MUZIKOTERAPIE
VYMEZENÍ POJMU
Muzikoterapie je terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií.
Expresivní znamená, že tyto terapie pracují s výrazovými uměleckými
prostředky, které mohou být svou povahou hudební, dramatické, výtvarné,
literární nebo pohybové. Podle nich se nazývají jednotlivé obory.
Pojem muzikoterapie má latinsko- řecký původ a překládá se jako „léčení
hudbou“.
Muzikoterapie u osob se specifickými potřebami působí nejčastěji jako
podpůrná terapie v součinnosti s jinými terapeutickými a edukačními přístupy.
Muzikoterapeutické cíle jsou do značné míry společně speciálněpedagogické
intervenci, jejíž úlohou je
•
•
•
•
•
•
•
podpora rozvoje úrovně motoriky
podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu
podpora rozvoje úrovně percepce
podpora rozvoje úrovně komunikačních schopností a dovedností
podpora rozvoje úrovně laterality a spolupráce mozkových hemisfér
podpora rozvoje úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
podpora rozvoje úrovně tělesných a duševních vlastností dítěte a chování
dítěte
Další cíle jsou:
• omezit vývojové ztráty a optimalizovat podmínky vývoje- zprostředkovat
potřebné zkušenosti a podněty pro udržení integrity osobnosti.
• podpořit identitu a integraci dítěte.
1
• posilovat schopnost orientovat se, rozumět sobě a svému prostředí.
• poskytnout možnost pro vytváření vlastních strategií řešení úloh,
rozhodování se a přijímání zodpovědnosti za sebe i druhé.
2
METODICKÉ PŘÍPRAVY
KROUŽKU
MUZIKOTERAPIER
Metodické materiály muzikoterapie jsou rozděleny do tematických bloků.
Každý z těchto bloků je cíleně zaměřen na podporu jedné oblasti- (např. rozvoji
motoriky, rozvoji pravolevé orientace, …)
Každá hodina by měla být rozdělena do tří oblastí.
První z oblastí je úvodní část. V této části hodiny by se měli děti seznámit
s náplní hodiny a být namotivovány pro hlavní činnost. Jejím cílem je také žáky
uvolnit.
Druhou z oblastí je hlavní část. V tomto bloku se rozvíjí jedna z daných oblastí,
kterou jsme si určili za hlavní cíl.
Poslední je závěrečná část, kde by mělo dojít k zhodnocení hodiny,
k pochvalám, k relaxaci a uvolnění.
Tematické bloky nejsou rozpracovány po jednotlivých hodinách, ale slouží
učiteli, aby si sám zvolil, která činnost bude pro jeho skupinu nejpřijatelnější.
3
Podpora rozvoje úrovně motoriky
Dneska se mi povedlo
CÍLE: dokázat se pochválit a říct o sobě něco hezkého. Pro některé děti je to
velmi obtížné. Učíme se mluvit o svých příjemných pocitech. Navodit
příjemnou atmosféru.
POPIS: Sedíme s dětmi v kroužku na koberci. Dítě, které chce, vypráví co se
mu dnes povedlo, za co bylo pochváleno.
POMŮCKY: -
Křížené pohybyCÍLE: zapojení obou hemisfér
POPIS:
POMŮCKY: -
4
Míč
CÍLE: podpora hrubé motoriky, vizuomotoriky, audiomotoriky.
POPIS: Žáci si sednou do dvojic naproti sobě a do tempa písniček si posílají
míče různých velikostí.
Další varianty:
• Žáci stojí v zástupu za sebou a míče si posílají v rytmu nad hlavou
směrem zvad a zpět.
• Žáci stojí v kruhu a házejí si míče v tempu nahrávky.
POMŮCKY: míče různých velikostí- gymnastický míč, overball, tenisový
míček, míček na stolní tenis, volejbalový míč, …, CD nahrávky s písničkami
v různých tempech.
Klapy klap
CÍLE: rozvoj hrubé motoriky, sluchové analýzy, rozvoj paměti.
POPIS: Učitel seznámí děti s textem písničky. Společně si povídají o
jednotlivých zvířatech, jaké mají charakteristické pohyby (čáp- stojí na jedné
noze, medvěd- houpavá těžká chůze, …)Žáci zvířata ztvární pohybem. Žáci
poslouchají text písně a podle toho jaké zvíře v písničce vystupuje, to předvádí.
Až si slova osloví zpívají s učitelem. Píseň je vystavěna na harmonické funkci
tónika a dominanta- děti upevňují zpěv tónického kvintakordu. Děti píseň
mohou nejen zpívat a předvádět, ale také instrumentálně doprovodit.
POMŮCKY: klavír nebo kytara, popř. CD přehrávač a nahrávka s písničkou
Navlékáme korálky
5
CÍLE: rozvoj jemné motoriky, zrakové percepce, sluchové percepce, spolupráce
a koncentrace.
POPIS: Děti si vylosují barevné korálky a podle nich se rozdělí do skupinek.
Každý si vybere jeden hudební nástroj. Barevné korálky jsou schované
v neprůhledném sáčku. Jeden z dětí losuje korálek a navléká na připravenou
šňůrku (aspoň 150 cm dlouhou). Jakmile skupina, která má stejnou barvu jako
je barva korálku, uvidí svůj korálek v pohybu (jak jede po šňůrce) začne hrát na
hudební nástroje. Jakmile korálek zastaví, skupinka přestane hrát a mlčí.
POMŮCKY: barevné navlékací korálky, dlouhá šňůrka- alespoň 150 cm,
neprůhledný sáček, hudební nástroje.
Prstová
CÍLE: podpora rozvoje jemné motoriky, vizuomotoriky, audiomotoriky,
multisenzoriálního vnímání.
POPIS: Děti si posílají pomocí ťuknutí do dlaně štafetu. Každý prst ruky má své
číslo a podle toho i počet ťuknutí. Tato hra je výborná na zklidnění. Těžší
varianta- zavřené oči.
POMŮCKY: Zrcadlo
CÍLE: podpora rozvoje hrubé i jemné motoriky, vizuomotoriky, zrakové
precepce.
POPIS: děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice je zrcadlo, druhý je ten, který
se do zrcadla dívá. Ten vede pohyb a zrcadlo pohyb opakuje. Pohyby jsou
pomalé, plynulé doprovázené relaxační hudbou.
POMŮCKY: CD přehrávač, relaxační hudba
6
Podpora rozvoje úrovně vnímání tělového
schématu
Obrazy v zrcadle
CÍLE: podpora rozvoje vnímání tělového schématu, rozvoj komunikace
POPIS: Děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice položí papír na zem, popř. na
podložku a lehne si na papír. Velikost papíru by neměla být menší než velikost
těla. Druhý z dvojice vezme fix a ležícímu obkreslí tvar těla. Pak se dvojici
vymění. Obrys svého těla děti nůžkami vystřihnou.
Každé dítě si natře dlaň prstovými nebo temperovými barvami (libovolnou
barvou) a svou pomalovanou ruku obtiskne celkem třikrát na svou vystřiženou
papírovou siluetu.
Žáci si umyjí ruce a tu samou dlaň obkreslí také třikrát na papír, který zbyl
s vystřižených siluet. Tyto dlaně děti libovolně vybarví a vystřihnou.
Vystřihnuté dlaně si děti přišpendlí na své tělo tak, aby byly upevněny na
stejných místech jako namalované dlaně na vlastní papírové siluetě.
Děti opět utvoří dvojice. Jeden z dvojice se postaví před zrcadlo tak, aby byly
v zrcadle vidět „našpendlené dlaně“. Druhý z dvojice zvedne malovaný obrys,
dá si jej před tělo a postaví se vedle kamaráda stojícího před zrcadlem. Nyní
může celá skupina zhodnotit, jestli jsou vidět v zrcadle „stejná těla“. Zda jsou
přišpendlené dlaně připevněny na totožná místa, jako je tomu u předlohy na
papíře. Před zrcadlem se vystřídají všichni žáci a jejich „obrazy“.
7
S dětmi lze řešit i otázky: Proč zvolili tuto barvu? Proč zvolili dané místo pro
obtisk? Lze si povídat o místech na těle, kde nám nevadí, když se nás někdo
dotkne a o místech, kde je nám to nepříjemné. (pohlazení, pohlavek,…)
POMŮCKY: archy balícího papíru, nůžky, fixy, pastelky, prstové barvy,
temperové barvy, spínací špendlíky.
8
9
10
Hra na tělo
CÍLE: podpora rozvoje vnímání tělového schématu. Relaxace
POPIS: Děti si lehnou na koberec a nejdříve vnímají svůj dech, pohyby
hrudníku, soustředí se na své ruce, nohy. Učitel doprovodem svého hlasu říká
dětem, kterou částí svého těla ťukají rytmu do tempa hudby. Např. Ťukání prstů
o bříško, klepání nohou do podložky, tleskání… Pak učitel provádí relaxaci.
Navozuje dětem příjemné představy. Uvolnění celého těla, zklidnění.
POMŮCKY: CD přehrávač, relaxační hudba, polštářek pod hlavu
Podpora rozvoje úrovně percepce
Hlasová vibrační masáž
CÍLE: Podpora rozvoje multisenzoriálního vnímání, naslouchání, rezonance
vlastního těla, stimulace preverbálního i verbálního hlasového projevu klientů,
relaxace.
POPIS: Děti se posadí na židličky nebo gymnastické míče apod…, tak,
abychom měli otevřený přístup k zádům. Můžeme ze svých rukou vytvořit
„megafon“ a na záda žáka vydávat dynamicky různě odstíněné zvuky, tóny nebo
kousky melodií.
Signály můžeme posílat štafetou v řadě za sebou. Použít můžeme i různé
akustické nástroje- jako kytaru, bubínky, tibetské mísy, didgeridoo… U
některých nástrojů musíme hrát opatrně- pro některé nemusí být příjemné.
Signálovou řadu můžeme obohatit poklepáváním, hlazením či různými
pohybovými aktivitami- masážní míčky…
POMŮCKY: židličky, gymnastické míče, akustické nástroje
11
Shoda – rozdíl
CÍLE: Podpora rozvoje verbální akustické diferenciace
POPIS: Učitel se otočí zády k dětem. Zřetelně vyslovuje dvojice slov mající
smysl (zvukově podobná, nebo stejná). Děti mají za úkol rozpoznat, která slova
jsou stejná a která nejsou. Pokud jsou slova shodná, žáci tlesknou, pokud se
slova liší žáci několikrát zadupou. Pro kontrolu zvedne učitel nad hlavu
kartičku- v případě shody =, v případě rozdílu x.
POMŮCKY: kartičky se znaky = x, zásobu slov.
Slovní fotbal
CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, slovní zásoby, sluchové analýzy slov.
POPIS: Učitel „vykopne“ slovo. Hodí míček žákovi, ten musí vymyslet slovo,
které bude začínat na poslední písmenko z vykopnutého slova. Ten opět hodí
míček dalšímu žákovi. Hru můžeme obměnit- tvoříme slovo na poslední slabiku,
žáci se střídají postupně po kruhu. Slova by se neměla opakovat.
POMŮCKY: míček
Slovní fotbal- „stupído“
CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, slovní zásoby, sluchové analýzy slov.
POPIS: Obměna slovního fotbalu. Učitel vykopne slovo a hodí někomu míček.
Daný žák má za úkol vymyslet slovo, které bude začínat posledním písmenkem
12
vykopnutého slova, ale vymyšlené slovo neříká nahlas. Jen slovo popíše např. (
vykopnuté slovo je škola- žák vymýšlí slovo na A- myslí si slovo aktovka a
ostatním dává indicie- je to školní pomůcka každého žáka, dává si do ní
učebnice, nosí ji na zádech… jakmile někdo se žáků dané slovo uhodne. řekne
STOP a tím už nemůžou být poskytnuty další indicie). Hádané slovo se nikdy
nahlas nevysloví a už jen se říkají indicie. Ten kdo nepozná slovo podle indicii
ze hry vypadává nebo odevzdá domluvený fant.
POMŮCKY: míček
Slovní házená
CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, sluchové syntézy, představivosti,
spolupráce
POPIS: Žáci stojí v kruhu a jeden z nich jde doprostřed. Žák uprostřed kruhu
má v ruce míček. Vybere si kamaráda, kterému míček hodí. Kamarád zazpívá na
libovolném tónu písmeno- např. M a hodí míček zpět žákovi uprostřed. Ten
míček chytí a hodí ho dalšímu žákovi v kruhu. Tento žák se po chycení míčku
snaží přidat další písmenko tak , aby mohlo vzniknout slovo a zazpívá např. A.
Skupina utvořila slabiku MA. Žák uprostřed má za úkol hlídat a zastavit cvičení
v momentě, kdy vznikne smysluplné slovo. Pokud žák v pravou chvíli řekne
stop a sestavené slovo zopakuje, předává míček dalšímu spolužáku a jde
doprostřed kruhu a tvoří se slovo nové. Pokud, ale správný okamžik, kdy slovo
vzniklo žák promrhá a nemůže slovo vzniknout - učitel hru zastaví a žáky
prohodí.
POMŮCKY: míček
13
Poznej stejný zvuk
CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, pozornosti
POPIS: Žák má před sebou několik zvukových kostek nebo Kinder vajíček.
Jeho úkolem je pomocí sluchu rozpoznat, kde jsou ukryty stejné předměty. Pro
kontrolu jsou zvukové kostky označeny barevně. Kinder vajíčka můžeme
otevřít.
POMŮCKY: zvukové kostky, Kinder vajíčka naplněná různými předměty
Hudební pohádka
CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, spolupráce, kreativita, improvizace,
empatie
POPIS: S dětmi můžeme krátkou pohádku vymyslet, a nebo použijeme
některou ze známých lidových pohádek. Ke každé pohádkové postavě vybereme
hudební nástroj. Při setkání dvou postav v určité situaci vzniká mezi hudebními
nástroji dialog. Pro ulehčení můžeme použít postavu vypravěče, který děj
posouvá dál.
POMŮCKY: hudební nástroje, pohádka
LA
CÍLE: Podpora rozvoje verbálně akustické diferenciace, diferenciace figury a
pozadí
POPIS: Učitel se otočí zády ke skupině dětí. Zřetelně vyslovuje jednotlivá
slova. Žáci určují zdali slovo obsahuju slabiku LA. Učitel používá pouze ta
slova, která mají významový smysl. Pokud slovo obsahuje slabiku LA žáci
začnou tuto slabiku zpívat. Pokud slovo slabiku neobsahuje žáci zadupou. Pro
kontrolu zvedá učitel kartičku- pokud je ve slově obsažena slabika LA, zvedá
14
kartičku se slabikou LA, pokud není, zvedá kartičku s X. Pro obměnu můžeme
použít jakoukoliv jinou slabiku.
POMŮCKY: kartička se slabikou LA a X, zásobu slov.
Když uslyšíš …
CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, pozornosti, rozlišení zvukové figury
a pozadí.
POPIS: Učitel rozdá dětem 5 obrázkových kartiček Domluví si s dětmi domluví
jedno slovo. např. „koruna“ . Učitel říká dětem různé věty. Pokud žák uslyší
domluvené slovo tleskne nebo zahraje na hudební nástroj. Pokud zareaguje
správně dostane obrázkovou kartičku. V opačném případě kartičku ztrácí. Slovo
může být jen v určitém pádu nebo v jakémkoliv tvaru- záleží na domluvě.
POMŮCKY: obrázkové kartičky
Kdo to tu mluví
CÍLE: Podpora rozvoje verbální akustické diferenciace
POPIS: Učitel vypráví dětem o dvou kamarádkách Evě a Ivě. Eva umí říkat
pouze slova, ve kterých je obsaženo písmeno E a Iva umí říkat pouze slova, ve
kterých je obsaženo písmeno I. Učitel předříkává slova a úkolem dětí je poznat,
která z dívek mohla dané slovo říci. Žáky za správnou odpověď můžeme
odměňovat obrázkem a v opačném případě ztrátou obrázku.
POMŮCKY: obrázkové kartičky, připravená baterie slov.
Písničková skládačka
CÍLE: Podpora zrakové percepce, koncentrace, zrakové analýzy a syntézy.
15
POPIS: Učitel rozdělí žáky do dvou skupinek. Oběma skupinkám rozdá
kartičky, na kterých jsou napsána jednotlivá slova známých lidových písniček.
Kartičky zamíchá. Žáci mají za úkol písničku složit a pokud se jim to podaří, tak
i skupinově zazpívat. Ta skupinka, která bude mít písničku složenou nejdříve,
vyhrává. Obtížnější variantou je dát skupinkám více písniček.
Další variantou může být např. Na kartičkách jsou napsána jen slovesa nebo
podstatná jména z písničky.
POMŮCKY: kartičky se slovy písniček
16
DRUMBENY
v této kapitole se budeme věnovat drumbenům.
Co je to drumben?
17
18
19
20
21
22
23
Hry s Drumbeny
Téma: Námořnická výprava za pokladem.
Rytmická improvizace
CÍLE: rozvíjení fantazie a kreativity ve spolupráci s přirozeným nácvikem
rytmických cvičení; skupinová souhra a skupinové tvoření.
POPIS: Lektor verbálně vede účastníky skupinové souhry imaginací, která
hráče motivuje ke změně rytmů a hudebních nálad. Jedna z mnoha variantních
podob imaginace:
„Vyplouváme společně na moře. Lodní motory se dávají do pohybu. (pomalé a
pravidelné údery do drumbenu, je možné pomoci si hlasem „héj hop“). Loď se
vzdaluje od břehu, na molu na nás mávají naši přátelé a členové naší rodiny.
Motory zrychlují (postupné zrychlování rytmických úderů, které vyvrcholí v
nejrychlejší bubnování a nakonec ve společný konec). A teď jsme konečně na
širém moři. Je slyšet jen šumění moře (lektor společně s účastníky přejíždí dlaní
přes vršek drumbenu a vydávají tak zvuky podobné moři, hlavně si však
masírují unavené ruce). Mezitím mohou v moři spatřit různé živočichy a pokusit
se je napodobit zvukem drumbenu nebo hlasem. Vtom se na nebi ukazuje
mráček, ze kterého se stane velký mrak. Začíná krápat. (účastníci vydávají
pomocí prstů na drumben zvuk počínajícího deště). Déšť ale houstne. Vypadá to
na velkou průtrž. (účastníci reagují na pokyn a bubnují tak, aby napodobili zvuk
velkého deště). Do toho přichází hromy a blesky. (skupina se může rozdělit na
ty, kteří pouze prší a na účastníky, kteří napodobují zvuk hromu). A teď se
pomalu bouře uklidňuje. Hromy a blesky ustávají. Déšť slábne. Je zase krásně.“
(účastníci se nechají vést pokyny lektora a uklidňují svoji hru).
24
Krokodýli v bažině
CÍLE: posílení a rozvoj schopnosti pracovat ve skupině, posilování schopnosti
komunikovat; upevňování tolerance k ostatním a zodpovědnosti za sebe a
skupinu.
POPIS - LEGENDA: Skupina ztroskotanců musí přejít bažinu plnou
nebezpečných krokodýlů. Lze využít jako samostatnou týmovou aktivitu, nebo v
rámci uceleného pedagogického projektu. Přechod bažiny probíhá na
drumbenech. Volíme drumbeny stejné velikosti, které se postaví těsně vedle
sebe a vytvoří se tak dlouhá řada. Je dobré dbát na to, aby mezi drumbeny
nevznikla žádná mezera. Každý účastník se postaví na jeden drumben. Přes
bažinu se skupina celá řada posune dopředu tak, aby zůstal volný poslední
drumben. Poslední účastník v řadě zvedne tento drumben a podává jej po řadě
dopředu. První účastník v řadě postaví tento drumben před sebe a popojde na
něj. Celá řada se pak posune směrem dopředu a poslední účastník posílá další
drumben. Takto se skupina pomalu posunuje pryč z bažiny. Pravidlem, které
posiluje týmovou pospolitost, je omezení „mluvení“ během přechodu přes
bažinu. Vysvětlením je, že krokodýli v bažině špatně vidí, ale dobře slyší, takže
je třeba být zticha. V okamžiku, kdy někdo toto pravidlo poruší a promluví,
popř. se zasměje či strčí souseda, popř. když někdo spadne z drumbenu, sebere
jim „krokodýl“ jeden drumben, a tudíž se účastníkům ztíží podmínky přechodu
přes bažinu. Ještě více se tím však posílí spolupráce. Pro větší motivaci skupiny
může lektor hrát roli „krokodýla“, který skupinu obchází a číhá na sebemenší
porušení pravidel hry. Po skončení aktivity je dobré udělat závěrečnou reflexi,
kdy sami účastníci budou hovořit, jak prožívali průběh hry a také o tom, co
mohli jako skupina udělat lépe, či co se jim podařilo.
Hledání potravy
CÍLE: posílení a rozvoj schopnosti pracovat ve skupině, posilování schopnosti
komunikovat; upevňování tolerance k ostatním a zodpovědnosti za sebe a
skupinu, zvyšování hrubé motoriky.
25
POPIS: Při uvedení této aktivity opět záleží na preferovaném tématu. My zde
zůstaneme u námořníků. V rámci uceleného a kontinuálního programu je možné
navázat na předcházející aktivity. Námořníci se dostali přes bažinu na
neobydlený ostrov. Je třeba sehnat potravu. Uspořádá se tedy výprava, která
bude úspěšná. Skupina najde s pomocí lektora zásobiště potravin (půjde o
čtyřbarevné lehké plastové míčky). Zelený míček charakterizuje zeleninu, žlutý
ovoce, červený maso a modrý pitnou vodu. Skupina se nadšeně vrací do tábora a
těší se, že si z vyhledaných potravin uvaří jídlo. V době jejich nepřítomnosti se
však rozvodnila řeka, kterou předtím v pohodě přebrodili, ale nyní už to
nepůjde. Členové skupiny zjistí, že budou muset potravu přeházet přes řeku a
vrátit se do tábořiště delší a náročnější cestou. V táboře naštěstí zůstali čtyři
strážci skladů. Každý z těchto strážců spravuje jeden barevný drumben.
Do zeleného patří zelenina, do žlutého ovoce atd. Skupina na druhém břehu řeky
se musí domluvit na strategii, díky které bezpečně dostane konkrétní druh
potravy/vodu do příslušného, stejně barevného drumbenu. Pokud míček spadne,
potrava je kontaminovaná a odnáší jí řeka. Strážci skladu mohou házejícím
pomáhat tak, že zvednou drumben a nastavují ho pro lepší trefu.
Ani strážci, ani házející však nesmí překročit danou hranici (rozbouřenou řeku).
Po domluvě strategie začíná akce. Pokud se ocitlo v drumbenech málo tolik
potřebné potravy/vody, lektor pomocí reflexe dovede skupinu ke změně
strategie a k pojmenování toho, co je třeba dělat lépe, popř. jaká pravidla je třeba
dodržovat. Akce „přehazování“ se pak může zopakovat.
26
Štafety a soutěže s drumbeny
Téma:
Běh šikulů
CÍLE: posílení a rozvoj hrubé motoriky, rozvíjení paměti, rozvíjení fantazie a
kreativity, posílení skupinové sounáležitosti, zábava.
POPIS: Z drumbenů je připravena slalomová dráha. Účastník musí slalom
překonat s míčkem (s plyšákem) na horní desce drumbenu. Měří se čas, za
spadnutí předmětu je penále – buď se přičte čas nebo se účastník musí vrátit do
určeného místa, přičemž mu čas běží dál.
Jízda zručnosti
POPIS: Z drumbenů bude připravena štafetová dráha. Účastník musí překonat
tuto dráhu tak, že mezi jednotlivými překážkami bude dvěma např.
bambusovými hůlkami válet ležící drumben. (např. nejmenší ze sady Drumben
Baby).
Ukrytá slova
POPIS: Na velké ploše jsou rozestavěny drumbeny. Buď pod drumbeny, nebo
přímo na nich jsou umístěny papírky se slovy, popř. symboly.
Varianty této aktivity jsou různé:
- účastníci si musí zapamatovat co nejvíce symbolů, které v cíli napíší (nakreslí);
- účastníci si musí slova (symboly) zapamatovat a vytvořit z nich příběh, báseň,
píseň;
- pod drumbeny (na ně) umístíme krátké úseky z říkanek, básniček apod.
Účastník obejde stanoviště a jednotlivé úseky si zapíše (zapamatuje), popř. se
běhá štafetově a každý člen skupiny si musí zapamatovat jednu strofu..
27
Správná trefa
POPIS: Pro tuto aktivitu je možno využít tři a více drumbenů různých velikostí.
Drumbeny se postaví dnem na zem tak, aby bylo možné do nich házet. Je třeba
použít lehké plastové nebo molitanové míčky, aby se drumbeny nárazem zevnitř
do rezonanční desky nezničily. V určité vzdálenosti od drumbenů se vytvoří čára
– hranice, kde bude házející stát. Pokud se mu za vhozené míčky budou počítat
body, tak nejvíce bodů by měl dostat za trefu do nejmenšího drumbenu.
28
MUZIKOTERAPIE A
VÝTVARNÉ TECHNIKY
Čárání při hudbě
CÍLE:
POPIS:
POMŮCKY:
29
Download

04. MUZIKOTERAPIE.pdf