Stacionář KAMARÁD
Vrchlického 823
506 01 Jičín
 775 995 246 - 9
www.kamarad-jicin.cz
[email protected]
Ceník služeb sociální péče Stacionáře KAMARÁD
Cena za služby je stanovena na:
- výchovně vzdělávací a aktivizační služby, sociálně terapeutické služby, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím ……………………………………...……..90,- Kč /hod
- pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů……………………………………………………………………...………..120Kč /hod
Cena za službu je účtována podle skutečně spotřebovaného času, kdy potřebuje uživatel podporu nebo
pomoc pracovníka. Míra potřebného času k výkonu služby je stanovena na základě schopností
uživatele (psychické schopnosti, fyzické schopnosti, sebeobsluha a samostatnost).
Stanovení času nezbytné podpory nebo pomoci k výkonu sociální služby
Na základě zhodnocení schopností a dovedností uživatele byla průměrná doba podpory a
pomoci nezbytná k výkonu sociální služby stanovena v případě služeb:
- výchovně vzdělávací a aktivizační služby
- sociálně terapeutické služby
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
je stanovena na 10 min
V případě služeb:
- pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
se započítává skutečně spotřebovaný čas minimálně však 5 min.
Míra potřebné podpory a pomoci se může měnit v závislosti na změně zdravotního nebo
psychického stavu. Průběh služby bude zaznamenán v denních osobních záznamech. Pokud
by se jednalo o dlouhodobou a výraznou změnu, bude čas nezbytné podpory nebo pomoci
znovu posouzen a vyhodnocen.
U uživatele byla posouzena schopnost komunikace, mobilita, schopnost péče o svou osobu,
sebeobsluha a orientace v čase a prostředí.
V Jičíně dne
...........................................................
podpis uživatele služby
..............................................................
Bc. Jiří Jílek
ředitel Stacionáře KAMARÁD
(podpis poskytovatele)
……………………………………..
podpis ustanoveného opatrovníka (zákonného zástupce)
Sdružení rodičů a přátel mentálně postižených v Jičíně, Vrchlického 823, Jičín, IČ 68247125
Download

Ceník služeb sociální péče Stacionáře KAMARÁD