Bezpečnostní List - Česká republika
Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikátor produktu
Název výrobku
Registrační číslo podle REACH
Číslo EC
Číslo CAS
Číslo indexu
Chemický název
:
:
:
:
:
:
Biphenyl
01-2119480408-33-0000
202-163-5
92-52-4
601-042-00-8
bifenyl
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Uvedená použití
:
Teplonosné látky
Přechodný/rozpouštědlo/zpracování
Nedoporučená použití
:
Žádné nebylo identifikováno.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Solutia UK Limited
Corporation Road Newport, South Wales NP19 4XF UK
Tel: +44 1633 27 8221 - Fax: +44 1633 27 6317
e-mail adresa osoby odpovědné za
tento bezpečnostní list
:
[email protected]
Národní kontakt
:
Nejsou k dispozici.
:
+44 (0)1633 754280 (Europe)
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace v souladu s Nařízením (ES)
č.1272/2008 [CLP/GHS] Klasifikace
:
ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - KŮŽE Kategorie 2
VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ/PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2
TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ
EXPOZICE - VDECHOVÁNÍ dýchací soustava Kategorie 3
NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ PROSTŘEDNÍ – CHRONICKY - Kategorie 1
Standardní věty o nebezpečnosti (kód)
:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Klasifikace podle nařízení 67/548/EHS
[DSD] / Směrnice EU o nebezpečných
přípravcích 1999/45/EC.
:
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Xi Dráždivý
Page 1 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Klasifikace
N Nebezpečný pro životní prostředí.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
2.2 Prvky označení
Signální slovo
:
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
:
H315
H319
H335
H410
Prevence
:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Reakce
:
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňování
:
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními,
národními a mezinárodními nařízeními.
:
Nelze použít
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
2.3 Další nebezpečnost
Další nebezpečí, která se nepromítají
do klasifikace
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látka
:
Jednosložková látka
Klasifikace
Název výrobku/přípravku/Složka
bifenyl
Identifikátory
ES: 202-163-5
CAS : 92-52-4
%
100
67/548/EHS
N; R50/53
Xi; R36/37/38
Typ
Nařízení (ES) č.
1272/2008 [CLP]
Žíravost/dráždivost
pro kůži, 2, Vážné
poškození
očí/podráždění očí, 2,
STOT SE, 3, Aquatic
Acute, 1, nebezpečí
pro vodní
prostředí(chronické),
1,
[1][
2]
Typ
[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí
[2] Látka s expozičními limity
[3] Látka PBT
[4] Látka vPvB
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Page 2 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Všeobecně
:
vdechování
:
Při požití
:
Při styku s kůží
:
Styk s očima
:
V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k
ohrožení zachránce.
Exponovanou osobu vyveďte na čerstvý vzduch. Jestliže je podezření na
přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo
autonomní dýchací přístroj. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud
postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí
vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík. V případě
poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení
zachránce. Vyhledejte lékařskou pomoc. Osoby v bezvědomí uložte do
stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty
udržujte otevřené. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek nebo
pás.
Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případně používané zubní protézy.
Exponovanou osobu vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a v
klidu. Přestaňte, když postižená osoba pocítí nevolnost, protože zvracení
může být nebezpečné. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně
doporučeno lékařem. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové
poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Nikdy nepodávejte nic ústy
osobě v bezvědomí. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a
ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte otevřené.
Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek nebo pás.
Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte potřísněný
oděv a obuv. Omývejte vodou po dobu aspoň 10 minut. Vyhledejte
lékařskou pomoc. Před dalším použitím oděv vyperte. Před dalším použitím
obuv důkladně vyčistěte.
Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte
horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Omývejte
vodou po dobu aspoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2. Nejdůležitější příznaky/účinky, akutní a zpožděné
Potenciální akutní účinky na zdraví
Styk s očima
:
Způsobuje vážné podráždění očí.
vdechování
:
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Při styku s kůží
:
Může způsobit podráždění kůže.
Při požití
:
Ne tolik aby byl klasifikován.
4.3 Indikace okamžité lékařské pomoci a speciálního ošetření, je-li nutné
Ochrana pracovníků první pomoci
:
V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k
ohrožení zachránce.
Poznámky pro lékaře
:
Není specifické ošetřování. Postupujte podle příznaků. Okamžitě
kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požito nebo
vdechnuto větší množství.
Specifická opatření
:
Nejsou k dispozici.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Vhodné
Nevhodné
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající
z látky nebo směsi
5.3 Pokyny pro hasiče
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
:
:
Použijte hasicí prostředek vhodný pro hašení okolí požáru.
Nejsou známé.
Žádné zvláštní nebezpečí požáru nebo exploze.
Ihned izolujte prostor vykázáním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k
požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro
osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Tento materiál je velmi
toxický pro vodní organismy. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem
musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku,
splaškové nebo srážkové kanalizace.
:
Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s
přetlakovou maskou na celý obličej.
Page 3 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1 Pro nepohotovostní personál
:
Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor.
Schválený/certifikovaný respirátor s napájeným čističem vzduchu (PAPR).
6.1.2 Pro pohotovostní personál
:
Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
:
Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do
vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění
životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch),
informujte úřady. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní
ve velkém množství.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.3.1 Metody omezení
:
Malé rozlití :
Nechte ztuhnout. Materiál vysajte vysavačem nebo zameťte a uložte do
vyhrazeného označeného kontejneru pro odpad.
Velké rozlití :
Nechte ztuhnout. Materiál vysajte vysavačem nebo zameťte a uložte do
vyhrazeného označeného kontejneru pro odpad.
6.3.2 Metody čištění
:
Nechte ztuhnout. Načerpejte do nepropustných nádob.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Poznámka: viz kapitola 8 o osobních ochranných prostředcích a kapitola 13 o likvidaci odpadu.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
7.1.1 Doporučení
Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Vyhněte se tvorbě prachu. Zabraňte uvolňování do životního
prostředí.
7.1.2 Doporučení, týkající se hygieny práce
Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladování
Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v
suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a jídla a pití. Do
doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě
utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k
zamezení kontaminace životního prostředí. Použijte místní odtahovou ventilaci nebo manipulujte v uzavřeném větraném
prostoru. Zajistěte sběr veškeré odpadní vody a její úpravu v čističce odpadních vod.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Doporučení
:
Nebylo zaznamenáno žádné zamýšlené použití.
Informace Scénáře expozice
:
Viz Scénáře Expozice.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní parametry
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Page 4 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
Chemický název
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišt
bifenyl
178/2001 (2003-01-01) Notes: Při expozici se významně uplatňuje pronikání
látky kůží. Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem (Za
fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky a
v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.)
Vážený průměr času (TWA) 1 mg/m3
178/2001 (2003-01-01) Notes: Při expozici se významně uplatňuje pronikání
látky kůží. Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem (Za
fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky a
v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.)
Doba povolená pro krátkodobou expozici (STEL) 3 mg/m3
DNEL
bifenyl
Expozice
Hodnota
Populace
Vliv (následky)
Dlouhodobý vdechování
Dlouhodobý Dermální
Dlouhodobý Dermální
Dlouhodobý vdechování
Dlouhodobý Orální
11.17 mg/m³
3.17 mg/kg bw/den
1.9 mg/kg bw/den
3.3 mg/m³
1.9 mg/kg bw/den
Pracující
Pracující
Populace
Populace
Populace
Systematický
Systematický
Systematický
Systematický
Systematický
PNEC
bifenyl
Informace o prostředí
Čistírna odpadních vod
Mořský
Čerstvá voda
Mořský sediment
Půda
Sladkovodní sediment
Sekundární otrava
Intermitentní
Hodnota
3.2 mg/l
0.0017 mg/l
0.017 mg/l
0.323 mg/kg dwt
0.635 mg/kg dwt
3.23 mg/kg dwt
16.7 mg/kg
0.17 mg/l
Informace o metodě
Faktory pro posouzení
Faktory pro posouzení
Faktory pro posouzení
Rozdělení rovnováhy
Rozdělení rovnováhy
Rozdělení rovnováhy
Faktory pro posouzení
Faktory pro posouzení
8.2 Omezování expozice
:
Procesy a činnosti zahrnuté ve scénáři expozice
:
Obsahuje-li výrobek složky s předepsaným expozičním limitem, může být
potřebné sledování osob, ovzduší na pracovišti, nebo biologické sledování,
aby bylo možné určit účinnost ventilace, nebo jiných kontrolních opatření
a/nebo určit nutnost používání ochranných dýchacích prostředků. U metod
zjišťování expozice vdechnutím chemických látek a metod stanovení
škodlivých látek je třeba se řídit Evropskou Normou EN 689 a příslušnými
národními dokumenty.
:
Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud při manipulaci s výrobkem
vzniká prach, dýmy, plyn, výpary nebo aerosol, používejte výrobek v
uzavřených prostorách, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak,
aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla
doporučené nebo zákonem stanovené limity.
8.2.2 Individuální opatření pro ochranu
Ochrana dýchacích cest
:
Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně
expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů
vybraného respirátoru. Používejte respirátor vyhovující EN140 s filtrem typu
A/P2 nebo vyšší kvality.
Ochrana rukou
Ochrana očí
:
:
Používejte ochranné rukavice. : PVC, Neoprénové rukavice.
V případě předpokládaného nebezpečí postříkání tekutinou, vzniku emulze
nebo rozprášení je třeba používat ochranné prostředky zraku.
Ochrana kůže
:
V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu
vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní
ochranné pomůcky. Používejte vhodný ochranný oděv.
8.2.1 Vhodné technické ovládací prvky
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Page 5 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a
výrobních zařízení., Zajistěte odpovídající ventilaci a pokud možno používejte nebo instalujte interní odsávací systémy., Čištění
odpadní vody:, Nevypouštějte odpadní a/nebo čistící vodu do veřejné kanalizace.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
a.
Vzhled
Barva
:
bílá.
Skupenství
:
pevná látka [Vločky.]
b.
Vůně (zápach)
:
aromatický.
c.
Práh aroma
:
Nejsou k dispozici.
d.
pH
:
Nelze použít.
e.
Bod tání/tuhnutí
:
69 °C @ 1,013 hPa
f.
Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu
:
255 °C @ 1,013 hPa
g.
Bod vzplanutí
:
113 °C @ 1,013 hPa
h.
Rychlost odpařování
:
Nelze použít
i.
Hořlavost (pevné látky, plyny)
:
Nehořlavý.
j.
Horní/spodní limity hořlavosti
nebo výbušnosti
:
Dolní: Nelze použít
Horní: Nelze použít
k.
Tenze par
:
1.19 hPa [25 °C]
l.
Hustota par
:
Nejsou k dispozici
m.
Hustota
:
Nestanoveno
n.
Rozpustnost
:
Rozpustnost ve vodě :
7.35 mg/l @ 25 °C
o.
Rozdělovací koeficient
oktanol/voda
:
10,186 @ 25 °C
p.
Teplota samovznícení
:
Nelze použít
q.
Teplota rozkladu
:
Nestanoveno
r.
Viskozita
:
:
Dynamický: Nelze použít.
Kinematická: Nelze použít.
s.
Výbušné vlastnosti
:
Není výbušný
t.
Oxidační vlastnosti
:
Nelze použít
9.2 Další informace
Nejsou k dispozici.
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Page 6 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
10.1 Reaktivita
:
Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje
ze zkoušek týkající se reaktivity.
10.2 Chemická stabilita
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
:
:
10.4 Podmínky, kterým je třeba
zabránit
10.5 Neslučitelné materiály
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
:
Produkt je stabilní.
Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k
nebezpečným reakcím.
Žádné specifické údaje.
:
:
Silnými oxidačními činidly.
Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet
nebezpečné produkty rozkladu.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Název výrobku/přípravku
Výsledek
Druhy
Dávka
Method
2,180 - 5,040 mg/kg
> 3.47 mg/l
> 5,010 mg/kg
prach
-
bifenyl
Závěr/shrnutí
LD50 Orální
Krysa
LC50 vdechování
Krysa
LD50 Dermální
Králík
:
Ne tolik aby byl klasifikován.
Podráždění/poleptání
Název výrobku/přípravku
bifenyl
Výsledek
Druhy
Výsledek
Expozice
kůže Průkaznost
důkazů
Králík
0.3
24 hrs
Závěr/shrnutí
kůže
oči
Respirační
:
:
:
Pozorování
Zkušenost u člověka, Způsobuje podráždění kůže.
Zkušenost u člověka, Způsobuje vážné podráždění očí.
Zkušenost u člověka, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Senzibilizátor
Název výrobku/přípravku
Způsob expozice
Druhy
Výsledek
bifenyl
kůže
Morče
Znecitlivělé
Závěr/shrnutí
kůže
Respirační
:
:
Nevyvolal žádnou dermální senzibilaci (morčata).
Nejsou k dispozici.
Mutagenita
Název výrobku/přípravku
bifenyl
Test
OECD 471
Pokus
In vitro; Amesově
testu
In vitro; Savec zvíře
In vitro; Savec zvíře
In vitro; Savec zvíře
In vivo; Savec zvíře
OECD 476
OECD 473
OECD 482
OECD 474
Závěr/shrnutí
:
Výsledek
Negativní
Negativní
Negativní
Negativní
Negativní
Není mutagenní ve standardní sestavě geneticko-toxikologických testů.
Karcinogenita
Název výrobku/přípravku
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Výsledek
Druhy
Dávka
Expozice
Page 7 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
bifenyl
Nejasný - Orální
- NOAEL
Závěr/shrnutí
Krysa
60 mg/kg
:
Ne tolik aby byl klasifikován.
:
Nejsou známy závažné negativní účinky.
24 měsíce
Teratogenita
Závěr/shrnutí
Toxicita pro reprodukci
Název
výrobku/přípravku
Toxicita pro
matky
Plodnost
Vývoj toxinu
Druhy
Dávka
Expozice
bifenyl
-
Negativní
Negativní
Krysa
Orální
-
Závěr/shrnutí
:
Nejsou známy závažné negativní účinky.
Toxicita specifického cílového orgánu (jediná expozice)
Název výrobku/přípravku
Kategorie
Způsob expozice
bifenyl
vdechování
Kategorie 3
Cílové orgány
Závěr/shrnutí
:
podráždění dýchací soustavy
11.1.1.2 Další informace
:
Nesplňující kritéria - EU - Látky vzbuzující mimořádné obavy - CMR
(karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci)
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita
Název
výrobku/přípravku
bifenyl
Závěr/shrnutí
Výsledek
Druhy
Expozice
Method
Akutní LC50 3 mg/l Čerstvá
voda
Akutní LC50 0.36 mg/l
Čerstvá voda
Akutní EC50 1.772 mg/l
Čerstvá voda
Akutní EC10 0.66 mg/l
Čerstvá voda
Chronický EC10 3.2 mg/l
Čerstvá voda
Chronický NOEC 0.229 mg/l
Čerstvá voda
Ryba - Pimephales
promelas Fathead minnow
Vodní bezobratlí. Daphnia magna
Vodní rostliny - Řasy.
96 h
OECD 203
Vodní rostliny - Řasy.
96 h
48 h
96 h
Mikroorganismus 43 h
Colpidium colpoda
Ryba - Oncorhynchus
87 d
mykiss Rainbow
trout,donaldson trout
Chronický NOEC 0.17 mg/l
Vodní bezobratlí. 21 d
Čerstvá voda
Daphnia magna Water flea
:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Název výrobku/přípravku
Poločas rozpadu ve
vodě
Světelný rozklad
(Poločas rozpadu)
Biologická
odbouratelnost
bifenyl
Sladkovodní sediment 2
-3d
Snadno biologicky
odbouratelný
Nelze použít.
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Page 8 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
12.3 Bioakumulační potenciál
Název výrobku/přípravku
bifenyl
LogPow
4.008
BCF
1,900
Bioakumulační potenciál
vysoký
12.4 Mobilita v půdě
Rozdělovací koeficient půda/voda
(KOC)
:
3.27
Mobilita
:
Nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT
:
T: Ne.
B: Ne.
P: Ne.
vPvB
:
vP: Ne.
vB: Ne.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
:
no Jiné účinky
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
a.
Metody likvidace
:
Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. V prázdných kontejnerech
nebo cisternách mohou zůstávat zbytky produktů. Tento materiál a jeho
obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Svěřte likvidaci
přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Likvidace
tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech
okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o
odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Zabraňte rozšíření rozlitého
materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a
kanalizace.
b.
:
Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do
vodních toků, odpadů a kanalizace. S prázdnými nádobami, které nebyly
vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech
nebo cisternách mohou zůstávat zbytky produktů. Tento materiál a jeho
obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
Opatření pro likvidaci
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
ADR/RID
ADN/ADNR
IMDG
IATA
14.1 Číslo OSN
UN3077
UN3077
UN3077
UN3077
14.2 Název látek
přepravy podle UN
Environmentally
hazardous substance,
solid, n.o.s.(bifenyl)
Environmentally
hazardous substance,
solid, n.o.s.(bifenyl)
Environmentally
hazardous substance,
solid, n.o.s.(bifenyl)
Environmentally
hazardous substance,
solid, n.o.s.(bifenyl)
Třída 9: Různý
nebezpečný materiál.
-
Třída 9: Různý
nebezpečný materiál.
Třída 9: Různý
nebezpečný materiál.
-
Třída 9: Různý
nebezpečný materiál.
-
14.4 Obalová
skupina
III
III
III
III
14.5. Nebezpečnost
pro životní
prostředí
14.6 Zvláštní
bezpečnostní
opatření pro
uživatele
Další informace
Ano.
14.3 Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu
Nejsou k dispozici.
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Ano.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nouzové plány
(Ems)
Page 9 / 10
Biphenyl
Bezpečnostní List Česká republika
F-G, S-F
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nejsou k dispozici.
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Ostatní předpisy EU
Integrovaná prevence a omezování
znečištění (IPPC) - vzduch
Integrovaná prevence a omezování
znečištění (IPPC) - voda
Směrnice 96/82/CE - SEVESO
:
Není v seznamu
:
Není v seznamu
:
Příslušné kvalifikační množství (článků 6 & 7) :
100 t
Příslušné kvalifikační množství (článků 9) :
200 t
Národní předpisy
Poznámka
:
Bez dalších poznámek.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
:
Kompletní.
:
ATE = odhad akutní toxicity
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení
(ES) 1272/2008]
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům
RRN = Registrační číslo REACH
LOAEL = Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem
NOEL = hodnota dávky bez pozorovaného účinku
LC50 = střední letální koncentrace
EC50 = střední efektivní koncentrace
LD50 = střední letální dávka
dwt = hmotnost suché
OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
PEL = limit vystavení přípustného
16. DALŠÍ INFORMACE
Zkratky
Dodatek
Scénáře expozice
Dostupný scénář expozice
Datum:.24.03.2011, Verze: A 2.
Datum revize: 23.03.2011
Datum předchozího vydání: 29.05.2009
Page 10 / 10
Download

Bezpečnostní List - Česká republika