Rostoucí mlékárenský
průmysl v Číně
Donald Xu
Business Director Dairy China
Donald Xu
1. část
Obchodní ředitel, Dairy China
Rostoucí mlékárenský
průmysl v Číně
Mlékárenský průmysl v Číně roste velice rychle a rozvíjí se rychleji než místní odvětví chovu
a zpracování drůbeže a prasat. V současné době se Čína stává stále významnějším globálním
trhem mléčné produkce.
P
odle čínských vládních dat činila populace
krav v zemi v roce 2013 12,6 milionů. Tento
počet zahrnuje dojnice, suchostojné krávy, jalovice a telata. Dojnic je přibližně 6,3 mil. (50
% z celkové populace krav). Celková úroveň produkce
mléka v Číně je nízká ve srovnání se zeměmi s vyspělým mlékárenským průmyslem. Průměrná dojivost činí
5 500 kg/dojnici/rok, což je jen polovina ve srovnání s
USA a Evropou (Graf 1).
Produkce a spotřeba
Od roku 2007 do roku 2009 se udržovala produkce
mléka v Číně na stabilizované úrovni 35,3 mil. tun za
rok. Od roku 2010 začala produkce vzrůstat až na 38,8
mil. tun v roce 2012, poté v roce 2013 klesla na 35,31
mil. tun (Graf 2). Čínský statistický úřad a Čínské výzkumné centrum pro udržitelný rozvoj odhaduje, že do
roku 2020 stoupne produkce mléka na 59 mil. tun a do
roku 2030 dosáhne až 76 mil. tun.
Průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků v
Číně v roce 2013 byla 28,6 kg na osobu a rok. To je
pouze 26% z celosvětové průměrné úrovně spotřeby
109 kg/os/rok a pod úrovní spotřeby v těchto zemích:
Austrálie 412 kg, EU 302,3 kg, USA 289,5 kg, Japonsko
59,8 kg, Jižní Korea 43,2 kg (Graf 3).
Graf 4 ukazuje, jak spotřeba mléka a mléčných výrobků od roku 2008 klesá a klesající trend pokračuje až
do roku 2011 kvůli skandálu s obsahem melaminu v
Graf 1. Světový žebříček zemí produkujících mléko (kg/dojnici/rok)
v roce 2012
Graf 3. Spotřeba mléka a mléčných výrobků v městských oblastech
v roce 2013 (kg/obyvatele/rok)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
ae
I zr
l
US
A
n
Ka
ad
a
í
lie
ko
m
ec
ze
trá
s
m
zi o
Au
N
Ně
n
Čí
a
v
No
él
ýZ
an
d
Zdroj: Čínská mlékárenská ročenka, 2012
Graf 2. Produkce mléka v Číně od roku 2007 do odhadu v roce
2030 (milióny tun)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
n
Čí
a
Již
K
ní
ea
or
Ja
n
po
sk
o
ý
ov ěr
ětům
v
s
lo pr
Ce
Zdroj: Čínská mlékárenská ročenka, 2012
US
A
EU
áli
str
Au
e
Graf 4. Spotřeba mléka a mléčných výrobků v městských oblastech
Číny od roku 2007 do odhadu v roce 2030 (kg/obyvatele/rok)
60
50
40
30
20
10
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2020 2030
Zdroj: Čínský Národní statistický úřad, 2012
2
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2020 2030
Zdroj: Čínský Národní statistický úřad, 2012
Science & Solutions • červen 2014
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
í
en ben ten ven nec pen Zář íjen pad inec
r
ě
ez
e Sr
Ř to os
Bř Du Kv Če erv
Lis Pr
Č
n 2011 n 2012 n 2013
Zdroj: China Orient Dairy Inform. Poradenská společnost, 2013
d
Le
en
Ún
or
Graf 6. Dovoz sušeného mléka (tuny)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zdroj: China Customs; Li Shengli (China Agri. University), 2013
mléce a ztrátou důvěry lidí v mléčné výrobky. Až v roce
2012 se začíná spotřeba opět obnovovat a stoupat. Podle Čínského statistického úřadu a Čínského výzkumného centra pro udržitelný rozvoj vzroste úroveň spotřeby
na 45 kg v roce 2020 a v roce 2030 dokonce až na 50 kg.
Globální business
Nedostatek mléka v roce 2013 vyústil ve zvýšení
cen mléka (Graf 5). V některých oblastech dosáhla
cena mléka až 0,97 US$/kg a většina chovatelů mléčného skotu zaznamenala nejvyšší zisky za posledních
pět let. Některé farmy s největší produkcí mléka (nádoj
nad 35 kg mléka/dojnici/den) měly v roce 2013 z každé
dojnice zisk 2500 US$.
Vysoká poptávka a stále rostoucí spotřeba mléka a
mléčných výrobků bude znamenat, že rozdíl mezi nedostatkem mléka a poptávkou na trhu bude přetrvávat
i v roce 2014.
Současně s rychlým rozvojem mlékárenského průmyslu se naskytne mnoho obchodních příležitostí pro
dovoz sušeného mléka, tekutého mléka a surovin potřebných pro místní chov mléčného skotu, např. vojtěškového sena, ovesného sena a rovněž samotného
mléčného skotu. Jako země s nedostatkem vstupů pro
mlékárenství si Čína i nadále udrží trend čistého dovozce mléčných výrobků.
Dovoz mléčných výrobků
Dovoz mléka zahrnuje sušené mléko, tekuté mléko
a sušená kojenecká mléka.
V letech 2011, 2012 a 2013 dovážela Čína 449 542
tun, 527 875 tun a 854 400 tun sušeného mléka. Zhruba
Časopis společnosti Biomin
Graf 7. Dovoz tekutého mléka (tuny)
300 000
270 000
240 000
210 000
180 000
150 000
120 000
90 000
60 000
30 000
0
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
Zdroj: China Customs; Li Shengli, 2013
Graf 8. Dovoz sušených kojeneckých mlék (tuny)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
Zdroj: China Customs, 2013
85% z těchto dovozů bylo z Nového Zélandu. Předpokládá se, že do konce roku 2014 bude dovoz činit přes
1 milión tun (Graf 6). Celková cena dovezeného sušeného mléka v roce 2013 byla 3,59 miliard US$.
V roce 2013 činilo sušené
mléko dovezené do Číny 20%
celkového celosvětového tržního
objemu. 28% celkové domácí dodávky mléčných výrobků na trhu
muselo být dovezeno, aby pokrylo místní poptávku.
Dovoz tekutého mléka vzrostl
ze 4 800 tun v roce 2007 na 194
800 tun v roce 2013, což je 40-násobný nárůst. Odhaduje se, že do
konce roku 2014 objem dovozu
Podle FAO byla celková celosvětová
stoupne až na 300 000 tun (Graf
produkce mléka a mléčných výrobků
v roce 2012 784 milionů tun, z čehož
7). Do tohoto objemu dovozu
připadá 33% na Evropu a 28% na Asii.
mléka přispělo z 62% jedenáct
Čína tvořila 6% z celosvětové produkzemí Evropské unie.
ce a byla třetí v pořadí podle produkce
Přestože je to už šest let od
jednotlivých zemí. Střední a Severní
Amerika tvořily 18%, Jižní Amerika 11%,
případu sušeného mléka kontaAfrika 5% a Oceánie také 5%.
minovaného melaminem, mlékárenský průmysl v Číně se stále
vzpamatovává z následků tohoto skandálu a žije ve
stínu krize důvěry v mlékárenství. Zákazníci vyžadují
stále vyšší kvalitu a bezpečnější mléčné výrobky, zejména pokud jde o sušená kojenecká mléka. V roce 2013
Čína dovezla celkem 122 000 tun kojeneckého mléka v
hodnotě 1,47 miliard US$. Tento objem dovozu byl o
33,5% vyšší než v roce 2012 a o 40,7% vyšší cena.
Dovoz sušených kojeneckých mlék se od roku 2007
Photo: pan demin shutterstock
Graf 5. Průměrné výkupní ceny mléka v Číně v letech 2011 – 2013 (US$/kg)
3
Rostoucí mlékárenský průmysl v Číně
Graf 9. Dovoz syrovátky (tuny)
600 000
500 000
400 000
Dovoz syrovátky a sena
Dovoz syrovátky se ze 167 583
tun v roce 2007 zvýšil na 402 000 tun
v roce 2013 (2,4-násobný nárůst).
Odhad objemu dovozu pro rok 2014
je 500 000 tun (Graf 9).
Nárůst místní produkce mléka a tržní poptávka po
vysoce kvalitních vstupních surovinách vedla ke zvýšení dovozu surovin, jako jsou vojtěškové a ovesné seno
a také kvalitního rozmnožovacího materiálu (jalovice
a mražené sperma).
Čína dovezla v roce 2007 celkem 2 088 tun vojtěškového sena, převážně z USA. V roce 2013 dovoz
vzrostl na 755 600 tun v hodnotě 296,41 milionů US$.
Objem dovozu v roce 2013 byl 362krát vyšší než v roce
2007 a očekává se, že v roce 2014 vzroste na více než
1 milión tun (Graf 10).
V roce 2011 se poprvé na čínských mléčných farmách objevilo ovesné seno z Austrálie, kterého se dovezlo 12 700 tun. V roce 2013 se dovoz tohoto sena
zvýšil na 42 800 tun a předpokládá se, že do konce roku
2014 dosáhne 200 000 tun (Graf 11).
Dovoz jalovic
Čína dováží velký počet jalovic, převážně z Nového Zélandu, Austrálie a Uruguaye, aby stačila poptávce
vznikající díky nově postaveným obchodním mléčným
farmám a těm, co se rozšiřují. Vládní regulace také stanovují, že výrobní linky pro sušená kojenecká mléka
musí mít vlastní kontrolované zdroje mléka, tedy mléčné farmy. Předpokládá se, že v roce 2014 doveze Čína
200 000 jalovic (Graf 12).
Dovoz mraženého spermatu
Pro zvýšení užitkovosti mléčných krav se neustále
zvyšuje objem dovozu mraženého spermatu, a to z 64
kg v roce 2000 až na 7 102 kg v roce 2012 (Graf 13).
Nejdůležitějšími zahraničními dodavateli na čínském
trhu jsou: World Wide Sires, Alta-Agricorp, ABS Global, Cooperative Resources International (CRI), Semex,
Masterind, LIC Semen Paks, Genex Cooperative, CRV
(Nizozemí) a Viking Genetics.
2. část tohoto článku bude následovat ve 13. vydání
a představí nám regionální distribuci mlékárenských
provozů v Číně a jak by mohla vládní politika formovat
budoucnost mlékárenského průmyslu v této zemi.
300 000
200 000
100 000
0
2007 2008 2009 2010
Zdroj: China Customs; Li Shengli, 2013
2011 2012 2013 2014
Graf 10. Dovoz vojtěškového sena (tuny)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2007 2008 2009 2010
Zdroj: China Customs; Li Shengli, 2013
2011 2012 2013 2014
Graf 11. Dovoz ovesného sena (tuny)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2011
2012
Zdroj: China Customs; Li Shengli, 2013
2013
2014
Graf 12. Dovoz jalovic (ks)
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2007 2008 2009 2010
Zdroj: China Customs; Li Shengli, 2013
2011 2012 2013 2014
Graf 13. Dovoz mraženého spermatu (kg)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
´00 ´01 ´02 ´03 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12
Zdroj: China Customs; Li Shengli, 2013
BIOMIN Holding GmbH
Industriestrasse 21, A-3130 Herzogenburg, AUSTRIA
Tel: +43 2782 803 0, Fax: +43 2782 803 11308, e-Mail: [email protected], www.biomin.net
©2015 BIOMIN Holding GmbH
ART_No39_R_MYC_EN_0115_DXU_#09
Jako země s
nedostatkem
vlastních zdrojů
pro mlékárenství
se bude trend Číny
jako čistého dovozce
dále prohlubovat.
do roku 2013 zvýšil 3,4krát, z 35 792
tun na 122 000 tun. Předpokládá se,
že do konce roku 2014 objem dovozu
dosáhne 160 000 tun (Graf 8).
Download

Rostoucí mlékárenský průmysl v Číně [PDF]