ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA EDUARDA MARHULY,
Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková
organizace
„MODERNÍ METODY
S TRADIČNÍ HODNOTOU“
1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.................................................................................................4
2
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ...................................................................................... 5
2.1 Počet oborů, velikost …………………………….……………………………………..……….………5
2.2 Historie a současnost ........................................................................................... 5
2.3 Charakteristika pedagogického sboru................................................................... 6
2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce ................................. 7
2.5 Vybavení školy a její podmínky ............................................................................ 7
3
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE................................................................................... 8
3.1 Zaměření školy...................................................................................................... 8
3.2 Vize školy.............................................................................................................. 8
4
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE................................................................... 9
5
VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ .............................................................11
5.1 Všeobecné poznámky k organizace výuky v uměleckých oborech .......................11
5.2 Vzdělávací obsah hudebního oboru.......................................................................12
5.2.1 Studijní zaměření Přípravné studium I A, B,C,D, E................................... 14
5.2.2 Studijní zaměření Přípravné studium II ..........................................................18
5.2.3 Studijní zaměření Hra na klavír................................................................19
5.2.4 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje .......................25
5.2.5 Studijní zaměření Hra na varhany............................................................30
5.2.6 Studijní zaměření Hra na akordeon .........................................................35
5.2.7 Studijní zaměření Hra na housle..............................................................40
5.2.8 Studijní zaměření Hra na violoncello........................................................45
5.2.9 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu ...............................................50
5.2.10 Studijní zaměření Hra na flétnu................................................................55
5.2.11 Studijní zaměření Hra na klarinet.............................................................60
5.2.12 Studijní zaměření Hra na saxofon............................................................64
5.2.13 Studijní zaměření Hra na trubku ..............................................................68
5.2.14 Studijní zaměření Hra na lesní roh...........................................................73
5.2.15 Studijní zaměření Hra na pozoun, baskřídlovku (tenor) ...........................78
5.2.16 Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru ...............................................83
5.2.17 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru rockovou .............................87
5.2.18 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru bluesovou a jazzovou..........93
5.2.19 Studijní zaměření Hra na basovou kytaru ................................................98
5.2.20 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje A...............................................103
5.2.21 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje B...............................................109
2
5.2.22 Studijní zaměření Sólový zpěv...............................................................114
5.2.23 Studijní zaměření Sborový zpěv ............................................................120
5.2.24 Studijní zaměření Skladba .....................................................................126
5.2.25 Studijní zaměření integrované Multimediální tvorba.................................133
5.2.26 Vyučovací předmět Nauka o hudbě..........................................................141
5.2.27 Vyučovací předmět Komorní hra a souborová hra ..................................144
5.3 Vzdělávací obsah výtvarného oboru ...................................................................145
5.3.1 Studijní zaměření Přípravné studium ......................................................145
5.3.2 Studijní zaměření Výtvarná tvorba ........................................................146
5.4 Vzdělávací obsah tanečního oboru.....................................................................149
5.4.1 Studijní zaměření Přípravné studium ......................................................149
5.4.2 Studijní zaměření Tanec .........................................................................151
6
ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ....160
7
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH.......................................................161
8
HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY........................................163
8.1 Zásady a způsob hodnocení žáků .....................................................................163
8.2 Oblasti vlastního hodnocení školy........................................................................165
3
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název ŠVP:
Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Eduarda Marhuly
„Moderní metody s tradiční hodnotou“
Předkladatel: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory,
Hudební 6, příspěvková organizace
Hudební 6/596, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 61989185
Ředitelka školy: Mgr. Pavla Kovalová
Telefon: +420 596620282
E-mail: [email protected]
http://www. zus-ostravamarhory.net
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: +420 59562222
E-mail: [email protected]
Platnost dokumentu od: 1.září 2012
4
2
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1
Počet oborů, velikost
Základní umělecká škola
Eduarda Marhuly poskytuje vzdělávání ve třech oborech –
hudebním, výtvarném a tanečním. Kapacita školy je 950 žáků.
2.2
Historie a současnost
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly vznikla 15.10.1907 pod názvem Hudební a
varhanická škola Matice školské v Ostravě na Mariánských Horách. Jejím zakladatelem a
prvním ředitelem byl žák Leoše Janáčka Eduard Marhula – varhaník, hudební skladatel a
významný organizátor hudebního života na Ostravsku. Vyučovalo se hře na varhany, housle,
klavír a sólovému zpěvu. V době 1.světové války byla výuka přerušena. Na počátku 30.let
vzniká hudebně – pedagogické oddělení, které připravuje budoucí profesionální hudebníky a
pedagogy. V roce 1935 se škola přestěhovala do Moravské Ostravy, kde úspěšně rozvíjela
svou činnost pod názvem Masarykův ústav hudby a zpěvu. V roce 1949 se otvírá
v Mariánských Horách pobočka tohoto ústavu a od školního roku 1950/51 vzniká samostatná
hudební škola. Od 11.2.1994 nese škola ve svém názvu jméno svého zakladatele Eduarda
Marhuly a 1.1.1995 se stává samostatným právním subjektem. Od založení Asociace ZUŠ je
naše škola jejím řádným členem.
Obor, který na naší škole převažuje, je obor hudební. Je rozdělen do oddělení klávesových
nástrojů, strunných nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení pěveckého a
oddělení hudební teorie a skladby. Kromě výuky sólové hry však klademe důraz na komorní a
souborovou hru, o čemž svědčí řada úspěšných a mezi žáky oblíbených komorních seskupení
a souborů různého zaměření.
Tyto soubory se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží,
přehlídek a festivalů nejen u nás, ale i v zahraničí a mezi nejúspěšnější patří soubor bicích
nástrojů „Bum Bum Band“ a zejména „Ostravský dětský sbor“. Velkou pozornost věnujeme již
těm nejmenším v přípravné hudební a taneční výchově. Na naší škole však vyrůstá i řada
nadějných sólových hudebníků, o čemž svědčí nejenom řada ocenění ze soutěží, ale i
nespočet koncertních vystoupení a dalších aktivit. Rovněž se u nás, jako na jedné z mála škol
v ČR, vyučuje Úvod do skladebných nauk. Ve školním roce 2008/2009 jsme ve spolupráci
s ostravským QQ studiem otevřeli nové studijní zaměření Technika
5
zvukového záznamu. Snažíme se reflektovat na nové trendy ve vzdělávání a zavádíme je
do výuky. Působíme na estetické cítění žáků, udržujeme a rozvíjíme kvalitu výuky a tím
vychováváme kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí.
Klademe důraz na prezentaci školy na veřejnosti, dbáme na dobré výsledky výuky, kdy naši
žáci reprezentují obec i město, prohlubujeme součinnost rodiny a školy.
Taneční oddělení se zvláště v posledních letech velmi progresivně rozvíjí, o čemž svědčí
nejen stoupající počet žáků, ale i řada vystoupení a získaných ocenění.
Od 1.7.2012 došlo ke sloučení ZUŠ Eduarda Marhuly a ZUŠ Muglinov. K tomuto rozhodnutí
došlo na
základě dohody vedení obou škol. ZUŠ v Ostravě – Muglinově se profilovala
zejména ve výtvarném oboru, který si za dobu svého působení upevnil pozici v konkurenci
ostravských základních uměleckých škol. Žáci dosáhli mnoha význačných ocenění v rámci
mezinárodních, celostátních a okresních soutěží. Zúčastňovali se různých národních přehlídek
a největšího uznání získali vstupem do celostátního projektu „Města a obce očima dětí“
(www.galerietalentu.cz), jehož kmotry se stal Karel Gott a Lucie Bílá. Výtvarné práce žáků
s tématikou „Ostrava“ se zařadily k těm nejlepším v celorepublikovém vydání tří encyklopedií.
V dalších letech bude výtvarný obor pokračovat v kvalitním vzdělávání žáků a ve své tradici –
předkládat co nejlepší výsledky své práce v oblasti výtvarného umění.
Spojením mimořádně úspěšného hudebního a tanečního oboru ZUŠ Eduarda Marhuly a
výborného
výtvarného
oboru
ZUŠ
Muglinov
chceme
podpořit
zejména
realizaci
mezioborových projektů (společná komponovaná vystoupení, výstavy a atd.), protože
příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů
zvyšují efektivitu vyučovacího procesu,
motivují žáky a podporují spolupráci všech – žáků i učitelů. Tyto činnosti bude vedení školy co
nejvíce podporovat.
Sloučení našich škol přinese pestřejší a kvalitnější nabídku vzdělávání rodičům žáků obou
sloučených subjektů.
2.3
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor je odborně kvalifikovaný.Počet pedagogů se pohybuje cca kolem 50. Je
smíšený, s výrazným zastoupením mužů, věkově pestrý – od mladých spolupracovníků až po
zkušené kolegy.
Řada našich pedagogů se účastní profesních i odborných aktivit (Asociace ZUŠ, MÚZA,
6
členství v uměleckých radách – okresní, krajské i celostátní, členství v porotách a odborných
garancích soutěží, grantové komise apod.). Někteří členové učitelského sboru působí
v různých hudebních uskupeních, kapelách a orchestrech (Janáčkova filharmonie Ostrava,
komorní orchestr Leoše Janáčka, Národní divadlo moravskoslezské, jazzové, rockové a
bluesové skupiny), kromě naší školy vyučují i na
Ostravské univerzitě, Janáčkově
konzervatoři a Gymnáziu Ostrava, Lidové konzervatoři, Dětské múzické škole i na základních
školách.
2.4
Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
V rámci dlouhodobých projektů je naše škola spolu s Klubem rodičů a přátel školy
pořadatelem festivalu Jazz talent, který vznikl v roce 1998. Tato nesoutěžní přehlídka, která
se pravidelně koná v ostravském hudebním klubu Parník a stala se, za 10 let své existence,
jednou ze stěžejních přehlídek mladých hudebníků v našem regionu.
KRPŠ je spolupořadatelem Festivalu ostravských základních uměleckých škol. ZUŠ Eduarda
Marhuly je pravidelným úspěšným žadatelem o dotace městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších institucí.
2.5
Vybavení školy a její podmínky
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly se snaží vytvářet odpovídající podmínky pro
zajištění kvalitní výuky základního uměleckého vzdělávání. Škola je vybavena nástroji a
technikou, učebnicemi, notovým a hudebním materiálem i učebními pomůckami, které nabízí
svým žákům, s vědomím finanční nákladnosti pořízení, k bezplatnému zapůjčení. Při výuce
některých předmětů je využíván výukový software.
7
3
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE
„Moderní metody s tradiční hodnotou“
3.1
•
Zaměření školy
sledujeme nové trendy ve vzdělávání a snažíme se je zavádět do výuky (multimediální
tvorba)
•
klademe důraz na kolektivní výuku – komorní a souborová hra
•
zaměřujeme se na výuku jazzové a taneční hudby
•
jednou ze základních priorit je podpora činnosti Ostravského dětského sboru
•
využíváme možnosti grantových projektů
3.2
Vize školy
Zachovat současný vysoký standard vzdělávání,
kterým se naše škola dlouhodobě prezentuje na veřejnosti.
8
4
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
•
Přizpůsobujeme nároky každému žákovi podle jeho individuálních schopností.
(Sestavujeme a upravujeme studijní plán každého žáka v návaznosti na jeho aktuální
vývoj a technické možnosti).
•
Vedeme žáka k utváření vlastního názoru a respektujeme jej, zachováváme možnost
volby. Při výběru skladeb diskutujeme s žákem o jeho názoru na skladbu, zařazujeme
poslech formou ukázky učitelem nebo nahrávky.
•
Poskytujeme žákům možnost široké mezioborové spolupráce. Při sestavování a
korekturách studijních plánů nabízíme žákovi možnost účasti na mezioborových
aktivitách.
•
Nabízíme žákům možnost individuální interpretace i kolektivní spolupráce. Při studiu
nové skladby žáka seznamujeme s obdobím jejího vzniku a stylu interpretace formou
ukázky nebo nahrávky s využitím didaktické techniky.
•
Vedeme žáky k chápání uměleckých děl prostřednictvím pracovních přehrávek,
interních konzultací, seminářů, různých představení, koncertů a společných návštěv
kulturních akcí je. Po veřejném vystoupení žáka s ním diskutujeme o jeho interpretaci
a názorech na poslouchané skladby.
•
Vedeme žáka k schopnosti soustředění, získávání správných pracovních návyků a
samostatnému řešení problémů, které jsou nutné k systematické práci a pravidelné
přípravě. Na začátku každého školního roku a v případě potřeby poskytujeme žákovi
rady, jak se doma připravovat, spolupracujeme s rodiči, v případě potřeby vypracujeme
harmonogram přípravy a důsledně dbáme na jeho dodržování.
•
Vedeme žáka k respektování práce druhých prostřednictvím různých druhů vlastní
umělecké aktivity, hodnocením výkonu svého i výkonů druhých. Pořádáme během
každého školního roku alespoň jeden učitelský koncert, účastníme se společného
koncertování spolu s žáky.
•
Nabízíme širokou škálu možností pro uplatnění žáků v oblasti kolektivní interpretace a
tvorby, spolupracujeme s rodiči při jejich realizaci. Při sestavování a korekturách
studijních plánů nabízíme žákovi možnost účasti v souborové a komorní hře, dbáme
na to, aby se každý žák účastnil alespoň jedné formy kolektivní souhry během školního
roku, vždy v návaznosti na učební plán.
•
Vedeme žáky k úctě ke kulturním hodnotám a tradicím a k toleranci různých
9
národních kultur formou náslechu a rozboru uměleckých výkonů .Nabízíme žákům
možnost účasti na koncertech a festivalech prostřednictvím zakoupení permanentních
vstupenek ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy.
•
Vedeme žáka k poznávání a prožitku uměleckého díla, vytváříme prostor pro vznik
pozitivního vztahu k uměleckým hodnotám. Při přípravě žáka na veřejné vystoupení
dbáme nejen na technické provedení skladby, ale i na celkovou kulturu veřejného
vystupování.
10
5
VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ
5.1
Všeobecné poznámky k organizaci výuky v uměleckých
předmětech
Výuka probíhá ve dvou formách – individuální a kolektivní. Předměty a jejich forma výuky jsou
uvedeny u jednotlivých studijních zaměření.
Studium je rozděleno do dvou stupňů, I.stupeň v délce sedmi let a II.stupeň v délce čtyř let.
Oba stupně studia obsahují přípravné studium. V I. stupni trvá přípravné studium jeden nebo
dva roky. Forma výuky tohoto přípravného studia je kolektivní, v hudebním oboru s možností
individuální nebo skupinové výuky hry na nástroj nebo sólového zpěvu.
Ve II.stupni trvá přípravné studium jeden rok a týká se uchazečů, kteří neabsolvovali studium
I.stupně. Toto studium má v hudebním oboru převážně individuální formu, v ostatních oborech
kolektivní formu.
Uchazeč může být přijat také do studia pro dospělé. Studium pro dospělé je určeno
uchazečům od osmnácti let věku a nemá přípravné studium. Vzdělávací obsah zvolených
předmětů příslušného studijního zaměření studia pro dospělé vymezuje učitel vždy na jeden
školní rok a uvede jej v individuálním studijním plánu žáka. Výuka se uskutečňuje v rozsahu
minimálně jedné hodiny týdně. Toto studium má v hudebním oboru převážně individuální
formu,v ostatních oborech kolektivní formu.
Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků:
•
do přípravného studia jsou zařazováni žáci od 5 let
•
do I.stupně studia jsou zařazováni žáci od 7 let
•
do II.stupně studia jsou zařazováni žáci od14 let
•
do studia pro dospělé jsou zařazováni žáci od 18 let
11
•
přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je
zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji
na základě komisionální zkoušky
•
přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od
ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě
komisionální zkoušky
•
žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě
komisionální zkoušky
•
začne-li žák docházku do II.stupně studia bez předchozího absolvování I.stupně, začíná
plnit školní výstupy I.stupně. Výstupy jsou stanoveny v tematickém plánu, který je v tomto
případě stanoven na delší časový úsek, než jeden školní rok
Oba stupně základního studia jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného
či interního absolventského koncertu,účasti na výstavě, přehlídce, závěrečné hodnotící práce
nebo komisionální zkoušky a žákovi je vydáno závěrečné vysvědčení.
5.2
Vzdělávací obsah hudebního oboru
Početně nejvíce je zastoupen na naší škole hudební obor a organizačně je členěn do pěti
oddělení:
•
oddělení dechových a bicích nástrojů (zahrnuje hru na zobcovou flétnu, flétnu, hoboj,
klarinet, trubku, lesní roh, pozoun, saxofon, hru na rytmické i melodické bicí nástroje)
•
oddělení klávesových nástrojů (zahrnuje hru na klavír, varhany, EKN a akordeon)
•
oddělení strunných nástrojů (zahrnuje hru na kytaru, baskytaru a smyčcové nástroje)
•
pěvecké oddělení (zahrnuje sólový a sborový zpěv)
•
oddělení teoretických předmětů (zahrnuje výuku hudební teorie a skladby)
12
Povinnou součástí hudebního oboru je předmět Nauka o hudbě, který je realizován formou
kolektivní výuky a minimálně jeden předmět z nabídky povinně volitelných kolektivních
předmětů.
Součástí studia v hudebním oboru jsou rovněž veřejné produkce žáků ve formě koncertů a
veřejných vystoupení a také náslechové hodiny, které se realizují formou účasti na koncertech
pořádaných školou.
Cílem vzdělávání v hudebním oboru je rozvíjet žákovy individuální schopnosti a dispozice tak,
aby byl schopen samostatné hudební produkce v absolvovaném předmětu, získal vztah
k hudbě jako pozitivní hodnotě, která formuje jeho osobnost, měl zájem prohlubovat své
vnímání kultury ve všech jejích podobách a v případě zájmu a talentu se uplatnil jako
profesionální hudebník.
13
5.2.1 Studijní zaměření Přípravné studium I
Studijní zaměření Přípravné studium I se uskutečňuje před I.stupněm základního studia a je
určeno žákům od 5 let. Přípravné studium má několik variant - A,B, C, D, E. Pro každé dítě
bude zvolena ta varianta ,která odpovídá jeho schopnostem (tělesné i psychické dispozice).
Vyučovací předměty Přípravná hudební výchova, Přípravný pěvecký sbor „SKŘIVÁNCI“ a
Přípravná hudební a pohybová výchova a Přípravná výtvarná výchova probíhají kolektivně.
Učební plán A
jednoleté přípravné studium - kolektivní forma výuky s výukou hry na nástroj nebo sólový
zpěv
Přípravná hudební výchova
Příprava ke hře na hudební
nástroj*
*nebo sólovému zpěvu
1. pololetí
2. pololetí
1
1
-
0,5
Poznámka k učebnímu plánu:
1. Hodinová dotace v přípravě ke hře na nástroj nebo sólovému zpěvu bude stanovena po posouzení dispozic žáka
(fyzických a mentálních), hodinová dotace může být navýšena o 0,5 hod. týdně.
2. Vzdělávací obsah předmětu Přípravná hudební výchova může být realizován i v rámci předmětu Přípravný pěvecký
sbor „SKŘIVÁNCI“.
Učební plán B
Jedno nebo dvouleté přípravné studium - kolektivní forma výuky se zaměřením na
nástrojovou hru spojená s výukou hry na nástroj nebo sólový zpěv
Ročník
Přípravná hudební výchova
Příprava ke hře na hudební
nástroj *
*nebo sólovému zpěvu
1.
2.
1
1
0,5
0,5
Poznámka k učebnímu plánu:
1. Hodinová dotace v přípravě ke hře na nástroj nebo sólovému zpěvu bude stanovena po posouzení dispozic žáka
(fyzických a mentálních), hodinová dotace může být navýšena o 0,5 hod. týdně.
2. Vzdělávací obsah předmětu Přípravná hudební výuka může být realizován i v rámci předmětu Přípravný pěvecký sbor
„SKŘIVÁNCI“
14
Učební plán C
jednoleté nebo dvouleté přípravné studium - kolektivní forma výuky se zaměřením na
sborový zpěv
Ročník
1.
2.
Přípravný pěvecký sbor
„SKŘIVÁNCI“
1
1
Učební plán D
jednoleté nebo dvouleté přípravné studium - komplexní kolektivní forma výuky
Ročník
Přípravná hudební a
pohybová výchova
1.
2.
2
2
Učební plán E
jednoleté nebo dvouleté přípravné studium - komplexní kolektivní forma výuky
Ročník
1.
2.
Přípravná hudební a
pohybová výchova
2
2
Přípravná výtvarná výchova
1
1
Poznámka k učebnímu plánu:
1. Vyučovací předměty Přípravná hudební a pohybová výchova a Přípravná výtvarná výchova mohou být s ohledem na
individuální potřeby žáků vyučovány v blocích.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova A, B, C
Žák:
•
rozliší vlastnosti tónu (vysoký-nízký, dlouhý-krátký, atd.)
•
rozliší vzestupnou a sestupnou melodii
•
vytleská drobný rytmický útvar
15
•
reaguje na tempové změny pohybem
•
rytmizuje říkadla (doprovodná hra na tělo, tleskání)
•
rozliší těžké a lehké doby
•
intonuje na podkladu známých lidových písní
•
rozezná základní formální uspořádání drobných hudebních celků (předehra, mezihra,
dohra)
•
interpretuje, sám či v kolektivu jednoduché lidové a umělé písně
Vyučovací předmět: Přípravný pěvecký sbor „SKŘIVÁNCI“
Žák:
•
zřetelně artikuluje
•
zvládá klidný nádech a výdech, pracuje s nádechem a dechovou oporou, aktivně
zapojuje bránici
•
intonuje intervalové postupy na podkladu známých lidových písní
•
zopakuje (zazpívá) drobný hudební motiv předzpívaný či zahraný na hudební nástroj
•
interpretuje v kolektivu jednoduché lidové a umělé písně (unisono)
•
spolupracuje a reaguje na jednoduché dirigentovo gesto
Vyučovací předmět: Příprava ke hře na hudební nástroj*
Žák:
•
používá základní nástrojové nebo pěvecké dovednosti (rozumí základům správného
držení těla a nástroje, základům techniky správného dýchání, základům tvoření tónu a
čisté intonace)
•
hraje nebo zpívá jednoduché lidové písně podle sluchu
•
rozliší základní rytmické hodnoty
Charakteristika a vzdělávací obsah předmětu Příprava ke hře na nástroj nebo sólovému zpěvu
může být více rozpracován v jednotlivých studijních zaměřeních, pokud se v nich Příprava ke
hře na nástroj realizuje.
Vyučovací předmět: Přípravná hudební a pohybová výchova D
Žák:
•
rozliší vlastnosti tónu (vysoký-nízký, dlouhý-krátký, atd.)
16
•
rozliší vzestupnou a sestupnou melodii
•
vytleská drobný rytmický útvar
•
reaguje na tempové změny pohybem
•
rytmizuje říkadla (doprovodná hra na tělo, tleskání)
•
rozliší těžké a lehké doby
•
intonuje na podkladu známých lidových písní
•
rozezná základní formální uspořádání drobných hudebních celků (předehra, mezihra,
dohra)
•
interpretuje, sám či v kolektivu jednoduché lidové a umělé písně
•
správně drží postavení těla v leže i ve stoje
•
dokáže vystoupit před diváky a předvést naučený tanec, pohybovou vazbu, či prvek
Vyučovací předmět: Přípravná výtvarná výchova
Žák
•
používá základní výtvarné techniky a materiály
•
rozezná základní a prostorové tvary
•
rozezná základní barevnou škálu
•
je schopen základní výtvarné komunikace
17
5.2.2 Studijní zaměření Přípravné studium II
Studijní zaměření Přípravné studium II je určeno žákům, kteří zahájili II.stupeň základního
studia bez absolvování I.stupně základního studia.
Učební plán
Ročník
Přípravná nástrojová výuka*
I.
1
*nebo Přípravná hlasová výuka
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Přípravná nástrojová výuka II *
Žák:
•
popíše nástroj
•
vyjmenuje základní stavební prvky zpěvu a předvede je
•
používá základní technické a výrazové návyky a dovednosti
•
používá základní harmonické funkce
•
zahraje nebo zazpívá skladbu přiměřené obtížnosti
Při tvorbě individuálních studijních plánů se vychází z individuálních dispozic, schopností a
předpokládaného vývoje každého žáka.
18
5.2.3 Studijní zaměření Hra na klavír
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na klavír
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ
VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Čtyřruční
hra
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Součástí předmětu Hra na klavír jsou tyto činnosti: Hra z listu a Elementární improvizace.
2. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
3. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
4. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
5. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
6. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
7. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na klavír
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
sedí u nástroje, přirozeně drží ruku
•
předvede hru oběma rukama
•
rozliší základní druhy úhozů (portamento, legato, staccato, odtah)
•
přečte notový zápis u hraných skladeb v houslovém a basovém klíči
19
•
použije základní dynamiku podle charakteru skladby (p, mf, f) crescendo,diminuendo
•
zahraje lidovou píseň s doprovodem dudácké kvinty
2.ročník
Žák:
•
použije jednoduchou pedalizaci
•
určí jednotlivé oktávy v rámci studovaných skladeb, orientuje se na nástroji
•
kombinuje více druhů úhozů při hře oběma rukama
•
odliší ve skladbách melodii a doprovod pomocí dynamického a artikulačního odstínění
•
zahraje zvolené písně s doprovodem tóniky a dominanty
•
vysvětlí význam hudebního označení ve studovaných skladbách
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení charakteru skladby
3.ročník
Žák:
•
zahraje vybrané stupnice od bílých kláves a použije správný prstoklad
•
zahraje portamento, druhy staccata, legato s následnou sluchovou kontrolou
•
sluchem kontroluje pedalizaci - současný i synkopický pedál na drobných skladbách
•
přečte noty v rámci studovaných skladeb
•
vystihne odpovídající dynamiku, rytmiku, agogiku a různé druhy úhozů k vyjádření
charakteru skladeb
•
použije k doprovodu písně nebo melodie T,D,S
•
sluchem rozliší dur, moll akordy
•
zahraje unisono v různých tóninách v pětiprstové poloze
4.ročník
Žák:
•
hraje vyrovnaně v rychlejších tempech
•
používá a uplatňuje další melodické ozdoby
•
samostatně určí vlastní nedostatky při interpretaci a samostatně navrhne řešení
•
kombinuje různé druhy pedalizace
•
použije dynamiku, artikulaci, frázování, agogiku při studiu skladeb různých stylů a žánrů
20
•
rozpozná základní akordické značky a použije různé druhy doprovodů (polka, valčík)
•
zahraje z listu vybrané skladby jednoduché faktury
5.ročník
Žák:
• předvede určené stupnice v rovném pohybu
• vyjmenuje různá stylová období a předvede jejich odlišnosti v interpretaci
• prokáže schopnost zahrát skladby různého charakteru ( písně taneční, populární a jazzové)
• zahraje z listu skladby známých písní a melodií
• použije při hře základní akordické značky
6.ročník
Žák:
•
vybere k výcviku technických dovedností cvičné varianty(rytmické, úhozové, artikulační)
•
předvede vybrané stupnice v unisonu a malém kombinovaném pohybu
•
samostatně navrhne postup práce při studiu krátkých skladeb přiměřené obtížnosti
•
použije různé způsoby jednoduchých doprovodů u písní a skladeb s ohledem na jejich
charakter
7.ročník
Žák
•
zahraje stupnice, akordy a cvičení různé technické obtížnosti
•
samostatně určí a použije současný a synkopický pedál
•
rozebere, vysvětlí a správně použije u studovaných skladeb notový zápis (dynamika,
melodika, rytmika, artikulace), určí charakteristický motiv a správné tempo
•
použije při hře sluchovou sebekontrolu
•
zhodnotí svůj vlastní výkon
•
zahraje z listu určené skladby
21
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
rozezná a určí všechna notová označení ve studované skladbě a skladbu samostatně
nacvičí
•
zná zásady domácí přípravy
•
vysvětlí formu studovaných skladeb- písňová forma, sonátová forma, variace, fantazie
2. ročník
Žák:
•
uplatňuje při studiu hudební literatury svou tvůrčí fantazií a vnímá zvraty hudebního textu
•
definuje formu koncertu, preludia, fugy, toccaty, suity
•
určuje shodné znaky pro rozpoznání hudební ukázky a jejího zařazení do stylového
období nebo žánrů
3. ročník
Žák:
•
vyjmenuje a předvede rozdíly v interpretaci různých stylových období a žánrů – baroko,
klasicismus, romantismus, impresionismus, 20. století (popíše jednotlivé odlišnosti)
•
samostatně pracuje s notovým zápisem
•
zahraje z listu jednoduché doprovody, klavírní skladby k poznávání nové literatury
•
definuje svůj zájem o určitou oblast a sám si vyhledá ke studiu hudební literaturu, o
kterou se zajímá
•
prosadí svůj osobitý přístup k interpretovaným skladbám
4. ročník
Žák:
•
přečte notový text samostatně
•
zařadí autory klavírních skladeb do stylových období a formuluje svůj názor na skladbu,
autora a období
•
použije jednoduchou klavírní stylizaci doprovodu k písním s přihlédnutím k jejich
charakteru a náladě
22
•
rozpozná v praxi (návštěvy koncertů) různá stylová období
•
má přehled o skladbách významných světových a českých autorů
•
dokáže zhodnotit svůj výkon
Vyučovací předmět: Čtyřruční hra
Základní studium I. stupně
1. – 3. ročník
Žák:
•
dodržuje zásady souhry
•
použije jednoduché dynamické, agogické a výrazové prostředky při hře
4. – 7. ročník
Žák:
•
zahraje kratší skladby s jednoduchou hudební strukturou
•
zahraje zvlášť svůj part a přizpůsobí se charakteru skladby
•
prokáže rytmickou přesnost v souhře
Základní studium II. stupně
1. – 4. ročník
Žák:
•
samostatně nacvičí snadný part
•
v souhře docílí rytmické, dynamické a agogické přesnosti se souběžnou sluchovou
kontrolou
•
zahraje v klavírním duu rozsáhlejší a náročnější skladby- úpravy různých symfonických,
komorních a populárních skladeb a originálních čtyřručních skladeb
•
přizpůsobuje se potřebám spoluhráče- souhra,jednotná gesta a pohyby, plasticita hry,
společné cítění, dýchání a souznění
•
vede diskusi o studované skladbě s učitelem i spoluhráčem a hledá další hudební podněty
a prostředky k úspěšné interpretaci skladby
23
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
24
5.2.4 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN)
Učební plán
I. stupeň
Ročník
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na EKN
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na elektronické klávesové nástroje
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
sedí přirozeně u nástroje, přirozeně drží ruku
•
hraje základní úhozy jednotlivými prsty
•
přečte noty c1-g2 v houslovém klíči
•
využívá základy hry na dynamickou klávesnici p-f
•
udrží tempo při hře s rytmickou stopou nástroje
•
umí zapojit nástroj do sítě a zapnout jej do provozního režimu
25
2. ročník
Žák:
•
hraje oběma rukama současně
•
ve hře používá základní úhozy
•
umí zahrát durové stupnice dohromady protipohybem přes jednu oktávu do 2křížků /2bé
•
přečte notový zápis g-g2 v houslovém klíči,
•
používá jemnější odstíny dynamiky podle charakteru skladby, písničky (p,mf,f) crescendo,
decrescendo
•
hraje snadné písničky a cvičení s automatickým doprovodem v režimu one finger
3. ročník
Žák:
•
ovládá různé typy úhozu- staccato, legato, portamento
•
zahraje durové a mollové stupnice dohromady protipohybem přes dvě oktávy do 2#/2b,
akordy trojhlasé i rozložené
•
přečte notový zápis malé g-c3 v houslovém klíči, malé g- c1 v basovém klíči
•
ovládá markantnější odstíny dynamiky pp-ff a základní agogické prvky rittardando,
accelerando
•
používá automatický doprovod v režimu fingered, akordy do 3křížků/3bé dur-moll, funkce
intro, fill-in, futro a modifikace doprovodu
4. ročník
Žák:
•
propojuje získané technické návyky ve hře
•
čte noty v houslovém a basovém klíči
•
rozlišuje při hře stylistiku hry piano – organs – strings
•
používá při hře automatické funkce harmony, dual a dozvukovou jednotku nástroje
•
uplatňuje při hře vybrané durové a mollové akordy – včetně obratů
•
umí si přiměřeně vybrat zvuk pro melodickou linku a styl doprovodu dle charakteru a rytmu
skladby, nebo písničky
•
zapojuje se do jednoduché komorní hry s dalšími hráči na EKN, nebo na jiné nástroje
26
5. ročník
Žák:
•
hraje vybrané durové a mollové stupnice (harmonické i melodické) souběžně
•
rozlišuje při hře stylistiku hry dechových, drnkacích a bicích nástrojů
•
využívá při hře sustain pedál
•
zná a používá durové a mollové akordy se složitějšími harmonickými značkami
•
zvládne nahrávat noty do stop jednoduchého sequenceru bez možnosti editace
6. ročník
Žák:
•
zvládá hru durových a mollových akordů ve 4 zvuku i rozloženě ve všech obratech
•
orientuje se v hudebním textu při práci na nácviku skladeb a písniček
•
orientuje se při hře v používání technických pomůcek a kontrolerů (pitch bend, modulace,
rychlostně citlivá páska, after touch, pedál k rejstříkování atd.)
•
hraje nejen v sedě, ale i ve stoje
7. ročník
Žák:
•
používá ve hře dosud probrané technické a výrazové prvky
•
podílí se na výběru hudebního materiálu
•
aktivně pracuje v komorním souboru, souborové hře, nebo doprovází hráče na jiné
hudební nástroje a zpěváky
•
zvládne elementární improvizaci v základní bluesové formě (T,S,D)
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
dovede pracovat s notovým zápisem a je schopen hrát jednoduché doprovody k písničkám
•
ovládá svůj vlastní a školní EKN, a orientuje se v ostatních typech EKN odlišnostech,
sleduje vývoj nových EKN
•
hraje na 2 nástroje EKN současně a umí nastavit, případně kombinovat zvuky z obou
zařízení
27
•
umí zapojit EKN do audio zesilovacího zařízení a správně postavit EKN na stojan a umístit
jej tak, aby měl zpětnou zvukovou kontrolu svoji i svých spoluhráčů
2. ročník
Žák:
•
dovede pracovat s notovým zápisem a je schopen hrát z listu jednoduché doprovody
k písničkám za použití automatické jednotky i bez ní
•
propojuje své teoretické znalosti s praxí, má přehled o vývoji nonartificiální hudby
•
využívá hardwarový, nebo softwarový sequencer a orientuje se v základních editačních
funkcích
3. ročník
Žák:
•
přiměřeně zvládá hru středně náročnějších skladeb klavírního charakteru
•
je schopen vytvořit harmonické značky k harmonicky dobře čitelným skladbičkám a
písničkám
•
zvládá samostatnou práci v souboru, je schopen pružně reagovat na změnu tóniny písně
dle potřeb sólisty – např.zpěváka, doladit svůj part v souboru a zvolit patřičný zvuk na
základě sluchové analýzy a momentálních zvukových podmínek, je schopen improvizace a
např.sólového projevu pokud si to charakter kompozice žádá
4. ročník
Žák:
•
orientuje se v různých stylech a při interpretaci dokáže dodržovat hlavní reprodukční
zásadu různých stylů a žánrů
•
rientuje se v základní zvukové editaci u nástrojů, které to umožňují – např.synthesizery a
editovatelné keyboardy – zná význam zvukové obálky ADSR a umí účinně využívat
dozvukovou efektovou jednotku nástroje
•
umí propojit několik EKN pomocí MIDI mezi sebou
•
kultivovaně zhodnotí svůj výkon
28
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
29
5.2.5.Studijní zaměření Hra na varhany
Učební plán
I. stupeň
Ročník
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na varhany
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na varhany
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
sedí u nástroje, přirozeně drží ruce
•
předvede zapínání a vypínání nástroje, manuály a pedály, základy registrace, manuálové
techniky – rychlé stisky, stranné a přípravné pohyby, překládání a podkládání prstů,
zásady správného prstokladu
•
použije při hře elementární prvky pedálové techniky – střídání špiček, hra špičkou a
patou, tiché výměny, glisando špičkou
30
•
použije při hře manuálovou a pedálovou techniku ve snazších skladbách varhanního
repertoáru k souhře manuálu a pedálu
2. ročník
Žák:
•
ve zvolené skladbě zahraje náročnější manuálovou fakturu
•
umí propojit pedálovou a manuálovou hru
•
přečte jednoduchý notový zápis ze tří notových osnov současně
•
pojmenuje a vysvětí základní melodické ozdoby
3. ročník
Žák:
•
zahraje náročnější varhanní literaturu
•
použije v jednodušších skladbách 19. a 20. století žaluzii
•
předvede jednoduché skladby s elementárním polyfonním a kontrapunktickým vedením
hlasů
•
předvede kadence v základních durových a mollových tóninách
4. ročník
Žák
•
propojuje a využívá získané návyky a zkušenosti ke studiu náročnějších a rozsáhlejších
skladeb
•
je schopen se přizpůsobit změnám akustických podmínek při hře na různé nástroje
•
hraje z listu snadné skladby varhanní literatury
•
zahraje snadný doprovod u jednoduché melodie
5. ročník
Žák:
•
ovládá složitější a obtížnější melodické ozdoby a vhodným tvůrčím způsobem je uplatňuje
31
•
dokáže rozeznat specifika základních stylových epoch varhanní hudby (baroko,
romantismus a 20. století), s pomocí učitele umí přesvědčivě stylově ztvárnit studované
skladby
•
ovládá schopnost sluchové sebekontroly
6. ročník
Žák:
•
dokáže samostatně nastudovat přiměřeně náročnou skladbu, která je adekvátní jeho
schopnostem a dovednostem
•
zvládá registraci varhanní hry v návaznosti na znalosti v oblasti vývoje varhanářství
•
interpretuje z listu hudební materiál praktického zaměření – duchovní písně, skladby
liturgického zaměření apod.
7. ročník
Žák:
•
zvládá obtížnější prvky manuálové a pedálové techniky – prstová zběhlost, manuálové
přechody, prostorová orientace na manuálu a pedálu
•
uplatňuje nabyté znalosti a dovednosti k samostatnému studiu nové hudební literatury
•
dokáže aktivně a samostatně pracovat na vytváření vlastního studijního repertoáru
•
se orientuje v jednotlivých stylových a stavebních typech varhan a v jejich zvukových a
technických možnostech
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
samostatně zvládá obtížnější prvky pedálové techniky – překládání a podkládání nohou,
rozložené akordy, hra větších intervalů jednou nohou
•
ve skladbách používá specifické prvky manuálové techniky – tiché výměny, legato
palcem,glissando z černé na bílou klávesu
•
uplatňuje specifické prvky pedálové techniky – tiché výměny, glissando z černé klávesy
na bílou, legato špičkou
•
zahraje snazší skladby v polyfonní a homofonní faktuře
32
2. ročník
Žák:
•
dokáže koordinovat manuál a pedál ve snazších polyfonních skladbách
•
umí pracovat se žaluzií
•
dokáže agogicky ztvárnit melodie a frázi
•
se orientuje v melodických ozdobách
3. ročník
Žák:
•
je schopen sluchové sebekontroly
•
dokáže pružně reagovat na akustické podmínky konkrétního prostoru
•
dovede tvůrčím způsobem pracovat se žaluzií
•
umí stylově ztvárnit studovanou skladbu – vhodný výběr artikulace a frázování, agogika,
používání melodických ozdob
•
umí spolupracovat s ostatními hráči v komorních tělesech a ansámblech
4. ročník
Žák:
•
tvůrčím způsoben uplatňuje dosud získané technické a výrazové návyky a dovednosti
•
dokáže samostatně registračně ztvárnit studované skladby
•
umí zahrát studované skladby podle stylových požadavků
•
je schopen vytvořit doprovod ke snazší melodii
•
dovede z listu doprovodit hudební materiál praktického zaměření
•
využívá svých interpretačních zkušeností a znalostí k samostatnému studiu skladeb
•
aktivně a samostatně si buduje repertoár dle vlastního zájmu
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
33
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
34
5.2.6 Studijní zaměření Hra na akordeon
Učební plán
I. stupeň
Ročník
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na akordeon
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na akordeon
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
hraje notový zápis v pětiprstové poloze pravé ruky (zvládá podklady palce při hře stupnic)
a v základní poloze levé ruky(C,G,D,F)
•
předvede souhru obou rukou-použije akordický doprovod k interpretaci lidových písní
•
při hře předvede správné vedení měchu a jeho obraty
•
sluchem rozliší základní úhozy
•
zahraje lidové písně v pětiprstové poloze zpaměti
35
2. ročník
Žák:
•
zahraje stupnice v 1oktávě, akord a rozklad v pravé ruce
•
rozliší při hře formy taneční stylizace doprovodu (valčík, polka, pochod)
•
zahraje jednoduchý dvojhmat( tercie) a tečkovaný rytmus
•
předvede správnou měchovou artikulaci a zakončení tónu měchem
•
odliší dynamické rozdíly, tempové změny, zdokonaluje vedení měchu
3. ročník
Žák:
•
zahraje legato, staccato, tenuto, akcent, ukončení tónu, jednoduché frázování měchu
•
zahraje jednoduché dvojhmaty, akordy, rozklady, jednoduché ozdoby (nátryl, příraz )
•
použije ve studovaných skladbách dynamiku,agogiku a vhodné registry
•
při rozšiřování repertoáru a transkripci barokních skladeb použije měchovou artikulaci a
vhodnou registraci
•
dodržuje měchovou artikulaci, udrží společné tempo a dynamické odstínění
4. ročník
Žák:
•
fyzicky vyspělý žák přejde na větší typ nástroje 80-96 basů, zvládá správné držení
nástroje, pracuje na zkvalitnění měchové techniky
•
ovládá kvalitní nasazení a ukončení tónu, pracuje s obsahem fráze a stylovostí
•
používá dynamické rozdíly, vícehlas a akordy
•
používá specifické měchové prostředky (střídavý měch), používá barevné možnosti
rejstříků, zvládá orientaci hmatovou a čtyřhlasé akordy
•
hraje skladby populární, zdokonaluje hru zpaměti,
•
hraje snadné skladby nižších ročníků z listu
•
používá a vnímá svou vlastní hru se sluchovou sebekontrolou – při hře zpaměti
•
zapojuje se v akordeonových souborech, komorních hrách s jinými nástroji
36
5. ročník
Žák:
•
uplatňuje práci s měchem, frází, s tónem, zdokonaluje hmatovou orientaci
•
rozlišuje a používá tzv.dopadové legato v barok. skladbách
•
zvládá techniku rychlé měchové výměny (Below shake)
•
samostatně pracuje při nácviku studovaných skladeb
•
uplatňuje své hudební cítění při frázování
•
dokáže používat při hře i složitější značky cizí literatury
•
zvládá hru původních skladeb nebo vhodných úprav pro různé obsazení s akordeonem
6. ročník
Žák:
•
zvládá samostatně měchovou artikulaci
•
samostatně vypracuje přiměřeně obtížný prstoklad
•
rozlišuje a využívá různé druhy artikulací pravé i levé ruky při nácviku skladeb
•
je schopen se orientovat v celém rozsahu basového manuálu (všechny druhy akordů a
zařazení registrace jako součást prstokladů)
•
používá specifické měchové prostředky (střídavý měch) a barevné možnosti rejstříků,
zvládá orientaci hmatovou a čtyřhlasé akordy
•
uplatňuje se v komorních souborech různého obsazení
7. ročník
Žák:
•
zvládá větší náročnost technické zběhlosti obou rukou
•
zvládá základní označení a manuální používání rejstříků pravé i levé ruky
•
uplatňuje v reprodukci přednesových skladeb různých žánrů a stylů dynamiku,výraz,
tempo agogiku
•
vnímá aktivně poslech CD, internet a vytváří si na něj svůj názor
•
umí používat specifické měchové prostředky (střídavý měch), používá barevné možnosti
rejstříků, zvládá orientaci hmatovou a čtyřhlasé akordy
•
ve stavbě přednesového materiálu umí rozlišit stylovost skladeb, baroko, současná
literatura, populární hudba, jazz, swing
•
je schopen spolupráce s učitelem při výběru hudební literatury, zdokonaluje hru zpaměti
37
•
umí zahrát snadné skladby 1.a 2.ročníku z listu
•
používá a umí vnímat svou vlastní hru se sluchovou sebekontrolou – při hře zpaměti
•
transponuje písně v jednohlasu s akordickým doprovodem
•
zapojuje se v akordeonových souborech, komorních hrách s jinými nástroji
•
zvládá hru původních skladeb nebo vhodných úprav pro různé obsazení s akordeonem
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
samostatně rozebere hudební text,propojí technické a výrazové prvky u studovaných
skladeb
•
určí formu studijních skladeb (písňová forma, variace, fantazie)
•
podílí se na výběru vhodné literatury
•
určí hudební sloh studované skladby a přizpůsobí vlastní interpretaci
2. ročník
Žák:
•
samostatně nastuduje skladby, pracuje s tvůrčí fantazii, rozvíjí cit pro přirozenou melodiku,
harmonii a rytmické cítění
•
definuje formu koncertu, fugy, toccaty a suity
•
cílevědomě pracuje s konkrétním pamětním problémem
•
umí stylově zahrát skladby různých žánrů, dovede rozpoznat a zařadit hudební ukázku do
stylového období
•
umí přijímat další informace ze světa hudby
3. ročník
Žák:
•
disponuje nabytými technickými dovednostmi a umí je využít ve své hře
•
dokáže kultivovat svůj hudební projev ve třídě i na veřejnosti
•
se orientuje v interpretaci různých stylových žánrů a období
•
dokáže naučenou skladbu udržet v paměti
•
umí si sám vyhledat ke studiu literaturu o kterou se zajímá
38
•
dokáže definovat základní pravidla interpretace různých období
•
při interpretaci umí projevit svůj osobitý přístup
4. ročník
Žák:
•
zvládá notový text samostatně
•
uplatňuje svůj názor na skladbu autora a období
•
umí pracovat s pamětní složkou při studiu skladeb
•
propojuje a realizuje své znalosti a dovednosti v souborech a různých jiných
hudebních
seskupeních
•
umí se orientovat v různých stylových obdobích a při interpretaci dodržuje zásady různých
stylů a žánrů
•
dokáže svůj výkon zhodnotit
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
39
5.2.7 Studijní zaměření Hra na housle
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na housle
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na housle
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák :
•
popíše základní návyky v držení smyčce a houslí a tvoření tónu (hraje základní smyk
détaché a základní dělení smyku)
•
používá základní prstoklad-dur,nebo moll v základní poloze v rozsahu čisté kvinty na
dvou strunách
•
přečte notový zápis a zahraje z not dvou až pěti řádkovou etudu
•
zpaměti zahraje krátkou jednoduchou národní píseň
40
2. ročník
Žák:
•
používá základní smyky détaché,legato a jejich kombinace s přechodem z jedné struny
•
používá prstoklad dur a moll a jejich kombinace alespoň na dvou strunách
•
samostatně studuje části jednoduchých etud
•
zahraje jednoduchou skladbičku zpaměti
3. ročník
Žák:
•
používá základní smyky a martellé a jejich kombinace
•
využívá k vytvoření tónu teoretických znalostí:smýkací místo, dynamika, rychlost a
plynulost tahu aj.
•
umí dva prstoklady a jejich kombinace s použitím na všech strunách
•
zahraje jednoduché dvojhmaty - tercie, sexty
•
orientuje se na hmatníku v základní poloze a tvoří prstoklad na všech strunách
•
rozlišuje jednoduché hudebních útvary
•
vnímá náladu skladby a vyjadřuje ji svými získanými prostředky v rámci svých
technických schopností a psycho-motorických dispozic
•
je schopen souhry s různými nástroji
4. ročník
Žák:
•
tvoří kvalitní tón s využitím dynamického odstínění a zvládá složitější dělení smyku
•
používá základní polohu a využívá i 2. a 3. polohu, používá jednoduché dvojhmaty v
základní poloze
•
zahraje concertino a jednoduchou skladbu menšího rozsahu zpaměti
•
se samostatně připravuje a spolupracuje při volbě vhodných prstokladů a smyků
5. ročník
Žák:
•
ovládá základní smyčcovou techniku a rozšiřuje ji o nové technické a dynamické prvky:
skákavé smyky, řadové staccato, sforzzato
41
•
hraje v 1.- 3. poloze a umí tyto polohy spojovat pomocí výměn, zvládá jednoduchou
dvojhmatovou techniku
•
zahraje jednu větu instruktivního koncertu v 1.-3. poloze zpaměti, zdokonaluje se ve hře
z listu v 1. poloze
•
ve spolupráci s učitelem tvoří vhodné prstoklady a smyky
6. ročník
Žák:
•
zvládá složitější smyky a jejich varianty : détaché, legato, martellé, řadové staccato,
spiccato a kombinace těchto smyků
•
dbá na větší intonační jistotu při hře v polohách a ve výměnách, dle svých
psychomotorických schopností využívá vibráto
•
zahraje dvě skladby, nebo dvě věty z instruktivního koncertu v 1. -3. poloze zpaměti a
kratší skladbu, nebo etudu v 1. poloze z listu. Své schopnosti využívá v komorní a
orchestrální hře
•
uplatňuje samostatnou přípravu
7. ročník
Žák:
•
využívá všechny části smyčce ve všech dynamických škálách
•
se dobře orientuje 1. – 5. poloze a v plynulých výměnách, využívá jednoduché
dvojhmatové techniky a vibráta
•
čte notový zápis a řeší samostatně technické a interpretační problémy
•
rozpozná skladby různých žánrů a stylů
•
zahraje jednoduchou skladbu v základní poloze z listu
•
samostatně nastuduje (výčet činností) dle svých schopností přiměřeně obtížnou skladbu
•
uplatňuje své získané schopnosti v kolektivní hře
•
podílí se na výběru vhodného repertoáru pro absolventské vystoupení
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
při hře využívá kromě základních smyků i obtížnější smyky a jejich kombinace
•
pracuje s tónem (zlepšuje jeho kvalitu a rozšiřuje dynamické odstínění)
42
•
prohlubuje techniku při výměnách 1.- 5. polohy a zlepšuje pohyblivost prstů levé ruky,
vibráto a dvojhmatovou techniku
•
hraje skladby z listu odpovídající jeho schopnostem
2. ročník
Žák:
•
rozšiřuje techniky pravé ruky a dynamiky
•
umí samostatně pracovat s notovým zápisem a upraví si prstoklad a smyky ve svém
partu
•
samostatně studuje skladby přiměřené obtížnosti
•
umí zahrát dvě skladby různého charakteru a slohového období zpaměti
3. ročník
Žák:
•
hraje kvalitním tónem a rozšiřuje smyčcovou techniku a dynamiku
•
v technice levé ruky pracuje na upevňování intonační jistoty a zdokonalování
pohyblivosti prstů v jednohlasé i dvojhmatové technice hry
•
spolupracuje na tvorbě a výběru vhodných prstokladů a smyků a využívá svých
zkušeností a teoretických znalostí při hře
•
zahraje alespoň dvě skladby středního rozsahu a přiměřené obtížnosti zpaměti a kratší
skladbu menší obtížnosti z listu
4. ročník
Žák:
•
využívá svých teoretických a praktických znalostí ke zdokonalování kvality tónu a
k rozšiřování smyčcové techniky
•
tvoří vhodný prstoklad a smyky a samostatně pracuje při studování zadaného repertoáru
na základě svých praktických zkušeností a teoretických znalostí
•
využívá svých nabytých interpretačních a teoretických zkušeností a znalostí
k samostatné interpretaci zvolených skladeb
•
uplatňuje získané schopnosti v kolektivní hře
•
podílí se na výběru vhodného repertoáru pro absolventské vystoupení
43
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
44
5.2.8 Studijní zaměření Hra na violoncello
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na violoncello
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na violoncello
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
sedí přirozeně u nástroje (správné držení těla)
•
má správné postavení levé ruky v 1. poloze na nástroji
•
umí správně držet smyčec (příprava volného pohybu po hmatníku)
•
hraje v 1. poloze
•
umí zahrát durovou stupnici přes 1oktávu
•
hraje jednoduché lidové písně a elementární instruktivní skladby
•
ovládá základní dynamické prvky(piano, forte)
45
•
zahraje zpaměti jednoduchou písničku nebo drobnou skladbičku
•
dokáže kontrolovat správnou intonaci
2. ročník
Žák:
•
prohlubuje získané technické návyky (postavení rukou, správné držení smyčce, ladění..)
•
hraje v 1. poloze a osvojuje si výměny do 4.polohy
•
umí zahrát stupnice přes 1-2 oktávy
•
pozná drobné formy (polka, valčík, menuet, ukolébavka)
•
používá dynamiky, nacvičuje vibráto
•
umí zahrát drobné přednesové instruktivní skladby zpaměti
3. ročník
Žák:
•
hraje základní smyky (staccato, detaché, legato) ve všech částech smyčce, dbá o
plynulé přechody smyčce na vedlejší strunu
•
ovládá postavení ruky v 1.poloze s odklonem do půlpolohy
•
používá dle svých dispozic postavení levé ruky ve 4.poloze(plynulé výměny z 1.do
4.polohy v legatu)
•
intonuje v daných polohách pomocí sluchové analýzy
•
interpretuje drobné klasicistní a barokní skladbičky
•
spojuje notový zápis s orientací na hmatníku v základní a ve 4.poloze
•
používá širší dynamickou škály s prohlubováním nácviku vibráta
•
umí s pomocí učitele rozčlenit interpretovanou skladbu
•
dle svých schopností a možností si umí naladit nástroj
•
umí podle své vyspělosti pro dané období studia interpretovat skladbu s pomocí
druhého nástroje
4. ročník
Žák:
•
uplatňuje prstovou techniku v základních polohách levé ruky
•
dokáže zahrát 1.širokou polohu pomocí sníženého 1.prstu a rozlišuje postavení levé ruky
v poloze široké a úzké
46
•
interpretuje skladby různých stylových období a orientuje se v nich s pomocí učitel
•
realizuje se v samostatné přípravě při nácviku skladeb a používá dosud získané
nástrojové dovednosti
5. ročník
Žák:
•
používá při interpretaci kombinace jednotlivých poloh
•
využívá dynamiku, artikulaci a agogiku při studiu různých stylů a žánrů
•
uplatňuje vlastní názor na interpretovanou skladbu
•
samostatně přistupuje k nácviku skladeb
•
hraje z listu drobné instruktivní skladby
6. ročník
Žák:
•
je schopen citlivějšího dynamického odstínění ve hře
•
ovládá střídání smyků detašé, martelé a portamento
•
zvládá výměny probraných poloh, využívá jejich kombinace
•
je schopen vlastní sebekontroly a sluchové analýzy ve hře
•
rozezná variační formu a umí se v ní orientovat
•
tvoří melodii a hudební frázování, dynamicky a tempově odlišuje hrané skladby
•
analyzuje vlastní hru
7. ročník
Žák:
•
využívá smykových dovedností a pracuje s jejich kombinací
•
orientuje se na hmatníku v polohách 1 – 5
•
používá spiccato a flažolety ve hře
•
uplatňuje výrazové a dynamické prostředky při nácviku a interpretaci
•
využívá zvukové možnosti nástroje(pracuje s kvalitou tónu)
•
hraje různé hudební formy
47
•
uplatňuje vlastního názoru na interpretovanou skladbu a dokáže zhodnotit vlastní výkon
•
vystihne náladu a charakter skladby, v níž uplatňuje svůj osobitý projev
•
uplatňuje již získané schopnosti a dovednosti a realizuje je v samostatné přípravě při
nácviku skladeb v rámci svého hudebního vývoje
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
správně sedí u nástroje,využívá uvolněnosti a správného postavení rukou
•
zvládá jednotlivé typy smyků
•
rozlišuje hru v úzké a široké poloze
•
zvládá studium skladby přiměřené obtížnosti technicky i výrazově
•
hraje v probraných polohách
•
koordinuje funkce pravé i levé ruky
2. ročník
Žák:
•
zvládá smyk spicato
•
umí zahrát durovou stupnici v rozsahu dvou oktáv
•
dokáže číst noty a hrát v tenorovém klíči
•
je schopen samostatného přístupu k nácviku
•
rozpoznává a analyzuje charakter studované skladby
•
interpretuje z listu jednoduché skladby
•
se uplatňuje při hře v komorních seskupeních
3. ročník:
Žák:
•
zvládá výměny a střídání poloh 1. – 6. a využívá v nich současně střídání úzké a široké
polohy
•
používá probrané prstoklady
•
realizuje základní cvičení pro uplatnění palcové polohy
•
dokáže číst noty a hrát v tenorovém klíči
48
•
využívá různé kombinace smyků
•
je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
4. ročník:
Žák.
•
využívá volného pohybu ruky po celém hmatníku a široké spektrum smyků
•
čte správně v notovém zápise,samostatně řeší prstokladové, smykové a výrazové
varianty při nácviku a interpretaci skladeb
•
samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
•
má názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb různých žánrů a stylových období
•
se zapojuje do souborů různého obsazení a zodpovědně v nich spolupracuje
•
využívá svých získaných posluchačských a interpretačních zkušeností a vědomostí
k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
49
5.2.9 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na zobcovou
létnu
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Ve vyučovacím předmětu Hra na zobcovou flétnu žák zpravidla zahajuje studium hrou na sopránovou zobcovou flétnou.V
průběhu studia může v rámci tohoto předmětu přestoupit na jinou modifikaci tohoto nástroje(zobcová flétna
sopraninová,altová,tenorová,basová).
2. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
3. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
4. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
5. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
6. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
7. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na zobcovou flétnu
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí vysvětlit a popíše základní návyky pro hru na nástroj (správné držení nástroje a
postoj při hře, nátisk, brániční dýchání, domácí příprava)
•
zopakuje z náslechu základní rytmické útvary (zpěv, tleskání)
•
hraje zvuky a písničky na 5 – tónech
50
•
zahraje jednoduchou skladbu zpaměti
2. ročník
Žák:
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby
•
hraje vyrovnaným tónem za použití bráničního dechu v rámci svého rozsahu
•
interpretuje lidové písně nebo jednoduché skladby (sólově nebo s nástrojovým
doprovodem)
•
ve spolupráci s učitelem určí nádechy u hraných skladeb
3. ročník
Žák:
•
při interpretaci používá správných nádechů (dechová cvičení zaměřená na délku a
kvalitu nádechu, pravidelné nádechy vždy v návaznosti na kvalitu tónu)
•
při nácviku techniky použije základní artikulační modely
•
přečte notový zápis v rámci studované skladby (dynamika, agogika)
•
zahraje z listu jednoduché skladby
4. ročník
Žák:
•
umí rozvíjet prstovou techniku a rychlost jazyka při zachování důrazu na kvalitu tónu
•
je schopen veřejného vystoupení
•
používá složitější rytmické a artikulační modely
•
využívá moderních technik nástroje
•
zná základy zdobení, zahraje základní melodické ozdoby
•
vyjádří svůj názor na poslouchané skladby (ukázky učitele, hra jiných žáků, poslech
nahrávek)
5. ročník
Žák:
•
zvládá techniku hry na sopránovou zobcovou flétnu na odpovídající úrovni a dle svých
schopností dokáže interpretovat vybrané repertoárové skladby
51
•
hraje dle svých fyzických a mentálních možností i na další nástroje (altová, tenorová či
basová flétna)
•
je schopen částečné samostatnosti ve výběru a přípravě probírané látky
•
dokáže posoudit svoji hru nebo hru spolužáků („umění poslouchat“)
•
zvládá základy zdobení v renesančním a barokním repertoáru
6. ročník
Žák:
•
dokáže interpretovat vybrané repertoárové skladby základních stylových období na
odpovídající úrovni
•
vyřeší technické problémy ve hře pomocí stupnice a etudy
•
uplatňuje svůj názor při studiu skladby
•
nastuduje skladby po všech stránkách technických i interpretačních
7. ročník
Žák:
•
propojuje a využívá všechny získané dovednosti hry na nástroj
•
disponuje potřebnými vědomosti a dovednosti pro samostatnou práci
•
je schopen rozvíjet elementární transpozice skladby pro daný druh nástroje formou hry
na další druhy fléten
•
orientuje se v notovém zápise, rytmické a intonační představě předkládané skladby, je
schopen určit obtížná místa, určí dechové fráze, artikulační modely zdobení u barokních
skladeb
•
zná skladby různých stylů a žánrů (renesanční tance, barokní suity a sonáty, moderní
skladby, soudobá hudba)
•
využívá ukázek interpretace skladeb a podání jiných interpretů
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
použije odpovídající prostředky pro stavbu složitějších skladebných celků
•
ve spolupráci s učitelem se podílí na výběru svého repertoáru
•
při domácí přípravě rozpozná vlastní nedostatky a samostatně navrhne řešení u
studovaných skladeb
52
2. ročník
Žák:
•
je schopen samostatné práce při řešení problémů
•
sebekriticky diskutuje o svých výkonech na veřejnosti i ve vyučování, vyjádří svůj názor
•
zná různé způsoby artikulace, orientuje se ve způsobech jejich použití v rozdílných
žánrech hudby a obohacuje spektrum melodických ozdob
3. ročník
Žák:
•
zahraje z listu přiměřeně obtížnou skladbu
•
pozná skladby různých stylů a žánrů
•
samostatně určí frázování v nových skladbách
•
je schopen spoluodpovědnosti za výsledek nácviku skladeb
•
dokáže definovat svůj zájem o určitou oblast a dovede si sám vyhledat ke studiu hudební
literaturu, o kterou se zajímá
4. ročník
Žák:
•
samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
•
orientuje se v notovém zápise, samostatně vyřeší problematiku nástrojové techniky
•
umí prosadit osobitý přístup k interpretovaným skladbám
•
je schopen si utvořit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a
tento názor formulovat
•
využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností pro samostatné studium a
nácvik dalších skladeb podle vlastního výběru
•
je schopen přesvědčivého veřejného vystoupení k úspěšnému zakončení 2. stupně
studia
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
53
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
54
5.2.10 Studijní zaměření Hra na flétnu
Učební plán
I. stupeň
Ročník
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na flétnu
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty navštěvovat i
žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na vzdělávacích potřebách
žáka a možnostech školy.
2.
Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o
průběhu studia v rubrice poznámky.
3.
Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do kteréhokoli
kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4.
Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5.
Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle zaměření
žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6.
Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních plánech
studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na flétnu
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí vysvětlit a popíše základní návyky pro hru na nástroj (správné držení nástroje a
poloha rukou, uvolněný postoj při hře, tvoření nátisku a dbá na správné návyky
bráničního dýchání, správné návyky domácí přípravy)
•
zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
•
přečte notový zápis v jednoduchých hudebních útvarech
2. ročník
Žák:
•
za použití bráničního dechu hraje vyrovnaným tónem v rámci svého rozsahu
•
ve spolupráci s učitelem určí nádechy u hraných skladeb
55
•
interpretuje jednodušší party ve spolupráci s doprovodným nástrojem
3. ročník
Žák:
•
při hře používá správných nádechů (dechová cvičení zaměřená na délku a kvalitu
nádechu, pravidelné nádechy vždy v návaznosti na kvalitu tónu)
•
v rámci svého nástrojového rozsahu hraje vyrovnaným tónem s vyrovnanou technikou,
správně nasazuje za podpory bráničního dýchání
•
při nácviku techniky používá základní artikulační modely
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby
•
zahraje z listu a zopakuje z náslechu jednoduché melodie
4. ročník
Žák:
•
má osvojeny zásady správného tvoření tónu (dechové návyky, správné držení těla při
hře, nátiskové dovednosti), dbá na kvalitu nasazení kulturu tónu a intonaci
•
je schopen rozvíjet hbitost prstů a rychlost jazyka při zachování důrazu na kvalitu tónu
•
zná základy zdobení
•
používá dynamiku při hře na flétnu
•
orientuje se v notovém zápise, rytmické a intonační představě předkládané skladby, je
schopen určit obtížná místa a jejich následné procvičení a k určit dechové fráze
•
nastuduje svůj part s intonační a rytmickou jistotou
5. ročník
Žák:
•
zdokonaluje tónovou kulturu a intonační čistotu hry
•
umí pracovat na vyrovnání poloh a intonační čistotu
•
je schopen zvyšovat technickou zběhlost hry, rozvíjet prstovou techniku
•
využívá získaných výrazových prostředků ve hře (dynamika, agogika, melodické
ozdoby)
•
poslechem skladeb a následnou konzultací s učitelem vyjádří vlastní názor na umělecké
dílo a tímto je také schopen se seznámit s různými hudebními žánry a styly
•
užívá sluchovou sebekontrolu při vlastní interpretaci a zhodnotí výkony jiných,
i profesionálních flétnistů
•
samostatně nastuduje náročnější cvičení a přednesy
56
6. ročník
Žák:
•
užívá všech získaných dovedností i vědomostí v technické a výrazové oblasti
•
je schopen se intonačně a rytmicky začlenit do hry s nástrojovým doprovodem
•
interpretuje na odpovídající úrovni vybrané repertoárové skladby různých stylových
období
•
umí být spoluodpovědný za své výkony a výsledky
7. ročník
Žák:
•
disponuje nátiskovou vybaveností minimálně 3 oktáv
•
uplatňuje ve skladbách nabyté intonační a rytmické vědomosti
•
využívá všechny teoretické i praktické poznatky nabyté dosavadním studiem
•
v rámci přípravy na absolventský koncert se podílí formou dialogu s učitelem na
celkovém ztvárnění skladeb
•
transponuje jednoduché skladby
•
zná základní interpretaci v různých hudebních žánrech a je v nich schopen použít svůj
nástroj
•
je schopen se celoročně připravovat na úspěšné ukončení I. stupně studia
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
interpretuje náročnější skladby pomocí své nátiskové a dechové vybavenosti a využívá
technické možnosti nástroje (znělost, zvučnost a barva tónu
•
použije odpovídající prostředky pro stavbu složitějších skladebných celků (fráze,
dynamika, agogika)
•
při domácí přípravě rozezná a určí vlastní nedostatky a při interpretaci samostatně
navrhne řešení u studovaných skladeb
2. ročník
Žák:
•
vědomě použije nabyté dovednosti – technické a intonační možnosti nástroje, ladění,
rozsah
57
•
využívá zvládnuté artikulační modely, vždy s důrazem na stylovou interpretaci skladby
•
zdokonalí zvukové možnosti nástroje
•
používá dynamických možností nástroje
•
uplatní vibrato na vhodných místech
•
dbá na rozšíření spektra melodických ozdob
3. ročník
Žák:
•
vypracuje konkrétní druhy artikulace (dvojitý jazyk)
•
dle svých možností čte notové zápisy netradičních forem (soudobá hudba) a zná některé
moderní techniky
•
používá složitější hmatové a zvukové kombinace
•
dbá na vyrovnanou prstovou techniku
•
dle svých možností je schopen sebekritickému hodnocení vlastního výkonu
•
formuluje vlastní názor, vyhledá argumenty k dialogu nad hudebním dílem
•
podílí se na základě vlastního zájmu na výběru skladeb
4. ročník
Žák:
•
uplatňuje všechny získané dovednosti a znalosti v součinnosti s technickými možnostmi
nástroje
•
dovede samostatně pracovat s barvou a kvalitou tónu přiměřeně svým schopnostem.
•
orientuje se v notovém zápise
•
samostatně vyřeší problematiku dýchání, frázování a výrazu skladby
•
je schopen si utvořit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a
tento názor formulovat
•
připraví se na úspěšné ukončení 2. stupně studia (je schopen přesvědčivého veřejného
vystoupení)
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
58
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
59
5.2.11 Studijní zaměření Hra na klarinet
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na klarinet
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na klarinet
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí vysvětlit a popíše základní návyky pro hru na nástroj (základní údržba a držení
nástroje, dechová technika, nátisk, domácí příprava)
•
přečte notový zápis v rámci studované skladby (rytmus, dynamika)
•
zahraje jednoduché písně (sólově nebo s doprovodným nástrojem)
2. ročník
Žák:
•
hraje vyrovnaným tónem za použití bráničního dýchání ve svém nástrojovém rozsahu
60
•
zahraje zpaměti lidovou píseň nebo drobnou skladbu (sólově nebo s doprovodným
nástrojem)
•
přečte a zopakuje základní rytmické útvary
3. ročník
Žák:
•
při nácviku techniky používá základní druhy artikulace
•
ve spolupráci s učitelem určí nádechy u hraných skladeb
•
zahraje z listu jednoduché skladby
4. ročník
Žák:
•
s pomocí učitele využívá další dovednosti (brániční dýchání, vydržované tóny, kvalita
nasazování jazykem)
•
používá hmaty levé i pravé ruky
•
hraje v základní dynamické škále (piano, forte)
•
využívá základní druhy artikulace (legato, portamento, staccato)
•
zahraje skladbu s instrumentálním doprovodem (např. klavír, kytara)
5. ročník
Žák:
•
dokáže vytvořit tón pomocí správného držení nástroje v ústech a nátisku
•
využívá hraný rozsah nástroje s použitím oktávové klapky
•
tvoří rovný znělý a přirozený tón s využitím artikulace
•
rozliší výraz a charakter hrané skladby a dle svých schopností ji interpretuje
•
zhodnotí kvalitu svého tónu
•
podle sluchu zahraje jednoduchou melodii od dvou různých tónů
•
je schopen zahrát obtížnější skladby
6. ročník
Žák:
•
využívá dechovou techniku ve spojitosti s nátiskem
•
ovládá nástroj v hraném rozsahu směrem nahoru
•
využívá v interpretovaných skladbách osvojené výrazové prostředky (dynamika,
artikulace, tempová rozlišení)
61
•
zahraje jednoduchou skladbu z listu
•
dle svých možností umí samostatně určit nádechy u studovaných skladeb
•
interpretuje skladby alespoň dvou odlišných stylů nebo žánrů
7. ročník
Žák:
•
při hře využívá osvojené dechové techniky a technických dovedností (prstová technika,
nátisk), při tvoření tónu dbá na jeho kvalitu
•
je schopen elementární transpozice jednoduchých písní
•
ovládá nástroj v celém hraném rozsahu
•
při interpretaci používá výrazové prostředky (dynamika, agogika, frázování, tempová
rozlišení, artikulace)
•
samostatně nastuduje skladbu přiměřené obtížnosti dle svých individuálních schopností
•
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
interpretuje náročnější skladby za pomocí své nátiskové a dechové vybavenosti
•
použije odpovídající prostředky pro stavbu složitějších skladebných celků (dynamika,
agogika, nádechy)
•
ve spolupráci s pedagogem konzultuje výběr svého repertoáru
2. ročník
Žák:
•
je schopen pracovat s barvou tónu i s jeho kvalitou při interpretaci hraných skladeb
•
podílí se na výběru vlastního repertoáru
•
při interpretaci vyjádří vlastní názor a obhájí ho
•
interpretuje obtížnější skladby různých stylů a žánrů
62
3. ročník
Žák:
•
využívá technické zběhlosti, nátiskových schopností (intonační a rytmická jistota)
s použitím bráničního dýchání, plynulosti hry a hudebního cítění při studiu a následné
interpretaci náročnějších skladeb
•
ovládá nástroj v celém hraném rozsahu, využívá osvojenou prstovou techniku v různých
tempech
•
při interpretaci hraných skladeb samostatně vypracuje barvu tónu i jeho kvalitu, využívá
osvojené výrazové prostředky (artikulace, frázování, agogika, dynamika, tempo)
•
samostatně vyřeší hmatové varianty u nově studovaných skladeb, v jejichž notovém
zápise se bezpečně orientuje
4. ročník
Žák:
•
využívá veškeré získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti při samostatném
výběru vhodných skladeb pro absolventský koncert (skladby různých slohových období
a žánrů)
•
vyjádří vlastní názor na skladby různých slohových období a žánrů, který prezentuje a
vhodně obhájí (téhož je schopen i u interpretace slyšené)
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a Souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
63
5.2.12 Studijní zaměření Hra na saxofon
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na saxofon
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na saxofon
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
vysvětlí a popíše správné návyky pro hru na nástroj (správný postoj a držení těla při hře,
domácí příprava, dechová technika, nátisk, péče o nástroj)
•
popíše tvorbu tónu a nasazuje jazykem ve svém nástrojovém rozsahu
•
rozezná a určí všechna notová označení ve studované skladbě
2. ročník
Žák:
•
za použití bráničního dechu hraje vyrovnaným tónem v rozsahu 2 oktáv
64
•
přečte notový zápis v jednodušších hudebních útvarech
•
přečte a zopakuje základní rytmické útvary (vytleská, zazpívá)
•
zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
3. ročník
Žák:
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby
•
interpretované skladby zahraje vyrovnaným tónem, správným nasazením a intonací
•
interpretuje jednodušší party ve spolupráci s doprovodným nástrojem
•
zopakuje z náslechu jednoduché melodie
4. ročník
Žák:
•
zdokonalí nátiskovou vybavenost při pravidelné domácí přípravě
•
je schopen rozšířit tónový rozsah pomocí vydržovaných dlouhých tónů v dynamickém
rozlišení
•
zkvalitní tónovou kulturu tónu a intonaci
•
prohlubuje své artikulační dovednosti
5. ročník
Žák:
•
zvládá posilovat nátisk vydržovanými tóny pro tvorbu a zkvalitnění tónu a jeho čisté
nasazení a rozšíření rozsahu jak směrem nahoru tak dolů
•
vyjádří vlastní názor na umělecké dílo
•
orientuje v různých hudebních stylech a žánrech
•
zvládá nastudovat náročnější cvičení a přednesy
6. ročník
Žák:
•
se samostatně orientuje ve složitějším notovém a rytmickém zápise
•
využívá všech dosud nashromážděných znalostí a zkušeností
•
je schopen se intonačně a rytmicky začlenit do hry s doprovodným nástrojem
•
analyzuje své poznatky a názory ve spolupráci s pedagogem
65
7. ročník
Žák:
•
disponuje nátiskovou vybaveností minimálně 2 oktáv
•
propojuje intonační a rytmické jistoty ve vlastní interpretaci
•
dává do souvislosti a propojuje všechny teoretické i praktické poznatky nabyté
dosavadním studiem
•
má přehled o základní interpretaci v různých hudebních žánrech a je v nich dle svých
možností schopen využít svůj nástroj
•
podílí se na výběru skladeb na svůj absolventský koncert
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
interpretuje náročnější skladby za pomocí své nátiskové i dechové vybavenosti a
využívá technických možností svého nástroje
•
zhodnotí svůj výkon (na veřejných vystoupeních, ale i ve vyučovacích hodinách)
•
ve spolupráci s učitelem se podílí na výběru svého repertoáru
•
při domácí přípravě rozpozná vlastní nedostatky a samostatně navrhne řešení u
studovaných skladeb
2. ročník
Žák:
•
zdokonalí kvalitu tónu a artikulaci, vypracuje své rozsahové možnosti s užitím hmatů
tónů 3. oktávy
•
je schopen větší intonační přesnosti ve hře
•
vyhledá u svého nástroje hmaty pro tóny 3 oktávy
•
formuluje svůj názor na interpretaci při návštěvě různých koncertů vážné či populární
hudby
•
nachází vyhraněný styl hudby a ve spolupráci s pedagogem vyhledá notový materiál se
skladbami, ve kterých si obohacuje svůj obzor
3. ročník
Žák:
•
aktivně se podílí na výběru repertoáru různého charakteru
66
•
navrhne frázování v nových skladbách-vše však konzultuje s pedagogem
•
využívá všech způsobů hry a technických možností nástroje dle svých dispozic
•
objektivně hodnotí výkony jiných , a sebekriticky dokáže posoudit výkon vlastní
4. ročník
Žák:
•
interpretuje skladbu dle svých nátiskových, technických a stylových dispozic
•
se orientuje ve složitějším notovém zápise
•
samostatně vyřeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj,
dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb
•
hraje intonačně přesně a dle sluchu se doladí k doprovodnému nástroji nebo k ostatním
nástrojům v sekci, popřípadě v orchestru
•
je schopen si vytvořit vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylových období a
žánrů a tento svůj názor slovně formulovat a hledat argumenty k dialogu nad hudebním
dílem
•
využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních
vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb
podle vlastního výběru
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
67
5.2.13
Studijní zaměření Hra na trubku
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na trubku
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět:Hra na trubku
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí vysvětlit a popíše základní návyky pro hru na nástroj (správný postoj a držení těla
při hře, postavení rukou, popíše princip nátisku, zapojení bráničního dýchání, domácí
příprava)
•
nasazuje jazykem v rámci kvinty
•
zahraje jednoduché skladby se znalostí prstové techniky hry v rámci svého nástrojového
rozsahu
68
2. ročník
Žák:
•
hraje skladby za použití bráničního dýchání v rozsahu oktávy dle dispozic daného žáka
•
přečte základní rytmické útvary, dokáže je rozdělit, vypočítat, zopakovat (tleskáním,
pískáním, popř. brumláním)
•
hraje s nástrojovým doprovodem (např. klavír, kytara)
•
zahraje zpaměti jednoduchou skladbu (sólově nebo s nástrojovým doprovodem)
3. ročník
Žák:
•
interpretované skladby zahraje minimálně v rozsahu jedné a půl oktávy vyrovnaným
tónem, správným nasazením a intonací
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení charakteru a nálady skladby
•
zopakuje z náslechu jednoduché melodie
4. ročník
Žák:
•
rozšiřuje tónový rozsah pomocí vydržovaných tónů v dynamickém rozlišení
•
dbá na zdokonalení kultury tónu a intonaci
•
orientuje se v notovém zápisu, umí zodpovědně přistupovat v nastudování obtížných
míst skladby
•
využívá ve hře své artikulační dovednosti
•
zahraje snadné přednesové skladby
•
hraje stupnice a akordy do 3 posuvek
5. ročník
Žák:
•
dokáže posílit nátisk vydržovanými tóny, vypracovat čisté nasazení a rozšíření rozsahu
jak směrem nahoru tak dolů
•
na základě poslechu skladby umí vyjádřit vlastní názor na umělecké dílo
•
rozliší různé hudební žánry a styly
•
zdokonalí své harmonické a rytmické cítění a vybere si své stylové zaměření
•
je schopen samostatnosti v přípravě náročnějších cvičení a přednesů
•
zvládá pomocí chromatických stupnic prstoklad ve svém rozsahu a ovládá hmaty
69
6. ročník
Žák:
•
samostatně se orientuje ve složitějším notovém a rytmickém zápise a propojuje
všechny dosud nabyté znalosti a zkušenosti
•
je schopen samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížnou skladbu
•
má vlastní názor na interpretovanou skladbu a dokáže ho obhájit v diskusi s
pedagogem
•
dovede být zodpovědný za svůj výkon( v hodinách i při veřejném vystoupení)
•
transponuje jednoduché melodie
•
je schopen základní improvizace a pomocí jednoduchých jazzových skladeb se orientuje
v této problematice
7. ročník
Žák:
•
disponuje nátiskovou vybaveností minimálně 2 oktáv
•
propojuje a zúročuje všechny teoretické i praktické poznatky nabyté dosavadním
studiem
•
využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje dle
svých nátiskových dispozic
•
chápe základní interpretaci v různých hudebních žánrech a je v nich dle svých možností
chopen využít a použít svůj nástroj
•
je schopen se připravit na úspěšné zakončení I. stupně studia nastudováním skladby
přiměřené obtížnosti, odpovídající jeho dosavadním nátiskovým dispozicím
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
interpretuje obtížnější skladby za pomocí své nátiskové a dechové vybavenosti
s využitím technických možností svého nástroje
•
s pedagogem konzultuje výběr svého repertoáru
•
dovede diskutovat s učitelem o svých výkonech nejen na veřejných vystoupeních, ale i
ve vyučovacích hodinách
70
2. ročník
Žák:
•
zvládá stupnice dur a moll
•
zvládá základy improvizace s využitím celotónové stupnice
•
zná různé způsoby artikulace , orientuje se ve způsobech jejich použití v rozdílných
žánrech hudby
•
je schopen vyjádřit svůj názor na interpretaci při návštěvě různých koncertů
•
je schopen rozvíjet své improvizační schopnosti ve složitějších rytmických útvarech
3. ročník
Žák:
•
je schopen nastudovat náročnější skladby klasického charakteru, rozebrat si je
harmonicky a porovnat jejich stavbu se skladbami moderními
•
zná základy improvizace
•
rozšiřuje svůj rozsah tak, aby se v rámci možností dokázal pohybovat ve vyšších
polohách nástroje
•
analyzuje s učitelem o problematiku hry
•
využívá všech způsobů hry a technických možností nástroje
•
zvládá správnou údržbu nástroje
•
samostatně určí frázování v nových skladbách ( konzultuje s pedagogem)
•
zhodnotí sebekriticky vlastní hru i hru ostatních
•
podílí se na výběru repertoáru
4. ročník
Žák:
•
je schopen se připravit k završení studia
•
orientuje se v notovém zápise, samostatně vyřeší problematiku nástrojové techniky
včetně základní péče o nástroj, dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci
skladeb
•
hraje intonačně přesně a dle sluchu je schopen doladění k doprovodnému nástroji
•
je schopen si vytvořit vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylových období a
žánrů a tento svůj názor slovně formulovat a hledat argumenty k dialogu nad hudebním
dílem
71
•
využívá nabytých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu
nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru
•
interpretuje skladbu dle jeho nátiskových, technických a stylových dispozic
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
72
5.2.14
Studijní zaměření Hra na lesní roh
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na lesní roh
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra lesní roh
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
vysvětlí a popíše správné návyky pro hru na nástroj (držení nástroje, postavení rukou a
těla při hře, tvorba tónu, brániční dýchání)
•
nasazuje tóny jazykem v rozsahu kvinty
•
interpretuje jednoduchou píseň (sólově nebo s doprovodným nástrojem)
73
2. ročník
Žák:
•
za použití bráničního dechu a správného tvoření tónu hraje v rozsahu oktávy
•
přečte a zopakuje základní rytmické útvary
•
zahraje zpaměti jednoduché písně a skladby
•
přečte notový zápis v jednoduchých hudebních útvarech (dynamika, agogika)
3. ročník
Žák:
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby
•
při nácviku techniky používá základní artikulační modely
•
interpretuje lidové písně a skladby (sólově nebo s doprovodným nástrojem)
•
interpretované skladby zahraje vyrovnaným tónem, správným nasazením a intonací
4. ročník
Žák:
•
zvládá základní údržbu nástroje (promazávání klapek a trubic k odkapávání vody
z nástroje), vyčištění nástroje, účelné vylití vody z trubic během hry
•
je schopen upevnit nátisk a zkvalitňovat tón cvičením vydržovaných tónů
•
zvládá rozsah nástroje od malého g po e2
•
využívá základní dynamické odstínění ve hře
•
hru legato pomocí rozložených akordů
•
hraje durové stupnice a akordy do 2 posuvek
•
zahraje snadné přednesové skladby
5. ročník
Žák:
•
naladí za asistence pedagoga nástroj k doprovodnému nástroji pomocí vytahování
ladících trubic
•
hraje sólistickým způsobem ve stoje – zná i orchestrální způsob hraní v sedě
•
používá systém domácí přípravy, včetně rozehrávky – vydržované tóny, legatové spoje
•
přiměřeně zvládá rozsah nástroje od malého f po f2
•
využívá při hře dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku ve středních polohách
rozsahu
74
•
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů dle svých individuálních
schopností
6. ročník
Žák:
•
orientuje se v historii nástroje, v jeho technických a zvukových možnostech a v literatuře
napsané pro lesní roh
•
je schopen sebekontroly při cvičení a vystupování, analýzy výkonu
•
zdokonaluje nátisk systémem cvičení vydržovaných tónů, legatových akordických spojů
a chromatických legatových postupů
•
zahraje durové a mollové stupnice a akordy do 4 posuvek
•
využívá nástroj v rozsahu od malého f po g2
•
využívá tzv. B klapku
7. ročník
Žák:
•
propojuje a využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem
na kvalitu a tvoření tónu
•
dovede se připravit na absolventské vystoupení
•
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
•
zvládá základní artikulace (tenuto, staccato, legato) v celém rozsahu
•
využívá při hře dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu
nástroje
•
zná problematiku transpozic
•
zvládá durové a mollové stupnice do 5 posuvek
•
vypracuje rozsah nátiskovými cvičeními
•
je zodpovědný za své výkony na koncertním vystoupení i v hodinách s učitelem
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
při interpretaci náročnějších skladeb využívá nabyté dechové vybavenosti i technické
možnosti svého nástroje (rozsah, artikulace)
75
•
ve spolupráci s učitelem u hraných skladeb použije základní prostředky pro výstavbu
fráze (nádechy, dynamika, agogika)
•
s pedagogem konzultuje výkony své i ostatních hráčů
2. ročník
Žák:
•
je schopen samostatně pracovat s barvou a kvalitou tónu a správnou artikulací
•
nasazuje tón v různých polohách a různých dynamikách
•
hraje přiměřeně náročnější etudy a přednesové skladby
•
zná všechny durové a mollové stupnice a akordy
•
vypracuje intonační čistotu hry a celkový hráčský projev
3. ročník
Žák:
•
využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních
vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb
podle vlastního výběru
•
zvládá rozsah nástroje 2,5 oktávy
4. ročník
Žák:
•
je schopen si vytvořit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a
tento svůj názor formulovat
•
samostatně studuje skladby dle vlastního výběru a zájmu
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
76
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
77
5.2.15
Studijní zaměření Hra na pozoun
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na pozoun*
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
* nebo baskřídlovku nebo tenor
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra pozoun ( baskřídlovku,tenor)
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
vysvětlí a popíše základní návyky pro hru na nástroj (správný postoj a držení těla při hře,
nátisk, brániční dýchání, domácí příprava)
•
nasazuje jazykem v rozsahu kvarty
•
hraje zpaměti snadné melodie a rytmické cvičení
78
2. ročník
Žák:
•
hraje vyrovnaným tónem za použití bráničního dechu na 4. – 7. poloze
•
interpretuje lidové písně nebo jednodušší skladby (sólově nebo s nástrojovým
doprovodem)
•
zopakuje z náslechu základní rytmické útvary a melodie (zpíváním, tleskáním)
3. ročník
Žák:
•
použije odpovídající dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby
•
hraje noty v basovém klíči
•
přečte notový zápis v jednoduchých hudebních útvarech (dynamika, agogika)
4. ročník
Žák:
•
vypracuje nátiskovou připravenost a tónový rozsah pomocí vydržovaných dlouhých tónů
v dynamickém rozlišení při pravidelné domácí přípravě
•
dbá na kulturu tónu a intonaci
•
používá dynamiku při hře
•
zdokonalí artikulační dovednosti, za pomoci nácviku různě stylově zaměřených partů
•
zahraje snadné přednesové skladby
•
hraje durové stupnice a akordy do 2 posuvek
•
se orientuje v notovém zápisu
•
zodpovědně přistupuje k nastudování obtížných míst skladby
5. ročník
Žák:
•
dbá na kvalitu tónu, čisté nasazení a rozšíření rozsahu jak směrem nahoru tak směrem
dolů
•
s pomocí pedagoga si naladí nástroj
•
poslechem skladeb a následnou konzultací s učitelem vyjádří vlastní názor na umělecké
dílo a tímto také zná různé hudební žánry, styly a artikulačními modely, kterými se
interpreti v těchto stylech vyjadřují
•
samostatně nastuduje náročnější cvičení a přednesy
•
umí rozvíjet své harmonické a rytmické cítění a nachází své stylové zaměření
79
6. ročník
Žák:
•
využívá všech svých dosud nashromážděných znalostí a zkušeností a dokáže neustále
pracovat na zkvalitnění svých nástrojových schopností
•
používá všechny technické a výrazové prostředky, které se doposud naučil
•
vypracuje své harmonické slyšení
•
vyjádří vlastní názor na umělecké dílo
•
samostatně nastuduje náročnější cvičení a přednesové skladby
•
dle svých možností se samostatně orientuje ve složitějším notovém a rytmickém zápise
partů a analyzuje jejich obtížnost k zdárnému nastudování
•
porovná všechny své poznatky a názory s učitelem
•
elementárně transponuje jednoduché melodie
7. ročník
Žák:
•
disponuje nátiskovou vybaveností minimálně 2 oktáv, dbá na intonační a rytmickou
jistotu v interpretaci a zúročuje všechny teoretické i praktické poznatky nabyté
dosavadním studiem
•
využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje dle
svých nátiskových dispozic
•
zhodnotí vlastní výkon v hodinách i na vystoupeních v diskuzích s pedagogem
•
zná základní interpretaci v různých hudebních žánrech a je v nich dle svých možností
schopen využít a použít svůj nástroj
•
dovede se celoročně připravit na úspěšné ukončení I. stupně nastudováním skladby
přiměřené obtížnosti, odpovídající jeho dosavadním nátiskovým schopnostem
•
rozvine schopnost elementární transpozice
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
v rámci svého nástrojového rozsahu hraje vyrovnaným tónem, vyrovnanou technikou a
správně nasazuje za použití bráničního dýchání
•
diskutuje s učitelem o svém výkonu nejen na veřejných vystoupeních, ale i ve
vyučovacích hodinách
80
•
ve spolupráci s učitelem u hraných skladeb použije základní prostředky pro výstavbu
fráze (nádechy, dynamika, agogika)
2. ročník
Žák:
•
vypracuje kvalitu tónu a artikulaci, je schopen rozšiřovat své rozsahové možnosti a to jak
ve vrchní tak i spodní poloze nástroje
•
porovná svůj názor s učitelem o různých stylech hudby, zároveň náslechem napodobí
stylovost
•
vypracuje intonační přesnost hry
•
používá pomocné polohy na snižci
•
navštěvuje koncerty vážné či populární hudby a vyjádří svůj názor na interpretaci
•
nalézá vyhraněný styl hudby a ve spolupráci s pedagogem vyhledá notový materiál se
skladbami, ve kterých si rozšiřuje svůj obzor
3. ročník
Žák:
•
rozvine své dosavadní znalosti a zkušenosti, aktivně se podílí na výběru repertoáru,
který by měl zahrnovat i autory soudobé hudby
•
ovládá pravidelnou údržbu nástroje tak, aby byl nástroj vždy v dobré kondici a přinášel
mu radost ze hry
•
rozvine techniku snižce
•
samostatně vyřeší frázování v nových skladbách-vše však konzultuje s pedagogem
•
dle svých herních předpokladů využívá všech způsobů hry a technických možností
nástroje-např. hraní s kvartovým ventilem, používání pomocných poloh
4. ročník
Žák:
•
dosavadní studijní poznatky a zkušenosti vrcholí absolventským koncertem, na kterém
interpretuje skladbu dle svých nátiskových, technických a stylových dispozic
•
orientuje se v notovém zápise, popřípadě v partituře komorní nebo souborové hry
•
samostatně vyřeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj,
dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb
•
hraje intonačně přesně a dle sluchu se doladí k doprovodnému nástroji nebo k ostatním
nástrojům v sekci, popřípadě v orchestru
81
•
vytvoří si vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento
svůj názor slovně formuluje a vyhledá argumenty k dialogu nad hudebním dílem
•
v případě dostačujících hráčských a technických dispozic je schopen se připravit na své
absolventské vystoupení buď sólově za doprovodu souboru nebo vystupuje jako člen
orchestru v sekci
•
využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních
vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb
podle vlastního výběru
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
82
5.2.16
Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na klasickou
kytaru
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na klasickou kytaru
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
popíše jednotlivé části nástroje, popíše zásady správného sezení a držení nástroje
•
hraje střídavě prsty i, m
•
při hře zapojuje hru úhozem apoyando
•
hraje v základní poloze na strunách e2, h1, g1
83
2. ročník
Žák:
•
hraje v základní poloze na všech strunách a hraje jednoduché melodie technikou
apoyando
•
hraje jednoduché dvojhlasé skladby
3. ročník
Žák:
•
při hře zapojuje hru úhozem tirando
•
přečte notový zápis v rámci studovaných skladeb
•
hraje zpaměti skladby přiměřené obtížnosti
•
hraje jednoduché akordy s prázdnými strunami a vysvětlí pojem kadence v dané tónině
•
při interpretaci skladby používá různé dynamické stupně (f, mf, p), crescendo a
decrescendo
4. ročník
Žák
•
pomocí ladičky naladí nástroj
•
zahraje jednoduché vícehlasé skladby
•
využívá při hře staccato i vibrato, vysvětlí pojem kytarové legato
•
zahraje vybrané durové stupnice, orientuje se na hmatníku do V. polohy
5. ročník
Žák:
•
využívá znalosti o technice a zvuku na tvorbu prstokladů levé ruky
•
hraje základní techniky úhozů tirando a apoyando
•
využívá rozšířené zásoby akordů
•
zahraje jednotlivé hudební fráze v celku podle not
6. ročník
Žák:
•
využívá při hře různých barev tónu
•
použije hmat barré a jeho různé polohy ve hře
•
využívá při interpretaci přirozené flažolety
•
použije různé způsoby doprovodu s ohledem ke stylu
84
7. ročník
Žák:
•
podílí se na výběru repertoáru vhodného pro absolventský koncert
•
se orientuje ve vyšších polohách a základních tóninách
•
Interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
•
využívá základní akordy a doprovodí píseň
•
uplatní se při hře v komorních nebo souborových uskupeních
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
použije další kytarové prvky, arpeggio, tremolo
•
využívá kytarových rejstříků sul tasto, sul ponticello
•
hraje dur i moll kvintakordy, dominantní septakordy, malé mollové septakordy, zmenšené
septakordy, velké septakordy
•
charakterizuje pojem fráze, rozliší melodický hlas ve vícehlasých skladbách
2. ročník
Žák:
•
transponuje akordy v základních kytarových tóninách
•
využívá znalost vlivu tvaru nehtů na tvorbu tónu
•
zahraje složitější rytmy v doprovodu, různé varianty doprovodu rozloženými akordy tzv.
vybrnkávání
•
objasní pojem agogika
3. ročník
Žák:
•
umí použít umělý flažolet
•
pozná další kytarové styly jako je flamenco, předvede rasgueado
•
využívá technických i teoretických znalostí k jednoduchým koloraturám v úpravách
loutnových skladeb, definuje trylek, nátryl
•
navrhne prstoklady a dynamický plán skladby
85
4. ročník
Žák:
•
využívá různé technické prvky a techniky hry na nástroj s ohledem na kvalitu tónu
•
rozebere notový zápis skladeb a navrhne tempové, barevné a dynamické odstínění
•
využívá svých schopností při komorní a souborové hře
•
využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních
vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb dle vlastního výběru
•
podílí se na výběru repertoáru vhodného pro absolventský koncert
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
86
5.2.17 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru rockovou
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na elektrickou
kytaru rockovou
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na elektrickou kytaru rockovou
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
popíše jednotlivé části nástroje, včetně prázdných strun, dokáže správně sedět
u nástroje
•
předvede správné držení trsátka a vede základní pohyb dolů, nahoru, předvede ukotvení
pravé ruky
•
vytvoří tón technikou příklepu i odtrhu a ví, na co se tato technika používá a jak se
graficky značí
•
správně přečte rytmické a melodické hodnoty not
87
•
zahraje jemu blízké akordy včetně jejich výměny, dokáže použít jeden doprovod u 3/4 a
4/4 taktu
2. ročník
Žák:
•
předvede při hře ukotvení levé i pravé ruky a rozliší případné chyby nesprávného držení
nástroje
•
doprovodí prstovou technikou p, i, m,a
•
používá techniku hry bending, glis, vibrato apod.
•
orientuje se v 1. poloze, včetně enharmonických záměn
•
zahraje vybranou durovou stupnici přes dvě oktávy
•
interpretuje noty v první poloze v rámci studované skladby
•
umí zahrát kadenci I-IV-V ve vybraných tóninách
3. ročník
Žák:
•
pojmenuje grafický ekvivalent vybraných ozdob not a dokáže je
přehrát (vibrato,
bending, odtrh, příklep, glis, apod.)
•
orientuje v „kořenech“ na basových strunách a rozumí enharmonické záměně not
•
zná a dokáže zahrát zpaměti jednoduchou bluesovou formu a pozná její stupně (tónika,
subdominanta, dominanta)
•
zahraje vybrané akordy technikou barré a power chord, zvládá 2 druhy doprovodů, které
je schopen použít v daném metru (4/4, 3/4) a to jak prsty, tak i trsátkem
4. ročník
Žák:
•
umí zapojit nástroj a naladit ho pomocí ladičky, orientuje se v základní terminologii efektů
•
zná techniku sweep picking a ví, kdy se používá, orientuje se v terminologii úhozů
trsátkem, zná různé druhy kombinací prstové hry
•
využívá při hře techniky příklepu, odtrhu, glis, bending a vibrato a obohacuje tím svoji hru
88
•
zahraje pentatonickou a mollovou (aiolskou) stupnici, rozumí tzv. grafickému zápisu
akordových značek včetně jejich rytmického zápisu, orientuje se na hmatníku do V.
polohy
•
zařadí správně akordy na dalších stupních durové stupnice a přiměřeně je používá,
rozumí pojmu substituce u akordů
•
zvládá základní modely pro použití barré akordů E, A, D a používá je při hře, interpretuje
doprovod dle svého vlastního uvážení k dané skladbě
5. ročník
Žák:
•
prohlubuje si svoji představu o zvuku a formuluje funkce jednotlivých efektů, orientuje se
ve stylové rozmanitosti rocku z pohledu potřeb zvuku
•
používá základní techniky úhozů a rozlišuje vhodnost trsátka, jak co do použití druhu
úhozu, tak co do druhu tvrdosti
•
využívá techniku tapping a to levou i pravou rukou a přiměřeně ji dokáže použít.
Kombinuje navzájem předcházející techniky
•
zná durové stupnice s kořenem na E a A struně přes dvě oktávy, zná pentatonickou
stupnici a orientuje se v jejich modech, umí najít kořeny po celém hmatníku, zahraje
adekvátně dle dosavadních znalosti podle not a zdokonaluje se v jejich interpretaci
•
zná kadence v durových stupnicích a dokáže takové i zahrát, prohlubuje své znalosti ve
stylové rozmanitostí rockové hudby
•
používá barré akordy a tzv. power chordy pro doprovod, hledá alternativy akordů i
doprovodů, vytváří si stylový i akordový slovník
6. ročník
Žák:
•
ladí nástroj i bez ladičky a popíše různé druhy ladění, snaží se přiblížit svému ideálu
zvuku
•
zná základy technik kombinujících hru trsátkem a prsty jako jsou: chicken picking, hybrid
picking a orientuje se v jejich používání
•
má přehled o flažoletech (umělých i přirozených) a snaží se je využít při hře, pracuje
s pákou a kombinuje techniky
89
•
transponuje akordový zápis a přiměřeně interpretuje jeho grafickou podobu, zná druhy
v mollových stupnic a dokáže je i zahrát
•
umí zahrát tzv. rozšířené blues nazpaměť včetně vedlejších akordů, rozliší hlavní proudy
rockové muziky
•
vysvětlí rozdíl mezi mollovým, durovým, zmenšeným a Ø akordem, dokáže zapsat svůj
vlastní doprovod a následně i interpretovat se zápisu
7. ročník
Žák:
•
nastaví si zvuk a využívá jej při hře, umí si naladit nástroj
•
ovládá základní techniky úhozu hry na elektrickou kytaru a to jak trsátkem (down, up,
sweep picking, chicken, hybrid, apod.), tak prsty
•
využívá výrazové prostředky s ohledem na kvalitu tónu (vibrato, bending, odtrh, příklep,
glis, tapping, umělý flažolet apod.)
•
zná rytmickou a melodickou hodnotu not a dokáže ji interpretovat, rozumí rytmickému
zápisu doprovodů a dokáže je interpretovat, zvládá všechny křížkové a béčkové
stupnice přes 2 oktávy s paralelní stupnicí mollovou a mody stupnice pentatonické,
dokáže se v nich orientovat na hmatníku
•
orientuje se v široké škále stylů rockové muziky a v této nekončící oblasti žák prohlubuje
své dosavadní znalosti
•
zná základní durové, mollové, maj 7, zmenšené a ø akordy a to jak s prázdnými
strunami, tak i barré akordy, orientuje se po celé délce hmatníku a v „kořenech“ na
basových strunách a rozumí enharmonické záměně těchto kořenů, je schopen použít
přiměřený doprovod a to jak podle not, tak podle vlastního uvážení
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
doprovodí jednoduše prstovou technikou p, i, m, a
•
předvede základní pohyb trsátka up, down
•
používá techniku hry bending, glis, vibrato apod.
90
•
zahraje vybrané akordy technikou barré a power chord, zvládá 2 druhy doprovodů, které
je schopen použít v daném metru (4/4, 3/4) a to jak prsty, tak i trsátkem
•
orientuje v „kořenech“ na basových strunách a
v 1. poloze, rozumí enharmonické
záměně not
•
přečte noty v rámci studované skladby a umí pracovat s tabulaturou
•
zahraje jednoduchou blues formu
2. ročník
Žák:
•
zná techniku sweep picking a ví kdy se používá, orientuje se v terminologii úhozů
trsátkem, zná různé druhy kombinací prstové techniky doprovodu
•
využívá při hře techniky příklepu, odtrhu, glis, bending, vibrato a obohacuje tím svoji hru,
zná techniku tapping a to levou i pravou rukou a přiměřeně ji dokáže použít
•
používá barré akordy a tzv. power chordy pro doprovod, rozšiřuje si stylový i akordový
slovník, umí zahrát pentatonickou a mollovou (aiolskou) stupnici včetně jejich modů
•
orientuje se v hudebních útvarech a dokáže podle nich hrát (repetice, prima a sekunda
volta, coda), rozliší rytmickou i melodickou hodnotu not a dokáže ji přiměřeně
interpretovat
•
rozumí pojmu kadence v durových stupnicích a dokáže takové i zahrát, prohlubuje své
znalosti ve stylové rozmanitosti rockové hudby
3. ročník
Žák:
•
zná základy technik kombinujících hru trsátkem a prsty jako jsou: chicken picking, hybrid
picking a orientuje se v jejich používání, umí kombinovat různé techniky úhozu
•
má přehled o flažoletech (umělých i přirozených) a snaží se je využít při hře, pracuje
s pákou a kombinuje navzájem předcházející techniky, zajímá se o zvuk, vytváří si svou
představu o něm
•
zvládá základní modely pro použití barré akordů E, A, D a C, případně další a používá
jich při hře, zná rozdíl mezi mollovým, durovým, zmenšeným a Ø akordem, zná druhy
mollových stupnic a zmenšenou stupnici a případně je i využívá
•
rozumí tzv. grafickému zápisu akordových značek včetně jejich rytmického zápisu,
orientuje se, či dokáže dopočítat, po celém hmatníku patřičný tón, umí transponovat
91
•
umí zahrát tzv. rozšířené blues nazpaměť, včetně vedlejších akordů, rozpozná hlavní
proudy rockové muziky
4. ročník
Žák:
•
ovládá základní techniky úhozu hry na elektrickou kytaru a to jak trsátkem (down, up,
sweep picking, umělý flažolet, muting, tapping, arpegia), tak prstovou techniku (p, i., m,
a, chicken picking)
•
využívá výrazové prostředky s ohledem na kvalitu tónu (vibrato, hra s pákou, bending,
odtrh, příklep, glis, flažolet apod.), nastaví si zvuk a ten přizpůsobit stylu hudby
•
zahraje durový, mollový, maj, 7, 9, zmenšený a půl zmenšený akord, včetně odpovídající
stupnice (durové, mollové, pentatonika a její mody, bluesová a její mody)
•
je schopen naučit se, podle notového zápisu, případně akordových značek či tabulatur,
jednodušší skladbu a přiměřeně svým individuálním schopnostem ji následně
interpretovat
•
orientuje se v široké škále stylů rockové muziky a v této nekončící oblasti je žák neustále
podporován a veden
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
92
5.1.18 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru bluesovou a jazzovou
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na elektrickou
kytaru bluesovou a
jazzovou
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ
VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na elektrickou kytaru bluesovou a jazzovou
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
popíše jednotlivé části nástroje
•
pojmenuje prázdné struny
•
sedí správně u nástroje
•
drží správně trsátko a vede základní pohyb up, down
•
umí ukotvit pravou ruku pro hru s trsátkem i bez něj
•
zahraje stupnici C-dur v rozsahu jedné oktávy v 1.poloze
•
správně přečte rytmické a melodické hodnoty not
93
•
zahraje otevřené akordy včetně jejich výměny
•
zahraje jeden doprovod u 3/4 a 4/4 taktu.
2. ročník
Žák:
•
zahraje doprovod prstovou techniku (p, i, m, a)
•
správně pojmenuje tóny na všech strunách do V. polohy
•
zahraje durovou stupnici přes dvě oktávy bez prázdných strun
•
umí zahrát mollovou pentatoniku a bluesovou šestitónovou stupnici.
•
umí zahrát jednoduché bluesové schéma za použití otevřených akordů
•
zvládá alespoň 2 druhy doprovodů, které je schopen použít v daném metru (4/4, 3/4)
a to jak prsty, tak i trsátkem
3. ročník
Žák:
•
pojmenuje grafický ekvivalent vybraných ozdob not a dokáže je
přehrát (vibrato,
bending, odtrh, příklep, glis, apod.)
•
zahraje durovou a mollovou (aiolskou) stupnici přes II. oktávy
•
orientuje se v „kořenech“ na basových strunách a rozumí enharmonické záměně not
•
zahraje zpaměti jednoduchou bluesovou formu za použití nónových akordů
•
zahrát jednoduchou improvizaci na jednoduché bluesové schéma za použití pentatoniky
či bluesové šestitónové stupnice
•
zahraje doprovod s basem v kvintách
4. ročník
Žák:
•
umí si naladit nástroj pomocí ladičky, ovládá techniku hry pravé ruky trsátkem,
způsobem up-down, používá techniku p,i,m,a pravé ruky a klasické vibráto ruky levé
•
používá stupnice pentatonické dur i moll, základních diatonických stupnic přes dvě
oktávy, dokáže číst notový zápis, ovládá hru z tabulatury
•
umí zahrát tzv. rozšířené blues nazpaměť včetně vedlejších akordů, ovládá tenze
akordů 9, 11, 13 s kořeny na E, A a d struně, dokáže použít průchodný bass
94
5. ročník
Žák:
•
si umí naladit nástroj i podle sluchu, dokáže používat techniku hry trsátkem ,,sweep“ a
dbá na kulturu tónu
•
umí používat stupnici bluesovou šestitónovou a jejich variace a některé módy
diatonických stupnic, dokáže hrát z not
•
zná obraty akordů tzv. septakordy s kořenem na E, A a d struně, používá alterované
akordy
6. ročník
Žák:
•
umí použít hru arpeggio, rozložené akordy, glisando, chicken a hybrid picking
•
umí používat všechny církevní módy
a módy stupnice pentatonické a bluesové
v prstokladech po celém hmatníku, umí transponovat akordový zápis a přiměřeně
interpretovat jeho grafickou podobu
•
dokáže navazovat akordy v poloze bez skoků, používá přiměřeného doprovodu a to jak
stylově, tak akordovým zahuštěním, vhodně používá bass
7. ročník
Žák:
•
umí si naladit nástroj, využívá základních způsobů techniky hry na kytaru, jako jsou: Up
– down, sweep, arpeggio,(trsátkem), způsob hry prsty pravé ruky, dbá na kulturu tónu,
k čemuž využívá způsobu hry levé ruky, jako je: Band up, band down, apod.
•
orientuje se ve složitějším notovém zápisu a rytmickém rozdělení, používá diatonické
stupnice a jejich módy dále pak stupnice pentatonické, zmenšené, bluesové
•
zná durové, mollové, zvětšené, zmenšené a alterované akordy a to jak s prázdnými
strunami, tak i barré akordy, orientuje se po celé délce hmatníku a v „kořenech“ na
basových strunách a rozumí tzv. enharmonické záměně těchto kořenů, je schopen
použít přiměřený doprovod a to jak podle not, tak podle vlastního uvážení
•
vhodně kombinuje bass a požívá obratů akordů
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
sedí správně u nástroje
95
•
orientuje se na hmatníku do V. polohy
•
dokáže přečíst jednoduchý notový zápis
•
umí si odvodit tzv. kolečko I. VI. II. V.
•
používá střídavý pohyb úhozu trsátkem
•
zahraje durovou a pentatonickou stupnici přes dvě oktávy
•
dokáže zahrát jednoduché bluesové schéma s použitím otevřených akordů a vytvořit na
ně jednoduchou improvizaci
•
dokáže číst z akordových značek ve vybrané skladbě
2. ročník
Žák:
•
využívá základních návyků, jako jsou: postavení levé a pravé ruky, správné držení
nástroje, hra trsátkem up – down, sweep picking a
prstová technika p, i, m, a dbá na
kvalitu tónu
•
umí si naladit nástroj pomocí ladičky
•
vhodnou kombinací výrazových prostředků obohacuje svůj výrazový slovník
•
ovládá tenze akordů 9, 11, 13 s kořeny na E, A a d struně, dokáže použít průchodný
bass, zvládá pentatonickou a bluesovou stupnici v jednotlivých modech, učí se rozkládat
akordy a umí zahrát tzv. rozšířené blues nazpaměť včetně vedlejších akordů, dokáže
číst jednodušší notový zápis
3. ročník
Žák:
•
umí použít hru arpeggio, rozložené akordy, glisando, chicken a hybrid picking, vytváří si
představu o tónu a zvuku, vhodně kombinuje zvládnuté techniky dle směru hudby
•
ovládá obraty akordů tzv. septakordy s kořenem na E, A a d struně, alteruje akordy,
dokáže navazovat akordy v poloze bez skoků, používá přiměřeného doprovodu a to jak
stylově, tak akordovým zahuštěním, vhodně používá bass, zná rozdíl mezi mollovými
stupnicemi a používá zmenšenou, alterovanou a případně další stupnice včetně jejich
modů
•
umí transponovat akordový zápis a přiměřeně interpretovat jeho grafickou podobu,
dokáže číst náročnější notový zápis a používá složitější akordové značky
96
4. ročník
Žák:
•
ovládá základní techniky úhozu hry na elektrickou kytaru a to jak trsátkem (down, up,
sweep picking, umělý flažolet, muting, tapping, arpegia), tak prstovou techniku (p, i., m,
a, chicken picking),dbá na kvalitu tónu
•
využívá výrazové prostředky s ohledem na kvalitu tónu (vibrato, hra s pákou, bending,
odtrh, příklep, glis, flažolet apod.)
•
zná podobu akordů durových, mollových, maj, 7, 9, zmenšených, půl zmenšených a
alterovaných včetně odpovídajících stupnic (durové, mollové, pentatonika a její mody,
bluesová, zmenšená a její mody)
•
je schopen sám si podle notového zápisu, případně akordových značek, tabulatur
zapsat či reprodukovat skladbu a to přiměřeně svým individuálním schopnostem
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
97
5.2.19 Studijní zaměření Hra na basovou kytaru
Učební plán
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na basovou
kytaru
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ
VOLITELNÉ
Ročník
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na basovou kytaru
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
popíše zásady správného držení nástroje a správného postoje u hry
•
vyjmenuje jména strun
•
popíše správné postavení levé a pravé ruky na nástroji, včetně tlumení strun oběma
rukama
•
přečte noty v bas. klíči v I. poloze nebo I. zúžené poloze
•
hraje zpaměti snadná rytmická cvičení a to v V. poloze
98
2. ročník
Žák:
•
zná zásady uvolňování levé ruky při hře
•
používá střídání prstů pravé ruky
•
pomocí základních výrazových prostředků reaguje na náladu skladby
•
hraje s druhým nástrojem (např. klavír, kytara) i s nahrávkou
•
popíše noty v basovém klíči v V. poloze
3. ročník
Žák:
•
čte a hraje noty v basovém klíči v I. poloze a I. zúžené poloze a V. poloze
•
hra jednoduchých skladeb z listu
•
je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu
•
uplatňuje své vědomosti a dovednosti při hře v souborech a hudebních skupinách
4. ročník
Žák:
•
doprovodí jednodušší píseň a modifikuje navržený doprovod
•
zvládá zahrát vybrané durové stupnice
•
se seznamuje s různými styly a žánry hudby poslechem nahrávek a konzultacemi
s pedagogem
•
uplatňuje své dosavadní znalosti a technické schopnosti v souborové hře
5. ročník
Žák:
•
umí si naladit nástroj
•
dokáže samostatné přípravy za pomocí navržených technických cvičení
•
rozlišuje různé styly a žánry (rock, jazz, latin)
•
hraje základní formu blues z akordických značek a vede walking bass v jednoduché
podobě
•
dbá na rozvíjení svého harmonické a rytmického cítění
•
profiluje se ve svém stylovém zaměření
99
6. ročník
Žák:
•
se rozehraje na základě speciálních uvolňovacích cvičení techniky hry pro obě ruce
•
zahraje techniky hry (slap, taping, flagolet)
•
orientuje ve složitějším notovém a rytmickém zápise partů a učí se analyzovat jejich
obtížnost a připravit se na jejich zdárné nastudování
•
zahraje rozšířené blues
•
dokáže být spoluodpovědný za výkony a výsledky kolektivu v souborové hře
7. ročník
Žák:
•
podílí se na výběru vhodného repertoáru pro absolventské vystoupení
•
uplatňuje všechny teoretické i praktické poznatky nabyté dosavadním studiem
•
využívá základních způsobů techniky hry na basovou kytaru
•
používá složitější notový zápis a rytmické rozdělení, prohlubuje základy kráčejícího basu
•
hodnotí vlastní výkon v hodinách i na vystoupeních diskuzí s pedagogem
•
vytváří si zvukovou představu a realizuje ji
•
je schopen využít a použít svůj nástroj v interpretaci různých hudebních žánrů
•
doprovodí z akordických značek technikou walking bass
•
využívá svých znalostí a schopností při hře v hudebních souborech a skupinách
s různým stylovým zaměřením
•
připravuje se celoročně na ukončení I. stupně absolventským vystoupením v kolektivní
hře
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
zvládá pravidelnou údržbu nástroje
•
utváří si poslechem názor na dané umělecké dílo,
•
aktivně se podílí se svým pedagogem na výběru studovaných skladeb
•
rozezná a určí všechna notová označení ve studované skladbě, skladbu se samostatně
naučí
100
•
zná zásady domácí přípravy
•
aktivně se zapojuje do souhry (souborová a komorní hra)
2. ročník
Žák:
•
rozšiřuje svou techniku doprovodu (latin, walking bass)
•
popíše různé efekty používané pro basový nástroj, ví, jak je v základu použít
•
vede diskusi s učitelem o různých stylech hudby, napodobuje je podle svého zájmu
a zaměření
•
uplatňuje se v komorní či souborové hře
•
analyzuje nejen vlastní výkony, hru a styl, ale dokáže rozebrat a zhodnotit výkony
ostatních
3. ročník
Žák:
•
obohacuje své možností studiem hry na 5-ti nebo 6-ti strunný nástroj, popřípadě se
seznamuje i s hrou na elektroakustickou baskytaru a učí se poznávat její zvukové a
technické možnosti.
•
prohlubuje své harmonické a bluesové cítění v návaznosti na složitější rytmické rozdělení.
•
hraje z listu jednodušší party tak, aby mohl dle akordických značek hrát a doprovodit,
popřípadě sám tvoří walking bass v dané skladbě
•
zná zásady údržby svého nástroje
•
navrhne prstoklad při nácviku frázování v nových skladbách
•
zhodnotí slyšené výkony, sebekriticky hodnotí vlastní výkon, analyzuje vlastní chyby
•
navrhuje repertoár s ohledem na jeho technickou dispozici
4. ročník
Žák:
•
aktivně se podílí na výběru repertoáru a dle svých herních předpokladů využívá všech
způsobů hry a technických možností nástroje
•
reaguje na interpretaci skladeb různých stylových zaměření a žánrů a tento svůj názor
slovně formulovat a hledat argumenty k dialogu nad hudebním dílem
•
formuluje vlastní názor na interpretaci hudby a prohlubuje tak své znalosti a schopnosti
v interpretaci studovaných skladeb
101
•
vyzná se v oblasti akustiky v základních modulačních a efektových zařízeních a zná
jakou mají zvukovou charakteristiku a konzultuje s pedagogem kdy a v jaké skladbě by
se daly využít
•
aktivně se připravuje na ukončení studia II. stupně
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
102
5.2.20 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje A
Učební plán
I. stupeň
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na bicí
nástroje A
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ
VOLITELNÉ
Ročník
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č. 5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na bicí nástroje A
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí držet paličky, rozeznává odskakovaný a vyhrávaný úder
•
správně drží tělo a má základní návyky pro hru na malý buben
•
reaguje na rytmické otázky rytmickými odpověďmi
•
má svou sluchovou představivost o rytmu
•
dokáže pojmenovat bicí nástroje používané v hodinách
103
2. ročník
Žák:
•
rozlišuje dynamiku p, mf, f
•
umí zahrát rytmický doprovod –polka- valčík
•
se orientuje v jednoduchém notovém zápisu pro malý buben a bicí soupravu a v
bubenickém názvosloví
•
umí zahrát jednoduchý rytmický doprovod na perkusní nástroje-shekere, a go-go…
•
hraje kratší cvičení vytvořené učitelem
•
je schopen seřídit si židličku pro pohodlné hraní…
3. ročník
Žák:
•
se orientuje ve hře na melodické bicí nástroje
•
je schopen zahrát dvěma paličkami lidovou píseň, zvládá víření tlakem
•
orientuje se v notovém zápisu pro malý buben a bicí soupravu, tympány
•
je schopen opakovat rytmické úryvky vytleskáváním nebo zpíváním
•
rozlišuje a dokáže používat čtvrťové, osminové, šestnáctinové počítání, odděluje fráze
čtyřtaktové a osmitaktové
•
používá zvukomalebných bicích nástrojů k vyjádření nálady skladby
•
uvědomuje si výšku tónů dokáže ji rozlišit
•
dokáže rozlišovat hraní v dynamice p, mf, f
•
umí pojmenovat bicí nástroje perkuse-dle možností školy - vybavenosti
•
je schopen hrát s více hráči - hra v komorních seskupeních
4. ročník
Žák:
•
umí zahrát jednoduchý rockový doprovod,
•
se orientuje v technice hry na djembe - open úder, bass úder
•
realizuje hru dvojitých úderů a paradidlů v základním tvaru
•
užívá pokročilejší techniku hry na malý buben
•
je schopen zahrát jednoduchou koncertní skladbu na rytmický nebo melodický nástroj
s doprovodem jiného nástroje
•
je schopen vystupovat na podiu před posluchači
104
5. ročník
Žák:
•
se orientuje ve hře čtyřtaktových a osmitaktových rytmických frází
•
hraje bluesové a swingové doprovody
•
hraje delší a náročnější koncertní skladby na rytmické a melodické nástroje
•
je schopen v popové nebo rockové kapele, umí zahrát rytmický doprovod na surdo
(samba)
•
vytváří jednoduchý break při hře doprovodů
•
rozlišuje hudební styly a období
6. ročník
Žák:
•
zvládá hru tanečních doprovodů pro bicí soupravu
•
se orientuje v základech hry na bongo a conga o, c, b, f, mf - úderová technika
•
využívá techniku tlumení při hře na tympány
•
má tvůrčí přístup při hraní v hudebním souboru
•
používá triolových a synkopových notových zápisů
•
hraje náročnější koncertní skladbu na rytmický i melodický bicí nástroj
•
dokáže poslechem hudební nahrávky vytvořit rytmický doprovod na bicí soupravu dle
možností a vybavení školy
7. ročník
Žák:
•
hraje víření tlakem i dvojitými údery
•
při hře na melodické bicí nástroje je schopen hrát jednoduchou skladbu čtyřmi paličkami
•
dokáže vytvořit rytmický doprovod na perkusní nástroje
•
aplikuje všechny dosud nabyté vědomosti a dovednosti pro samostatnou práci
•
dokáže se orientovat při hře ve větším hudebním seskupení - bicí soubor
•
hraje metličkami a využívá jemných barevných odstínů
•
seřídí a naladí si malý buben (bicí soupravu)
•
dokáže zahrát čtyřtaktové a osmitaktové sólové improvizace
•
se orientuje v historickém vývoji bicích nástrojů
•
dokáže naladit tympány a hrát podle požadavků dirigenta – vedoucího souboru
105
•
je schopen přednést vyvážený absolventský program
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
používá techniku hry MB - dvojité údery odskakované a umí je kombinovat
s vyhrávanými údery
•
hraje a používá paradidle v základním tvaru i ve variacích
•
umí hrát přírazy vyhrávané – jednoduché, dvojité
•
umí si seřídit židličku a bicí soupravu pro pohodlné hraní
•
využívá základní techniku hry na perkusní nástroje, conga, bongo
•
umí doprovodit son montuno, bolero
2. ročník
Žák:
•
se orientuje při hře doprovodů pop, rock, a latin musik-samba, bossa nova, mambo,
rhumba
•
propojuje a využívá získané dovednosti při hře rytmických ozdob - trojitý příraz a čtverný
příraz vyhrávaný
•
zvládá rytmické doprovody při hře na perkusní nástroje ( Brasil -samba-batucada,bahia:
conga,bongo, shekere, a go- go repinique,surdo,tamborim, caixa, cuica, triangl)
•
analyzuje hru s ostatními hráči na bicí nástroje, kombinuje hru paličkami a rukama
•
zvládá čtení partitury pro bicí nástroje v souborové hře
3. ročník
Žák:
•
zvládá rytmické doprovody blues, funk, swing, mozambique, songo
•
aplikuje nabyté zkušenosti a technické dovednosti ve hře na perkusní nástroje Afriky
(djembe, cowbells, doundoum, sangbang, kenkeni )a využívá je při hře v bicím souboru
•
využívá technických a rytmicko melodických dovedností při hře na balafon, kalimba,
logdrum - dle dispozic školy
•
hraje polyrytmy
106
•
zvládá kombinaci hry na jeden doprovodný nástroj se dvěma nebo třemi nástroji(multiperkusion)
•
umí si naladit bicí nástroj dle požadavků a vkusu skladby
4. ročník
Žák:
•
využívá nabytých zkušeností a dovedností k přípravě absolventského koncertu
•
uplatňuje techniku hry na tympány (přelaďování)
•
kombinuje hru na bicí soupravu se hrou na perkusní bicí nástroje a melodickémultipekusion
•
se orientuje ve hře na bicí nástroje Cuby - congo, bongo
•
používá rytmy clave 3:2, 2:3 (maracas, guiro, timbáles, woodblok, campana)
•
improvizuje dle svých technických dovedností
•
vyhledává a realizuje se v tzv. workshopech pro svou další seberealizaci
•
samostatně nastuduje koncertní skladby
•
uplatňuje své dovednosti a znalosti ve hře na bicí nástroje při zapojení do hry s různými
soubory a kapelami
•
zná a orientuje se v historii hry na bicí nástroje
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
107
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
108
5.2.21 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje B
Učební plán
I. stupeň
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
Hra na bicí
nástroje B
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Nauka o hudbě
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
POVINNĚ
VOLITELNÉ
Ročník
Komorní a
souborová
hra
Sborový
zpěv
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava ke hře na hudební nástroj je uvedena v učebních
plánech studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Hra na bicí nástroje B
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí držet paličky a zná podstatu správného sezení na stoličce
•
pojmenuje jednotlivé části bicí soupravy
•
chápe notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou včetně pomlk
•
hraje podle jednoduchého notového zápisu
•
dokáže vysvětlit základní pojmy jako takt, doba a tempo
•
má informativní přehled o nejpoužívanějších perkusních nástrojích
109
2. ročník
Žák:
•
dokáže interpretovat 2 stupně dynamiky (p, f)
•
chápe šestnáctinové noty včetně pomlk
•
hraje jednoduché breaky
•
hraje nejjednodušší doprovody hudebních stylů na soupravu
•
zvládá jednoduchý rytmický doprovod na perkusní nástroje
3. ročník
Žák:
•
dokáže interpretovat 3 stupně dynamiky (p, mf, f)
•
používá jednoduché přírazy
•
hraje náročnější rytmy včetně breaků na 2 doby
•
orientuje se v jednoduchém bicím partu včetně opakovaček
•
podle schopností a dispozic je schopen naladit a seřídit nástroj
•
orientuje se v základní technice hry na perkusní nástroje
4. ročník
Žák:
•
dle svých možností zvládá víření tlakem na malý buben
•
hraje rytmickou stupnici od čtvrťových not po šestnáctiny, včetně trioly
•
umí hrát breaky na 4 doby a dodržovat čtyřtaktí a osmitaktí
•
používá vlastní nápady při doprovodu skladeb
•
zahraje jednoduchou melodii na melodický nástroj
5. ročník
Žák:
•
používá základní typy paradidlů
•
zahraje rytmickou stupnici včetně sextoly
•
hraje pokročilá koordinační a technická cvičení
•
zvládá doprovody různých tanečních rytmů
•
vymyslí a zapíše si jednoduchý rytmus
110
6. ročník
Žák:
•
zvládá víření tlakem na malý buben
•
obohacuje hru o nové prvky, např. dvojité přírazy, rim shot a další
•
hraje z listu jednoduché skladby
•
rozezná základní hudební styly, např. jazz, blues, rock a další
•
zná orchestrální nástroje
•
uplatní techniku na melodické a perkusní nástroje
7. ročník
Žák:
•
používá různé druhy víření
•
je schopen si seřídit a naladit bicí soupravu
•
umí pracovat s hudební nahrávkou
•
dokáže zahrát čtyřtaktové a osmitaktové sólové improvizace
•
zvládá základní techniku hry na perkusní nástroje
•
na melodické nástroje hraje skladby a etudy úměrné jeho schopnostem
•
pokud jde žák na konzervatoř, procvičuje si program ke zkouškám
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
učí se nové prvky na malý buben
•
samostatně řeší problematiku nástrojové techniky
•
ovládá základní principy koordinace hry
•
čte jednoduché partitury pro bicí nástroje
•
hraje doprovody základních hudebních stylů na soupravu
•
pracuje s výrazem projevu
2. ročník
Žák:
•
analyzuje a kombinuje hru paličkami a metličkami, nebo špejlemi
•
prohlubuje si znalost rytmů a složitějších doprovodů
•
umí číst a hrát z listu náročnější skladby
111
•
pracuje s hudební nahrávkou a vytváří si vlastní představu o interpretaci
•
tvoří vlastní improvizace a fill in
•
dokáže použít své dovednosti v neprofesionální umělecké praxi
3. ročník
Žák:
•
zdokonaluje svůj hudební projev a roli bubeníka
•
zvládá jednoduchý swingový doprovod
•
umí hrát blues a orientuje se ve struktuře skladby
•
umí si naladit bicí nástroj dle požadavků a vkusu skladby
•
komunikuje se spoluhráči v souboru a přenáší do hry vlastní interpretaci
•
seznamuje se s novými hudebními styly
4. ročník
Žák:
•
je schopen poslechem hudební nahrávky zapsat a interpretovat bicí part
•
dokáže zahrát 4-taktové a 8-taktové sólové improvizace
•
zvládá techniku hry na tympány, včetně přelaďování
•
je schopen zahrát jednodušší skladbu na melodický nástroj
•
má základní přehled o historii bicích nástrojů
•
využívá nabytých zkušeností a dovedností v praxi
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
112
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
113
5.2.22 Studijní zaměření Sólový zpěv
Učební plán
I. stupeň
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
1
1
1
1
1
1
1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1
1
1
1
1
Komorní
zpěv
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
Sborový
zpěv
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
Sólový zpěv
Nauka o hudbě
POVINNĚ VOLITELNÉ
II. stupeň
Komorní a
souborová
hra
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Žák si volí jeden ze skupiny volitelných předmětů jako povinný. Na návrh třídního učitele mohou volitelné předměty
navštěvovat i žáci nižších ročníků, žák může navštěvovat i více volitelných předmětů, varianty jsou voleny v závislosti na
vzdělávacích potřebách žáka a možnostech školy.
2. Zařazení žáka do povinně volitelných předmětů je zapsáno ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a
v katalogu o průběhu studia v rubrice poznámky.
3. Žák je zařazen na základě posouzení studijních předpokladů v rámci vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra do
kteréhokoli kolektivního seskupení v rámci hudebního oboru (pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku).
4. Vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě může být realizován i v rámci předmětu Sborová nauka o hudbě.
5. Hodinové dotace ve II. stupni předmětu Hra na nástroj a ze skupiny povinně volitelných předmětů schvaluje ředitel podle
zaměření žáka na návrh vyučujícího hlavního oboru
6. Tabulace s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět příprava k sólovému zpěvu je uvedena v učebních plánech
studijních zaměření přípravného studia č.5.2.1
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Sólový zpěv
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
při zpěvu dbá na správné a přirozené držení těla
•
klidně dýchá
•
měkce nasazuje tón v hlavové rezonanci pomocí brumenda
•
při interpretaci dokáže spolupracovat s jednoduchým doprovodem
•
zpívá jednoduché lidové a umělé písně
114
2. ročník
Žák:
•
kontroluje vědomě pěvecký postoj (klidné a hluboké dýchání na bránici)
•
v rámci studovaného repertoáru rozšiřuje postupně hlasový rozsah
•
uvědomuje si pěvecké fráze
•
při interpretaci má správnou pěveckou artikulaci
•
zpívá zpaměti s doprovodem
•
spojuje notový zápis s hudební představou
3. ročník
Žák:
•
při zpěvu dodržuje přirozený pěvecký postoj
•
zpívá v hlavové rezonanci v celém svém hlasovém rozsahu
•
při interpretaci repertoáru použije základní dynamiku a agogiku (zpěv forte nepoužívá)
•
při zpěvu lidových a umělých písní uplatňuje získané pěvecké dovednosti (klidný
nádech, měkké nasazení tónu, zpěv legata)
4. ročník
Žák:
•
soustavně kontroluje přirozené a správné držení těla při zpěvu
•
postupně zvládá žeberně brániční dýchání
•
zvládá funkční a pohotové ovládání mluvidel
•
rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah
•
obohacuje melodicky hlasová cvičení, pívá oběma směry
•
zdokonaluje zpěv plynulé kantilény,prodlužuje a zdokonaluje zpěv dechové fráze, je
schopen dynamického odstínění
•
používá při zpěvu dynamickou a agogickou škálu
•
uvědoměle pěstuje a prohlubuje paměť
•
interpretované písně umí ztvárnit výrazově
•
dbá na dodržování hlasové hygieny
5. ročník
Žák:
•
zdokonaluje žeberně brániční dýchání a uvědomělé budování dechové opory
115
•
používá uvědomělé spojování hlavové a hrudní rezonance,navozování voix mixtu
•
dbá na vyrovnávání hlasu v celé hlasové poloze
•
nadále rozšiřuje svůj hlasový rozsah
•
má povědomí o mutaci používá cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových
zlomů
•
zvládá zpěv plynulé kantilény,prodlužuje a zdokonaluje dechové fráze,je schopen
dynamického odstínění
•
pěstuje svou hudební představivost i hudební paměť
6. ročník
Žák:
•
uvědoměle používá žeberně brániční dýchání s dechovou oporou
•
dbá na vyrovnání hlasu v celé jeho poloze (mutace)
•
používá zpěv plynulé kantilény, prodlužuje a zdokonaluje dechové fráze, je schopen
dynamického odstínění
•
rozvíjí hudební představivost,je schopen výrazového ztvárnění písní
•
uvědoměle pěstuje a prohlubuje hudební paměť
•
dbá na stylové a výrazové ztvárnění písní
•
dodržuje hlasovou hygienu a uplatňuje její zásady
7. ročník
Žák:
•
využívá žeberně brániční dýchání s dechovou oporou
•
ke zdokonalení dechové opory umí v přiměřené dynamice používat mezza di voce
•
používá měkké a opřené nasazení tónu,dbá na dokonalou artikulaci a pěveckou dikci
•
má vyrovnaný hlas v celé hlasové poloze
•
má vypěstovaný smysl pro výrazové ztvárnění nálady a charakteru studovaných písní
•
uvědoměle pěstuje a prohlubuje paměť
•
interpretované písně umí ztvárnit výrazově i stylově ty pak umí uplatnit na veřejných
koncertních vystoupeních
•
rozlišuje hlavní zásady písní různých žánrů a stylů
•
je schopen interpretovat populární nebo jazzový repertoár (při zvládnutí všech
požadovaných technických a uměleckých dovedností)
•
dodržuje hlasovou hygienu a uplatňuje její zásady
116
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
uvědoměle používá žeberně brániční dýchání, buduje dechovou oporu
•
vyrovnává hlas v celé hlasové poloze na základě voix mixtu
•
rozšiřuje hlasový rozsah, vyrovnává a spojuje hlasové rejstříky
•
rozvíjí zpěv plynulé kantilény, zdokonaluje dechové fráze
•
zvládá dokonalou artikulaci a pěveckou dikci
•
rozvíjí hudební představivost a hudební paměť, zpívaný repertoár podřizuje stylové
interpretaci
•
zdokonaluje získané pěvecké dovednosti, zvládá interpretaci populárních a jazzových
písní
2. ročník
Žák:
•
zdokonaluje žeberně brániční dýchání a uvědomělé budování dechové opory
•
ke zdokonalení dechové opory umí v přiměřené dynamice používat mezza di voce
•
soustavně rozšiřuje hlasový rozsah, dbá na vyrovnávání a spojování rejstříků v celé
hlasové poloze
•
je schopen zpěvu plynulé kantilény s prodlužováním a zdokonalováním dechových frází
•
interpretuje vokální skladby různých stylů a žánrů, má smysl pro kultivovaný pěvecký
projev
•
uplatňuje získanou pěveckou techniku, dechovou techniku, zvládá základní požadavky
pro správné pochopení jazzového rytmu při interpretaci populárních a jazzových skladeb
3. ročník
Žák:
•
používá soustavně dechovou techniku, uvědoměle pracuje s dechovou oporou, zvládá
mezza di voce
•
nadále soustavně rozšiřuje hlasový rozsah, vyrovnává hlas v celé hlasové poloze
•
uvědoměle využívá zpěv plynulé kantilény, zvládá vedení a prodlužování dechových
frází
117
•
je schopen interpretace vokálních skladeb různých stylových období, používá
dynamickou a agogickou škálu s ohledem na výrazové ztvárnění a charakter
interpretované skladby
•
samostatně pracuje při korepetici
•
při interpretaci populárních a jazzových písní zvládá synkopizaci, akcentování na
lehkých dobách, swig
4. ročník
Žák:
•
zvládá dechovou techniku, techniku mezza di voce, dechovou oporu a uvědoměle s ní
pracuje
•
má vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu
•
má vypěstovaný smysl pro krásu plynulé kantilény a hudební fráze, vokalizace a dikce je
adekvátní obsahu zpívaného textu
•
je schopen stylové a žánrové interpretace písní různých stylových období, uplatňuje
získané technické a umělecké dovednosti v kultivovaném pěveckém projevu (dynamika,
agogika, výraz)
•
samostatně vnímá strukturu a obsah vokální hudby
•
samostatně volí prostředky uměleckého vyjádření
•
při interpretaci populárních a jazzových vokálních skladeb zvládá techniku off-beat,
zvládá rytmické a intonační vazby v celé hlasové poloze
Vyučovací předmět: Komorní zpěv
Základní studium I. stupně
4.- 7. ročník
Žák:
•
zvládá zpěv dvojhlasu, udrží se ve vedoucí melodii dvojhlasé skladby
•
udrží se ve druhém hlase dvojhlasé skladby
•
uplatňuje a aplikuje pěvecké dovednosti získané v individuální výuce sól. zpěvu
•
intonuje čistě, rytmicky přesně a zřetelně artikuluje
•
zpívá vícehlasé skladby přiměřené obtížnosti s instrumentálním doprovodem
•
přečte notový zápis komorních skladeb, rozvíjí zpěv z listu
•
aktivně se účastní práce v kolektivu
118
Základní studium II. stupně
1.- 4.ročník
Žák:
•
interpretuje vícehlasé písně a uplatňuje získané technické a umělecké dovednosti,
proniká do struktury vícehlasého repertoáru
•
zpívá a capella
•
zpívá zpaměti ve vícehlasých skladbách dle svého hlasového rozsahu s instrumentálním
doprovodem
•
čte partituru, zpívá z listu studované skladby
•
při interpretaci komorního vokálního repertoáru zvládá dechovou techniku, intonaci
a artikulaci
•
interpretuje vokální skladby různých stylů a žánrů
•
při interpretaci vícehlasého repertoáru uvědoměle a kultivovaně pracuje se získanými
technickými a výrazovými prostředky
Vyučovací předmět: Nauka o hudbě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je společný pro všechna studijní
zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je uveden pod
kapitolou 5.2.26
Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra je společný pro všechna
studijní zaměření hudebního oboru mimo studijní zaměření Sborový zpěv a Skladba a je
uveden pod kapitolou 5.2.27
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sborový zpěv v kapitole 5.2.23
119
5.2.23 Studijní zaměření Sborový zpěv
Učební plán
I. stupeň
Ročník
Sborový zpěv
Sborová nauka o
hudbě
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
Komorní zpěv
0,5
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Výuka ve vyučovacím předmětu Sborový zpěv se realizuje v přípravném studiu (Skřivánci) a na I. stupni základního studia
v pěveckém sboru Slavíci (1. – 2. roč.), v pěveckém sboru Kosi (3. – 4. roč.) a v pěveckém sboru Ostravský dětský sbor
(5.- 7. roč.). V Ostravském dětském sboru se výuka realizuje i v II. stupni základního studia. Žáci mohou na I. stupni
základního studia s ohledem na svou pěveckou vyspělost přecházet v rámci předmětu Sborový zpěv mezi jednotlivými
sbory.
2.
Součástí předmětu Sborový zpěv jsou tyto činnosti: Hudebně pěvecká průprava, Zpěv z listu, Nácvik komorních partů (pro
1.stupeň studia).
3.
Součástí předmětu Sborová nauka o hudbě jsou tyto činnosti: Intonace a sluchová analýza, Rytmus, Slohová
interpretace.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Sborový zpěv
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
při zpěvu správně sedí nebo stojí, nadechuje a vydechuje pomocí bránice
•
při zpěvu má uvolněnou spodní čelist a horní patro
•
měkce nasazuje tón ve své hlasové poloze s pomocí brumenda a vokálů v rozsahu c1c2
•
intonuje melodie malého rozsahu dle zapsaného notového záznamu
•
rytmizuje jednoduché kombinace not dlouhých a krátkých ve formě rytmických ozvěn
•
tvoří samohlásky a souhlásky s uplatněním v jednoduchých dětských básnických textech
2. ročník
Žák:
•
zpívá ve své přirozené hlasové poloze a používá základní principy dechové techniky ve
stoje a vsedě
120
•
intonuje jednohlasé melodie dle notového zápisu v durové tónině
•
intonuje jednoduchou melodii podle sluchu
•
rytmizuje základní hodnoty not, tečkovaného rytmu a synkop s vytleskáváním a
počítáním nahlas
•
artikuluje samohlásky a souhlásky (za účelem srozumitelnosti zpívaného textu)
s aplikací v lidových a umělých písních
•
zazpívá jednohlasou melodii zpaměti
•
pojmenuje základní dynamická a agogická označení (p – mf, f, crescendo, decrescendo)
•
reaguje na dirigentská gesta v daném tempu a dynamice
3.ročník
Žák:
•
intonuje zapsanou melodii ve stupnicové řadě a kvintakordu pomocí nápěvků lidových
písní
•
intonuje jednoduché lidové a umělé písně s použitím terciového (lidového) dvojhlasu
•
zpívá umělé písně soudobých skladatelů
•
sleduje dirigentská gesta a adekvátně na ně reaguje
4.ročník
Žák:
•
použije sborový dech v rámci delších melodických frází
•
prokáže schopnost vyrovnávání vokálů v oktávové řadě oběma směry
•
čte sborovou partituru u studovaných skladeb
•
intonuje mollové stupnice harmonické v obou směrech
•
intonuje čisté, velké a malé intervaly pomocí opěrných lidových písní
5.ročník
Žák:
•
získanou pěveckou techniku uplatňuje v interpretování polyfonních skladeb
•
používá znalosti ze základů kontrapunktu
•
intonuje chromatické postupy (stupnice)
•
zpívá vícehlas z listu
121
6.ročník
Žák:
•
zpívá v rozšířeném hlasovém rozsahu v hlasové skupině sopránů a altů
•
předvede sborové skladby složitějších rytmických útvarů
•
intonuje intonační souzvuky soudobé sborové tvorby
•
rozliší stylovost jednotlivých stylových období (renesance – soudobá hudba)
7. ročník
Žák:
•
zvládá hlavové posazení tónu a vyrovnanost vokálů
•
ovládá měkké a akcentované nasazení tónu
•
ovládá sborové (řetězové) dýchání ve skladbách polyfonních a chorálových
•
ovládá tvoření konzonantů pro dosažení dokonalé artikulace zpívaného textu
•
se orientuje ve vyrovnanosti sborového čtyřhlasu
•
podle svých individuálních schopností zvládá hlasový rozsah od b – as2 (soprán) a od f
– e2 (alt)
•
je schopen veřejného vystoupení a orientuje se v interpretaci renesanční, klasické a
soudobé sborové tvorby
•
orientuje se ve sborovém způsobu doprovodu sólistů v lidových písních
•
zvládá interpretaci kantátových děl se smíšeným sborem a symfonickým orchestrem
•
reaguje na pokyny a gesta orchestrálního dirigenta
•
orientuje se ve sborové partituře
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
při zpěvu prokáže vyrovnanost vokálů a hlavové posazení tónu
•
umí použít sborové dýchání (řetězové) v delších melodických frázích
•
zpívá skladby sborového čtyřhlasu
•
interpretuje s jistotou polyfonní skladby
2. ročník:
Žák:
•
propojuje své nabyté vědomosti i pro sólový projev v rámci sborové skladby
•
propojuje hlasové rejstříky v celém svém hlasovém rozsahu
122
•
zpívá jistě sborové skladby romantismu
•
interpretuje specifické skladby pro dívčí pěvecké sbory
3.ročník:
Žák:
•
je schopen technicky odlišit větší dynamické rozdíly
•
rozliší barevnost dvojhlasu (soprán, alt)
•
interpretuje specifické skladby určené ženským sborům
•
dokáže se orientovat v souzvuku orchestru
•
zpívá z listu s větší intonační jistotou
4. ročník
Žáci:
•
ovládá vyrovnávání hlasových rejstříků v celém rozsahu
•
má vypěstované návyky kultivovaného sborového zpěvu
•
využívá všech hlasových technik k reprodukci hudebních stylů od renesance po tvorbu
soudobou
•
zvládá interpretaci úprav populárních skladeb amerických autorů a francouzských
šansonů
•
zazpívá z listu svůj sborový part a v krátkém čase zvládne i sborový vícehlas
•
zvládá repertoár zkomponovaný pro ženské komorní sbory
Vyučovací předmět: Sborová nauka o hudbě
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
čte noty v celé notové osnově v houslovém klíči a je schopen rozlišovat dynamiku dle
určených dynamických znamének, chápe rozdíly mezi lidovou písní a skladbami
umělými na základě odposlechu a vlastní sborové interpretace
•
orientuje se v durové stupnici
123
2. ročník
Žák:
•
vytvoří durovou stupnici od C, G, D, F, B pomocí posuvek a chápe vztahy mezi celým
tónem a půltónem
•
vnímá odposlechem složitější dynamické odlišnosti mezi pp, mp, f a ff
•
rozpozná hudební nástroje smyčcové a je schopen určit jejich název odposlechem
•
poznává formu kánonu a orientuje se v jeho interpretaci prostřednictvím lidových písní
Žák:
3.ročník:
•
zvládá vytvoření durové stupnice a durového kvintakordu od D, A, E, ES, AS
•
poslechem určí podle výškové polohy a barvy druh lidského hlasu
•
na základě poslechu určí názvy dřevěných dechových nástrojů a orientuje se ve vokální
formě jako je opera a kantáta
4. ročník
Žák:
•
vytvoří mollovou stupnici harmonickou, melodickou a aiolskou od tónu a, e , d
•
rozpozná instrumentální skladebné formy jako jsou koncert, symfonie a symfonická
báseň
•
vnímá principy vokální renesanční polyfonie a rozpozná sluchově a vizuálně základní
druhy žesťových dechových nástrojů
•
zvládá formou rytmického diktátu zápis daného rytmu
•
při poslechu skladeb rozezná tempo skladby ( pomalé, střední a rychlé)
5. – 7.ročník
Žák:
•
vytvoří durové stupnice do 7 křížků a bé a orientuje se v jejich předznamenání
•
ovládá pojmy tónina, enharmonická záměna a transpozice
•
má přehled o nejvýznamnějších hudebních skladatelích 20.stol., kteří se věnují sborové
tvorbě pro děti ( Martinů,Mácha, Lukáš, Raichl, Hurník, Eben, Vičar)
•
rozliší tónorod (dur x moll)
•
rozliší nástroje smyčcové
•
intonačně reprodukuje kvintakord dur na podkladu lidových písní
•
intonuje na základě fonogestiky učitele
124
•
vědomě uplatňuje rytmické cítění – hra na tělo, jednoduchá rytmizace (systém „otázka
– odpověď“, opakování rytmických motivů – ostinátní doprovod písně)
•
ovládá názvy not a pomlk podle délky (šestnáctinová, osminová, čtvrťová, půlová, celá)
•
orientuje se v zápisu not – houslový a basový klíč
•
dokáže doplnit rytmické hodnoty v rámci taktu (3/8, 6/8)
•
používá posuvky (křížek, bé, odrážka), zaznamená pořadí křížků a bé
•
rozliší v notovém zápisu tečku u noty, korunu, staccato, legato, ligaturu, repetici
•
ovládá základní hudební pojmy (tempová označení a názvosloví)
•
zaznamená durovou stupnici a přirozené půltóny
Vyučovací předmět: Komorní zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní zpěv je uveden ve studijním zaměření
Sólový zpěv v kapitole 5.2.22
125
5.2.24 Studijní zaměření Skladba
Učební plán
I. stupeň
Ročník
Skladba
Improvizace
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Výuka předmětu Skladba je realizována individuálně nebo ve skupině dvou až čtyř žáků.
2. Výuka předmětu Improvizace je realizována kolektivně.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Skladba
Základní studium I. stupně
1. ročník: Cesta malých motivků, nápěvů a forem
Žák:
•
uplatňuje výrazové možnosti vysokých a nízkých poloh nástroje a hlasu
•
hudebně vyjadřuje různé nálady (vesele, smutně, vznešeně…)
•
zapisuje melodické linky v jednohlase v sudém i lichém taktu
•
reprodukuje jednoduché motivy a melodie (zadané učitelem)
•
využívá pentatoniku a dur-mollový systém s menším počtem předznamenání (malé
kadence)
•
využívá lidových říkadel k tvorbě melodických a rytmických prvků (jednohlas)
•
rozpoznává motiv, předvětí a závětí, příp. imitace v kratších skladbičkách
2. ročník: Cesta od nápěvků k motivům
Žák:
•
nachází výrazové efekty samotných intervalů a tónových řad
•
hudebně vyjadřuje pocity a jejich proměny v čase (pohádky, příběhy)
•
zapisuje dvojhlasé melodie v malé písňové formě
•
analyzuje delší rytmické a melodické útvary a následně je reprodukuje
126
•
využívá tóniny dur a moll s větším počtem předznamenání, inspiruje se celotónovou
řadou
•
využívá rýmované básničky k tvorbě krátkých písňových útvarů s nástrojovým
doprovodem
•
rozpoznává základní taneční formy (pochod, valčík…), variace a ronda, rozšíření a
krácení motivu
3. ročník: Cesta od motivů k tématům
Žák:
•
využívá nezvyklé nástrojové barvy a efekty (hra na struny, preparování …)
•
hudebně vyjadřuje mimohudební zážitky (výtvarné a literární předlohy)
•
zapisuje skladby s různou instrumentací v kratších formách (malá písňová forma, malé
rondo, variace)
•
rozvine schopnosti dialogu a variačního obohacování motivů a témat
•
využívá dalších tónin dur a moll (rozšířená kadence), inspiruje se chromatickou řadou
•
tvoří písně i dvojhlas s jednoduchým instrumentálním doprovodem
•
rozpoznává suitu, témata sonátové formy v komorním i symfonickém obsazení
4. ročník: Cesta kontrastních témat
Žák:
•
tvoří malé suity kontrastních tanců, používá vedlejší stupně, případně mimotonální
dominanty
•
obohacuje
se
různými
motivy
a
tématy
známějších
skladeb
k vytváření
charakteristických nálad a citů
•
improvizuje v hudebních plochách s využitím kontrastu tempa, dynamiky, barvy (clustery,
glissando, zvukomalba)
•
používá akordické značky při doprovodu písní či tanců
•
instrumentuje skladby pro dva libovolné nástroje nebo dětský hlas s doprovodem
•
objasní výrazové možnosti konsonancí a disonancí, pravidelné i nepravidelné pulzace
5. ročník: Cesta oblastí hlavních a vedlejších témat
Žák:
•
tvoří skladby nebo písně s využitím period a jednoduchých modulací
127
•
ve své tvorbě užívá hudebními anagramy a symboly (s využitím ostinata nebo
harmonické kadence)
•
improvizuje s plynulým růstem dynamiky a tempa i s využitím dramatičnosti kontrastních
ploch
•
hraje podle značek různé stylizace doprovodu, zapisuje skladby s různou instrumentací
•
instrumentuje skladby pro tři nástroje nebo dětský sbor
•
odvodí aleatorní postupy na základě realizace grafické partitury
6. ročník: Cesta k analýze skladeb
Žák:
•
tvoří neperiodické věty v rozšířené tonalitě s využitím různých druhů práce s tématem
•
používá harmonický plán písní a kratších skladeb k variacím a parafrázím
•
improvizuje v delších plochách s představou kulminace, gradace i kontrastu na základě
předem vytvořeného schématu
•
analyzuje hudební plochy na základě poznání harmonických vztahů a forem i jejich
emotivního významu
•
instrumentuje pro kvartet nebo čtyřhlasý sbor
•
porovnává minimalistické postupy (malé změny základní figury a její transpozice)
7. ročník: Cesta k absolventské práci
Žák:
•
tvoří ve větších hudebních formách (sonáta, písňový cyklus, vokálně instrumentální dílo)
•
svou tvorbu obohacuje stylotvornými prvky různých historických epoch
•
inspiruje se dalšími možnými kontrasty v hudbě (homofonní – polyfonní, tonální –
atonální, akustická – elektronická atd.)
•
analyzuje vlastní absolventské práce
•
instrumentuje pro malý orchestr (klasický, ale i taneční či jazzový)
•
využívá tónové řady (série) při tvorbě motivů a hudebních ploch
Základní studium II. stupně
1. ročník: Cesta malých nápěvků a forem
Žák:
•
umí se pomocí improvizace orientovat v různých hudebních stylech a tóninách
128
•
dokáže komponovat vlastní kratší skladbu instrumentální i vokální s využitím literární
složky převzaté nebo vlastní
•
ve své tvorbě prakticky využívá základů tektoniky a komponuje ve formách malých i
velkých písňových nebo rondových
•
zvládá základy vokálního a instrumentálního kontrapunktu a motivické práce
•
dokáže se teoreticky i prakticky orientovat v základech analýzy skladeb různých
historických epoch
•
prakticky zvládá instrumentace zejména vlastních skladeb pro hudební nástroje a jejich
seskupení podle hudebního obsahu a podle kompozičního záměru mladého skladatele,
totéž platí i u kompozic vokálních
•
zvládá dle svých možností základy práce notačních programů
2. ročník: Cesta od nápěvků k tématům
Žák:
•
umí improvizovat ve dvojici v různých hudebních stylech a tóninách
•
dokáže komponovat přiměřeně rozsáhlejší hudební dílko instrumentální i vokální
•
umí využít základních znalostí tektoniky, kontrapunktu a harmonie při tvorbě větších
hudebních ploch
•
ve své tvorbě prakticky využívá formy písňové, variační nebo rondové
•
analyzuje kratší skladby různých hudebních epoch
•
prakticky instrumentuje vlastní skladby přiměřeným počtem nástrojů, příp.hudebních
souborů podle hudebního obsahu skladby a autorského záměru mladého skladatele
•
umí používat podle možností notační programy
3. ročník: Cesta kontrastních témat
Žák:
•
umí improvizovat sólově,ve dvojici i ve skupině v různých stylech,žánrech a tóninách
•
dokáže komponovat přiměřeně rozsáhlejší skladby instrumentální, vokální skladby, kde
využívá propojení obou těchto složek
•
využívá tónové řady – série - a při tvorbě hudebních ploch, ve své tvorbě využívá
rostoucích znalostí a praktických zkušeností harmonie, kontrapunktu a forem
•
svá dílka komponuje ve formách rozsáhlejších a v kombinaci složek vokálních a
instrumentálních
•
zdařile instrumentuje pro větší vokálně-instrumentální hudební soubory, dokáže pro
jejich členy rozepsat party včetně případných transpozic
129
•
využívá notačních programů ve své autorské tvorbě a také v instrumentacích, včetně
rozpisu partů pro interprety
4. ročník: Cesta k absolventské práci
Žák:
•
zdařile improvizuje na různá témata, v různých stylech, žánrech a tóninách sólově i
v souborech,bezpečně ovládá improvizaci podle harmonických i akordických značek ve
všech tóninách
•
dokáže komponovat přiměřeně rozsáhlou a obsahově přiměřenou absolventskou práci
•
analyzuje vlastní absolventskou práci
•
připraví pomocí notačních programů party pro interprety své skladby
•
dokáže se podle svých schopností podílet při nastudování své absolventské skladby
•
umí připravit pro školní archiv notový zápis a dle možností i zvukovou nahrávku svých
skladeb
Vyučovací předmět: Improvizace
Základní studium I. stupně
1. – 3. ročník
Žák:
•
ovládá základní hudební názvosloví
•
teoreticky i prakticky ovládá malé kadence v dur i moll do 3 křížků a 3 bé
•
zvládá základy motivické práce
•
harmonizuje jednoduché lidové písně dur i moll
•
analyzuje rytmy,druhy taktů a tvoří jednoduché rytmické figury
•
sluchově analyzuje intervaly,tóniny a akordy dur,moll, harmonicky spojuje akordy přísně
v rozloze těsné
•
analyzuje variace, rondo, malou písňovou formu
•
analyzuje kontrapunktické formy (kánon)
•
instrumentuje jednoduché písně a skladby pro různá seskupení
•
zapisuje do not jednoduchý melodický a rytmický diktát
•
ovládá transpozice jednoduchého modelu do blízkých tónin
130
4. – 7. ročník
Žák:
•
bezpečně ovládá základní hudební názvosloví
•
bezpečně ovládá malé a velké kadence ve všech tóninách dur a moll do 5 křížků a 5 bé
•
ovládá všechny druhy motivické práce
•
harmonizuje složitější lidové písně dur i moll,
•
analyzuje složitější rytmické struktury,složené takty a tvoří bohaté rytmické figury
•
bezpečně analyzuje všechny intervaly,tóniny a akordy doškálné i alterované
•
ovládá spojování akordů přísně i volně v rozloze těsné i široké
•
bezpečně rozpoznává a analyzuje velké formy ronda, variací, velkou písňovou formu a
sonátovou formu
•
bezpečně analyzuje kontrapunktické formy kánon, fugato, fugu
•
instrumentuje složitější skladby pro různá seskupení nástrojů
•
instrumentuje složitější písně pro pěvecké sbory
•
orientuje se v netradičních formách a jejich zápisech
•
instrumentuje pro jazzové soubory a orchestry
•
zapisuje do not melodický,rytmický a harmonický diktát
•
ovládá transpozice složitějšího modelu do blízkých tónin
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
ovládá základní hudební názvosloví
•
ovládá malé a velké kadence dur i moll do 6 křížků a 6 bé
•
zvládá základní druhy motivické práce
•
harmonizuje lidové písně v dur i moll. příp. církevních tóninách
•
analyzuje složitější rytmické figury a složené takty
•
analyzuje intervaly, tóniny a akordy doškálné i nedoškálné
•
ovládá spojování akordů přísně i volně v rozloze těsné i široké ve všech polohách
•
rozpoznává malé i velké formy písňové, rondové,variační a sonátové
•
analyzuje kontrapunktické formy (kánon, fugato, fugu)
•
instrumentuje skladby pro různá seskupení
•
instrumentuje písně pro různá seskupení
131
•
orientuje se v jednodušších formách netradičních zápisů
•
instrumentuje jednodušší skladby pro jazzové soubory
•
zapisuje do not melodicko-rytmický a harmonický diktát
•
ovládá transpozice modelu blízkých i vzdálenějších tónin a základní druhy modulací do
blízkých tónin
2. – 4. ročník
Žák:
•
ovládá základní hudební názvosloví
•
ovládá malé a velké kadence ve všech tóninách dur a moll
•
zvládá všechny druhy motivické práce
•
harmonizuje lidové písně v dur i moll. příp. církevních tóninách
•
analyzuje složitější rytmické figury a složené takty
•
analyzuje intervaly, tóniny a akordy doškálné i nedoškálné
•
ovládá spojování akordů přísně i volně v rozloze těsné i široké a ve všech polohách
•
rozpoznává malé i velké formy písňové, rondové,variační a sonátové
•
analyzuje kontrapunktické formy kánon,fugato,fugu
•
instrumentuje skladby pro různá seskupení
•
instrumentuje písně pro různá seskupení
•
orientuje se v jednodušších formách netradičních zápisů
•
instrumentuje jednodušší skladby pro jazzové soubory
•
zapisuje do not melodicko-rytmicko-harmonický diktát
•
ovládá transpozice složitějšího modelu do vzdálených tónin,ovládá základní druhy
modulací
132
5.2.25 Studijní zaměření integrované Multimediální tvorba
Studijní zaměření multimediální tvorba se realizuje jako: integrované studijní zaměření
vzniklé kombinací vzdělávacích obsahů uměleckých oborů, z nichž toto studijní
zaměření vzniká. Při určení hodinových dotací vycházíme z rámcového učebního plánu
dominantního-hudebního oboru s tím, že škola má možnost tyto hodinové dotace dále
posílit ve vazbě na začleněné obsahy integrovaných oborů-výtvarný obor.
Učební plán
I. stupeň
Ročník
Skladba
Multimediální tvorba
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Výuka předmětu skladba a multimediální tvorba jsou vyučovány individuálně nebo ve skupině.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Multimediální tvorba
Základní studium I. stupně
1.ročník
Žák:
•
používá midi-sequencer
•
umí improvizovat s midi-sequencerem
•
pracuje s předvolbami tzv. paterny v různých žánrech filmové hudby
•
umí zaznamenat vlastní motiv do midi a použít ho v jiných multimediálních prostředcích
•
umí zhudebnit kratší hudební texty a náměty ke kratším filmům
2.ročník
Žák:
•
umí použít větší škálu hudebních nástrojů
•
je schopen pracovat s master-mixem
133
•
umí kombinovat různé žánry a dokáže vystihnout atmosféru uměleckého filmového
prostoru
•
umí udělat video-storyboard (komiks)
•
je schopen jeho ozvučení
3. ročník
Žák:
•
je schopen lépe a efektivněji pracovat s filmovým časem a řadit jednotlivé motivy do
smysluplného celku
•
prohlubuje práci s jedním motivem v čase
•
je schopen zjasnit a zprůhlednit myšlenku zadaného výtvarného díla
•
umí pracovat ve zvukomalebné podobě s neobvyklými nástroji (spinet, marimba aj.)
•
experimentuje s barvou nástrojů
•
umí pracovat se synchronizací nasnímaného video-storyboardu v počítačové podobě se
základním hudebním podtextem
4. ročník
Žák:
•
chápe jednotlivé symboly a dokáže je vyjádřit hudební formou při práci s midisequencerem
•
dokáže hudebně vyjádřit kontrast mezi jednotlivými symboly
•
vytváří hlavní motiv jako ucelenou skladbu vystihuje kontrast motivů v nastávajícím
filmovém díle
•
umí vyrobit vlastní podobu hudební představy na pozadí známého filmu
•
rozlišuje žánry zpracovávaného textu a pracuje s jejich prvky
•
hlouběji proniká do ovládání midi-sequenceru Yamaha QY100
5. ročník
Žák:
•
dokáže napodobením přenést do symboliky své vlastní pocity
•
slyší a rozlišuje kontrast mezi vlastní tvorbou a původním filmovým dílem
•
vytváří hlavní motiv jako ucelenou skladbu vystihuje kontrast motivů v nastávajícím
filmovém díle
•
umí vyrobit vlastní podobu hudební představy na pozadí známého filmu
•
rozlišuje žánry zpracovávaného textu a pracuje s jejich prvky
134
•
je schopen se technicky přiblížit k výslednému sound-mixu oblíbeného filmu
6. ročník
Žák:
•
je schopen zhudebnit vlastní monolog (vnitřní hlas)
•
vědomě pracuje se vstupními významovými prvky, které objasňují pochopení jeho tvorby
•
vytváří hlavní motiv jako ucelenou skladbu vystihuje kontrast motivů v nastávajícím
filmovém díle
•
umí vyrobit vlastní podobu hudební představy na pozadí známého filmu
•
rozlišuje žánry zpracovávaného textu a pracuje s jejich prvky
•
je schopen nahrát si svůj vlastní hlas a dotvořit jej na základě používaných technických
prostředků do uceleného tvaru
7. ročník
Žák:
•
na základě vlastní literární předlohy vytváří komplexní zvukovou atmosféru
potencionálního filmového díla
•
je schopen analýzy vlastní tvorby, která zvýrazňuje a obohacuje výsledek jeho úsilí
•
vytváří hlavní motiv jako ucelenou skladbu vystihuje kontrast motivů v nastávajícím
filmovém díle
•
umí vyrobit vlastní podobu hudební představy na pozadí známého filmu
•
rozlišuje žánry zpracovávaného textu a pracuje s jejich prvky
•
používá techniku s vlastní kreativitou a umí docílit konečného výsledku
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
umí pracovat s videokamerou a na jednoduchý záběr vytvoří zvukovou a hudební kulisu
•
je citlivý k ruchu v obraze a vhodně jej doplňuje filmovou hudbou
•
je schopen v natočeném záběru vystihnout podstatné prvky, tvořící plasticitu a tyto prvky
nahradit prvky hudebními
•
analyzuje ruchy okolního světa a je schopen je transponovat do zvukomalby
135
•
nahrává ruchy a analyzuje je po stránce technické i hudební a dotváří tak vzájemnou
symbiózu
2. ročník
Žák:
•
videokamerou natáčí rytmické prvky (běžící lidé, ploty…)a umí vytvořit hudební
ekvivalent daných rytmických prvků
•
rytmické prvky ve videozáznamu doprovází hudební atmosférou, která je v příkrém
rozporu – kontrastu - s obrazem
•
kombinuje kontrast ruchu a jeho vlastní hudební tvorby
•
umí zkombinovat plasticitu obrazu a zvuku
3. ročník
Žák:
•
dokáže realizovat parodii s předem natočeným hlasovým doprovodem
•
umí natočit vlastní videoart a dotvořit jej vlastním hudebním dílem
•
umí charakterizovat současná filmová a hudební díla různých žánrů a má na ně vlastní
názor
•
analyzuje cizí dílo
•
přijímá a hodnotí jeho významotvorné prvky
•
vytváří různé žánry podle vlastní fantazie
4. ročník
Žák:
•
realizuje vlastní literární námět nebo představu s předem natočeným hlasovým
doprovodem, který dotváří vlastním hudebním textem
•
rozšiřuje a prohlubuje své znalosti současných filmových a hubeních stylů a žánrů
•
je schopen analýzy vlastního díla a sebereflexe
•
je schopen realizace různých stylů a žánrů s propojením nových technických výrazových
prostředků (notační programy)
136
Vyučovací předmět: Skladba
Základní studium I. stupně
1. ročník:
Žák:
•
hudebně vyjadřuje různé nálady (vesele, smutně, vznešeně)
•
zapisuje melodické linky v jednohlase v sudém i lichém taktu
•
reprodukuje jednoduché motivy a melodie (zadaných učitelem)
•
rozpoznává motiv, předvětí a závětí, příp. imitace v kratších skladbičkách
2. ročník:
Žák:
•
hudebně vyjadřuje pocity a jejich poměny v čase (pohádky, příběhy)
•
analyzuje delší rytmické a melodické útvary a následně je reprodukuje
•
rozpoznává základní taneční formy (pochod, valčík atd.), variace a ronda, rozšíření a
krácení motivu
3. ročník:
Žák:
•
využívá nezvyklé nástrojové barvy a efekty (např. hra na struny, preparování)
•
hudebně vyjadřuje mimohudební zážitky (výtvarné a literární předlohy)
•
zapisuje skladby s různou instrumentací v kratších formách (malá písňová forma, malé
rondo, variace)
4. ročník:
Žák:
•
obohacuje se různými motivy a tématy známějších skladeb k vytváření
charakteristických nálad a citů
•
improvizuje v hudebních plochách s využitím kontrastu tempa, dynamiky, barvy (clustery,
glissando, zvukomalba)
•
používá akordické značky při doprovodu písní či tanců
•
instrumentuje skladby pro dva libovolné nástroje nebo dětský hlas s doprovodem
5. ročník:
Žák:
•
tvoří skladby nebo písně s využitím period a jednoduchých modulací
137
•
ve své tvorbě užívá hudebními anagramy a symboly (s využitím ostinata nebo
harmonické kadence)
•
zapisuje skladby s různou instrumentací
•
instrumentuje skladby pro tři nástroje nebo dětský sbor
6. ročník:
Žák:
•
tvoří neperiodické věty v rozšířené tonalitě s využitím různých druhů práce s tématem
•
používá harmonický plán písní a kratších skladeb k variacím a parafrázím
•
improvizuje v delších plochách s představou kulminace, gradace i kontrastu na základě
předem vytvořeného schématu
•
analyzuje hudební plochy na základě poznání harmonických vztahů a forem i jejich
emotivního významu
7. ročník:
Žák:
•
tvoří ve větších hudebních formách (sonáta, písňový cyklus, vokálně instrumentální dílo)
•
svou tvorbu obohacuje stylotvornými prvky různých historických epoch
•
inspiruje se dalšími možnými kontrasty v hudbě (homofonní – polyfonní, tonální –
atonální, akustická – elektronická atd.)
•
analyzuje vlastní absolventské práce
•
instrumentuje pro malý orchestr (klasický, ale i taneční či jazzový)
•
využívá tónové řady (série) při tvorbě motivů a hudebních ploch
Základní studium II. stupně
1. ročník:
Žák:
•
umí se pomocí improvizace orientovat v různých hudebních stylech a tóninách
•
dokáže komponovat vlastní kratší skladbu instrumentální i vokální s využitím literární
složky převzaté nebo vlastní
•
ve své tvorbě prakticky využívá základů tektoniky a komponuje ve formách malých i
velkých písňových nebo rondových
•
zvládá základy vokálního a instrumentálního kontrapunktu a motivické práce
138
•
dokáže se teoreticky i prakticky orientovat v základech analýzy skladeb různých
historických epoch
•
prakticky zvládá instrumentace zejména vlastních skladeb pro hudební nástroje a jejich
seskupení podle hudebního obsahu a podle kompozičního záměru mladého skladatele,
totéž platí i u kompozic vokálních
•
zvládá dle možností základy práce notačních programů
2. ročník:
Žák:
•
umí improvizovat ve dvojici v různých hudebních stylech a tóninách
•
dokáže komponovat přiměřeně rozsáhlejší hudební dílko instrumentální i vokální
•
umí využít základních znalostí tektoniky, kontrapunktu a harmonie při tvorbě větších
hudebních ploch
•
ve své tvorbě prakticky využívá formy písňové, variační nebo rondové
•
analyzuje kratší skladby různých hudebních epoch
•
prakticky instrumentuje vlastní skladby přiměřeným počtem nástrojů, příp.hudebních
souborů podle hudebního obsahu skladby a autorského záměru mladého skladatele
•
umí používat podle možností notační programy
3. ročník:
Žák:
•
umí improvizovat sólově, ve dvojici i ve skupině v různých stylech, žánrech a tóninách
•
dokáže komponovat přiměřeně rozsáhlejší skladby instrumentální, vokální skladby, kde
využívá propojení obou těchto složek
•
využívá tónové řady – série - a při tvorbě hudebních ploch, ve své tvorbě využívá
rostoucích znalostí a praktických zkušeností harmonie, kontrapunktu a forem
•
svá dílka komponuje ve formách rozsáhlejších a v kombinaci složek vokálních a
instrumentálních
•
zdařile instrumentuje pro větší vokálně-instrumentální hudební soubory, dokáže pro
jejich členy rozepsat party včetně případných transpozic
•
využívá notačních programů ve své autorské tvorbě a také v instrumentacích, včetně
rozpisu partů pro interprety
139
4. ročník:
Žák:
•
dokáže komponovat přiměřeně rozsáhlou a obsahově přiměřenou absolventskou práci
•
analyzuje vlastní absolventskou práci
•
připraví pomocí notačních programů party pro interprety své skladby
•
dokáže se podle svých schopností podílet při nastudování své absolventské skladby
•
umí připravit pro školní archiv notový zápis a dle možností i zvukovou nahrávku svých
skladeb
140
5.2.26 Vyučovací předmět Nauka o hudbě
Školní výstupy vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět : Nauka o hudbě
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
rozpozná celý tón, půltón v durové stupnici
•
vnímá kratší hudební prezentace
•
zazpívá jednoduchou tónovou řadu v dur (1.- 8.st.)
•
ovládá názvy not a pomlk podle délky (čtvrťová, půlová, celá )
•
dokáže doplnit rytmické hodnoty v rámci taktu (3/4, 2/4, C)
•
pozná posuvky (křížek, bé, odrážka)
2. ročník
Žák:
•
rozliší tónorod (dur x moll)
•
rozliší nástroje smyčcové
•
intonačně reprodukuje kvintakord dur na podkladu lidových písní
•
intonuje na základě fonogestiky učitele
•
vědomě uplatňuje rytmické cítění – hra na tělo, jednoduchá rytmizace (systém „otázka
– odpověď“, opakování rytmického motivu – ostinátní doprovod písně)
•
ovládá názvy not a pomlk podle délky (šestnáctinová, osminová, čtvrťová, půlová, celá)
•
orientuje se v zápisu not – houslový a basový klíč
•
dokáže doplnit rytmické hodnoty v rámci taktu (3/8, 6/8)
•
umí použít posuvky (křížek, bé, odrážka), zaznamená pořadí křížků a bé
•
rozliší v notovém zápisu tečku u noty, korunu, staccato, legato, ligaturu, repetici
•
ovládá základní hudební pojmy (tempová označení a názvosloví)
•
umí zaznamenat durovou stupnici a přirozené půltóny
3. ročník
Žák:
•
dokáže sluchově rozlišit základní intervaly
141
•
rozpozná celý tón, půltón v durové stupnici a dokáže jej zahrát za pomoci klaviatury
•
je schopen soustředěně vnímat hudební prezentace
•
dokáže poslechem rozlišit jednotlivé nástrojové skupiny (smyčcové, dechové dřevěné,
strunné)
•
intonačně reprodukuje kvintakord dur i moll na podkladu lidových písní
•
intonuje čisté a velké intervaly na základě nápěvkových písní
•
je schopen zazpívat jednoduchý dvojhlas – kánon
•
vytváří jednoduchou melodii, podloženou textem
•
ovládá různé takty (sudé, liché metrum)
•
dokáže vytvářet doprovod v rámci svých možností
•
umí utvořit základní intervaly (1-8)
•
umí transponovat drobný hudební motiv do jiné tóniny
•
orientuje se v druzích mollových stupnic
•
dokáže odvozovat durové stupnice (kvartový a kvintový kruh)
•
rozumí pojmu stejnojmenná a paralelní stupnice
•
umí určit enharmonické tóny s využitím klaviatury
4. ročník
Žák:
•
je schopen soustředěného poslechu
•
dokáže poslechem rozlišit jednotlivé nástrojové skupiny (smyčcové, dechové dřevěné,
drnkací, žesťové)
•
intonačně reprodukuje kvintakord dur i moll a jeho obraty
•
dokáže improvizovat, vytvořit jednoduchý druhý hlas (lidový dvojhlas), doprovod na
nástroj v rámci svých možností
•
ovládá různé takty (sudé, liché metrum, složené takty)
•
dokáže improvizovat a vytvářet doprovod v rámci svých možností
•
umí utvořit základní a odvozené intervaly (malé, zvětšené, zmenšené)
•
umí utvořit tónický kvintakord a jeho obraty (dur i moll)
•
umí vytvořit harmonickou kadenci (T-S-D-T)
•
umí rozpoznat dvojitý křížek a dvojité bé
•
chápe princip malé písňové formy a dokáže jej použít na jednoduché lidové písni
142
5. ročník
Žák:
•
je schopen soustředěného poslechu a dle svých možností jej hodnotit
•
rozliší jednotlivé nástrojové skupiny v symfonickém orchestru (smyčcové, dechové
dřevěné, drnkací, žesťové, bicí), má základní znalosti o stavbě nástrojů jednotlivých
skupin)
•
zazpívá jednoduchý part z listu
•
improvizuje, vytvoří jednoduchý druhý hlas (lidový dvojhlas), doprovod na nástroj v rámci
svých možností
•
ovládá různé takty (sudé, liché metrum, složené takty) a dokáže je reprodukovat
•
improvizuje a vytváří doprovod v rámci svých možností
•
umí utvořit dominantní septakord a jeho obraty
•
umí rozpoznat a použít dvojitý křížek a dvojité bé
•
využívá znalosti z hudební teorie při nácviku a provádění skladeb na studovaný nástroj
(nebo při zpěvu)
•
rozumí skladbě hudebních forem (malá písňová forma, menuet, rondo, sonátová forma)
143
5.2.27 Vyučovací předmět Komorní a souborová hra
Školní výstupy vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět : Komorní a souborová hra
Základní studium I.stupně
4. – 7. ročník
Žák:
•
respektuje dohodnutá pravidla pro společnou práci jako je dochvilnost, osobní příprava,
péče o nástroj
•
v rámci svých možností produkuje odpovědně svůj part (souhra, reaguje na gesta
vedoucího či dirigenta orchestru, souhra, vnímá svou vlastní úlohu v hudebním tělese)
•
uvědomuje si členění skladby a získané vědomosti aplikuje v rámci svého partu a
požadavků dirigenta orchestru
•
zodpovědně se podílí na společném veřejném vystoupení (respektování dohodnutých
časů, oblečení, chování na jevišti, soustředění při výkonu)
Základní studium II. stupně
1. – 4. ročník
Žák:
•
respektuje dohodnutá pravidla pro společnou práci jako je dochvilnost, osobní příprava,
péče o nástroj
•
dle svých možností pomáhá při organizaci zkoušek či vystoupení v rámci
souboru
(zkušenější méně zkušeným)
•
při studiu i interpretaci skladby vychází z poznatků členění skladby a dokáže reagovat na
požadavek dirigenta orchestru
•
kultivovaně pracuje s technickými i výrazovými prostředky (rytmické cítění, frázování
a
artikulace, dynamika a vnímání změn) na požadavek dirigenta orchestru, případně
pomáhá méně zkušeným spoluhráčům
•
zodpovědně se podílí na společném veřejném vystoupení (respektování dohodnutých
časů, oblečení, chování na jevišti, soustředění při výkonu)
144
3.3 Vzdělávací obsah výtvarného oboru
Výtvarný obor umožňuje prostřednictvím aktivní výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka
jako uměleckého prostředku žákovy komunikace.
Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí myšlení, vnímání, představivost, estetické cítění,
vynalézavost a spontánní kreativitu.
Studium nabízí žákům nejen radost z vlastní tvorby, ale také jim dává možnost prezentovat
své výtvarné práce na veřejných výstavách, přehlídkách a soutěžích. Dovednosti a
schopnosti, které žáci získají dlouholetým studiem, vytvářejí předpoklad pro úspěšné složení
zkoušky na střední škole s výtvarným zaměřením.
5.3.1 Studijní zaměření Přípravné studium
Studijní zaměření Přípravné studium se uskutečňuje před I.stupněm základního studia a je
určeno žákům od 5 let v trvání jednoho nebo dvou let.
Učební plán
Ročník
Přípravná výtvarná tvorba
1.
2.
3
3
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Přípravná výtvarná tvorba
1.ročník
Žák
•
používá základní výtvarné techniky a materiály
•
rozezná základní a prostorové tvary
•
rozezná základní barevnou škálu
•
je schopen základní výtvarné komunikace
145
2.ročník
Žák
•
se dokáže jednoduše výtvarně vyjadřovat na základě svých představ a fantazie
•
umí hravou formou experimentovat se základními výtvarnými technikami a materiály
•
se zapojí do výtvarné hry a sděluje svůj výtvarný pohled na svět
5.3.2 Studijní zaměření Výtvarná tvorba
Učební plán
I. stupeň
Ročník
Výtvarná tvorba
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
II.
III.
IV.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Předmět výtvarná tvorba obsahuje tvorbu plošnou, prostorovou a výtvarnou kulturu.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
používá základní plošné, prostorové a výtvarné techniky a materiály
•
umí pracovat s linií a tvary
•
dokáže rozlišit svět rozumu a fantazie a převést ho do vizuální podoby
2. ročník
Žák:
•
umí použít základní obrazotvorné prvky, linii, barvu a tvar
•
ovládá základní výtvarné techniky způsobem odpovídajícímu věku, dodržuje pracovní
postupy
•
komponuje barevné, tvarové a prostorové vztahy ve výtvarné práci
146
3. ročník
Žák:
•
umí převést děj, náladu, smyslový podnět aj. do vizuální podoby
•
má vypracovány základní pracovní návyky a využívá je
•
umí rozeznat odlišnost výrazu prací druhých žáků a akceptuje ji
•
dokáže se postupně seznamovat se světem výtvarné kultury a v tematických
rozhovorech si začíná vytvářet výtvarný názor
4. ročník
Žák:
•
dokáže použít obrazotvorné prvky v plošném vyjadřování – linii, barvu, světlo, tvar,
prostor atd.
•
umí používat klasické výtvarné techniky (kresbu, malbu, grafiku) a techniky prostorové
tvorby (modelování)
•
má schopnost zobrazit vizuální realitu
5. ročník
Žák:
•
používá různé techniky vizuálně obrazného sdělení a prostorových činností
•
ovládá vícepohledovou kompozici v tvaru a formátu
•
dokáže abstraktně vyjádřit své psychické pocity a nálady
6. ročník
Žák:
•
samostatně pracuje na zadané práci
•
ovládá plošné i prostorové výtvarné techniky
•
propojuje spontánní práci se studijním realistickým zpracováním
7. ročník
Žák:
•
dokáže dlouhodobě a samostatně řešit zadaný úkol
•
využívá k vlastní tvorbě předměty z oblasti výtvarné kultury, hudby, literatury aj.
•
prezentuje své práce na veřejnosti
•
dokáže se orientovat ve vývoji výtvarného umění, rozpozná hlavní umělecké směry a
slohy a v diskuzi umí formulovat vlastní výtvarný názor
147
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
dokáže samostatně řešit zadaný úkol a využít výtvarné techniky plošné i prostorové
tvorby
•
je schopen inspiračně využít vlastní náměty
•
respektuje výtvarné názory druhých a podílí se na týmové spolupráci
2. ročník
Žák:
•
dokáže systematicky a dlouhodobě tvořit
•
je schopen nacházet výtvarné podněty pro svou práci v dějinách výtvarné kultury
•
umí při výtvarné realizaci experimentovat
3. ročník
Žák:
•
vědomě přemýšlí nad zpracováním svého díla
•
vědomě uplatňuje výraz a kompozici
•
dokáže bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení
4. ročník
Žák:
•
umí samostatně tvořit a ovládá způsoby výtvarného vyjadřování plošné i prostorové
tvorby
•
je schopen originálně zpracovat výtvarné zadání
•
má vytvořen svůj vyhraněný styl a dokáže ke své práci zaujmout stanovisko
•
zvládá orientaci v hlavních rysech historického vývoje uměleckých slohů a směrů,
zajímá se o současné výtvarné dění, podněty hledá v různých oblastech života, kultury
a vědy
148
4.4
Vzdělávací obsah Tanečního oboru
Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický
kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Také vychovat
absolventa, který je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech,
absolventa s celoživotní láskou a úctou k umění.
Tanec je umělecký směr, který rozvíjí celou osobnost člověka, podchycuje a rozvíjí nadání
dětí, probouzí v nich smysl pro krásu pohybu, tvůrčí schopnosti a prohlubuje duševní život
člověka.
Tanečník se seznamuje se stavbou a strukturou těla, učí se ho používat na základě správných
principů různých stylů tance, má možnost naučit se orientovat v různých oblastech spojených
s tanečním projevem, je veden k lásce ke kulturnímu dědictví národa. Taneční obor je rovněž
nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři, a to stejně pro obor taneční, herecký i
pro populární muzikál.
5.4.1 Studijní zaměření Přípravné studium
Studijní zaměření Přípravné studium se uskutečňuje před I.stupněm základního studia a je
určeno žákům od 5-ti let v trvání jednoho nebo dvou let.
Učební plán A- jedno nebo dvouleté přípravné studium
Ročník
1.pololetí
2.pololetí
Přípravná taneční výchova
1
1
Přípravná taneční praxe
1
1
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Vyučovací předměty Přípravná taneční výchova a Přípravná taneční praxe mohou být s ohledem na individuální potřeby
žáků vyučovány v blocích.
149
Učební plán B- jedno nebo dvouleté přípravné studium
Ročník
Přípravná taneční výchova
1.
2.
1
1
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Vyučovací předmět Přípravná taneční výchova obsahuje taneční výchovu i taneční praxi.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Přípravná taneční výchova
Žák:
•
správně drží postavení těla vleže i ve stoje
•
předvede základní jednoduché cviky obratnosti (kotoul vpřed, plazení, svíčka)
•
popíše a ukáže jednoduché prostorové dráhy (kruh, diagonála)
•
vytleská jednoduchý rytmus
•
popíše, vyjmenuje a předvede různé druhy běhů, chůzí, skoků a poskoků
•
při cvičení ohýbá končetiny v kloubech a dopíná chodidlo
•
předvede pohyb na zadané téma, slovně popíše vlastní pohyb
Vyučovací předmět: Přípravná taneční praxe
Žák:
•
dokáže vystoupit před diváky a předvést naučený tanec, pohybovou vazbu, či prvek
150
5.4.2
Studijní zaměření Tanec
učební plán
I .stupeň
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Taneční techniky
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
Moderní styly
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Taneční praxe
1
1
1
2
1,5
1,5
1,5
Ročník
Taneční schopnosti
I.
II.
III.
IV.
2
2
3
3
2
2
1
1
Poznámky k učebnímu plánu:
1.
Vyučovací předměty Taneční techniky,Moderní styly a Taneční praxe v I.stupni a Taneční praxe
a Taneční schopnosti v II.stupni mohou být s ohledem na individuální potřeby žáků vyučovány
v blocích.
Školní výstupy vyučovacích předmětů
Vyučovací předmět: Taneční techniky
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
vědomě pohybuje horními i dolními končetinami ve svalovém napětí
•
dokáže určit prostorovou dráhu (diagonálu, postavení čelem a zády k učiteli, kruh aj.)
•
zapojuje se do práce v kolektivu
•
popíše jednoduchý taneční prvek
2. ročník
Žák:
•
vloží probranou taneční techniku do jednoduchého zadaného prvku v pomalém tempu
na místě i v prostoru
•
při pohybu v prostoru využívá neomezeně rekvizitu
•
popíše princip provedení viděného jednoduchého prvku
•
vyjmenuje názvy základních pohybů horních a dolních končetin (chůze, běhy, skoky,
poskoky aj.)
151
3. ročník
Žák:
•
využívá taneční techniku v jednoduchých tanečních prvcích
•
propojuje probranou taneční techniku s jednoduchým pohybem v taneční variaci
v základním prostorovém postavení (diagonála, čelem, bokem a zády k učiteli)
v kolektivu i samostatně
•
používá rekvizitu (míč, stuhu, šátek atd.) k doplnění pohybu
•
popíše specifické pohyby člověka
•
spolupracuje v kolektivu při jednoduchých tanečních úkolech
•
popíše a předvede taneční prvek na základě viděného či zadaného pohybu
4. ročník
Žák:
•
zvládá techniku v probíraném tanečním prvku
•
používá nabytou techniku v jednoduchých tanečních variacích v prostorových liniích, ve
skupině i s partnerem
•
zvládá používání rekvizity u jednoduchého pohybu
•
dokáže slovně popsat pojem „specifický pohyb člověka“ a předvést ho na jednoduchém
pohybu
•
pracuje v kolektivu při různých tanečních aktivitách
•
předvádí technicky náročnější prvek na základě principu přesného provedení a umí ho
(ten princip) slovně popsat
•
zná odborné názvy probíraného stylu tance, dle slovního zadání je schopen předvést
sled jednoduchých prvků a naopak
5. ročník
Žák:
•
zvládá techniku pohybu v probíraném stylu tance v jednodušších variacích
•
vkládá nabytou taneční techniku do složitějších tanečních variací v jednodušších
prostorových tvarech, ve skupině i s partnerem
•
dokáže použít rekvizitu k pohybu
•
je schopen předvést své vlastní specifické pohyby v krátké pohybové variaci
•
začleňuje se do kolektivu při pohybových hrách, improvizacích aj.
•
vytváří krátkou pohybovou variaci s přesně prováděnými prvky na základě jejich principů
•
vyjadřuje se v přesných názvech daného tanečního stylu a umí slovně vytvořit kratší
pohybovou variaci
152
6. ročník
Žák:
•
zvládá technickou část pohybu ve složitějších tanečních variacích v probíraném
tanečním stylu
•
dovede využít nabytou taneční techniku při zadané pohybové variaci v prostorových
drahách a tvarech, ve skupině i s partnerem
•
využívá plně při tanci rekvizitu k umocnění pohybu, či smyslu choreografie
•
využívá a prohlubuje při improvizaci své vlastní, specifické pohyby
•
aktivně spolupracuje s kolektivem při řešení složitých úkolů, nácvicích tanců a jiných
záležitostech
•
vytváří delší pohybové variace, při kterých vědomě využívá základní principy pohybů
•
používá přesné názvy prvků v probíraném tanečním stylu, dokáže popsat delší
pohybovou variaci a naopak
7. ročník
Žák:
•
zvládá složitou techniku v různých probraných tanečních stylech na odpovídající taneční
úrovni
•
využívá nabytou taneční techniku při jakémkoliv pohybu v celém tanečním prostoru,
v práci ve skupině i s partnerem
•
plně uplatňuje v tanci rekvizitu
•
realizuje v taneční variaci i osobité pohyby, vědomě a cíleně pracuje na jejich
prohlubování
•
zodpovědně se zapojuje do práce v kolektivu v nejrůznějších interpretačních i tvůrčích
činnostech
•
zná principy různých tanečních stylů a využívá je v jakémkoliv pohybu
•
používá přesné názvy prvků v různých stylech tance, dokáže ve viděné složité
choreografii najít probírané prvky a nazvat je
153
Vyučovací předmět: Moderní styly
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
rozpoznává a rozdělí pomocí sluchu jednoduché hudební ukázky dle tanečních stylu
(klasická hudba, disko, lidová hudba, populární hudba aj.)
2. ročník
Žák:
•
rozliší a pojmenuje probrané hudebně-taneční styly
3. ročník
Žák:
•
nazve, popíše a sluchem rozpozná v hudebních ukázkách probíraný taneční styl
4. ročník
Žák:
•
jednoduše charakterizuje probíraný taneční styl slovem i jednoduchým pohybem
5. ročník
Žák:
•
předvádí pohybem jednoduché charakteristické prvky probíraného žánru (znázorňuje je,
či o nich dokáže hovořit)
6. ročník
Žák:
•
zvládá slovně i pohybem předvést charakteristické vlastnosti probíraného tanečního
žánru
7. ročník
Žák:
•
zná různé taneční styly, jejich odlišnosti v práci s pohybem, dokáže je rozeznat a slovně
zhodnotit, zná jejich charakteristické znaky a zvládá jejich pohybové ztvárnění
154
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
•
rozliší sluchem základní znaky skladeb (rychlá, pomalá, mollová, durová, rytmus atd.)
•
přirozeně se pohybuje na hudební ukázku
•
předvede přirozeným tanečním projevem nálady
•
rozezná chyby ve viděném pohybu
2. ročník
Žák:
•
rozpozná u jednoduchého hudebního doprovodu předehru, hlavní část a dohru
•
pohybuje se přirozeně v prostoru se zaměřením na pohyby horních končetin na hudební
podnět
•
pohybově splní jednoduchý zadaný úkol s dětskou tématikou (vytváření zvířat pohybem,
denních činností, různá zaměstnání aj.)
•
přiřadí či předvede jednoduchý pohyb k základním lidským emocím (smutek, radost,
zlost, strach…)
•
vymyslí a popíše vlastní obsah hudební ukázky
•
hodnotí předvedený pohyb
3. ročník
Žák:
•
vytvoří jednoduchý pohyb probíraného tanečního stylu
•
reaguje přirozeným pohybem a tanečními prvky na hudební podnět
•
přiřazuje odpovídající taneční pohyby k lidským emocím, prožitkům aj.
•
vymýšlí námět vlastní improvizace, včetně jednoduchých pohybů
4. ročník
Žák:
•
sluchově rozdělí náročnější hudební předlohu na předehru, hlavní část a dohru
•
reaguje na hudební podnět jakýmkoliv probraným pohybem
•
splňuje zadaný jednoduchý pohybový úkol v krátké variaci s využitím taneční techniky
•
používá při vytváření jednoduchých variací taneční výraz, prožitek, či emoce
155
•
samostatně improvizuje ve skupině s využitím jednoduchých prvků
•
vytváří pohyby na hudební i nehudební podnět
•
vymýšlí taneční obsah jednoduché taneční variace, včetně pohybů
•
hodnotí technickou část prováděného prvku
•
na kratší pohybové variaci dokáže slovně posoudit předvedený výkon
•
vytváří vlastní jednoduché choreografie snadno pochopitelné pro ostatní
5. ročník
Žák:
•
orientuje se v jednoduché hudební předloze
•
reaguje pohybem na hudební podnět v jednodušších tanečních variacích
•
vymýšlí a předvádí vlastní krátké taneční variace na základě zadání úkolu učitelem
•
propojuje ve vlastních variacích techniku pohybu s emocemi a prožitky
•
zvládá improvizovat, i předvést naučený, či vlastní tanec před diváky
•
vytváří samostatně jednoduché pohybové variace na hudební i nehudební podnět
•
vymýšlí taneční děj a obsah složitější taneční variace, včetně pohybů
•
hodnotí technické provádění pohybů v kratší pohybové variaci
•
ohodnotí jednoduše taneční vystoupení
•
na jednoduchých choreografiích poznává jejich myšlenku, děj aj.
6. ročník
Žák:
•
zvládá orientaci v hudební předloze (předehra, hl.část, refrén, závěr)
•
dokáže pohybově reagovat na hudební podnět ve složitějších pohybových variacích
•
vytváří samostatně na zadaný úkol delší taneční variace s probranou technikou
•
vkládá do vlastních technicky náročných variací emoce a prožitky s tanečním výrazem
•
samostatně improvizuje ve skupině, i před ostatními
•
vytváří pohybové variace na hudební i nehudební podnět
•
vymýšlí samostatně obsah tance, jeho náplň, styl, děj aj.
•
hodnotí technickou stránku prováděných pohybů v náročných variacích
•
dokáže předvést nastudovaný tanec a ohodnotit i kriticky sebe sama, svou přípravu a
nasazení
•
na různých ukázkách tanečních choreografií je schopen jednoduše vysvětlit hlavní děj,
myšlenku, motiv aj.
156
7. ročník
Žák:
•
dokáže slovně rozdělit základní stavbu složitější skladby (předehra, hl.část, refrén,
závěr, dohra aj.)
•
dokáže pohybově reagovat na hudební podnět ve složitých pohybově náročných
tanečních celcích
•
vytváří samostatně na zadaný úkol složité a technický náročné taneční variace
•
vytváří vlastní, technicky náročný tanec plný emocí a subjektivních prožitků s tanečním
výrazem podle svých osobních dispozic
•
využívá vlastních možností pohybu a rozsahu těla při tanci
•
tvoří složité taneční variace na hudební i nehudební podněty
•
aktivně spolupracuje při vytváření tanečních choreografií svými nápady
•
na základě vlastních zkušeností dokáže zhodnotit viděný, či vlastní pohyb v rámci
dodržování zásad optimálního držení těla
•
prezentuje na veřejnosti nastudovaný tanec před diváky, dokáže zhodnotit celkový
dojem z vystoupení, včetně své přípravy a výkonu
•
dokáže posoudit obsah, provedení a děj viděných tanečních choreografií (divadelní
představení atd.)
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
improvizuje na hudební i nehudební podnět
•
pracuje ve skupině na zvládnutí zadaného úkolu
•
navrhuje samostatně různé změny, nápady řešení na připravovanou choreografií
•
vyplňuje prostor kolem sebe na základě impulsu
•
prohlubuje dispozice, rozsah a ohebnost vlastního těla
•
hodnotí viděnou choreografii
2. ročník
Žák:
•
vytváří v improvizaci specifické pohyby
•
spolupracuje s ostatními na vytváření složitých pohybových variacích
•
vymýšlí jednoduché choreografie včetně děje, kostýmů, rekvizit, stylu tance aj.
157
•
pohybuje se v prostoru na podněty z okolí, na vlastní impuls aj.
3. ročník
Žák:
•
správně vkládá své specifické pohyby do ucelených tanečních vazeb v improvizaci
•
realizuje svůj názor ve skupině při vytváření jednoduchých choreografií s důrazem na
přesné provedení prvků (charakterově, výrazově aj.)
•
navrhuje vlastní náměty, kostýmy, rekvizity aj. při různých hudebních ukázkách
•
vyjadřuje svým pohybem momentální stav, náladu, reaguje na podněty z okolí aj.
•
soustředěně pracuje na vyváženosti mezi vlastním intelektem, emocemi a fyzickými
možnostmi vlastního těla
•
zhodnotí viděnou choreografii na odpovídající úrovni
4. ročník
Žák:
•
používá vlastní pohybový slovník v improvizaci (zdroj pro vlastní autorskou tvorbu)
•
vytváří samostatně i ve skupině různé choreografie s využitím všech tanečních možností
•
aktivně spolupracuje na konečném vzhledu choreografie a navrhuje vlastní scénická
řešení
•
je schopen vnímat pohybem své okolí, vnitřní pocit aj. a propojení mezi intelektem,
emocemi a fyziologií člověka
•
dokáže osobitě posoudit viděnou choreografii (vlastní nasazení, příprava, kolektiv aj.)
Vyučovací předmět: Taneční schopnosti
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
•
věnuje se hlouběji konkrétnímu probíranému stylu tance a na jeho základě vytváří
charakteristicky čisté pohybové variace
•
předvede probranou techniku v přirozeném tanečním projevu
•
použije slovní i psanou formou odborné názvosloví v tanci
158
2. ročník
Žák:
•
zvládá orientaci různých tanečních stylů
•
vytváří technicky čisté pohybové variace s jednoduchou tématikou
•
cíleně propojuje vlastní pohyby s přesnou technikou daného pohybu
•
přesně určuje názvy k viděným prvkům z různých probraných stylů tance
3. ročník
Žák:
•
ovládá různé styly tance a vytváří technicky náročné variace s různou tématikou
•
zaměřuje se na technickou čistotu pohybu v jednoduché improvizaci v daném tanečním
stylu
•
pojmenovává přesným názvem viděný pohyb
4. ročník
Žák:
•
provádí pohyby v různých stylech tanečního umění ve složitých a technicky náročných
variacích se složitým obsahem
•
využívá nabyté taneční techniky různých tanečních stylů ve vlastních tancích a vědomě
je aplikuje do náročných pohybů improvizace
•
vyjadřuje se pomocí přesných názvů pohybů v jednotlivých odvětvích tance
159
6
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je připravena poskytnout základní umělecké vzdělávání žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami. Žáci mohou být do této kategorie zařazeni ředitelem na základě :
1) vyjádření a žádosti rodičů
2) doporučení učitele
3) na základě
•
speciálně pedagogického vyšetření
•
nebo psychologického vyšetření školského poradenského zařízení (pedagogicko
psychologická poradna, speciálně pedagogického centra)
•
popřípadě na základě doporučení lékaře
Na základě spolupráce s výše uvedenou skupinou osob vytvoří pedagog roční individuální
vzdělávací plán pro daného žáka. Tento plán a přístup pedagoga v hodinách splňuje
následující kritéria:
•
žákovi dává individuální vzdělávací příležitost postupovat podle vlastních schopností
tempem, aniž by ho stresovalo srovnávání se spolužáky
•
vede k identifikaci a definování problému a následnému okamžitému aktivnímu návrhu
řešení, který souvisí s jeho postižením
•
pedagog naslouchá žákovi a navazuje s ním rovnocenný dialog, v rámci jeho možností,
podle vypracovaného programu
•
pedagog volí vhodnou formu, typ, taktiku i komunikaci se žákem a to se zřetelem na jeho
osobnost i typ jeho postižení
•
pedagog zapojuje žáka do mezioborové spolupráce a spolupráce v různých typech
souborů a seskupení velmi citlivě a zodpovědně-dle jeho postižení (alespoň v rámci
třídy)
•
žák by měl získat pocit, že mu chce učitel pomoci
•
vytváříme u žáka pracovní návyky, v rámci jeho možností, za pomoci rodičů a asistentů
V naší škole je věnována zvláštní pozornost těmto dětem, spolupráce především s rodiči
těchto žáků je výborná.
160
7 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Žáci mimořádně nadaní jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož
náležitosti vycházejí z příslušné legislativy. Individuální vzdělávací plán vypracovává škola
zpravidla na jeden školní rok.Je jim věnována značná pozornost a vytvářeny podmínky
s ohledem na jejich individuální potřeby.
Žáci mohou být do této kategorie zařazeni ředitelem na základě :
1) vyjádření a žádosti rodičů
2) doporučení učitele
3) na základě
•
speciálně pedagogického vyšetření
•
nebo psychologického vyšetření školského poradenského zařízení (pedagogicko
psychologická poradna, speciálně pedagogického centra)
Minimální hodinová dotace výuky pro tyto žáky je stejná jako u žáků zařazených do
základního studia, ve výjimečných případech může být hodinová dotace upravena vzhledem k
potřebám žáka.
Přístup pedagogů a školy k mimořádně nadanému žáku splňuje následující kritéria:
•
vedeme žáka k identifikaci a definování problému a následnému okamžitému aktivnímu
návrhu řešení
•
nasloucháme žákovi a dáváme mu prostor k vyjádření vlastního názoru
•
volíme vhodnou formu, typ, taktiku v komunikaci se žákem, a to na úrovni odpovídající
intelektuální vyspělosti žáka
•
formujeme žáka k zodpovědnosti a spolehlivosti v mezilidských vztazích
•
vedeme žáka k zájmu o kolektivní spolupráci s uvědoměním si vlastní zodpovědnosti
•
vytváříme u žáka správné pracovní návyky
•
vedeme žáka k systémové práci
•
vytváříme motivační prostředí
Žákům, u kterých pozorujeme mimořádné dispozice(talent) k uměleckému vzdělávání a kteří
dlouhodobě prokazují vynikající studijní výsledky nebo se cíleně připravují na studium ve
středních školách uměleckého směru a nejsou diagnostikováni specializovaným pracovištěm,
161
individuální vzdělávací plán nevytváříme. V takovém případě přizpůsobujeme výuku
možnostem žáka za účelem dosažení jeho studijního maxima (rychlejší postup podle
ročníkových výstupů, posílení hodinových dotací – např. v individuální výuce, v rozšíření
obsahu učiva, častá účast na žákovských a veřejných koncertech, účast na soutěžích apod.).
O posílení hodinové dotace pro výuku u žáků s mimořádnými dispozicemi pro umělecké
vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě doporučení učitele příslušného oddělení nebo
oboru a doporučení umělecké rady školy.
162
8 Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
8.1
Zásady a způsob hodnocení žáků
Základním principem hodnocení a klasifikace je pozitivní hodnocení. Při něm učitel hodnotí
skutečné znalosti a dovednosti žáka a nehledá mezery v jeho vědomostech.
Cílem vzdělávání na ZUŠ není klasifikace, ale získání uměleckého vzdělání a rozvoj osobnosti
člověka, který bude vybaven poznávacími způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami
pro osobní a občanský život, získávání informací a učení se v průběhu celého života.
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi podle jeho fyzických a psychických schopností.
Průběžné hodnocení žáka
Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků získává učitel zejména těmito
metodami, formami a prostředky:
•
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenost na výuku
•
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, postupové, závěrečné)
•
analýzou výsledků činnosti žáka
•
konzultacemi s ostatními učiteli
•
rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
Žák musí být z teoretických předmětů na kolektivní výuce vyzkoušen alespoň dvakrát za
každé klasifikační období.
V individuální výuce by měl být žák klasifikován jedenkrát v měsíci.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených jevů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledky hodnocení písemných zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
O termínu písemné zkoušky, rozsahem větší, informuje učitel žáky nejméně týden předem.
163
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáků průkazným způsobem tak,
aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáků i způsob získávání jednotlivých známek.
Hodnocení jsou v individuálních předmětech zapisovány do žákovského sešitu.
V kolektivních předmětech jsou výsledky žáků zaznamenány na klasifikačních arších,které
jsou na požádáni kdykoliv k nahlédnutí.
Kritéria pro hodnocení
Žáky hodnotíme na základě souhrnu následujících měřítek:
•
zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností
žáka
•
kvalita výsledků vzhledem k osobnímu maximu
•
schopnost tvůrčím způsobem řešit umělecké úkoly a problémy
•
zodpovědná a soustavná domácí příprava
•
projevování vlastního zájmu a aktivity v poznávání a objevování světa umění
•
přínos pro práci v kolektivu
•
pokrok v čase
Postup žáka do vyššího ročníku a opakování ročníku
•
do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen
stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou
zkoušku nebo se účastnil určeného vystoupení viz školní řád
•
mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí
přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků,
a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
•
žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech
umožnit opakování ročníku.
•
žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí
neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.
Pravidla hodnocení a klasifikace
•
výsledky žáka v ZUŠ se klasifikují čtyřmi stupni dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání, § 3, odst. 3.
a) 1 – výborný
Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi
164
nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při
řešení praktických i teoretických úkolů.
Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti.
b) 2 – chvalitebný
Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě
menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat,
nevyskytují se podstatné chyby.
Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.
c) 3 – uspokojivý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější
nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele.
Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti a odstraňovat je spíše jen za pomoci učitele.
d) 4 – neuspokojivý
Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které
není schopen opravit ani s pomocí učitele.
Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele
8.2
Oblasti vlastního hodnocení školy
Cíle a kritéria vlastního hodnocení školy
Cíle a hodnoty, které si škola klade před sebe, vytvářejí její obraz ovlivňující pověst školy na
veřejnosti a prezentují její kvalitu. Hlavním cílem vlastního hodnocení školy je zhodnocení
stavu – informace o tom, jak ŠVP podporuje práci učitelů, jaké je prostředí, v němž je
realizována výuka, atd. Účelem je zjistit aktuální informace, které budou využity jako zpětná
vazba,
jejímž
prostřednictvím
je
zefektivňován
proces
výuky,
zkvalitnění
školního
vzdělávacího programu a utváření klíčových kompetencí žáků.
Vlastní hodnocení školy se zpracovává v pravidelných tříletých cyklech v těchto oblastech:
•
podmínky ke vzdělávání (materiální, technické, ekonomické, hygienické a další
podmínky ke vzdělávání ,řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků)
•
průběh vzdělávání
165
•
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a
dalších osob na vzdělávání
Jako evaluační nástroje používáme zejména:
•
rozbor pedagogické dokumentace
•
ankety a dotazníky pro žáky, učitele, rodiče
•
rozhovory s učiteli, rodiči
•
vnitřní statistické ukazatele
•
vnější statistické ukazatele (demografické faktory, spádové oblasti, apod.)
•
písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, hospitace)
•
externí zdroje (materiály školských orgánů, obcí atd.)
•
informace získané z regionálních či jiných médií
S výsledky vlastního hodnocení je pedagogický sbor seznámen na pedagogické radě
následujícího školního roku.
V Ostravě dne 1. června 2012
…..................................................................
Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka ZUŠ Eduarda Marhuly
v Ostravě-Mariánských Horách
166
Download

ŠVP ZUŠ E Marhuly 4 - ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava