Mateřská škola Oáza v Praze 12
Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání
Název: Zvídálkovo putování
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
Naše motto:
Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky
Léto sluncem vyhřáté, cestičky jsou klikaté
Podzim barvy čaruje, svět kolem nás maluje
Zima něžné pohlazení, sněhobílé překvapení
INTERAKČNÍ OBLASTI:
* biologická
* psychologická
* interpersonální
* sociálně – kulturní
* environmentální
Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v RVP nazvány:
1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)




Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
Jemná motorika, koordinace ruky a oka
Sebeobsluha
Zdraví, bezpečí
2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
Jazyk a řeč
 Výslovnost,
vyjadřování
gramatická
správnost
řeči,
porozumění,
dorozumívání,
Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace
 Vnímání
 Pozornost, soustředění, paměť
 Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 Časoprostorová orientace
 Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 Řešení problémů, učení
Sebepojetí,



city, vůle
Sebevědomí, sebeuplatnění
Sebeovládání, přizpůsobivost
Sebepojetí, city, vůle
3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)



Komunikace s dospělým
Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
Sociabilita
4. Dítě a společnost (oblast sociokulturní)



Společenská pravidla a návyky
Zařazení do společenství
Kultura, umění
5. Dítě a svět (oblast environmentální)



Poznatky, sociální informovanost
Adaptabilita ke změnám
Vztah k životnímu prostředí
Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky
INTEGROVANÉ BLOKY:
Březen: Jaro ťuká na dveře
Duben: Svět je plný
Květen: Naše okolí
Tématické bloky integrovaného celku:
Jaro ťuká na dveře
Jarní probuzení
Probouzení kytiček
Hody hody doprovody
Velikonoce - jarní svátky
Čtyři klíče jara
Na našem dvoře
Moje knihovnička – jdeme do pohádky
Počasí
Mláďata
Chceme čistou zemi
Věci kolem nás – barvy, tvary
Moje rodina
Svátek matek
Tady jsem doma
Svět plný povolání
Poznáváme povolání a řemesla
Zvířátka se probouzí
Na jarní louce
Dopravní prostředky
Barevná příroda
Počasí
Co to jíme dobrého
Věci kolem nás
Ve zdravém těle, zdravý duch
Na farmu za mláďátky
Slavíme Den země
Čarodějnický rej
Zdraví a jeho prevence
Rostliny
Léto
sluncem vyhřáté, cestičky má klikaté
INTEGROVANÉ BLOKY:
Červen: Cestování
Tématické bloky integrovaného celku:
Jedeme do ZOO
Co děláme v létě
Svátek dětí
Jedeme na výlet
Cestujeme po světě
Co už umím
Máme rádi zvířátka
Hurá na prázdniny
Loučíme se s předškoláky
Za slonem do Afriky
Potoky, řeky, moře
Podzim barvy čaruje, svět kolem nás maluje
INTEGROVANÉ BLOKY:
Září: Naše škoka
Říjen: Podzim čaruje
Listopad: Když padá listí
Tématické bloky integrovaného celku:
Vítáme tě po prázdninách
Léto končí, změny v přírodě
Seznamte se prosím
Třída plná kamarádů
Kde bydlí naše hračky
Co najdeš v naší třídě
Poznávám svou školku
Už víš, jaké jméno mám
Léto končí, změny v přírodě
Co je na poli
Kouzelná podzimní zahrada
Barvy podzimu v lese
Foukej, foukej, větříčku
Plody podzimu
Co je v košíku
Na poli u lesa
Zvířátka si dělají zásoby
Kam šla zvířátka spát
Ptáčci štěbetáčci
Malované počasí
Co mi řekl semafor
Zatoulaný lístek
Veselý barevný drak
Strašidýlka strašidla
Mikuláš a čert už berou za kliku
Kouzelné vánoce a vánoční tajemství
Pohádkové vánoce
Zima
něžné pohlazení, sněhobílé překvapení
INTEGROVANÉ BLOKY:
Prosinec: Těšíme se
Leden: Přišla paní Zima
Únor: Radovánky
Tématické bloky integrovaného celku:
Mráz maluje na okna
Zimní radovánky
U krmítka
Jdeme na návštěvu do školy
Hrajeme si na školu
My tři králové jdeme k Vám
Naše tělo
Hry a zimní sporty
Zimní příroda a zvířátka
Karneval
U krmítka a krmelce
Masopustní rej
Knížky a pohádky
Muzikanti
Přijel cirkus
U lékaře
Sáňkování
Zimní procházka
Když mě bacil bacil
Jíme co je zdravé
Vyneseme Morenu, ať je zima pryč
Download

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program