1–2/2011
ROČNÍK 7
HELUZ HIT
HELUZ POHODA
Nová generácia tehlového
systému pre hrubú stavbu
Skvelé tehly pre Váš dom
tel.: 0800 106 206 • www.heluz.sk
Baumacol
Systém pre
obklady a dlažby
Večná čistota
Baumacol
Lepenie obkladov a dlažby s perfektným výsledkom!
Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky. Nivelačné a vyrovnávajúce hmoty
pre každý podklad. Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré ladia s vašimi keramickými obkladmi.
Baumacol – to je kompletný program pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché a rýchle
spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie. Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.
Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Myšlienky s budúcnosťou.
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Recenzovaný vedecko-odborný časopis o stavebných hmotách a materiáloch pre stavebníctvo. Časopis je určený pre projektantov,
stavebné realizačné firmy, stavebniny a firmy, ktoré sa zaoberajú stavebnými profesiami a stavebnou mechanizáciou. Tematicky sa
venuje novinkám v týchto odboroch, nezávislým testom a technickým popisom existujúcich materiálov, výrobkov, stavebnej chémie,
prísad a stavebných materiálov a iných hmôt, ktoré český a slovenský stavebný trh ponúka svojim zákazníkom.
Periodicita:
Dvojmesačník
Ročník:
Siedmy
Vydáva:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23
040 11 Košice
OBSAH 1–2/2011
5
8
11
14
15
17
19
20
21
22
23
26
27
30
32
33
41
42
45
46
49
54
55
4
CERTIFIKÁCIA VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY CEMENTOM STMELENÝCH
HYDRAULICKÝCH ZMESÍ PRE PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK
JUTA: PROBLEMATIKA VYSOCE DIFÚZNÍ VĚTROTĚSNÍCÍ MEMBRÁNY
U VĚTRANÝCH FASÁD S PŘIZNANÝMI OTVORY ČI SPÁRAMI VE FASÁDNÍM
OBKLADU
TECHNOLÓGIA REALIZÁCIE PRIEMYSELNÝCH PODLÁH Z BETÓNU
S VÝSTUŽOU DRAMIX® BEZ REZANÝCH DILATÁCIÍ
HELUZ ZVYŠUJE VÝROBU, ZÁUJEM O TEHLOVÉ BLOKY HELUZ FAMILY STÚPA
BETÓN PRE VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (BIELE VANE)
DUSLO: DUVILAX – LEPIDLÁ PRE PROFESIONÁLOV AJ DOMÁCICH MAJSTROV
GIORGO SQUINZI NA ČELE EURÓPSKEJ RADY PRE CHEMICKÝ PRIEMYSEL
KNAUF INSULATION: ZÁKLADNÉ MINIMUM CERTIFIKOVANÉHO KONTAKTNÉHO
ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
ŽIVOTNÉ JUBILEUM ING. ĽUBOŠA HAMÁKA, CSC.
BAUMIT: NOVINKY 2011
PROBLEMATIKA ZHOTOVOVANIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
V ZMYSLE NOVEJ NORMY STN EN 13670
SCHIEDEL: CENY PLYNU PORASTÚ, STAVTE NA UNIVERZÁLNY KOMÍN
STRUČNÝ POHĽAD NA GEOPOLYMÉRY AKO PERSPEKTÍVNE
STAVEBNÉ MATERIÁLY
HELUZ: NOSNÝ PREKLAD NA VONKAJŠIE ROLETY A ŽALÚZIE
CHEMIA CEMENTU I BETONU
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY – PROVÁDĚNÍ
ŠKOLENÍ „STAVEBNÝ DOZOR ETICS“
PRORECO: SPOLUPRÁCA REALIZÁTORA PRIEMYSLOVÝCH PODLÁH
S DODÁVATEĽOM ČERSTVÉHO BETÓNU
REHAU PREVZAL PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“
NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
BAUMIT BAUMACOL – PROGRAM PRE OBKLADY A DLAŽBU
KVALITA UKRYTÁ POD DLAŽBOU A OBKLADOM
CECHOVÉ DNI 2011
STOMIX: ZATEPĽOVANIE BYTOVÝCH DOMOV
Redakčná rada
Šéfredaktor:
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
Členovia:
doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.
Ing. Katarína Bzovská
doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.
doc. Ing. Stanislav Unčík, CSc.
doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Grafická úprava:
Alena Ondrušová
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Mobil: +421 - 905 590 826
E-mail: [email protected]
Adresa redakcie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.,
Školská 23
040 11 Košice
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Fax:
+421 - 55 - 729 64 64
Mobil: +421 - 905 541 119
+421 - 905 590 594
E-mail: [email protected]
www.voc.sk
www.stavebnehmoty.eu
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Príjem inzercie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23
040 11 Košice
Mobil: +421 - 905 541 119
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
a redakcia časopisu
Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3281/09
ISSN 1336-6041
Nepredajné!
Rozširovanie výhradne
formou predplatného!
Za vecné a gramatické nepresnosti
redakcia časopisu neručí!
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
CERTIFIKÁCIA VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY CEMENTOM STMELENÝCH
HYDRAULICKÝCH ZMESÍ PRE PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK
Ing. Jana Hozzová, Jozef Varga
Od 1.2.2010 nadobudla účinnosť Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní
značiek zhody. V prílohe 1 tejto vyhlášky sú uvedené skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami
preukazovania zhody. Pod číslom 0504 je nová výrobková skupina: Hydraulicky stmelené zmesi na
konštrukcie ciest a iných dopravných plôch. Predpísaný systém preukazovania zhody je 2+.
nia zhody. Pod číslom 0504 je v prílohe 1 nová výrobková skupina: Hydraulicky stmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných
dopravných plôch. Predpísaný systém preukazovania zhody je
2+. Vložením tejto výrobkovej skupiny sa od 1.2.2010 zmenili čísla výrobkových skupín: Kamenivo do asfaltových zmesí (0505) a
Betóny pre cementobetónové kryty vozoviek (0506).
2. Preukazovanie zhody
1. Úvod
Najčastejšie vyrábanými stavebnými výrobkami na betonárňach
sú betón podľa STN EN 206-1 a betón pre cementobetónový kryt
CB III. Výrobcovia môžu na trh uvádzať tieto výrobky len po vydaní
certifikátu vnútropodnikovej kontroly v systéme 2+ (o certifikát
vnútropodnikovej kontroly výrobca žiada autorizovanú osobu).
Pokiaľ výrobca chce vyrábať cementový poter, môže sa rozhodnúť, podľa ktorej normy preukáže zhodu. Cementový poter, jemnozrnný betón, môže vyrábať v zhode s STN EN 206-1. Vtedy sa
receptúra overuje počiatočnými skúškami typu ako pri betóne,
výrobno-kontrolné skúšky výrobca vykonáva na kockách a zhodu
preukazuje v systéme 2+, teda na výrobok sa vzťahuje certifikát
vnútropodnikovej kontroly vydaný autorizovanou osobou. Pokiaľ
výrobca vyrába cementový poter podľa harmonizovanej normy
STN EN 13 813, počiatočnú skúšku typu musí vykonať notifikovaná osoba, na základe ktorej si výrobca vydá vyhlásenie zhody
v systéme 3. Výrobno-kontrolné skúšky výrobca nevykonáva na
kockách, ale na trámčekoch (40 x 40 x 160) mm.
Ďalším stavebným výrobkom, ktorý je vyrábaný vo výrobniach
betónu, sú cementom stmelené hydraulické zmesi. Do 1.9.2010
boli vyrábané pod označením KSC I, KSC II a SC I, SC II, SC III. Tieto
výrobky sa vyrábali v zhode so slovenskými technickými normami STN 73 6124 a STN 73 6125. Aby mohli byť výrobky uvádzané na trh, výrobca musel receptúru overiť počiatočnou skúškou
typu a vykonávať výrobno-kontrolné skúšky v početnosti predpísanej normou. Tieto výrobky neboli uvedené vo vyhláške MVRR
SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných
výrobkov, s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006
Z. z., výrobca na ne nevydával vyhlásenie zhody.
Od 1.2.2010 nadobudla účinnosť Vyhláška MVRR SR č. 558/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré
musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. V prílohe 1 tejto vyhlášky sú uvedené
skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovawww.tzbportal.sk/stavebnictvo
Ministerstvo výstavby vo svojom dokumente: Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy 1 Vyhlášky MVRR SR č.
558/2009 Z. z. určuje technické špecifikácie, podľa ktorých je
možné preukazovať zhodu stavebných výrobkov. Pre výrobkovú
skupinu 0504 preukazovanie zhody nie je možné podľa doteraz
používaných STN, na preukazovanie zhody sú predpísané európske normy: STN EN 14227-1, STN EN 14227-2, STN EN 14227-3,
STN EN 14227-5. Bližšie sa budem venovať vo svojom príspevku len stavebným výrobkom podľa STN EN 14227-1 Hydraulicky
stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi pre podkladné vrstvy.
Aby po 1.2.2010 nevznikli výrobcom problémy s výrobou uvedených výrobkov, pretože neboli pripravení na certifikáciu podľa
európskych noriem, ministerstvo povolilo výrobcom do 1.9.2010
prechodné obdobie, to znamená, výrobca v prechodnom období mohol vyrábať hydraulicky stmelené zmesi i podľa STN bez
certifikátu vnútropodnikovej kontroly i podľa európskych noriem
s certifikátom vnútropodnikovej kontroly a vyhlásením zhody.
Po 1. septembri 2010 výrobca môže vyrábať a uvádzať na trh
hydraulicky stmelené zmesi len podľa európskych noriem a musí
mať vydaný certifikát vnútropodnikovej kontroly, na základe ktorého si vydá vyhlásenie zhody.
Počas prechodného obdobia výrobcovia i skúšobné laboratória
študovali novú normu, oboznamovali sa s novými skúšobnými
postupmi, vybavovali si svoje výrobne i laboratória novými formami na výrobu vzoriek i skúšobným zariadením. Autorizované
osoby dohodli spôsob označovania výrobkov, vypracovali postup
na vypracovanie počiatočných skúšok typu, dohodli sa na spoločnom postupe pri ich posudzovaní a pri certifikácii vnútropodnikovej kontroly. Dohodu autorizovaných osôb a jednoznačné
stanovenie požiadaviek si vyžiadala skutočnosť, že niektoré články normy majú len informatívny charakter, ich výklad nie je jednoznačný a norma umožňuje doplnenie požiadaviek o národné
skúsenosti.
Okrem normy stanovuje požiadavky na vstupné suroviny i hydraulicky stmelené zmesi aj Slovenská správa ciest vo svojich technicko-kvalitatívnych podmienkach a katalógových listoch (TKP časť 5
Podkladové vrstvy, KLK 1/2009 Katalógové listy kameniva, KLHS
5
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
1/2010 Katalógové listy hydraulických spojív). Požiadavky normy
musí výrobca splniť vždy, doplňujúce požiadavky SSC a NDS musí
splniť výrobca podľa účelu použitia zmesi.
Výrobky bude výrobca označovať slovenskou značkou zhody CSK
a sprievodnými údajmi. Certifikát vnútropodnikovej kontroly bude
platný len na slovenskom trhu.
3. Proces certifikácie hydraulicky stmelených zmesi
v systéme 2+
4. Označenie výrobkov
3.1 Žiadosť
Žiadosť o certifikáciu vnútropodnikovej kontroly predkladá výrobca alebo jeho zástupca. Tlačivo žiadosti poskytne autorizovaná
osoba (AO), ktorá je autorizovaná na vykonávanie certifikácie
vnútropodnikovej kontroly pre danú výrobkovú skupinu (v SR
majú na výrobkovú skupinu 0504 autorizáciu tri AO). Vyplnenú
žiadosť spolu so sprievodnými dokladmi výrobca doručí AO. Ak
žiadosť nemá všetky náležitosti alebo má iný nedostatok, pre
ktorý konanie o vydanie certifikátu nemôže pokračovať, AO vyzve
výrobcu, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil
jej nedostatok. Ak je žiadosť úplná, doplnená alebo je odstránený nedostatok, AO žiadosť zaeviduje a do 10 dní výrobcovi doručí návrh zmluvy o podmienkach vydania certifikátu. V žiadosti
uvedie výrobca všetky výrobky podľa rovnakej technickej špecifikácie, pokiaľ sa vyrábajú rovnakou technológiou a majú jeden
systém vnútropodnikovej kontroly. Teda na jednu žiadosť môže
výrobca uviesť všetky typy cementom stmelených zmesí vyrábaných podľa STN EN 14227-1.
3.2 Počiatočná inšpekcia
Účelom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či je u výrobcu vytvorená
účinná vnútropodniková kontrola a či sú vytvorené organizačné
a technické predpoklady na trvalé udržiavanie kvality výroby
hydraulicky stmelených zmesí. V rámci počiatočnej inšpekcie
sa posudzuje výroba a vnútropodniková kontrola, ktorá sa týka
výrobku, jeho variantov, prípadne skupiny výrobkov, ktoré sa
vyrábajú rovnakou technológiou. Pred vykonaním počiatočnej
inšpekcie musí AO overiť, či v dokumentácii výrobcu sú zohľadnené požiadavky na riadenie výroby stanovené predmetovou
normou a zákonom o stavebných výrobkoch. V prípade, že dokumentácia nespĺňa tieto podmienky, AO informuje výrobcu o zistených nezhodách a požaduje, aby dokumentáciu aktualizoval,
preskúmal a následne znovu predložil AO. Keď AO dokumentáciu
akceptuje, dohodne si s výrobcom dátum vykonania počiatočnej
inšpekcie výrobne a vnútropodnikovej kontroly. Pred výkonom
počiatočnej inšpekcii výrobca obdrží program inšpekcie, v ktorom je uvedený zoznam preverovanej dokumentácie. V prípade,
že výrobca má vo výrobni certifikovaný systém vnútropodnikovej
kontroly na betóny, stačí aby dokumentáciu aktualizoval a doplnil údaje týkajúce sa hydraulicky stmelených zmesí. Počiatočnú
inšpekciu vykonáva inšpektor vo výrobni a laboratóriu (v prípade, že výrobca má zabezpečený výkon VKS v neakreditovanom
skúšobnom laboratóriu). Pokiaľ má výrobca vo výrobni už certifikovaný systém vnútropodnikovej kontroly, inšpektor počiatočnú
inšpekciu na hydraulicky stmelené zmesi môže vykonať spolu
s priebežnou inšpekciou výrobne.
3.3 Vydanie certifikátu vnútropodnikovej kontroly,
vyhlásenie zhody a označovanie výrobkov značkou
zhody
Ak sa v konaní preukáže, že vnútropodniková kontrola je v zhode s technickou špecifikáciou, autorizovaná osoba vydá certifikát
vnútropodnikovej kontroly. Certifikát vnútropodnikovej kontroly
hydraulicky stmelených zmesí sa vydáva spolu s prílohou, v ktorej
sú uvedené triedy stmelených zmesí overené PST, ktorých sa CVK
týka. Po vydaní certifikátu vnútropodnikovej kontroly výrobca vydá
vyhlásenie zhody. V systéme preukazovania zhody 2+ je potrebné
k vyhláseniu zhody priložiť aj príslušný certifikát s prílohou.
6
Autorizované osoby sa dohodli na označovaní cementom stmelených zmesí. Spôsob označovania vychádza z označovania betónov. Označenie v skrátenej forme uvádza základné, ale dôležité
informácie o zložení a vlastnostiach zmesi.
Príklad označenia:
CBGM STN EN 14227-1 – C 8/10 systém I – Dmax 22 – G1 – A
- CEM II/B-S 32,5 R (4 %), kde:
CBGM – cementom stmelená zrnitá zmes
C8/10 – pevnostná trieda
systém I – klasifikácia pomocou pevnosti v tlaku
Dmax 22 – max. zrno kameniva
G1 – kategória krivky zrnitosti podľa prílohy B
A – spôsob uloženia vzoriek
CEM II/B-S 32,5 R (4 %) – druh a obsah spojiva.
Pre vysvetlenie, C 8/10 znamená:
8 MPa je pevnosť valcov ak H/D = 2,0;
10 MPa je pevnosť valcov ak H/D = 0,8 – 1,21.
Pevnostná trieda určuje minimálnu pevnosť, horná hranica je
určená najbližšou vyššou pevnostnou triedou, teda napr. pre
C8/10 je pevnosť vyhovujúca od 10 do 15 MPa, ak je H/D = 0,8
– 1,21. (Nasledujúca pevnostná trieda je totiž C12/15).
5. Požiadavky na počiatočnú skúšku typu hydraulicky
stmelených zmesí
Najdôležitejším dokumentom, ktorý musí výrobca predložiť
inšpektorovi, je počiatočná skúška typu. Pred začiatkom overenia receptúr počiatočnými skúškami typu je potrebná dôkladná
príprava. Je potrebné naštudovanie všetkých technických špecifikácii, skúšobných postupov i všetkých súvisiacich dokumentov.
Výkon počiatočných skúšok je v mnohom veľmi odlišný od výkonu
počiatočných skúšok, ktoré boli vykonávané podľa STN.
Veľmi dôležitý je výber vhodných vstupných surovín. Výrobca sa
pred návrhom receptúr a výberom vstupných surovín musí rozhodnúť, či ním vyrábaná hydraulicky stmelená zmes bude určená
pre odberateľa, ktorý požaduje splnenie požiadaviek Slovenskej
správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti alebo len splnenie
požiadaviek normy.
5.1 Požiadavky na vstupné suroviny
V počiatočnej skúške typu musia byť použité konkrétne vstupné
suroviny, ktoré budú použité i na výrobu zmesi určenej na stavbu.
V prípade výmeny vstupných surovín (zmeny výrobcu, výrobne) je
potrebné vykonať novú PST. V PST musia byť uvedené podrobnosti o zdroji a druhu každého základného materiálu zmesi, ktorý
sa použije na výrobu.
Kamenivo: Na výrobu hydraulicky stmelenej zmesi môže byť použité kamenivo, ktoré má certifikát vnútropodnikovej kontroly podľa EN 13242 a vyhlásenie zhody. Môže byť prírodné drvené alebo
nedrvené alebo ich kombinácia. Výber kameniva závisí od triedy
dopravného zaťaženia. Pre použitie v komunikáciách s dopravným zaťažením I musí byť drvené, alebo aspoň predrvené s podielom drvených zŕn nad 40 %. Pre SSC a NDS musí kamenivo
vyhovovať požiadavkám katalógových listov kameniva.
Receptúra musí byť navrhnutá tak, aby výsledná zmes kameniva vyhovovala predpísanej krivke zrnitosti. Zmes pre NDS by
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
mala byť zložená z minimálne 2 frakcií kameniva. Výsledná zmes
kameniva musí byť overená skúškou zrnitosti, protokol o skúške
musí byť v prílohe PST.
Predpísané krivky zrnitosti kameniva stavebných zmesí sú v prílohe B normy STN EN 14227-1 a v TKP č. 5/2010 NDS tab. 19–21.
Krivky zrnitosti kameniva stavebnej zmesi sú definované podľa
veľkosti max. zrna kameniva. Autorizované osoby sa dohodli, že
v prílohe B sú medzné čiary zrnitosti kameniva bez cementu.
Medzné čiary sú záväzné. V prílohe B sú použité sitá zo súboru
II, iné ako sa štandardne používajú na skúšku zrnitosti. Na preukázanie zhody s normou je potrebné overiť výslednú krivku zmesi
kameniva cez sitá súboru II. V prípade, že hydraulicky stmelená
zmes má spĺňať aj požiadavky NDS, musí výsledná zmes vyhovovať aj krivke zrnitosti predpísanej NDS (sitá súboru I). Ako jedna z frakcií plniva podľa normy sa môže použiť i popolček (napr.
v prípade nedostatku jemných zŕn). Pre NDS je použitie popolčeka nejednoznačné.
Cement: Cement použitý na výrobu hydraulicky stmelenej zmesi
musí byť v zhode s STN EN 197-1, podľa ktorej musí mať jeho
výrobca vydaný certifikát zhody a vyhlásenie zhody. Odporúča sa
cement triedy 32,5 N alebo 42,5 N (norma povoľuje i cement
pevnostnej triedy 52,5 N – použitie tohto cementu však neodporúčam). V TKP č. 5/2010 NDS sú definované požiadavky na
cement (podľa katalógového listu nie je možné použitie cementu
pevnostnej triedy 42,5 a vyššej). Ak sa použije hydraulické cestné spojivo, musí vyhovovať ENV 13282, triedam pevnosti HRB
22,5 E alebo HRB 32,5 E (musí mať certifikát vnútropodnikovej
kontroly a vyhlásenie zhody). Pre NDS cement i hydraulické spojivo musí vyhovovať požiadavkám KLHS.
Na cemente použitom na výrobu skúšobných telies v PST je
potrebné overiť pevnosť. Dávka spojiva má byť medzi 3 %–8 %
z hmotnosti suchej zmesi. Minimálny obsah spojiva je definovaný
v závislosti od maximálneho zrna kameniva, pre zmes s Dmax 8
– Dmax 31,5 je minimálny obsah spojiva 3 %.
Voda: Na výrobu hydraulicky stmelených zmesí musí byť použitá
voda vyhovujúca požiadavkám STN EN 1008.
5.2 Postup pri výkone PST
Zmes sa musí navrhnúť tak, aby bola dosiahnutá požadovaná
pevnostná trieda podľa tabuľky 2 STN EN 14227-1. Minimálne
je požadovaná pevnosť pevnostnej triedy, maximálna pevnosť je
pevnosť nasledujúcej susednej vyššej pevnostnej triedy.
nosti v tlaku a overí sa vlhkosť zmesi a suchá objemová hmotnosť
zamiešanej zmesi.
Na výrobu skúšobných telies s kamenivom do Dmax 22 mm sa majú
používať valcové formy s priemerom 100 mm – prepad sitom 22
mm musí byť 100 %. Pri kamenive nad Dmax 22 mm a väčším
sa majú používať valcové formy s priemerom 150 mm. Formu s
priemerom 150 mm je možné použiť i pre Dmax 16 mm, je teda
univerzálna. (Upozorňujem, že frakcia kameniva 16/22 i 0/22
majú časť zŕn väčších ako 22 mm, z toho dôvodu už je potrebné
použiť formy s priemerom 150 mm). Telesá sa majú vyrábať podľa EN 13286-50 až 53 – metódy na výrobu skúšobných telies z
hydraulicky stmelených zmesí. Spôsob výroby skúšobných telies
pri PST má byť rovnaký, aký bude počas pravidelnej výroby vo
výrobni alebo v skúšobnom laboratóriu. Na výrobu skúšobných
telies odporúčam použiť metódu popísanú v STN EN 13286-50,
čl. 7.2 – zhutnenie v Proctorovom prístroji. Spôsob zhutnenia
vzoriek a počet úderov treba uviesť v protokole. Na výrobu telies
treba použiť 4 ks rozoberateľných foriem. Na skúšku pevnosti sa
musia vyrobiť 4 skúšobné telesá – vzorky, ktoré 24 h musia ostať
vo forme. Jedna vzorka je na určenie rýchlosti zaťaženia, aby pri
skúške ďalších troch vzoriek vznikla trhlina od 30 s do 60 s od
začiatku zaťažovania. Ošetrovanie telies je stanovené v prílohe C,
EN 14227-1. NDS požaduje uloženie A alebo B.
Telesá musia byť zhotovené tak, aby pomer výšky a priemeru
telies bol: H/D = 2,0 alebo H/D = 1,0 (tomuto pomeru vyhovuje
pomer v rozsahu H/D = 0,8 – 1,21). Charakteristická pevnosť sa
stanovuje ako priemer z 3 skúšobných telies. Používa sa klasifikácia zmesi pomocou pevnosti v tlaku (systém I). Klasifikácia
pomocou pevnosti v ťahu a modulu pružnosti (systém II) sa v Slovenskej republike nepoužíva. Pevnosť podľa STN EN 13286-41
sa stanovuje na telesách po 28 dňoch. (Môže sa skúšať aj po 7
dňoch, viď čl. 6.5.2.2, poznámka normy STN EN 14227-1, tento
výsledok má len informatívny charakter, kritérium pre pevnosť
v tlaku po 7 dňoch nie je normou predpísané).
Na základe výsledkov pevnosti v tlaku sa vyberie optimálne zloženie zmesi, ktorá je vhodná a k tejto zmesi sa vytvorí tabuľka
s vyhodnotením výsledkov. V hlavičke tabuľky odporúčam uviesť
takéto označenie stĺpcov: vlastnosť, skúšobný predpis, kritérium, predpis na určenie zhody, zistená hodnota a vyhodnotenie.
V stĺpci vlastnosť by mali byť minimálne uvedené vlastnosti: minimálny obsah spojiva, vlhkosť čerstvej zmesi, objemová hmotnosť
suchej zmesi, pevnosť v tlaku po 28 dňoch.
6. Záver
V PST je potrebné overiť najmenej 3 obsahy spojiva. Výsledky
všetkých troch dávok cementu nemusia vyhovovať pevnostnej
triede, ktorá je overovaná v PST. Na všetkých troch zámesiach
musí byť zistená maximálna suchá objemová hmotnosť a optimálna vlhkosť. Na stanovenie optimálnej vlhkosti a maximálnej
suchej objemovej hmotnosti sa musí použiť skúšobný postup v
súlade s EN 13286-1, 2, 3, 4 alebo 5, protokol o skúške musí
byť prílohou PST. Uvedené hodnoty budú slúžiť ako kritérium
pre kontrolné skúšky na stavbe. NDS stanovuje požiadavku na
skúšku maximálnej suchej objemovej hmotnosti, musí byť stanovená na 5 vzorkách – v piatich bodoch. Na základe výsledkov,
optimálnej vlhkosti a maximálnej suchej objemovej hmotnosti sa
stanoví dávka vody a navrhnú sa konkrétne receptúry na 1 m3, tri
varianty. Konkrétne dávky zložiek tvoria v receptúre 100 % (všetky zložky okrem vody).
Z namiešaných zmesí sa vyrobia skúšobné telesá na skúšku pevwww.tzbportal.sk/stavebnictvo
Výrobcovia hydraulických zmesí musia dodržiavať frekvenciu
výkonu všetkých požadovaných skúšok i predpísané postupy na
kontrolu výroby. Zabezpečená musí byť kontrola kvality dodávaných vstupných materiálov i kontrola stavebnej zmesi. Výsledky
kontroly musia byť zaznamenávané a pravidelne vyhodnocované. O výsledkoch skúšok musia byť vypracované protokoly, ktoré
musia obsahovať všetky normou požadované informácie. Aby
výsledky kontrolných skúšok ukázali skutočné vlastnosti vyrobenej stavebnej zmesi, musí výrobca výrobe vzoriek venovať zvýšenú pozornosť. Treba zvážiť, či je možné výrobu vzoriek zabezpečiť
pracovníkmi betonárne, alebo bude vhodnejšie požiadať o výrobu vzoriek skúsených pracovníkov laboratória. Výroba 4 ks vzoriek vo formách s priemerom 150 mm je časovo náročná a nie je
možné ju vykonať pracovníkom betonárne, ktorý súčasne i vyrába betónovú zmes, hydraulicky stmelenú zmes alebo iné výrobky.
V prípade, že výrobca si výrobu vzoriek bude zabezpečovať vo
výrobni vlastnými pracovníkmi, musí preveriť ich zručnosť.
7
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
PROBLEMATIKA VYSOCE DIFÚZNÍ VĚTROTĚSNÍCÍ
MEMBRÁNY U VĚTRANÝCH FASÁD S PŘIZNANÝMI
OTVORY ČI SPÁRAMI VE FASÁDNÍM OBKLADU
Jan Rypl, manažer aplikací, [email protected]
V současnosti se neustále zvyšují požadavky investorů na dokonalou životnost materiálů použitých ve
fasádní konstrukci. Jelikož mnohé větrané fasády mají proveden design fasádního obkladu tak, že v něm
vznikají otvory nebo spáry umožňující průnik větru, deště a zejména slunce (UV záření) na větrotěsnící
vysoce difúzní membránu chránící tepelnou izolaci, bylo nutno vyvinout stěnovou vysoce difúzní větrotěsnící
membránu naprosto nové generace.
Extrémnímu působení vůči životnosti membrán jsou vystaveny
právě ty vysoce difúzní membrány, které mají být použity ve
skladbách větraných fasád jako hydroizolační větrozábrany, kde
díky otvorům či mezerám ve fasádní konstrukci má tato vrstva
eliminovat problém zafoukávání vodních srážek do konstrukce
a eliminovat problém působení větru na tepelně izolační vrstvy
v konstrukci, ale kde zároveň dochází i k trvalému působení UV
záření na membránu (osvit sluncem). Zde již totiž nelze použít ani běžné vysoce difúzní membrány, ani membrány s běžně
navýšenou UV stálostí, ale je nutné použít materiály s extrémní
odolností vůči působení složek UV záření na membránu. Tj. aby
působením UV záření nedošlo k rozpadu membrány či některé
její vrstvy.
Proto bylo potřeba vyvinout stěnovou membránu, která splní
několik požadavků najednou:
a) naprosto dokonalou dlouhodobou funkčnost stěnové membrány s min. 20-ti letou zárukou,
b) použitelnou pro skladbu, kde spárami nebo otvory ve fasádním obkladu působí slunce, vítr a déšť přímo na zabudovanou větrotěsnící vodotěsnící membránu
c) s naprosto dokonalou vodotěsností, a to i v případě provádění chemických impregnací dřevěných konstrukcí dodatečně
či bez možnosti jejich vyschnutí či v případě splachu chemie
deštěm na membránu,
d) se zachováním vysoké paropropustnosti tak, aby pod membránou nebylo potřeba vytvářet ventilační vzduchovou mezeru, a přitom s nulovou vzduchopropustností membrány,
e) s integrovanými lepícími komponenty pro dokonalené a jednoduché větrotěsnící spojení pásů,
8
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
f) aby mohla být membrána aplikována i na styk s tepelnou izolaci,
g) s vysokou stálostí vůči působení složek UV záření.
Z výše citovaných důvodů JUTA a.s. přistoupila k vývoji vysoce
difúzní kontaktní chemicky a extrémně UV odolné stěnové membrány s dlouhodobou životností pod názvem JUTATOP WB 2AP
(Wind Barrier), která je schopná odolávat těmto vlivům. T.j. která kromě vlastností běžné podstřešní membrány JUTATOP odolá
i dlouhodobému působení UV záření přes štěrbiny či otvory ve
fasádním obkladu.
Membrána JUTATOP WB 2AP má natolik vysokou UV stálost, že
to dovoluje ji aplikovat do větraných fasádních konstrukcí, kde
štěrbiny či otvory ve fasádním obkladu dosahují šíře až 50 mm
a kde plocha štěrbin či otvorů z plochy fasády představuje až
40 %.
mi impregnacemi. U materiálu je zachována naprosto vynikající
vysoká paropropustnost (Sd 0,02 m) tak, aby byla použitelná i
pro skladby stěn, kde nelze pod stěnovou membránou vytvářet
ventilační vzduchovou mezeru, tj. aby byla aplikovatelná přímo
na tepelnou izolaci. Zároveň má materiál nulovou vzduchopropustnost (0,0 m3/m2.h) a to až do tlaku 250 Pa, tj. nemůže dojít
k negativnímu ovlivnění funkce tepelných izolací vzduchopropustností membrány ani v případě přímého působení větru na
membránu.
Díky použitým surovinám materiál membrány odolává dlouhodobému působení UV záření (slunce), t.j. aby mohl být použit
k konstrukcích kde spárami či otvory ve fasídním obkladu slunce působí na membránu, aniž by došlo k poškození funkčnosti
výrobku.
Navíc tento materiál je deklarován jako vrstva pro „dočasné
zakrytí“ konstrukce (ověření testem na „dynamiku deště“ v TI
Berlín), což je vlastnost, kterou často nemají ani mnohé dovážené výrobky ze zemí EU.
Je samozřejmostí, že pokud chceme dosáhnou vysoké vodotěsnosti a větrotěsnosti membrány, je nezbytné použít speciální
systémové těsnící komponenty, které jsou schopné příslušné
detaily utěsnit a spojit. Proto JUTA a.s. nevyvinula jen vlastní
výrobek, ale vypracovala i systém montážních komponentů tak,
aby bylo možné výrobek ve fasádní skladbě správně aplikovat.
Membrána JUTATOP WB 2AP navíc obsahuje i 2 integrované
aplikační pásky tak, aby bylo možno provést dokonalé vzduchotěsné spojení pásů membrány mezi sebou. T.j. aby se ve styku
přesahu membrány vůči sobě potkaly 2 lepící pásky a došlo tak
k dokonalému slepení přesahu.
Pro dlouhodobou životnost nosné vrstvy membrány byl místo
běžného PP spunbondu (netkané textilie) použit PES spunbond
(PES = polyetylentereftalát), který dosahuje výrazně vyšší tepelné, UV a mechanické odolnosti, a navíc byla použita hmotnost
nosné vrstvy o 40 % vyšší než jakou mají běžné „univerzální“
(na vatu i na bednění) kontaktní membrány. Jako vodotěsnící
vrstva byla místo roztaveného polyolefinu použita velice složitým způsobem nanášená vrstva speciálního polymeru (disperze
polyakrylátu) s vysokou životností.
Získaný materiál je pak na rozdíl od podobných výrobků na
trhu oboustranně hydrofobizován, což následně vytváří naprosto dokonalou vodotěsnost. Přitom u materiálu se na rozdíl od
běžných mikropóristých a mikrovláknitých membrán neztrácí
ani nesnižují jeho vodotěsnící vlastnosti potřísněním chemickýwww.tzbportal.sk/stavebnictvo
9
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Při takto namáhané pojistné větrotěsnící a vodotěsnící vrstvě je
nutné dodržovat zásady správné a bezchybné montáže a dbát
na dodržování technologických předpisů a postupů. Zvýšenou
pozornost vyžaduje kotvení membrány k nosné konstrukci, přičemž tento úkon musí probíhat vždy v místě přesahu a to pouze
ve spodní vrstvě membrány nad spojením integrovanými páskami na membráně nebo lepidlem. Taktéž vertikální napojení
je nutné provádět po aplikaci lepidla výhradně pod zajišťujícími
konstrukcemi. Vertikální i horizontální přesahy membrány musí
být min. 12 cm. JUTATOP MASTIC je speciální lepidlo určené ke
spojování přesahů membrány.
Dalším často opomíjeným detailem který je nutné ošetřit proti
průniku vlhkosti jsou průniky inž. sítěmi, ventilačními potrubími atd. Pro tyto účely je dodávána jednostranně lepící páska
JUTADACH SP SUPER, která vyniká velmi dobrou adhezí k membráně samé a k materiálům, které se obvykle vyskytují při průniku fasádní konstrukcí.
Pro jednoduché pochopení způsobu montáže membrány
JUTATOP WB 2AP byla vypracována a je bezplatně k dispozici
i speciální aplikační brožura, obsahující základní možné detaily,
a to v tištěné i datové verzi.
Membrána JUTATOP WB 2AP bude oficiálně poprvé v ČR představena na výstavě Střechy Praha 2011 (27.–29.1.2011),
následně na 12-ti odborných seminářích po celé ČR a pak i na
dalších výstavách a prezentačních akcích.
Rádi Vám sdělíme nejen další technické podrobnosti, a to jak
e-mailem, poštou, osobně či telefonicky, ale i bezplatně poskytneme nový aktuální podrobný Aplikační manuál (aktualizace
06/2010) ke všem typům podstřešních membrán a parozábran
JUTA a.s. a Aplikační brožuru k stěnové membráně JUTATOP WB
2AP.
m
e
s
i
p
d
o
p
s
y
k
b
o
r
ý
V
10
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
TECHNOLÓGIA REALIZÁCIE PRIEMYSELNÝCH PODLÁH Z BETÓNU
S VÝSTUŽOU DRAMIX® BEZ REZANÝCH DILATÁCIÍ
Juraj Dojčák
Podlahy z betónu s rozptýlenou oceľovou výstužou DRAMIX® sú kvalitatívne vyšším štandardom
priemyselných podláh vyžadovaných investormi. Základným predpokladom je dokonalé zvládnutie
technológie výroby betónu, dávkovania, primiešania a spracovania rozptýlenej výstuže, ako aj správna
pokládka, dokonalé spracovanie vláknobetónu, vrátane ošetrovania a konečnej úpravy povrchu.
Betónová podlaha s oceľovými vláknami bez rezaných dilatácií
vyžaduje presnú prípravu plánovania betonáže, použitie vhodných materiálov a správnu realizáciu. Ak je to dodržané, takéto podlahy sú zvyčajne bez trhlín (trhliny </= 0,3 mm). Avšak
v niektorých prípadoch sa trhliny môžu vyskytnúť aj napriek kontrole všetkých príslušných pravidiel. Použitím betónu s vysokovýkonnými oceľovými vláknami sa môžu vyskytnúť trhliny o šírke
v rozsahu od 0,3 mm do 0,5 mm.
V prípade požiadaviek na kontrolovanú – minimálnu šírku trhliny musí byť táto dimenzovaná na predpísanú šírku trhliny a následne realizovaná pomocou kombinovanej výstuže oceľových
vlákien a sietí prípadne prútovej výstuže.
Za účelom zabezpečenia vysokej kvality ohľadne šírky trhliny
musia byť brané do úvahy nasledovné faktory:
niteľ betónu musí mať max. hodnotu V/C = 0,50. Podľa DIN
agregáty kameniva musia dosiahnuť spojitú krivku zrnitosti
s maximálnou veľkosťou 31,5 mm. Optimálna krivka zrnitosti by
sa mala približovať krivke B32 – obr. 1
2.2. Zložky betónu
Cement
Povolené typy sú tieto: CEM II A-S/42.5 N, CEM II A-S/42.5 R,
CEM II – S/32.5 R, CEM II B-S/32.5 N, CEM III B 32.5 N. Príslušný
cement musí vyhovovať a byť v súlade s STN EN 197-1.
Kamenivo
Výslednú krivku zrnitosti kameniva (pomer drobnej a hrubej frakcie) je doporučené konzultovať s dodávateľom výstuže s cieľom
navrhnúť a dosiahnuť optimálnu receptúru betónu vystuženého
oceľovými vláknami. Kamenivo musí vyhovovať a byť v súlade
s STN EN 12620.
1. Príprava podložia
Podložie musí byť zhutnené na statickým výpočtom požadovanú
únosnosť vyjadrenú modulom reakcie podložia k v N/mm3 alebo deformačným modulom Edef2 a pomerom modulov Edef2
/ Edef1 < 2,5 prípadne hodnotou CBR. Minimálna k hodnota
pre realizáciu betónovej dosky je 0,05 N/mm3 na celej ploche,
pričom zhutňovanie podložia musí byť realizované v súlade s
obecnými predpismi a normami.
Optimálna tolerancia podložia by mala byť v rozsahu +0/
–10 mm. Ak nie je možné dodržať toleranciu, hrúbka dosky by
sa mala zvýšiť o hodnotu presahujúcu týchto 10 mm.
2. Materiály
2.1. Betón s oceľovými vláknami Dramix®
Trieda betónu by mala dosahovať v zmysle statického výpočtu
minimálnu hodnotu C25/30 s pevnosťou v tlaku kocky 30 MPa
po 28 dňoch a pevnosťou v tlaku cylindra 25 MPa. Vodný súči-
Voda
Voda pre miešanie musí vyhovovať STN EN 1008.
Spracovateľnosť
Betón musí mať konzistenciu S3. Betón s oceľovými vláknami
musí dosiahnuť sadnutie S3 (100 mm – 150 mm), merané
Abramsovým kužeľom pre prostý nevystužený betón v zmysle
STN E 12350-1.
Prísady
S cieľom dosiahnuť dobrú spracovateľnosť (S3) betónu, je nutné pridať plastifikátor alebo superplastifikátor. Dobrá spracovateľnosť je základom pre dosiahnutie požadovanej rovinnosti
podlahy. Množstvo plastifikátora alebo superplastifikátora je
potrebné presne určiť v závislosti od požadovaného rozliatia
betónu. Pridávané množstvo sa preto môže meniť v závislosti od
typu daného plastifikátora alebo superplastifikátora. Maximálna
dávka stanovená výrobcom sa nesmie prekročiť. Výber príslušnej prísady je závislý tiež od klimatických podmienok. Daná prísada musí vyhovovať a byť v súlade s STN EN 934-2.
2.3 Zloženie betónu
Základom je norma STN EN 206-1. Na základe tejto normy je
betón, ktorý sa má použiť a aplikovať, popísaný takto:
Trieda pevnosti
Trieda konzistencie
Obr. 1 Optimálna krivka zrnitosti pre podlahu bez rezaných dilatácií
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
C25/30, resp. C30/37
S3 (100 mm–150 mm),
F3 (420 mm–480 mm),
Maximálne zrno kameniva 22 (ťažené kamenivo)
22 (drvené kamenivo)
11
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Doplnkové požiadavky na zloženie betónu sú uvedené nasledovne:
Množstvo cementu sa pohybuje medzi 300 a 340 kg/m3. Voľba
skutočného množstva z uvedeného váhového rozpätia závisí
od teploty, vlhkosti vzduchu, atď. počas realizácie. V zásade
platí, že pri vyšších teplotách je potrebné množstvo skôr znížiť.
Rovnako platí, že by sa množstvo cementu malo znížiť pri nižšej
vlhkosti vzduchu. Rozhodnutie o optimálnom množstve cementu v rámci hore uvedeného limitu by mal vykonať dodávateľ
podlahovej dosky.
Kamenivo sa má skladať min z
a sú v súlade s STN EN 12620.
Ťažené kamenivo alebo
50% 4/16
50% 4/22
dvoch frakcií, ktoré vyhovujú
Drvené kamenivo
40% 4/8
60% 8/22
Ak neexistujú miestne zdroje takto definovaných materiálov,
je možné použiť frakcie, ktoré sú najbližšie k hore uvedeným.
Množstvo piesku sa pohybuje v rozpätí 700 až 800 kg/m3.
Vodný súčiniteľ W/C je max. 0.50. Pri určovaní obsahu vody je
potrebné zobrať do úvahy aj vlhkosť obsiahnutú v kamenive, na
základe tohto prijať adekvátne úpravy.
Obr. 2 Lepené vlákna DRAMIX® pre optimálnu homogenizáciu v betóne
Doporučenia
Je možné použiť len betón, ktorý je dodávaný z betonárne
s platným Certifikátom vnútropodnikovej kontroly vydaným
autorizovanou osobou a určenej dodávateľom podlahovej
dosky. Betonáreň musí zabezpečiť kvalitu betónu podľa vyššie
uvedených špecifikácií a zodpovedá za dodržanie stabilnej kvality. Betonáreň musí garantovať KONŠTANTNÉ dodávky betónu
v množstvách požadovaných a určených dodávateľom podlahovej dosky.
Oceľové vlákna Dramix® je možné pridávať do betónu buď na
betonárni, alebo priamo na stavenisku, obr. 3. Pridávanie oceľových vlákien Dramix® sa uskutoční týmto spôsobom:
Na betonárni: Vlákna sa v miešačke primiešavajú spolu s kamenivom. V takomto prípade sa dosiahne výborné rozptýlenie
v momente, keď sa lepené vlákna v objeme vzájomne odseparujú. Ak sa betón s vláknami mieša priamo v domiešavači, mali
by sa vlákna pridávať nasledujúcim spôsobom:
Stavenisko: PRED alebo pri pridávaní vlákien je potrebné
dosiahnuť správnu konzistenciu betónu. Vlákna sa pridávajú
do domiešavača rovnomerne, v objeme približne 40 kg/min, pri
otáčaní bubna domiešavača na plné otáčky/výkon. Po nadávkovaní celého množstva vlákien miešanie na plný výkon pokračuje ešte po dobu 5 minút (alebo 100 otáčok s otáčaním bubna
na plný výkon).
Betón na daný účel musí byť, pokiaľ je to možné, dodávaný od
jediného dodávateľa a z rovnakej betonárne. Kde to možné nie
je, je potrebné venovať osobitnú pozornosť a starostlivosť tomu
(v prípade dvoch dodávateľov), aby:
• bol použitý cement rovnakého typu a od rovnakého dodávateľa;
• pridávali sa rovnaké prísady v rovnakých dávkach;
• vzdialenosť príslušných dvoch betonárok bola od miesta
výstavby približne rovnaká;
• kde je to možné, nemiešať betón pochádzajúci z rozdielnych betonárok.
Oceľové vlákna by mali mať zahnuté konce v súlade s toleranciami uvedenými v CE značke, certifikáte. Oceľové vlákna by
mali byť vyrábané v súlade s podmienkami ISO 9001 systému
kvality a zodpovedať požiadavkám normy ASTM A 820.
2.5 Oceľová doplnková výstuž
V kritických miestach dosky (hrany, stĺpy, výstupky, šachty
a pod.) musí byť aplikovaná doplnková výstuž ( prúty, príp. sieť)
2.4. Oceľové vlákna
Dávkovacie množstvo oceľových vlákien v kg/m3, v zmysle statického výpočtu realizovaného výrobcom a konzultovaného so
statikom (projektantom), je závislé od efektivity použitého typu
výstuže v kg/m3 (obr. 2).
Oceľové vlákna vyrobené zo za studena ťahaného drôtu by mali
dosahovať minimálnu ťahovú pevnosť 1000 MPa. Oceľový drôt
použitý pre výrobu vlákien by mal zodpovedať podmienkam DIN
17140-D a EN 10016-2-C9D.
Oceľové vlákna musia mať pomer dĺžka ku priemeru  = L/D =
65 resp. 80 v zmysle statického výpočtu. Je doporučované, aby
oceľové vlákna boli lepené za účelom jednoduchšieho a efektívnejšieho (homogénneho) zamiešania do betónovej zmesi.
12
Obr. 3 Rozdielne spôsoby pridávania vlákien do betónu: manuálne,
vibračný dávkovač, nekonečný pás
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
za účelom eliminácie šírenia trhlín z ostrých rohov, resp. hrán.
Táto výstuž má byť aplikovaná pri hornom povrchu dosky vo
vzdialenosti 50 mm od okraja hrany, stĺpu atď.
3. Realizácia podlahy
3.1. Príprava podkladu
Medzi podložie a betón by mala byť aplikovaná 2x polyetylénová
fólia o minimálnej hrúbke 0,1 mm. Hala by mala byť chránená
pred poveternostnými vplyvmi – voda, mráz, rozdielna teplota
vo vchode a vo vnútri haly, prílišná cirkulácia vzduchu – vietor,
a pod.
3.2. Betonáž a ošetrovanie povrchu
Betonáž dosky musí byť realizovaná v rámci tolerancií požadovaných zákazníkom v projekte. Povrch dosky by mal byť zarovnávaný a betón vibračne zhutňovaný pomocou vibračnej laty alebo
zariadenia laser screed. Po vibračnom zhutňovaní za účelom
minimalizovania množstva vlákien na povrchu je doporučované
prejsť mokrý povrch betónu manuálnou hladičkou. Pre zabezpečenie odolnosti voči obrusovaniu povrchu, ale aj minimálneho výskytu vlákien na povrchu je nutné použiť pancierový vsyp
s min. dávkovaním 4 kg/m2. Po ukončení realizácie dosky je
aplikovaná uzatváracia vrstva (lak) v množstve 100–150 g/m2
na celom povrchu. Hneď po vysušení uzatváracej vrstvy musí
byť doska zakrytá polyetylénovou fóliou, ktorá musí zostať na
podlahe minimálne 14 dní.
Na vytvrdnutom betóne s oceľovými vláknami by sa mal urobiť
nasledovný test:
• Kockové alebo valcové skúšky na odmeranie pevnosti v tlaku
betónu. Počet skúšok by mal byť v súlade so systémom kvality výrobcu betónu. Ak neexistuje systém kvality, odoberú sa
minimálne 3 vzorky denne a odskúšajú po 28 dňoch.
• Trámčekové skúšky pre potvrdenie dosiahnutia ekvivalentnej
ohybovej pevnosti betónu s vláknami, obr. 4.
Maximálne 1 hodnota ekvivalentného ohybového napätia môže
byť nižšia než charakteristické ekvivalentné ohybové napätie
ffctk,eq,150 v N/mm2. Je dôležité poznamenať, že post-trhlinová pevnosť do priehybu L/150 (L = vzdialenosť podpôr skúšobného trámca) má byť meraná na skúšobnom stroji s kontrolovane riadenou deformáciou.
Ohybová pevnosť na úrovni 1. trhliny nie je platnou dimenzačnou hodnotou!
3.3. Škáry
Dilatačnými škárami sú len škáry pracovné (škáry denného
záberu) s predpísaným alebo doporučeným oceľovým dilatačným profilom (napr. Permaban, HSD profil resp. iný ekvivalent).
Pomer dĺžka/šírka dilatačného modulu nesmie prevýšiť pomer
3/2. Okolo pevných prvkov v podlahe ( stĺpy a pod.) musia byť
realizované dilatačné škáry prostredníctvom pokládky stlačiteľného materiálu o hrúbke min. 2 cm na styčnej ploche betón
– pevné prvky v celej hrúbke dosky. Na hranách dosky (okolo
steny) musia byť realizované dilatačné škáry prostredníctvom
pokládky stlačiteľného materiálu o hrúbke min. 1 cm na styčnej ploche betónu v celej hrúbke dosky. Pracovné denné škáry
musia (doplnkovou výstužou – oceľové trny) zabezpečiť prenos
zaťaženia na dosku. V žiadnom prípade doska nesmie byť
zaťažovaná počas úvodných 14 dní.
4. Doporučenia kontroly kvality
4.1. Betón s oceľovými vláknami
Pre čerstvý betón s oceľovými vláknami by mala byť uskutočnená nasledovná kontrola kvality:
• Rýchlosť miešania 40 kg/min. sa môže ľahko skontrolovať
stopkami.
• Homogenita oceľového vlákna v betóne by sa mala skontrolovať prostredníctvom nasledujúcich postupov:
a) Odobrať vzorky o minimálnom množstve 8 l betónu zo
začiatku a konca prvého auto domiešavača.
b) Odseparovať vlákna z betónu a stanoviť ich váhu na 8 l
a váhu na m3 (Xi)
c) Odskúšať najmenej 6 domiešavačov počas 1 dňa.
d) Vypočítať priemernú hodnotu (X) 6 vzoriek.
Množstvo oceľového vlákna je v súlade so špecifikáciou Bekaert
ak budú splnené nasledujúce vzorce:
Xd – množstvo vlákien určené výpočtom
Xi > Xd – 9
X > Xd – 3
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Obr. 4 Schéma ohybovej skúšky 4 bodovým ohybom a princíp výpočtu
ekvivalentného ohybového napätia
Hodnota húževnatosti (Re 1,5 alebo Re 3,0) betónu s oceľovými
vláknami musí dosiahnuť: Re v % v zmysle statického výpočtu.
Výrobca resp. dodávateľ oceľových vlákien musí preukázať – doložiť nutné skúšobné výsledky parametrov pre dimenzovanie (Re
hodnotu a/alebo ekvivalentnú ohybovú pevnosť ffctm,eq,150).
Výsledky (skúšobná správa ) musia obsahovať skúšky minimálne
4 skúšobných telies realizovaných v rovnakom čase.
Záver
Technológia priemyselných podláh z betónov s oceľovými vláknami je jednoznačným smerom k požadovanej vyššej kvalite
diela investorov. Základom úspechu je zvládnutie kvalitatívne
náročnejšej technológie jednotlivých krokov realizačného postupu prostredníctvom skúsenej a overenej podlahárskej firmy
s dostatočným množstvom úspešných referenčných projektov.
Pre zabezpečenie investorom vyžadovanej kvality sú k dispozícii
nevyhnutné kontrolné skúšky, ktoré by mali byť samozrejmosťou
pre všetky zainteresované strany počas realizácie pri tomto type
aplikácií.
Literatúra:
[1] Technologické postupy pre realizáciu betónovej dosky s výstužou DRAMIX® bez rezaných dilatácií, N. V. BEKAERT S. A.,
1995
[2] Špecifikácie pre projektantov a architektov pre dosky s výstužou DRAMIX® bez rezaných dilatácií, N. V. BEKAERT S. A.,
1997
[3] Practical guide to the installation of DRAMIX® steel fibres
concrete floors, N. V. BEKAERT S. A., 2006
13
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
HELUZ ZVYŠUJE VÝROBU,
ZÁUJEM O TEHLOVÉ BLOKY HELUZ FAMILY STÚPA
Veľký záujem o brúsené tehlové bloky HELUZ FAMILY určené na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych
domov v druhom polroku minulého roka primäl spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. strojnásobiť ich
výrobu. Za rok 2010 sa týchto brúsených tehál s najlepšími tepelnoizolačnými parametrami na českom
a slovenskom trhu predalo viac ako na 1 000 rodinných domov, v roku 2011 spoločnosť HELUZ očakáva
ďalší nárast dopytu a už tomu prispôsobuje výrobné kapacity.
„Počas roku 2010 sme zaznamenali naozaj veľký záujem o tento produkt. Dopyt značne prevyšoval ponuku a čakacie lehoty
na dodanie boli dlhšie ako jeden mesiac. Preto sme postupne
zvýšili výrobu až na trojnásobok,“ vysvetľuje Ing. Jan Krampl,
obchodný riaditeľ spoločnosti HELUZ.
Brúsené tehlové bloky s označením FAMILY uviedla spoločnosť
HELUZ na trh v polovici roku 2009. Ich predchodcom sú tehlové
bloky s označením STI a THERMO STI, ktoré sa dostali na trh
v roku 2003 a ktoré bez zateplenia spĺňajú požiadavky na obvodovú konštrukciu energeticky úsporných a nízkoenergetických
domov. Od prvých tehál spojovaných na pero a drážku, predtým
označených P+D (teraz PLUS), ktoré spoločnosť HELUZ vyrába
od roku 1995, sa bloky STI odlišujú nižšou objemovou hmotnosťou a väčším počtom radov otvorov. Vďaka ďalšiemu vyľahčeniu
tehlového črepu, novému tvaru pier a drážok a zvýšeniu počtu
radov otvorov (tehlový blok FAMILY so šírkou 500 mm má už 47
radov) sa podarilo pri tehlách HELUZ FAMILY dosiahnuť zvýšenie tepelnoizolačných parametrov o viac než 20 % v porovnaní
s tehlami STI.
Sortiment tehál FAMILY v súčasnej dobe predstavuje bloky so
šírkou 50, 44 a 38 cm.
Brúsené tehly FAMILY spĺňajú požiadavky pre nízkoenergetickú
stavbu už pri šírke 380 mm. Murivo z týchto blokov s vonkajšou
tepelnoizolačnou omietkou dosahuje hodnoty súčiniteľu prechodu tepla U = 0,21 W/m2K. Jednovrstvové obvodové murivo
z tehál HELUZ FAMILY so šírkou 440 mm dosahuje hodnoty súčiniteľu prechodu tepla U = 0,17 W/m2K. Murivo z blokov FAMILY
so šírkou 500 mm má tak rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti
ako 4,5 m hrubý múr z klasických plných tehál alebo 25 cm
polystyrénu. Súčiniteľ prechodu tepla muriva s vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou je 0,15 W/m2K a spĺňa požiadavky aj pre
pasívne domy.
To, že sa tehlové bloky HELUZ Family vyrábajú v brúsenom
prevedení, prináša stavebníkom ďalšie výhody. Na murovanie
sa používajú tenkovrstvové malty (tzv. lepidlá) alebo špeciálna
pena. Úložné škáry v murive majú len 1 mm, stena je vďaka
tomu materiálovo homogénna, má vyššie tepelnoizolačné vlastnosti a pevnosť ako pri použití klasických tehál. Spotreba malty
poklesla o viac ako 80 %, znížili sa nároky na zariadenie staveniska, spotrebu vody, energií aj časová náročnosť samotného
murovania. Navyše spoločnosť HELUZ dodáva potrebné množstvo vybranej tenkovrstvovej malty, alebo peny a taktiež zakladaciu maltu k tehlám zadarmo.
O spoločnosti HELUZ
Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992.
Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách.
V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií, výroba roletových
prekladov a výroba tehlových komínov. V Hevlíne pri Znojme sú
dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.
Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru.
Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu,
tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy
a preklady, nosné preklady pre vonkajšie tieniace systémy, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky
a nepálené tehly.
Technické parametre tehál HELUZ
HELUZ FAMILY 50 BRÚSENÁ
HELUZ FAMILY 44 BRÚSENÁ
HELUZ FAMILY 38 BRÚSENÁ
ROZMERY:
247 × 500 × 249 mm
247 × 440 × 249 mm
247 × 380 × 249 mm
OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ:
640 kg/m3
640 kg/m3
640 kg/m3
HMOTNOSŤ PRIEMERNÁ INF.:
19,6 kg
17,0 kg
15 kg
PEVNOSŤ V TLAKU:
8 MPa
8 MPa
8 MPa
POČET RADOV OTVOROV:
47
41
35
PODIEL VYĽAHČENIA OTVORMI INF.
57 %
57 %
56 %
TEPELNÁ VODIVOSŤ:
u = 0,085 W/mK
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA U*:
TEPELNÝ ODPOR R*:
2
u = 0,085 W/mK
2
u = 0,088 W/mK
0,15 W/m K
0,17 W/m K
0,21 W/m2K
6,46 m2K/W
5,56 m2K/W
4,60 m2K/W
* hodnoty pri praktickej vlhkosti s vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou s hrúbkou 30 mm ( ≤ 0,10 W/mK)
14
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
BETÓN PRE VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (BIELE VANE)
Igor Halaša, Juraj Bilčík
Príspevok približuje požiadavky na betón (výber z predbežného textu k 10.1.2011), ktoré budú uvedené
v pripravovanej smernici pre vodonepriepustné betónové konštrukcie (biele vane). Smernica vzniká
z iniciatívy SKSI, ktorá bude zároveň jej vydavateľom.
1 Úvod
Čo je príčinou stavu, že väčšina bielych vaní na Slovensku
nedosiahla požadovanú vodonepriepustnosť a musela byť
dodatočne nákladne utesňovaná? Príčin je iste viac, jednou
z hlavných príčin je absencia poznatkov o zásadách navrhovania a zhotovovania bielych vaní. Pre ilustráciu možno uviesť
požiadavku na pevnostnú triedu betónu. Kým všeobecne je zvýšená pevnosť betónu v nosných konštrukciách vítaná, v prípade
bielych vaní je chybou, ktorá môže viesť k nadmerným šírkam
trhlín. Nedostatok poznatkov by mala odstrániť pripravovaná
smernica pre navrhovanie a zhotovovanie vodonepriepustných
konštrukcií, ktorá by zohľadňovala slovenské špecifiká. Možno
pritom vychádzať z rakúskej, resp. nemeckej smernice, ktoré
majú rovnaké zásady, ale využívajú rôzny prístup.
Z jednotlivých kapitol v smernici sa bude výrobcov betónu týkať
najmä kapitola 5. Betón, ktorá sa bude venovať odporúčaniam
pre zloženie betónu, kapitola 6. Zhotovovanie a kapitola 8.
Kontrola a skúšanie.
2 Betón, požiadavky a odporúčania uvedené
v smernici
Výber vstupných surovín, výroba, dodanie a kontrola vlastností
betónu sa riadi ustanoveniami STN EN 206-1 ak v texte smernice nebude uvedené inak. Betón môže byť vyrábaný na stavenisku alebo dodávaný ako transportbetón.
Požiadavky a odporúčania nadväzujú na STN EN 206-1 a doplňujú ju v oblastiach, ktoré sú špecifické pre výrobu betónov pre
vodonepriepustné konštrukcie „biele vane“. Vlastnosti alebo
požiadavky na betón a jeho zloženie, ktoré neuvádza smernica
musia vyhovieť požiadavkám uvedeným v STN EN 206-1.
2.1 Všeobecne
Pri spracovaní čerstvého betónu v konštrukcii treba dbať najmä
na:
• rovnomernosť dodávok betónu z hľadiska všetkých predpísaných vlastností,
• plynulé ukladanie čerstvého betónu do debnenia čo najskôr
po dodaní, bez zbytočných prestojov. Vlastnosti čerstvého
betónu sú zvyčajne deklarované k dobe dodania na miesto
jeho zabudovania. Odkladanie zabudovania betónu môže
spôsobiť zmenu jeho vlastností až do tej miery, že nevyhovie
predpísaným požiadavkám,
• čo najdôkladnejšie zhutnenie betónu,
• dodržanie dohodnutého začiatku, doby a spôsobu ošetrovania betónu.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Pri mladom a zatvrdnutom betóne sú najdôležitejšie vlastnosti:
• nárast teploty, maximálna dosiahnutá teplota a intenzita
ochladzovania,
• trvanlivosť, teda odolnosť voči vplyvu okolitého prostredia
(predpokladá sa najmä možný vplyv chemicky agresívneho
prostredia),
• maximálny priesak a prípadne nasiakavosť zistené po stanovenej dobe zretia,
• pevnosť v tlaku zistená po stanovenej dobe zretia.
2.2 Odporúčania pre zloženie betónu
Pre potreby smernice sa neuvažuje s betónmi, ktoré by mali odolávať dlhodobému vplyvu striedavého zmrazovania a rozmrazovania alebo vplyvu vody a chemických rozmrazovacích látok
pri súčasnom striedavom zmrazovaní a rozmrazovaní (stupne
vplyvu prostredia XF). Odporúčania pre zloženie sú smerované
najmä k betónom určeným pre stupne vplyvu prostredia XC, XD,
XA, zabezpečenie vodonepriepustnosti a prípadne minimálnej
nasiakavosti.
V betóne sa zvyčajne používajú čo najnižšie dávky cementov
s nízkym alebo veľmi nízkym hydratačným teplom, prímesi typu
II, krivka zrnitosti kameniva s čo najväčším maximálnym zrnom
(v podmienkach SR obvykle Dmax 22) a prísady umožňujúce
zníženie dávky zámesovej vody (zníženie vodného súčiniteľa
pod hodnotu 0,60), pri dodržaní požadovanej konzistencie betónu v čase jeho ukladania. Intenzita nárastu teploty v konštrukcii
by mala byť čo najpomalšia a zároveň maximálna teplota betónu vo vnútri betónovej konštrukcie nesmie presiahnuť 70 °C,
ak nie je špecifikované inak [1]. Cieľom kombinovania cementu
s prímesou typu II zvyčajne je, aby hydratačné teplo vzniknutého
spojiva zodpovedalo požiadavkám daným pre cement s nízkym
alebo veľmi nízkym hydratačným teplom, zároveň sa zvýšila hutnosť betónu a tiež zlepšila jeho trvanlivosť, najmä v chemicky
agresívne pôsobiacom prostredí.
Pre zloženie obyčajného zhutneného betónu vyhovujúceho
požiadavkám smernice platia zásady, ktoré sa odlišujú od požiadaviek uvedených v STN EN 206-1:
• pre zaradenie vhodnosti betónu pre stupeň vplyvu prostredia podľa STN EN 206-1 nie je rozhodujúca pevnostná trieda
betónu ale hodnota vodného súčiniteľa a množstvo cementu
v betóne, ktoré sú uvedené v STN EN 206-1/NA, tab. F.1, riadok 1 a riadok 3. Najnižšia prípustná pevnostná trieda betónu pre účely tejto smernice je C 20/25,
• odporúčaná dávka cementu: 240 až 320 kg/m3,
• odporúčaná dávka elektrárenského popolčeka: 30 až 80 kg/
m3,
• odporúčaná dávka mletej granulovanej vysokopecnej trosky:
30 až 120 kg/m3,
15
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
• kombinovanie rôznych cementov a prímesí v betóne nie je
obmedzené (pozri tiež časť 2.4.),
• maximálny odporúčaný obsah vody v betóne: 165 kg/m3,
• maximálny prípustný vodný súčiniteľ w ≤ 0,60
•maximálny prípustný ekvivalentný vodný súčiniteľ wekv ≤ 0,60
• obsah vzduchu v čerstvom betóne pri dodaní (pokiaľ sa použije prevzdušňovacia prísada), pre Dmax 8 je 4,0 až 6,5 %.
• obsah vzduchu v čerstvom betóne pri dodaní (pokiaľ sa použije prevzdušňovacia prísada), pre Dmax 16 a Dmax 22 je 2,5
až 5,0 %.
2.3 Vlastnosti betónu
Vlastnosti betónu dané špecifikáciou musia byť overené pred
začiatkom betónovania minimálne formou počiatočnej skúšky
typu.
Pokiaľ je predpísaná maximálna prípustná teplota v konštrukcii,
odporúča sa vopred urobiť skúšku in-situ v reálnych podmienkach alebo minimálne pri prvom betónovaní vykonať kontrolné
meranie teploty v konštrukcii, nepretržite aspoň počas 7 dní od
zabetónovania. Presné umiestnenie a počet snímačov v konštrukcii, graficky, resp. písomne určí projektant.
V prípade vykonania skúšky v reálnych podmienkach, využijú sa
zariadenia a výrobné prostriedky, ktoré sa budú pri zhotovovaní
používať. Preverí sa výroba, spôsob dopravy a ukladania betónu, vlastnosti čerstvého aj zatvrdnutého betónu, priebeh teploty
v betónovej konštrukcii, prípadne ďalšie dôležité vlastnosti.
Predpísaná doba zretia betónu má významný vplyv na jeho
zloženie, a teda aj na vlastnosti v čerstvom a zatvrdnutom stave. Pri predĺžení doby zretia z 28 na 56, resp. 90 dní (skúšanie vlastností betónu po 56, resp. 90 dňoch) je možné znížiť
dávku cementu v betóne, použiť cement s pomalším nárastom
pevnosti, a teda aj nižším hydratačným teplom. Pri posudzovaní vlastností betónu po 56, resp. 90 dňoch sa predpokladá,
že hydratácia už z podstatnej časti prebehla, a teda zistené
vlastnosti betónu sa v priebehu ďalšieho obdobia zásadne
nezmenia. Zároveň je nutné pripomenúť, že betóny obsahujúce
cementy s pomalším nárastom pevnosti a nízkym hydratačným
teplom používané v konštrukciách bielych vaní alebo masívnych
betónových konštrukciách, zvyčajne vzhľadom na svoje zloženie, vyžadujú dlhšiu dobu zretia ako je 28 dní. Zároveň zmeny
fyzikálne – mechanických vlastností takýchto betónov, ktoré
sa udejú medzi 28. a napríklad 56. dňom zretia sú významné.
Vývoj pevnosti betónu je vhodné vopred overiť vo veku 24 hodín,
2, 7, 28 dní a neskôr po 56, resp. 90 dňoch, v prípade dlhšej
predpísanej doby zretia.
Betóny s nízkym obsahom cementu CEM III, prípadne s prímesami typu II a najmä obsahom vzduchu nad 2,0 % zvyčajne dosahujú nižší statický modul pružnosti v porovnaní s predpokladmi
uvedenými v STN EN 1992-1-1. Zníženie hodnoty statického
modulu pružnosti možno odhadnúť približne o 15 %.
F.2 a F.3. Spoločné použitie popolčeka a kremičitého úletu musí
vyhovovať požiadavkám STN EN 206-1/NA, čl. 5.2.5 Používanie
prímesí. Kombinácia rôznych druhov prímesí a cementov inak
nie je obmedzená.
Použitý cement musí spĺňať požiadavky STN EN 197-1 alebo STN
72 2103 alebo STN EN 14216 alebo STN EN 15743. Vzhľadom
na dlhodobé skúsenosti sa v podmienkach SR odporúča prednostne používať cement vyhovujúci STN EN 197-1 alebo STN
72 2103. Pokiaľ je spojivom v betóne iba cement bez použitia
prímesí do betónu odporúča sa použiť cement s nízkym alebo
veľmi nízkym hydratačným teplom. Pokiaľ je v betóne použitý
iný cement ako CEM III/B 32,5 N - LH, CEM III/C 32,5 N - LH alebo cementy podľa STN EN 14216 a STN EN 15743 pred začatím
realizácie samotného diela je nutné overiť priebeh uvoľňovania
hydratačného tepla spojivovej zmesi, vopred dohodnutou metódou.
Hydratačné teplo spojiva pre betón s nízkym hydratačným teplom stanovené podľa STN EN 196-8 nesmie za 7 dní prekročiť
270 J/g, v zmysle STN EN 197-1. V prípade špeciálnych aplikácií keď je to jednoznačne predpísané nesmie hydratačné teplo
spojiva pre betón s veľmi nízkym hydratačným teplom stanovené podľa STN EN 196-8 za 7 dní prekročiť 220 J/g alebo po 41
hodinách pri stanovení podľa EN 196-9.
Kamenivo do betónu musí spĺňať podmienky STN EN 206-1
a STN EN 12620+A1. Pre konštrukcie bielych vaní nie je dovolené používať recyklované kamenivo v zmysle STN EN 206-1/NA,
čl. 5.2.3.5.
Pred realizáciou konštrukcie musí byť k dispozícii platná skúška
reaktívnosti kameniva s alkáliami. Odporúča sa používať kamenivo, ktoré s alkáliami nereaguje. V prípade ich možnej vzájomnej reakcie, ktorá by viedla k expanzii, treba ak je to možné,
nahradiť pôvodné kamenivo kamenivom, ktoré s alkáliami nereaguje. Ak to nie je možné, v zložení betónu alebo v konštrukcii je
nutné vykonať vhodné opatrenia na zníženie dôsledkov reakcie
podľa požiadaviek STN EN 206-1, čl. 5.2.3.4 Reaktívnosť kameniva s alkáliami.
3 Záver
Príklad označenia betónu vyrobeného podľa smernice:
Betón SmeBV
– C 25/30 (90) – XC3, XA1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
– max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
– betón s nízkym hydratačným teplom
Na záver si dovolím vyjadriť želanie, aby popisovaná smernica
bola prínosom pre všetkých zainteresovaných a do budúcnosti
svojou troškou prispela aj k zlepšovaniu kvality stavebných konštrukcii na Slovensku.
2.4 Zložky betónu
Literatúra
[1] STN EN 13670:2010: Zhotovovanie betónových konštrukcií,
2010
Spojivom je cement, ku ktorému môže byť pridaná hydraulicky pôsobiaca prímes (prímes typu II). Cement, resp. spojivová
zmes musia byť vhodné pre použitie do špecifikovaných stupňov vplyvu prostredia pre betón podľa STN EN 206-1/NA, tab.
Poďakovanie
Na tvorbe textu kapitoly 5. Betón, v popisovanej smernici sa
spolupodieľali Ľubica Pišťanská, Adolf Bajza, Stanislav Unčík,
Ján Pullman a Vladimír Imrišek.
16
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
DUVILAX – LEPIDLÁ PRE PROFESIONÁLOV
AJ DOMÁCICH MAJSTROV
Duslo, a.s. Šaľa, chemický výrobca európskeho významu, Vám predstavuje svoj sortiment disperzií
a disperzných lepidiel Duvilax, ktoré nachádzajú uplatnenie v oblasti stavebníctva a v domácnosti.
Hlavnou výhodou našich disperzií a lepidiel je okrem dostupnosti, vysokej kvality a dosahovania vysokých
pevností ich zdravotná a hygienická nezávadnosť. Pri práci sa neodparujú žiadne organické rozpúšťadlá
ani iné zdravotne rizikové chemikálie. Duvilax nachádza využitie pri každej stavbe, od jej začiatku až po
dokončovacie práce a je výborným pomocníkom v domácnosti. Jeho použitie v stavebníctve môžeme
rozdeliť do niekoľkých oblastí.
Polymérne spojivá a prísady do stavebných zmesí
(malty, betóny, stierky, atď.)
Disperzia sa pridáva ako jeden z komponentov spolu so zámesovou vodou v množstve do 5 % na hmotnosť cementu, resp.
vápenného hydrátu a plní 3 základné úlohy: úlohu spojiva, polymérneho plastifikátora a prevzdušňovacej prísady. Kombináciou
týchto troch funkcií dosiahneme výrazné zlepšenie vlastností
stavebných zmesí, a to v dvoch hlavných oblastiach. Prídavok
Duvilaxu výrazne zlepšuje vlastnosti, ktoré sú dôležité pri aplikácii zmesi – jej spracovateľnosť, súdržnosť, prílnavosť k podkladu, atď. Druhý vplyv sa prejavuje vo vylepšení parametrov
hotovej zmesi počas celej jej životnosti – zlepšuje výslednú
pevnosť, valivý obrus a celkovú mechanickú odolnosť, znižuje
nasiakavosť a segregáciu vody a naopak zlepšuje priepustnosť
vodných pár a zvyšuje odolnosť voči mrazu.
Penetračné prípravky
Penetrácia, čiže napúšťanie podkladov disperznými vodnými
roztokmi sa vykonáva za účelom zvýšenia súdržnosti podkladu, zvýšenia pevnosti spoja pri lepení podlahových materiálov,
resp. obkladov, zlepšenia priľnavosti pred aplikáciou samonivelizačných poterov, maľoviek a podobne (používa sa na podklady
na cementovej, ale aj na sadrovej báze). Okrem vyrovnávania
nasiakavosti nerovnomerne nasiakavých povrchov tieto povrchy
aj spevňuje a znižuje ich prašnosť. Vodný roztok po vyschnutí
vytvorí v póroch podkladu polymérnu mriežku, ktorej účinky sa
kladne prejavia pri vyššie uvedených použitiach.
Používané typy:
Duvilax BD-20 - Jeho použitie je vhodné prevažne v interiéri. Na
použitie ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált
na murovanie je držiteľom cerifikácie preukázania zhody CE
podľa EN 943:2003.
Duvilax KA-31 je ďalšia z našich disperzií, ktorá spĺňa podmienky a je v súlade s EN 943:2003. Predstavuje oproti Duvilaxu
BD-20 kvalitatívne vyšší stupeň.
Duvilax VV sa používa v stavebníctve na miestach vystavených klimatickému namáhaniu. Už 2 % disperzie na množstvo
cementu, resp. vápenného hydrátu výrazne zlepšuje vlastnosti
stavebných zmesí. Zabezpečuje vysokú priľnavosť stavebných
zmesí k podkladu (6 krát vyššia oproti zmesiam bez Duvilaxu
VV). Umožňuje nanášanie betónového poteru v malých hrúbkach (už od 10 mm). Výrazne zvyšuje odolnosť betónových
podláh proti valivému obrusu. Zvyšuje pevnosť betónu v ohybe
viac ako o 100 % a v tlaku viac ako o 50 %.
Ďalšie spojivá na výrobu stierok, omietkovín a tmelov sú Duvilax
KA-9/50, Duvilax KA-11 a Duvilax AVVEX.
Používané typy
Na penetráciu sa obvykle používa Duvilax rozriedený vodou v pomere 1 : 4, čo zodpovedá cca. 10 % obsahu polyméru v roztoku.
Na penetráciu cementových podkladov sú vo všeobecnosti po
zriedení vhodné Duvilax BD-20 a Duvilax VV (výber v závislosti
od prostredia BD-20 – interiér, VV – exteriér). Na penetráciu podkladov na sadrovej báze alebo na spevňovanie nasiakavých podkladov je po zriedení vodou vhodný Duvilax KA-31. Na penetráciu
povrchov v exteriéroch zvlášť vystavených klimatickému namáhaniu je vhodný po zriedení vodou v pomere 1 : 3 Akrylax V-40 P.
Okrem uvedených výrobkov máme v sortimente aj hotové
penetrácie, ktoré netreba riediť, teda priamo sa môžu aplikovať:
Duvilax základná penetrácia na cementové podklady, a Duvilax hĺbková penetrácia na sadrové podklady.
Stavebné lepidlá
Používajú sa na lepenie podlahovín z plastu, podlahových textílií,
mozaikových a lamelových parkiet, keramických obkladov, dlažieb, textilných tapiet, korku a podobne.
Používané typy
Duvilax L-58 univerzálne stavebné lepidlo sa používa prevažne na lepenie keramických a mramorových obkladov a dlažieb,
polystyrénových obkladov, všetkých druhov linolea, PVC a textilwww.tzbportal.sk/stavebnictvo
17
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ných podlahovín na nasiakavé aj nenasiakavé podklady v interiéri.
Lepiť sa dá na cementové, sadrové a anhydritové vyrovnávacie
vrstvy, omietky, sadrokartón, drevotriesku, umakart atď. Zásadou
je, že aspoň jeden z lepených povrchov musí prijímať vlhkosť. Na
lepenie obkladových prvkov je lepidlo v zhode s EN 12004:2002.
Na lepenie rolovaných
podlahovín
odporúčame použiť Duvilax
L-58 Extra, ktorý má
dlhšiu otvorenú dobu.
Duvilax LP je určený
na lepenie nelakovaných mozaikových
a lamelových parkiet
vyrobených z tvrdých
drevín (okrem buku) a nelakovaných korkových podlahovín a obkladov na očistený a odmastený podklad. Lepidlo sa môže použiť
aj nad podlahové vykurovanie. Vyhovuje podmienkam stanovených v DIN 281.
Duvilax D3 Rapid odporúčame na lepenie plávajúcich podláh,
kde vytvára pevný a vode odolný spoj.
Stavebno-drevárske lepidlá
Duslo, a.s. vyrába päť typov disperzných lepidiel na lepenie dreva, ktoré sa odlišujú rôznou rýchlosťou tvorby spoja, lisovacími časmi a odolnosťami voči vode definovanými STN EN 204.
Duvilaxy sa môžu nanášať prakticky všetkými spôsobmi, ktoré sa
pri lepení používajú, t.j. štetcami, valčekmi, nanášacími strojmi
a striekacími pištoľami. Po vytvrdnutí spoja dosahuje spoj pevnosť, ktorá presahuje pevnosť samotného dreva. Čas vytvrdnutia
spoja je pri expresných lepidlách (Duvilax Expres LS, Duvilax
D3 Rapid) do 4 hodín. Vhodné zloženie a z neho vyplývajúce
minimálne zdravotné riziká umožňujú používať tieto lepidlá aj na
lepenie detských hračiek a na výrobu predmetov prichádzajúcich
do styku s potravinami.
Surovina pre výrobu iných produktov stavebnej chémie
Duvilax sa používa ako surovina pri výrobe omietkovín, stierok,
lepidiel, tmelov a náterových hmôt ako interiérových tak aj fasádnych. V tejto oblasti ponúkame väčšie množstvo výrobkov a pri
ich výbere odporúčame poradiť sa s výrobcom, ktorý vám poskytne poradenstvo a technický servis, vrátane aplikačných vzoriek
na prevádzkové skúšky.
Duvilax KA-4 je charakteristický tým, že vytvára na rôznych aj
nesavých podkladoch priesvitný samolepiaci film. Preto sa dá
použiť na fixovanie kobercových krytín na nesavých podlahách
(proti posúvaniu sa po podklade), na lepenie textilných tapiet na
stropy a rôzne podhľady (efekt okamžitého spojenia), lepenie veľkoplošných plagátov a tapiet v interiéroch, lepenie rôznych dekoratívnych predmetov a iné.
Pre ľahšiu orientáciu pri výbere vhodnej disperzie, resp. lepidla z nášho sortimentu, uvádzame tabuľku použitia:
18
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
GIORGO SQUINZI NA ČELE EURÓPSKEJ RADY
PRE CHEMICKÝ PRIEMYSEL
Giorgio Squinzi, riaditeľ nadnárodnej spoločnosti Mapei, bol zvolený za prezidenta
Európskej rady pre chemický priemysel (European Chemical Industry Council – CEFIC).
Squinzi povedie organizáciu s 29 000 členmi nasledujúce dva roky.
v súčasnosti produkuje 22 % globálneho trhu, ktorý má hodnotu
1,9 biliónov eur. Vedie pred Severnou Amerikou a rýchlo dobieha 24 %, ktoré má Európska únia s hodnotou 449 miliárd eur.
„Nastala situácia kedy výroba v Európe síce stále rastie, ale
pomalšie ako na rozvojových trhoch. Zamestnanosť v tomto sektore v Európe ročne klesá približne o 2 %,” podotkol Squinzi. „Zo
skúseností, ktoré mám v oblasti výskumu a vývoja v Mapei, som
presvedčený, že Európa dnes potrebuje posilniť svoju pozíciu vo
výskume a vývoji. Iba tak sa môže pohotovo posunúť k veľkým
inováciám, ktoré dodajú tomuto high-tech odvetviu viac konkurencieschopný základ.”
Aj keď Európska únia čelí pádu konkurencieschopnosti, obchod
s chémiou Európskej únie skončil ziskovo. V roku 2009 predstavoval 42,6 miliárd eur. Ide o relatívne silný výsledok vzhľadom
na to, že toto odvetvie reprezentuje iba 1,2 % celkového hrubého domáceho produktu Európskej únie.
Vnímanie chemického priemyslu
európskou verejnosťou
Giorgio Squinzi vystriedal vo funkcii Christiana Jourquina, riaditeľa spoločnosti Solvay, po jeho dvojročnom pôsobení na čele
Rady. Squinzi, vyškolený chemik, má za sebou viac ako 40
ročné skúsenosti z odboru. Spoločnosť Mapei vedie od roku
1976. Z malej rodinnej firmy na výrobu omietok a fasádnych
náterových hmôt so sídlom v Miláne vybudoval multinárodného
výrobcu stavebnej chémie. Ročný obrat skupiny Mapei aktuálne
dosiahol 1,7 miliardy eur. Mapei z tohto obratu ročne investuje
5 % do výskumu a vývoja. K dnešnému dňu prevádzkuje spoločnosť 57 výrobných závodov vo viac ako 26 krajinách.
„Verím, že chemické spoločnosti budú rozvíjať najmä tri dôležité piliere – inováciu, globalizáciu a koncentráciu na zákazníka,” hovorí Squinzi, ktorý je tiež prezidentom Federchimica
(Obchodnej federácie talianskeho chemického priemyslu)
a pôsobí ako viceprezident talianskej obchodnej spoločnosti
Confindustria. „Európski výrobcovia môžu v rýchlo sa rozvíjajúcom globálnom trhu súťažiť efektívnejšie, iba ak investujú
dostatok prostriedkov na podporu projektov výskumu a vývoja,”
dodáva Squinzi.
Pán Squinzi zastupuje sektor, ktorý sa môže pochváliť značným
obchodným prebytkom a 42 % redukciou emisií skleníkových
plynov od roku 1990. Podľa najnovšej európskej štúdie, ktorú
uskutočnil CEFIC, sa toto odvetvie nachádza pod priemerom
priaznivých ratingov. Ročná štúdia hodnotila ako chemický
priemysel vníma verejnosť Európskej únie. Výsledkom bolo, že
respondenti vnímajú chemický sektor v poradí na šiestom mieste z ôsmich porovnateľných priemyslov, bez merateľného zlepšenia celkového vnímania medzi rokom 2008 a týmto rokom.
„Výsledky štúdie naznačujú potrebu osvety, najmä medzi mladými ľuďmi. Študenti budú mať možnosť dozvedieť sa viac počas
Medzinárodného roka chémie v roku 2011. Vtedy budeme mať
šancu prezentovať, aké riešenia ponúka náš priemysel pre
rastúce potreby spoločnosti,“ uzatvára Squinzi.
CEFIC
Európska rada pre chemický priemysel (CEFIC) je organizácia
založená v Bruseli, ktorá zastupuje európsky chemický priemysel. Bola vytvorená v roku 1972. Reprezentuje 29 000 spoločností, ktoré vyrábajú približne štvrtinu svetových chemikálií
a zamestnávajú približne 1,2 milión ľudí. Viac sa o CEFIC dozviete na stránke www.cefic.org.
Sektor čelí bezprecedentnému konkurenčnému tlaku
Squinzi sa postavil na čelo CEFIC v čase, keď európsky chemický priemysel rýchlo stráca svoj podiel na rastúcich globálnych
trhoch. Na slabnúcu pozíciu sektoru upozornila aj posledná
publikácia ekonomických faktov a údajov z tohto priemyslu.
Podľa správy stráca Európa svoju špičkovú pozíciu v oblasti globálnych obchodov medzi geograficky rozdelenými regiónmi. Od
roku 2009 sa Európa po prvýkrát dostáva na druhé miesto za
Áziu. Čína je lídrom ázijského trhu, vzhľadom na to, že krajina
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Predstavenstvo CEFIC
Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia má predstavenstvo
ústrednú zodpovednosť za vedenie práce CEFIC, schvaľovanie
jej politiky, priorít a programov. Predstavenstvo sa stretáva trikrát ročne a volí sa každé dva roky počas valného zhromaždenia. V októbri si valné zhromaždenie zvolilo nové predstavenstvo, na čelo ktorého sa postavil pán Squinzi ako jeho prezident
pre obdobie 2010 až 2012.
19
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ZÁKLADNÉ MINIMUM CERTIFIKOVANÉHO
KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
Maximálny úžitok z výhod, ktoré prináša zateplenie, pocítia obyvatelia budov v prípade, že je vyhotovený
z kvalitných komponentov a zabudovaný licencovanou realizačnou firmou. Riešením je zatepľovanie
certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom. Nielen výrobcovia komponentov zatepľovacích
systémov apelujú na celkové zvýšenie kvality pri zatepľovaní. Zatepľovací systém musí obsahovať kvalitné
materiály, ktorých vzájomné fungovanie je odskúšané. Prinášame vám prehľad základných požiadaviek na
certifikovaný kontaktný zatepľovací systém. Chyby v zateplení spôsobujú nielen lacné nekvalitné komponenty,
ktoré nie sú vzájomne kompatibilné, ale aj nekvalitná realizácia dodávateľov stavebných prác. Zárukou
bezproblémového fungovania obvodového plášťa sú licencované firmy so zaškolenými pracovníkmi.
realizácii používala správne komponenty a dodržiavala predpísané technologické postupy.
Kvalitatívne parametre ETICS
V certifikovanom systéme ETICS môžu byť uplatnené iba komponenty od jedného dodávateľa v príslušnej kvalite. Výrobca
týchto komponentov musí vystaviť prehlásenie o zhode týchto
výrobkov. Iba tak bude ETICS spĺňať deklarované vlastnosti.
Certifikovaný kontaktný zatepľovací systém znamená istotu
funkčnej fasády a minimalizuje chyby spôsobené nesprávnou
kombináciou komponentov. Realizácia certifikovaného kontaktného zatepľovacieho systému – ETICS (External Thermal
Insulation Composite System) by sa vždy mala riadiť podľa STN
73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS. Certifikovaný ETICS ponúka najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých komponentov v kontaktnom
zatepľovanom systéme od jedného dodávateľa celého systému.
Dodávateľ musí deklarovať príslušné kvalitatívne požiadavky na
jednotlivé prvky systému, ale aj na súčinnosť jeho jednotlivých
vrstiev.
ETICS je posudzovaný ako ucelený stavebný výrobok. Dokonalá
súčinnosť materiálov je preto nevyhnutným predpokladom
jeho správneho fungovania. Pri stanovení kvalitatívnych parametrov zatepľovacieho systému sa hodnotí šesť základných
vlastností výrobkov:
• mechanická odolnosť a stabilita,
• požiarna bezpečnosť,
• ochrana zdravia a životného prostredia,
• ochrana proti hluku,
• bezpečnosti pri používaní,
• úspora energie a tepelná ochrana.
Výrobcovia jednotlivých komponentov sú povinní zabezpečiť
certifikát zhody. Hodnotenia systémov sa vykonávajú podľa
požiadaviek európskeho technického návodu ETAG 004. Ten
stanovuje presne špecifikované charakteristiky, ktoré musia
tepelnoizolačné systémy deklarovať, ich minimálne, respek-
Minimálne požiadavky na certifikovaný ETICS
V certifikovanom ETICS musia byť zahrnuté a kvalitatívne preukázané minimálne tieto komponenty:
• lepiaca zmes/lepiaca malta zvolená s ohľadom na systém
a prostriedok na mechanické pripevnenie v závislosti od
bázy systému (minerálna vlna alebo penový polystyrén),
• tepelná izolácia zodpovedajúca systému,
• výstužová omietka zodpovedajúca systému, ktorá sa skladá z jednej alebo viacerých vrstiev, pričom aspoň jedna
z týchto vrstiev musí obsahovať výstuž,
• výstuž typická pre systém,
• povrchová omietka alebo povrchová úprava kompatibilná so systémom, ktorá môže obsahovať aj dekoratívnu
vrstvu.
Konkrétny zatepľovací systém musí mať presne definované jednotlivé komponenty. Jeho výber závisí aj od podkladu, ktorý sa
má zatepliť. Dodávateľ zatepľovacieho systému musí k danému
ETICS predložiť montážny a aplikačný návod. Realizačná spoločnosť by mala byť zaškolená od dodávateľa ETICS tak, aby pri
20
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Minerálna vlna v certifikovanom ETICS
Z viacerých pohľadov je najvhodnejším tepelným izolantom používaným v ETICS kamenná minerálna vlna. Minerálna vlna má
výbornú priepustnosť vodných pár, teda nezvyšuje sa difúzny
odpor, stavba dýcha. Ide o nehorľavý materiál, ktorý zaručuje
najvyššiu mieru požiarnej ochrany budov. Jej použitím sa v budove zabezpečí vynikajúca akustická izolácia obvodových stien.
Zachováva si objem a tvar aj po aplikácii. Vyznačuje sa dobrými mechanickými a pevnostnými parametrami. Tak ako ostané
komponenty, aj tepelná izolácia musí spĺňať prísne požiadavky
podľa predpisu ETAG 004.
tíve maximálne hodnoty. Okrem samotných súčastí sa podľa
ETAG 004 musí vyskúšať a deklarovať aj súčinnosť prvkov nadväzujúcich na seba v systéme.
Technický skúšobný ústav stavebný vydá po vyhodnotení
výsledkov výrobcovi zatepľovacieho systému európske technické osvedčenie (ETA). Na základe tohto osvedčenia (ETA)
vydá Technickú skúšobný ústav stavebný (TSÚS) certifikát
zhody. Platnosť ETA a certifikátu je obmedzená len na výrobky
v ETICS, ktoré sa vyrábajú v danom regióne a ich výrobňa sa
uvádza v danom technickom osvedčení.
Najvýznamnejší vplyv na dosiahnutie kvalitného zateplenia
a správnu funkčnosť ETICS má správne vyhotovená realizácia.
Výrobca systému preto musí preškoliť zhotovovateľa (realizačnú
firmu) tak, aby dodržal všetky zásady správnej aplikácie jednotlivých komponentov a podmienky celkovej aplikácie celého
ETICS.
Spoločnosť Knauf Insulation ponúka na našom trhu až tri výrobky vhodné na použitie v ETICS. Najnovším izolačným materiálom
na použitie v ETICS je fasádna minerálna doska FKD S. Tento
materiál spĺňa všetky
požiadavky stanovené
v predpise ETAG 004.
Fasádna minerálna
doska FKD S:
• lepšie izoluje
• ušetrí 10 % hrúbky izolácie
• nehorí a tlmí
hluk
• výborné riešenie
pre novostavby
a rekonštrukcie
Miroslav Zliechovec
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ŽIVOTNÉ JUBILEUM ING. ĽUBOŠA HAMÁKA, CSC.
Ing. Ľuboš Hamák, CSc. – nestor slovenského stavebného skúšobníctva sa vo februári dožil 90. rokov.
Absolvent Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave
(r. 1945) bol v roku 1953 spoluzakladateľom Skúšobného
a kontrolného ústavu stavebného v Bratislave (predchodcu terajšieho TSÚS
Bratislava), kde bol v rokoch
1966–1977
technickým
námestníkom. Bol vedúcim
spoluautorom prvej publikácie o stavebnom skúšobníctve na Slovensku (spoluautor M. Schnabl), ktorá sa na
desaťročia stala učebnicou
všetkých pracovníkov pracujúcich v tomto odbore. Významne sa
zaslúžil tiež o zavedenie výroby pórobetónu v Československu,
keď v r. 1956 bol spoluzakladateľom podniku Ľahké stavebné
hmoty a kde bol jeho hlavným inžinierom a v rokoch 1961–
1966 pôsobil ako vedúci oddelenia ľahkých stavebných hmôt
vo VUIS Bratislava. Významná bola jeho pedagogická činnosť,
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
kde v rokoch 1961 až 1971 pôsobil ako externý prednášateľ na
STU v Bratislave, katedre stavebných látok a dielcov a v r. 1951
až 1971 na Priemyselnej škole stavebnej v Bratislave. V rokoch
1977 až 1985 bol vedúcim Katedry techniky na Ústave vzdelávania v stavebníctve v Bratislave. Široká bola jeho publikačná
činnosť: bol zostavovateľom a prispievateľom do Stavebníckej
ročenky v rokoch 1951 až 1971, prispievateľom do stavebných
časopisov Stavba, Pozemné stavby, Stavivo a Inžinierske stavby, kde bol aj členom redakčných rád. Vydal viaceré publikácie
venované technológii betónu, monolitickým betónovým konštrukciám, pórobetónu, poruchám stavebných konštrukcií, atď.
Z poverenia Ministerstva stavebníctva bol vedúcim kolektívu
autorov publikácie História stavebníctva na Slovensku.
Rád by som poprial vzácnemu jubilantovi menom svojim, aj
menom všetkých, ktorí s ním za dlhé roky spolupracovali, do
ďalších rokoch pevné zdravie, pohodu a tvorivé úspechy v jeho
koníčku, ktorým je maľovanie.
Ing. P. Kňaze, CSc.
21
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
BAUMIT: NOVINKY 2011
Baumit Baumacol FlexMarmor
Sortiment výrobkov pre realizáciu obkladov a dlažieb Baumit
Baumacol rozšíri v tomto roku ďalšie lepidlo, Baumit Baumacol
FlexMarmor.
žobných prvkov. Je paropriepustná, mrazuvzdorná, odolná voči
posypovej soli. Baumit Škárovacia hmota Quarz je vhodná pre
plochy s ľahkým dopravným zaťažením (súkromné príjazdové
plochy pre osobné autá), chodníky, terasy a pod. Dodávaná je
štandardne v tmavosivej farbe (odtieň Schiefer), na požiadanie
i v odtieňoch Cotto a Travertin.
Viac informácií teraz i na www.baumit.sk.
Baumit FlexBeton
Na sklonku roku 2010 uviedol Baumit na trh suchú betónovú
zmes Baumit FlexBeton, určenú na realizáciu spádových vrstiev
balkónov, lodžií, terás, kúpeľní a pod. Materiál sa vďaka obsiahnutým mikrovláknam a ďalším špeciálnym prísadám vyznačuje
veľkou pružnosťou, vďaka čomu je vhodný i na realizáciu kontaktných poterov premenlivej hrúbky.
Ide o lepidlo triedy C2TE podľa STN EN 12004 a jeho hlavnou
prednosťou je okrem vynikajúcich technických a spracovateľských vlastností jeho biela farba. Je určené predovšetkým na
lepenie obkladov zo sklenej mozaiky príp. iných transparentných obkladov (napr. platne z bieleho mramoru malej hrúbky
a pod.) – biela farba lepidla vytvára pre takýto obklad ideálny
podklad, ktorý nijakým spôsobom neskresľuje jeho farebné
pôsobenie a výsledný estetický efekt celého diela tak môže
vyniknúť v plnej kráse.
Viac informácií teraz i na www.baumit.sk.
Baumit Škárovacia hmota Quarz
V sezóne 2011 prináša Baumit na trh okrem iných i progresívnu novinku z oblasti výrobkov pre realizáciu vonkajších dlažieb
a záhradných úprav. Ide o jedinečnú škárovaciu hmotu zloženú z kremičitého piesku a špeciálneho umeloživičného spojiva.
Hmota reaguje so vzdušnou vlhkosťou a vytvára tak jedinečné,
trvalé a trvalo pružné vyplnenie škár s minimálnou šírkou 8 mm
a minimálnou hĺbkou 30 mm v dlažbách zo všetkých typov dla-
Samotná realizácia je pritom veľmi jednoduchá. Na minerálny
podklad (starší, dôkladne očistený alebo nový, dostatočne vyzretý betón) ošetrený základným náterom Baumit Grund sa nanáša Baumit FlexBeton v hrúbke už od 1 cm, maximálna hrúbka
vrstvy je 4 cm. Vrstva je pochôdzna po ca. 24 hodinách, ďalšie
vrstvy podlahy je možné realizovať po jej dokonalom vyzretí, t.j.
po 28 dňoch.
Výhodou materiálu je aj veľkosť balenia 25 kg, ktorá uľahčuje manipuláciu a použitie napr. i pre balkóny s malou výmerou
v mestských bytoch.
Viac informácií teraz i na www.baumit.sk.
22
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
PROBLEMATIKA ZHOTOVOVANIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
V ZMYSLE NOVEJ NORMY STN EN 13670
prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nová norma STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií nadobudla platnosť od mája 2010. Táto
norma je poslednou z nových (európskych) noriem, ktorá dopĺňa kompletnú schému normových predpisov
v oblasti betónu a betónového staviteľstva. V porovnaní s predchádzajúcimi normami v oblasti zhotovovania
betónových konštrukcií je táto norma charakteristická novými prístupmi a úzkou nadväznosťou na ostatné
betonárske normy. Obsahom príspevku je analýza obsahu normy a poukázanie na nové skutočnosti, ktoré
táto norma prináša pre betonársku prax, hlavne pre výrobcov betónu.
1 Všeobecne
Pôvodná norma ČSN 73 2400 Provádení a kontrola betonových konstrukcií, ktorá pokrývala problematiku zhotovovania
betónových konštrukcií platila od 1.1.1988. Podľa jej preambuly pokrývala táto norma oblasť výroby, dopravy a kontroly
kvality betónovej zmesi z cementu a hutného kameniva a výroby, ošetrovania a kontroly konštrukcií alebo ich častí z obyčajného hutného prostého a železového betónu. S postupným
prechodom na spoločné európske normy sa od decembra
2001 uviedla predbežná európska norma P ENV 13670-1
Zhotovovanie betónových konštrukcií, Časť1: Spoločné ustanovenia. Táto predstavila nový pohľad na problematiku zhotovovania betónových konštrukcií v kontexte ostatných nových
európskych betonárskych noriem [3], [4]. Celkový systém
vyššie uvádzaných nových európskych noriem ako základ
pre navrhovanie, zhotovovanie a výrobu materiálov pre betonárske práce (len základné moduly) je uvedený na schéme
v Obr. 1. Celkový nový prístup k riešenej problematike zhotovovania betónbových konštrukcií predbežnej európskej normy
P ENV 13670-1 Zhotovovanie betónových konštrukcií, Časť 1:
Spoločné ustanovenia sa dá charakterizovať týmito bodmi:
a) prenášať požiadavky, stanovené počas návrhu od projektanta k zhotoviteľovi stavby, t.j. byť spojovacím článkom medzi návrhom a zhotovovaním;
b) dať súbor normalizovaných technických požiadaviek na
zhotovovanie pri objednávke betónovej konštrukcie;
c) slúžiť ako kontrolný zoznam pre projektanta na zabezpečenie toho, že zhotoviteľovi stavby poskytne všetky
závažné technické informácie na zhotovenie konštrukcie.
2 Postup prijímania novej normy STN EN 13670:
Zhotovovanie betónových konštrukcií
V období rokov 2001 až 2009 prešla predbežná európska
norma [5] a prvá verzia európskej normy [2] pripomienkovacím procesom a na jej základe vznikla konečná verzia európskej normy EN 13 670 Execution of concrete structures [6].
Prekladom anglickej verzie tejto normy do slovenského jazyka
a jeho oficiálnym spracovaním pod koordináciou SÚTN vznikla slovenská verzia tejto normy STN EN 13670 Zhotovovanie
betónových konštrukcií [6] s platnosťou od mája 2010.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Národné predpisy v oblasti
stavebníctva a Národné
usmernenia v stavebníctve
(v mieste použitia)
EN 1990 (Eurokód)
Základy navrhovania
konštrukcií
EN 1992 (Eurokód 2)
Navrhovanie betónových
konštrukcií
EN 13670
Zhotovovanie betónových
konštrukcií
EN 206
Betón
EN 10080
Oceľová
výstuž
prEN 10138 alebo
ETA Predpínacie
jednotky &
príslušenstvo
EN 13369 alebo
EN pre prefabrikované betónové
dielce
Normy
pre
výrobky
a skúšky
Normy pre
výrobky
a skúšky
Normy
pre výrobky
a skúšky
Normy
pre výrobky
a skúšky
Obr. 1 Systém európskych noriem ako základ pre navrhovanie,
zhotovovanie a výber materiálov pre betonárske práce (len
základné moduly)
Tak ako predbežná verzia predbežnej normy [5], aj konečná
verzia normy [6] si stanovila tri základné funkcie:
a) prenášať sústavu požiadaviek počas návrhu ku zhotoviteľovi, napr. byť spojením medzi navrhovaním a zhotovovaním;
b) stanoviť sústavu normových technických požiadaviek
na zhotovovanie, ak si to vyžaduje betónová konštrukcia;
c) má slúžiť ako kontrolný zoznam pre projektanta, aby mal
istotu, že poskytuje zhotoviteľovi všetky relevantné informácie na zhotovenie konštrukcie.
23
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ČSN 73 2400
PROVÁDENÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCIÍ (1988)
1. Názvosloví a značky
2. Základní ustanovení
3. Klasifikace a požadavky na jakost
4. Složky betonu
5. Výroba betonové směsi
6. Doprava betonové směsi
7. Bednení a jeho podpěrné konstrukce
8. Betonářská výstuž
9. Podmínky pro transportbeton
10. Zpracování betonové směsi a postup betonování
11. Ošetřování betonu
12. Betonování za zvláštních klimatických podmínek
13. Odbedňování a opravy vad betonových konstrukcií
14. Kontrola jakosti betonové směsi a čerstvého betonu
15. Kontrola jakosti betonu
16. Kontrola ocelové výstuže do betonu
17. Kontrola bednění a uložené výstuže
18. Přechodná ustanovení
PRILOHA 1 – Informatívní hodnoty směrných pevností betonu
(Tab. 11 a 12)
PRÍLOHA 2 – Přehled ocelí pro betonářskou výstuž a jejich
základní charakteristiky (Tab. 13)
DODATEK
Aby bolo možné dosiahnúť cieľ úspešného zhotovenia betónovej konštrukcie z pohľadu projektanta (navrhovateľa), návrh
musí pozostávať zo „systému dokumentov a výsledkov, ktoré poskytnú všetky informácie a podrobnosti pre zhotovenie
práce v súlade s projektom”. Podľa novej normy [6] sa systém
označil ako „špecifikácia zhotovovania“ (v angl. označené ako
„execution specification“).
V súčasnosti je v štádiu spracovávania návrh Národnej prílohy
(NA) k norme [6]. Prijala sa obecná zásada, že ak národní členovia CEN vydajú Národnú prílohu k tejto norme, musí sa táto
vzťahovať k národným normám, ktoré sú schválené a publikované členom CEN alebo národnými podmienkami, ktoré dopĺňajú túto normu, pričom doplnkové pravidlá môžu byť priamo
v tejto norme
Z pohľadu celkovej koncepcia obsahu novej normy [6] táto
pozostáva z normatívnej časti vo forme článkov. Prílohy normy majú informatívny (odporúčací) charakter. Zásadný rozdiel
medzi pôvodnou normou [1] a novou európskou normou [6] je
vidieť už pri formálnom porovnaní ich obsahov (pozri Tab. 1.)
2 CHARAKTERISTIKA A ŠPECIFIKÁ NOVEJ NORMY
STN EN 13670
Zhotovovanie betónových konštrukcií
z pohľadu výroby betónu
Nová norma [6] priniesla niekoľko nových prístupov ako z hľadiska formálneho obsahu v zmysle nových termínov a definícií,
tak aj nových špecifikácií a diferenciácie niektorých činností
v procese zhotovovania betónových konštrukcií. Hlavným
zmyslom zavedenia rozdelenia na viaceré triedy je špecifikovať úroveň dôležitosti zhotovovanej betónovej konštrukcie.
Napríklad z pohľadu manažérstva zhotovovania (časť 4, normy
[6]) má dozor a kvalita prác zabezpečiť, aby stavba bola dokončená v zhode so špecifikáciou zhotovovania, ktorá sa definu-
24
STN EN 13 670
ZHOTOVOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ (2010)
1. Predmet normy
2. Informatívne odkazy
3. Termíny a definície
4. Manažérstvo zhotovovania
5. Podperné lešenie a debnenie
6. Výstuž
7. Predpínanie
8. Betónovanie
9. Zhotovovanie konštrukcií z prefabrikovaných dielcov
10. Geometrické tolerancie
Prílohy (informatívna časť):
Príloha A – Pokyny pre dokumentáciu
Príloha B – Pokyny pre manažérstvo kvality
Príloha C – Pokyny pre podperné lešenie a debnenie
Príloha D – Pokyny pre výstuž
Príloha E – Pokyny pre predpínanie
Príloha F – Pokyny pre betónovanie
Príloha G – Pokyny pre geometrické tolerancie
Príloha H – Pokyny pre národnú prílohu
Literatúra
je už v štádiu projektovania stavby. Príloha A – Pokyny pre
dokumentáciu v novej norme [6] obsahuje podrobný zoznam
informácií, ktoré slúžia projektantovi pri príprave projektovej
dokumentácie na to, aby vedel čo najvýstižnejšie definovať
špecifikáciu zhotovovania pre projektovanú stavbu podľa jej
typu a dôležitosti.
Požiadavky na manažment kvality sa v novej norme [6] špecifikujú zatriedením do jednej z troch tried 1 až 3. Požiadavky
kontroly zhody so špecifikáciou zhotovovania s diferencovaním
tried zhotovovania sa týkajú ako kvality materiálov a výrobkov,
predmetu kontroly zhotovovania, tak aj typu a dokumentácie
kontroly.
Z pohľadu výrobcu betónu možno za najdôležitejšiu považovať
odpoveď na otázku, aké povinnosti mu vyplývajú z dikcie novej
normy pre oblasť zhotovovania betónových konštrukcií [6]. Pri
porovnávaní obsahu tejto novej normy [6] s obsahom pôvodnej normy [1] sa dá konštatovať, že problematika týkajúca sa
zložiek betónu, výroby betónovej zmesi (podľa novej normy
označované ako čerstvý betón), dopravy betónu a hodnotenia
(kontroly) jeho kvality, vrátane požiadaviek na transportbetón
sa stala predmetom inej európskej normy [3] a s ňou súvisiacich noriem (Obr. 2).
Nová norma [6] v normatívnej časti 8 – Betónovanie uvádza
základné pravidlá týkajúce sa špecifikácie betónu, činností
pred začatím betónovania, dodávania, preberania a staveniskovej dopravy čerstvého betónu, ukladania a zhutňovania,
ošetrovania a ochrany spracovaného betónu. Konštatuje sa, že
špecifikácia betónu sa musí robiť podľa normy [3]. Zároveň sa
zdôrazňuje, že špecifikácia betónu musí zahrnovať požiadavky špecifikácie zhotovovania a požiadavky vzťahujúce sa na
konkrétny postup betónovania pre danú stavbu. Časť 4 ukladá
výrobcovi betónu povinnosť poskytnúť zhotoviteľovi betonárskych prác informácie o vývoji (časovom) pevnosti betónu,
podľa ktorých sa zhotoviteľ rozhoduje o triede ošetrovania.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Betónové konštrukcie
EN ...
Normy pre prefabrikované
betónové výrobky
EN 1992 (Eurokód 2)
Navrhovanie betónových
konštrukcií
EN 206-1
Betón
STN EN 13670
Zhotovovanie betónových
konštrukcií
EN 197 Cement
EN 12350
Skúšanie þerstvého
betónu
EN 450 Popolþek do betónu
EN 13791
Skúšanie zatvrdnutého
betónu
EN 13263 Kremiþitý úlet do betónu
EN 13791
Posudzovanie pevnosti
betónu v konštrukciách
EN 12620 Kamenivo do betónu
EN 12504
Skúšanie betónu
v konštrukciách
EN 1008 Zámesová voda do
betónu
EN 934-2 Prísady do betónu
EN 13055-1 Pórovité kamenivo
EN 12878 Pigmenty
Obr. 2 Vzťah medzi normou [3] a normami pre navrhovanie, zhotovovanie betónových konštrukcií, normami pre výrobu betónu
a jeho skúšanie
Z formálneho hľadiska sa výrobcovi betónu nepredpisujú žiadne ďalšie povinnosti, avšak v skutočnosti sa vyžaduje medzi
zhotoviteľom a výrobcom (dodávateľom) betónu úzka spolupráca. Špecifikácia betónu a špecifikácia zhotovovania betónovej
konštrukcie spolu veľmi úzko súvisia. Článok F.8.1 v Prílohe F
normy [6] (má len informatívny, to znamená odporúčací charakter) uvádza vysvetlenia týkajúce sa Dmax, ako „maximálnej
menovitej hornej medze frakcie kameniva” a dg ako najväčšej
menovitej maximálnej veľkosti kameniva v zmysle [4].
Z dikcie článku 8.2 Činnosti pred betónovaním nevyplývajú
výrobcovi betónu explicitne žiadne povinnosti. Ak sa však pre
betónovanie konštrukcie v zložitejších podmienkach požaduje plán betónovania, spravidla si to vyžaduje úzku spoluprácu výrobcu (dodávateľa betónu v prípade transportbetónu) so
zhotoviteľom betónovej konštrukcie.
Norma tiež uvádza základné definície moderných technológií samozhutniteľného a striekaného betónu, ako aj ľahkého
betónu z pórovitého kameniva. V porovnaní s predchádzajúcou normou [1] nová norma [6] zaznamenala výrazné zmeny
v oblasti ošetrovania betónu. Zavedením tried ošetrovania 1
až 4 a podrobným definovaním minimálnych dôb ošetrovania
v závislosti na rýchlosti nárastu pevnosti tvrdnúceho betónu
norma prirodzene reaguje na technologické problémy betonárskej praxe najmä v súvislosti s veľkým množstvom porúch vo
forme trhlín ako dôsledku účinkov objemových zmien pri zhotovovaní betónových konštrukcií. Príloha F – Pokyny pre betónovanie normy [6] definuje aj základné požiadavky na konečnú úpravu povrchu betónu a diferencovanie druhov povrchu
v konštrukcii.
Jej praktické využitie je nielen z pohľadu zhotovovania betónových konštrukcií v zmysle požiadaviek na jednotlivé procesy
betonárskych prác. Táto norma poskytuje vo zvýšenej miere
informácie navrhovateľovi (projektantovi) betónovej konštrukcie pri definovaní špecifikácie jej zhotovovania. Doterajšia
betonárska prax ukázala, že správne špecifikovanie problémov
zhotovovania budúcej betónovej konštrukcie z pohľadu použitých materiálov, technologických postupov vrátane všetkých
požiadaviek a podrobností už v štádiu jej navrhovania je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie kvality a úspešnej
realizácie betónovej stavby.
Literatúra
[1] ČSN 73 2400: Provádení a kontrola betonových konstrukcií
(1988)
[2] prEN 13670: Execution of concrete structures (2007)
[3] STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba, zhoda (2002)
[4] EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné
stav cby (2006)
[5] STN P ENV 136780-1: Zhotovovanie betónových konštrukcií. Časť 1: Spoločné ustanovenia (2001)
[6] STN EN 13670: Zhotovovanie betónových konštrukcií
(2010)
3 ZÁVER
Poďakovanie
Tento príspevok vznikol za finančnej podpory vedeckého projektu VEGA č. 01/0180/08 – Faktory ovplyvňujúce vlastnosti
povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok
zhotovenia a vplyvov prostredia
Nová európska norma STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií je moderným legislatívnym dokumentom, ktorý v plnej miere reflektuje súčasné potreby betonárskej praxe.
Recenzent: prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
25
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
CENY PLYNU PORASTÚ, STAVTE NA UNIVERZÁLNY KOMÍN
Súčasné ceny plynu nie sú podľa plynárov adekvátne. I keď tento rok sa meniť nebudú, domácnosti
pravdepodobne neminie ich zvyšovanie. Ide len o otázku času. Napriek tomu, že ministerstvo hospodárstva
zatiaľ všetky snahy SPP o zdražovanie plynu zmietlo zo stola, zvyšovaniu cien sa pravdepodobne
nevyhneme. Plynári varujú, že ak plyn nezdražie, môže sa strata SPP vyšplhať až na 80 miliónov eur. Na
to skôr či neskôr doplatíme my všetci.
Ruský koncern Gazprom, ktorý je jediný dovozca plynu na Slovensko predpokladá, že do roku 2012 sa ceny komodity zdvojnásobia. Niektorí európski dodávatelia plynu preto robia opatrenia už teraz a ceny plynu zvyšujú postupne. Ak sa v súčasnosti
spoliehate na vykurovanie plynným palivom, musíte sa stanovenej cene prispôsobiť a zmieriť sa s ňou. Neistota v oblasti energetickej politiky nahráva trendu individuálneho a nezávislého
vykurovania.
Energeticky nezávislé domácnosti
Očakávané a plánované zvyšovanie cien plynu dáva čoraz viac
šancu vykurovaniu tuhým palivom. Ide o ekologickú, ale zároveň
finančne prijateľnejšiu alternatívu k vykurovaniu elektrickou
energiou. Užívateľov od dreva ako paliva však odrádza to, že ide
o náročný a špinavý spôsob vykurovania. V čase, keď sú dostupné na našom trhu pelety či brikety je tento strach neopodstatnený. Táto oblasť totiž prešla v posledných rokoch závratným
vývojom. „Pelety netreba píliť, sušiť či neustále dokladať do
vykurovacieho spotrebiča. Dávkujú sa plnoautomaticky a proces spaľovania je nielen efektívny, ale aj čistý. Jedno 15 kg vrecko sa na niekoľko dní postará o vašu tepelnú pohodu,“ hovorí
Maroš Plško, technický riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko,
s.r.o. Tuhé palivo je v súčasnosti, pokiaľ sa spaľuje v špeciálnych kotloch, najlacnejším a zároveň najekologickejším palivom. Najmä vykurovanie biomasou prináša lacnejšie teplo pre
domácnosť, pričom úspory sa pohybujú v desiatkach percent.
Počiatočné náklady sú síce o niečo vyššie, investície sa však
rýchlo vrátia. Biomasa navyše podporuje ekologické bývanie.
Z hľadiska emisií skleníkových plynov je jej spaľovanie neutrálne. Pri raste biomasa spotrebuje len toľko CO2, koľko ho pri spaľovaní unikne do ovzdušia. Pre bezpečné vykurovanie biomasou
však treba správne komínové teleso.
S dvojprieduchovým komínom k nezávislosti
Pri nestabilných cenách plynu je dobré mať v rukách zálohu,
v podobe dvojprieduchového komína. Užívatelia získajú možnosť slobodného výberu paliva. Šetrenie a vynechanie druhého komínového prieduchu môže v budúcnosti spôsobiť viaceré
komplikácie spojené s neočakávanými finančnými nákladmi.
Ak totiž užívateľ vykuruje v súčasnosti plynom, ale má záujem
o prestup na iné palivo (napr. drevo), musí počítať so zvýšenými
nákladmi na prestavbu. Súčasná legislatíva totiž pripojenie viacerých druhov paliva na jeden komínový prieduch nepovoľuje.
Komín je potrebné upraviť a vyvložkovať. S dvojprieduchovým
komínom sa otvárajú možnosti, ako možno pri zdražení plynu prejsť na vykurovanie lacnejším drevom. Dvojprieduchový
komín podporuje svojou univerzálnosťou vykurovanie viacerými
druhmi paliva. Jeden prieduch slúži na centrálne vykurovanie,
druhý prieduch je určený pre spotrebič na tuhé palivá. Možno ho
jednoducho pripojiť na turbo kotol, kondenzačné kotly, plynové
kotly, ale aj krbovú vložku či piecku. „Dvojprieduchový komín sa
26
osvedčí aj v čase zastavenia dodávok plynu. Ľudia, ktorí si zaobstarajú dva prieduchy, môžu ostať pokojní. V prípade odstavenia plynu jednoducho prejdú na vykurovanie tuhým palivom
a neprídu tak o cenné teplo,“ dopĺňa Maroš Plško.
Pre prípad nového vykurovacieho konceptu či nadstavby rodinného domu v budúcnosti je navyše vhodné okrem hlavného
vykurovacieho komína vybudovať aj záložný komín.
So systémovým komínom
strata tepelnej pohody nehrozí
Na alternatívne možnosti vykurovania treba myslieť už pri stavbe domu. Dodatočné zabudovanie zariadenia na odvádzanie
spalín je totiž náročné a zväčša veľmi drahé. Možnosť voľby
medzi viacerými zdrojmi energie a zároveň maximalizáciu ekonomickej i vykurovacej efektívnosti prináša moderný systémový
komín. „Typ vyhovujúceho vykurovacieho paliva si možno zvoliť
v prípade, že systémový komín má šamotovú vložku z kvalitnej
technickej keramiky. Tá dokáže odolávať vlhkosti – prieniku kondenzátu a samozrejme vysokým teplotám. Systémové komíny
Schiedel sú výhodnou investíciou, ktorá umožňuje meniť spôsob vykurovania podľa potreby, ale aj vývinu cien jednotlivých
palív na trhu,“ hovorí Maroš Plško. Systémový komín je významným prvkom domu z hľadiska hospodárnosti, ochrany životného
prostredia a bezpečnosti zásobovania energiami. Vďaka kvalitnej realizácii spalinovej cesty v komínových systémoch možno
naplno využiť účinnosť pripojeného spotrebiča, podporovať
ekologické bývanie a zároveň sa podieľať na znižovaní emisií
CO2. Moderné komínové systémy sa vyznačujú veľkou tesnosťou, ktorá bráni prieniku vlhkosti, ale aj úniku energií. Vďaka
špičkovej konštrukcii, dobrému ťahu a vysoko odolnej tepelnej
izolácii pomáha systémový komín šetriť energiu, a tým aj domáci rozpočet.
Foto: Schiedel
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
STRUČNÝ POHĽAD NA GEOPOLYMÉRY AKO PERSPEKTÍVNE
STAVEBNÉ MATERIÁLY
doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
Ing. Miroslava Želinková
TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Stále vysoký dopyt po betóne ako po tradičnom stavebnom materiáli vedie aj k zvýšenej potrebe
portlandského cementu. Z výroby jednej tony portlandského cementu sa do ovzdušia dostane približne
jedna tona CO2. Oxid uhličitý, ako je známe, prispieva ku globálnemu otepľovaniu.
S cieľom znížiť tento globálny problém sa vo výrobe cementov
presadzujú rôzne riešenia, napríklad technologické (koncentrácia výroby do väčších výrobných celkov, zastavenie výroby mokrým spôsobom, zastavenie výroby slinku v šachtových peciach),
aj opatrenia v procese spaľovania palív (využitie odpadového tepla, optimalizácia procesu – úspora palív, využitie alternatívnych
palív) [1]. Jednou z ciest je tiež znižovanie spotreby slinku využívaním alternatívnych surovín ako pri výrobe cementu (zmesové
cementy), tak aj pri výrobe betónu (prímesi).
Radikálnejším prístupom je uplatnenie bezcementových spojív v
stavebných aplikáciách. K takýmto patria geopolyméry. Ich príprava, ale hlavne reálna aplikácia v stavebníctve je v rôznych krajinách zvládnutá na väčšej alebo menšej úrovni.
1 Charakteristika geopolymerizácie
Francúzsky vedec a vynálezca Joseph Davidovits zaviedol v roku
1978 termín „geopolymerizácia“, aby pomenoval novoobjavenú
syntézu, pomocou ktorej sa produkujú anorganické polymérne
materiály. Je to polykondenzačná reakcia základných hlinitokremičitanových materiálov (tuhá fáza) v zásaditom prostredí
(tekutá fáza) za normálnej teploty a tlaku. Geopolymér je potom
anorganický umelo vyrobený polymérny materiál – alkalický
aluminosilikát, v ktorom sú podľa charakteru východiskových
surovín a podmienok reakcie amorfné (gélové) alebo kryštalické
štruktúry [3].
Proces geopolymerizácie, pri ktorom dochádza k tvrdnutiu materiálu, je odlišný od procesov hydratácie anorganických spojív,
ako napr. portlandského cementu. Tento proces prebieha zrejme
prevažne mechanizmom „cez roztok“, kedy v silne alkalickom
prostredí dochádza najskôr k rozpúšťaniu častíc vstupnej suroviny a z roztoku sa vytvára nová štruktúra. Vzniká 2D-3D anorganický hydratovaný polymér (geopolymér).
2 Suroviny, príprava a vlastnosti geopolymérov
Pre prípravu geopolymérov sú vhodné materiály s chemickým
a mineralogickým zložením, ktoré dáva predpoklad pre geopolymérnu reakciu. Predpokladom je prevládajúci obsah kremíka
a hliníka v amorfnej forme a tiež jemnozrnná forma (cca 450 m2/
kg). Uvádza sa, že suroviny by mali obsahovať viac ako 70 % SiO2
a Al2O3, pričom SiO2 > Al2O3 [2]. Zdrojom môžu byť suroviny prírodné, ale aj druhotné. Najmä možnosť veľkoobjemového využitia
druhotných surovín prináša významné ekologické a ekonomické
výhody, pričom ide o zdroj dostupný aj z dlhodobého hľadiska.
Druhou základnou zložkou geopolymérov je vhodný aktivátor, ktorý pre priebeh geopolymérnej reakcie musí zabezpečiť alkalické
prostredie. Je to vodný roztok alkalického kremičitanu, ktorý má
pri geopolymerizácii význam predovšetkým ako zdroj kremičitanu
a sodných alebo draselných iónov. Najčastejšie používané alkalické roztoky sú hydroxid sodný (NaOH) a vodné sklo, prípadne
iné látky ako vidieť na obr. 2 [5][6].
Najčastejšie navrhované mechanizmy geopolymerizácie zahŕňajú stupne uvedené na obr. 1, pričom formovanie geopolyméru je
veľmi rýchle a všetky kroky prebiehajú v podstate súčasne.
Obr. 1 Schéma procesu geopolymerizácie. Spracované podľa [4].
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Obr. 2 Schéma základného procesu prípravy geopolymérov
27
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Okrem uvedených základných zložiek môžu do prípravy vstúpiť
aj iné zložky, ako aktívne filery alebo prímesi regulujúce proces
tuhnutia (cement, odprašky z cementární), ktoré napomáhajú
dosiahnuť vhodné mechanické vlastnosti [10].
• Výborné tepelnoizolačné vlastnosti
• Odolnosť voči vysokým teplotám do 1000 °C
• Odolnosť voči chemickým agresívnym vplyvom
• Nehorľavosť – hmoty netvoria žiadne splodiny
Proces vzniku geopolyméru spočíva v zmiešaní vstupných surovín s alkalickým aktivátorom, pričom dochádza k homogenizácii,
spojovaniu a následnému tvrdnutiu, výsledkom čoho je geopolymér. Schéma prípravy geopolymérov a prehľad surovín na ich
prípravu je uvedená na obr. 2.
Technologické:
• „Studené“ tuhnutie
• Rýchle tuhnutie
• Jednoduchý a energeticky nenáročný proces vytvárania
Environmentálne:
Pri riešení čo najoptimálnejšieho spôsobu prípravy geopolyméru
s dobrými úžitkovými vlastnosťami sa zvyčajne volí z nasledovných prístupov:
• z hľadiska aktivátora ide o hľadanie optimálneho druhu, množstva, koncentrácie, pH aktivátora pre konkrétnu vstupnú surovinu,
• z hľadiska vstupnej suroviny ide o hľadanie a definovanie jej
parametrov (obsah sklenej fázy, chemické a mineralogické zloženie, obsah CaO, pomer Si:Al, veľkosť častíc), ktoré ovplyvňujú
reakčné schopnosti s konkrétnym aktivátorom.
Výsledné vlastnosti geopolymérov teda závisia predovšetkým od
vlastností vstupných materiálov, ale aj od spôsobu spracovania,
doby a podmienok tvrdnutia.
Vytvrdnuté geopolymérne materiály majú istú podobnosť so
zatvrdnutým portlandským cementom, ale proces tvrdnutia je
odlišný. Podobne ako zatvrdnutý portlandský cement majú pórovitú štruktúru s pórmi v rozmedzí nm až μm. Na rozdiel od geopolyméru portlandský cement obsahuje nielen amorfné, ale aj
kryštalické hydráty (Ca(OH)2, ettringit ai.). V póroch zatvrdnutého
portlandského cementu je prítomný Ca(OH)2 a povrch je pokrytý
vrstvičkou CaCO3 (v dôsledku karbonatizácie). Pri tvrdnutí portlandského cementu je časť vody spotrebovaná pri hydratačnej
reakcii, kým pri tvrdnutí geopolyméru voda, ktorá slúži hlavne ako
„nosič“ alkalického aktivátora, zostává v štruktúre. V oboch prípadoch sa prebytočná voda odparuje a zanecháva po sebe sieť
pórov a kapilár [8, 14].
• Minimálna produkcia CO2 v súvislosti so vznikom vstupných
surovín a konečného produktu
• Spracovanie veľkých množstiev odpadov pri výrobe geopolyméru
• Vysoká trvanlivosť
• Schopnosť uzatvárať do polymérnej siete prípadné škodliviny
prítomné v základných surovinách (ťažké kovy)
• Recyklovateľnosť
3 Použitie geopolymérov
Oblasť použitia geopolymérnych materiálov je podľa [9] určená
chemickým zložením z hľadiska pomeru Si:Al. Pre aplikáciu v stavebníctve je vhodný nízky pomer Si:Al, ako je uvedené v tab. 1.
Tab. 1 Využitie geopolymérov podľa pomeru Si a Al [9]
POMER Si:Al
MOŽNÉ POUŽITIE GEOPOLYMÉRNYCH MATERIÁLOV
1:1
Tehly, Keramika, Ohňovzdorné materiály
2:1
Cementy a betóny s malou emisiou CO2
Enkapsulácia rádioaktívnych a toxických odpadov
3:1
Ohňovzdorné sklovito-vláknité kompozity
Teploodolné kompozity od 200 do 1000 °C
Nástroje pre zlievarenstvo
> 3:1
Tesniace materiály pre priemysel od 200 do 1000 °C
Nástroje na výrobu SPF (Superplastific forming) hliníka
20:1 - 35:1
Ohňovzdorné a teploodolné vláknité kompozity
Tab. 2 Hlavné aplikácie geopolymérov v rôznych oblastiach [12]
Geopolyméry získavajú okolo 70 % svojej pevnosti v prvých 3–4
hodinách. Uvádza sa, že ich pevnosť sa v priebehu 24 hodín
zásadne nemení, a prírastky pevnosti po 48 hodinách sú zanedbateľné. Ošetrovanie pri zvýšenej vlhkosti prostredia tiež nezvyšuje pevnosti [10].
Teplota prostredia je dôležitým faktorom tvrdnutia. Reakcie sú
urýchlené so zvyšujúcou sa teplotou. Počiatočné niekoľkohodinové ošetrovanie popolčekových typov geopolymérov pri zvýšených teplotách (do 80 °C) urýchľuje tvrdnutie a tiež spôsobuje
zvýšenie pevností [10, 14]. Pritom temperovanie spôsobuje vznik
zvýšeného počtu aj veľkosti mikropórov v štruktúre, voľne zrejúce
zmesi pri bežných teplotách majú pórovitosť, a teda aj nasiakavosť nižšiu.
Výsledkom geopolymerizácie je produkt, ktorého príprava a konečné vlastnosti podľa mnohých zdrojov [2] [4] [7] [8] [9] [10]
vykazujú množstvo predností, ktoré možno uvažovať v troch rovinách:
OBLASŤ
APLIKÁCIA
STAVEBNÍCTVO,
STAVEBNÉ
MATERIÁLY
nízke emisie CO2, rýchlo tuhnúci
cement, betónové prefabrikáty, príprava
transportbetónov, tehly, kvádre, dlaždice,
akustické panely, potrubia
ARCHEOLÓGIA
archeologické pamiatky, opravy
a reštaurovanie
KOMPOZITNÉ
MATERIÁLY
vybavenie pre letecký priemysel, funkčné
kompozity na báze keramiky
OHŇOVZDORNÉ
MATERIÁLY
kompozity odolné voči vysokým teplotám
a ohňu, kompozity s uhlíkovými vláknami
APLIKÁCIA
ŽIARUVZDORNÝCH
MATERIÁLOV
žiaruvzdorné formy pre odlievanie kovov,
žiaruvzdorné nátery a lepidlá
VYUŽITIE
ODPADOV
využitie popolčeka, trosky a iného druhu
odpadu na výrobu geopolymérov
IMOBILIZÁCIA
TOXICKÝCH LÁTOK
uzavretie odpadov z domácnosti,
nebezpečných, rádioaktívnych
a kontaminovaných materiálov vo veľmi
nepriepustnom a pevnom materiáli
OSTATNÉ
farby, nátery, lepidlá
Technické:
• Vysoká pevnosť
• Nerozpustnosť vo vode
28
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Geopolyméry boli v stavebníctve prvýkrát aplikované v roku 1972
– 1976, kde bol geopolymér použitý ako náter na drevotrieskové
dosky, čím bola zvýšená ich ohňovzdornosť. Pre oblasť stavebníctva bol vyvinutý geopolymérny cement Parament®, použitý na
opravu letiskovej plochy v Los Angeles, geopolymérny kompozit
carbon/Geopolymit®, použitý na ohňovzdorné obloženie kabíny
lietadla. Pre aeronautiku a vozy Formuly 1 boli vyvinuté kompozity
geopolyméru a karbónových vlákien. Tieto kompozitné materiály
sú využívané v tepelne namáhaných častiach monopostu, napr.
výfukových systémoch. V roku 2004 patentovala firma Porsche
výfukové potrubie, ktoré obsahuje nosič katalyzátora z geopolyméru [11]. Pôsobnosť geopolymérov sa od roku 1979 rozširovala
od leteckého inžinierstva, nukleárneho sektora, umeleckých produkcií, tepelných izolácií budov, zlievarenstva, na ďalšie odvetvia. Hlavné aplikačné oblasti geopolymérov vo svete podľa [12]
uvádza tab. 2.
4 Využitie druhotných surovín pri výrobe geopolymérov
V súčasnosti najviac overené druhotné suroviny pre výrobu
geopolymérov sú elektrárenský popolček a mletá vysokopecná
troska.
Popolčeky ako druhotná surovina sa využívajú už niekoľko desaťročí. Sú lacnou surovinou, často s úžitkovými vlastnosťami, ktorá
po spracovaní na produkty nepôsobí škodlivo na človeka a životné prostredie. Používajú sa v rôznych oblastiach, avšak najväčšia úloha pri ich uplatnení pripadá stavebníctvu. Využiteľnosť
popolčekov pre stavebné účely je podmienená ich fyzikálnymi,
chemickými a mineralogickými vlastnosťami. Prítomnosť zložiek
pre geopolymérnu reakciu popolčekov sa pohybuje v medziach:
SiO2 40 až 50 %, Al2O3 19 až 30 %. Mletá vysokopecná troska
obsahuje priemerne SiO2 30 až 43 %, Al2O3 5 až 21 %. Overujú sa
však aj možnosti ďalších alternatívnych surovín, ako teplárenské
popolčeky, keramický odpad z demolácií stavieb, alebo jemne
mleté odpadové sklo.
Škvara v prezentácii „Alkalicky aktivované materiály geopolyméry“ (Ústav skla a keramiky VŠCHT v Prahe) uvádza výsledky systémovej analýzy surovín (ekonomickej, ekologickej a energetickej)
autorov Weil a kol., kde podľa faktoru náročnosti je vhodnosť
skúmaných surovín nasledovná: najmenej vhodný je metakaolín,
nasleduje keramický odpad, mletá troska, popolček z čierneho
uhlia a najvhodnejší zo sledovaných surovín je popolček z hnedého uhlia.
Jednou z aplikácií s výrazným prínosom pre stavebníctvo je výroba
betónov na báze geopolymérneho spojiva. V súčasnosti sa medzi
odbornou verejnosťou široko prezentuje „POP betón“ [13, 14,
15], pripravovaný alkalickou aktiváciou popolčeka, ktorý je považovaný za nový typ bezcementového betónu. Výskumný kolektív
prezentuje zvládnutie technológie prípravy kaší, mált a betónov z
hnedouhoľných popolčekov na laboratórnych telesách rozmerov
do 0,5 m, na zámkovej dlažbe, skúšobných trámcoch dĺžky 3 m,
na kontakte s portlandským betónom, ďalej určenie optimálneho zloženia aktivátorov pre dosiahnutie maximálnych pevností a
ďalšie parametre.
5 Záver
Geopolyméry možno považovať za perspektívne materiály, spĺňajúce náročné technické kritériá, ale hlavne umožňujúce dosiahnuť výrazné environmentálne prínosy. Sú schopné konkurovať
po technickej stránke portlandským cementom a po stránke
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
ekologickej ich dokonca prevyšovať. Ich prednosť spočíva v tom,
že technológia geopolymérov poskytuje možnosť eliminácie prakticky všetkých ekologicky nepriaznivých okolností výroby portlandských cementov [16]. Tiež vlastnosti geopolymérnych matríc
pri stabilizácii/solidifikácii nebezpečných a rádioaktívnych odpadov ukazujú výhody oproti súčasným energeticky náročnejším
spôsobom metódami vitrifikácie alebo cementácie [11].
Použitá literatúra
[1] DEMJÁN, Z.: Trvalo udržateľné riešenia pri výrobe cementu.
http://www.zvc.sk/content/TU%20rie%C5%A1enia.pdf
[2] BUCHWALD, A., DOMBROWSKI, K., WEIL, M.: Does system
analysis help material scientists? Medzinárodný workshop
„Material Design and System Analysis“. 2006, Karlsruhe,
Nemecko
[3] PHAIR, J.W., VAN DEVENTER, J.S.J.: Effect of the silicate
activator pH on the microstructural characteristics of wastebased geopolymers.Volume 14, issue 3. b_ezen 2001, pages
289-304.
[4] KOLESÁROVÁ, M. a kol.: Popolček zo spaľovania uhlia ako
potenciálna surovina na výrobu geopolymérov, Odpady IX.
ročník, č. 4/2009
[5] BEDNAŘÍK, V., VONDRUŠKA, M.: Polykondenzace křemičitanu a hydroxohlinitanu ve vodném roztoku. 2007, Zlín
[6] DUXSON, P., GRANT, C. J. VAN DEVENTER.: The thermal evolution of metakaolin geopolymers. Journal of Non-Crystalline
Solids, volume 353, 2007, p. 2186-2200.
[7] RANGAN, B. V.: Fly ash-based geopolymer concrete,
Research report GC 4, 2008. Dostupné na internete:
http://www.yourbuilding.org/Article/NewsDetail.aspx?p=83&id=1570
[8] ŠKVARA, F.: Alcali activated metarials or geopolymers.
Ceramics- Silikáty 3/2007. s 173 – 177.
[9] DAVIDOVITS, J.: Geopolymer chemistry and applications.
Saint-Quentin. France. Institut Géopolymére, 2008. ISBN:
978-29-514-8201-2
[10] Khale, D., Chaudhary, R.: Mechanism of geopolymerization
and factors influencing its development: a review. http://
www.scribd.com/doc/39046609/GeoPolymerization
[11] SLAVÍK, R.: Geopolymery a jejich použití pro nakládání s odpady. www.enviweb.cz
[12] KUMAR, S.: Geopolymers: New generation materials by
mimicking rock formation, SciTopics. 2008 http://www.scitopics.com/Geopolymers_New_Generation_Materials_by_
Mimicking_Rock_Formation.html
[13] ŠULC, R., SVOBODA, P.: Výroba POPbetonu – Rozdíly medzi
přípravou POPbetonu pomocí temperování a výrobou „za
studena“. In: Speciální betony. Karlova studánka 2007,
Praha: Sekurkon, ISBN: 978-80-86604-32-9, s.213-221
[14] SVOBODA, P., DOLEŽAL, J., ŠULC, R.: Stav řešení problematiky geopolymerních kompozit na pracovištích ČVUT v Praze a
VŠCHT. In: Speciální betony. Karlova studánka 2007, Praha:
Sekurkon, s. 222-229. ISBN 978-80-86604-32-9.
[15] ŠULC, R., SVOBODA, P.: Mikrostruktura alkalicky aktivovaného popílkového pojiva v POPbetonu(R). In: Proceedings of
TECHSTA 2007 – Technology for Sustainable Development
in Building Industry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra
technologie staveb, 2007, s. 31-43. ISBN 978-80-01-038802.
[16] ŽIVICA, V.: Technicky a ekologicky perspektívne geopolymérne stavebné materiály. Materiály pre stavbu. 6/2004, s. 3233.
29
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
NOSNÝ PREKLAD NA VONKAJŠIE ROLETY A ŽALÚZIE
Trend znižovania spotreby energií sa premieta do zvýšenia požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti
stavebných materiálov, ktoré tvoria tzv. obálku budovy. Jej najslabším miestom sú okenné otvory, ktorými
uniká najviac tepla. Jednou z možností, ako znížiť tepelné straty oknami, je použitie vonkajších tieniacich
systémov. Toto riešenie zároveň prinesie úsporu nákladov na klimatizáciu a užívateľom domu zaistí
optimálnu svetelnú pohodu.
Vonkajšie rolety a žalúzie okrem ochrany pred svetlom dokážu
v lete veľmi účinne zabrániť tepelným ziskom a v zimnom období znížiť úniky tepla. Navyše tlmia vonkajší hluk a niektoré systémy tiež zvyšujú zabezpečenie domu proti násilnému vniknutiu.
Môžu sa osadzovať dodatočne do schránok umiestnených pri
nadpraží otvoru pred okenným rámom, ale v novostavbách je
vhodnejšie na ich osadenie použiť preklady priamo na to určené.
rá slúži na upevnenie držiakov hriadeľa roliet alebo nosiča žalúzií. Do jedného prekladu je možné bez problému namontovať
dve rôzne rolety, napr. pre okno a balkónové dvere.
Preklady sa vyrábajú v šírkach 365, 380, 400, 440 a 490 mm.
Dĺžka prekladu je od 1 250 do 4 250 mm, v module 250 mm
(pre svetlosti otvorov od min. 600 mm do max. 3 850 mm). Dĺžku
prekladu volíme podľa šírky otvoru zväčšené min. o 2 x 200 mm
z dôvodu dodržania minimálnej dĺžky uloženia na oboch stranách. Výška prekladu je 238 mm, rešpektuje modulovú výšku murovania 250 mm a nie je nutné žiadne dobetónovanie
ani domurovanie na výšku muriva. Preklady je možné použiť
ako v jednovrstvovom murive, tak i v stavbách so zateplením.
Predsadenie prekladu cez vonkajšie líce obvodového muriva je
až 150 mm (obr. 2).
Nosnosť prekladu
Obr. 1 Nosný preklad tvorí schránku pre osadenie roliet a žalúzií
Pre osadenie vonkajších roliet či žalúzií je možné v tomto prípade zvoliť nenosné preklady, alebo vybrať preklady, ktoré sú
nosné a zároveň tvoria schránku na osadenie tieniacich systémov (obr. 1). Tento typ prekladu vyrába česká spoločnosť HELUZ
a dodáva ho i na slovenský trh. Preklad je univerzálny a je možné doň osadiť rolety alebo žalúzie. Navyše umožňuje kompletne dokončiť stavbu bez nutnosti montáže vonkajších tieniacich
systémov, ktoré je možné podľa požiadaviek investora namontovať kedykoľvek neskôr počas používania stavby.
Polyfunkčný výrobok
Preklad je vyrobený z vystuženého betónu triedy C20/25.
Z dôvodu eliminácie tepelného mosta pri nadpražiach otvorov
v obvodových stenách je vnútri prekladu umiestnená tepelná
izolácia z polystyrénu. Pre zaistenie dokonalej priľnavosti omietok sú vonkajšie strany prekladu vybavené tehlovým obkladom
hr. 16 mm. Preklad tvorí schránku na osadenie vonkajších tieniacich systémov a je už z výroby opatrený profilovou lištou, kto-
Preklad je nosný a je možné ho priamo zaťažiť stropnou konštrukciou. Pri prekladoch s dĺžkou do 2 500 mm je ich únosnosť
väčšia než 20 kN/m (pozrite tabuľku 1). Pri dlhších prekladoch
je nutné statické posúdenie únosnosti. Prípadné dovystuženie
nad prekladom musí určiť statik.
Osadenie prekladu
Preklad je ucelený kompletný výrobok, ktorý sa na stavbe osadzuje na nosné murivo obvodových stien. Manipulácia s pre-
ROZMĚRY A ÚNOSNOSTI
Tabulka č. 1
max.
označení
délka
světlost
roletového překladu okenního
překladu
otvoru
mm
mm
1 250
850
HELUZ
365-490
Obr. 2 Preklad je možné použiť i do stavieb so zateplením
30
minimální
hmotnost únosnost únosnost
uložení
qn**
inf.
qn*
překladu
mm
kg
169
kN/m
40,00
kN/m
40,00
1 500
1 100
205
27,50
27,50
1 750
1 350
230
25,50
25,50
2 000
1 600
275
29,00
30,00
2 250
1 850
292
25,50
28,00
2 500
2 100
340
21,50
24,50
364
16,00
17,50
388
11,50
13,00
Ī
2 750
2 350
3 000Ī
2 600
3 250Ī
2 850
413
8,50
9,50
3 500Ī
3 100
444
6,50
7,50
Ī
3 750
3 350
475
5,00
5,50
4 000Ī
3 600
506
3,50
4,00
4 250Ī
3 850
535
2,50
3,00
200
* qn - provozní normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit roletový
překlad šíře 365–400 mm
** qn - provozní normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit roletový
překlad šíře 440–490 mm
Ī
výroba na zakázku
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
kladom sa vykonáva pomocou zdvíhacieho zariadenia. Z toho
dôvodu sú v hornej časti prekladu umiestnené závesné oká,
ktoré sa po uložení prekladu odstraňujú. Preklad sa ukladá do
lôžka z cementovej malty a tento spôsob je nutné dodržať i pri
brúsenom murive. Pre bezproblémovú montáž tieniaceho systému je veľmi dôležité dokonalé horizontálne uloženie prekladu a dodržanie minimálnej dĺžky uloženia, ktorá je 200 mm na
oboch stranách prekladu (obr. 3).
Obr. 6 Vodiace lišty roliet je možné
zapustiť do ostenia
Obr. 7 Roleta s elektrickým
ovládaním
témy je možné použiť rôzne druhy lamiel a ručné alebo elektrické
ovládanie. Vodiace lišty je možné pripevniť k osteniu alebo k rámu
okna, vodiace lišty roliet je možné zapustiť do ostenia (obr. 6).
Montáž zatienenia
Obr. 3 Veľmi dôležité je správne osadenie prekladu na murivo
Rolety alebo žalúzie?
Vonkajšie rolety okrem ochrany pred slnkom tiež môžu veľmi
účinne zabrániť únikom tepla v chladnom období a navyše je
možné pri zapustení vodiacich líšt roliet do ostenia významne
zvýšiť zabezpečenie domu proti násilnému vniknutiu (obr. 4).
Vonkajšie žalúzie zabraňujú prehrievaniu interiéru pri slnečnom
počasí a umožňujú dosiahnuť optimálnu reguláciu svetla v interiéri sklápaním jednotlivých lamiel. Z týchto dôvodov sú vhodné
do miestností s trvalým pobytom osôb počas dňa (obr. 5).
Po vykonaní prípravy pre zvolený tieniaci systém, ktorú zaistí dodávateľ tieniaceho systému pred zhotovením omietok, je
možné jeho montáž vykonávať až po úplnom dokončení stavby
kedykoľvek v priebehu jej používania. Príprava stavby spočíva
v osadení puzdier vodiacich líšt roliet, pokiaľ budú ich vodiace
lišty zapustené do muriva. V závislosti od zvoleného spôsobu
ovládania systému je potrebné pre elektrické ovládanie vedľa
prekladu osadiť rozbočnú škatuľu, káblový chránič a prípadne
vypínač (obr. 7). Pre ručné ovládanie sa osadzuje schránka na
navijak popruhu a priechodka (obr. 8 a 9). Montáž a revízia
Obr. 8 Ručné ovládanie rolety
pomocou popruhu
Obr. 4 Vonkajšia roleta so zapustenou vodiacou lištou
Obr. 5 Vonkajšia žalúzia umožňuje
reguláciu svetla sklápaním lamiel
Pokiaľ stavebník použije nosné roletové a žalúziové preklady,
nemusí byť už v čase, keď nakupuje materiál na hrubú stavbu,
rozhodnutý, aký zvolí tieniaci systém. Do tohto typu prekladu je
možné namontovať oba typy tieniacich systémov. Rozhodnutie
je potrebné urobiť najneskôr pri osadzovaní okien. Vzdialenosť
okenného rámu od vonkajšieho líca prekladu je pre rolety 165
alebo 220 mm a pre žalúzie 220 mm. Na vonkajšie tieniace syswww.tzbportal.sk/stavebnictvo
Obr. 9 Ručné ovládanie žalúzie
kľukou
tieniaceho systému sa vykonáva montážnym otvorom, ktorý je
umiestnený na vonkajšej strane pred okenným rámom. Výrobca
prekladu vykonáva bezplatné školenia montážnych firiem
a zoznam vyškolených uvádza na svojich webových stránkach.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
tel.: +421 2 43 421 062
zákaznícka linka: 0800 106 206
e-mail: [email protected]
www.heluz.sk
Skvelé tehly pre Váš dom
31
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
CHEMIA CEMENTU I BETONU
Počas konferencie DNI BETONU 2010 vo Wisle v Poľsku v októbri 2010 bola uvedená medzi vedeckú
komunitu a odbornú verejnosť monografia „Chemia cementu i betonu“ autora prof. dr.inž.hab. Wiesława
Kurdowského.
Prof. Kurdowský je svetovo uznávaným špecialistom v oblasti
chémie cementu a korózie betónu. Autor po absolvovaní vysokej školy veľa rokov pracoval na
rôznych pozíciách v cementárenskom priemysle. Neskôr bol dlhoročným pracovníkom Akademie
Górniczo-Hutniczej v Krakowe,
kde mnoho rokov pôsobil ako
vedúci Katedry Ceramiki Ogólnej.
Ako emeritný profesor aktívne
pôsobí v Instytute Ceramiki i materiałow Budowlanych Warszawa,
pracovisko Krakov.
Monografia vydaná vydavateľstvami „Wydawnictwo Polski
Cement“ a „Wydawnictwo Naukowe PWN“ pod číslom ISBN 97883-9131524-8, má 10 kapitol a na 728 stranách sa detailne
zaoberá problematikou chémie cementu a betónu. Monografia
„Chemia cementu i betonu“ je bohato ilustrovaná množstvom
fotografií, tabuliek a grafov, ktoré mimoriadne vhodne a konzekventne dopĺňajú skúmanú problematiku. Za každou kapitolou je uvedený bohatý zoznam použitej a citovanej literatúry.
Monografia je v rozhodujúcej miere zameraná na trvanlivosť
betónov a tomuto uhlu pohľadu je podriadená celá jej štruktúra.
V kapitole 9 je pozornosť venovaná špeciálnym cementom – hlinitanovému, expanzívnemu, rýchloväznému, etc.. Kapitola 10
je venovaná novým druhom betónu – vysokopevnostný – HSC,
vysokohodnotný – HPC, samozhutniteľný – SCC, jemnozrnné
betóny z reaktívnych práškov – DSP, polymérne a polymércementové betóny.
Monografia „Chemia cementu i betonu“ je určená predovšetkým vedeckým a výskumným pracovníkom pôsobiacim
v danej oblasti, ďalej učiteľom a študentom vysokých škôl zo
stavebných fakúlt a silikátovej chémie, ako aj pracovníkom
z výroby cementu, prísad, prímesí a čerstvého betónu. Dôležité
informácie o príčinách a následkoch korózie betónu tu nájdu aj
projektanti betónových konštrukcií. Všetci používatelia, okrem
komplexného pohľadu na problematiku cementu a betónu,
nájdu v tejto monografii aj množstvo inšpirácií pre svoju prácu.
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
V úvodnej kapitole sú uvádzané druhy cementov a zásady ich
klasifikácie. V kapitola 2 je na 129 stranách uvádzaný podrobný
popis portlandského slinku, proces jeho vzniku a fázového zloženia portlandských cementov.
Kapitola 3 je venovaná procesu hydratácie slinkových fáz a kapitola 4 hydratácii cementu. V kapitole 5 je pozornosť venovaná
reologickým vlastnostiam cementového tmelu, mikroštruktúre,
objemovým zmenám a pevnosti cementového kameňa.
V kapitole 6, rozsahom najväčšej, sú na 169 stranách uvádzané vlastnosti betónu, pričom dôraz je položený na problematiku
trvanlivosti betónu. Okrem skúmania vplyvu druhu cementu,
zloženia slinku a prísad, vplyvu vodného súčiniteľa, etc. je veľká pozornosť zameraná na vplyv prechodovej vrstvy fázového
rozhrania zatvrdnutého cementového kameňa a povrchu zŕn
kameniva na technicky významné vlastnosti betónu. Podrobne
sú popísané mechanizmy vzniku a priebehu jednotlivé druhov
korózie betónu, korózie oceľovej výstuže a ich dopad na trvanlivosť betónu a životnosť betónovej konštrukcie.
Značná pozornosť je venovaná chemickým prísadám (plastifikátory, superplastifikátory, prevzdušňovacie, etc.) modifikujúcich
vlastnosti čerstvého aj zatvrdnutého betónu.
Kapitola 7 je venovaná minerálnym prísadám do cementu (granulovaná vysokopecná troska, popolčeky, kremičitý úlet, metakaolinit, etc.) a vlastnostiam cementov na ich báze a v kapitole
8 je popisovaná hydratácia týchto cementov.
32
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY – PROVÁDĚNÍ
Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00 Brno
Příspěvek se zabývá problematikou provádění betonových průmyslových podlah. V úvodní části se okrajově
zaobírá problematikou kvality či metod úpravy podloží pro dosažení potřebné únosnosti, včetně požadavků
na geologický průzkum a jeho metod. V další části je pozornost zaměřena na vlivy složek, celkového
složení a ošetřování betonu na výslednou kvalitu podlah.
1. Úvod
Podlahy používané v průmyslových a skladových halách
musí splňovat náročné podmínky provozu. Jedná se o účinky
extrémního zatížení jaké je např. intenzivní pojezdy kol tvrdých kol malých průměrů vysokozdvižných vozíků, sklářské či
metalurgické provozy, odolnost proti dynamickým účinkům a
v neposlední řadě musí vyhovovat podmínkám rovinatosti pro
provoz regálových zakladačů. Vedle výše uvedených podmínek působení má na výsledný stav podlahy výrazný vliv i místo
realizace. Průmyslové či skladovací objekty bývají obvykle
umístěny v podmínkách extrémních základových poměrů,
jako jsou bývalé rybníky, mrtvá ramena řek, městské skládky
a podobně. Silně exponované betonové průmyslové podlahy
jsou pak mimo namáhání povrchů vystaveny také riziku lokálního sedání.
Kritéria sedání podlah vycházejí především z provozních podmínek stavby a následného provozu a požadavků na dobu používání. V některých automatizovaných provozech se využívají
zakládací vozíky, které vyžadují, aby dodatečné zkosení (deformace) podlahy bylo i méně než 0,001 (například 0,0002).
Edef,2 v rozsahu od 60 do 110 MPa. Je nezbytné si uvědomit,
že tato hodnota je zjišťována zatěžovací zkouškou s deskou
kruhového průřezu o ploše (zpravidla) 0,1 m2 jejíž hloubkový
dosah působení je omezen. Výměnu podloží lze zajistit náhradou nevhodné zeminy (zpravidla jde o stlačitelné jíly a hlíny, případně objemově nestálé navážky) zhutněnými málo stlačitelnými zeminami charakteru štěrkopísků G1, G2, S1, S2 a s jistou
výhradou G3 a S3. Možné je i použití vápenné nebo cementové stabilizace. Zvolené řešení je vždy ovlivněno dostupnými
finančními prostředky.
2.2 Zlepšení vlastností podloží svislými nosnými prvky
a) piloty z prostého betonu, pod podlahovou deskou je nosná
železobetonová deska (jako „strop“),
b) štěrkopískové pilíře zhotovené technologií FRANKI,
c) štěrkopískové pilíře zhotovené technologií KELLER,
d) pilíře zhotovené stabilizací zeminy vápnem (například technologie LIMEX).
Poslední tři technologie vyžadují, aby přenos zatížení z podlahy
na pilíře zabezpečoval přechodový prvek např. vyztuženou
zeminovou desku. I zde je nezbytné ekonomické porovnání.
Z dosavadních parametrických studií vyplývá, že alternativa a)
se jeví jako nejvíce nákladná.
Pro konkrétní zatěžovací poměry se výpočtem zjištěné zkosení porovnává s odpovídajícím kritériem. Nevyhoví-li navrhovaná skladba samotné podlahy, musí být zlepšeno podloží. Na
základě výpočtu lze zjistit zatížitelnost podlahy pro danou
skladbu a geologické podmínky podloží. Při tomto přístupu je
důležitá spolupráce projektanta a uživatele. Zhusta se totiž
stává, že požadavky na zkosení podlahy ani zdaleka neodpovídají skutečným podmínkám provozu, a to v obou směrech
– podlaha může být navržena příliš konzervativně, ale i příliš
odvážně. Z velikostí deformačních zón vyplývají i požadavky
na inženýrsko-geologický průzkum podloží pod průmyslovou
podlahou.
Pod každou podlahovou deskou se nachází podsyp z inertního
materiálu (písek, štěrkopísek) zhutněný na předepsanou hodnotu Edef,2. Současně musí být dodržena ještě hodnota parametru n = Edef,2 / Edef,1 , která pro podloží podlah nesmí být větší než 2,1 (pod podlahovou deskou). Jde o přísný požadavek,
který je však zcela odůvodněn dynamickou povahou zatížení
průmyslových podlah v provozu.
2. Možnosti zlepšení podloží
4. Nosná vrstva betonových podlah
2.1 Výměna podloží (zvětšení mocnosti podsypu pod
podlahovou deskou – v rozsahu deformační zóny)
4.1 Tuhost podsypu pod podlahovou deskou
Jde o nejčastější úpravu, kdy se zajišťuje jednak dostatečná
tuhost podsypu pod podlahou, jednak hodnoty zkosení s ohledem na skutečné zatížení podlahy (geometrie a intenzita). První
vyplývá z požadavků zhotovitelů podlah a nejčastěji je definována hodnotou Edef,2 (ČSN 73 1006, příloha C) jako modul deformace zjištěný z druhé zatěžovací větve statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu míry zhutnění. Požadují se zpravidla hodnoty
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
3. Zkoušky zhutnění
Tuhost je hodnocena podle velikosti modulu deformace z druhé
větve zatížení E Edef,2, ale v souladu s ČSN 72 1006 musí být
splněno i další kritérium, a to: n = Edef,2 / Edef,2 ≤ 2,1, pokud
zvláštními podmínkami není stanoveno jinak. Požadované hodnoty lze docílit pouze s kvalitními písky a štěrkopísky S1, S2,
G1, G2 a někdy i G3 jako materiálu pro přechod od neúnosného podloží (tvořeného například jíly a hlínami) k pláni pod
vyztuženou betonovou deskou podlahy.
33
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Při návrhu se musí brát do úvahy skutečné vlastnosti povrchu hlinitých a jílových zemin v době realizace podsypu pod
podlahovou deskou. Poškození pláně soudržných zemin často
vyžaduje jejich výměnu za kvalitní podsyp, případně stabilizaci
vápnem nebo cementem. Tyto úpravy však pro větší intenzity
zatížení a šířky zatěžované plochy samy o sobě nevyhoví a musí
se přikročit ke zlepšení podloží různými metodami. Při návrhu
mocnosti podsypu se velmi osvědčuje poznatek, že mocnost
0,1 m kvalitního podsypu z materiálů S1, S2, G1 a G2 může
vyvolat přírůstek  Edef,2 od 8 do 12 MPa.
5.1 Dokumentace z realizace stavby
Součástí realizační projektové dokumentace je i soubor zkoušek, kterými je dokumentována kvalita stavby a soulad s požadavky projektu.
Zpravidla se požaduje zkouška zhutnění zatěžovací deskou na
každých 500 až 1000 m3 podsypového materiálu (vyztužená
zeminová deska), ve stejné frekvenci také zkoušky zrnitosti; pro
zkoušky zhutnění jsou vhodnější zatěžovací desky s plochou
0,1 m2. Pro běžné násypové materiály se požaduje 1 zkouška
zhutnění na 1000 až 2500 m2.
4.2 Vyztužená zeminová deska
Mocnost zeminové desky je dána:
a) výpočtem, například v závislosti na zatížení, síti pilířů a jejich
únosnosti a dalších výpočtových parametrech
b) podle vlastností soudržných zemin v podloží zeminové desky.
Většinou se mocnost pohybuje od 0,6 do 1,1 m.
Na přechodu zhutněného podsypu a původní zeminy je výztužný prvek, a to výztužná geotextilie, výztužné geomříže popřípadě lze vytvořit i vícevrstvý systém při větší tloušťce zeminové
desky. Do této vrstvy se zpravidla umístí i hydroizolace. Tím se
podstatně zlepší tepelně technické vlastnosti podlahy.
5. Geotechnický průzkum pro podlahy
Průzkumem se musí odpovědět na tyto otázky:
1) litologické složení zemin v podloží,
2) jejich konzistence/stav ulehlosti,
3) pevnostní a přetvárné charakteristiky v rozsahu 1,5 násobku největší deformační zóny zjištěné orientačním výpočtem
(plocha a intenzita zatížení), zpravidla postačí hloubka 5 až
8 m pod budoucí podlahou,
4) hladina podzemní vody a její pohyb,
5) existence objemově nestálých zemin v podloží podlahy, a to
celá jejich mocnost, protože jde o zeminy zcela nevhodné
jako podloží podlah.
Objemově nestálé zeminy mění svůj objem při stálém zatížení
například při působení vibrací (neulehlé písky a štěrkopísky),
nebo při změně vlhkosti („prosedavé“ spraše, nezhutňované
násypy zejména ze soudržných zemin, násypy ze soudržných
zemin zhutňovaných na suché straně, kdy rozdíl vlhkosti při
zhutnění w a optimální vlhkosti wopt,PS byl: wopt,PS – w ≥ + 3 %).
Změna vlhkosti totiž musí nastat vždy, i když je hladina podzemní vody hluboko pod podlahou. Dochází totiž k neustálému výparu, který je konstrukcí podlahy zamezen. Na rubu konstrukce podlahy dochází ke kondenzaci těchto par (bez ohledu
na kondenzační teplotu) a kapky vody stékají zpět, sytí zeminy
v podloží, zvětšují jejich vlhkost a startují procesy objemových
změn.
Z průzkumných metod se osvědčují:
a) průzkumné vrty s odběrem poloporušených a neporušených
vzorků s laboratorním stanovením jejich pevnostních a deformačních charakteristik,
b) metody penetračního průzkumu, zejména statické penetrace s měřením odporu na hrotu a plášti sondy a s měřením
objemové hmotnosti a vlhkost zemin v podloží,
c) geofyzikální metody (georadar, VES – vertikální elektrické
sondování, DEMP – dipólové elektromagnetické profilování
34
6. Požadavky na beton podlahové desky
6.1 Kamenivo
Z hlediska trvanlivosti betonu a technologie zpracování čerstvého betonu je důležité, aby kamenivo neobsahovalo látky,
které způsobují ve styku s cementovým tmelem nežádoucí
objemové změny, vedoucí k vnitřnímu napětí, a tím porušování
struktury betonu, což může způsobit pokles pevností betonu.
Rovněž nepřípustný je obsah látek, které nepříznivě ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí cementového tmele nebo snižují soudržnost betonu s ocelí (jemné jílové příměsi) a organické příměsi
např. zbytky dřeva či uhlí. Pro trvanlivost betonu je důležité,
aby kamenivo nemělo součásti slučující se s cementem v látky nestálé, netvrdnoucí, rozpínavé, nebo snižující přilnavost
cementového tmele ke kamenivu. Škodlivé příměsi jsou např.
jíly, břidlice, slídu, živce, uhlí (zejména hnědé), kyzy (pyrity
FeS2) nebo dokonce škodlivé soli (sírany) a kyseliny zanesené
odpadními vodami.
Z praxe jsou známy i případy, kdy došlo k znečištění kameniva během jeho transportu, kdy nákladní automobily převážely na zpáteční cestě hnědé uhlí. Zbytky uhlí byly smíchány s
kamenivem a poté zamíchány do betonu. Po uložení betonu
došlo v průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu k nabobtnání zrn uhlí
a k lokálnímu odstřelování zažehlené horní vrstvičky cementového tmele případně vsypu v místě zrna uhlí. Pro betonáže
venkovních ploch vystavených působení vnějších klimatických
podmínek je nutná mrazuvzdornost hrubého kameniva a vyloučení alkalicko křemičité reakce. Opět uvádíme příklad z praxe,
kdy pro betonáž desky zimního stadionu bylo použito drobné
kamenivo s vysokým obsahem živců a slídy a velmi záhy došlo
opět k lokálním poruchám v místě těchto zrn. V zimním období je nutné, aby kamenivo neobsahovalo zbytky ledu či zmrzlé hroudy hlavně drobného kameniva. Opět příklad vzniklých
poruch, kdy betonáž probíhala za teplot okolo –15 °C, při
výrobě betonu bylo použito kamenivo se zbytky ledu a zmrazky. I když byla používána teplá záměsová voda nedošlo během
míchání a dopravy k dokonalému rozpuštění ledu. Beton byl
ukládán do podlahy temperované uzavřené haly (vnitřní teplota
okolo +15 °C. V době tuhnutí betonu došlo k rozpouštění ledu
a zmrazků kameniva a lokálnímu nadbytku vody v místě tání.
Vlivem relativně vysoké okolní teploty a nízké teploty uloženého
betonu (velký tepelný gradient) docházelo k lokálnímu odchodu
vznikajících vodních par a tím k odtržení horní vrstvičky zažehleného vsypu, který vytvářel vůči vodním parám málo propustnou membránu. Takto vznikly tisíce malých puchýřů o průměru
10 až 50 mm, které zcela znehodnotily finální úpravu podlahy
s křemičitým vsypem.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
6.2 Granulometrie, čáry zrnitosti
Kamenivo pro výrobu hutných betonů musí mít dostatečně
čistý povrch, vhodný tvar zrna, dostatečnou pevnost v tlaku
(100 a více MPa) a vhodnou granulometrii tj. velikost zrn. Pro
průmyslové podlahy je výhodné používat větší podíl zrn větších
než 8 mm z důvodů snížení objemu cementového tmele a tím i
objemových změn betonu. Z tohoto důvodu je vhodnější používat pro mísení dílčích frakcí rovnici EMPA 1 s úpravami v rozmezí 4 až 11 mm a snížením podílu frakce 4–8 mm.
Doporučované plynulé křivky zrnitosti určují jednoznačně
množství drobného a hrubého kameniva. Toto není vždy
nejvhodnější řešení neboť množství drobného kameniva se má
přizpůsobovat okolnostem dopravy, způsobu a prostředkům
zhutňování, drsnosti povrchů hrubého kameniva, největší velikosti zrn, tvarovému indexu, konzistenci atd. Směsi kameniva s
přetržitou křivkou zrnitostí, v níž některé frakce chybí poskytují
betony hutnější i pevnější, jsou-li vynechána zrna střední velikosti. Jejich vlastní hutnost bývá 0,8 i 0,9, kdežto směsi plynulé mívají hutnost pouze 0,65 až 0,70. Z toho vyplývá, že pro
dosažení stejné pevnosti je potřeba nižší dávky cementu. Toto
může mimo jiné i pozitivně ovlivňovat hodnoty smršťování betonových podlah. Vadou přetržité křivky zrnitosti je horší zpracovatelnost a vyžaduje užití účinnějších zhutňovacích prostředků.
Jsou velmi citlivé na změny vodního součinitele i malé rozdíly
v dávce vody mohou změnit zpracovatelnost či se beton může
rozměšovat.
6.3 Plastifikátory a superplastifikátory
Současná technologie transportbetonu se bez plastifikačních
přísad vlastně neobejde a betony tříd vyšších jako C 16/20 se
pro konzistence stupně S3 až S4 vyrábí s různými typy plastifikačních přísad. Technologie tzv. samozhutnitelných betonů
(SCC) se bez velmi účinných superplastifikačních přísad nedá
vlastně vůbec vyrobit. Betony pro podlahy se rovněž ve většině případů vyrábí s použitím plastifikačních přísad. Někdy
se objevují obavy, že při kombinaci s různými typy vsypů či
potěrů upravujících povrch podlah mohou plastifikační přísady
způsobit vady na površích podlah. Jedná se zejména o lokální
odlupování vsypů či vznik malých vypouklých kráterů. Toto se
dává za vinu vznikajícím plynům z některých typů plastifikačních přísad. V drtivé míře tato obava není oprávněná. Na druhé
straně je ovšem pravda, že některé typy přísad např. ligninsulfonany nebo polykarboxyláty mohou způsobovat napěnění
betonu. Tento negativní jev vzniká např. při nadměrně dlouhém
míchání, dlouhém transportu v autodomíchávači či přehutnění čerstvého betonu. V tomto případě pak můžou na povrchu
zažehlovaného betonu vzniknout vady. Obavy z nekompability
cementových vsypů a plastifikačních přísad v betonu jsou tedy
při dodržení základních technologických zásad neoprávněné.
Při použití plastifikačních přísad je ovšem nutné znát jejich
vlastnosti a dopady na vlastnosti čerstvých i zatvrdlých betonů.
Je nutné vědět, že např. lignisulfonáty retardují doby tuhnutí a
tvrdnutí a tudíž je výhodné je používat za vysokých teplot při letních betonážích, ale je velmi nevhodné je používat při nízkých
teplotách (pod 10°C), kdy výrazně prodlouží doby vhodné pro
nasazení rotačních hladiček. Může nastat situace, kdy uložená plocha betonu začne tvrdnout po delší době a v podstatě
najednou v krátkém čase a nestačí se pak včas celá plocha
zažehlit. Plastifikátory na bázi melaminů vytváří betony náchylné k odlučování vody na povrchu (pocení betonu) a jsou silně
tixotropní takže obtížněji rozprostíratelné a zhutnitelné. Jako
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
nejvhodnější se tudíž jeví používat přísady na bázi naftalenů,
které nemají výrazné doprovodné účinky (retardace, akcelerace, provzdušnění atd.) ani při výrazném předávkování.
6.4 Provzdušňovací přísady
Pro betonáž podlah je vhodné použití provzdušňovacích přísad
jen pro venkovní plochy, které jsou navíc v zimě ošetřovány chemickými posypy. Užití např. pro betonáž ploch v zimních stadionech se nejeví jako účelné, neboť počet zmrazovacích cyklů je
během provozování velmi malý. Nebezpečí vzniká i při použití
provzdušněných betonů v letních měsících při dlouhotrvajících
transportech. Dochází k napěňování betonu s póry většími než
mají účelnou funkci při provzdušňování (okolo 1 mm a více). Při
ukládání betonu a zhutňování vibrační latí se na povrch vytlačí
vrstva napěněného cementového tmele (cca 1 až 4 mm), která
má výrazně horší vlastnosti a při aplikaci vsypu není zaručena
jeho dobrá přídržnost k betonu. Vzniká velmi porézní vrstvička,
která je rotačními hladičkami vytlačena na povrch a mnohdy
se již při samotném zatáčení povrchů odtrhuje za lopatkami
od horní vrstvy betonu. Po vyzrání dochází velmi často k plošné
delaminaci vrstvičky vsypu či velmi četnému vzniku divokých
nerozevřených trhlinek tzv. fajáns. V těchto místech pak často
při silnějším provozu např. pojezdy kol dojde k rozlámání a odtržení vsypu v tloušťce cca 3 mm.
6.5 Příměsi do betonu
Příměsi jsou většinou práškovité látky přidávané do čerstvého
betonu za účelem zlepšení některých vlastností. Podle ČSN EN
206 – 1 se dělí se na:
a) inertní příměsi (typ I)
b) aktivní příměsi (pucolány nebo latentně hydraulické látky typ
II)
Příměsi se přidávají v takovém množství, které nepříznivě neovlivní vlastnosti betonu, zejména jeho trvanlivost. Užití příměsí
do betonu má jednak příznivé ekonomické dopady vzhledem
k ceně betonu, ale můžou i pozitivně ovlivňovat výsledné vlastnosti betonu. Některé typy příměsí mohou výrazně přispět
např. ke zvýšení trvanlivosti při provozu podlah vystavených
působení chemicky agresivních prostředí či působení tlakové
vody. Zlepšení vodotěsnosti se dá ovlivnit vybranými příměsemi
při zajištění hodnot objemových změn v rozumné míře. Toto je
možné úspěšně využít při betonáži tzv. bílých van.
6.6 Vliv času a teploty na konečné vlastnosti betonů
0ptimální počáteční teploty při uložení betonu jsou mezi +15
a +25 °C. Teploty nízké, ale ještě nad bodem mrazu, +1 až
+5 °C, hydrataci velmi prodlužují, takže pevnosti rostou velmi
pomalu. Pro praxi je důležité, že těsně nad bodem mrazu počíná tuhnutí za dobu třikrát až devětkrát delší než při +20 °C
a končí teprve za dobu 3 až 6 krát delší než při teplotě normální. Nedokončené tuhnutí se mrazem prakticky zastavuje, ale
po dosažení teplot nad 5 °C pokračuje. Nenapravitelné je však
zmrznutí v době počínajícího tuhnutí po zvýšení teplot se beton
mrazem nakypřený rozpadává.
Počátek tuhnutí se při teplotách nad 30 °C výrazně zkracuje
až na polovinu času platného při teplotě 20 °C, takže musíme
přihlížet k zrychlení tuhnutí v letních měsících, ale i při používání horkých cementů. Teploty dodávaných cementů mohou
dosahovat v letních měsících až 90 °C. Toto může způsobit
nejen zvýšení rychlosti hydratace, ale vznikají další doprovodné
35
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
jevy jako vznik hrudek cementu, které se nerozmíchají a mohou
způsobit problémy na leštěných površích podlah.
6.7 Vliv vody na tvrdnutí betonu
Smícháním cementu s vodou vzniká cementová kaše, která
přechází koloidním stavem do gelové formy, která se časem
stabilizuje až ztvrdne v cementový kámen. Vlastnosti cementu
jsou jen jedním faktorem tvořícího se cementového kamene,
protože druhým faktorem tj. vodou a podmínkami hydratace
se tyto vlastnosti vyvíjejí do dalšího produktu, tj. cementového kamene. Voda je tedy jedním z rozhodujících činitelů při
tvoření vlastností zatvrdlého betonu i malty. Stoupající množství vody nad optimum při chemicko-fyzikálním pochodu v cementové kaši způsobuje, že zpracovatelnost betonu se mění
(měkčí konzistence), až může nastat rozmísení. Naopak se
snižováním množství vody nastává při daných poměrech zpracování zhoršení zhutnitelnosti a tím zhoršení homogenní struktury betonu, takže oba extrémy, tj. přebytek i nedostatek vody,
snižují kvalitu betonu. Nepříznivý účinek zvýšeného množství
vody se může vysvětlit tak, že krystalizaci zabraňuje tloušťka
vodní vrstvičky, která je mezi jednotlivými krystaly vzniklými z
přesycených roztoků. Přebytečná voda od sebe oddálí jednotlivá zrna cementu, takže spojení zrn cementu, jako i spojení s
kamennými součástmi se časově oddálí a tím vzniká zpomalení tuhnutí.
Při odpaření nevázané vody zůstávají v betonu póry a kapiláry
vytvořené unikající vodou. Pomalým odpařováním se zmenšuje
i vrstvička vody mezi krystalky, které se k sobě přibližují a nastává tak i nadměrné smršťování, neboť beton jeví snahu více
se zhutnit. Když smršťování překročí určitou míru, může nastat
i lokální porušení vazby krystalických srůstů.
Beton v díle bývá zřídka v době tuhnutí zcela ponořen ve vodě.
Proto i při vlhčení jeho povrchu dochází k úbytku vlhkosti.
Pokračující hydratací nastává zmenšování objemu hydratačních produktů a vytvoření volné hladiny v kapilárách za vniku
kapilárních sil deformujících ještě plastické stěny kapilár, takže
nastává smršťování z vysychání betonu.
Termické vlastnosti kameniva a cementu musí vždy být (pokud
je možné) co nejméně rozdílné co do absolutní hodnoty, aby
při změně teplot nenastala napětí na styku obou složek, které
by způsobily porušení soudržnosti.Proto kamenivo musí vykazovat dostatečně vysoký součinitel tepelné roztažnosti a takový povrch, aby byla možná přilnavost zatvrdlého cementového
kamene.
Cement má mít nízký součinitel tepelné roztažnosti, malé smršťování, velkou pevnost v tahu a velkou přilnavost. Trvanlivost
betonu za nízkých teplot je o to menší, čím je větší smršťování
použitého cementu a čím vyšší je teplota při umístění a tvrdnutí
betonu.
6.9 Objemové změny betonů
6.9.1 Smršťování betonu
Podstata smršťování není jednoduchá, neboť vedle kapilárních
jevů působí úbytek vody v krystalové mřížce, migrace vlhkosti
mezi různě velikými kapilárami, podle napětí vodních par okolního prostředí. Současně působí napětí na rozhraní cementový
kámen a povrch kameniva. Experimentálně bylo ověřeno, že
cementový kámen zpočátku tvrdnutí stlačuje povrch kameni36
va silou v radiálním směru. Předpokládá se snížení hutnosti
cementového kamene na povrchu kameniva. Vlivem kapilárních
sil dochází ke smršťování cementového kamene a stlačování
povrchu zrn kameniva. Inflexní bod této závislosti zhruba odpovídá změně pružné deformace na trvalou-plastickou. Zmenšení
deformace na povrchu zrn kameniva nejen snižuje smrštění,
ale také zvyšuje mechanické vlastnosti betonu. Smrštění betonu je ovlivňováno technologickými faktory:
a) pórovitost cementového kamene a jeho vlastnosti
b) složení betonu,
c) rozměr a tvar betonové konstrukce a její vyztužení,
d) vnější podmínky (teplota a vlhkost) a čas.
Smrštění cementového kamene je vyvoláno fyzikálně-chemickými pochody a rozdělujeme je na:
6.9.2 Vlhkostní smršťování
Vlhkostní smršťování, které je způsobené migrací vlhkostí
v kapilárách. Migrace vlhkosti souvisí s kapilární pórovitostí
a relativní vlhkostí vnějšího prostředí. Odpařování vody z kapilár probíhá do doby vytvoření rovnováhy mezi vlhkostí vzduchu
a vlhkostí cementového kamene. Významně ovlivňují smrštění
jemné kapiláry s velikostí 0,36 až 0,5 nm.
Zvlhčování a vysušování pórovité struktury cementového kamene je příčinou reversibilního smršťování, které představuje asi
2/3 celkového smrštění cementového kamene způsobené migrací vlhkosti. Vlhkostní smrštění může být až 2,5 mm.m–1.
6.9.3 Hydratační smršťování
Hydratační smršťování je vyvoláno hydratací slínkových minerálů, které je doprovázeno objemovými změnami. Dochází
ke zmenšování objemu systému (cement + voda) při současném zvětšování objemu tuhé fáze (z 1 cm3 cementu se vytvoří
2,2 cm3 gelu). Hydratace probíhá postupně a hydratační
smrštění je časově závislé na stupni hydratace. Toto smrštění
je větší u cementů s vyšším měrným povrchem. Hydratační
smrštění za 40 až 50 dnů bývá 0,2 mm.m–1.
Karbonatační smršťování vzniká v důsledku karbonatace
cementového kamene v dlouhodobé časové závislosti, kdy
CaO + CO2 ≥ CaC03. Vyskytuje se na povrchu betonu při styku
se vzduchem obsahujícím CO2 (běžně 0,03 % obj.). Časovým
měřítkem jsou roky a nabývá hodnot 0,7 až 1,0 mm.m–1.
6.9.4 Vlhkostní smršťování
Objemové změny vznikající v době od uložení do doby cca 21
dní, výrazně ovlivňují spolehlivost betonových konstrukcí, neboť
vzniká množství vad, které mají původ již v projektové činnosti.
První vznik poruch vzniká již v čerstvém stavu ihned po uložení
a zhutnění betonu v tuhnoucím čerstvém betonu, tedy v amorfní hmotě, která se ještě neřídí zákony pevných látek. Poruchy
vznikající v tomto případě se týkají povrchů betonu a příčinou je
plastické smršťování pl a plastické sedání Spl, která mají původ
ve složení betonů, ve způsobu zhutňování a hlavně v ošetřování. Na povrchu betonových konstrukcí mohou vznikat trhliny
jak od plastického smršťování, tak plastického sedání. Probíhají
současně, účinky se projevují při rozdílných tloušťkách průřezů
nebo v místě nad uloženou výztuží. Poruchy od obou jevů vznikají v době od 15 min do cca 8 hod po zhutnění betonu. Na
povrchu velmi úzké, ale po odbroušení povrchu dosahují šířky
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
až 3 mm, mají nepravidelný tvar a jejich hloubka může být až
80 mm.
Beton při uložení musí mít přiměřený obsah vody a teplotu
a musí se zabránit velmi rychlému odpařování vody z povrchu
směsi, aby se nebezpečí vlivu plastického sedání snížilo. Zdroje
plastického smršťování a plastického sedání jsou obdobné,
i když jejich mechanismus je rozdílný. V případě plastického
smršťování jde o poruchy, které jsou způsobeny vodorovným
přetvořením vzniklým od rychlého vysychání uloženého betonu (Obr. 1a), který je ve stadiu tuhnutí, ale je ještě plastický
a nemůže přenášet žádná tahová a smyková napětí. Při plastickém sedání jde o neschopnost čerstvého betonu přenášet
tahová a smyková napětí, vznikající od rozdílu ve svislých deformacích, které vznikají transportem nadbytečné záměsové vody
k povrchu zhutněného betonu a následným odpařováním (obr.
1b).
a) Princip plastického smršťování
b) Princip plastické sedání
Obr. 1 Princip plastického smršťování a sedání
Plastické smršťování je výrazně ovlivněno velikostí vodního součinitele a na teplotách při ukládání čerstvého betonu.
Vysoký vodní součinitel w a tím nadbytečná dávka záměsové
vody vede vlivem následného odpařování vody k výraznému
zmenšení objemu v době tuhnutí betonu a tím ke vzniku trhlin. Tento jev negativněji ovlivňuje více vítr než teplota prostředí. Proto je nutné udržovat povrch betonu ve vlhkém stavu a
zabránit rychlému odpařování vody z povrchu betonu (aplikace
nástřiků na povrch čerstvého betonu, které zabrání rychlému
odpařování vody).
Vznik plastického sedání ovlivňuje hodnota vodního součinitele a hutnost uloženého betonu. Hodnoty velikosti plastického
sedání lze jen odhadovat ze zkušeností. Významný vliv mají
rozdílné tloušťky uložených vrstev. Beton nedozrává v celém
průřezu vlivem rozdílných teplot, rychlosti odchodu nadbytečné
vody a vlivem vývinu hydratačního tepla stejně rychle, což vede
ke vzniku rozdílných tahových napětí a tím k různé napjatosti
po výšce průřezu.
Plastické sedání je důsledkem vzájemného relativního pohybu cementového tmele a kameniva ve zhutněnéném betonu a
přispívá ke zvýraznění trhlin od plastického smršťování, anebo
je způsobuje a nelze je vzájemně od sebe oddělit. U deskových
nevyztužených konstrukcí, u kterých se výška průřezu nemění,
klesne povrch betonu v celém rozsahu rovnoměrně a nedochází k žádným viditelným změnám. Vliv diferenciálního plastického sedání se projeví, když se tloušťky průřezu mění, a to buď
deformací povrchu nebo vznikem trhlin. U konstrukcí s horní
výztuží se vytváří trhliny, které většinou pokračují i pod výztuží,
kterou obejdou.
Dalším typem objemových změn, které mají vliv na kvalitu betonu je tzv. autogenní smršťování, i když vlhkost povrchu prvku
zůstává konstantní. Autogenní smršťování je způsobeno chewww.tzbportal.sk/stavebnictvo
mickým smršťováním, které je způsobeno tím, že objem složek,
které vstoupily do procesu hydratace je po hydrataci menší než
objem složek před hydratací a dále vnitřním vysycháním, které
závisí na tom, jak intenzivně může voda prostupovat po výšce
uloženého průřezu. Autogenní smršťování spolu s vývojem hydratačního tepla cementu rozhoduje o velikosti tahových napětí
v průřezu. Autogenní smršťování probíhá dlouhou dobu, nejvyšší nárůst je v cca 7 dnech a dosahuje v závislosti na vodním
součiniteli hodnot až 0,9.10–3 mm.
6.10 Vliv změn teplot a vlhkosti na vlastnosti betonů
Za vyšší teploty pro zrání betonu se považují teploty nad 30 °C.
Vyšší teplota urychluje hydrataci cementu a ovlivňuje charakter
pórovité struktury vznikajícího cementového kamene. Rozsah
a velikost vznikajících pórů závisí rovněž na obsahu vody
a vzduchových pórů. Voda a vzduch se zvyšováním teploty rozdílně roztahují, a tak vznikají napětí, která můžou být příčinou
vzniku trhlin. Vlivem rozdílných teplot uvnitř a na povrchu průřezu betonu migruje vlhkost v kapilárních pórech, vzniká nerovnoměrné rozdělení vody v průřezu a tím k rozdílné rychlosti
a stavu hydratace. Proces změn teplot betonu je doprovázen
teplotní roztažností, která při rozdílných součinitelích teplotní
roztažnosti složek betonu může ovlivňuje homogenitu betonu.
Urychleným hydratačním procesem při teplotách nad 60 °C se
ve struktuře cementového kamene tvoří hrubší krystaly hydratačních novotvarů, snižuje se jejich měrný povrch, a tím se snižuje fyzikální vazba v mikrostruktuře, vzrůstá počet poruch ve
výstavbě hydrosilikátového skeletu. S rostoucí teplotou klesá
podíl pórů menších než 10–7 m, tím se snižuje počet kontaktů
mezi vláknitými C-S-H – produkty hydratace, které jsou nositeli
pevnosti cementového kamene, čímž se snižují konečné pevnosti betonu.
Tvorbu tuhé struktury při vyšších teplotách může ovlivnit i typ
kameniva. Negativně mohou působit drcené vápence, které
nad 60 °C vlivem rozdílných teplotních roztažností porušují
vytvořené hydráty a celkově snižují pevnosti betonu. Pozitivně
působí vysokopecní struska a popílek, u nichž se výrazněji projeví latentně hydraulické vlastnosti a zvyšuje se soudržnost
cementového kamene s povrchem zrn kameniva.
Odpařování vody z povrchu betonu je velmi intenzivní, např. při
50 °C a nízké relativní vlhkosti vzduchu se odpaří za hodinu
asi 1 kg vody na m2. Nejkritičtější je ohřev betonu ultrafialovými
paprsky, které na nechráněném povrchu betonu dokáží odpařit
až 63 % vody.
Teplotní roztažnost kameniva a ocele se mírně liší od roztažnosti cementového kamene. Lineární teplotní roztažnost
cementového kamene je cca 15.10–6 K–1, ocele 12.10–6 K–1
a kameniva 12–20.10–6 K–1, mimo vápence resp. dolomitické vápence, které mají hodnoty výrazně menší (0,9–1,8 10–6
K–1). Ideálním stavem je stejná teplotní roztažnost kameniv
všech frakcí a cementového kamene. V případě nerovnosti je
výhodnější kamenivo s vyšší teplotní roztažností než cementový
kámen, neboť se zvětšuje objem tvrdnoucího betonu, a tím se
snižuje vznikající přetlak zvětšujícího objemu vzduchu a vody.
Vyšší teplotní roztažnost cementového kamene, než kameniva,
vyvolá na povrchu kameniva tahová napětí, která mohou způsobit vznik mikrotrhlin na rozhraní cementový kámen–kamenivo (tahová napětí dosahují 1–3 MPa). Tyto negativní jevy se
37
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
projevují u betonů z některých vápencových a dolomitických
drtí, které mají až o jeden řád rozdílný součinitel teplotní roztažnosti.
6.10.1 Betonování v horkém letním počasí
Při vyšších letních teplotách dochází k rychlejšímu tuhnutí
a tvrdnutí betonu a intenzívnímu odpařování vody z povrchu
betonu, čímž mohou vznikat v betonu trhlinky. Doba zpracování
betonu se výrazně zkracuje (viz. tab. 1).
Tab. 1 Doba zpracování betonu při vyšších teplotách v minutách
TEPLOTA
KONZISTENCE F > 500 mm
20 °C
80 min
30 °C
70 min
45 °C
60 min
60 °C
30 min
6.10.2 Zimní betonáže
Za snížených teplot a za mrazu se čerstvý beton musí ukládat při určité minimální teplotě. Je to proto, že je zde ohrožení průběhu tuhnutí a při možném zmrznutí dojde k trvalému
poškození struktury se všemi špatnými následky na předpokládaných parametrech (pevnosti, vodotěsnost, obrusnost apod.).
Doporučené jsou tyto teploty čerstvého betonu při vnějších teplotách:
a) teplota vzduchu nad +5 °C – teplota čerstvého betonu se
nepředpisuje
b) teplota vzduchu +5 °C až –3 °C – teplota čerstvého betonu
nejméně +10 °C
c) teplota vzduchu pod –3 °C – teplota čerstvého betonu nejméně +12 °C
Po uložení se musí zhutněný čerstvý beton vhodnými opatřeními chránit tak, že se zaručí minimální teplota +10 °C (při
uplatnění hydratačního tepla na teplotu betonu) nejméně po
dobu 3 dnů. Jednorázové promrznutí je bez nebezpečí, dosáhlli beton alespoň 5 N/mm2.
S betonárnou je třeba při přechodných obdobích domluvit,
zda:
a) může být dodán čerstvý beton předehřátý
b) nemůže být dodán jiný druh s rychlejším nárůstem pevnosti
(s cementem 42,5 R a vyšší), aby se rychleji dosáhlo pevnosti 5 N/mm2.
Všechna tepelně izolační opatření k ochraně povrchu musí být
předem naplánována s ohledem na velikost betonové části,
použitý druh cementu a jeho pevnost, vodní součinitel, a musí
být zajištěna. Zvláště nebezpečné je rychlé chladnutí u deskových konstrukcí, neboť může dojít při rychlém chladnutí do 3
dnů k povrchovému natržení v důsledku tepelného rozdílu mezi
povrchem desky a jádrem. Vzniklá trhlinka pak postupně prostupuje celým průřezem.
Z hlediska klimatu rozlišujeme počasí se silnými mrazy (<
–10°C) a dlouhým mrazivým obdobím a počasí s krátce trvajícími mrazy (0°C až –10°C). V prvním případě je nutno vedle
aktivní ochrany provádět ještě intenzivní pasivní ochranu beto38
nové konstrukce. V druhém případě postačují aktivní metody
ochrany a chránit beton před ztrátami hydratačního tepla.
Příčiny problémů zimního betonování:
a) Zpomalený vývoj pevnosti betonu. Hydratace se výrazně zpomaluje při teplotě nižší než +5°C a při teplotách pod 0°C se
téměř zastavuje. S tím souvisí i nabývání pevnosti betonu.
b) Tvorba ledu ve struktuře betonu. Objem vody přechodem do
tuhého skupenství se zvětšuje o 9 %. Tím se vytváří v pórové
mikrostruktuře hydraulický tlak a nemá-li beton dostatečnou
pevnost, dochází vlivem napětí v tahu k místnímu porušení
struktury betonu. Proto je třeba beton v ranném období tvrdnutí chránit, než dosáhne minimální pevnosti (zmrazovací
pevnost) hodnoty 5 MPa.
Tato minimální pevnost je nedostatečná pro vícenásobné zmrazování a rozmrazování, neboť vzniklé mikrotrhlinky se opakovaným zmrazováním rozšiřují i prodlužují a po několika cyklech
nastává viditelné porušení betonu. Vliv záporných teplot na
kvalitu betonové konstrukce lze rozdělit na tři časová období
podle vzrůstající pevnosti betonu RB:
a) RB≤; 0,1 MPa – hydratace prakticky ještě nezačala a při
teplotách pod bodem mrazu hydratace ustává. Zvýší-li se
později teplota nad +5°C, hydratace nerušeně pokračuje a
prakticky nedojde k porušení struktury a snížení konečných
pevností. Částice cementu se vytvořeným ledem mohou
posouvat a roztají-li krystalky ledu, zrna cementu se opět
vrátí do těsného seskupení.
b) RB = 5 MPa – působením záporných teplot a vytvořením ledu
ve struktuře betonu dojde k destrukci, poruší se struktura
cementového kamene, vzniknou trhlinky a betonová konstrukce je znehodnocena, nedosáhne požadovaných pevností ani v budoucnu.
c) Rz < RB (12 až 15 MPa). Tvrdnoucí beton může i jedenkrát
zmrznout bez výraznějšího porušení struktury nebo snížení
konečných pevností. Beton v tomto stadiu nárůstu pevnosti
však není odolný k více zmrazovacím cyklům.
Složení betonu je jednou z možností aktivní ochrany. Při betonování v zimním období je účelné zvýšit obsah cementu, použít
cementy vyšší pevnostní třídy a rychlejším vývojem hydratačního tepla, snížit vodní součinitel přísadami plastifikátorů a případně použít přísadu urychlující tvrdnutí betonu.
Zbytky ledu nebo zmrazky kameniva způsobují při tání lokální zvýšení vody v místě původního ledu. Při uzavření povrchu
podlahy (vsypy, zatočení povrchu atd.) dochází ke vzniku vysokých parciálních tlaků vodní páry v lokálních místech, které
následně způsobí po cca 12 až 24 hod lokální narušení povrchů
betonu, které se odlupují.
6.11 Ošetřování betonu
Cílem ošetřování betonu je dosažení co největší pevnosti betonu využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Je nutno omezit nežádoucí tahová
napětí ve struktuře betonu, která mohou vzniknout rychlým
vysušením povrchu betonu nebo jeho zmrznutím. Ošetřování a
ochrana povrchu betonu začíná co nejdříve po zhutnění betonu a je možné použít např. vlhké ošetřování, které zajišťuje
dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. Vysušení
povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje smršťovací trhlinky, vznikají deformace, které snižují trvanlivost betonu. Povrch
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
betonu musí být udržován vlhký nebo se musí zamezit odpařování vody z jeho povrchu např. pravidelným kropením vodou,
překrytím povrchu betonu foliemi nebo vlhkými tkaninami,
nástřikem parotěsnou látkou (většinou emulze na bázi parafinů), která vytvoří ochranný obal zamezující odpařování vody.
Množství odpařené vody z povrchu betonu závisí na povětrnostních podmínkách: teplotě a relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti větru. Množství odpařené vody lze odečíst z nomogramu na
obr. 2.
7.1 Válcovaná výztuž
Používá se pro vyztužení venkovních ploch, především z důvodů
zajištění protikorozní ochrany výztuže krycí vrstvou betonu.
Průřez se vyztužuje symetricky, při použití výztuže je třeba
věnovat pozornost zajištění polohy výztuže. Je třeba vyloučit
zatlačení podložek spodní vrstvy výztuže do hutněného podloží
a zajistit polohu horní vrstvy výztuže. Betonářskou výztuží se
dovyztužují detaily drátkobetonových podlah.
7.2 Rozptýlená výztuž
Rozptýlená kovová výztuž se používá převážně pro podlahy v interiérech. Ve směsi s betonem, vytváří pseudokompozitní materiál, který se chová pružně-plasticky (vykazuje duktilitu).
7.2.1 Ocelová vlákna
Použití technologie ocelových vláken v betonovém kompozitu
přináší nejenom vyšší užitné hodnoty ale i zcela odlišné mechanické vlastnosti betonu oproti betonu prostému či jinak vyztuženému, a to jak v prvních hodinách tuhnutí, tak i po vytvrdnutí betonu, kdy jsou již vlákna pevně zakotvena a je zaručena
jejich maximální účinnost. Drátkobetony s ocelovými vlákna
mají schopnost přenášet vyšší ohybové momenty než betony
prosté a jejich statická účinnost se projevuje v celém profilu
průřezu oproti klasickému vyztužení.
Obr. 2 Odpařování vody z povrchu betonu v závislosti na počasí.
7.2.2 Nekovová vlákna
Nekovová vlákna slouží k regulaci objemových změn v počátečních stádiích tuhnutí a tvrdnutí betonu. Některá vlákna vykazují
při zkouškách duktilitu, která je však výrazně nižší, než u vláken kovových. Tato vlákna se také používají ke zvýšení požární
odolnosti. Vlákna se používají pro omezení vzniku trhlin v počátečním stádiu tvrdnutí betonu. Vylepšují mrazuvzdornost a chemickou odolnost betonu a zmírňují rychlost karbonatace.
8. Pracovní a dilatační spáry
Praktické rady pro ošetřování betonu podle povětrnostních
podmínek:
1. Běžné počasí s teplotou 20 ± 5 °C, relativní vlhkostí nad 50
%, střední sluneční svit nebo střední vítr. Po dobu tuhnutí asi
12 až 24 hodin, zakrýt povrch betonu nepropustnou textilní
tkaninou. Při tvrdnutí betonu udržovat povrch vlhký nejméně
3 dny nebo nastříkat parotěsným nástřikem.
2. Horké počasí s teplotami nad 25 °C, relativní vlhkostí do
50 %, s intenzivním slunečním svitem nebo větrným počasím. Doba ošetřování nejméně 4–7 dnů, ploché desky až 14
dnů, min. 10 dnů postříkávat mlhovinou vody.
3. Studené a vlhké počasí s teplotami kolem 15°C, vysokou
relativní vlhkostí vzduchu (cp > 0,8), slunce nesvítí a je většinou bezvětří. Po dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu po dobu
nejméně 3 dnů zakrýt povrch foliemi nebo provést nástřik
povrchu parotěsnou látkou.
4. Mrazivé počasí s teplotami +5 až –5°C. Doba teplotního ošetřování min. týden, beton ihned po betonáži zakrýt a udržovat teplotu betonu nad +5°C.
7. Výztuž
Pro vyztužování betonových průmyslových podlah se používá:
a) betonářská výztuž válcovaná
b) rozptýlená vlákna kovová, nekovová
Každá z uvedených výztuží má při použití své výhody a nevýhody.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Pracovní spáry od sebe navzájem oddělují jednotlivé pracovní
úseky. Obvykle bývají umístěny v modulových osách. U regálových skladů se pracovní spáry umisťují na začátku regálových
uliček. Pracovní spáry bývají od sebe vzdáleny až 50 m, jsou
opatřeny kluznými trny a vytváří se pomocí kovových bočnic. Na
jejich vytvoření je možné také použít kovové profily (), které potom zůstávají součástí podlahové desky. Pracovní spáry
jsou opatřeny dilatačními přechody, které umožňují překlenout
poměrně velké rozevření spár. Při osazování dilatačních přechodů je třeba při betonáži zajistit naprostou rovinnost přechodu a okolní podlahy, aby se předešlo výtlukům od dopravy.
Dilatační spáry jsou řezané buď diamantovými kotouči s výplachem, hloubka řezu je do jedné třetiny výšky podlahové desky, nebo 5 mm nad výztuž. Vhodná je metoda řezání Soff-cut,
při které se přistupuje k řezání hned po leštění, nepoužívá se
výplach a řezný kotouč má opačný chod. Obvyklá vzdálenost
dilatačních spár je od 6 do 10 m, poměr stran je buď čtvercový, nebo obdélníkový. Bezpečný poměr obdélníkového dělení je 1 : 1,25. K řezání se přistupuje v době kdy beton má
vhodnou pevnost, aby se zamezilo poškozování betonu v okolí
řezu. Řezané spáry se musí po řezu vyplnit vhodnými pružnými
tmely.
Zvláštní skupinu tvoří tak zvané bezesparé podlahy, které mají
pracovní spáry vzdálené 50 m a nejsou řezány dilatační spáry.
U těchto podlah se připouští „divoké“ trhliny od smršťování.
39
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
9. Povrchy betonových podlah
Jednovrstvé povrchové úpravy – úprava povrchu probíhá současné s betonáží:
a) vsypy
b) potěry
Vícevrstvé povrchy – mezi betonáží desky a prováděním její
povrchové úpravy je nutná technologická přestávka
a) nátěry
b) samonivelační stěrky
c) hlazené stěrky
d) dlažby
9.1 Jednovrstvé povrchové úpravy
Vsypy (suchý do mokrého)
Vsypy jsou materiály pro povrchovou úpravu betonových
podlah, prováděnou současně s betonáží desky. Vsypy obsahují speciální tříděná plniva, vysokopevnostní cementy jako pojiva
a aditiva, usnadňující zapracovatelnost vsypu mechanickými
hladičkami. Vsypová vrstva na povrchu betonové desky výrazně
zvyšuje obrusuvzdornost, snižuje nasákavost a prašnost budoucí podlahy.
Vsypy se aplikují přímo na povrch betonové desky zhruba 4–6
hodin po nalití a zvibrování betonu buď ručně, nebo za pomoci
mechanizace (spreadery). Na 1 m2 připadá cca 3–5 kg suché
směsi, která po opakovaném zahlazení hladičkami vytvoří zhruba 3 mm silnou, vysoce odolnou nášlapnou vrstvu.
Pro kvalitu nášlapné vrstvy podlahy mají vliv tyto parametry:
a) tvrdost plniva
b) tvar zrn plniva, plynulá křivka zrnitosti a minimální mezerovitost
c) kvalita cementového pojiva
Podle kvality agregátu lze vsypy rozdělit :
Vsypy s křemičitým plnivem – jsou vhodně pro lehčí provozní
zátěž. Hodnota obrusu se pohybuje od 6,5 cm3/ 50 cm2 dle
DIN 52 108.
Vsypy s plnivem tvořeným směsí přírodních křemičitých písků
a syntetických slinutých oxidů nebo s příměsí korundu. Tyto vsypy jsou určena pro střední provozní zátěž, hodnota obrusu se
pohybuje do 4,5 cm3/ 50 cm2.
Literatura:
Hela, R., Klablena, P., Krátký, J., Procházka, J., Štěpánek,
P., Vácha, J.: Betonové průmyslové podlahy. Praha 2006,
Informační centrum ČKAIT, ISBN 80-86769-73-9.
Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu Výzkumného
centra CIDEAS “Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí“ (1M6840770001) financováno
MŠMT ČR a MPO ČR FR-TI2/185
Recenzent
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
ObS^¤]dOQWSagab{[g2S\0`OdS\a‰[]RS`\{
Y]\bOYb\{ hObS^¤]dOQWS agab{[g dgY]\tdO\{
^`SR]dÈSbYÝ[ \O d]\YOXÈ][ ^ZtÈbW PcR]d O a‰
c`xS\{ ^`S hObS^ZS\WS TOatR SfWabcX‰QWQV ]PXSY
b]d `SY]\Èb`c]dO\ÝQV W VWab]`WQYÝQV PcR]d OZS
WacQVÝQV\]d]abOdWSP;]Ð\]WQV^]cÐWÍ\O`†h
\Sbg^g]PXSYb]dc`xS\ÝQVOY]YPÝdO\Wc`]RW\\{
R][gPgb]d{O^O\SZ]d{PcR]dgbOY\O]PXSYbg
]PxWO\aYSX dgPOdS\]abW OR[W\Wab`Obd\S PcR]dg
\S[]Q\WQSÈY]ZgÈY†ZYgOWDa‰xOa\]abW2S\
0`OdS\ ^]\‰YO RdO cQSZS\{ QS`bWTWY]dO\{ hO
bS^¤]dOQWS agab{[g Yb]`{ a^¦°OX‰ ^]Yg\g 3B/5
"^`ScRSZS\WS3c`„^aYSV]bSQV\WQY{V]aQVdt
ZS\WO3B/Oa‰Y\W[dgRO\{3AµQS`bWTWYtbg
H
HObS^¤]dOQWS
agab{[g
B63@;ABG@=
9]\bOYb\ÝhObS^¤]dOQagab{[2S\0`OdS\
B63@;ABG@=
ϔáèÝò™ßÚì]ÝçÞáè™óÚíÞéxèïÚÜâÞáè™ìòìíhæî™
½Þ登ëÚïÞç³
● 8SR\]RcQV{a^`OQ]dO\WSOO^ZWYtQWO
● 3Y]\][WQY{dgYc`]dO\WS
● H\ÐS\WSa^]b`SPgbS^ZO\OdgYc`]dO\WSObÝ[
OX^`]RcYQWO1=
● ÅW`]YtÈYtZOTO`SP\ÝQV]RbWS°]d^`WdÝPS`SY]
\Sx\SX^]d`QV]dSX‰^`Odg
● 1S`bWTWY]dO\{ dÝ`]PYg O ]adSRxS\Ý agab{[
h]R^]dSROX‰QW^]ÐWOROdYt[3C
ÂÝĺîçæãÙâ‰qĺìÝèÝäæÝĺáòçäÙfæ”ĺëñëìhå¤ĺîĺãìçêçåĺ
ìÝèÝäæÝĺáòçäÙfæĺÞíæãÛáíĺèäæáÙĺÜçëãñĺòĺÝðèÙæÜçîÙæhàçĺ
èçäñëìñêhæíĺ½ÈË¥¾¦
B63@;;7<3@/:
9]\bOYb\ÝhObS^¤]dOQagab{[2S\0`OdS\
B63@;;7<3@/:
ÂÝĺîçæãÙâ‰qĺìÝèÝäæÝĺáòçäÙfæ”ĺëñëìhå¤ĺîĺãìçêçåĺìÝèÝäæÝĺ
áòçäÙfæĺÞíæãÛáíĺèäæáÙĺÜçëãñĺòĺåáæÝê]äæÝâĺîÙìñĺ
ëĺèçòÜw—æñåĺîä]ãæçå¦
2S\0`OdS\A9a`]ARZ](>]ZWO\Yg%&""0`ObWaZOdO>]Èb]dÝY]\bOYb^`SdtRhYO(:]UWabWQY{QS\b`c[>`WS[gaSZ\t' AdwbÝ8c`
http://stavebnehmoty.eu
40 7v=(!#%""bSZ( ""'%QOZZQS\b`c[( ""'%TOf( ""'%#"W\T].RS\P`OdS\aYeeeRS\P`OdS\aY
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ŠKOLENÍ „STAVEBNÝ DOZOR ETICS“
Rostoucí cena energií vyvolává stále vyšší nároky na minimalizaci tepelných ztrát všemi konstrukcemi
budovy. Z tohoto hlediska jsou velmi významné – výměna oken a zateplení obvodového pláště. Postupně
se zvyšují nároky na hodnotu součinitele prostupu tepla obálky budovy – zateplení.
Tento trend zvyšuje nároky na kvalitu návrhu a provedení tepelně
izolační obálky budovy – zateplení. S navyšováním tloušťky izolantu narůstá citlivost tepelných vlastností na vliv tepelných
mostů a dalších nedostatků. Jejich ponechání v běžné úrovni
neumožňuje docílit očekávaný přínos. Je logické, že zateplování
bez vad a poruch je základní podmínkou dosažení ekonomicky
příznivé návratnosti investovaných prostředků.
Právě zde může sehrát významnou roli důsledná činnost stavebního dozoru, technického dozoru investora.
Společnost STOMIX se již od svého založení opírá o výrobní strategii postavenou na kvalitních zateplovacích systémech (ETICS).
Této kvalitě podřídila nejen přísný výběr dodavatelů surovin,
výstupní kontrolu, výzkum a vývoj, nové výrobní technologie, ale
hlavně celou organizaci společnosti. V případě zateplovacích
systémů hraje důležitou roli i samotná aplikace, respektive profesionalita stavební firmy, která toto zateplování provádí. Jedná
se hlavně o odborný servis a bezplatnou pomoc při samotné
realizaci. V rámci této činnosti provádí i pravidelná školení realizačních firem, dále školení projektantů a v ne poslední řadě
i osob provádějících stavební dozor.
V rámci této aktivity proběhlo dne 9.2.2011 školení „Stavebný
dozor ETICS“ v salónku Hotelu GOLDEN ROYAL**** na Vodnej
ulici č. 8, v Košiciach. Náplň školení byla zaměřena na vlastní
výkon dozoru a širšího chápání problematiky návrhu a provádění ETICS – KZS.
Programem školení bylo:
• Stavební dozor jako součást STN 73 2901
• Základní technická pravidla
• Nejčastější chyby při realizacích ETICS
• Problematika řas a vlivy okolí na ETICS
STN 73 2901 se zabývá nejen zhotovováním vnějších tepelně
izolačních systémů, ale hovoří o kontrole jejich provádění.
Popisuje předmět kontroly v jednotlivých technologických etapách včetně popisu, kdy by se kontrola měla provádět. Stěžejní
je ustanovení, že součástí systému kontroly zhotovování ETICS
je KZP – kontrolní a zkušební plán stavby zpracovaný pro konkrétní stavbu. Tento dokument společně se stavební dokumentací je vlastně základem úspěšné kontrolní činnosti provádění
ETICS.
by měl mít investor, mnohdy v problematice zateplení neznalý,
k dispozici zkušeného odborníka. Většina vad však logicky vzniká nedodržením technologické kázně v jednotlivých základních
technologických operacích. Nedá se specifikovat jejich míra
závažnosti. V konečném důsledku mohou být závažné všechny.
• technologická operace „PŘÍPRAVA PODKLADU“
• technologická operace „LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE“
• technologická operace „KOTVENÍ HMOŽDINKAMI“
• technologická operace „PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY“
• technologická operace „PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ
ÚPRAVY“
Znalost nejčastějších konkrétních vad je určitě přínosem pro
úspěšné provádění kontroly.
S velkou pozorností se setkala část přednášky o vlivu okolí na
provedené zateplení. Problémy s ptactvem z čeledi datlovitých,
kteří z přírodního instinktu klovou do zateplených fasád , jsou
z následných dotazů účastníků, časté. Bohužel, vyloučíme-li
úmysl tohoto živočicha fyzicky zlikvidovat, zbývá, nejlépe po
poradě s ornitologem, použití elektronického plašiče, nebo opatření vedoucí ke změně působiště nenechavého ptáka. Možná
i vážnější je výskyt řasy na zateplených fasádách. Tento velmi
nenáročný organizmus využívá naší snahy o minimalizaci prostupu tepla z interiéru. To se projevuje kondenzaci vodní páry
zvláště na severních nebo neosluněných stěnách zateplených
domů. Tato kondenzace je pak základní podmínkou pro vegetaci řasy. To, že řasa působí negativně pouze z hlediska estetiky
asi nikoho neuklidní.
Informací bylo samozřejmě více. Tomu odpovídala i závěrečná
diskuse. Lze konstatovat, že účastníci semináře odcházeli spokojeni. Spokojen byl i organizátor. Společnost STOMIX získala
další partnery ve snaze o dosažení dlouhodobé životnosti svých
zateplovacích systémů. Jeden dobře zateplený dům je lepší
reklamou než pět billboardů na cestě.
Základní technická pravidla byla zpracována jako souhrn podmínek pro správný návrh a uplatnění ETICS. Specifikuje pravidla
v oblasti tepelně technického návrhu, jako i specifikace a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů.
Významnou částí školení bylo představení nejčastějších chyb při
realizacích ETICS. Problémy při aplikacích mohou již nastat při
přípravě záměru investora na provedení zateplení. Již v této fázi
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
41
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
SPOLUPRÁCA REALIZÁTORA PRIEMYSLOVÝCH
PODLÁH S DODÁVATEĽOM ČERSTVÉHO BETÓNU
Rudolf Zimen
Dobrý výsledok stavebného diela závisí od kvalitného materiálu a od kvalitne zrealizovanej práce.
Na túto tému v oblasti priemyselných podláh bolo napísaných už niekoľko príspevkov, ale len zo
strany dodávateľov betónu. Tento príspevok je o nutnej kvalitnej spolupráci medzi realizátorom
priemyslových podláh a dodávateľom čerstvého betónu z pohľadu realizátora – „podlahára“.
1 Úvod
Podlahy sú zaťažovaným konštrukčným prvkom v pozemnom
staviteľstve rôznorodou prevádzkou podľa charakteru objektu. Sú to zaťaženia statické, dynamické, chemické a asi jediný
prvok na stavbe zaťažovaný aj mechanicky. Okrem fyzikálnych
a chemických vlastností je na podlahy kladený aj vysoký dôraz
na rovinatosť a estetiku. Najdôležitejšou zložkou u väčšiny priemyslových podláh je betón. Betón je revolučným materiálom,
ktorý má už svoju dlhovekú históriu a nezastupiteľné miesto
v stavebníctve. Má výhody, akými sú napríklad jeho tvárnosť
v čerstvom stave a vynikajúce fyzikálne vlastnosti v zatvrdnutom stave. Normy riešia spracovateľnosť čerstvého betónu
a vlastnosti vytvrdnutého betónu, čo je podstatné pre výrobcov
betónu a odberateľov.
Obr. 2 Dávkovanie oceľových vlákien pomocou dávkovača a dávkovacieho pásu
Projekty priemyselných podláh sú u nás na Slovensku nedostatočné, alebo žiadne, len so svetlými výnimkami, ktoré potvrdzujú
toto pravidlo. Väčšinou sa celý proces návrhu skladby a projektu ponecháva na realizátora podláh, ktorý pri tom využíva svoje
skúsenosti a spoluprácu ďalších svojich dodávateľov materiálov. Patria medzi nich aj výrobcovia betónov. K tomu, aby mohla
fungovať dobrá spolupráca pri realizácií priemyselných podláh
medzi dodávateľom betónu a realizátorom je potrebné rešpektovať vzájomné požiadavky.
Obr. 1 Povrchová úprava hladením strojnými rotačnými hladičkami so
vsypom
Špeciálnymi odberateľmi čerstvého betónu sú realizátori priemyselných podláh, ktorí okrem dobrej spracovateľnosti a danej
kvality vytvrdnutého betónu podľa špecifikácie majú omnoho
viac nárokov ako väčšina odberateľov. Jedným zo špecifických
nárokov realizátorov podláh je „opracovateľnosť“ betónu v štádiu tuhnutia. Jedná sa o proces povrchovej úpravy hladením
strojnými rotačnými hladičkami. Pri betónovaní ostaných konštrukcií tento proces „opracovávania“ v štádiu tuhnutia odpadá.
Ďalšou takou požiadavkou je dávkovanie rozptýlenej výstuže do
betónovej zmesi, ale to už nie je len výsada podlahárov (rozptýlená výstuž má širšie uplatnenie ako len v podlahách).
42
Zo strany realizátora:
• spolupráca pri tvorbe receptúr betónových zmesí (BZ)
• výroba a transport BZ v čase a kvalite
• kontrola kvality čerstvej BZ
• vyhodnotenie spolupráce
• kontrola kvality skúšobných telies zatvrdnutého betónu
Zo strany výrobcu:
• spolupráca pri tvorbe receptúr BZ
• presná špecifikácia objednávky
• komunikácia
• kvalita realizovanej práce
• vyhodnotenie spolupráce
• včas uhradené faktúry
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
2 Presná špecifikácia objednávky realizátora
Dôležitým faktorom pre plynulú bezproblémovú betonáž
podlahovej dosky je, aby realizátor čo najpresnejšie vyšpecifikoval svoje požiadavky výrobcovi betónu v dostatočnom predstihu,
aby sa výrobca mohol dôkladne na dodávku pripraviť. Mali by to
byť tieto údaje:
• trieda betónovej zmesi a jej ďalšie špecifikácie (konzistencia, frakcia, prostredie)
• presné miesto a čas realizácie
• denné a hodinové množstvo odoberaného betónu
• dohodnúť spôsob a miesto dávkovania rozptýlenej výstuže
• zvláštne požiadavky na mimo normu stanovené skúšky
3 Výroba a transport BZ v čase a kvalite
paradoxne zatuhne skôr ako betón uložený dlho pred ním.
Realizátor sa k takto skôr tuhnúcemu betónu nemôže s hladičkami dostať, lebo pred ním je ešte pomerne mäkký betón.
Takýto stav môže byť zapríčinený dodávkou čerstvého cementu
na betonáreň, ktorý má vysokú teplotu.
Jeden z najväčších problémov, s ktorým sa stretávam a výrobcovia betónu ho nemajú tak úplne pod kontrolou, je nerovnomerná konzistencia čerstvého betónu. Faktorov ovplyvňujúcich tento stav je viacero. Napríklad zmena počasia s príchodom dažďa
pri nezakrytých skládkach štrkov a pieskov má za následok
vyšší obsah vody. Taktiež v čerstvo dovezených štrkoch a pieskoch je omnoho vyšší obsah vody, ako v materiáli uskladnenom
na skládke betonárky. Oba tieto faktory majú rovnaký dopad na
možnú zmenu konzistencie betónovej zmesi. Konzistenciu čerstvého betónu môže výrazne ovplyvniť aj ľudský faktor.
3.1 Výroba BZ
Realizátori podláh majú vysoké, ale opodstatnené nároky na
plynulú dodávku a homogénnosť čerstvého betónu. Samotné
spracovávanie betónovej zmesi sa v princípe realizuje v dvoch
etapách. Prvou je betonáž, čiže sa jedná o spracovanie čerstvého betónu, kde ukladanie BZ musí prebiehať kontinuálne z jednej strany pracovného záberu na druhý.
Druhou etapou je už v úvode spomínané strojné hladenie povrchu v štádiu tuhnutia, ktoré začína, keď je betónová vrstva
podlahovej konštrukcie schopná udržať váhu človeka a stroja,
aby sa do nej výraznejšie nezabáral. Toto hladenie by malo
postupovať v smere betonáže s časovým odstupom. Väčšinou
sa jedná o konečnú povrchovú úpravu konštrukcie podlahy. Ak
nie je dodržaná homogénnosť, alebo plynulosť dodávok BZ, hrozí riziko nerovnomerného tuhnutia betónovej dosky a tým možné defekty, akými sú napríklad farebná nejednotnosť povrchu,
nerovnosť a v krajných prípadoch aj vznik trhlín.
3.2 Transport BZ
Vodiči autodomiešavačov sú v značnej miere bezpochyby výbornými šoférmi, no pri preprave čerstvého betónu by ale mali mať
informácie o materiáli, ktorý prepravujú. Výrobca by mal určiť
pravidlá vodičom, ktoré by mali riešiť spôsob prepravy, miešania
drátkov pri ich aplikácií, vykládkach, nepridávaní vody do betónu, aj o umývaní autodomiešavačov po vykládke, a mal by byť
aj účinný nástroj kontroly k ich dodržiavaniu. V dnešnej dobe už
síce zriedkavo, ale ešte sa vyskytujúce je, že šofér nemá žiadny problém dodať do bubna autodomiešavača vodu na žiadosť
strojníka od čerpadla, alebo aj hocijakého robotníka. Týmto,
ale problémy s konzistenciou betónovej zmesi nekončia. Aby
to výrobca, technológ a realizátor nemali až také jednoduché
s nastavením konzistencie ešte je tu jeden faktor, ktorý to vo
významnej miere ovplyvňuje. Je to umývanie autodomiešavačov.
Jeden šofér umyje domiešavač so sto litrami vody a tá zostane v bubne mixu, druhý minie stopäťdesiat litrov a tretí je zas
zodpovedný a keď umyje, vyleje vodu z domiešavača. Takto sa
nikdy nedosiahne rovnaká konzistencia každého mixu. A viete si
predstaviť aká konzistencia betónu sa vyleje z autdomiešavača
na záver betonáže, kedy sedem kubíkový domiešavač vezie len
jeden, dva kubíky a predtým nechal v bubne stopäťdesiat litrov
vody?
Ďalším neduhom vodičov je, keď plne naložený autodomiešavač
stojí pri ceste a šofér si v motoreste pije svoju rannú kávičku,
alebo čaká na betonárke na svojho kolegu od druhého domiešavača, aby mohli ísť na stavbu spolu (asi, aby im nebolo smutno).
Veľakrát na stavbu prídu naraz aj tri domiešavače a predtým
tam 40 minút nebol žiadny, ale dohodnutý hodinový odber bol
splnený.
Obr. 3 Spracovanie čerstvého betónu pomocou technológie laserscreed
Preto výrobca BZ musí dávať pozor, aby bolo dodržané rovnaké
zloženie každej zámesi, čo v dnešnej dobe s automatizovanými
betonárkami nie je problém.
Ďalším dôležitým faktorom je stabilná, alebo len mierne plynule
sa meniaca teplota betónovej zmesi. Je nežiaduce, aby dopravený betón jedným domiešavačom mal teplotu 20 °C a za ním
nasledujúci autodomiešavač viezol betón s teplotou 30 °C. Je
nám všetkým jasné, že betón s výrazne vyššou teplotou nám
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Veľmi dôležitým faktorom pre výslednú kvalitu betónovej podlahy
je rovnomerné rozptýlenie drátkov v celom objeme dopraveného čerstvého betónu. Je mnoho spôsobov dávkovania rozptýlenej výstuže. Väčšinou každý dodávateľ rozptýlenej výstuže má
svoje doporučené spôsoby dávkovania, ktoré si realizátor ešte
sám prispôsobuje. Ideálna je aplikácia priamo do miešacieho
centra betonárne, čo je ale prakticky nemožné, lebo betonárky
na to nie sú uspôsobené. Z vlastnej skúsenosti viem, že dobrý výsledok rozptylu drátkov bez zhlukov je aj, keď sa dávkujú
do prázdnych domiešavačov, ale to platí, len pre kratšie drátky
s dĺžkou 50 mm. Problematickejšie sú dlhé oceľové vlákna, ktoré sa musia dávkovať buď priebežne s napĺňaním mixu betónom, alebo do plného domiešavača. Tu vzniká pre realizátorov
43
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ďalší problém. Oceľové vlákna sa do bubna plného autodomiešavača pridávajú plynule maximálne 40 kg/min. pri plnom výkone a maximálnych otáčkach bubna a miešanie na plný výkon
musí pokračovať ešte po dobu 5 minút po nadávkovaní drátkov.
Toto šoféri nerobia, alebo len keď je tam „nejaký vedúci“. Má
to za následok, zlý rozptyl drátkov, zhluky tzv. „ježkov“ a z toho
vyplývajúce závady podláh.
4 Kontrola kvality čerstvého betónu, odber vzoriek
Výrobca a realizátor spolupracujú na dodržiavaní a kontrole kvality dodávanej betónovej zmesi. Pre podlahárov je dôležitá rovnomerná konzistencia zväčša v triede S3 a meranie sadnutia kužeľa je najčastejšou kontrolou pri realizácií podláh. Popri normami
predpísaných kontrol kvality a odberov vzoriek pre rozličné druhy
skúšok na betonárni majú realizátori resp. investori špecifické
požiadavky na kontrolu a odber vzoriek na stavbe nad rámec
predpísaných noriem. Niekedy je podmienkou takúto kontrolnú
činnosť zrealizovať nezávislou akreditovanou inštitúciou.
5 Vyhodnotenie spolupráce
Raz ročne pošlú výrobcovia dotazník o spokojnosti prevádzaných služieb svojim odberateľom. V našej spoločnosti sú týmto
oslovovaní obchodníci a prípravári. Musím povedať, že väčšiny
veľkých výrobcov betónu, ktorý majú niekoľko betonární sa kvalitou poskytovaných služieb líšia. Preto je ťažké jednoznačne
odpovedať na otázky v jednom dotazníku raz ročne pre všetky betonárne tej istej spoločnosti. Ak sa má niečo zlepšovať
a výrobca chce poznať skutočnú kvalitu svojich služieb, mal
by takéto vyhodnotenie robiť po každej realizácií s kompetentným zástupcom realizátora na stavbe. Možno by bolo zaujíma-
44
vé, keby mal aj každý šofér autodomiešavača v kabíne nejakú
„Knihu prianí a sťažností“, do ktorej by odberateľ mohol vyjadriť
svoj názor na kvalitu a ktorú by si jeho nadriadený mohol prečítať a mal možnosť zlepšovať veci. Mohlo by to platiť aj pre
zástupcov realizátora.
6 Spolupráca medzi výrobcom a realizátorom
na tvorbe receptúr BZ
Najčastejšie vznikajú nové „podlahárske“ receptúry pri samotných realizáciách podláh. Je to ako, keď kuchár navarí podľa
receptu, ochutná a zistí, že musí prisoliť, alebo pridať niektorú
z ingredencií. Realizátorovi ide o dobrú spracovateľnosť čerstvého betónu, prípadne bezproblémové strojné zahladenie povrchu
podlahy. Dochádza k prípadom, keď na základe požiadaviek
realizátora urobí technológ výrobcu drobné korekcie v už používaných receptúrach BZ. Takéto korekcie však nesmú ovplyvniť
výsledné vlastnosti betónu predpísaného zloženia. Mala by byť
samozrejmosťou aj spolupráca na vytváraní nových receptúr pri
overovaní na referenčných vzorkách, keď realizátor preverí spracovateľnosť a výrobca overuje kvalitu.
7 Záver
Väčšinou realizátor priemyselnej podlahy je ten, ktorý musí
navrhnúť optimálnu skladbu podlahy, vyhotoviť projektovú dokumentáciu, skoordinovať a zosúladiť dodávateľov materiálov, aby
nakoniec mohol úspešne, včas a kvalitne zrealizovať a odovzdať
podlahu spokojnému zákazníkovi. Bez pomoci a spolupráce
svojich obchodných partnerov by to však nedokázal. Zároveň by
som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľajú na vyhotovovaní priemyselných podláh a robia svoju prácu zodpovedne.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
REHAU PREVZAL PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“
Každý rok oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov s.r.o. jednu firmu svojim prestížnym ocenením
„Firma roka“. Toto ocenenie dostáva spoločnosť, ktorá nielen na Slovensku špičkové výrobky predáva
a dosahuje tým obchodné úspechy, ale vo svojej činnosti vyvíja aj viaceré úsilia a rôzne aktivity, ktoré
smerujú k zvýšeniu odbornosti, uvedomeniu si kvality produktov a systémového prístupu k riešeniu
problémov. Po zhodnotení aktivít rôznych firiem sa naše vydavateľstvo rozhodlo za časopis „Stavebné
hmoty“ udeliť toto prestížne ocenenie za rok 2010 spoločnosti REHAU s.r.o. Prestížnu cenu z rúk vydavateľa
prevzal Ing. Igor Borguľa, konateľ a riaditeľ spoločnosti REHAU s.r.o. Na odovzdaní ocenenia sa zúčastnili
aj Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD, prokurista spoločnosti, Ing. Arch. Marian Macko a Ing. Igor Krajčovič
– teda kolektív, bez ktorého by REHAU nedosahoval také úspechy, aké dosahuje...
Požiadavky na energetickú úspornosť, šetrnosť k zdrojom
a trvalú hodnotu stavieb budú aj naďalej stúpať. Jednou zo
spoločností, ktoré chápu tento stav a trvalo hľadajú inovatívne
riešenia je spoločnosť REHAU, ktorá ponúka vysoko výkonné
riešenie pre efektívnu výrobu energie, jej racionálne využitie
a úsporu vo všetkých oblastiach stavebníctva aj TZB. Inovatívne
materiály a systémové technológie otvárajú architektom, projektantom a investorom nové možnosti, ako u novostavieb, tak
aj rekonštrukciou podľa iniciatív EU a najaktuálnejších noriem
a nariadení o úsporách energií (EnEV 2012).
V našom príspevku by sme chceli preto v krátkosti zhrnúť iba
niektoré aktivity, ktoré spoločnosť REHAU s.r.o. na Slovensku
vykonáva. Pri udeľovaní ocenenia pokladáme za najdôležitejšie tie z nich, ktoré zvyšujú odbornosť. K takýmto aktivitám za
stavebníctvo patria nepochybne semináre a školenia pre projektantov. REHAU ich vykonáva buď formou priamych stretnutí
s projektantmi, prostredníctvom agentúr, ale aj inými formami,
na ktorých projektanti dostávajú aktuálne najnovšie informácie
o technických novinkách, výpočty, tabuľky, či rôzne iné technické výpočtové programy. REHAU spolupracuje s firmami, ktoré
šetria a chránia životné prostredie, kooperuje s tými, ktorí sa
plne presadzujú o energetické úspory a zachovanie života na
Zemi.
Veľkú pozornosť venuje REHAU výberu a odbornej príprave
pracovníkov výrobných firiem a závodov, ktoré z kvalitného profilu vyrábajú množstvo okien a dverí pre spokojného zákazníka. Svoje postavenie dosiahla spoločnosť v oblasti okenných
systémov bezpochyby aj s inovatívnym profilovým systémom
GENEO®, ktorý je vyrobený zo špičkového kompozitného materiálu RAU-FIPRO®. Profilový systém GENEO® je vyrobený z technic-
ky vyspelého materiálu RAU-FIPRO®, ktorý založený na modernej
technológii – jedinečnej na trhu s oknami a predstavuje to najnovšie, čo trh momentálne ponúka. V oblasti okenných systémov doteraz nebola jeho stabilita prekonaná. Okná z profilov
GENEO® predstavujú jedinečnú inováciu s perspektívou budúcnosti. Presvedčia tak svojím technologickým náskokom ako aj
technickými parametrami, ktoré odsúvajú do úzadia doterajšie okenné systémy. Výrobné závody, ktoré spracúvajú z tohto
profilu finálne výrobky sa môžu pýšiť s tým, že patria k TOP
špičke najkvalitnejších predávaných produktov na Slovensku.
V okennej a fasádnej technike dodáva REHAU špecializovaným
podnikom programy a služby prispôsobené požiadavkám trhu.
Ponuka zahrňuje techniku, dizajn, marketing a servis. Všetky
profilové systémy sú založené na spoločnej platforme, aby sa
u zákazníka dosiahla optimálna produktivita.
REHAU – to však nie sú len okenné profily. Perspektívnymi systémovými riešeniami v stále väčšej miere udáva REHAU nové
trendy v stavebníctve všeobecne s cieľom energeticky efektívnej výstavby. Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom a partnerom riešenia v stavebníctvo so zreteľom na výrazne šetriaci
potenciál, pri ktorom sa šetria prírodné zdroje a životné prostredie a tým sa zabezpečuje dostatočné zásobovanie energiou pre
ďalšie generácie.
Mimo odborných aktivít, ktoré zvyšujú odbornosť profesionálov,
má REHAU mnoho iných činností, ktorými sa zviditeľňuje ale aj
napomáha širokým vrstvám obyvateľstva. REHAU je sponzorom
vzdelávania nadaných a talentovaných detí prostredníctvom
agentúry P–MAT. Úzko spolupracuje so Stavebnou fakultou
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnou fakul-
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
45
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
tou Technickej univerzity v Košiciach a so Stavebnou fakultou
Technickej univerzity v Žiline. Sú členmi profesného občianskeho združenia Slovenergookno. Spolupracuje s Technickým
skúšobným ústavom stavebným a podporuje Slovenskú komoru architektov, Spolok architektov Slovenska, Slovenskú komoru
stavebných inžinierov, atď.
Celkovo môžeme zhodnotiť, že REHAU po odbornej stránke
svojou jedinečnou ponukou rôznorodých programových riešení
na báze polymérov pre oblasti okennej a fasádovej techniky,
pozemného staviteľstva a TZB i inžinierskych sietí podzemného staviteľstva zaujíma v Európe, ale aj na Slovensku výrazne
popredné miesto. Technickými kapacitami „Inovačného cen-
tra stavba“ a školiteľskými kompetenciami REHAU Akadémie
ponúka obsiahlu používateľsko-technickú a obchodnú starostlivosť pre všetkých. Neustále zvyšovanie odborného povedomia,
desiatky školení, exkurzií, konferencií či účasti na školeniach
pre najširšiu obec profesionálov, technikov, laickú odbornú
verejnosť či koncových užívateľov, to všetko nás priviedlo k rozhodnutiu udeliť tejto spoločnosti prestížne ocenenie: „Firma
roka 2010“.
K udeleniu ocenenia spoločnosti REHAU s.r.o. týmto ešte raz
úprimne blahoželáme.
- ký -
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
Doc. Ing. Šarka Šilarová, CSc.
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Při návrhu střech je rozhodující tepelně technický návrh střešní skladby, správná volba použitých
materiálů, bezchybný technologický postup a správný návrh a provedení detailů střechy. Návrh střešních
plášťů je velice náročný z hlediska teoretických znalostí, zkušenosti i citu pro konstrukční řešení. Je
to dáno komplexním působením vnějších i vnitřních faktorů, které návrh střešních plášťů nezbytně
vymezují. Životnost nového či rekonstruovaného střešního pláště je ovlivněna kvalitou projektového
řešení a technologickou kázní při provádění.
1. ÚVOD
Pro bezchybné řešení je třeba se rozhodnout na základě znalosti konkrétních výchozích podmínek v souladu se závaznými
kriterii ČSN 73 0540-2 (2007), Tato norma Tepelná ochrana
budov – Část 2 : Požadavky je v současné době závaznou
normou (dle zák. 183/2006 Sb., zák. 406/2006 Sb., vyhl.
268/2009 a vyhl. 213/2001 Sb.).
V článku 1 ČSN 73 0540-2 (2007) je pak výslovně uvedeno:
„Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního
prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona
zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu
energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné
změny dokončených budov…“ Pokud současně s rekonstrukcí
střechy proběhne i obnova obvodového pláště (např. zateplení
objektu, výměna otvorových výplní), popřípadě i částí nosných
systémů, lze výrazně ovlivnit nejen architektonický ráz objektu,
ale i vnitřní okrajové podmínky pro návrh střešního souvrství.
2. PŘÍKLAD – REKONSTRUKCE STŘECHY
PANELOVÉHO DOMU
V létech 2009 a 2010 byla realizována rekonstrukce plochých
střech tří sekcí panelového bytového domu. Tato rekonstrukce
46
Obr. 1 Pohled na střešní plášť před rekonstrukcí – soustava VVÚ ETA
byla provedena v souladu s požadavky nejen platné legislativy,
ale i s požadavky programu „Zelená úsporám“.
3. ANALÝZA PŘÍČIN PORUCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
PANELOVÉHO DOMU TYPU VVÚ ETA
Před návrhem postupu sanace byl proveden stavebně technický průzkum na základě dostupné původní projektové dokumentace, který byl zaměřen především na posouzení kvality
střešního pláště objektu panelového bytového domu. Byla prohttp://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
4. Střešní krytina je původní a je tvořena ze dvou asfaltových pásů typu S a jednoho podkladního pásu. Krytina
je opatřena nátěrem, který nebyl pravidelně obnovován
a vykazuje degradaci – trhliny;
5. Plocha větracích otvorů je trojnásobně poddimenzovaná i bez započtení negativního vlivu ochranné mřížky.
Zjištěná plocha větracích otvorů bez vlivu mřížky neodpovídá nutné 1/100 větrané střešní plochy, ale pouze
1/300 plochy střechy.
Střešní skladba na posuzovaném objektu je nefunkční jednak
vlivem degradace původní povlakové krytiny, ale i z důvodu
chybného původního projektového řešení.
Obr. 2 Postup odběru sondy
vedena sonda do skladby střechy. Sondou byla ověřena střešní
skladba a její funkční způsobilost. Z provedené sondy a ze stávající projektové dokumentace objektu byly zjištěny následující
skutečnosti:
Skladba střešního pláště v sondě:
• krytina z asfaltových pásů (16 mm)
• záklop z prken – dřevěný panel (25 mm)
• částečně větraná vzduchová dutina – mezi výztuhami
dřevěného panelu (360 mm)
• tepelná izolace ze skelné vlny – mokrá (60 mm)
• stropní panel (190 mm)
Kombinace netěsné povlakové krytiny a neúčinného větrání
vzduchové mezery má za důsledek nepřípustné navlhání
tepelné izolace. Tepelná izolace absorbuje značné množství
vody a vlhkosti, které se následně projevuje jako zatékání do
interiéru, ale i jako zvýšená vlhkost v podstřešních bytech.
Závěrem lze říci, že celá střešní skladba nemůže plnit svojí funkci, neboť krytina vykazuje trhliny, není zajištěn plynulý
odtok srážkové vody ze střešní plochy, systém větrání je neúčinný a oplechování je též nefunkční.
4. NÁVRH REKONSTRUKCE
Protože původní skladba střešního pláště neplnila dlouhodobě
svojí funkci jak z hlediska vodotěsnosti střešního pláště, tak
i z hlediska tepelně technického, bylo nutné navrhnout novou
střešní skladbu, která by vyloučila kondenzaci ve skladbě celého souvrství a zároveň by odolávala klimatickým zatížením od
větru. Jako vhodné řešení ze všech navrhovaných a posuzovaných variant skladeb byla realizována jednoplášťová klasická
lepená skladba se spádem 3 %:
• Polar Grün (Polar Top) (4,5 mm)
• Adepar JS (2,7 mm)
• desky EPS 150 S (100 mm)
• Lepidlo PUR Kleber (0,83–0,40 Kg/m2)
Realizace rekonstrukce
Obr. 3 Střešní skladba dle projektové dokumentace
a) demontáž krytiny
b) atikový panel po demontáži
střešní skladby
c) aplikovaná parotěsnící vrstva/
demontáž střešní skladby
d) aplikovaná parotěsnící vrstva/
demontáž střešní skladby
Výsledek stavebně technického průzkumu:
1. Střešní skladba ploché dvouplášťové střechy, která je
provedena v souladu s původní projektovou dokumentací a není dostatečně větraná !
2. Střecha výtahové šachty je již v projektu navržena
chybně, jako dvouplášťová nevětraná střešní skladba!
3. Střešní plocha je spádována do mezistřešního žlabu
dvěma pulty (sklon cca 2 % a 3 %). Po dešti na střešní ploše jsou patrná místa, kde nedochází k plynulému
odtoku vody;
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Obr. 4 Demontáž původní střešní skladby a detailů i kompletujících prvků
47
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
a) parotěsnící vrstva
b) tepelná izolace – lepená
c) zateplení detailu
d) koruna atiky
Obr. 6 Pohled na střešní plášť po rekonstrukci
2) projektové řešení střechy, které musí obsahovat:
materiálový a konstrukční návrh nové střešní skladby
– tepelně technické návrh a vyhodnocení výsledků dle
závazných kriterií;
– konstrukční a statický návrh střešních detailů;
e) pokládka podkladního pásu
f) podkladní pás a vrchní pás
Obr. 5 Montáž nové střešní skladby a detailů i kompletujících prvků
• desky EPS 150 S ve spádu (40–300 mm)
• Alu – Villatherm (4 mm)
• asfaltový penetrační nátěr (např. Siplast-Primer )
3) bezchybný technologický postup pokládky jednotlivých vrstev v souladu s materiálovými charakteristikami
použitých materiálů a v souladu s projektovým návrhem
řešení detailů;
Text byl zpracován za podpory MSM 684077001.
5. ZÁVĚR
LITERATURA
Pro efektivní rekonstrukci střešního pláště panelových domů
lze shrnout postup:
1. ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 – Funkční
požadavky 2007.
2. ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení,
1999.
3. ŠILAROVÁ, Š., HANZALOVÁ, L., A KOLEKTIV: Ploché střechy.
Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2.
1) provést podrobný průzkum střešního pláště včetně několika charakteristických střešních sond, ze kterých bude
patrný stav a skladba stávajícího souvrství
48
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
BAUMIT BAUMACOL – PROGRAM PRE OBKLADY A DLAŽBU
KVALITA UKRYTÁ POD DLAŽBOU A OBKLADOM
Lepenie obkladov a dlažieb je vo výstavbe finálna úprava mnohých povrchov v interiéri aj v exteriéri. Dlažby
a obklady dizajnéri doviedli k estetickým výšinám a dnes poukazujú na kultúru svojho investora. Pod
všetkou dizajnérskou krásou však treba vidieť aj technickú a technologickú dokonalosť. Len tá dokáže
zaručiť, že výsledok bude optimálny – trvalo elastický, vodeodpudivý a antibakteriálny. Bez kvalitných
produktov a technológií lepenia aj tým najkrajším povrchom hrozí strata estetickej kvality. Investícia do
krásnej a kvalitnej dlažby či do obkladu preto musí byť sprevádzaná správnym výberom produktov pre
lepenie dlažieb a obkladov.
To čo vidíte, je dokonalé. Dokonalé je aj to, čo nevidíte. Baumacol, systémy pre lepenie dlažby a obkladov. Overená Baumit kvalita.
Baumit Baumacol: pod dlažbou a obkladom
Produkty pre lepenie keramických obkladov a dlažieb sú podstatným momentom kvality finálnych úprav povrchov. Pri lepení
keramických obkladov a dlažieb majú profesionálne lepiace
malty nielen garantovať pevnosť, flexibilitu a priľnavosť, ale
majú byť súčasťou systémového riešenia, ktoré dlhodobo zaručuje dokonalosť výsledku.
Spoločnosť Baumit s programom Baumit Baumacol pokrýva
oblasť obkladania v interiéri aj v exteriéri. Baumit Baumacol je
produktová séria, ktorá spĺňa vysoké požiadavky profesionálneho lepenia dlažieb a obkladov v interiéri, exteriéri, a to pri novostavbách aj renováciách.
Produkty Baumit Baumacol sú neviditeľnou súčasťou interiérov
aj exteriérov. Sú to však dokonalí pomocníci, ktorí dokážu zabezpečiť dlhodobú kvalitu obkladov a dlažieb. Ich používanie, hoci
je vďaka výborným technologickým vlastnostiam jednoduché,
by malo byť spojené s odborným prístupom.
Produkty Baumacol
Program pre obklady a dlažby
Podklad: príprava a penetrácia
Podklad pre lepenie dlažby Baumacol.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Základný predpoklad pre odborné kladenie obkladov je pevný, nosný a dostatočne rovný podklad. Pred kladením nového
obkladu musí byť podklad zbavený starých, mastných vrstiev
ako aj zvyškov lepidiel, mált a tiež farebných náterov. Väčšie
trhliny a škáry musia byť pred obkladačskými prácami vyplnené vhodnými stierkovacími hmotami. Kvôli lepšej priľnavosti
je vhodné podklad vopred natrieť penetračným náterom. Silne
nasiakavé podklady môžu napríklad zreteľne znížiť priľnavosť
lepiacich mált. Vhodný penetračný náter vytvorí dostatočne
drsný podklad a postará sa o to, aby sa vlhkosť lepiacej malty
rovnomerne vsakovala do podlahy, čím dosiahne lepiaca malta
optimálnu priľnavosť.
49
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Baumit Grund je vysokokvalitný základný náter na báze disperzie s veľmi dobrým vsakovaním do podkladu. Pred nanášaním
musí byť podklad suchý, nezamrznutý, pevný, nosný, stály, zbavený prachu a nečistôt, olejových a mastných škvŕn, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí.
Baumit SuperGrund, jednozložkový základný náter s kremičitým
pieskom bez obsahu rozpúšťadiel na špeciálnom disperznom
základe, je určený pre vnútorné a vonkajšie použitie na úpravu
nenasiakavých podkladov, tiež starých podkladov pri renováciách a zvlášť pri kladení dlažby na dlažbu.
Nerovnosti povrchu na podlahách a stenách
Pri kladení keramického obkladu je dôležitá rovinnosť podkladu, inak môže dôjsť k zhoršenej priľnavosti a následnému
praskaniu obkladu. Dávnejšie sa používali na kladenie obkladu
hrubšie maltové lôžka. Dnes, v čase používania tenkovrstvových
lepiacich mált, je potrebné podklad vopred nivelovať.
Baumit Nivello je samonivelizačná stierka určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej
krytiny. Tekutá hmota zaplní miesta podklau prakticky sama,
pomocou prirodzenej schopnosti nivelizácie.
Baumit Baumacol Planea je vyrovnávacia hmota pomocou
ktorej jednoducho a účinne vyrovnáte rôzne výtlky, trhliny a prípadné nerovnosti. Obzvlášť vhodná je pre použitie na stenách.
Práve pri stenách je totiž dôležité, aby materiál rýchlo zavädol
a vytvrdol bez nežiaducich pnutí.
Izolácia proti vlhkosti – Baumacol Proof.
Baumit Baumacol Proof, vodonepriepustný, jednozložkový,
farebný, flexibilný, bezškárový izolačný náter bez obsahu rozpúšťadiel, je určený na izoláciu proti beztlakovej vode priamo pod
keramický obklad v sprchách a kúpeľniach v interiéri.
Baumit Baumacol Protect vodonepriepustná, paropriepustná,
hydraulicky tvrdnúca, flexibilná, jednozložková izolačná stierka
na vytvorenie bezškárovej izolácie priamo pod keramický obklad
v interiéri aj v exteriéri.
Baumit Baumacol Tesniaca páska
Pružná tesniaca páska slúži na dokonalé tesnenie hrán pred
nanesením izolačných hmôt. Systém dopĺňajú komponenty na
pružné utesnenie vonkajších a vnútorných rohov a vpustí.
Baumit Nivello 10 a Baumit Nivello 30 sú cementové samonivelizačné stierky, určené na vyrovnanie povrchu cementových
poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodné sú aj na potery s podlahovým vykurovaním. Pochôdzne bývajú už po dvoch
hodinách.
Baumacol – Tesniaca páska.
Správna lepiaca malta
Vyrovnávanie podklady – Baumacol Nivello.
Izolácia proti vlhkosti
Podlahy a steny, ktoré sú vystavené priamej odstrekujúcej vode
v miestnostiach s mokrou prevádzkou musia byť bezpečne
odizolované. Jednozložkový náter Baumit Baumacol Proof je
určený na vnútorné použitie ako bezškárová izolácia. S Baumit
Baumacol Protect je možné perfektne odizolovať terasy, balkóny a plochy v exteriéri.
50
Vysokokvalitné keramické obklady nespočetných farieb, vzorov
a materiálov nekladú kreativite žiadne hranice. Dôležité je však
zvoliť správny typ lepiacej malty tak, aby bola garantovaná stálosť a krása na veľa rokov. Pri lepení obkladu do tenkovrstvového lôžka musí lepiaca malta spĺňať požiadavku na spoľahlivú
prídržnosť, a to či ide o steny alebo podlahy, interiér alebo exteriér, obytné domy alebo priemyselné objekty. Baumit ponúka
pre každé použitie ten správny typ lepiacej malty – od Baumit
Baumacol Basic až po Baumit Baumacol FlexTop.
Baumit Baumacol Basic je tenkovrstvová suchá cementová
lepiaca malta, ktorá je vodeodolná, mrazuvzdorná, zušľachtená a hydraulicky tvrdnúca, je určená pre lepenie keramických
obkladov a dlažieb. Je vhodná aj pre použitie v potravinových
prevádzkach. Baumit Bumacol FlexUni, tenkovrstvová flexibilná suchá špeciálna cementová lepiaca malta s vyšším tepelným a statickým zaťažením. Táto vode odolná, mrazuvzdorná,
zušľachtená, hydraulicky tvrdnúca lepiaca malta je určená na
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
kladenie keramického obkladu, keramickej dlažby a platní, ako
aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby. Vhodná na vnútorné
a vonkajšie použitie. Baumit Baumacol FlexTop, tenkovrstvová
flexibilná suchá cementová lepiaca malta je určená na kladenie
rôzneho keramického obkladu a dlažby, platní tmavých farieb,
prírodného kameňa ako aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby a na plochy s vyšším tepelným a statickým zaťažením.
Vodotesnosť so silikónom
Baumit Baumacol Silikon predstavuje optimálny doplnok ku
škárovacej hmote Baumit Baumacol Fuge. Je určený na uzavretie dilatačných a spojovacích škár rôznych materiálov v miestach
so stálym mechanickým zaťažením. Škáry medzi obkladom
a stenou sa pomocou Baumit Baumacol Silikon perfektne utesnia. Produkt je trvalo elastický a pri pohyboch podkladu vytvára
dokonalé utesnenie. Je vysokohodnotný, trvalo elastický silikónový tmel určený na použitie v oblasti sanity a tiež na vonkajšie
použitie. Vhodný je aj na eloxovaný hliník, glazované obkladačky, sklo, rôzne plasty, porcelán a i.
Lepenie obkladu a dlažby – Baumacol Flex Uni.
Geniálne škárovanie
Škárovanie má obzvlášť dôležitú funkciu pri obkladaní.
Predstavuje spojovací článok keramického obkladu, dôležitý
prvok stvárnenia obkladu a súčasne ponúka ochranu a istotu.
Pomocou správnych kombinácii obkladu a škárovacích hmôt
vytvárate najrôznejšie priestorové pôsobenie obkladu. Baumit
Baumacol Fuge, vodoodpudivá škárovacia hmota s protiplesňovou úpravou a úpravou odpudzujúcou nečistoty ponúka 12
farebných tónov a garantuje krásu a istotu na veľa rokov.
Baumit Baumacol Fuge, prášková škárovacia hmota s vodoodpudivým efektom, mrazuvzdorná, pružná, s protiplesňovou
úpravou, vysoko pevná a flexibilná, je vhodná na škárovanie
keramických obkladov a dlažieb, platní, mozaikového obkladu,
obkladu z jemnej kameniny pre šírku škár 2–7 mm. Je určená
pre vnútorné a vonkajšie použitie a je vhodná aj do potravinárskych prevádzok.
Utesnenie škár – Baumacol Silikon.
Produkty Baumit Baumacol
vám pomôžu dosiahnuť perfektný výsledok
pri kladení dlažieb a obkladov.
Baumit Baumacol je správny systém pre každé použitie.
Používa sa pre normálne podmienky použitia – v kuchyniach,
predsieňach a všade, kde sú mierne požiadavky. Je mimoriadne
vhodný aj na vlhký podklad – ak sú steny a podlahy vlhké, musia
obklady odolávať zvýšeným nárokom, systém Baumacol ponúka riešenie. Má optimalizovanú skladbu obkladaných plôch sa
postará aj v prípade podlahového vykurovania.
Oblasť exteriéru je vystavená poveternostným vplyvom, a tak
produkty od penetrácie až po škárovacie hmoty musia byť odolné voči týmto poveternostným vplyvom, voči teplotám a UV žiareniu. Produkty zo systému Baumacol tieto požiadavky spĺňajú.
Škárovanie – Baumacol Fuge.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Osekávanie starého obkladu je už minulosťou, so správnymi
produktmi zo systému Baumacol môžete starý neželaný obklad
„prelepiť“ novým obkladom.
51
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Desatoro pre garanciu optimálneho výsledku s Baumit Baumacol
Čo nevidíte:
1. Dôkladne očistený podklad.
2. Penetračné nátery Baumit Grund alebo Baumit SuperGrund, ktoré je vhodné nanášať na podklad kvôli lepšej prídržnosti
a vyrovnaniu nasiakavosti podkladu.
3. Baumit Nivello, ktorý sa hladidlom rovnomerne roztiahne na podklad do požadovanej hrúbky.
4. Baumit Nivello 10 prípadne Baumit Nivello 30, ktoré vyrovnávajú nerovnosti podláh, alebo Baumit Baumacol Planea nerovnosti na stenách.
5. Tesniacu pásku, ktorá sa kvôli trvalo elastickému utesneniu vkladá do rohov.
6. Náteru Baumit Baumacol Proof, ktorý dobre izoluje podklad proti vlhkosti.
7. Lepiace lôžko – lepiaca malta sa rozhrnie vhodnou zubovou stierkou.
Čo vidíte:
8. Dlažbu a obklad: do pripraveného lepiaceho lôžka sa ľahko zatlačia obkladové prvky.
9. Škáry: škárovacia hmota sa diagonálne vtláča do škár pomocou gumenej stierky
10. Namáhané škáry: farebne zladený Baumit Baumacol Silikon flexibilne utesní potrebné škáry.
Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky. Nivelačné
a vyrovnávajúce hmoty pre každý podklad. Škárovacie hmoty
a silikóny, ktoré ladia s vašimi keramickými obkladmi. Baumacol
– to je kompletný program pre lepenie obkladov a dlažby.
Jednoduché a rýchle spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie. Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.
Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!
Baumacol
Lepenie obkladov a dlažby s perfektným výsledkom!
Myšlienky s budúcnosťou.
Baumacol, systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite, je východiskom pre technickú aj estetickú kvalitu. Perfektný výsledok na dokonalom podklade.
52
http://stavebnehmoty.eu
Plánujte s námi!
Nejnovější trendy
ve stavebnictví, úsporách energií a interiéru
16. mezinárodní
stavební veletrh
2011
12. mezinárodní
veletrh technických
zařízení budov
Mezinárodní
veletrh bydlení
12.–16. 4. 2011
Brno – Výstaviště
www.stavebniveletrhybrno.cz
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
CECHOVÉ DNI 2011
Zástupcovia Kancelárie Cechu strechárov Slovenska sa už po ôsmy krát vydali spolu so zástupcami svojich
partnerských členov – firiem: PUREN GmbH – JITRANS TRADE s.r.o. z Jihlavy (ČR), SFS intec s.r.o. z Turnova
(ČR), Knauf Insulation s.r.o. z Novej Bane, D.C.S.I., s.r.o. z Martina, JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem (ČR)
a URSA SK s.r.o. z Bratislavy na „cesty okolo Slovenska“ s cieľom priniesť širokej verejnosti najnovšie
poznatky týkajúce sa KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV STRIECH Z POHĽADU ŽIVOTNOSTI, FUNKČNOSTI
A ÚSPORY ENERGIÍ.
– prednáška na tému: „Riešenie detailov plochých striech pri
aplikácii hydro-tepelnoizolačných systémov Index“, spoločnosť
JUTA a.s. prezentovala „Strechy so sklonom pod bezpečným
sklonom strešnej krytiny“ a od spoločnosti URSA SK s.r.o. si
mohli zúčastnení vypočuť prednášku a dozvedieť sa viac informácii o nadštandardných strechách a ich rekonštrukcii zhora.
Seminár v Banskej Bystrici
Cechové dni 2011 sa v poslednom februárovom a prvom marcovom týždni uskutočnili postupne v Košiciach, v Žiline, v Banskej
Bystrici a v Nitre. Zúčastnilo sa ich spolu viac ako 250 projektantov, autorizovaných inžinierov a architektov, investorov,
realizátorov, správcov objektov, vlastníkov budov, pracovníkov
správy bytového fondu, učiteľov odborných škôl a zástupcov
verejnosti.
Príspevky jednotlivých prednášateľov boli veľmi vysoko hodnotené. Žiaľ, na východe a severe Slovenska bola účasť verejnosti,
vzhľadom na minulé roky, o niečo nižšia, kde sa pod túto skutočnosť podpísala chrípková epidémia. Tá zapríčinila aj neúčasť
zástupcov firmy URSA SK s.r.o. Bratislava na druhej polovici
podujatia.
Tematicky boli prednášky zúčastnených firiem vysoko zaujímavé. Spoločnosť PUREN GmbH – JITRANS TRADE s.r.o. prednášala tému: „Energeticky úsporná šikmá strecha – nadkrokvové
zateplenie v systéme Puren+Rheinzink“. Od spoločnosti SFS
intec, s.r.o. Turnov z Českej Republiky sa mohli zúčastnení viac
dozvedieť o „Energeticky úsporných systémoch kotvenia stavebných konštrukcií“. Ďalej nasledovali prednášky od firiem:
Knauf Insulation, s.r.o. – prednáška na tému: „Tepelné, akustické a protipožiarne izolácie Knauf Insulation pre strechy nízkoenergetických a pasívnych budov“, od spoločnosti D.C.S.I., s.r.o.
Seminár v Nitre
54
Seminár v Žiline
Na konci seminára dostali zúčastnení „Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára“.
Už dnes sa tešíme na stretnutie s vami na deviatom ročníku
Cechových dní 2012, o ktorého priebehu vás budeme v predstihu informovať.
Ing. Jana Hodúrová
Manažérka CD 2011
Seminár v Košiciach
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
ZATEPĽOVANIE BYTOVÝCH DOMOV
Súčasný trend zvyšovania cien energií nás vedie k zamysleniu, ako energie šetriť a tým šetriť i vlastnú
peňaženku. Je všeobecne známe, že najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná. To však neznamená,
že by sme mali znižovať teplotu v miestnostiach, ktoré vykurujeme. Znižovaním teploty v miestnosti
neprospievame svojmu zdraviu a v niektorých prípadoch i stavbe.
Výhody zateplenia
Zateplenie obvodových stien prináša efekt v podobe výrazného
zníženia tepelných strát a navyše prináša i ďalšie výhody.
Jednou z nich je predĺženie životnosti zateplenej budovy. Stačí
si uvedomiť, že v zimnom období obvodové murivo zamŕza prakticky do polovice svojej hrúbky. Pretože každý materiál obsahuje
určité množstvo vlhkosti a táto vlhkosť po zmrznutí nadobúda
na objeme, dochádza k pozvoľnému erozívnemu procesu. Po
zateplení je murivo chránené nielen pred pôsobením exteriérových vplyvov, ako napríklad dážď a vietor, ale nedochádza ani
k premŕzaniu muriva. Tým je zabezpečené predĺženie životnosti
zatepleného muriva.
Ďalšou výhodou je zlepšenie tepelnej pohody v zateplenom
dome. Izolant, ktorý je súčasťou zatepľovacieho systému, spôsobuje, že sa po zateplení zvýši tzv. vnútorná povrchová teplota.
Pred zateplením sa táto teplota pohybuje okolo 13°C, podľa
tepelno-izolačných vlastností súčasného muriva. Po zateplení, kedy obvodový plášť (murivo a zatepľovací systém) spĺňa
normou požadovanej hodnoty, sa vnútorná povrchová teplota
pohybuje okolo 18°C. Za tohto stavu zaniká nepríjemný pocit
chladu vystupujúci z obvodových múrov a v celej miestnosti je
pocit tepelnej pohody.
Ak je vnútorná povrchová teplota na vnútornom povrchu múra
nízka, môže sa veľmi ľahko dostať na úroveň teploty rosného
bodu, t.j. teploty, kedy sa vzdušná vlhkosť mení na vodu. V tomto prípade môže dôjsť na múroch, ktorých povrchová teplota
je na alebo pod úrovňou teploty rosného bodu, ku kondenzácii. Vznikajú vlhké miesta a je veľmi pravdepodobný následný
výskyt plesní. Toto riziko je vyššie na miestach s nedostatočným
prúdením vzduchu – v rohoch miestností alebo za nábytkom.
Zateplením sa vnútorná povrchová teplota zvýši a pri dodržaní
normových požiadaviek vlhkosti je možnosť rosenia a následných plesní prakticky vylúčená.
Zateplením dochádza i k odstráneniu rady konštrukčných nedostatkov, najmä o odstránenie tepelných mostov (napríklad z dôvodu nekvalifikovanej voľby hrúbky muriva) alebo neaktívnych
škár.
zatepľovania. Mnohokrát sú dôvodom na vymyslenie „múdrych“
teórií i rôzne prekážky pri zateplení vlastného domu. Preto je
rozumné obrátiť sa na skúsených odborníkov, ktorí sú schopní
celú problematiku zatepľovania objasniť.
Zatepľovanie znižuje náklady
Z hľadiska nákladov na vykurovanie podstatné je znížiť všetky tepelné straty: stratu tepla oknami, obvodovou stenou,
podlahou, stropom – strechou a infiltráciou. Percentuálny
podiel jednotlivých strát sa u jednotlivých budov líši. Je však
jasné, že strata obvodovou stenou a oknami bude vždy patriť
k najvýznamnejším, na týchto miestach preto možno dosiahnuť
najvyššie úspory energie.
Je však rozdiel, či chceme postaviť nový dom alebo chceme
vylepšiť súčasný. V prípade nového domu je situácia oveľa jednoduchšia: už v projekčnej príprave sa všetky konštrukcie domu
navrhnú tak, aby spĺňali požadované hodnoty. Je len potrebné
rozhodnúť, či použijeme termoizolačný murovací materiál, alebo
materiál plniaci statickú funkciu s dodatočným zateplením. Oba
spôsoby majú svojich priaznivcov. V prvom prípade sme obmedzení tepelno-izolačnými vlastnosťami murovacieho materiálu.
Nevýhodou sú vyššie hrúbky muriva a jeho nižšia akumulačná
schopnosť. Výhodou je vyššia paropriepustnosť – táto schopnosť však býva často preceňovaná. Druhý variant sa javí ako
výhodnejší z hľadiska možnosti dosahovania lepších tepelnoizolačných vlastností, ako i spomenutou tepelno-akumulačnou
schopnosťou. Vo väčšine prípadov je i finančne menej náročný.
V prípade rekonštrukcie staršieho domu je rozhodovanie zložitejšie. Budova svojou konštrukciou často neumožňuje odstrániť všetky tepelné straty. Preto sa v tomto prípade väčšinou
vykonáva iba zateplenie obvodového muriva a výmena okien.
Veľmi negatívne pôsobí snaha usporiť náklady na tieto činnosti.
Práce sú často vykonávané svojpomocne alebo „odborníkmi“
bez technických znalostí, čím dochádza k podceneniu dôležitých vplyvov, vytváraniu tepelných mostov a k zabudovaniu systému tak, že jeho funkcie a životnosť sú značne obmedzené.
Paralelne a často i súčasne tu pôsobí mnoho, mierne povedané, mýtov a povier.
Druhy izolácie
Zateplenie fasády je významným prínosom i z hľadiska estetiky
stavby. Je síce pravdou, že možnosti voľby vzhľadu sú oproti klasickým fasádam čiastočne obmedzené (štuky, obklady), niektorí
výrobcovia však ponúkajú možnosť voľby imitujúcich materiálov, ktoré pri vhodnom použití vytvárajú veľmi zaujímavé riešenia fasád.
Existuje celý rad povier a poloprávd, ktoré vznikajú väčšinou
z neznalostí funkcie jednotlivých komponentov i celého systému
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Zatepľovanie možno v súčasnosti vykonávať fasádnym polystyrénom EPS alebo fasádnou minerálnou vlnou MW s pozdĺžnym
alebo kolmým vláknom. Záujmové lobby spoločne s technickou
neznalosťou tu spôsobujú mnoho škôd.
Je jasné, že MW má niekoľkonásobne vyššiu paropriepustnosť
než EPS. Ak vychádzame z požiadavky pre vrstvené murivo, že
každá nasledujúca vrstva od interiéru smerom k exteriéru by
mala byť paropriepustnejšia než vrstva predchádzajúca, v za-
55
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
sa vzdušná vlhkosť mení na vodu. Pri relatívnej vlhkosti vzduchu  – 70 % a teplote v miestnosti 22 °C je teplota rosného
bodu cca 17 °C. Pri tejto teplote rosného bodu sa nemôžeme
diviť, že zvlášť v rohoch miestnosti vznikajú v byte vlhké miesta, kde následne bujnejú plesne.
okná
obvodové steny
strecha
nosná konštrukcia
podlaha
40–50 %
30–35 %
10–20 %
5–10 %
5–15 %
tepľovacom systéme paradoxne môže paropriepustnosť MW
pôsobiť problémy. V žiadnom prípade neplatí mýtus, že vlhké murivo je potrebné zatepliť MW. Naopak: v takom prípade
môžeme očakávať kondenzáciu v mieste, kde je na MW nanesená základná vrstva s výstužou. MW ako súčasť zatepľovacieho
systému má výhodu iba v svojej požiarnej odolnosti a tlmení
hluku, je však drahšia a náročnejšia z hľadiska technickej prípravy i vlastného spracovania zateplenia. Obzvlášť je potrebné
zabezpečiť, aby podkladová konštrukcia pre zatepľovaci systém
ETICS mala difúznu priepustnosť nižšiu než vnútornú vrstvu
ETICS tvorenú jeho základnou vrstvou a konečnou povrchovou
úpravou. Použitie EPS je lacnejšie a jednoduchšie a vo väčšine
prípadov plne dostačujúce.
Tvorba plesní
Často sa stretávame s názorom, že po zateplení polystyrénom
sa objavujú v byte plesne. Príčina však nie je ani v zateplení, ani v polystyréne. Vo väčšine prípadov spočíva vo výmene
okien a nesprávnom užívaní bytov. Na udržanie hygienických,
vlhkostných limitov je totiž potrebné v bytoch vetrať. Staré okná
boli netesné, čo napomáhalo výmene vzduchu v miestnosti.
Nové, najmä plastové okná sú takmer hermeticky tesné a ani
tzv. mikroventilácia neumožňuje výmenu vzduchu. V snahe čo
najlepšie využiť zateplenie obyvatelia bytov podstatne menej
vetrajú, čím sa zvyšuje percento relatívnej vlhkosti vzduchu
– rastie vnútorná vlhkosť v byte. S rastom relatívnej vlhkosti
vzduchu rastie i teplota rosného bodu, čo je teplota, pri ktorej
Hrúbka izolácie
Pri stanovení hrúbky izolantu treba vychádzať z tepelno-izolačných vlastností existujúceho muriva. Napríklad súčiniteľ prestupu tepla U, požadovaný pre steny rekonštruovaných stavieb
je 0,46 (W.m2.K–1). Murivo z plnej pálenej tehly hrúbky 450
mm má U cca 0,86 (W.m2.K–1). Na dosiahnutie požadovanej
hodnoty je preto potrebné pridať minimálne 80 mm izolantu.
Tvrdenie, že 50 mm izolácie je dostatočné na všetky stavby, je
nezmysel. Je dobré si uvedomiť, že šetriť na hrúbke izolantu je
hlúposť. Desať mm izolantu na m2 predstavuje cca 0,50 € (15
Sk). Všetky ostatné materiály zostávajú v spotrebe rovnaké.
Stanovenie hrúbky izolácie je najlepšie potvrdiť tepelno-technickým výpočtom, ktorý umožňuje nielen overiť správnosť
voľby hrúbky, ale i zistiť, či v navrhnutej skladbe obvodového
muriva nebude dochádzať k nežiaducej kondenzácii. Vyššia
hrúbka vonkajšej tepelno-izolačnej vrstvy je obvykle priaznivejšia vzhľadom na kondenzáciu vodných pár v konštrukcii.
Tepelno-technický návrh je základom pre konštrukčné a materiálové riešenie zateplenia. Bez jeho vykonania budeme opäť
pracovať s poverami a realita bude iná.
Závislosť teploty rosného bodu na relatívnej vlhkosti a teplote
56
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
Životnosť ETICS a jeho údržba
I v tejto oblasti sa šíri mnoho nezmyslov. Zatepľovací systém
použitý ako zostava, ktorá má výrobcom určené prevedenie
a použitie, má všetky zákonné náležitosti výrobku (prehlásenie
o zhode podložené certifikátmi a skúšobnými protokolmi), má
z hľadiska platných európskych technických špecifikácií predpoklad životnosti minimálne 25 rokov. Na dosiahnutie tejto
životnosti je však potrebné nielen použiť ETICS, ktorý vyhovel
všetkým súvisiacim požiadavkám, ale i jeho správny výber,
správne zabudovanie do stavby a tiež zodpovedajúca údržba
a užívanie. Áno, i zateplená fasáda vyžaduje údržbu a dodávateľ
systému je povinný poskytnúť návod na túto činnosť.
RD Krásna nad Hornádom
problematiku zatepľovania dokonale poznajú a radi vám svoje
poznatky odovzdajú, aby ste čo najlepšie využívali všetky výhody
zatepleného domu.
STOMIX – Európska kvalita, značka s ľudskou tvárou
Daňový úrad – Spišská Nová Ves
Na záver
Zateplením dochádza k premene domu po fyzikálnej stránke na
iný dom, ktorý sa neprispôsobí potrebám svojich obyvateľov, ale
oni sa musia prispôsobiť jemu. Odmenou za to im budú všetky
uvedené výhody a dlhodobá životnosť. Samozrejme za predpokladu, že budú dodržané všetky podmienky návodu pre údržbu
odovzdaného stavebnou firmou. Dôležité je najmä nanesenie
ochranného náteru po 15–20 rokoch od realizácie systému.
Náter účinne predlžuje jeho morálnu životnosť a odstraňuje
drobné nedostatky vzniknuté pri pôvodnej realizácii. K ďalším
údržbovým opatreniam patria opravy mechanického poškodenia a čistenie povrchovej úpravy.
Spoločnosť STOMIX sa už od svojho založenia opiera o výrobnú stratégiu postavenú na kvalitných zatepľovacích systémoch
(ETICS). Tejto kvalite podriadila nielen prísny výber dodávateľov surovín, výstupnú kontrolu, výskum a vývoj, nové výrobné
technológie, ale predovšetkým celú organizáciu spoločnosti.
V prípade zatepľovacích systémov hrá dôležitú úlohu i samotná
aplikácia, respektíve profesionalita stavebnej firmy, ktorá toto
zatepľovanie realizuje. Preto všetci zákazníci od našej spoločnosti dostanú nielen samotný výrobok, ale hlavne odborný servis a bezplatnú pomoc pri samotnej realizácii. O tom, že táto
cesta pomáha zákazníkom ušetriť ďaleko viac výdavkov vynaložených na vykurovanie ako neodborná kúpa v stavebninách, nie
je treba ďalej hovoriť.
Samozrejme, nespomenuli sme všetky problémy, ktoré sa môžu
v zateplenom dome vyskytnúť. Pracovníci spoločnosti STOMIX
PD Ružová – Košice
PD Krosnianska – Košice
Spoločnosť STOMIX má už viac ako 16 rokov skúsenosti z vlastného vývoja a výskumu, ktorého výsledky sú aplikované do
výroby komponentov aj inštalácie zatepľovacieho systému na
budovy.
Dom CARITAS – Vyšný Slávkov
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Aby zákazníci mohli byť spokojní v čo najkratšom čase, vybudovali sme rozsiahlu obchodnú sieť vybavenú vlastnými dofarbovacími zariadeniami. V týchto obchodných spoločnostiach
nájdete aj servisných technikov a obchodných zástupcov, ktorí
Vám radi pomôžu pri rozhodovaní.
57
STAVEBNÉ HMOTY 1–2/2011
informácie pre inzerentov
V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:
Cenník inzercie Vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo Vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné
články. Fakturácia na základe Vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 %
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafické stvárnenie (podklady) doručí firma najneskôr 2 týždne
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle mailom na adresu: [email protected]
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *pdf, *jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi., farebnosť: CMYK
OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO R. 2011
Týmto si u Vás objednávame celoročné predplatné časopisu:
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
Firma: .......................................................................................................................................................................................................................
Sídlo firmy – fakturačná adresa: ......................................................................................... PSČ: ........................................................................
IČO: ..................................................... IČ DPH: ................................................................... Tel.: .........................................................................
Kontaktná osoba: ............................................................................................. Tel. / Mobil: .................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................
Časopis zasielajte na adresu (ak nie je totožná so sídlom firmy): .......................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................
Pečiatka – podpis
Ročné predplatné 15 € s DPH, predplatné katalógu Strojník mechanik je 7,5 € s DPH.
Objednávkový lístok zašlite na adresu: V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice
Tel.: +421 - 55 - 678 28 08, fax: +421 - 55 - 729 64 64, mobil: +421 - 905 590 594, e-mail: [email protected]
Chcete sa dozvedieť viac
o oknách GENEO z high-tech
materiálu RAU-FIPRO
www.rehau.sk/geneo
* Zníženie energetických strát na okne pri výmene starých drevených /plastových okien z 80-tych rokov [Uf = 1,9 W/(m2K);
Ug = 3,0 W/(m2K)] za okná z profilov GENEO [Uf = 0,91 W/(m2K); Ug = 0,5 W/(m2K); veľkosť okna 123 x 148 cm].
Stavba
Auto
Priemysel
Lindab Coverline
Vaša oce¾ová istota
• možnosti konštrukèného riešenia striech a fasád
• priaznivé statické parametre pri nízkej hmotnosti
• dlhá životnosť
Lindab a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176 220-30
mobil: 0915 938 518
e-mail: [email protected]
www.lindab.sk
Download

Stavebné hmoty č. 1-2/2011