BEZPEČNOSTNÍ LIST – Warosit 242
Datum vydání: prosinec 2011
Datum revize: ------1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Identifikace výrobku:
Warosit 242
Registrační (referenční číslo):
Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Další názvy látky:
Určená použití látky nebo směsi :
koagulace, flokulace, laboratorní použití
a nedoporučená použití:
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Jméno nebo obchodní jméno:
EuroClean s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo:
Nad Vltavou 2172
252 63 Roztoky u Prahy
Identifikační číslo:
26141477
Telefon:
+420 224 811 900
Fax:
+420 224 810 597
e-mail:
[email protected]
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
+420 224 919 293, 224 915 402 (Toxikologické informační
středisko)
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Klasifikace látky nebo směsi:
Klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění: Klasifikace dle směrnice Rady 67/548/EHS resp. 1999/45/ES: C - žíravý
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: viz 2.2.
Prvky označení
Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění: Dle směrnice Rady 67/548/EHS resp. 1999/45/ES:
Výstražný symbol:
C - žíravý
Standardní věty označující specifickou rizikovost:
R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 34
Způsobuje poleptání
R 37
Dráždí dýchací orgány
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
Standardní pokyny pro bezpečné zacházení
S 23
Nevdechujte plyny, dýmy, páry, aerosoly
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45
V případě nehody, nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné,
ukažte toto označení)
S 60
Tento materiál a obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
Strana 1
BEZPEČNOSTNÍ LIST – Warosit 242
Datum vydání: prosinec 2011
Datum revize: ------2.3.
3.
Další nebezpečnost:
SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Směs níže uvedených látek s jinými neklasifikovanými jako nebezpečné.
Identifikační čísla
Název
Obsah (%hm.) Klasifikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAS: 111-30-8
glutaral
10 – 24%
T, C, N
EINECS: 203-856-5
R 23/25-34-42/43-50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAS: 7173-51-5
didecyldimetyl10 – 25%
C, N, R
EINECS: 230-525-2
amonium chlorid
R 22-34-50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plné znění R-vět a H-vět viz. kap. 16
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci:
Ihned odstraňte jakékoli oblečení znečištěné od produktu. Příznaky otravy se mohou projevit po několika
hodinách, tudíž lékařský dohled je nezbytný přinejmenším po dobu 48 hodin po nehodě.
Při vdechnutí:
Vezměte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu.
Ihned zavolejte lékaře.
Při styku s kůží:
Ihned omyjte vodou a mýdlem a důkladně propláchněte. Pokud pokračuje podráždění
pokožky, navštivte lékaře.
Při styku s očima: Otevřené oko po dobu několika minut proplachujte tekoucí vodou. Pak navštivte lékaře.
Při požití:
Vypláchněte si ústa a pak vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření.
Informace pro lékaře
Ošetření
V případech podráždění plic proveďte počáteční ošetření Dexametasonem dávkovaným v aerosolu.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: ----Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasiva: Vhodná:
CO2, prášek nebo stříkání vody. Větší požáry zdolávejte stříkáním vody nebo pěnou
odolnou vůči alkoholu.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky:
Oxidy dusíku (NOx)
Chlorovodík (HCl)
Za jistých požárních podmínek nelze vyloučit stopy ostatních toxických plynů.
Pokyny pro hasiče:
používat dýchací přístroj, ochranný oděv, obuv a rukavice; hasicí prostředky jímat a
nenechat unikat do životního prostředí.
Požární odpady a kontaminovanou protipožární vodu likvidujte uložením na skládku
v souladu s úředními předpisy.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Používejte
ochranný
dýchací
přístroj
proti
účinkům
dýmu
/
prachu
/
aerosolu.
Noste ochranný oděv.
Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabraňte
úniku
do
kanalizačního
systému,
dílenských
jímek
nebo
sklepení.
Zabraňte úniku do splaškových vod / povrchových nebo podzemních vod.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Absorbujte materiály, které vážou vodu (písek, křemelina (diatomit), látky, které vážou kyseliny, univerzální
vázací látky, piliny). Kontaminovaný materiál likvidujte na skládce podle položky 13.
Zajistěte adekvátní větrání.
Strana 2
BEZPEČNOSTNÍ LIST – Warosit 242
Datum vydání: prosinec 2011
Datum revize: ------6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
11.
11.1.
Odkazy na jiné oddíly: jiné informace viz kap. 7,8, a 13
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opatření pro bezpečné zacházení:
Zabraňte pošplíchání nebo postříkání v uzavřených prostorech.
Podmínky pro bezpečné skladování
Skladujte jen v originální nádobě. Zabraňte jakémukoli úniku do podzemních vod.
Specifické konečné/specifická konečná použití:
Udržujte nádobu těsně utěsněnou.
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Kontrolní parametry: ----111-30-8
Glutaral
MAK 0,42 mg/m3, 0,1 ml/m3, Y, DFG
Omezování expozice:
Vhodné technické kontroly: ----Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:
Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Okamžitě svléci kontaminovaný oděv/obuv. Před přestávkou
a po práci umýt ruce. Zamezit kontaktu s kůží a očima.
Ochrana očí a obličeje: těsně přiléhající ochranné brýle, ochrana obličeje
Ochrana kůže, rukou:
ochranný pracovní oděv a obuv, ochranné rukavice, odolnost rukavic musí být
předem vyzkoušena, materiál PVC, přírodní kaučuk, neopren
Ochrana dýchacích cest: při nedostatečném větrání použít ochranu dýchacích orgánů, filtr B/P2
Omezování expozice životního prostředí: nenechat unikat do kanalizace, povrchových a podzemních vod
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Skupenství (při 20°C):
kapalné
Barva:
světle žlutá
Zápach/vůně:
podobný jako u aldehydu
Hodnota pH (10 g/l při 20°C):
cca 5,3
Teplota tání/tuhnutí:
cca 100 °C
Meze hořlavosti/výbušnosti:
produkt není výbušný
Produkt není samovznítivý
Relativní hustota (při 20°C):
1,00 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:
plně mísitelný
Teplota samovznícení:
> 200 °C
Viskozita dynamická (při 20 °C)
cca 30 mPas
Výbušné vlastnosti:
není výbušný
Další informace:
STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita: ----Chemická stabilita: Látka je stabilní za normální teploty a tlaku.
Možnost nebezpečných reakcí: ----Podmínky, kterým je třeba zabránit: ----Neslučitelné materiály: ----Nebezpečné produkty rozkladu: žádné
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Informace o toxikologických účincích:
7173-51-5
didecyldimetylchlorid amonný
LD50
orálně, krysa, mg.kg-1
238
LD50
dermálně, krysa, mg.kg-1
>2000
LD50/4 h
inhalačně, krysa, mg.l-1
0,1 – 1 mg/l
Žíravost/dráždivost pro kůži: žíravý účinek na pokožku a sliznice
Vážné poškození/podráždění očí: silný žíravý účinek
Strana 3
BEZPEČNOSTNÍ LIST – Warosit 242
Datum vydání: prosinec 2011
Datum revize: -------
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Senzibilizace dýchacích cest/kůže: Zvýšení citlivosti je možné stykem s pokožkou.
Senzibilizace při vdechnutí a kontaktu s pokožkou možná.
Toxicita pro specifické cílové orgány:
Produkt vykazuje následující nebezpečí podle výpočtové metody Všeobecných klasifikačních směrnic EU pro
přípravky tak, jak jsou vydány v nejnovější verzi:
Zdraví škodlivý
Žíravý
Dráždivý
Požití vede k silnému žíravému účinku na ústa a hrdlo a k nebezpečí perforace jícnu a žaludku.
EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita: 7173-51-5 didecyldimetylchlorid amonný
EC 10/16 hod > 1 mg/l (Pseudomonade)
EC 50/03 hod 11 mg/l (živý kal)
EC 50/48 hod < 1 mg/l (dafnie)
EC 50/96 hod < 1 mg/l (zelené řasy)
LC 50/96 hod 1 mg/l (pstruh duhový)
NOEC/14 d > 1000 mg/kg (dešťovka)
NOEC/21 d < 1 mg/l (dafnie)
NOEC/34 d < 1 mg/l (zebřička)
111-30-8 glutaral
EC 50/48 hod 10-100 mg/l (dafnie)
EC 50/96 hod < 0,1-1 mg/l (zelené řasy)
LC 50/96 hod 10-100 mg/l (zlatý karas)
Perzistence a rozložitelnost: --Bioakumulační potenciál: --Mobilita v půdě: --Výsledky posouzení PBT a vPvB: neaplikovatelné
12.6
Jiné nepříznivé účinky: WGK (Německo) 1 - mírně nebezpečný pro vodu; nenechat unikat nezředěný nebo
Nezneutralizovaný.
13.
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1
Metody nakládání s odpady:
Doporučení:
Předat na skládku zvláštních odpadů nebo předat na sběrné místo problematických odpadů.
Evropský katalog odpadů:
Čísla z katalogu odpadů mají být definována podle direktivy AK, zvláště pro aplikační sektory.
Nevyčištěné balení:
Doporučení:
Skladování na skládce musí být prováděno podle úředních nařízení.
Doporučené čistící prostředky:
Voda, pokud je to nutné společně s čisticími prostředky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.
INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1
Číslo OSN (UN):
3265
14.2
Příslušný název OSN (UN) pro zásilku: LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ
KAPALNÁ LÁTKA,
N.A.G., didecyldimetylamonium chlorid, glutardialdehyd
14.3
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 8
14.4
Obalová skupina:
III
14.5
Nebezpečnost pro životní prostředí:
--14.6
Zvláštní bezpečnostní opatření:
Kód omezení pro tunely: (E)
Vynětí z platnosti ADR: nejvyšší čisté množství na vnitřní obal:
LQ19
Strana 4
BEZPEČNOSTNÍ LIST – Warosit 242
Datum vydání: prosinec 2011
Datum revize: ------14.7
15.
15.1
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: --INFORMACE O PŘEDPISECH
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi:
zákon 356/2003 Sb. v platném znění + prováděcí předpisy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění
15.2
Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo provedeno
_________________________________________________________________________________________________
16.
DALŠÍ INFORMACE
Tento BL byl zpracován v souladu s požadavky aktuálně platné legislativy ČR/EU.
Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. Údaje pouze popisují výrobek se
zřetelem na bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty. Příjemce musí respektovat existující
zákony a předpisy.
Informace o klasifikaci (minimální) a značení látek obsažených v přípravku dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění: neuvedena/-y
Plné znění R- a H-vět z kap. 3:
R- věty:
20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
34
Způsobuje poleptání.
37
Dráždí dýchací orgány.
42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při
styku s kůží.
S věty:
23
Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
45
60
V případě nehody, nebo pokud se necítíte dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ( je-li to
možné,ukažte toto označení).
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
Strana 5
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST – Warosit 242