1. Opakování
Zápis not v houslovém a basovém klíči:
g1 e1 g1
f1 e1 d1
c1 h a
g
a
h c1
Názvy oktáv: subkontra (C2 – H2), kontra (C1 – H1), velká (C – H),
malá (c – h), jednočárkovaná (c1 – h1), dvoučárkovaná (c2 – h2),
tříčárkovaná (c3 – h3), čtyřčárkovaná (c4 – h4), pětičárkovaná (c5).
va
___
Označení 8
l se používá pro zápis not, které by vyžadovaly
mnoho pomocných linek.
8
c3 d3 e3 f 3
g3 a3 h 3 c4
va
___________
c3 d3 e3 f 3
l
g3 a3 h 3 c4
Tóny základní jsou c, d, e, f, g, a, h.
Tóny odvozené vytvoříme ze základních tónů zvýšením nebo snížením o jeden nebo dva půltóny.
 - zvýšení o půltón
 - zvýšení o 2 půltóny
 - snížení o půltón
 - snížení o 2 půltóny
cis
dis
eis
fis
gis
ais
his
cisis
disis
eisis
fisis
gisis
aisis
hisis
ces
des
es
fes
ges
as
hes
ceses deses eses

Platnost posuvek ruší odrážka .
2
feses geses asas heses
Zápis not po půltónech:
Zápis not s jednoduchými a dvojitými posuvkami:
g1
gis1
gisis1
g1
d2
des2 deses2
d2
Přehled taktů:
DVOUPŮLOVÝ

= jedna doba
TŘÍPŮLOVÝ

= jedna doba
ČTYŘPŮLOVÝ

= jedna doba
DVOUČTVRŤOVÝ

= jedna doba
TŘÍČTVRŤOVÝ

= jedna doba
ČTYŘČTVRŤOVÝ

= jedna doba
DVOUOSMINOVÝ

= jedna doba
TŘÍOSMINOVÝ

= jedna doba
ČTYŘOSMINOVÝ

= jedna doba
Kromě výše uvedných taktů se v hudbě vyskytují takty pětičtvrťové,
šestičtvrťové, šestiosminové, sedmiosminové, devítiosminové a další.
3
12. Obraty durového kvintakordu
Durový kvintakord je sestaven z velké a malé tercie, spodní a vrchní
tón tvoří čistou kvintu. Durový sextakord – první obrat kvintakordu je
sestaven z malé tercie a čisté kvarty, spodní a vrchní tón tvoří malou
sextu. Durový kvartsextakord – druhý obrat kvintakordu je sestaven
z čisté kvarty a velké tercie, spodní a vrchní tón tvoří velkou sextu.
Kvintakord, sextakord a kvartsextakord C dur:
Obraty kvintakordů G dur, D dur, A dur, E dur:
5
6
6
4
5
6
6
4
5
6
6
4
5
6
6
4
6
6
4
Obraty kvintakordů F dur, B dur, Es dur, As dur:
12
5
6
6
4
5
6
6
4
5
5
6
6
4
14. Úkoly
Zakroužkuj kvintakord A dur, B dur, E dur, As dur, H dur, Es dur.
Doplň kvintakord, sextakord a kvartsextakord D dur, F dur, A dur, B dur.
5
6
6
4
5
6
6
4
5
6
6
4
5
6
6
4
Doplň označení akordu (5, 6, 6
4 ) a urči tóninu.
Výběr z těchto tónin: C dur, G dur, D dur, A dur, E dur.
______
______
14
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
21. Kvintakord dur, moll, zvětšený a zmenšený
Durový kvintakord je souzvuk 1., 3. a 5. stupně v durové stupnici.
Skládá se z velké a malé tercie, spodní a vrchní tón tvoří čistou kvintu.
v. 3
č. 5
v. 3 + m. 3
DUROVÝ
KVINTAKORD
Z durového kvintakordu vytvoříme kvintakord zvětšený, zvýšíme-li
vrchní tón o půltón. Spodní a vrchní tón zvětšeného kvintakordu tvoří
zvětšenou kvintu, podle které je pojmenován. Zvětšený kvintakord
se skládá ze dvou velkých tercií nad sebou.
v. 3
zv. 5
v. 3 + v. 3
ZVĚTŠENÝ
KVINTAKORD
Mollový kvintakord je souzvuk 1., 3. a 5. stupně v mollové stupnici.
Skládá se z malé a velké tercie, spodní a vrchní tón tvoří čistou kvintu.
m. 3
č. 5
m. 3 + v. 3
MOLLOVÝ
KVINTAKORD
Z mollového kvintakordu vytvoříme kvintakord zmenšený, snížíme-li
vrchní tón o půltón. Spodní a vrchní tón zmenšeného kvintakordu
tvoří zmenšenou kvintu, podle které je pojmenován. Zmenšený kvintakord se skládá ze dvou malých tercií nad sebou.
m. 3
zm. 5
m. 3 + m. 3
ZMENŠENÝ
KVINTAKORD
27
27. Hudební názvosloví
Označení tempa:
grave – těžce
largo – široce
lento – rozvláčně, zdlouha
adagio – pomalu, zvolna
andante – volně, krokem
moderato – mírně
allegretto – poněkud rychleji
(méně rychle než allegro)
allegro – rychle
vivace – živě
presto – rychle (velmi rychle)
prestissimo – co nejrychleji
accelerando – zrychlovat
ritardando – zpomalovat
a tempo – návrat do původního
tempa
Výslovnost: adádžo, alegreto, alegro, moderáto, viváče, prestysimo,
ačelerando.
Označení přednesu:
amabile – líbezně
alla marcia – pochodem
animato – oživeně
brillante – skvěle, brilantně
cantabile – zpěvně
comodo – pohodlně
con moto – s pohybem
dolce – sladce
espressivo – výrazně
furioso – zuřivě, divoce, bouřlivě
grazioso – půvabně
leggiero – lehce
marcato – důrazně
pesante – těžce, těžkopádně
risoluto – rázně, rozhodně
semplice – prostě, jednoduše
scherzando – žertovně
sostenuto – zdrženlivě
tranquillo – klidně, pokojně
triste – smutně
Výslovnost: ala marča, anymáto, brilante, kantábile, kómodo,
kon móto, dolče, espresivo, furiózo, graciózo, ledžéro, markáto,
pezante, rizoluto, sempliče, skercando, sostenúto, trankuílo, tríste.
Další hudební názvosloví:
meno – méně
molto – velmi
ma non troppo – ale ne příliš
sempre – vždy, stále
più (pjú) – více
poco (poko) – málo, trochu
31
28. Strunné nástroje
Viola da gamba je historický strunný
smyčcový nástroj. Má šest až sedm strun
a tvarem se podobá violoncellu. Dno
nástroje je téměř rovné a víko mírně prohnuté. Ozvučné otvory ve víku mají tvar
písmene C a na hmatníku se nachází
pražce. Při hře se nástroj drží mezi koleny,
podobně jako violoncello.
V minulosti byla viola da gamba součástí
komorních souborů a orchestrů s různým
nástrojovým obsazením. V dnešní době
můžeme tento nástroj slyšet v sólové nebo
komorní hře při interpretaci staré hudby.
Loutna je strunný drnkací nástroj. Skládá se z trupu, na který je připojen krk
s hmatníkem. Na hmatníku jsou umístěny pražce. Struny se napínají pomocí
kolíků, které se nachází v horní části
nástroje. Druhým koncem jsou struny
upevněny v plochém struníku. Dnešní
loutny mají obvykle 6 strun.
Cembalo patří do skupiny strunných
klávesových nástrojů. Uvnitř cembala
se nachází různě dlouhé struny a každá
je naladěna na jinou výšku tónu. V přední části je umístěna klaviatura. Tón vzniká trsnutím havraního brku, koženého
trnu nebo kovového háčku o strunu.
Skladby pro cembalo komponoval skladatel Johann Sebastian Bach.
32
41. Symfonie
Symfonie je cyklická (vícevětá) skladba komponovaná pro symfonický orchestr. Původně měla tři věty, později se ustálily věty čtyři.
První věta je obvykle v sonátové formě a má rychlejší tempo. Po ní
následuje druhá věta, která je většinou pomalá. Třetí věta často mívá
taneční charakter a může být v podobě třídobého menuetu nebo
rychlejšího scherza. Symfonii uzavírá čtvrtá věta v rychlém tempu,
často komponovaná v rondové nebo sonátové formě.
Joseph Haydn – Symfonie č. 104 D dur „Londýnská“, 4. věta Finale (Spiritoso):
Poslech:
Joseph Haydn: Symfonie č. 94 „S úderem kotlů“, Symfonie č. 101 „Hodiny“,
Symfonie č. 104 „Londýnská“. Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 38 „Pražská“,
Symfonie č. 41 „Jupiter“. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 „Eroica“, Symfonie
č. 5 „Osudová“, Symfonie č. 6 „Pastorální“, Symfonie č. 9 s Ódou na radost.
42. Koncert
Koncert je cyklická skladba pro jeden sólový nástroj a orchestr,
vyjímečně může účinkovat i více sólistů. Mívá tři věty a první věta
je zpravidla v sonátové formě. Na konci první nebo třetí věty zazní
kadence, při níž sólista předvádí technicky náročné pasáže a hraje
bez doprovodu orchestru.
Joseph Haydn – Koncert Es dur pro trubku a orchestr, 3. věta „Allegro“ (Rondo):
43
46. Joseph Haydn
∗ 31. 3. 1732 Rohrau,
31. 5. 1809 Vídeň
Joseph Haydn se narodil v rakouském městě
Rohrau. V osmi letech byl přijat do chrámového sboru u sv. Štěpána ve Vídni. Roku
1759 se stal kapelníkem u hraběte Morzina
v Dolní Lukavici u Plzně. Od roku 1761 působil
v zámecké kapele knížete Esterházyho. Jako
kapelník řídil orchestr a připravoval hudbu
pro různé příležitosti.
Dvakrát navštívil Londýn, kde uspořádal několik koncertů. V roce 1791 byl Haydnovi udělen čestný doktorát
na oxfordské univerzitě. Do konce svého života pobýval ve Vídni.
Sídlo rodiny Esterházy
Haydn zkomponoval více než 100 symfonií (podle Hobokenova katalogu 108), například Symfonie č. 45 Na odchodnou, Symfonie č. 94
S úderem kotlů, Symfonie č. 101 Hodiny, Symfonie č 104 Londýnská.
Z dalších děl uveďme opery Život na měsíci, Armida, smyčcové
kvartety (slavný Smyčcový kvartet D dur „Skřivánčí“), oratoria Stvoření a Roční doby. Známé jsou také Haydnovy klavírní sonáty.
Symfonie č. 94 „S úderem kotlů“, 2. věta (Andante):
45
58. Modest Petrovič Musorgskij
∗ 21. 3. 1839 Karevo,
28. 3. 1881 Petrohrad
Modest Petrovič Musorgskij byl ruský hudební skladatel a klavírista. Vystudoval
vojenskou školu, byl důstojníkem a úředníkem. Komponoval opery, orchestrální díla,
skladby pro klavír a písně. Světově proslulá
je jeho suita pro klavír nazvaná Obrázky
z výstavy (Kartinky). Skladatel Maurice Ravel
ji později upravil do orchestrální podoby.
Obrázky z výstavy (Kartinky), Promenáda:
59. Petr Iljič Čajkovskij
∗ 7. 5. 1840 Votkinsk,
6. 11. 1893 Petrohrad
Petr Iljič Čajkovskij byl významný ruský
skladatel 19. století. Studoval na petrohradské konzervatoři a po jejím ukončení
působil na konzervatoři v Moskvě.
Zkomponoval balety Louskáček, Labutí jezero Šípková Růženka, opery Evžen Oněgin
a Piková dáma. Z dalších děl uveďme šest
symfonií, Houslový koncert D dur a Klavírní
koncert č. 1 b moll.
Balet Labutí jezero:
56
75. Jazz
Hudba označována jako jazz (džez) má původ v lidových, pracovních a náboženských písních afrických otroků přivlečených do USA.
Počátky jazzu vycházely z afroamerické hudby, v níž se prolínaly
černošské folklórní vlivy s bělošskou hudbou evropských přistěhovalců.
Hlavním centrem jazzové hudby se stalo město New Orleans.
Narozdíl od klasické hudby v jazzu obvykle splývá osobnost skladatele
a interpreta. Hráči mohou improvizovat a skladbu dotvářet podle
svých přestav. V jazzové hudbě často uslyšíme zvláštní interpretaci
osminových not, blížící se triolovému rytmu, synkopy a zdůraznění
2. a 4. doby. Typickými nástroji jsou saxofon, trubka, pozoun, klarinet,
klavír, kytara, kontrabas a bicí.
Rozlišujeme mnoho stylů jazzové hudby, k nejznámějším patří ragtime,
bebop, dixieland, cool jazz, free jazz, swing, jazz rock a další.
Hlavní představitelé jazzové hudby:
Scott Joplin (1867 – 1917), hudebník, klavírista a skladatel
Duke Ellington (1899 – 1974), jazzový skladatel a klavírista
Louis Armstrong (1901 – 1971), jazzový trumpetista a zpěvák
Glenn Miller (1904 – 1944), kapelník a trombonista
Benny Goodman (1909 – 1986), klarinetista, skladatel a kapelník
Blues je hudební styl, který vznikl na jihu USA během 19. století. Původní
podoba blues vycházela z náboženských gospelů, spirituálů a tradiční africké hudby. Poslech bluesových písní někdy navodí smutnou
náladu. Často je zpívali otroci nebo dělníci při práci na polích.
Společným tématem těchto písní byl jejich nelehký osud (každodenní život, namáhavá práce, samota). Hudební podoba blues má
obvykle volnější tempo a může mít i instrumentální podobu bez zpěvu.
Typickými nástroji jsou trubka, kytara, saxofon nebo klavír.
Swing je jazzový styl, na jehož vývoji se podíleli černošští i běloští
hudebníci. Tvoří přechod od tradičního jazzu k modernímu.
68
76. Skladatelé
Spoj čarou jméno skladatele a dílo, které zkomponoval.
Wolfgang Amadeus Mozart
Toccata a fuga d moll
Johann Sebastian Bach
balet Labutí jezero
Georges Bizet
opera Figarova svatba
Antonio Vivaldi
opera Carmen
Petr Iljič Čajkovskij
Hudba k ohňostroji
Ludwig van Beethoven
Čtvero ročních dob
Georg Friedrich Händel
Symfonie č. 5 „Osudová“
Doplň jména skladatelů:
Baroko: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Klasicismus: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Romantismus: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ve kterém městě se narodil Bedřich Smetana? ________________________
Doplň názvy šesti symfonických básní z cyklu Má vlast od Bedřicha
Smetany.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Který skladatel zkomponoval operu Rusalka? ___________________________
70
82. Kvíz č. 6
1. Který skladatel je správně
zařazen?
a) Haydn – baroko
b) Chopin – romantismus
c) Vivaldi – klasicismus
2. Kontrafagot
a) dokáže zahrát hluboké tóny
b) je dechový žesťový nástroj
c) zahraje vyšší tóny než fagot
3. Mollový kvintakord se skládá
a) ze dvou velkých tercií
b) z velké tercie a čisté kvarty
c) z malé a velké tercie
4. Disonance je
a) nelibozvučný souzvuk
b) část klarinetu
c) chvění dvou strun
5. Johann Strauss zkomponoval
valčík
a) Na tanečním plese
b) Na krásném modrém Dunaji
c) Král a tanečnice
6. Gavota je
a) skladba pro tři hráče
b) bicí nástroj
c) starý francouzský tanec
7. Který skladatel zkomponoval
Slovanské tance?
a) Antonín Dvořák
b) Bedřich Smetana
c) Bohuslav Martinů
8. Do období klasicismu nepatří
a) Joseph Haydn
b) Robert Schumann
c) Ludwig van Beethoven
9. Josef Suk byl žákem
a) Antonína Dvořáka
b) Bedřicha Smetany
c) Leoše Janáčka
10. Který skladatel a dílo patří
k sobě?
a) Čajkovskij – opera Nabucco
b) Händel – Vodní hudba
c) Schumann – balet Louskáček
Jak se jmenuje známá opera, kterou zkomponoval Georges Bizet?
77
89. Rytmická cvičení
86
Download

náhled