili váš systém (viz části o propojování a zapojování výše v
tomto návodu) jste připraveni nastavit výchozí polohy ovládacích prvků na
vašem mixážním pultu.
Nastavte jednotlivé vstupní kanály následovně:
• Připojte vaše zdroje (mikrofony, klávesové nástroje apod.) k
požadovaným vstupům.
• UPOZORNĚNÍ! Mikrofony, vyžadující phantomové napájení by měly
být připojeny před zapnutím napájení+48V. Ujistěte se, že je PA
systém vypnutý, když zapínáte a vypínáte fantomové napájení.
• Nastavte hlavní tahové potenciometry na 0, tahové potenciometry
vstupních kanálů na 0 a nastavte úrovně výkonových zesilovačů na
70 %.
• Přiveďte signálové úrovně typické pro představení a na prvním kanálu
stiskněte tlačítko PFL , sledujte úroveň na sloupcových indikátorech.
•
Nastavujte vstupní citlivou, dokud indikátor nezobrazí úroveň ve žluté
části s občasným probliknutím první červené LED diody při typické
maximální úrovni zdroje. To poskytuje dostatečnou rezervu pro
zpracování špiček a vymezuje maximální úroveň pro běžný provoz
(ale viz poznámka níže).
• Podle potřeby opakujte tento postup u ostatních kanálů. Jak se do
mixáže přidává více kanálů, mohou indikátory překmitávat do červené
sekce. Pokud je to nezbytné, nastavte celkovou úroveň pomocí
hlavních tahových potenciomerů.
• Pečlivě poslouchejte charakteristický zvuk "zpětné vazby". Pokud
nemůžete
31
dosáhnout uspokojivé vstupní úrovně bez zpětné vazby, zkontrolujte
umístění mikrofonů a reproduktorových soustav a opakujte postup.
Pokud zpětná vazba přetrvává, možná bude nezbytné použít grafický
ekvalizér pro potlačení odezvy systému na konkrétní rezonanční
frekvenci.
Poznámka:
Počáteční nastavení by mělo být chápáno jako výchozí bod pro váš mix. Je
důležité zapamatovat si, že během živého představení ovlivňuje zvuk mnoho
faktorů, například velikost publika! Nyní jste připraveni vytvořit mixáž a ta by
měla být provedena progresivně pečlivým poslechem každé složky v mixáži a
sledováním indikátorů kvůli přebuzení. Pokud se objeví, stáhněte tahový
potenciometr příslušného kanálu, dokud úroveň nezmizí z červené části, nebo
přenastavte hlavní tahové potenciometry.
Pamatujte si, že mixážní pult není zesilovač. Zvýšení celkové úrovně je prací
pro zesilovač a pokud není možné dosáhnout adekvátní úrovně, je
pravděpodobné, že je zesilovač pro aplikaci příliš slabý. Vybírejte svůj
zesilovač pečlivě a nesnažte se kompenzovat nedostatek výkonu použitím
mixážního pultu ke zvýšení výstupní úrovně.
Poznámka:
Úroveň každého zdroje signálu ve finálním výstupu je ovlivněna mnoha
faktory, hlavně potenciometrem vstupní citlivosti, tahovým potenciometrem
kanálu a hlavními tahovými potenciometry. Měli byste se snažit nastavit jen
takovou citlivosti mikrofonu, kolik je jí třeba pro dosažení dobré rovnováhy mezi
signály při nastavení tahových potenciometrů tak, jak bylo popsáno výše. Pokud je
vstupní citlivost nastavena příliš vysoko, bude třeba stáhnout tahový
potenciometr hodně dolů kvůli kompenzaci a vznikne riziko zpětné vazby,
protože malý pohyb tahovým potenciometrem bude mít výrazný vliv na
výstupní úroveň. Vznikne také možnost zkreslení, protože signál přebudí kanál.
Pokud bude citlivost nastavena příliš nízko, nebude na tahových
potenciometrech dostatečné zesílení pro vytažení signálu na adekvátní
úroveň a šum pozadí bude mnohem více slyšitelný. Je to ilustrováno níže:
Pokud je signálová úroveň příliš vysoká, může
se objevit zkreslení.
Signál(
Šum
Pokud je signálová úroveň příliš nízká, může být
maskována šumem.
32
APLIKACE
APLIKACE 1 - ŹIVÉ OZVUČOVÁNÍ
HLAVNÍ PA LEVÝ A PRAVÝ
KAZETOVÝ,
NEBO DAT
M AGNET OFON
SLUCHÁTKA
>= 150 Ohmů
APLIKACE 2 - APLIKACE S VÍCE REPRODUKTOROVÝMI SOUSTAVAMI
Tato konfigurace ukazuje, jak mohou být konfigurace s více reproduktorovými soustavami buzeny pultem
EFX.
ODPOSLEC
H
VYKRYTÍ
(FILL)
HLAVNÍ PA LEVÝ A PRAVÝ
ZDROJE
NÁSTROJŮ A
ZPĚVU
K
O
M
P
R
ESOR/LIMITÉR
APLIKACE 3 – Místa víry
Tato konfigurace využívá VÝSTUPNÍ SBĚRNICI FX pro buzení indukční smyčky (předpokládá se, že v
této kofiguraci není procesor FX použit). Výstup Aux 1 je použit pro vytvoření odposlechu pro
mluvčího/zpěváka . Hlavní výstupy jsou použity pro buzení hlavního reproduktorového systému. Propojení
pro nahrávání a přehrávání je využito pro průchod audia do a z DAT magnetofonu, nebo kazetového
magnetofonu.
34
APLIKACE 4 - NAHRÁVÁNÍ
Body Insert na kanálech 1-8 mohou být použity pro buzení vícestopého nahrávacího zařízení, jak je
vyobrazeno (spojte signály výstupu a návratu). Výstupy Mix jsou využity pro pracovní mix na magnetofon
DAT.
35
VYSVĚTLIVKY
Auxiliary send
Výstup z mixážního pultu obsahující mixáž signálů z kanálů vytvořenou nezávisle
na
¨
hlavní stereo mixáži.
Balance
Relativní úrovně levého a pravého kanálu stereo signálu.
Symetrický
Metoda audio propojení, která ‘symetrizuje’ užitečný signál mezi dvěma vodiči,
tyto vodiče také mají stínění, které nenese žádný signál. Každá interference je snímána stejně
oběma vodiči, což má za následek vyrušení nežádoucího signálu. V této příručce může termín
odpovídat různým obvodovým architekturám. Podrobnosti o zapojení jsou popsány v
odpovídajících částech.
Clipping
Počátek
ostrého
zkreslení
v
signálové
trase
obvykle
způsobeného
špičkovým
signálovým napětím, které je omezeno napájecím napětím obvodu.
DAT
Digital Audio Tape, digitální nahrávací formát na bázi magnetofonové kazety.
dB (decibel)
Poměr dvou napětí, nebo signálových úrovní vyjádřený vztahem dB=20Log10 (V1/
V2). Přidání přípony ‘u’ označuje poměr vztažený k 0.775V RMS.
DI(direct injection)/DI Box Praktika připojování elektronického hudebního nástroje přimo na vstup mixážního pultu
místo k zesilovači a reproduktorové soustavě, která je snímána mikrofonem připojeným k
pultu.
Ekvalizér
Zařízení, které umožňuje zdůraznění, nebo potlačení vybraných pásem frekvencí v
signálové trase.
Tahový potenciometr
Lineární ovladač umožňující nastavení úrovně.
Zpětná vazba
`Houkání’ způsobené postavením mikrofonu příliš blízko reproduktorové soustavy buzené
signálem z tohoto mikrofonu.
Odposlech
Signál odesílaný zpět umělcům přes reproduktorové soustavy, nebo přes sluchátka, což jim
umožňuje poslouchat to, co produkují.
Frekvenční rozsah
Změny v zesílení zařízení v závislosti na frekvencí.
Zisk
Velikost zesílení úrovně signálu.
Rezerva pro vybuzení (Headroom)
Dostupný rozsah signálu nad nominální úrovní předtím, než se objeví zkreslení.
Přizpůsobení impedance
Technika používaná na nesymetrických výstupech pro minimalizaci brumu a
interference při propojení s externími symetrickými vstupy.
Insert
Rozpojovací bod v signálové trase umožňující připojení externího zařízení, například
signálových porcesorů, nebo dalších mixážních zařízení na linkových úrovních. Nominální urovně mohou být kdekoliv
mezi 0dBu až +6dBu, pocházející obvykle ze zdrojů s nízkou impedancí.
Pan (pot)
Zkratka pro ‘panorama’: ovládá úrovně odesílané do levého a pravého výstupu.
Peaking
Bod ve kterém signál dosahuje své maximální okamžité úrovně před opětovným poklesem.
Může také popisovat průběh křivky ekvalizéru ovlivňující pouze jedno pásmo frekvencí (jako
v grafickém ekvalizéru) se špičkou "peaking" v jeho středu .
LED dioda Peak
Vizuální indikace špičky signálu před začátkem přebuzení, které zkreslí signál.
PFL
Poslech před tahovým potenciometrem: funkce, která umožňuje obsluze poslouchat signál
kanálu před tahovým potenciometrem nezávisle na hlavní mixáži.
Fáze
Termín používaný k popisu vztahu mezi dvěma signály. Ve fázi signály jeden druhý posilují, v
protifázi se signály se navzájem ruší.
Fáze je míra relativního posunutí mezi dvěma vlnovkami identické frekvence.
Polarita
Termín používaný k popisu orientace pozitivních a negativních pólů audio propojení.
Běžně jsou propojení tvořena pozitivní s pozitivním, negativní s negativním. Pokud je to
obráceně, výsledkem budou signály v protifázi (viz "Fáze" výše).
Post-fade
Bod v signálové trase za tahovým potenciometrem ovlivněný polohou tahového
potenciometru.
Pre-fade
.
36
Bod v signálové trase před tahovým potenciometrem a tudíž neovlivněný jeho polohou.
Rolloff
Pokles zesílení na koncích frekvenčního rozsahu.
Shelving
Průběh ekvalizéru ovlivňující všechny frekvence nad, nebo pod frekvencí zlomu, například
odvozený průběh typu horní propust, nebo dolní proust.
Přeslech
Akustická interference z jiných zdrojů.
Transient
Okamžitý vzestup signálové úrovně.
Nesymetrický
Metoda audio propojování, která používá jenoho vodiče a stínění kabelu jako návratu signálu.
Tato metoda neposkytuje odolnost proti rušivým signálům jako symetrický vstup (viz výše).
+48V
Fantomové napájení, dostupné na mikrofonních vstupech kanálu, pro kondenzátorové
mikrofony a DI boxy.
.
37
TYPICKÉ PROPOJOVACÍ VODIČE
Audio konektory používané u pultů Soundcraft
Symetrické - Linkové vstupy, Výstupy Mix L & R, Vstupy stereo, Výstupy Aux
Nesymetrické - Výstup Direct, Výstup Monitor, Vstupy Stereo Return
Kabely Insert - Inserty Mono
38
"Y Kabely (Symetrické)
Dělič sluchátek
Použito na ... Výstupy Aux, Mix
Poznámka: při každém zdvojnásobení počtu sluchátek, se
zatěžovací impedance sníží o polovinu. Nedovolte
snížení pod 150 ohmů.
y Kabely (Nesymetrické)
39
TABULKY PRO
VYZNAČOVÁNÍ
Tyto stránky můžete volně kopírovat a používat je k zaznamenávání
nastavení konkrétních aplikací/vystoupení.
40
41
PŘIPEVNĚNÍ UCHYTŮ PRO MONTÁŽ DO PŘÍSTROJOVÉHO RACKU
Připevněte úchyty pro montáž do přístrojového racku v bodech (T^) pomocí
dodaných šroubů.
Čísla součástek pro soupravy jsou:
RW5745 RACK MOUNTING KIT - EFX8
RW5746 RACK MOUNTING KIT- EFX12
Poznámka: v montážní soupravě pro EFX8 je prodlužovací prvek, aby pult pasoval do rámu 19", viz
montážní pokyny níže.
(1) Připevněte rackové zápustné matice v bodech (A).
(2) Zašroubujte rackové šrouby do bodů (B) a do připevněných rackových matic v bodech (A) ■ Bezpečně
utáhněte!
(3) Pult může být nyní připevněn do standardního přístrojového racku 19".
Poznámka: prodlužovací karta může být podle potřeby připevněna k levé, nebo k pravé straně.
šroub m6 do přístrojového racku
prodlužovací karta
42
mixážní pult
m6
zápustná matice
do
přístrojového
racku
TYPICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE EFX
Frekvenční rozsah
Vstup mikrofon/linka na každý výstup ....................................... +/-1.5dB, 20Hz – 20kHz
Zkreslení T.H.D.
Citlivost vstupu Mic -30dBu, +14dBu @ výstup Mix ............................... < 0.02% @ 1kHz
Šum
Ekvivalentní vstupní šum E.I.N. vstupu Mic (maximální zesílení)
………..-127dBu (zdroj
150Ω)
Aux, Mix a Masters (@ 0dB, tahové potenciometry staženy) ...................... ………< -85dBu
Přeslech (@ 1kHz)
Umlčení kanálu ..................................................................................................... > 96dB
Potlačení tahovým potenciometrem (vztaženo ke značce +10) .................................. > 96dB
Tlumení potenciometrů Aux Send Pots.................................................................... > 86dB
Ekvalizér (vstupy Mono)
Výšky ..................................................................................................... 12kHz, +/-15dB
Středy (přeladitelné) ................................................................. 150Hz – 3.5kHz, +/-15dB
Basy ........................................................................................................ 80Hz, +/-15dB
Q ............................................................................................................................... 1.5
Ekvalizér (vstupy stereo)
Výšky ..................................................................................................... 12kHz, +/-15dB
Středy……………………………………………………...………… .................... ………..720Hz, +/-15dB
Basy......................................................................................................... 80Hz, +/-15dB
Spotřeba ................................................................................................ menší než 35W
Provozní podmínky
Teplotní rozsah ............................................................................................. 5°C až 40°C
Vstupní & Výstupní úrovně
Mikrofonní vstup .......................................................................................... +15dBu max
Linkový vstup .............................................................................................. +30dBu max
Vstup stereo ................................................................................................ +30dBu max
Výstup Mix .................................................................................................. +20dBu max
Sluchátka (@150Ω) ............................................................................................. 300mW
Vstupní a výstupní impedance
Mikrofonní vstup ........................................................................................................ 2kΩ
Linkový vstup ......................................................................................................... 10kΩ
Stereo vstup ..................................................................... 65kΩ (stereo), 35kΩ (mono)
Výstupy ......................................................... 150kΩ (symetricky), 75kΩ (nesymetricky)
E & OE.
Soundcraft si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez upozornění.
43
Záruka
1
Soundcraft je obchodní divizí společnosti Harman International Industries Ltd. Koncovým
uživatelem se rozumí osoba, která první uvádí zařízení do řádného porvozu. Prodejcem se rozumí
osoba jiná než Soundcraft (pokud existuje) od které koncový uživatel zakoupil zařízení, za
předpokladu, že taková osoba je k tomuto účelu autorizována společností Soundcraft, nebo jejím
akreditovaným distributorem. Zařízením se rozumí to zařízení, které se dodává s tímto
návodem.
2
Pokud se v průběhu dvanácti měsíců od data dodání zařízení koncovému uživateli projeví závada
způsobená vadou materiálu, nebo práce v takovém rozsahu, že je jeho funkčnost a použitelnost
podstatně dotčena, musí být zařízení, nebo vadná součástka vráceny prodejci, nebo společnosti
Sondcraft a na základě následujících podmínek prodejce, nebo společnost Soundcraft opraví,
nebo vymění vadné součástky.
3
Každé zařízení, nebo součástka se vrací na riziko koncového uživatele během přepravy (jak od
prodejce tak od společnosti Soundcraft) a poštovné musí být předplaceno.
4
Tato záruka je platná pouze pokud:
a)
bylo zařízení správně nainstalováno v souladu s pokyny uvedenými v návodu; a
b)
koncový uživatel upozornil Soundcraft či prodejce do 14 dní po zjištění závady a
c)
žádné osoby, kromě autorizovaných představitelů společnosti Soundcraft, nebo prodejce
neprováděly výměnu součástek, neprováděly nastavování, nebo opravy zařízení a
d)
koncový uživatel používal zařízení pouze pro takové účely, které Soundcraft doporučuje,
pouze s takovými provozními napětími, které odpovídají technickým údajům Soundcraft a dále s
veškerým respektem k doporučením společnosti Soundcraft.
5
Na závady způsobené následujícími příčinami se záruka nevztahuje: chybné nebo nedbalé
zacházení, chemické, nebo elektrochemické vlivy, náhodné poškození, zásah vyšší moci,
opomenutí, závada v elektrické síti, klimatizaci, nebo ovládání vlhkosti.
6
Prospěch z této záruky nemůže být určen koncovým uživatelem.
7
Koncoví uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, by si měli pamatovat, že jejich práva daná touto zárukou
jsou v souladu a neovlivňují žádná další práva, která mohou být vůči prodejci zařízení oprávněná.
44
Download

Návod k obsluze