Série EQUIP® Rychlý instalační manuál pro IP PTZ Dome kameru ACUIX™
Instrukce a varování – čtěte před instalací
Pečlivě utěsněte všechny spoje a utáhněte šrouby a matice. I
když se zařízení nachází ve vlhkém prostředí nebo je vystaveno
vlhkosti, nesmí do venkovního nebo masivního těla zařízení či do
vnitřního modelu proniknout vlhkost.
Všechny typy instalací musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky
a musí splňovat technické a elektrické normy.
!
Zajistěte, aby montážní plocha a instalační hardware unesly hmotnost
sestavy snímače,
krytu a držáku.
Ujistěte se, zda PTZ dome kamera pracuje správně, je důležité
se ujistit, že osa pro pohyb posunu (pan) je vertikálně. Ve spojení
se závěsným krytem by měla být závitová spojka vertikálně,
kdežto pro instalace do podhledu by okraj krytu měl být
horizontálně.
Chcete-li zabránit poškození desky rozhraní, postupujte podle
standardních průmyslových bezpečnostních opatření pro zařízení
citlivá na elektrostatické výboje.
Tento návod slouží jako základní příručka. Kvůli limitovanému prostoru naleznete podrobné informace v instalační a konfigurační příručce
ACUIX IP. Nejsou zobrazeny všechny modely a možnosti. Pořadí kroků se může lišit v závislosti na typu instalace.
1
Viz
Kontrola nastavení DIP přepínače na desce plošných spojů kamery
Protokol IntelliBus™ je doporučen pro většinu instalací.
Podporované jsou také další PTZ protokoly: MAXPRO, VCL-RS485,
Diamond, Pelco P a Pelco D. V závislosti na Vaší specifikaci systému
instalace lze nastavit jiný protokol než protokol IntelliBus.
A
1
2
Volbu protokolu proveďte pomocí přepínače SW5, správnou pozici
nastavte podle tabulky níže. Protokol MAXPRO je výchozí protokol.
3
Rychlost přenosu a paritu nastavte pomocí přepínače SW6, správnou pozici nastavte podle tabulky níže. Rychlost 9600 a sudá parita
jsou výchozí nastavení.
38400 Bd, bez parity
SW6
Rychlost/
parita
ZAPNUTO
DIP přepínač
VYPNUTO
Přepínač SW5-8 ponechte
v poloze zapnuto
SW6 - Nastavení přenosové rychlosti a parity
Popis přenosové
rychlosti a parity
1
Protokol IntelliBus je doporučen pro většinu instalací
IntelliBus™
Protokol SW5
Vyhledejte přepínače SW5 a SW6 na horní straně desky plošných
spojů kamery a zkontrolujte, zda jsou nastavení správná.
Protokol
Deska plošných spojů kamery
A
2
3
4
5
6
SW5 – Nastavení protokolu
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
Volitelné protokoly
MAXPRO*
9600 Bd, sudá parita*
* Výchozí nastavení
VCL - RS485 9600 Bd, bez parity
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
Diamond
9600 Bd, sudá parita
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
Pelco P
4800 Bd, bez parity
(výchozí pro ovládání typu P)
2400 Bd, bez parity
(výchozí pro ovládání typu D)
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
Pelco D
Kde najdu další
informace?
Více informací o nástroji IP Utility a o tom, jak používat webového klienta ACUIX IP ke konfiguraci
kamery a zobrazování aktuálního videa, získáte po otevření kompletní instalační a konfigurační
příručky ACUIX IP, která je nainstalována v počítači:
Klepněte na možnost Start > Všechny programy > Honeywell Video Systems > EQUIP Series >
Příručky
Můžete také navštívit webovou stránku Honeywell Video a zkontrolovat dostupnost
aktualizací: http://www.security.honeywell.com/uk/video/products/cameras/pt/217271.html
800-04170 Rev C
Vnitřní závěsná konzola a montáž do podhledu: Zajistěte dostupnost napájecího zdroje 24 V stř., 2,0 A.
Vnější závěsná konzola a masivní kryt: Zajistěte dostupnost napájecího zdroje 24 V stř., 2,6 A.
2
Instalace držáku, adaptéru nebo konzoly
B
Vnitřní a vnější závěsná
konzola a adaptéry
Pouze instalace závěsné konzoly a masivního krytu
Viz
1
B
C
2
3
4
3
Podle vrtacího plánu otvorů držáku, adaptéru nebo konzoly
vyvrtejte otvory do zdi, stropu nebo střechy. Podle typu materiálu
povrchu pro uchycení konzoly použijte odpovídající šrouby a
dodržte instrukce a varování na první straně manuálu.
K zabránění vniknutí vody ve venkovních instalacích aplikujte
těsnící hmotu kolem všech otvorů mezi držákem, držákem a
adaptérem, a jakoukoliv montážní plochou. Při instalaci na zeď
také zkontrolujte správnou pozici těsnění v základně konzoly.
U masivních krytů lze konzolu nainstalovat do jakéhokoli úhlu
v rozmezí od 0° do 90° vůči krytu. Zajistěte, že kryt je umístěn
vodorovně a paralelně s podlahou.
Je-li to nutné, při instalaci masivního krytu kamery připevněte
bezpečnostní instalační kabel k nosné zdi budovy. Doporučujeme
letecký kabel o průměru 2,5 mm (3/32") s plastovým pláštěm.
Instalace krytu
Vnitřní a vnější závěsná konzola
Viz
Stropní držák
(Pouze vnitřní
prostory)
Kryt a spodní kopule
Vnitřní
Protáhněte elektrické vedení z podložky skrze horní část těla
kamery.
2
Za účelem ochrany závitu omotejte výstupek se závitem páskou
z Teflonu. Namontujte kryt na konzolu.
1
Nainstalujte na tělo 19mm trubkovou tvarovku / fiting.
2
Mezi otvor a trubkovou tvarovku umístěte ploché těsnění. Utáhněte matici trubky
a zkontrolujte, zda těsní proti vodě.
3
1
2
3
2
C
Spodní kryt kamery
Udělejte ve stropě pomocí dodané šablony kruhový otvor o průměru 194 mm
(7 5/8"). Začistěte ho, aby ze stropu nepadal prach nebo suť. U montáže do
podhledů odstraňte stropní krytku / lamelu kamery a umístěte ji na sejmutý
stropní panel. Ořízněte panel a krytku do něj natlačte.
Případně připevněte dodaný bezpečnostní instalační kabel k nosné zdi budovy.
Doporučujeme letecký kabel o průměru 2,5 mm (3/32") s plastovým pláštěm.
Umístěte panel (včetně krytky pro snížené stropy, číslo součásti: 517082-7130)
a kryt kamery na kostru stropu. Vložte jej do otvoru s plochými úchytkami.
Otočte úchytkami ve směru hodinových ručiček a upevněte kryt ke stropu.
Zkontrolujte, zda mezera mezi úchytkou a okrajem krytu kamery je větší než
tloušťka stropu a úchytky jsou nastaveny na různé výšky.
Masivní kryt kamery
s montážním úchytem
Montážní úchyt
(dodáván s tělem)
Protáhněte elektrické vedení otvorem na boku těla. Připevněte kryt k
montážnímu úchytu.
Do stropu (podhledy nebo pevný strop)
D
Venkovní
* Adaptéry pro montáž do rohu a na sloupek
lze použít se závěsným držákem na zeď nebo
s masivním krytem
Masivní kryt
C
Rohový adaptér*
Držák na zeď
Nový závěsný kryt V2 a modely kopulí dome kamer
MUSÍ být instalované společně.
1
B
Adaptér pro montáž na
sloupek*
Držák na
parapet a
střechu
Masivní kryt
D
Tělo kamery pro vsazení
do stropu*
Vnitřní kryt pro montáž do
podhledu
Spodní kopule pro montáž
do podhledu
*U sníženého podhledu použijte
stropní krytku
800-04170 Rev C
Každé zařízení ACUIX IP vyžaduje střídavé napájení 24 voltů ± 10 %, měřeno v krytu kamery. Tabulka v příloze E ukazuje maximální
délky elektrického vedení, které je schopné tyto hodnoty zachovat. Uvedené délky platí pro jeden zdroj střídavého napájení o 24 voltech
a jednu kameru ACUIX IP.
4
Připojení vodičů k desce plošných spojů krytu kamery
Viz
1
Odpojte svorkovnici od konektorů J1 (24 V stř.) a J6 (kontakty), uvolněte šrouby
a vložte kabely napájení 24 V stř. a kabely kontaktů. Utáhněte šrouby.
2
Zkontrolujte, zda svorkovnice se 6 kolíky (J6) je zapojena do konektoru se 6 kolíky,
zatímco svorkovnice se 3 kolíky (J1) je zapojena do konektoru se 3 kolíky.
E
F
J6
3
Zaveďte otvorem do krytu další vedení a kabel a veďte je tak, aby nepřekážely při
vložení vlastní kamery. Ve vhodnou dobu během instalace zkontrolujte, zda otvor
pro přístup kabelů je utěsněný, aby se do těla kamery nic nedostalo.
4
Připojte síťový kabel CAT5 RJ45 ke konektoru sítě Ethernet. Konektor RJ45 sítě
Ethernet se používá k připojení kamery.
5
Po připojení napájecích kabelů připojte na kabel feritovou svorku (dodávána
s krytem) co nejblíže ke kameře, nejlépe do vzdálenosti 609 mm (24 palců).
E
Doporučené zapojení
sítě Ethernet, napájení
a kontaktů
Deska rozhraní IP těla kamery ACUIX včetně podrobností o kabeláži
SW1
Obnovení továrního nastavení
Kolíky svorkovnice
J1
Napájení
CAT5 nebo
lepší
Vodič
Viz tabulka
vedení pro
Napájení 18 AWG 2,
vinylový obal každou jednotku
Kontakt
(alarm)
Nestíněná
kroucená
dvojlinka 20G
10 000 stop
(3 048 m)
24 V stř. (AC)
Maximální délka ke kameře vyžadovaná
pro elektrické vedení
Kolík 2
Zemnění
Průřez
vodiče
Kolík 3
24 V stř. (AC)
J6
J6
Kontakty
(alarm)
F
Ethernet
Maximální
vzdálenost
328 stop
(100 m)
Kolík 1
J1
RJ45
Ethernet
Doporučený
kabel
Typ
Podržením spínače SW1 po dobu 3
sekund vymažete heslo včetně kodeků a
parametrů digitálního krytu. Podržením
spínače po dobu 10 sekund navíc
vymažete nastavení sítě.
LED2
J1
Funkce
Vnitřní konzola nebo montáž
do stropu – pouze kamera
24 V stř. (2,0 A)
Venkovní konzola nebo
masivní kryt kamery + topení
a ventilátor 24 V stř. (2,6 A)
22
11 m (37 stop)
9 m (29 stop)
20
18 m (59 stop)
14 m (45 stop)
18
28 m (94 stop)
22 m (72 stop)
Společný kontakt (CM)
16
45 m (149 stop)
35 m (115 stop)
Kontakt 2 (A2)
14
73 m (238 stop)
56 m (183 stop)
12
115 m (378 stop)
89 m (291 stop)
Funkce
Kolík 1
Kontakt 1 (A1)
Kolík 2
Kolík 3
Kolík 4
Kontakt 3 (A3)
Kolík 5
Společný kontakt (CM)
Kolík 6
Kontakt 4 (A4)
Pro optimální výkon kamery ACUIX použijte určený
transformátor 24V 100VA všude kde je to možné.
Na desce rozhraní těla IP není nutné provádět žádná nastavení přepínače,
pokud není třeba obnovit výrobní nastavení kamery, jak je uvedeno výše.
F
Svorkovnice poplachových vstupů
1
Odpojte zásuvný blok svorkovnice od konektoru J6.
2
3
Připojte kroucenou dvojlinku od každého
periferního kontaktu ke každému vstupu na
svorkovnici čísla kontaktu a společné svorce
kontaktu na konektoru J6. Viz také přílohu E
Lze nakonfigurovat jako primárně otevřené nebo
primárně zavřené. Společné svorkovnice jsou
zdvojené, jak je uvedeno na vyobrazení.
1
2
3
4
* Pojmy kontakt a alarm jsou
zaměnitelné a znamenají totéž.
3
800-04170 Rev C
5
Instalace vlastní kamery a spodní kopule
Instalace vlastní kamery – všechny typy krytů
Instalace vlastní kamery
a spodní kopule
Odstraňte plastový kryt objektivu. Nedotýkejte se objektivu.
1
Viz
G
G
Pojistné západky krytu*
s otvory
Srovnejte pozici pojistných západek pomocí žlutých značek umístěných
na kameře a v krytu kamery. Pomalu zasouvejte kameru do krytu, dokud
pojistné západky nezacvaknou.
2
Otočte a zarovnejte
žluté štítky na krytu
a vlastní kameře.
Opatrně zatlačte na sestavu a zkontrolujte tak, zda části správně
zapadly na své místo.
3
Instalace spodní kopule kamery
Nový závěsný kryt V2 a modely kopulí dome kamer MUSÍ být instalované
společně. Například HDB00P0SWV2 musí být nainstalován s HDH00PD00V2.
Pojistné západky
vlastní kamery
(1 ze 2)
Vnitřní a vnější zavěšení do stropu
1
Upevněte pojistné lanko spodní kopule k pojistné západce v krytu kamery.
Zkontrolujte, zda těsnicí kroužek je nasazen na spodní kopuli krytu.
2
I když je pojišťovací šroub v krytu správně nainstalován z výroby, doporučujeme
provést kontrolu jemným povolením pojišťovacího šroubu a tím se ujistit, že šroub
nestojí v cestě těsnění spodní kopule během její instalace.
3
Zkontrolujte zda je těsnící kroužek správně umístěn v drážce kopule a poté
zatlačte kopuly do krytu dokud není pevně usazená kolem spodní hrany krytu.
Utáhněte pojišťovací šroubek.
Viz
H
Odolný kryt
1
Upevněte pojistné lanko spodní kopule k pojistné západce v krytu kamery.
2
Srovnejte čtyři otvory pro šrouby na spodní kopuli kamery se čtyřmi otvory na krytu.
Přitlačte spodní kopuli ke krytu kamery a pomocí přiloženého šestistranného klíče
zašroubujte bezpečnostní šrouby.
Těsnicí kroužek
Montáž do podhledu
H
1
Upevněte pojistné lanko spodní kopule k pojistné západce v krytu kamery.
2
Vložte lemovací kroužek a zarovnejte úchyty spodní kopule se třemi úchytnými zdířkami
na krytu kamery. Pootočením uzamkněte spodní kopuli do těla kamery.
Pojistné
lanko
Spodní kopule kamery
*Obrázek závěsu krytu kamery
Instalace vnitřního a venkovního závěsu kopule kamery
Jestliže těsnící kroužek vypadl z jeho správné pozice, nezatěžujte těsnění nadměrným
natahováním, jinak kopule nemusí být správně utěsněna proti vniknutí prachu a vlhkosti,
která může kdykoliv poškodit dome kameru ACUIX PTZ.
Těsnící kroužek je namontován z výroby. Správná instalace je provedena jedním směrem a jedné drážce.
Jestliže nahrazujete nebo upravujete těsnění, ujistěte se, že je těsnění
po celém obvodu zatlačeno do drážky plochou stranou těsnícího
kroužku směrem dovnitř drážky a horní kulatá hrana směřuje k horní
hraně drážky.
4
800-04170 Rev C
Jakékoliv změny v konfiguraci uložíte kliknutím na tlačítko Apply.
6
Instalace softwaru IP Utility a vyhledání zařízení
Je nutné mít práva správce systému Windows.
1
Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na systém, a zavřete
všechny ostatní aplikace spuštěné na počítači.
2
Spusťte z disku CD nebo z webových stránek společnosti
Honeywell Průvodce instalací nástroje Honeywell IP Utility.
Systémové požadavky
Komponenta
Operační systém
Procesor
RAM
Internetový prohlížeč
Požadavky
Windows® XP® nebo WIN Server 2003
Intel® Pentium® IV, 3.0 GHz nebo rychlejší
512 MB RAM nebo vyšší
Microsoft® Internet Explorer®, verze 6.0
nebo novější
CD: Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. Průvodce se spustí automaticky. Pokud se tak nestane,
přejděte do složky [Jednotka CD] \ Honeywell IP Utility\ a poklepejte na soubor Honeywell IP Utility
Setup.exe.
Webová stránka: Přejděte na stránku
http://www.security.honeywell.com/uk/video/products/cameras/pt/217271.html.
V části Download Software klikněte na odkaz Honeywell IP Utility.
7
3
Jakmile je spuštěn Průvodce instalací nástroje Honeywell IP Utility, postupujte podle pokynů. Po dokončení
instalace poklepejte na ikonu
nástroje Honeywell IP Utility na pracovní ploše a otevřete okno
s přihlášením do nástroje IP Utility.
4
Vyberte možnost Správce / Administrator, zadejte heslo 1234 a klepněte na tlačítko se šipkou. Nástroj IP
Utility vyhledá vaše zařízení připojené k síti. Po úvodním rozpoznání síť automaticky pokračuje ve
vyhledávání zařízení, která byla do sítě nově přidána nebo z ní byla odebrána.
5
Na panelu Vyhledávání poklepejte na kameru ACUIX IP, ke které se chcete připojit (nebo vyberte zařízení a
klepněte na tlačítko Připojit / Connect
). Podrobnosti nastavení sítě IP, jako je název zařízení, adresa IP
a maska podsítě, lze nyní konfigurovat pro každé připojené zařízení.
Automatické nebo ruční nastavení IP adresy sítě
1
Chcete-li Získat adresu IP automaticky, klepněte na zaškrtávací políčko a zadejte Název zařízení, například
KameraHala001. Klepněte na možnost Použít / Apply. Síť podle nastavení síťového serveru DHCP
automaticky přiřadí adresu IP. Není-li se v síti žádný server DHCP, bude nastavena výchozí adresa APIPA
(169.254.x.x).
2
Chcete-li Zadat adresu IP ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Zadejte Název zařízení, například
KameraHala001, Adresu IP, Masku podsítě a Výchozí bránu. Klepnutím na možnost Použít uložte
nastavení. Chcete-li stáhnout úplnou instalační příručku, přečtěte si část. Když ručně upravujete nastavení
sítě, je nutné zadat správnou IP adresu před jejím použitím. Nesprávná hodnota může způsobit špatnou funkci
při připojení k zařízení. Podrobnější informace naleznete v následující tabulce.
Položka
Popis
Název zařízení
[Device Name]
Standardně je jako název zařízení použit typ zařízení plus MAC adresa. Doporučuje se
změnit název zařízení.
IP adresa
[IP Address]
IP adresa zařízení v síti.
Maska podsítě
[Subnet Mask]
Hodnota masky podsítě zařízení v síti. IP sítě můžou být rozdělené do několika menších
sítí pomocí podsítí. Je-li síť rozdělena na podsítě, musíte specifikovat masku podsítě,
která říká síťovým zařízením ke které menší síti náleží. Není-li maska podsítě správně
nastavena, kamera nebo dome kamera nemusí být schopná komunikovat s ostatními
zařízeními v síti.
Výchozí brána
[Default Gateway]
Adresa výchozí brány, která připojuje zařízení do sítě. Zadejte IP adresu, kterou
použijete jako bránu mezi sítěmi. Brána umožňuje komunikaci mezi zařízeními které jsou
v různých sítích. Bez správného nastavení brány nemůže kamera nebo dome kamera
přijímat nebo vysílat data z nebo k zařízením, která nejsou ve stejném rozsahu adresy
sítě.
Mac adresa
[Mac Address]
MAC adresa je továrně přiřazená adresa která je jedinečná pro každé zařízení.
800-04170 Rev C
Podívejte se také do části Kde naleznu více
informací? kde si můžete stáhnout kompletní
instalační manuál.
5
8
Spuštění webového klienta, zobrazení aktuálního videa a konfigurace zařízení
1
K webovému klientu se můžete přihlásit dvěma způsoby: (1) Z panelu Vyhledávání nástroje IP se připojte
k zařízení a klepněte na možnost Spustit prohlížeč nebo (2) v aplikaci Internet Explorer (verze 6.0 +)
zadejte do pole adresy adresu IP (URL).
2
Na přihlašovací stránce webového klienta ACUIX IP vyberte z rozevírací nabídky Uživatelské jméno možnost
Správce / Administrator a zadejte výchozí heslo 1234. Chcete-li pouze zobrazit aktuální video
a nechcete měnit konfiguraci, vyberte možnost Host / Guest a zadejte heslo host / guest.
3
Klepnutím na tlačítko
4
Když prvně použijete Web-Client k vyhledání připojených zařízení, bude nainstalovaná podepsaná verze
ActiveX®. Jestliže máte nainstalovanou předcházející verzi IP ActiveX, budete vyzvᬬní k aktualizaci na verzi
Honeywell secure ActiveX control.
se šipkou se přihlásíte k webovému klientu ACUIX IP.
Aktualizace na verzi Honeywell Secure ActiveX Control
1
Otevřete Internet Explorer. Jděte na Nástroje > Možnosti Internetu…
Záložka Zabezpečení.
2
Zvolte ikonu Internet, klikněte na Vlastní úroveň…. Otevře se okno
Nastavení zabezpečení.
3
V sekci Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in zvolte Povolit
(vhodnější) nebo Dotázat se v sekci Stahovat podepsané ovládací prvky
ActiveX.
4
Klikněte na tlačítko OK. V následujících krocích zkompletujte instalaci.
Když se zobrazí InstallShield Wizard Completed, klikněte na tlačítko
Dokončit.
Otevře se rozhraní Web-Clienta a zobrazí se živé video.
5
Podívejte se také do části Kde naleznu více informací? kde si můžete
stáhnout kompletní instalační manuál a nastavit kameru podle Váších
požadavků.
Honeywell Systems Group Europe/South Africa
Aston Fields Road, Whitehouse Industrial Estate
Runcorn, Cheshire, WA7 3DL, UK
www.honeywell.com/security/uk
+44.01928.754028
800-04170 Rev C (nahrazuje 800-00020)
06-2010
© 2010 Honeywell International Inc.
Download

1 - Honeywell Video Systems