Úvodem
Ovládání
Nabídky
Rychlé nabídky
Hřebčín
Kontextová akční nabídka
Obsah
4
4
4
4
4
5
Začátek hry
6
Hra
Budovy
9
9
Režim Příběh
Rychlá hra
Nastavení
Hlavní budova
Stáj
Jízdárna
Terapeutické středisko
Chovná stáj
Padok
Brány do krajiny
Dům pro hosty
6
8
9
11
12
12
12
12
12
12
13
Minihry
13
Závody
Činnosti
20
22
Hřebelcování
Čištění kopyt
Mytí
Výcvik hříbat
Terapie pro koně
Šlechtění koní
Volné ježdění
Studium
Konec dne
Krmení
Prodej hříbat
Prodej koní
Kydání
Zaplétání copánků
Nakupování
Kontrola zdravotního stavu
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
25
26
26
27
28
Koupit/postavit/renovovat/vylepšit
Vlastnosti koní
Zlaté podkovy
Hygiena
Důvěra
Síla
Energie
Zdraví
Nasycení
Dovednosti
29
29
31
31
31
31
31
31
32
32
Koně
32
Zlaté podkovy
Hodnocení hřebčína
Úkoly
Stav koní
Čas
Autoři
34
35
36
37
37
38
Andaluský kůň
Fríský kůň
Hannoverský kůň
32
33
33
Úvodem
Můj hřebčín je zábavnou kombinací miniher a činností, které ti umožní vyšlechtit vlastní koně
a vybudovat profesionálně vedený hřebčín, poskytující služby veřejnosti. Podstatou hry je řízení
hřebčína a starost o potřeby koní.
Dosáhneš toho pečlivým vyvažováním času a peněz na jedné a potřeb koní a hostí na druhé straně.
V průběhu hry tě čekají odměny v podobě zážitků z projížděk a nových možností.
Ovládání
Nabídky
Páčka: Označení položek nabídky
Tlačítko A: Vybrat
Tlačítko +: Další obrazovka
Tlačítko -: Následující obrazovka
Hřebčín
Páčka: Chůze/běh
Tlačítko -: Pauza
Rychlé nabídky
Rychlé nabídky jsou přístupné v hřebčíně a na projížďkách. Klikni na symboly rychlých nabídek,
nebo použij křížový ovladač. Během jízdy není zpřístupněna funkce změny rychlosti hry.
1
4
3
2
Rychlé nabídky
4
Tlačítko A: Výběr
Křížový ovladač nahoru: Změna rychlosti hry (Normální/Dvojnásobná)
Křížový ovladač vpravo: Zobrazit vlastnosti (Kariéra/Kůň)
Křížový ovladač dolů: Zobrazit mapu
Křížový ovladač vlevo: Zobrazit úkoly
Kontextová akční nabídka
V hřebčíně máš rovněž možnost ovládání hry pomocí kontextové akční nabídky. Pokud se tvá postava nachází poblíž nějakého objektu, kde můžeš provádět nějakou činnost, objeví se v levém dolním
rohu obrazovky připomínka. Když ji označíš, otevře se kontektová akční nabídka. Po jejím otevření
můžeš z nabídky vybrat tu činnost, kterou chceš vykonávat.
Kontextová akční nabídka
Tlačítko A: Výběr
Páčka: Procházení kontextové akční nabídky
5
Začátek hry
Hra začíná hlavní nabídkou, v níž si vybereš herní režim (příběh nebo rychlý start), nastavení a
případně si můžeš zobrazit titulky.
Zahájení hry
Režim Příběh
Pokud chceš řídit hřebčín, starat se o koně, stáje, poskytovat služby hostům, a jezdit ve volné
přírodě, pak si z hlavní nabídky vyber Příběh. V rámci tohoto herního režimu si můžeš uložit až
tři profily. Výběrem prázdného profilu zahájiš novou hru; existující profily můžeš po výběru buď
načíst nebo smazat.
Po zahájení nové hry si vybereš, zda má tvoje postava být děvče nebo kluk (1), Upravíš její vzhled
(vlasy a oblečení), a potom vybereš jméno postavy (2). Pokračuješ výběrem svého prvního koně (3).
Na výběr máš ze tří plemen koní, jejichž zástupci se jeden od druhého liší barvou srsti, vzorem
zbarvení a znaky na těle.
6
(1) Výběr postavy
(2) Pojmenování postavy
7
(3) Výběr koně
Rychlá hra
Pokud si chceš jenom na chvilku zajezdit na koni, pak je rychlá hra to pravé. V ní jsou přístupné
všechny závodní tratě, a k dispozici máš výchozí nastavení jezdce a koně.
Pomocí posuvníků si můžeš vybrat terén a závodní trať, kde chceš jezdit.
8
Rychlá hra
Nastavení
Zde můžeš měnit nastavení ovládání koně při jízdě, a zobrazování výukových hlášení při prvním
výskytu některých situací a objektů.
Hra
Pokud zahajuješ novou hru, ocitneš se na jejím začátku v ložnici hlavní budovy. Jestliže načítáš
uloženou hru, budeš začínat také v ložnici hlavní budovy, ale bude to ráno následující po dni
uložení hry. To proto, že hra automaticky ukládá až ukončení dne.
Budovy
V hřebčíně (2) se nachází různá místa, s nimiž jsou spojeny určité činnosti nebo takzvané minihry.
V rychlé nabídce najdeš mapu (1), s jejíž pomocí získáš rychlý přehled.
9
3
(1) Rychlá nabídka – symbol mapy
10
(2) Hřebčín
Nabídka Mapy
Tlačítko A: Výběr
Křížový ovladač dolů: Zobrazit mapu
Páčka: Procházet mapu
Hlavní budova
V hlavní budově (a) můžeš ovládat svou postavu. Zde můžeš upravovat její vzhled, vzdělávat
se čtením knih (a také zvyšovat hodnotu svých služeb), nakupovat krmiva a vybavení
(prostřednictvím online obchodu v počítači), a zobrazovat statistiku vývoje hry. Neméně důležitá
je zahrádka za budovou. Právě zde můžeš nasbírat mrkev, která se výborně hodí jako odměna pro
koně.
11
Stáj
Stáj (b) je místem, kde se odehrávají klíčové činnosti péče o koně. Ve stáji kontroluješ jejich zdravotní stav, krmíš je, hřebelcuješ, zaplétáš jim copánky, čistíš jejich kopyta, kydáš hnůj, dáváš jim
jména, prodáváš je, vyvádíš je ze stáje, a sedláš je pro vyjížďku. S vývojem hry budeš mít možnost
stáje vylepšovat, až je nakonec rozšíříš na devět stání (boxů), takže ve stáji budeš moci mít pro
potřebu svých hostů a své vlastní až devět koní.
Jízdárna
Jízdárna (c) je ideálním místem pro výcvik hříbat. Nejdříve však musíš nashromáždit dostatek
prostředků na opravu staré stodoly, aby bylo kde tuto službu poskytovat. Klienti budou přivádět
svá hříbata, která jim budeš za úplatu trénovat, a později zde budeš moci cvičit také vlastní
zvířata. Oprava staré stodoly umožňuje také získat přístup k bráně do hor.
Terapeutické středisko
V terapeutickém středisku (d) můžeš provádět koním masáže, které je zbavují stresu. Nejdříve
musíš nashromáždit dostatek peněz na opravu starého vodního mlýna a jeho proměnu na terapeutické středisko, v němž budeš masáže poskytovat. Klienti budou přivádět své koně na masáže,
za které budou platit. Samozřejmě budeš moci masírovat také vlastní koně. Chceš-li se dostat ke
starému vodnímu mlýnu, musíš nejdříve opravit starý most (g).
Chovná stáj
V chovné stáji (e) můžeš vytvářet páry z klisen a hřebců, a šlechtit hříbata, která si buď necháš,
nebo je prodáš. Nejdříve ale musíš našetřit dostatečné množství peněz na stavbu této budovy, v níž
budeš provádět své šlechtitelské pokusy. Zákazníci ti budou zadávat objednávky hříbat, případně
můžeš šlechtit hříbata také pro sebe. Jejich výcvikem v jízdárně pak zvýšíš prodejní cenu zvířat.
Bez opravy starého mostu (g) nebudeš mít k chovné stáji přístup.
Padok
V padoku (f) můžeš nechat koně odpočinout od stresu, a zároveň zde ulevíš tlaku, způsobenému
řízením rušného hřebčína. Pokud kůň zůstane v padoku, nebude následujícího dne započítán mezi
koně určené k práci. To znamená, že budeš mít méně návštěvníků a také nižší příjem. Na druhou
stranu se koním v padoku nesnižuje úroveň hygieny a nasycení. Nevýhodou však je, že zvířatům,
ponechaným v padoku, se snižuje úroveň důvěry.
Brány do krajiny
V areálu hřebčína najdeš také brány, které vedou do luk (h), lesů (i) a hor (j). Louky získáš zadarmo, ale další dva pozemky musíš koupit, jinak na ně nebudeš moci jezdit. Nákupem pozemků
poskytneš svým klientům (i sobě) možnost nových zážitků při projížďkách, zvýší se úroveň síly a
dovedností tvých koní, získáš pro hřebčín další hvězdičky, budeš moci závodit na nových tratích
a v neposlední řadě sbírat bonusy. Pokud chceš mít přístup do lesa, budeš muset nejdříve opravit
starý most (g). Přístup do hor zase získáš až po opravě staré stodoly (c).
12
Dům pro hosty
Dům pro hosty (k) je místem, kde se mohou ubytovat platící zákazníci, kteří používají tvé koně.
Pokud je v něm k dispozici pouze jeden pokoj, můžeš najednou ubytovat pouze tři hosty. Když
opravíš druhý pokoj, zvýší se ubytovací kapacita na šest osob. Po renovaci třetího pokoje může v
domě bydlet najednou devět lidí. Poté s každým dalším vylepšením domu pro hosty stoupá nájemné,
které budeš od hostů dostávat, a bude se zvyšovat také hvězdičkové hodnocení hřebčína.
Minihry
Hřebelcování
Účelem hřebelcování koní je zlepšení hygieny, zvýšení důvěry a získání zlatých podkov. Koně se
hřebelcují ve stáji.
Na výběr máš dva kartáče (hřebelce). Tvrdý (kulatý) je vhodnější na odstraňování špíny, a měkký
(oválný) je lepší na uklidnění koně a získání jeho důvěry. Snaž se nepoužívat tvrdý kartáč na
citlivé partie, protože tím koně rozrušíš, a ztratíš jeho důvěru. Tato činnost trvá vždy pevně
stanovenou dobu.
Hřebelcování
Tlačítko A: Přitlačit kartáč
Ukazatel: Pohyb kartáče
Tlačítko B: Vyměnit kartáč
Páčka: Pohyb kamery
Tlačítko -: Konec hřebelcování
13
Čištění kopyt
Chceš-li zlepšit hygienu koně, získat jeho důvěru a také třeba zlatou podkovu, musíš mu vyčistit
všechna čtyři kopyta. Čištění kopyt se provádí v boxu.
K čištění kopyt se používají dva nástroje – malý kartáč se štětinkami, kterým se odstraňuje špína
z měkkých částí kopyta, a háček, sloužící k odstraňování kamínků. Snaž se nepoškrábat koni
citlivé části kopyta, a nakláněj kopyto tak, aby háček měl vždy správný úhel, vhodný k odstranění
příslušného kamínku. Tato činnost trvá vždy pevně stanovenou dobu.
Čištění kopyt
Tlačítko A: Stisknout nástroj
Ukazatael: Pohyb nástroje
Tlačítko B: Vyměnit nástroj
Páčka: Pohyb kamery
Tlačítko -: Konec čištění kopyt
14
Mytí
K rychlému zlepšení hygieny zvířat slouží hadice s vodou. Koně se myjí v boxu.
Na výběr máš tři stupně tlaku vody. Nejsilnější odstraňuje špínu nejrychleji, ale pokud s ním
zasáhneš citlivá místa na koňském těle, zvíře bude rozrušené, a nebude ti tolik důvěřovat. Mytí
vodou je nejrychlejší způsob udržování hygieny koní, ale na druhou stranu za ně nikdy nezískáš
žádnou zlatou podkovu, ani důvěru svých koní. Tato činnost trvá pevně stanovenou dobu.
Mytí koně
Tlačítko A: Zvýšit tlak
Ukazatel: Zamířit hadici
Tlačítko B: Snížit tlak
Páčka: Pohyb kamery
Tlačítko -: Konec mytí
15
Výcvik hříbat
Pokud chceš nakupovat v online obchodu, musíš především vydělávat peníze. Jedním z dobrých
způsobů je výcvik hříbat, aby reagovala na příkazy. Výcvik hříbat probíhá v jízdárně.
K ovládání hříběte používej gesta. Škubáním za provaz řiď rychlost a směr pohybu. Nahoře na
obrazovce je radar, na kterém vidíš, kde je další kontrolní bod. Na důkaz kvalitního výcviku se
hříbě musí v určeném čase zastavit uvnitř těchto kontrolních bodů. Pokud hříbě kontrolní bod
mine, bude se hůře ovládat - úroveň jeho poslušnosti signalizuje semafor. Aby hříbě co nejlépe
poslouchalo, odměňuj je mrkví. Pokud mineš tři kontrolní body, znamená to neúspěch. Tato činnost
trvá pevně stanovenou dobu.
Výcvik hříbat
Wii Remote + Nunchuk Left/Right: Direction & Speed
Wii Remote + Nunchuk Up/Down: Near & Far
Tlačítko B: Dát mrkev
Tlačítko -: Konec výcviku hříběte
16
Terapie pro koně
V terapeutickém středisku můžeš provádět masáže svým vlastním koním, nebo za peníze masírovat
koně svých klientů. Masáže lze provádět pouze v terapeutickém středisku.
Kruhovými pohyby masážního nástroje snižuj stres koně. Čím blíže ke zdroji napětí se dostaneš,
tím více se sníží stres. Sledováním nápovědy zjistíš, jak velký účinek masáž má, a kde je ložisko
napětí. Pomocí skenu koně určíš, v jakém stupni stresu se nachází jednotlivé svalové skupiny.
Pokud odstraníš veškerý stres, dostaneš od klienta kredity. Tato činnost trvá pevně stanovenou
dobu.
Terapie koní
Tlačítko A: Přitlačit na nástroj
Páčka: Pohyb kamery
Tlačítko -: Konec terapie
17
Šlechtění koní
Vydělávat peníze lze také šlechtěním koní pro klienty, nebo pro vlastní potřebu. Koně můžeš
šlechtit pouze v chovné stáji.
Nechej spářit jednu ze svých zdravých klisen s pronajatým hřebcem, a uprav charakteristiky hříběte
(barvu srsti, vzor a plemeno), podle genetických dispozic rodičů. Pomocí šipek vyber vlastnosti
klisny, hřebce a hříběte. Jakmile potvrdíš svůj výběr, bude zahájeno šlechtění, a o několik dnů
později se narodí hříbě. Tato činnost trvá vždy pevně stanovenou dobu.
Stejným způsobem můžeš vyšlechtit hříbě pro klienta – musíš jenom dávat pozor na to, jaké
hříbě si zákazník objednal (objednávku najdeš na své psací podložce). Podívej se na předpověď
pravděpodobnosti úspěchu – čím lépe splníš objednávku, tím více kreditů od zákazníka dostaneš.
Četbou knih o šlechtění koní zvýšíš své dovednosti a tím pádem také příjmy. Nezapomínej sledovat
odpočet, protože máš k dispozici omezený čas. Tato činnost trvá vždy pevně stanovenou dobu.
Šlechtění koní
Tlačítko -: Konec šlechtění
18
Volné ježdění
Při volném ježdění můžeš prozkoumávat krajinu, sbírat bonusy, a zvyšovat dovednosti svého koně
i své vlastní. Volné ježdění je přístupné prostřednictvím bran do krajiny.
Pokud chceš osedlat koně, musí mít dostatečně vysokou úroveň důvěry. Pokud tomu tak je, můžeš
na něj dát sedlo a jít jezdit, kdykoli budeš chtít. Nezapomínej však, že ježdění je časově náročné
a navíc se při něm kůň ušpiní. Během projížděk narazíš na závodní tratě. Dokud však tvůj
kůň nebude mít dostatečné dovednosti, nemůžeš závodit. Úroveň dovedností svého koně zvýšíš
skákáním přes různé překážky, na které během vyjížděk narazíš. Můžeš rovněž sbírat ponusy v
podobě zlatých podkov, které jsou rozesety po jednotlivých úrovních. Bonusové body můžeš utratit
v online obchodě ve své kanceláři za speciální jezdecké vybavení.
C
A
B
Volné ježdění
Volné ježdění má svou vlastní obrazovku. Vlevo dole vidíš příslušné vlastnosti svého koně. Horní
pruh (a) znázorňuje energii, a podle něho poznáš, jak dlouho budeš moci jet tryskem. Spodní pruh
ukazuje dovednosti koně (b), a červená čára ukazuje, jakou úroveň musí zvíře dosáhnout, pokud s
ním chceš závodit na další trati. Srdce (c) znázorňuje, jak dlouho jedeš tryskem. Ježdění trvá pevně
stanovený čas, který je vždy relativní vzhledem k trvání hry.
19
Standardní ovládání
Wii ovladač & Nunchak – dvojité tapnutí: Pobídnout
Wii ovladač & Nunchak – silné tapnutí: Rychlý start
Nunchak nahoru: Zatočit vlevo
Wii ovladač nahoru: Zatočit vpravo
Wii ovladač & Nunchak – nahoru: Zpomalit/Zastavit
Tlačítko C/Z: Otáčení kamery
Tlačítko +: Konec volného ježdění
Alternativní ovládání
Tlačítko A: Pobídnout (zrychlit)
Tlačítko B: Přitáhnout otěže (zpomalit)
Křížový ovladač: Rychlá nabídka
Tlačítko +: Konec volného ježdění
Tlačítko A & páčka nahoru: Rychlý start
Páčka vlevo/vpravo: Zatočit vlevo/vpravo
Závody
Pokud chceš zvyšovat hodnocení svého hřebčína, musíš být naprostou jedničkou v dostizích,
které se konají dvakrát týdně. Závodění ovšem není jednoduché, a vyžaduje důkladnou přípravu.
Závodní tratě, které máš přístupné, můžeš využívat k tréninku na nadcházející závody. Závody
jsou dostupné prostřednictvím závodních vlajek, které najdeš na každém z pozemků.
Pravidla závodů jsou jednoduchá. Pokud ke skoku najedeš ve špatném úhlu, nebo příliš pomalu,
případně ho přejedeš, počítá se jako neplatný. Můžeš sice pokračovat, ale za nepodařený skok ti
bude přičten trestný čas. Jestliže zkazíš tři skoky, znamená to vyloučení ze závodu.
Soutěže se konají každou středu a neděli. Pokud se chceš kvalifikovat na další tratě, musíš
překonat nejlepší čas. V jeden soutěžní den se můžeš zúčastnit pouze jednoho závodu. To znamená,
že na závod na nově zpřístupněné trati budeš muset počkat do další středy či neděle. Mezitím však
můžeš pracovat na zvýšení dovedností svého koně a trénovat. Nezapomínej, že každý závod trvá
pevně stanovený čas, takže počet pokusů není neomezený.
20
Závod
Obrazovka při závodech je podobná obrazovce volného ježdění, ale navíc v levém horním rohu vidíš
počitadlo skoků (a), počitadlo špatných pokusů (b), a časomíru (c).
Celkem musíš vyhrát devět závodů:
•Balíky slámy (leží v lukách)
•Větrný mlýn (leží v lukách)
•Dub (leží v lukách)
•Kamenný kruh (leží v lese)
•Strašidelný strom (leží v lese)
•Vodopád (leží v lese)
•Hausbót (leží v horách)
• Peřeje (leží v horách)
• Vrba (leží v horách)
21
Činnosti
V průběhu hry můžeš vykonávat spoustu různých činností, které ti pomáhají při řízení hřebčína
a péči o koně. Činnosti se spouští při vstupu na místo, které je s nimi spojeno, výběrem příslušné
položky z kontextové nabídky.
Studium
Knihovna v hlavní budově je místem, kde můžeš číst knihy a získávat z nich nové poznatky.
Pokud věnuješ čas přečtení celé knihy, budeš mít k dispozici nové možnosti – například budeš za
své služby dostávat více peněz. Knihy můžeš nakupovat v online obchodě, který se nachází ve tvé
kanceláři – musíš ale vždy získat dostatečný počet hvězdiček pro nákup dalších dílů jednotlivých
knih. Přečtení každé stránky trvá pevně stanovený čas.
Knihovna
Studovat knihy můžeš v knihovně v hlavní budově.
22
Konec dne
Ukončení dne je způsobem, jak uložit pozici ve hře. Nezapomínej, že přes noc se může změnit stav
jednotlivých koní. Proto jdi spát až potom, co uděláš všechno potřebné pro to, aby koně byli zítra
zdrávi a plni sil.
Konec dne
Den můžeš ukončit výběrem příslušné položky z nabídky při pozastavení hry, při vyhlášení večerky
v 18:00, nebo když jdeš spát (postel je v hlavní budově).
23
Krmení
Žrádlo pro koně najdeš v zásobnících (a), a koním ho dáváš do žlabu (b) v každém boxu. Pro
začátek je v zásobnících naštěstí ještě nějaké krmivo, ale brzy ho budeš muset začít pravidelně
doplňovat prostřednictvím obchodu v počítači, který máš ve své kanceláři. Pokud ukazatel nasycení koně poklesne na 0%, zhorší se zdraví zvířete. Pravidelným krmením tomu můžeš předcházet.
Pro zvýšení energie koní na co nejvyšší úroveň, aby při vyjížďkách vydrželi co nejdéle, slouží
speciální diety. Do naplněného žlabu můžeš přidávat také různé potravinové doplňky, které mají
pozitivní vliv na zdraví koní.
A
B
Krmení
Ve stáji najdeš zásobníky krmiva, ze kterých můžeš nabírat žrádlo do kbelíku. V každém boxu je
umístěn žlab.
24
Prodej hříbat
Hříbata můžeš šlechtit pro vlastní potřebu, nebo je můžeš prodávat. Cena hříběte se určuje
především podle jeho genetických znaků, a určitý vliv na ni má také úroveň dovedností zvířete.
Genetická cena vyjadřuje, jak se ti podařilo splnit objednávku od klienta. Úroveň dovedností tuto
cenu znásobuje. Hříbě můžeš prodat, pokud je ve výběhu vedle chovné stáje. Zároveň v té době
není možné podniknout další šlechtitelský pokus. Pokud hříbě dospěje, můžeš si je ponechat, avšak
musíš mít ve stáji volný box.
Výběh pro hříbata
Hříbě máš možnost prodat prostřednictvím nabídky ve výběhu hříbat u chovné stáje.
Prodej koní
Kromě hříbat můžeš prodávat také nadbytečné koně. Cenu koně určuje hlavně jeho genetická
výbava, a částečně také úroveň jeho schopností a síly. Genetická cena vyjadřuje, nakolik je kůň
čistokrevný – plnokrevník je dražší než polokrevník. Úroveň jeho dovedností cenu násobí. Koně
můžeš prodat pokud je zdravý a je ve svém boxu. Nemůžeš však prodat svého jediného koně.
Koně můžeš prodat prostřednictvím nabídky v jeho boxu ve stáji.
25
Kydání
Stáj musíš udržovat čistou. Každá stáj se časem zašpiní, a to má neblahý vliv na hygienu a zdraví
koní. Pokud obětuješ nějaký čas na vyčištění stájí, udržíš případné problémy pod kontrolou.
Kydání
Přístup ke kydání získáš v seníku ve stáji.
Zaplétání copánků
Zaplétat svému koni copánky nebo je zase rozplétat můžeš zcela podle chuti. Bude tě to stát pouze
něco času. Zaplétání a rozplétání najdeš v nabídce v boxu.
26
Nakupování
V online obchodu můžeš za kredity nakupovat vše, co budeš potřebovat. Nezapomínej však, že na
některé speciální položky budeš potřebovat bonusové body, které můžeš sbírat během projížděk.
Nakoupené zboží je automaticky dodáno na místo, kde ho budeš používat. Například krmivo je
automaticky doplněno do zásobníků ve stáji.
Obchod
Online obchod najdeš v počítači ve své kanceláři v hlavní budově.
27
Kontrola zdravotního stavu
Zdravotní stav každého koně musíš pravidelně kontrolovat, protože zvířata mohou onemocnět,
trpět stresem a nebo přepracováním. Pokud je kůň nemocný nebo zraněný, dostaneš instrukce
jakou léčbu máš použít, včetně nápovědy, jaké léky máš koupit. Další možností, jak se s nemocí
vypořádat, je veterinář – je to sice dražší, ale rychlejší. Pokud kůň trpí stresem, můžeš ho nechat odpočinout v padoku. Pravidelnou masáží koní můžeš preventivně snižovat jejich stresové
zatížení. Dalším způsobem, kterým se dá předcházet nemocem, je očkování kombinovanou vakcinou. Očkovaní koně vůbec netrpí některými běžnými chorobami. Očkovací látku musíš nejdříve
koupit v obchodě.
Zdravotní stav
Kontrola zdravotního stavu se provádí v boxech.
28
Koupit/postavit/renovovat/vylepšit
Jednotlivé budovy hřebčína můžeš koupit, postavit, renovovat (opravit) a nebo vylepšit. Bez toho
nebudeš mít přístup k minihrám a zvyšování hodnocení hřebčína. Chceš-li mít dostatek peněz na
koupi budov či pozemků, musíš kontrolovat jejich ceny, a podle toho šetřit. Vždy když něco koupíš,
postavíš, opravíš nebo vylepšíš, efekt se projeví následující den.
Cedule
Koupi, stavbu, opravy a vylepšování najdeš v nabídce u cedulí před každou budovou.
Vlastnosti koní
Pokud stojíš před koněm, můžeš si po kliknutí na jeho symbol v rychlé nabídce zobrazit jeho vlastnosti (případně můžeš zmáčknout křížový ovladač vpravo).
29
Vlastnosti koně – rychlá nabídky
(1) Symbol vlastností koně
A
B
C
D
E
F
G
H
Vlastnosti koně
(2) Vlastnosti koně
30
Vlastnosti – rychlá nabídka
Tlačítko A: Výběr
Křížový ovladač vpravo: Zobrazení vlastností (kariéra/kůň)
Zlaté podkovy
Nahoře, nad sedmi pruhy jednotlivých vlastností, vidíš zlaté podkovy (a). Jednu můžeš získat za
hřebelcování, další za čištění kopyt, a konečně třetí za masáže koně. Zlaté podkovy jsou důležité
pro udržení hodnocení hřebčína.
Hygiena
Pokud ukazatel hygieny (b) klesne na 0%, zhorší se zdraví koně. S postupem času se každý kůň
ušpiní – zvláště pokud je na vyjížďce, nebo v neuklizené stáji. Hygiena je vlastně součtem čistoty
jeho těla a kopyt. Koně musíš hřebelcovat a mýt vodou (hygiena těla), a také čistit jeho kopyta (hygiena kopyt). Pokud chceš předcházet zdravotním problémům svých zvířat, čisti koním tělo každý
den, a kopyta dvakrát týdně.
Důvěra
Pokud má kůň nízkou důvěru (c), nelze ho osedlat, a tudíž nemůže na projížďku. To znamená,
že není počítán mezi pracovní koně, a nepřiláká do hřebčína žádné platící zákazníky. Čím více
koní má nízkou důvěru, tím menší návštěvnost a finanční příjmy bude hřebčín mít. Důvěru koní si
získáš hřebelcováním měkkým kartáčem. To sice spotřebuje nějaký čas, avšak umožňuje napravovat
pošramocenou důvěru u koní, kteří jsou nemocní, zranění, a nebo ve stresu.
Síla
Pokud má kůň nízkou úroveň síly (f), nemůže jet dlouho tryskem, a to znamená, že ho budeš
muset častěji pobízet, což má za následek pokles důvěry. Čím má kůň větší sílu, tím déle chce jet
tryskem, a tím rychleji se obnovuje jeho vytrvalost. Kůň se může pokusit o skok pouze v plném
trysku, a proto je síla nesmírně důležitá pro jeho výkony v soutěžích. Koně získávají sílu pomalu,
prostřednictvím cvičení během vyjížděk.
Energie
Pokud energie (e) klesne na úroveň 0%, zhorší se zdraví koně. Kůň ztrácí energiie postupně, a
znovu ji získává během spánku a při krmení. Při ježdění je pokles energie znatelnější – rychlost
poklesu závisí rychlosti jízdy. Kůň v plném trysku ztráci energii rychleji, než kůň, který běží
klusem. Pokud během projížďky klesne energie na úroveň 0%, nebude kůň moci běžet tryskem. V
tom případě jízdu při nejbližší příležitosti ukonči, protože jinak se zhorší jeho zdravotní stav.
Zdraví
Pokud ukazatel zdraví (f) klesne na úroveň 0%, kůň onemocní. Pokud chceš předcházet
onemocnění koní, musíš se starat o jejich hygienu, nasycení, energii, a stresové zatížení – všechny
tyto ukazatele je třeba udržovat v optimálních hodnotách (tj. nad 0%). To znamená, že tvoji koně
musí být čistí, odpočatí, a dobře krmeni. Pokud kůň trpí stresem, můžeš ho namasírovat, nebo ho
nech několik dní odpočinout v padoku, aby se necítil přepracovaný.
31
Nasycení
Pokud ukazatel sytosti (g) klesne na úroveň 0%, zhorší se zdravotní stav koně. Ukazatel sytosti s
postupem času vždy klesá, a prostřednictvím krmení se obnovuje.
Dovednosti
Dovednosti koně (h) se zvyšují skákáním přes překážky. Pro zpřístupnění každého z devíti
závodních okruhů musí kůň splňovat určinou úroveň dovedností. Pokud ji nemá, nebude moci na
příslušné dráze závodit. Skoky přes překážky na trati nemají na úroveň dovedností vliv. Místo
toho musíš s koněm skákat přes překážky, na které narazíš během volného ježdění. Brzy zjištíš, že
s rostoucím počtem skoků se snižuje množství získaných dovedností, a proto si při vyjížďkách vždy
najdi co nejvíce příležitostí ke skákání.
Koně
Během hry se setkáš se třemi plemeny koní: andaluskými, frískými a hannoverskými. Jednotliví
koně mají různou barvu srsti, vzor zbarvení a znaky na těle.
Andaluský kůň
32
Fríský kůň
Hannoverský kůň
33
Zlaté podkovy
Úroveň péče o koně symbolizují zlaté podkovy, které jednotliví koně dostávají při dosažení
nejvyšší úrovně hřebelcování, čištění kopyt a masírování. Celkem můžeš pro každého koně získat
tři zlaté podkovy – za každou minihru jednu. Pokud ovšem čistota těla nebo kopyt poklesne pod
určitou úroveň, přijdeš o příslušné zlaté podkovy. Stejně tak v případě, že kůň trpí příliš vysokým
stresovým zatížením, přijdeš o zlatou podkovu získanou za masáže.
Na celkovém standardu péče o koně závisí také hvězdičkové hodnocení celého hřebčína. Čím více
hvězdiček máš získat, tím větší množství zlatých podkov budeš potřebovat. Stejně tak budeš muset
zvyšovat počet koní. Bedlivě své koně sleduj, aby nedošlo k poklesu úrovně péče, a tím ke ztrátě
zlatých podkov, případně hvězdičky v hodnocení hřebčina.
Zlaté podkovy
Kolik zlatých podkov má příslušný kůň, zjistíš okamžitě po otevření vlastností koně – zlaté
podkovy jsou hned v horním řádku.
34
Hodnocení hřebčína
Pokud hraješ hru v režimu příběhu, musíš pro hřebčín získávat hvězdičky, aby se zvyšovalo jeho
hodnocení. S každou další hvězdičkou získáš přístup k novým knihám, budovám a profesím. Získané hvězdičky zvyšují tvoji proslulost, a na ní závisí, kolik peněz si budeš moci dovolit účtovat
hostům a klientům. Další hvězdičku získáš až potom, co splníš všechny podmínky, které vidíš v
seznamu úkolů. Po obdržení hvězdičky budeš muset tvrdě pracovat na tom, aby nebyla hřebčínu
odebrána. Pokud například ztratíš zlaté podkovy, protože zanedbáváš péči o kopyta, přijdeš také o
příslušný počet hvězdiček v hodnočení hřebčína.
Když získáš pro hřebčín všechny čtyři hvězdičky, je příběh u konce. Můžeš sice dál pokračovat v
péči o koně, ale tvoje kariéra se již nebude dál rozvíjet.
Hvězdičkové hodnocení
Počet hvězdiček, které hřebčín získal, vidíš v horním řádku vlastností své kariéry.
Vlastnosti – rychlá nabídka
Tlačítko A: Výběr
Křížový ovladač vpravo: Zobrazení vlastností (kariéra/kůň)
35
Úkoly
Úkoly se dělí na dvě kategorie. Upozornění vyžadují okamžitý zákrok ještě týž den, protože se
obvykle týkají zdraví koní, přihlašování hostů, nebo nadcházejících závodů. Karierní úkoly jsou
méně naléhavé, a můžeš je plnit vlastním tempem. Jsou vlastně shrnutím toho, co můžeš udělat,
aby hřebčín získal další hvězdičku.
Úkoly
Seznam úkolů vidíš v příslušném okně.
Úkoly – 1 hvězdička
•Vyčisti koním kopyta
•Projeď se po lukách
•Zvyš úroveň dovedností svého koně
•Zvyš úroveň důvěry svého koně
•Postav jednohvězdičkové budovy (jízdárnu)
•Nasbírej mrkev
Úkoly – 2 hvězdičky
•Postav dvouhvězdičkové budovy (terapeutické středisko)
•Získej dvakrát po jedné zlaté podkově
•Vyhraj všechny závody v lukách
• Nainstaluj naviják s hadicí
• Postav most
36
Úkoly – tři hvězdičky
•Postav tříhvězdičkové budovy (stáj se šesti boxy, tři vylepšení domu pro hosty, chovná stáj)
•Získej pětkrát po dvou zlatých podkovách
• Vyhraj všechny závody v lese
• Kup les
Úkoly – 4 hvězdičky
•Postav čtyřhvězdičkové budovy (stáj s devíti boxy, dvě vylepšení domu pro hosty)
•Získej osmkrát po třech zlatých podkovách
•Vyhraj všechny závody v horách
•Kup hory
Úkoly – rychlá nabídka
Tlačítko A: Výběr
Křížový ovladač vlevo: Zobrazit úkoly
Stav koní
Na začátku každého dne může být kůň ve stáji, padoku, nebo chovné stáji. Podle toho se určuje,
zda se započítává mezi pracovní koně. Pokud je kůň ve svém boxu, a je zdravý, považuje se za
pracovního koně. Kůň, který je na počátku nového dne v padoku, není schopen pracovat, což má
dopad na počet hostů a příjmy hřebčína. Je-li kůň na počátku dne zraněný, trpí stresem, nebo má
nízkou důvěru, je také považován za neschopného práce. Kromě toho, že to ovlivní počet hostů
a příjmy, které hřebčín získává, potřebuje takový kůň léčbu. Kůň, který je na začátku dne v
chovné stáji, je také označen za práce neschopného, se všemi dopady na příjmy hřebčína. Není-li v
hřebčíně dostatečné množství sedel pro všechny koně, jsou koně bez sedel také považování za práce
neschopné.
Čas
Budovy jsou vylepšovány přes noc, nákupy v obchodě se uskutečňují okamžitě a hříbata se rodí
během několika dnů. Normální den trvá od 08:00 do 18:00. Většina činností spotřebovává pevně
stanovené množství času, a pokud daný den již dostatek času nezbývá, jsou příslušné činnosti
nedostupné. Závody se konají pouze ve středu a v neděli – v ostatní dny můžeš na závodních
drahách pouze trénovat. Svůj pracovní týden si musíš pečlivě plánovat, a soustředit se na základní
úkoly – udržovat koně zdravé je klíčem k co největším příjmům.
37
Autoři
Vydává dtp young entertainment GmbH & Co. KG:
Produktový manažer: Vera Mathiszik
Hlavní producent: Lukas Kugler
QA manažer: Pan Schröder
QA vedoucí technik: Mathias Reinke
Testování: Jens Knauber (Lead), Malte Baum, Hannes Janecke, Daniel König, Frank Oberdorfer,
Thomas Rosché, Christian Stahlich, Marjan Stössner, Matthias Möller-Titel, Katharina Gipp
Lokalizace: Johannes Bickle, Maren Nötzelmann, Patricia Grube, Matthias Eckardt, Simone
Tolari, Bernard Duffy, Victor Sellares, Emily Hanna
Zvláštní poděkování: Nicole Gerulat
Sproing:
Výkonný producent: Harald Riegler
Producent: Thomas Lausecker
Technický ředitel: Gerhard Seiler
Design hry: Julian Breddy
Vedoucí programátor: Markus Wöß
Vedoucí výtvarník: Stefan Kubicek
Programátoři: Markus Wöß, Dietmar Hauser, Stefan Reinalter, Stefan Koca, Florian Bagar, Chris
Chiu, Wolfgang Litzlbauer
Animace postav a modely: Emanuel Amler, Tim Meredith, Stefan Kubicek, Mason Doran
Modelování a osvětlení: Stefan Kubicek, Chris Eichler
Dodatečná grafika: Mason Doran, Tim Meredith, Chris Eichler, Johannes Graf, Regina Brenner
Vedoucí výtvarník: Johannes Mücke
Dodatečná grafika – Rabcat: Oliver Reischl, Benedikt Podlesnigg, Chris Staber, Florian Schoedl
Hudba: Georg Heckermann, Günther Glöckner
Zvuk: Henrik Jakoby
Scénář a video: Tobias Kraze
Střih úrovní: Tobias Kraze
Asistent střihu úrovní: Christoph Quas
Kontrola kvality: Bryan Thompson (Lead), Regina Brenner, Helge Behrens, Jörg Pacher, Nicolas
Fischer, Andreas Ehrenhöfer, Kristian Farkas
Distribuuje dtp entertainment AG
Copyright 2008, dtp young entertainment GmbH & Co. KG
Hra používá komponenty Granny Animation. Copyright (C) 1999-2007 by RAD Game Tools, Inc.
38
Download

Hrebcin u Bileho Potoka Manual CZ.pdf