Uživatelský manuál
Obsah
VÍTEJTE VE SVĚTĚ “BATTLE MAGES: SIGN OF DARKNESS”! ........................3
Seznámení .......................................................................................................3
Rasy světa Daenmor..........................................................................................3
Ţánrový mix RTS a RPG .....................................................................6
HLAVNÍ MENU ................................................................................................................8
Hráč ........................................................................................................................8
Nastavení....................................................................................................................8
Hra jednoho hráče.....................................................................................................11
Multiplayer........................................................................................................12
HLAVNÍ ROZHRANÍ ..................................................................................................15
Rozhraní prvků......................................................................................15
Rozhraní obrazovek ......................................................................................17
Ovládání ...............................................................................................................22
HERNÍ PŘEDMĚTY........................................................................................................25
Jednotky.......................................................................................................................25
Kniha kouzel .........................................................................................................32
Osady.......................................................................................................40
Doupata, hřbitovy a hrobky ................................................................42
Magické uzly.....................................................................................................42
Zdroje ...........................................................................................................43
Příšery .............................................................................................................44
Hlavní postavy ...........................................................................................46
AUTOŘI ........................................................................................................................47
Vítejte ve světě “Battle Mages: Sign of Darkness”!
Seznámení
Od poslední velké bitvy mezi Pánem chaosu a silami pořádku uţ uplynulo tisíce let.
Pomalu, ale jistě se ţivot vrátil do starých kolejí a na celé zemi zavládlo zdání míru.
Vládci lidí se spojili s elfy a trpaslíky. Svůj nový domov Daenmor si rozdělili na Císařství
lidí, Elfí lesy a trpasličí dungeony. Pouze orkové zůstali věrni své přirozené povaze a
pokračovali ve svých nájezdech. Císařské armádě se je ale nakonec podařilo dostat pod
kontrolu. Lidé objevili a spoutali magické vlastnosti Krystalu. Náboţenství brzy vytlačila
magie. Lidští mágové vytvořili Cech magie, který se stal nejmocnější spolkem nového
světa. Po celém Daenmoru byly vystavěny věţe cechu a jen pár vyvolenců mohlo mezi
nimi cestovat. Díky mágům zmizely nemoci a hladomor a všude zavládla prosperita a
mír. Ale vţdy přítomné síly temnoty se derou na svět, aby se vyřádili pustošením a
otřesením Daenmoru aţ k základům.
Náš příběh začíná ve chvíli, kdyţ z univerzity magie vychází mladý mág Pheren a
cestuje na sever, aby slouţil císařství. Osud vyměřil tomuto mladíkovi úlohu katalyzátoru
událostí, které naruší relativní klid Daenmoru. Objev tajemství Kouzelného údolí. Čel
proradným plánům elfům. Veď pomstychtivé orky do boje. Postav se proti bytostem
chaosu. Zahrej si čtyři nové kampaně a zaţij dramatické události, které se odehrávají na
Daenmoru. Objev fantasy svět plný úţasných postav, bytostí a výzev.
Rasy obývající svět Daenmoru
Lidé
Lidé byli, narozdíl od ostatních ras, původní obyvatelé Daenmoru. Tato mladá a
dynamická civilizace vystavěla pevnosti a obnovila zničená města, rozvinula kulturu a
vědu a před začátkem kataklyzmatu neustále válčila. Ale tato událost navţdy změnila
lidské dějiny. Zvídaví lidé se po překonání prvotního šoku snaţili navázat kontakty se
zástupci nových ras. A i přes mnohá nedorozumění a konflikty se nakonec podařilo
otevřít obchodní stezky, díky čemuţ začala kulturní a vědecká výměna. Bez tohoto
oboustraného vlivu by bylo mnoho vědeckých objevů objeveno aţ za mnoho desítek či
dokonce stovek let. Lidstvu se otevřely nové moţnosti a to téměř zničilo odvěkou lidskou
touhu po nových objevech a po vědeckém pokroku. Největší událostí se ale stalo
objevení první magie na Daenmoru. Lidé se zprvu báli svých dětí, které se narodily
obdařené magickými schopnostmi. Ale později si jich začali váţit. První mágové
pomáhali zaloţit novou lidskou říši, a tím si
získali všeobecný respekt a úctu a změnili celkový pohled lidí na magii. Magie postupně
vytlačila náboţenství, aţ jej nakonec úplně nahradila a stala se základem lidské
společnosti. Přestoţe většina zbraní zmizela jiţ v průběhu kataklyzmatu, lidé na umění
války nikdy zcela nezapomněli.
Orkové
Rasa nájezdníků. Orkové jsou ke svým nepřátelům velmi krutí a nemilosrdní. Bohuţel je
mnohem snazší stát se nepřítelem orků, neţ dosáhnout jejich přátelství či dokonce
jenom tolerovaného vztahu. Neustálé válčení přeměnilo orky ve skutečně vraţedné
stroje. Ovšem kdyţ se dostali na zelené planiny Daenmoru, tolik odlišné od jejich
původních nehostinných stepí, kde museli neustále bojovat o holý ţivot nejen s
nepřáteli, ale i s neúprosnou přírodou, mnoho z nich se rozhodlo usadit a přijmout klidný
a mírumilovný způsob ţivota. Zbytek touţil po zotročení zbytku tohoto nového světa….
To byl počátek rozkolu a konfliktů mezi orky. Po mnohaleté válce znepřátelených stran
zvítězila ta strana, která prosazovala mírové souţití s ostatními rasami. Ale i v dnešních
dobách musí být lidé připraveni na útoky neznámých klanů, které pustoší města na
hranicích říše. Následkem usazení se mezi orky rozmohlo nové umění: začali podivně
vyzdobovat svá obydlí, vystavěná z hrubě opracovaných kamenů a zastřešená
rákosem. Výzdobu tvořily kosti a lebky nepřátel a divokých zvířat.
Elfové
Lidem podobní tvorové, kteří pocházejí ze světa obřích stromů a nekonečných lesů. V
jejich chování se značně projevuje jejich velmi dlouhý ţivot, měřeno délkou ţivota
lidského. Z jejich moţností uvaţovat nad jediným problémem celá staletí se zrodila
podivná arogance, se kterou pohlíţeli na ostatní, uspěchané rasy. Strach o jejich dlouhé
ţivoty je naučil mistrovství ve vedení skrytých válek a válek na dálku. Jejich bojová
strategie se vyznačuje rychlým útokem a stejně rychlým ústupem. Všechno dokáţí
vypilovat do nejmenšího detailu, tak jak to nemůţe dokázat nikdo s kratší délkou ţivota.
Ovšem na druhou stranu je to i jejich neschopnost vymyslet cokoliv nového. Během
svého velmi dlouhého ţivota se stanou velmi moudrými a chytrými, ovšem navzájem je
lze jen těţko rozlišit. Jejich původní magie byla ve světě Daenmor pozměněna. Elfové
se s tou novou magií dokázali rychle sţít, a to hlavně díky jejich schopnosti všechno
dokonale poznat a promyslet. Jejich magie je zaměřená na ovládání přírodních sil. Ze
své domoviny si přinesli i instinktivní strach ze zemského povrchu, v jejich světě
obývaném strašlivými tvory, proto si svá obydlí staví v korunách speciálně
vypěstovaných stromů.
Goblini
Goblini jsou fyzicky slabá stvoření, která ţijí převáţně v podzemí, v jeskyních. Z tohoto
důvodu se přesně neví, zda přišli do Daenmoru po kataklyzmatu či zda se jim pouze
otevřela cesta na povrch. Povahově jsou spíše zbabělí, ale z toho důvodu i neuvěřitelně
mazaní, dokáţí vyuţít kaţdou příleţitost. Po zmizení trpaslíků, kteří obývali hluboké
podzemí Daenmoru, osídlili goblini mnoho z jejich zařízení a naučili se jejich
technologiím. A z tohoto malého národa se stala síla, se kterou je nutné počítat, ne kvůli
magickým schopnostem nebo kvůli zbraním, ale kvůli jejich obchodování s důmyslnými
stroječky a kamenným zboţím.
Trpaslíci
Nejtajemnější rasa tohoto světa. O jejich skutečném původu existuje dokonce i mnoho
naprosto rozlišných legend. Jedno je ale jisté. Na Deanmoru ţili uţ dlouho před tím, neţ
začal kataklysmus.
Společnost trpaslíků dodrţuje přísnou klanovou strukturu. Vůdce kaţdého klanu je navíc
členem Velké rady. Díky své rezervované povaze se raději vyhýbají kontaktu s ostatními
rasami a snad i proto ustoupili do dungeonů. Trpaslíci jsou rození válečníci. Na bitevním
poli se jim téměř nikdo nevyrovná (i kdyţ pár jedinců by se určitě našlo), a pokud jim
stojí po boku i kněz tak jsou téměř nepřemoţitelní. Rasa trpaslíků se proslavila svými
zbraněmi a bojovou výstrojí, ale jejich největším výtvorem se stal golem. Tento ocelový
bojovník očarovaný knězem je bezesporu pro všechny ostatní rasy Daenmoru největší
hrozbou.
Nemrtví
Kdo by neznal hrůzostrašné pověsti o zombiích? Přesto nikdo nevěřil, ţe by takové
nestvůry skutečně existovaly, a natoţ v takovém mnoţství. Je to rasa, která je proti
všemu v Daenmoru a proti ţivotu obecně. Jsou to nelidské zrůdy, které pohání nenávist
a touha po ničení. Do srdcí všech rolníků zasévají hrůzu a jsou příčinou neustále se
zvyšujících vojenských výdajů. Zdá se, ţe jedinými inteligentními zástupci této třídy jsou
strašní mágové. To oni ovládají ostatní nemrtvé a vytvářejí nové.
Hlavní menu
Hráč - vytvořit profil hráče.
Hra jednoho hráče - hrát kampaň nebo jednotlivé mise.
Multiplayer - hrát online hru nebo přes LAN.
Nastavení - Otevřít okno herního nastavení.
Video - tady můţeš přehrát video hry.
Autoři - tady se dozvíš něco o vývojářích a nakladatelích této hry.
HRÁČ
Tady můţeš vytvořit úplně nový profil hry nebo vybrat jeden uţ z existujících. Profil
vytvoříš tak, ţe klikneš na tlačítko Vytvořit nový profil a napíšeš své jméno. Uţ
existující profil si vybereš tak, ţe klikneš na tlačítko Vybrat profil a označíš jedno z
vytvořených jmen.
NASTAVENÍ
Pokud hraješ hru a chceš si změnit nastavení, tak zmáčkni klávesu Esc nebo Menu a
klikni na poloţku Moţnosti. Pokud chceš změnit nastavení hry, klikni na Herní nastavení.
Nastavení Videa - tady si můţeš změnit rozlišení obrazovky, vzdálenost obrazu nebo
aktivovat (popř. vypnout) některé efekty.
Nastavení zvuku - tady si můţeš upravit hlasitost hudby a zvukových efektů.
Ovládání - tady si můţeš změnit klávesové zkratky
Nastavení systému
Tady můţeš změnit rozlišení obrazovky, náhled vzdálenosti, vypnout některé efekty
(jako jsou např.: stíny, odraz vody,…). Efekt vypneš tak, ţe zrušíš zaškrtnutí v
odpovídajícím rámečku. Náhled vzdálenosti upravíš tak, ţe pohybuješ jezdcem se
stisknutým tlačítkem myši.
Nastavení zvuku
V tomto okně si můţeš upravit hlasitost hudby a zvukových efektů. Uděláš to tak, ţe
posunuješ jezdcem se stisknutým levým tlačítkem myši.
Ovládání
V tomto okně si můţeš upravit a změnit klávesové zkratky hry. Klávesové zkratky
změníš tak, ţe klikneš do sloupečku vedle popisu akce a stiskneš nový klíč. Předešlé
nastavení obnovíš tak, ţe klikneš na tlačítko Default.
Nastavení hry
V tomto okně můţeš změnit některé vlastnosti hry. Pokud chceš během dialogů
pozastavovat hru zaškrtni „Pozastavovat hru během dialogů“. Zaškrtnutím políčka
„Autosave“ se ti bude automaticky ukládat hra ve všech klíčových lokacích.
HRA JEDNOHO HRÁČE
Pokud chceš hrát hru “Battle Mages: Sign of
Darkness” sám, Klikni v hlavním menu na poloţku Hra jednoho hráče.
Kampaň
Kliknutím na Kampaň začneš hrát kampaň hry“Battle Mages: Sign of Darkness”.
Kliknutím na Jednotlivé mise začneš hrát jednotlivé mise hry. V dalším okně se to
objeví seznam dostupných kampaní. Jak se bude tvá hra vyvíjet, začnou se ti
zobrazovat dokončené kampaně.
Načtení a uložení hry
Poté, co si vybereš profil hráče, označ moţnost Načíst hru. Objeví se ti seznam
uloţených her. U kaţdé uloţené hry si můţeš přečíst název mise, datum a čas uloţení.
Vyber hru a stiskni Načíst.
MULTIPLAYER
Pokud chceš hrát hru přes internet nebo LAN, označ v hlavním menu moţnost
Multiplayer.
Na další obrazovce si můţeš vybrat, jestli chceš hru vytvořit, nebo se ke hře připojit.
Pokud chceš změnit nebo vybrat profil, klikni na Profil postavy.
Upravit postavu
V reţimu hry multiplayer si můţeš vytvořit nebo změnit profil postavy, slouţí k tomu
moţnost Upravit postavu.
Pheren - Mág energie zná všechna kouzla školy energie na první úrovni a některá
kouzla chaosu.
Berilus - mág přírody zná všechna kouzla přírody na první úrovni a pár kouzel energie.
Alissa - čarodějka chaosu umí všechna kouzla chaosu na první úrovni a některá kouzla
přírody.
V průběhu hry se můţeš učit kteroukoliv magickou školu, nehledě na to, kterou postavu
sis na začátku hry vybral.
Aţ si vybereš postavu, se kterou chceš hrát, stiskni Vybrat.
Vytvořit hru
Novou hru vytvoříš tak, ţe si ze seznamu vybereš mapu pro více hráčů. Počkej, neţ se
všichni hráči připojí a pak stiskni Start.
Připojit se ke hře
K vytvořené hře se připojíš tak, ţe označíš na seznamu jméno hry a stiskneš Připojit.
Objeví se ti seznam hráčů a název vybrané mapy. Můţeš si vybrat svou věţ. Pak jen
počkej, neţ hostitel spustí hru.
Hlavní rozhraní
Prvky rozhraní
1. Hlavní menu
2. Informační panel
* Město - seznam navštívených měst
* Úkoly - seznam úkolů
* Záznam - náhled zaznamenaných událostí
3. Současná úroveň
4. Mapa
5. Ovládací panel jednotky:
- příkaz k zastavení.
- příkaz k útoku.
- příkaz k pohybu a útoku.
- vybrat Bojové kouzlo mága.
- otevřít inventář jednotky.
- sloučit jednotky.
5. Panel výběru jednotky - zobrazuje všechny jednotky, kterým velíš.
6. Informační panel postavy - zde si můţeš přečíst informace o tvé postavě.
- otevřít Knihu kouzel.
- otevřít Encyclopedii.
- otevřít okno Vlastností hráče.
- mnoţstvé many.
- the number of troops under your control out of the maximum.
- mnoţství zlata.
- počet bodů zkušeností.
7. Panel rychlých kouzel - ikony kouzel, které můţeš během boje okamţitě pouţít.
Okna rozhraní
VLASTNOSTI HRÁČE
Toto okno otevřeš kliknutí na Vlastnosti hráče nebo stisknutím klávesy C.
Hráč
Vlastnosti:
Zkušenost - Zkušenostní body, které můţeš pouţít k vylepšení dovedností.
Magická síla - dovednost, která ovlivňuje počet rychlých kouzel a velikost zranění, která
kouzla způsobují.
Vzdělanost - dovednost, která ovlivňuje mnoţství many a délku trvání kouzel.
Bojová dovednost - ovlivňuje bojové statistiky tvých jednotek a mnoţství zkušeností,
které získají v boji.
Diplomacie - ovlivňuje počet jednotek, kterým můţeš velet a výhody, které získáš při
obchodování.
Dovednost vylepšíš tak, ţe klikneš na tlačítko s její cenou.
Body schopností
Pokaţdé, kdyţ budeš moct vylepšit dovednost, dostaneš 2 body schopností. Ty můţeš
pouţít na zakoupení schopností, které se vztahují k dovednosti.
Seznam schopností
Kaţdá dovednost zahrnuje 4 odpovídající schopnosti. Kaţdou schopnost lze vylepšit aţ
na 4 úroveň. Schopnost si koupíš tak, ţe jednoduše klikneš na její ikonu. Schopost si
můţeš koupit jedině výměnou za chopnostní body. Pokaţdé kdyţ si schopnost
zakoupíš, objeví se ti na její ikoně číslo úrovně.
Kniha kouzel
Knihu kouzel otevřeš kliknutím na její ikonu nebo zmáčknutím klávesy B.
Na obrazovce se ti objeví:
1. Přepínací záloţky s magickými školami.
2. Strom kouzel vybrané magické školy.
3. Slot pro rychlá kouzla.
Kouzlo se naučíš tak, ţe si ho označíš a klikneš na Naučit se.
Pokud na ikonu kouzla klikneš pravým tlačítkem, zobrazí se ti jeho popis. Z kaţdé řady
se jedno kouzlo stane automaticky rychlým kouzlem. Rychlá kouzla si můţeš taky vybrat
sám. Stačí přetáhnout do slotu pro rychlá kouzla přetáhnout jeho ikonu.
Inventář jednotky
Inventář otevřeš kliknutím na ikonu inventáře nebo zmáčknutím klávesy I.
Statistiky jednotky:
* Zkušenost - Zkušenostní body nahromaděné v boji.
* Vůdcovství - počet bodů vůdcovství nutných k ovládnutí jednotky.
* Body zdraví - the amount of health points out of the max_
imum.
* Zbroj - způsobilost k tlumení zranění.
* Odolnost vůči magii - schopnost odolat určitému druhu magie.
* Útok - šance zranit v boji nablízko nepřítele.
* Zranění - mnoţství bodů zdraví, o které nepřítel při zásahu přijde.
* Přesnost - šance zranit nepřítele při střelbě.
Používané předměty - tady zjistíš, které artefakty jednotka pouţívá. Artefakt aktivuješ
tak, ţe jej umístíš do odpovídajícího slotu: zbraň, zbroj, prsteny a amulety, prapory.
Lektvar vypiješ tak, ţe ho přetáhneš na portrét postavy v levém dolním rohu. Stejným
způsobem aktivuješ svitky.
Nasbírané předměty - předměty můţeš pouţít k vylepšení vlastností jednotky nebo je
ve městě prodat za zlaťáky.
Další tlačítka:
- Propustit jednotku.
- Zavřít okno.
Kliknutím pravého tlačítka na obrázek jednotky zobrazíš její popis.
Město
Okno města otevřeš kliknutím na ikonu Brány, která se ti zobrazí, pokud se přiblíţíš k
městu, nebo zmáčknutím klávesy T. Ve městě můţeš kliknutím na příslušnou ikonu
navštívít Radnici, Kasárny a Obchod.
Na radnici dostáváš úkoly. Úkol přijmeš tak, ţe klikneš na jeho popis.
V kasárnách můţeš nakupovat, modernizovat a doplňovat své jednotky.
* Stisknutím tlačítka Vylepšit přejde tvá jednotka na další úroveň. Ve městě můţeš
vylepšovat pouze ty jednotky, které jsou stejné rasy jako měšťané a pouze ty jednotky,
které dosáhly elitního statusu.
* Stisknutím tlačítka Koupit můţeš doplnit svou jednotku bojovníky. Platí zase stejné
pravidlo: můţeš doplnit pouze bojovníky stejné rasy.
* V pravém horním rohu najdeš informaci o tom, které jednotky jsou v tuto chvíli k
dispozici a které jednotky budou dostupné, aţ město dosáhne další úrovně.
V Obchodě můţeš s městem obchodovat. Jednotka, která chce obchodovat musí být ve
městě. Stisknutím klávesy I otevři inventář. Zdroje a artefakty se prodávají tak, ţe je
přetahuješ z inventáře do obchodu a naopak.
Seznam úkolů
Klikni na ikonu úkoly nebo stiskni klávesu Q.
Hlavní úkoly - musíš splnit, aby se hra mohla vyvíjet dál.
Dobrovolné úkoly - nepovinné úkoly, za které získaáš zkušenosti a odměny.
Filtr úkolů - ukázat všechny úkoly/nebo jenom ty nesplněné.
Popis úkolu zobrazíš tak, ţe na jméno úkolu umístiš kurzor myši. Splněné úkoly se
zaškrtnou.
Encyklopedie
Encyklopedii otevřeš tak, ţe klikneš na její ikonu v levém dolním rohu, nebo stiskneš
klávesu N.
V encyklopedii si můţeš vyhledat veškeré informace o jednotkách, příšerách, magických
kouzlech nebo artefaktech.
V průběhu hry můţeš kdykoliv vyvolat popis jakéhokoliv předmětu tím, ţe na jeho část
klikneš pravým tlačítkem myši (ikona knihy kouzel, obrázek postavy, ikona artefaktu v
inventáři). Orientaci v knize usnadňují vodorovně a svisle umístěné záloţky.
Mapa
Mapu otevřeš tak, ţe klikneš na tlačítko mapa, nebo stiskneš klávesu M.
Klíčové lokace spojené s úkoly jsou označené kříţem.
Hráč
Jednotky hráče
Nepřátelské nebo neutrální jednotky
Město
Deník
Deník otevřeš tak, ţe klikneš na jeho ikonu nebo zmáčkneš klávesu L. Najdeš tady
přehled všech herních událostí.
Ovládání
Označování jednotky
Jednotku můţe označit různými způsoby. Nejjednodušší je asi na ni kliknout levým
tlačítkem myši. Nebo klikni levý tlačítkem na ikonu jednotky na výběrovém panelu
jednotek.
Všechny jednotky označíš tak, ţe stiskneš Ctrl+A.
Velení jednotkám
Jít: jednotka se přesunuje do označeného místa a nevšímá si nepřátelských jednotek.
Útočí jen pokud je napadena. Označ jednotku a pak klikni pravým tlačítkem do bodu,
kam má dojít.
Útočit: jednotka útočí na označený cíl. Označ jednotku a pak klikni pravým tlačítkem na
nepřítele. Nebo klikni na ikonu
a namiř na nepřátelskou jednotku.
Stát: jednotka se zastaví. Pokud a ni někdo zaútočí, vrhne se do boje. Označ jednotku a
stiskni klávesu Z. Nebo klikni pravým tlačítkem na ikonu
.
Jít a útočit: jednotka se přesune do označeného místa a útočí na nepřítele, který je v
jejím dosahu. Označ jednotku a klikni levým tlačítkem na ikonu
. Pak klikni na
místo, kam má dojít.
Nastavit ukazatele cesty: jednotka míjí označené body a bojuje s označeným
nepřítelem. Označ jednotku, zmáčkni Shift a klikej pravým tlačítkem na body, kolem
kterých má jednotka projít, a na nepřítele, se kterými má bojovat..
Stát na stráži: obrana jednotky se zvýší na úkor její útočné síly. (Tato moţnost je k
dispozici pouze pokud máš schopnost Stráţce).
Označ jednotku a klikni na ikonu
.
Berserk: útočná síla jednotky se zvýší na úkor její obrany. (Tato moţnost je k dispozici
pouze pokud máš schopnost Berserk). Označ jednotku a klikni na ikonu
.
Ovládací panel jednotek
Můţeš si vybrat kouzla, které bude tvůj mág sesílat během boje. Čím je mág na vyšší
úrovni, tím více kouzel má k dispozici:
- Mág na 1. úrovni má ve svém arzenálu jedno kouzlo.
- Mág na 2. úrovni má ve svém arzenálu dvě kouzla.
- Mág na 3. úrovni má ve svém arzenálu tři kouzla.
Kouzlo označíš tak, ţe klikneš na jeho ikonu.
Svým bojovníkům můţeš zadat dva další rozkazy:
Stát na stráţi - : obrana jednotky se zvýší na úkor její útočné síly. (Tento povel je k
dispozici pouze pokud máš schopnost Stráţce).
Berserk - útočná síla jednotky se zvýší na úkor její obrany. (Tento povel je k dispozici
pouze pokud máš schopnost Berserk).
Hráč
1. Stisknutím klávesy P se přepínáš mezi vlastním pohledem a pohledem třetí osoby.
2. Pohyb postavy:
Šipka nahoru nebo W - pohyb dopředu.
Šipka dolů nebo S - pohyb dozadu.
Šipka vpravo nebo D - pohyb doprava.
Šipka vlevo nebo A - pohyb doleva.
3. Úhel pohledu změníš kliknutím na střední tlačítko myši a táhnutím (nebo drţet Ctrl a
táhnout).
4. Přemět/postavu označíš tak, ţe na ni klikneš levým tlačítkem myši.
5. Akci potvrdíš kliknutím pravého tlačítka myši.
6. Pohled přiblíţíš/oddálíš pomocí kolečka myši.
Klávesové zkratky
F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 - seslat rychlé kouzlo.
F11 - vyvolat magického ducha.
F12 - udělat screenshot.
F1 - nápověda.
F2 - rychlé uloţení hry.
F3 - rychlé načtení hry.
+ - zvýšit rychlost hry.
* - obnovit původní rychlost hry.
_ - sníţit rychlost hry.
Enter - chat.
Držet Alt a umístit kurzor nad předmět - zobrazit popis předmětu.
Držet Ctrl a táhnout - změnit úhel pohledu.
Mezerník - pauza hry.
Backspace - vypnout herní rozhraní.
Tab - přepínání se mezi jednotkami.
Shift - nastavit ukazatele cesty.
E - seslat naposled pouţité kouzlo.
J - sloučit jednotky, pokud jsou stejného typu a pokud jejich počet nepřesáhne
maximum.
I - otevřít inventář jednotky.
M - ukázat mapu.
N - otevřít encyclopedii.
Q - otevřít seznam úkolů.
C - otevřít vlastnosti postavy.
B - otevřít knihu kouzel.
T - poku jsi blízko města, otevřít okno města.
L - otevřít deník.
Y - otevřít seznam měst.
X - zavelet jednotce, aby zaútočila.
Z - zavelet jednotce, aby zastavila.
H - zavelet jednotce, aby stála na stráţi.
V - zavelet jednotce, aby se přesunula.
K - zavelet jednotce, aby se přesunula a útočila.
W nebo Up arrow - pohyb dopředu.
A nebo Left arrow - pohyb doleva.
S nebo Down arrow - pohyb dozadu.
D nebo Right arrow - pohyb doprava.
P - přepnout mezi vlastním pohledem a pohledem třetí osoby.
Ctrl+A - označit všechny jednotky.
Ctrl+1, Ctrl+2 ..., Ctrl+9 - označit skupinu jednotek.
1, 2, …, 9 - znovu vyvolat skupinu jednotek.
Herní předměty
JEDNOTKY
Lidé
Domobrana
Houţevnatí vesničané, kteří se rozhodli bránit své domovy. Jejich hlavní nevýhodou je
naprostý nedostatek bojových zkušeností.
Lovci
Rolníci, kteří opustili své domovy, aby slouţili říši.
Šeřmíři
Lehké zbraně a ţádné brnění, ale zato nízká cena, to dělá ze šermířů hlavní sílu při
obraně měst. Se štítem v ruce odolají i záplavě nepřátelských šípů.
Nezávislí
Nezkušení lučištníci, bývalí rolníci a podobní nabízí své sluţby za průměrný plat. Mohou
se osvědčit hlavně v boji na blízko.
Paladinové
Paladiny se stanou jen ti bojovníci, kteří celý svůj ţivot zasvětí boji za Dobro. Jsou
vyzbrojeni stříbrnými zbraněmi, které mají zničující účinek především na nemrtvé.
Lovci lebek
Díky neobyčejně ostrému zraku a skvělému ovládání luku mohou tito bojovníci
zasáhnout jakékoli slabé místo protivníka, i mezeru v brnění.
Rytíři
Těţce vyzbrojení rytíři třpytící se v záblescích slunce nejsou jen ozdobou armády, jsou
zároveň i strašlivou zbraní, která ovládne bitevní pole. Kdyţ se prosekávají nepřátelskou
formací, zasazují přitom ničivé rány.
Kouzelníci
Absolventi magické školy, kteří právě dokončili základy červené magie, ale mají velkou
touhu bojovat proti nepřátelům říše.
Rolníci
Obyvatelé měst a vesnic. Zabývají se hlavně dolováním a stavěním.
Mágové
Zkušení mágové, kteří jsou schopni pouţívat silná kouzla červené magie, jsou vítanou
posilou v kaţdém vojenském taţení.
Bojový mág
Po ukončení přísné válečné školy jsou bojoví mágové schopni přinášet na bitevní pole
zkázu a smrt. Mají přístup k nejmocnějším kouzlům červené magie.
Orkové
Rváči
Rváči orkové jsou nezdolní a divocí bojovníci. Jsou vyzbrojeni zahnutým mečem a
kulatým štítem.
Šamani
S pomocí svých bohů mohou šamani povzbudit bojového ducha spojeneckých jednotek
a zpomalit nepřátele.
Berserkové
Jen ti největší a nejsilnější orkové se mohou stát berserky. Vysmívají se brnění, a kdyţ
dosáhnou stavu naprosté zuřivosti, vůbec si nevšímají utrţených zranění.
Temní šamani
Šamani, kteří dospěli v chápání rituální magie dále neţ ostatní, jsou tradičně nazýváni
temnými šamany. Jejich kouzla mění spřátelené jednotky v násilnické a smrtící stroje.
Válečníci
Válečníci uctívají boha války a patří mezi vůbec nejlepší bojovníky mezi orky. Jsou
obřího vzrůstu a v ruce drţí sekyru. Během několika mála sekund přemůţou kaţdého
protivníka.
Šaman krve
Pouze pár jedinců ušlo dlouhou cestu, aby se z pouhého smrtelníka stali šamanem krve.
Díky pomoci starověkých duchů sesílá tento šaman na bitevním poli mocná kouzla.
Jezdci
Oděni do lehkého brnění mohou rychlí jezdci váţně zasáhnout pomalejšího nepřítele.
Zlobří drtiči
Obrovští, pomalí zlobři vynikají nejen naprosto neuvěřitelnou silou, ale i neobyčejnou
schopností rychlé regenerace. Snadno rozdrtí kaţdého, kdo se dostane do dosahu jejich
palice.
Nájezdníci
Uţ pouhý pohled na zuřivé nájezdníky vnese do řad nepřátel hrůzu. Jakmile se strašlivé
čelisti jejich hyen zahryznou do hrdla nepřítele, tento jistě lituje, ţe neprchl z bojiště.
Rolníci
Obyvatelé měst a vesnic. Zabývají se hlavně dolováním a stavěním.
Bandité
Nelítostní bojovníci, kteří se proţenou krajem jako tornádo. Za sebou nechávají spoušť,
trosky a mrtvé těla.
Elfové
Bojovníci
Pro čepele elfů není brnění ţádnou překáţkou. Navzdory jejich křehkému vzhledu jsou
elfové velmi rychlí a nebezpeční protivníci.
Kouzelnice
Mají magické schopnosti, které obdivují i samotní elfové. Kouzelnice přinášejí na pomoc
všem spřáteleným jednotkám sílu přírody.
Mistrovští válečníci
Dokud nemají opravdu váţný důvod, tak se do boje nezapojují. Jakmile jsou ale v ráţi,
je osud protivníka zpečetěn.
Mistrovská kouzelnice
Léčí s pomocí sil přírody bojovníky přímo na bitevním poli.
Lučištníci
V lukostřelbě předčí elfové všechny ostatní rasy, a to jak v přesnosti, tak i v rychlosti. V
boji na blízko jsou téměř bezmocní, ale skrze záplavu šípů se k nim dostane opravdu jen
málokdo.
Královské stráže
Královské stráţe patří mezi elitu elfích bojovníků. Ovládá zbraně na blízko i na dálku.
Cítí se dobře v močálech, v horách ale nejvíce samozřejmě uprostřed lesa.
Mistři lučištníci
Mistři lučištníci si pravděpodobně zaslouţí úctu ostatních, pokud se jim podaří zabít
nepřítele, aniţ by ten zjistil, odkud přiletěl smrtící šíp.
Lesní stráže
Mocné stromy, které bedlivě střeţí lesy před vetřelci.
Ostřelovači
Elfové, kteří svůj ţivot zasvětili stálému zdokonalování svého střeleckého umění, jsou
posíláni do nejtěţších a nejnebezpečnějších misí.
Lesní duchové
Neškodné bytůstky, které duch lesa obdařil výjimečnou schopností oţivovat dubová
monstra.
Elementalista
Konzervativí elfové by ani za nic nestudovali jinou neţ zelenou školu magie. Pokud to
ale udělají, ovládnou si cizí kouzla aţ k dokonalosti.
Prokletí lesní duchové
Tyto neškodné lesní duchy proměnilo v ďábelské bytosti hrozné prokletí.
Goblini
Goblini s kopím
Udělat z vesničana vojáka je hračka. Stačí mu dát do ruky kopí a vysvětlit mu základy
boje. Přesto se takový voják nehodí do bitvy s váţným nepřítelem.
Zvědové
Všímaví goblini jsou pouţíváni jako zvědové. Dobře střílející zvědové dobře kryjí své
jednotky.
Goblini s oštěpem
Někteří goblini pokračují ve zdokonalování pík, které vedlo aţ k vylepšení na bojová
kopí. Vosko vyzbrojené touto zbraní představuje pro kavalérii a nájezdníky váţnou
hrozbu.
Špióni
Špióni jsou mistři v převlecích. A pokud jsou donuceni bojovat, preferují boj na větší
vzdálenost. Jejich otrávené šipky jsou vţdy přesné a najdou svůj cíl.
Halapartníci
Halapartna v rukou zkušeného goblina zasazuje rány, které se špatně uzdravují.
Ostřílený halapartník přestavuje pro jízdu váţnou hrozbu.
Stopaři
Stopař čte na zemi jak v otevřené knize. Zná všechna tajemství cest a má pověst
obratného vraha.
Bombaři
Tito stateční goblini obětují své ţivoty, jen aby zajistili vítězství své strany. Jakmile se k
nim nepřátelé přiblíţí, vybuchnou a spolu se sebou vezmou na onen svět mnoho
nepřátel.
Stratégové
Jiţ pouhá přítomnost stratéga, jenţ zasvětil celý ţivot studiu vojenských záleţitostí,
podstatně zvýší bojové schopnosti jednotek, které jsou mu podřízeny.
Balista
Stroj na vrhání výbušných ohnivých ran, který byl gobliny zdokonalen, je v boji na blízko
příliš těţkopádný a zranitelný.
Rolníci
Obyvatelé měst a vesnic. Zabývají se hlavně dolováním a stavěním.
Tančík
Zázrak techniky goblinů. Je to stroj chráněný tlustým pancířem a vybavený mocným
kanónem. Tento tank je šípy nezranitelný a jeho obrovská kola mohou rozdrtit pěší
jednotky.
Nemrtví
Menší kostlivci
Mocná černá magie nechala povstat mrtvé rolníky z jejich hrobů. Ovšem jsou tak slabí,
ţe je zabije i bezbranná ţena. Občas se perou mezi sebou.
Plíživá smrt
Tato noční můra je téměř nezranitelná obyčejnými zbraněmi. Vznikne z duší a kostí
mnoha mrtvých zvířat.
Kostlivci
Obyčejní vojáci armády nemrtvých. Pohání je neutichající nenávist ke všemu ţivému.
Black Warriors
Mocní a oslavovaní bojovníci časů minulých, kteří byli oţiveni černou magií. Nenávidí
ţivoucí bytosti, neboť si sami pamatují, čím bývali. Nejzuřivěji bojují proti paladinům,
kterým mohou způsobit velká zranění.
Orčí kostlivci
Zuřiví orčí bojovníci mohou i po své smrti pokračovat v boji.
Ministranti
Sluhové doprovázející své pány na cestě Temnot. Doufají, ţe se jednoho dne stanou
mocnými nekromancery.
Gobliní kostlivci
Tito zesnuulí goblini se vrátili na tento svět z jednoho prostého důvodu. Přišli se pomstít.
Mágové hrůzy
Mágové, kteří se naprosto oddali temnotě, se dobrovolně obětovali a dosáhli tak
nesmrtelnosti.Jsou obdařeni značnými schopnostmi černé magie.
Zombie
Polorozpadlá těla, která byla znovu oţivena pomocí černé magie. Svému nepříteli
způsobují při útoku otravu.
Lykantropové
Velmi zákeřní protivníci, kteří si mohou své vlastní zranění vyléčit přímo na bojišti
vypitím krve svého oponenta.
Trpaslíci
Bojovníci
Tito stateční trpasličí bojovníci vládnou těţkými sekerami. Jejich malý vzrůst kompezuje
ukrutná síla a výdrţ.
Knězi
Kouzla trpasličích knězů se nepodobají ţádné jiné magické škole. Jejich kouzla
způsobují nemrtvým ohromné poškození.
Oceloví golemové
Tajemná magie trpaslíků zároveň s jejich techologií udělala z golema ultimátního
bojovníka.
KNIHA KOUZEL
Červená škola
Ohnivý blesk
Mágové zkoncentrují okolní teplo na konečcích svých prstů a vyšlou proti nepříteli
planoucí výboj.
Ohnivý štít
Bojovníkova kůţe se obalí ţhavým brněním, které odolává ohni a jedu. Bohuţel tento
štít nechrání před úderem blesku.
Sežehnuté oči
Zářivá sprška magických plamenů dočasně oslepí nepřátelské bojovníky. Tím sníţí
jejich dosah při útoku a značně omezí jejich vidění.
Spěch
Mágové zasáhnou těla bojovníků energií chaosu, čímţ značně urychlí všechny tělesné
procesy. Tak zrychlí pohyb spřátelených jednotek.
Prokletí
Vzýváním sil chaosu dokáţe mág seslat na nepřátelské bojovníky kletbu. Ta oslabí
jejich vůli bojovat a sníţí pravděpodobnost úspěšného zásahu. Bojovník bez vůle
bojovat se tak stává snadnou kořistí pro nepřátelské šiky.
Dotyk chaosu
Mágové toto kouzlo pouţívají pro odebrání materiálnosti nepřátelských jednotek. Mág se
ovšem dostane napůl do světa chaosu, takţe uţ nemůţe jednotkám poskytovat další
podporu. Nicméně takto postiţeného nepřítele je téměř nemoţné zasáhnout.
Ohnivá koule
Koule z oranţového plamene, vzniklá a vystřelená vůlí mága, exploduje uprostřed
nepřátel, poté sprška jisker a horký vzduch je srazí do kolen.
Ohnivá pouta
Nejjemnější vlákna utkaná ze světla a plamenů spoutají ruce nepřátel a takto je
znehybní. Bojovníci je ve válečné vřavě celkem snadno zpřetrhají, avšak pro střelce je
toto kouzlo skutečnou noční můrou. Kaţdý výstřel je zkouškou jejich umu.
Vampirismus
Pod vlivem tohoto kouzla narostou bojovníkům drápy a jejich zuby se prodlouţí. Vaši
bojovníci získají schopnosti upírů. To znamená, ţe při úspěšném zásahu vysají z
nepřítele jeho ţivotní energii a sami se takto posílí.
Zuřivost
Bojovníků se zmocní válečná horečka. Necítí zásahy nepřátel a jejich údery jsou rychlé
a zničující. Ale kouzlo nepůsobí věčně a potom přichází tak silná kocovina, ţe slabší
jedinec můţe na následky utrţených zranění i zemřít.
Oběť
Skutečný bojovník by pro své spolubojovníky i zemřel. Za cenu jedné oběti silám chaosu
lze vyléčit ostatní bojovníky a obnovit magickou energii.
Hořící zem
Zasaţená oblast se stane součástí obávaného podsvětí. Půda se rozhoří pod nohama a
začne se bořit, kdokoli po ní kráčí, bude spálen na popel.
Spálení mozku
Nesnesitelné magické teplo zachvátí mysl nepřátel, takto je znehybní a znemoţní jim
rozumně uvaţovat. Kouzlo značně zpomalí soupeřovo jednání a zároveň poškodí jeho
schopnost rozpoznávat nepřítele.
Planoucí démoni
Mág můţe vyvolat ohnivé démony z podsvětí. Tyto rychlé nestvůry mohou během
několika okamţiků zničit vybavení nepřátelských jednotek.
Ohnivá bouře
V okamţiku nejvyšší nouze můţe mág seslat děsivou ohnivou bouři, která zasáhne jak
nepřítele, tak i spojence. Z oblohy padají ohnivé šípy, cestou seţehnou vše ţivé a
roztaví a provrtají jakékoli brnění.
Zelená škola
Kůra
Kůţe bojovníka ztloustne, změní barvu a získá vlastnosti kůry stromu. Toto kouzlo zvýší
odolnost jednotky proti zelené a modré magii.
Jedovaté trny
Mág přemění své ruce na větve pokryté jedovatými trny, které jsou vystřelovány na
nepřítele. Způsobují menší zranění a otravu.
Bláto
Zem pod nohama nepřátel se promění v mazlavé, lepkavé bláto, coţ výrazně zpomalí
jejich pohyb. Navíc ostatní jednotky mohou přes stejné místo chodit naprosto normálně.
Zbav otravy
Mág umí přivolat čistý horský vítr, který vyčistí vzduch a zbaví všechny zasaţené
bojovníky otravy.
Uzdravení
Mág umí vyléčit zranění všech ţivých jednotek vyvoláním léčivých sil přírody.
Slabost
Nepřátelské bojovníky zasáhne podivná nemoc, kdy jim ztěţknou nohy i ruce. Bude pro
ně velmi těţké chodit, natoţ potom útočit na protivníka.
Smrtící spory
Trnité spory, které umí mág vyvolat, způsobí protivníkovi nejen střední zranění, neboť v
místě dotyku napadnou a vstřebají tkáň, ale také způsobí rozsáhlou otravu.
Lék
Kaţdá jednotka, která není imunní vůči nemocem, se obává otravy; lék ovšem účinkuje
okamţitě a kaţdé tři vteřiny se obnovuje. Jedovaté ostří
Ostří zbraní vašich bojovníků se zakalí a potáhne se jedem. Jakékoli škrábnutí touto
zbraní můţe být smrtelné.
Nákaza
Příroda umí nejen léčit, ale umí také vyvolat nemoci. Rozzuřený mág umí zničit jednotku
sesláním otravy, která schvátí jejich těla.
Morový dotek
Toto kouzlo zamoří vzduch kolem vybrané nepřátelské jednotky. Kaţdý bojovník bez
výjimky propadne nákaze a ta začne rychle stravovat jeho tělo. Pokud se nakaţeným
nedostane rychlé pomoci a protiléku, zemřou.
Hnilobná mlha
Mlha hnilobných jedovatých výparů z baţin a močálů se rozprostře nad krajinou jako
tlustý mrak. Otráví kaţdého, kdo do něho vstoupí.
Dar přírody
Mág můţe tímto kouzlem vyléčit i smrtelné zranění a odstranit jakoukoli nákazu. Navíc
jednotka získá mimořádnou přesnost a preciznost.
Skřítci
Tímto se otevře brána do světa duchů a z něho budou povolány nadpřirozené bytosti.
Tato magická stvoření jsou imunní vůči magii.
Oživení
Padlí bojovníci dostanou druhý ţivot, sice krátký, ale zato bouřlivý. Bojují ve jménu
mága, který je oţivil.
Modrá škola
Požehnání
Poţehnaní bojovníci cítí podporu nejvyšších sil. Jsou celí ţhavý na boj a také jsou při
boji mnohem efektivnější.
Štěstí
O výsledku boje mnohdy rozhoduje pouze štěstí. Bojovníci, na které se štěstěna
usmívá, zasazují nepřátelům mnohem častěji kritické zásahy.
Energetický štít
Vaši bojovníci jsou obklopeni obranným polem, které zastaví blesky a tepelná kouzla,
ale proti jedu je téměř naprosto neúčinné.
Výboj
Mág vytvoří ze vzduchu výboj, který můţe nepřítele zabít nebo zranit. Další důkaz toho,
ţe mág můţe jako nebezpečnou zbraň pouţít téměř cokoliv.
Obnova
Pokud je výstroj nepoškozená a mrtvé tělo ještě není v pokročilém stádiu rozkladu, je
moţné vrátit jednotku zpět mezi ţivé. Toto mocné kouzlo je také moţné pouţít pro
prodlouţení pobytu vyvolaných monster.
Tok many
Pod vlivem kouzla se i kaţdý učeň začne cítit jako veliký mág. Proudy many se stanou
viditelnými a on začne čerpat magii přímo ze zdroje.
Blesk
Nepřítele zasáhne energetický výboj, který se rozštěpí do mnoha blesků, jeţ zraní a
nebo zničí kaţdého protivníka.
Heroismus
Všechny jednotky se pod vlivem tohoto kouzla stanou po dobu jeho působení o jednu
úroveň zkušenější. Po ukončení působení kouzla se bojovníci opět zeslábnou a
dokonce mohou na utrţená zranění zemřít.
Mrazivý dech
Kouzlo dočasně pozmění samotnou podstatu vašich bojovníků. Jejich dech se stane
ledovým. Během útoku zmrazí soupeře a tím ho velmi zpomalí.
Světelná koule
V místě označeném mágem se začne koncentrovat energie. Vzduch se přeplní energií a
zraňuje všechny, kteří jsou v dosahu energetické koule.
Krev na led
Na okamţik zmizí z těl nepřátel veškeré teplo. Ačkoli jsou stále na ţivu, jejich krev jim
ztuhne v ţilách a oni nemohou pohnout jediným svalem
Rozptýlení
Energie vyvolaných tvorů je nestabilní a jejich ţivotnost je krátká. Tímto kouzlem ji lze
ještě podstatně zkrátit, neboť většina vyvolaných tvorů ihned po seslání tohoto kouzla
zmizí.
Stínový bojovník
Tímto kouzlem vyvoláš mocného magického ducha, jehoţ můţeš ovládat a jenţ
zrychluje obnovu many.
Hypnóza
Nepřátelský bojovník začne pod vlivem hypnózy poslouchat tvé rozkazy. Jejich jedná je
však v důsledku, i kdyţ jsou v důsledku jejich vnitřního rozporu jejich reakce a činy
značně zpomaleny.
Blesková bouře
Jeden magický blesk udeří nepřítele a potom přeskočí na dalšího, který stojí hned vedle.
Čím blíţe bojovníci stojí, tím větší je způsobená škoda.
Černá škola
Černé léčení
Tok tmavé energie léčí zranění mrtvých bojovníků a na mistrovo zavolání je křísí.
Pevné kosti
Zesílí kosti nemrtvých bojovníků a jejich stará rezavá zbroj bude zase jako nová.
Dotek sešlosti
Toto kouzlo je postrachem pro všechny paladiny, kteří jsou vystrojeni ve skvostných
zbrojích. Po celém kovu se jako plíseň rozšíří rez. Zbroj zkřehne a stane se
nepouţitelná.
Prokletí
Pokud se bojovníkovi stane, ţe chybil, tak měl prostě jen smůlu. Pokud se to ale stává
opakovaně, je zřejmě proklet!
Smrtící blesk
Ţivého tvora prošpikuje blesk tmavé energie a zraní jeho duši. Oběť před ničivým
účinkem kouzla nezachrání ani nejlepší brnění.
Chechtající se lebky
Mysl temných bojovníků navštíví smějící se lebky. Nemrtvé naplní energií a chutí
zabíjet.
Neposedné kosti
Ze země vystoupí kostěné ruce a pevně sevřou nohy bojovníků a znemoţní jim tak se
hýbat a bojovat.
Strach
Vyburcovat v nepříteli strach je polovina vítězství. Vystrašený bojovník nemá ani páru o
tom, co se děje. Jediné, po čem touţí, je utéct z bitevního pole. Pokud je ale v úzkých,
bojuje jako šílený. Kouzlo nelze seslat na nemrtvé.
Kopí smrti
Vynález starých nekromacerů. Kopí záhubí odvozené z blesku záhuby. Oběti pronikne
do srdce a zničí její zbroj.
Příval černé krve
Jedno z nejpouţívanějších nekromancerských kouzel. Armáda toho, kdo je ovládne se
stane nevyčerpatelná.
Vlna temnoty
Tohle kouzlo je pro lučištníky a mágy pohromou. Bojovníky zakryje temná vlna, která je
dočasně oslepí a udělá z nich snadné cíle.
Oblak smrti
Nevyzpytatelný oblak smrti pokryje zem a vsákne do sebe duše všech, teří do něj
vstoupí.
Znič a povstaň
Mág obětuje své bojovníky, aby oţivil několik kostlivců. Jakmile kostlivci splní rozkazy
svého pána, rozpadnou se v prach.
Tělo rozkladu
Toto kouzlo patří mezi jedno z nejkrutějších a tudíţ i nejoblíbenějších kouzel temných
čarodějů. Způsobuje nepříteli otravu, po které následuje velice bolestivá smrt. Nepřátele
se pak mění v zombie.
Noc hrůzy
Bytosti temnot během noci hororu pookřívají. Jejich zranění mizí, jejich zbroj se stává
pevnější a pohybují se rychleji. Ţivé bytosti, které během této noci se změní v zombie.
OSÍDLENÍ
Během hry se můţeš setkat s různými typy osídlení:
Město- tady můţeš dostat nějaké úkoly, obchodovat, najímat a zdokonalovat své
jednotky.
Vesnice - tady můţeš obchodovat, najímat a zdokonalovat své jednotkyHospoda - tady můţeš získat nějaké úkoly a obchodovat.
Obchod - tady můţeš, jak překvapivé, obchodovat.
Tábor - tady můţeš najímat jednotky.
DOUPATA, HŘBITOVY A HROBKY
Na kterémkoliv místě Daenmoru můţeš narazit na všechny moţné druhy bytostí, které
jej obývají. Některých se nemusíš nijak obávat, protoţe k tobě nebudou nepřátelska
nakloněna, na jiné si však musíš dávat pozor. Většina monster se raději skrývá v
jeskyních, doupatech, popřípadě obsadila opuštěné hrobky. V lesích a horách můţeš
narazit na tábory zbojníků. Pokud nechceš přijít o své úspory, hlídej si dobře své kapsy.
Stejně tak se měj na pozoru, kdyţ procházíš kolem hřbitova. Není ţádnou tajností, ţe
tam často bývají vidět obţivlé mrtvoly.
MAGICKÉ UZLY
Během putování po herních mapách moţná narazíš na speciální místa: magické
prameny či magické uzly, které většinou bývají střeţena nějakou nestvůrou. Jsou to
unikátní objekty, které umoţňují zvýšit rychlost obnovování many. Aby se účinek
projevil, musíš zabít ochránce, který uzel střeţí, a vstoupit do uzlu.
Existuje i další způsob, jak zrychlit obnovování many, aniţ by stál mág přímo v
magickém prameni. Stačí tam poslat speciálního magického ducha. Jeho vyvolávání je
moţné od samého počátku hry.
Uzel chaosu
Střeţí jej niţší démoni.
Uzel přírody
Střeţí jej přírodní elementálové.
Uzel energie
Střeţí jej stínoví bojovníci.
SUROVINY
Města vyţadují přísun surovin, aby se mohla rozvíjet. Patří mezi ně potraviny, kámen,
dřevo a zlato.
Rolníci všechny tyto suroviny získávají z přirozených zdrojů.
Zlatý důl.
Zdroj zlata. Při hře pro více hráčů mohou vaši bojovníci podpořit zásobování zlata
sesbíráním zlatých truhliček poblíţ dolů.
Pila.
Zdroj dřeva.
Mlýn.
Zdroj potravin.
Lom.
Zdroj kamene.
MONSTRA
Stvoření, která nepatří k ţádné rase. Většinou obývají nějaká doupata, uzly (jako
součást hráčovy armády), nebo se prostě po skupinkách potulují po herní mapě jako
dravci.
Zbojníci
Zbojníci nepředstavují pro zkušeného mága ţádnou váţnou hrozbou, ale i tak je lepší
zkontrolovat si po tomto setkání kapsy.
Ohniví démoni
Malí ohniví démoni. Samostatně jsou velmi slabí, proto vţdy útočí ve skupinkách. Plivou
oheň, který jsou schopni během několika okamţiků spálit jakékoli zařízení.
Jeskynní příšery
Opouští svou jeskyni, pouze pokud ji povolá nějaký mág. Jejich jed oběť paralyzuje a
pomalu zabíjí.
Dračí démon
Obrovská napůl inteligentní monstra, která pocházejí z jiné úrovně reality. Takovéto
podivné nestvůry se objevují ve světě Daenmoru pouze zřídka. Kaţdý mág by dal deset
let ţivota, aby je mohl důkladněji prozkoumat.
Magma Demon
Toto pomalu chápající monstrum se vylíhlo přímo v kráteru sopky. Není tak nebezpečné
jako dračí démon, ale s malým oddílem pletoucím se mu pod nohy snadno zatočí.
Magický duch
Pouţívaný hráčem na uzlech.
Větší magický duch
Mnohem mocnější ztělesnění magického ducha.
Nižší démon
Pocházejí z niţších úrovní existence. Jsou chráněni silnou magickou auru, která
absorbuje všechna kouzla červené magie. Chrání uzly chaosu.
Přírodní elementálové
Ztělesnění ničivých sil přírody. Silná kůra absorbuje kouzla zelené magie, ale lze je
snadno poškodit ohněm. Chrání uzly přírody.
Stínový bojovník
Toto stvoření je čistá energie. Zbraně procházejí skrz, aniţ by způsobily sebemenší
poškození. Chrání uzly energie.
Skřítkové
Vyčarovaná stvoření, jeţ jsou nezranitelná magickým útokem.
Vorogové
Nikdy předtím neviděli obyvatelé Daenmoru tyto obrovské monstra. Je záhadou, proč
opustila své kobky a vyšla na povrch.
Medvědi
Hrozba pro osamoceného cestovatele.
Kanci
Malá, ale silná zvířata s ostrými tesáky.
Vlci
Divocí vlci, kteří naplňují hrůzou rolníky.
HLAVNÍ POSTAVY
Pheren
Jeden z nejslibnějších absolvetů magické univerzity. Své nepřátele drtí silou kouzel i
údery mečem. Je mu předurčeno, aby sre stal katalyzátorem velkých událostí, které
otřesou celým Daenmorem.
Szi
Démon chaosu, který byl na tento svět povolán proti své vůli. Musí přebývatuvnitř
lidského těla. Tuto mocou bytost znechucuje a nadmíru pobuřuje barevnost Daenmoru.
Veškeré své počínání směřuje k jedinému cíli - vrátit se zpátky do chaosu.
Berilus
Šaman poustevník, který patří mezi posledního z rodiny Velkých náčelníků. Roky strávil
v ústraní, studoval byliny a meditoval. Svou samotu musí opustit, protoţe na něj čekají
velké skutky.
Alissa
V císařské armádě jen tak nenarazíte na ţenu kouzelnici. Pouze výjimečné ţeny, jako je
Alissa, zasvětí svůj ţivot sluţbě říši. Uţ během prvních dnů na hranici dokázala svůj
talent jako schopná velitelka a zručná čarodějka.
Autoři
Producer
Ivan "InfiDel" Bunakov
Executive producer
Ivan "BlackWarrior"
Moroz
Product manager
Alexei Pisklukov
Technical adviser
Roman "Potapych"
Potapkin
Sound adviser
Ruslan "Rus" Dmitriev
Designers
Sanan Oushanov
Daniella
Klimashevskaya
PR & marketing
manager
Julia Gribonosova
Producer assistant
Nickolay "Molydeus"
Safronov
Localization
manager
Alla Pashutina
Testing coordinator
Alexander Pak
Test leader
Kirill Bestemyanov
Testers
Alipchenkov Yuri aka
Hedin
Epishin Anton aka Dok
Petrova Darya aka Lilith
Smirnov Oleg aka skiv
Belyaev Petr aka piton
Fionov Artem aka
Orac0ol
Filonenko Pavel aka
hard
Gorban Alexander aka
ArchMage
Kombirov Maxim aka
Kvazimodo
Jerebilov Alexander aka
DJDevil
Popov Eugene aka
UncleFu
Kolechenok Georgiy
aka Kolich
Shishkov Vladimir aka
Gargaran
Localization
assistant
Irina Izotova
International sales
managers
Viktoria Enns
Vladimir Miniaev
Expert council
Ivan "Black Warrior"
Moroz
Maxim N. "Shivah"
Mikhalev
Tatyana Ustinova
Oksana Vovk
Vitaliy Kharitonenko
Legal adviser
George Vitaliev
Director
Alexander Mikhailov
VP financial
Marina Ravun
VP international
Inna Bukatina
VP development
Dmitry Kuleshov
Special Thanks to:
Kirill Bestemyanov
Roman "Potapych"
Potapkin
6. Credits
Buka Entertainment
Project manager
Ilya "mil" Molochnikov
Producer
Stanislav "scorp" Scorb
Game design
Stanislav "scorp" Scorb
Nikolay "ns" Seleznev
Andrey "nukem"
Katorgin
Ilya "mil" Molochnikov
Programming
Vadim "godzilla"
Groznov
Alexey "plus" Scryabin
Ilya "mil" Molochnikov
Konstantin "s_hunter"
Sokharev
Elena Evdokimova
Dmitriy Tokarev
Maxim Plevako
Anton Savin
Ivan Vlasov
Graphics
Eugene "dzhin" Goltsov
Stanislav "staz" Cherva
Rustam "rychi" Turey
Alexander Margushin
Eugene Tokarev
Ivan Snigirev
Vova "price" Seleznev
Viktor "kenny"
Koryakin
Alexey "hal" Lobanov
Gulnara "glyra"
Muslimova
Mission design
Nikolay "ns" Seleznev
Andrey "nukem"
Katorgin
Sergey "jsinx"
Udyurminski
Denis "mif2000"
Galanin
Yuri Vitkin
Text editing
Svetlana "crystal"
Tchestnikh
Music/sound
Anton Popov
Testing
Vyacheslav "ls" Avdeev
Accountant
Tatyana Reshetnikova
Special thanks:
Michail "Zed D.
Zeddarkis", Alexey
"Hamster", Antonina
"Gedroks", Don Pedalis,
jet800, Alexander
Incubson, Petr
Andreevich, Artur
Yakubov, Anda, Vanya
K. and Alexey Shota for your support and
participation in game
creation.
Targem
48
LICENSE INFORMATION
© Buka Entertainment {Enterprises} 2004.
The product is designed under Windows Media Format
Components Distribution License from Microsoft Licensing. This
product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from Microsoft
Licensing, GP.
This product uses
Ogg Vorbis
Copyright © 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copy_
right notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following dis_
claimer in the documentation and/or other materials provided with
the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLD_
ERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR_
TICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDI_
RECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTH_
ERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT_
WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Download

zde - TOPCD.cz