SPŠ a VOŠ Chomutov
Laboratoř automatizace
Stručný popis modulu potenciometrů TMP-1
Potenciometr je prvek, pomocí kterého se modeluje násobení konstantou. Konstanta musí
být menší než 1. Pro konstantu rovnou 1 se používá přímé propojení vodičem. Pro konstantu větší
než 1 a menší než 10 se použije konstanta 10x menší a následně násobení pomocí zesilovače se
zesílením 10. Např. konstanta 2,35 je realizována jako 0,235∙10.
Jeden modul TMP-1 obsahuje 10 přesných lineárních desetiotáčkových potenciometrů
ARIPOT16 rozdělených na dvě skupiny po 5. Každý potenciometr má na panelu modulu TMP-1
své 2 zdířky. Vstupní zdířka má oranžovou barvu a je umístěna buď jako horní, nebo levá. Výstupní
zdířka je zelená a je buď dolní, nebo levá. Tyto 2 zdířky slouží k zapojení potenciometru ve
schématu. Jezdec každého potenciometru je ale ještě vyveden přímo (bez výstupního odporu) na
hlavním ovládacím poli (blok oranžových zdířek vpravo dole nad V-metrem). Tyto zdířky jsou
určené k nastavení potenciometrů na požadované konstanty. Výstupní odpor každého
potenciometru je nastavitelný 3 vnitřními propojkami na 10 k , 100 k a 1 M . Výstupní odpor je
ale nastaven pro celý modul jednotně a nastavená hodnota výstupního odporu je napsána na horním
okraji modulu.
Základní schéma modulu TMP-1 pro 1 potenciometr je uvedeno na obr. 1 vpravo. Přepínací
kontakty relé G připojují v režimu „Programování“ napájení potenciometru na počítací napětí +10V
(1 Strojová Jednotka) a současně odpojují jezdec potenciometru od dalších obvodů. Současným
uzemněním výstupního odporu se zajišťuje správná hodnota zátěže během nastavování
potenciometru. Rozmístění zdířek na panelu modulu je patrné z levé části obr. 1. Potenciometry
v každé polovině modulu jsou číslovány od 1 do 5.
Označení potenciometrů je provedeno písmenem P a dvoumístným číslem. První číslice
označuje pořadové číslo pole (pětice potenciometrů) v rámu AP MEDA počínaje 1 vlevo nahoře a
s růstem zleva doprava. Modul TMP-1 zabírá dvě pole v rámu, přičemž horních 5 potenciometrů
přísluší polím s lichým číslem, spodních 5 potenciometrů polím se sudým číslem. Číslování
potenciometrů v každé polovině modulu je uvedeno na panelu modulu TMP-1. Druhá číslice
znamená pořadové číslo potenciometru (1 až 5), v jedné polovině modulu TMP-1. Např.: označení
P52 určuje, že se jedná o potenciometr z 5. skupiny, která je fyzickou součástí 3. bloku (horní
polovina 3. bloku TMP-1), a má pořadové číslo 2.
Obr. 1. Rozmístění zdířek a základní schéma modulu TMP-1
Automatizace 4. ročník
1
SPŠ a VOŠ Chomutov
Laboratoř automatizace
Stručný popis modulu integrátoru a zesilovače TZP-6
Modul TZP-6 obsahuje dvě samostatné funkční jednotky a další potřebné příslušenství.
První částí modulu TZP-6 je jednotka operačního zesilovače pro univerzální použití.
Základní funkcí je invertující zesilovač s nastavitelným zesílením a z něho odvozený sumátor
a invertor. Operační zesilovač je označen písmenem A. Funkce jednotky A je určena zapojením
vnějších odporových modulů na příslušné zdířky. Zdířky zesilovače jsou umístěné na druhém
řádku: 2 zelené vstupní a 2 červené výstupní. Aby operační zesilovač A mohl pracovat jako
zesilovač se zesílením (–1)krát, musí mít zapojen vnější modul zpětnovazebního odporu (mezi
zdířkami b2 a c2) a vnější modul vstupního odporu (ve zdířce a2). Standardně jsou použity moduly
s odporem 10 kΩ. Pokud je nutné použít zesílení (–10)krát použije se ve zpětné vazbě modul
s odporem 10krát větším tj. 100 k . Sumace 2 a více signálů se dosáhne zapojením signálů přes
shodné vstupní odpory na vstupní zdířky (platí i pro integtrátor).
Druhou částí modulu TZP-6 je invertující integrátor, jehož operační zesilovač je označen
písmenem B. Vstupní a výstupní zdířky jsou umístěny na řádcích 7 a 8. Dvě vstupní zdířky mají
zabudovaný i vstupní odpor (zdířky a8, b8 modré barvy). To usnadňuje tvorbu zapojení bez
vnějších odporů. Zdířky b4 až b6 a c4 až c6 umožňují volit zpětnovazební kapacitu. Propojkou je
zvolen kondenzátor o kapacitě 1 μF a tak spolu se vstupním odporem 1 MΩ nastavuje časovou
konstantu integrátoru na –1 s (τ = R∙C = 1 MΩ ∙ 1 μF = 1 s). Kontakty nakreslené ve schématu jsou
ovládané podle režimu činnosti AP Meda. Umožňují nastavení počátečních podmínek, spuštění AP
do chodu a zastavení chodu s pamětí konečného stavu. Zdířky PNB, WNB, b3, c3, d5, a5, a6 a d6
umožňují složitější využití integrátoru – jeho přednastavení, jeho programové ovládání začátku
a konce integrace atd.
Další zdířky na modulu TZP-6: Žluté zdířky +10V (a1, b1) jsou zdrojem vstupního signálu
pro modely (jednotkový skok = Strojová Jednotka). Pro zjednodušení některých modelů je
k dispozici i záporná strojová jednotka –10V (c1, d1). Černé zdířky PZ (a3, d3) slouží k propojení
modelu s kostrou tj. s absolutní nulou / signálovou zemí AP.
Obr. 2. Rozmístění zdířek a základní schéma modulu TZP-6
Automatizace 4. ročník
2
SPŠ a VOŠ Chomutov
Laboratoř automatizace
Stručný návod k použití AP MEDA 41TC
1.
Zadanou diferenciální rovnici upravte na tvar se separací nejvyšší derivace a určete velikost
jednotlivých konstant (přenosy potenciometrů) na 3 desetinná místa.
2.
Nakreslete schéma řešení diferenciální rovnice a rozvrhněte rozmístění jednotlivých prvků
(potenciometrů, zesilovačů a integrátorů) s očíslováním podle předního panelu AP MEDA.
3.
Naprogramujte předem připravené schéma = zapojte potenciometry, zesilovače, integrátory
a další prvky dle schématu. Pokud je potřebné zapojte u integrátorů i počáteční podmínky
řešení. Vstupní signál je vždy strojová jednotka = jednotkový skok. Výstupní signál připojte na
voltmetr a záznamové zařízení (plotr, osciloskop).
4.
Zapněte počítač (tlačítko „~“) a zkontrolujte, zda postupně zhasnou kontrolní žárovky
signalizující přetížení. Tlačítko „K“ (režim „Statická kontrola“) nechte trvale zapnuté, což je
signalizované jeho podsvícením. Zapněte režim „Programování“ (stiskem tlačítka „G“, pozn.:
je nutný lehký stisk, aby tlačítko nezůstalo zamáčknuté). Přepínač rozsahů V-metru (vpravo od
V-metru) přepněte do polohy 10V a zdířku V-metru propojte s počítací zemí (černá zdířka
„PZ“). Pokud V-metr neukazuje přesně nulu, nastavte ji („šroub“ na V-metru). Přepínačem
rozsahů postupně zkontrolujte napětí zdrojů AP. Přepínejte mezi jednotlivými rozsahy v levé
části pracovní oblasti přepínače. Pokud je dané napětí v povolené toleranci, ručka V-metru by
se měla nacházet v červeně označeném poli stupnice.
5.
Zjistěte drift nuly kompenzačního můstku (posunutí nuly stupnice). Přepínač rozsahů V-metru
přepněte do polohy „kompenzace“ (při každém přepínání odpojujte V-metr!). Připojte V-metr
na počítací zem a kompenzačním potenciometrem vyvažte V-metr na nulu. Kompenzační
potenciometr je 20ti-otáčkový přesný potenciometr se stupnicí vpravo od V-metru - jeho
vnitřní stupnice udává desetiny, vnější stupnice setiny a tisíciny SJ. Bílá čísla stupnice jsou
záporné, červená kladné hodnoty. Údaj ze stupnice si poznamenejte. V případě, že by na
stupnici kompenzačního potenciometru byla při vyvážení nula, je stupnice přesná a nemusí se
korigovat. Typicky bývá drift nuly = –0,075. Tato chyba stupnice se musí připočítávat.
6.
Nastavte konstanty na potenciometrech pomocí kompenzační metody. Připojte V-metr na
příslušnou měřící zdířku potenciometru Pxy (oranžové pole vpravo dole) a na stupnici
kompenzačního potenciometru nastavte požadovanou hodnotu (s přičtenou chybou). Otáčením
nastavovaného potenciometru Pxy, vyvažte můstek na nulu. Po nastavení všech potenciometrů
můstkovou metodou, zkontrolujte jejich nastavení na základním rozsahu 10V na výchylku.
7.
Po naprogramování schéma a nastavení potenciometrů přepněte AP do režimu „Přípravy“
(stiskem tlačítka „P“) a nastavení počátečních podmínek pro řešení. Počítač je nyní připraven
řešit zadaný úkol.
8.
Zapnutím režimu „Řešení“ (stiskem tlačítka „R“) odstartujte výpočet. Pokud záznamové
zařízení nemá autonomní časovou základnu synchronizovanou s řešením úlohy je nutné
se stiskem tlačítka „R“ odstartovat i záznamové zařízení. Výsledky výpočtu sledujte
na voltmetru a na záznamovém zařízení. Po záznamu požadovaného průběhu zvolte režim
„Zastavení” (stiskem tlačítka „Z”).
9.
Další postup je možný v cyklické volbě režimů Programování, Přípravy, Řešení a Zastavení
(tlačítka „G”, „P”, „R” a „Z”).
Automatizace 4. ročník
3
SPŠ a VOŠ Chomutov
Laboratoř automatizace
Stručný návod k použití osciloskopu Rigol
Osciloskop Rigol je připraven pro práci v režimu záznamu jednoho průběhu. Toto nastavení
vyžaduje procházení jednotlivými menu a navolení příslušných parametrů a proto není vhodné do
něho zasahovat. Během práce i po vypnutí je nastavení uchováváno v paměti a po dalším zapnutí se
automaticky aktivuje.
1. krok: zapnutí napájení (tlačítko na horní stěně přístroje). Po zapnutí napájení je nutné vyčkat než
naběhne měřící systém.
2. krok: připojení Flash paměti. Po náběhu systému je vhodné do USB konektoru připojit Flas
paměť. Na monitoru se musí zobrazit zpráva o úspěšné instalaci USB jednotky (USB
device install success).
3. krok: příprava měření. Stiskem tlačítka Run/Stop (tlačítko vpravo nahoře) se osciloskop uvede
do pohotovosti pro měření - na monitoru bliká nápis Wait.
4. krok: měření průběhu. Po spuštění AP Meda tlačítkem R (řešení modelu) se spustí i měření na
osciloskopu. Po naměření jednoho průběhu se měření automaticky zastaví a osciloskop
přejde do režimu Stop.
4. krok: uložení dat. Po naměření průběhu se naměřená data uloží na Flash paměť. Stiskem tlačítka
Storage se vyvolá nabídka pro ukládání dat. Musí být nastavena volba formátu souboru
typu CSV. Stačí stisknout příslušné tlačítko nabídky External a poté tlačítka New a Save.
V připojené Flash paměti se vytvoří nový soubor s názvem NewFile0.csv. Při dalším
měření a ukládání dat se nové soubory automaticky postupně číslují.
Postup zpracování naměřených dat
Získané datové soubory nakopírujte z Flash paměti do pracovního adresáře PC.
1. krok: přejmenujte soubory z typu csv na typ txt (např. z NewFile0.csv na NewFile0.txt)
2. krok: otevřete soubor v textovém editoru (nejlépe v Poznámkovém bloku)
3. krok: pomocí menu Úpravy/Nahradit zaměňte , za ; (čárku za středník - zvolte nahradit vše)
4. krok: pomocí menu Úpravy/Nahradit zaměňte . za , (tečku za čárku - zvolte nahradit vše)
5. krok: uložte upravený soubor (obsahuje čísla s desetinnou čárkou oddělená středníkem)
Spusťte MS Excel ve kterém z dat vytvoříte grafy.
1. krok: z menu Soubor zvolte Otevřít a zvolte Soubor typu: Textové soubory
2. krok: v Průvodci importem dat zvolte typ dat s oddělovačem (zakliknout políčko),
začátek importu od řádky 3. a typ souboru 1251 Cyrillic (Windows),
na další kartě průvodce zaškrtněte typ oddělovače středník a dokončete import.
3. krok: nastavte formát buněk importovaných sloupečků na obecné číslo
4. krok: z menu Vložit vyberte Graf typu X-Y se spojnicemi a dokončete vložení
5. krok: upravte graf pro jeho další použití v referátu (velikost, popisy os apod.)
Automatizace 4. ročník
4
SPŠ a VOŠ Chomutov
Laboratoř automatizace
Stručný návod k použití zapisovače BAK 5T
1.
Zvolte rychlost posuvu v časové ose (osa X) na přepínači levého modulu jeho přepnutím na
příslušnou hodnotu. Časová základna se ovládá 3 tlačítky. Tlačítko „START” časovou
základnu spouští. Tlačítko „STOP” časovou základnu zastavuje a tlačítko „RESET” časovou
základnu vrací na počátek souřadnic.
2.
Zvolte rozsah rozlišení osy Y přepnutím přepínače pravého modulu na příslušnou hodnotu.
Signál z AP přiveďte na zdířky tohoto modulu.
3.
Zapněte zapisovač BAK 5T hlavním vypínačem (černé tlačítko uprostřed) se signalizací
zapnutí svítící kontrolkou. Světle šedé tlačítko aktivující pohony zapisovače označené
symbolem motoru (M), musí být stisknuté. S ostatními ovládacími prvky (potenciometry
nastavení okrajů, potenciometry nekalibrovaných rozsahů atd.) zbytečně nemanipulujte.
4.
Vložte papír A4 na výšku do polohy kdy levý dolní roh leží na prosvětlené značce.
5.
Zapněte elektrostatické přisávání papíru bílým tlačítkem vlevo od vypínače a vyhlaďte
položený papír. Zapnuté přisávání je signalizováno svítící kontrolkou.
6.
Nastavte počátek souřadnic zápisu pomocí potenciometrů, označených vodorovnými
a svislými šipkami a umístěných na levém a pravém dolním okraji středového modulu, na
vhodné místo. Přesvědčte se o vhodnosti volby přivedením 1SJ (10V) na vstup Y zapisovače
a spuštěním časové základny.
7.
Spusťte hrot pisátka do polohy psaní pomocí stisku světle šedého tlačítka se symbolem hrotu.
Vícenásobným stiskem tmavě šedého tlačítka vpravo je možné zvolit druh čáry.
8.
Odstartujte režim „Řešení“ na AP a současným stiskem tlačítka „START” časovou základnu.
Sledujte průběh záznamu. Po vykreslení řešení zastavte AP.
9.
Zvedněte hrot pisátka. Zastavte časovou základnu a vraťte ji na počátek souřadnic.
10. Další záznamy proveďte cyklickým opakováním činnosti od bodu 6.
Automatizace 4. ročník
5
Download

Stručný popis a návod pro AP Meda a osciloskop Rigol (pdf)