Korešpondenčný seminár
z biológie
AUTORSKÉ RIEŠENIA
1.kolo
2011/2012
Korešpondenčný seminár z chémie organizuje
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Ústav anorganickej chémie
Slovenskej akadémie vied
Korešpondenčný seminár z chémie podporuje
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
Z
B I O L Ó G I E
S-1
Protozoológia
1. Nájdite pod mikroskopom 5 rôznych druhov nálevníkov v sennom náleve. Uveďte aspoň
ich rodový názov (slovenský aj latinský) a zakreslite ich.
Uznaný bude každý druh nálevníka, vyskytujúci sa vo vodách na území Slovenska. Stručný
prehľad nálevníkov je napr. v literatúre Veľká kniha živočíchov (Kolektív autorov). Zoznam
všetkých nálevníkov nájedných na Slovensku je prístupný na:
http://uniba.academia.edu/EduardStloukal/Papers/859644/Nalevniky_Ciliophora_v_Databank
e_fauny_Slovenska_Ciliophora_in_the_Database_of_Slovak_Fauna
Za neúplné nákresy – iba obrysy -50 % bodov
Za každý slovenský a latinský rodový názov : 0,23 boda – celkovo 0,46 boda za každého
nálevníka a 2,3 boda za všetkých nálevníkov dohromady. Za kreslenie ceruzkou – 0,45 boda.
Celkovo za otázku: 2,75 boda.
Červenoočká, meňavky, pijavice, perloočky a iné mnohobunkové organizmy nie sú
nálevníky!
2. Viete, ktorý typ organizmov sa podieľa na tvorbe blanky na hladine senného nálevu? Akých
biologických procesov sa zúčastňujú? Sú to organizmy prokaryotické alebo eukaryotické?
Hnilobné baktérie (0,4 boda) (uznaný aj senný bacil Bacillus subtilis ☺)sa podieľajú na tvorbe
blanky, zúčastňujú sa rozkladných procesov (kvasné procesy neuznané, je to aeróbny
organizmus) (0,4 boda). Sú to organizmy prokaryotické (0,45 boda). Celkovo za otázku – 1,25
boda. Uznané aj imunitné poruchy, čistenie vôd, výroba enzýmov... Uznaný aj lytický cyklus
siníc – zaujímavé riešenie ☺.
3. Uveďte, čím je spôsobené zafarbenie druhu Paramecium bursaria a ako zvyšuje jeho šance na
prežitie.
Zelené zafarbenie je spôsobené prítomnosťou symbiotických rias rodu Chlorella vo vakuole
nálevníka (0,375 boda). Pre črievičku predstavujú výhodu výrobou látok v procese
fotosyntézy – cukrov a najmä kyslíka (Ak ste napísali iba potrava alebo iba kyslík, strhnuté
0,1875 boda, produkty fotosyntézy uznané). Tým sú nálevníky prispôsobené životu
v prostredí chudobnom na kyslík (0,375 boda). (Pozn.: S tým súvisí aj jav tzv. inverznej
fototaxie, kedy Paramecium bursaria pri zvýšenej intenzite svetla zníži rýchlosť plávania,
dokonca ju úplne zastaví. V neprítomnosti svetla však symbióza črievičky a rias končí
strávením rias vo vakuole.). Celkovo za otázku: 0,75 boda.
4. Vysvetlite termín bioindikátor a uveďte aspoň jeden príklad spomedzi nálevníkov, rodový
aj druhový, slovenský aj latinský názov. Popíšte, pre aké prostredie je jeho výskyt typický.
Bioindikátor je organizmus, ktorý svojou prítomnosťou alebo neprítomnosťou v biotope
určuje úroveň čistoty, resp. znečistenia daného biotopu (0,375 boda) (Ak ste napísali že slúži
na indikáciu škodlivín, uznané len spolovice – môže indikovať aj čisté prostredie). Mnoho
druhov nálevníkov patrí medzi bioindikátory, napr.: črievička končistá Paramecium
caudatum, bôbovka veľká Colpidium colpoda a vírivka konvalinková Vorticella convallaria
sú typické pre znečistené vody. Prítomnosť druhu lozivka obyčajná Spirostomum ambiguum
indikuje silne organicky znečistené prostredie.
Za každý názov: 0,125 boda – celkovo za rodový druhový slovenský aj latinský názov
nálevníka: 0,5 boda. Za prostredie, ktoré indikuje: 0,375 boda. Celkovo za otázku: 1,25
boda.
5. Čím je tvorená stopka vírivky konvalinkovej? Aký typ energie využíva tento systém
kontraktilných vláken ku sťahovaniu?
Stopka je prichytená k telu vírivky skopulou - plôškou na aborálnom póli pohára prisadlých
nálevníkov, je obkolesená nemobilnými brvami. Stopkou prechádza systém myoném –
zabepečujúcich stiahnutie tela vírivky. Tvoria špeciálnu organelu nazývanú aj spasmonéma
– kontraktilné vlákno prechádzajúce stopkou, ktoré využíva ióny vápnika Ca2+ ako hlavný
zdroj energie. Hlavným komponentom je centrín, ktorý vápnik viaže, motorproteínom je
spasmín. (Stačí ak ste uviedli že zdroj energie sú ióny vápnika).
Za uvedenie termínu myonéma alebo spasmonéma: 0,9 boda (za pojem svalové vlákno
strhávané 0,45 boda). Za uvedenie iónov vápnika ako zdroja energie: 1,35 boda (Spolovice
uznaná aj kinetická energia spasmínu). Celkovo za otázku: 2,25 boda.
6. Ako sa volá druh pohybu jednobunkových živočíchov, výtrusov a nižších rastlín vyvolaný
elektrickým prúdom?
Galvanotaxia alebo elektrotaxia (Pozn.: U Paramecium je vyvolaný napäťovým gradientom 2
V/cm, je to elektrická regulácia činnosti riasiniek – črievička pláva ku katóde). Celkovo za
otázku: 0,25 boda.
7. Čím presne sa z molekulárneho hľadiska líšia rody Tetrahymena, Paramecium,
Stylomychia a Oxytrichia v oblasti genetického kódu? Dokážete nájsť aj iné rody nálevníkov
líšiace sa od univerzálneho genetického kódu?
Kodóny UAA a UAG kódujú aminokyselinu glutamín Gln, jediný STOP kodón je UGA (0,5
boda). Uznávané boli aj sekvencie tripletov v DNA, teda TAA, TGA a TAG.
Keď ste napísali že genetický kód nie je kruhový ale linerárny, odpoveď nebola uznaná.
Takisto neboli uznávané odpovede týkajúce sa RNA editingu, nesúvisí to totiž s variáciami
v genetickom kóde, patrí to medzi odlišnosti z molekulárneho hľadiska od ostatných
organizmov. Takisto rôzne sekvencie telomér neboli uznávané – opäť, netýka sa to
genetického kódu. Neboli tiež uznávané odlišnosti u Mycoplasma – je to baktéria a nie
nálevník.
Ďalšie odlišnosti u nálevníkov: u rodu Euplotes a Blephorisma kodón UGA namiesto STOP
kódnu kóduje cysteín Cys (0,5 boda). Uznané aj Didinium, Stentor nie.
Celkovo za otázku: 1 bod.
8. Ako sa nazýva typ intrónu, ktorý sa dokáže sám vyštiepiť?
Ribozým alebo samozostrihujúci sa intrón,uznaný aj intrón I. typu (je to práve
samozostrihujúci sa intrón u Tetrahymena). Neuznávané IES intróny – sú to sekvencie
v rámci kinetoplastového genómu spolu s MDS sekvenciami, nesúvisia s rRNA ktorá sa sama
vyštiepi. Celkovo za otázku: 0,5 boda.
V prípade nedostatku miesta použite druhú stranu odpoveďového hárku!
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Z
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
1. b) Aký pohyb vykonáva prokaryotický bičík a aký eukaryotický?
Prokaryotický – rotačný pohyb („lodná skrutka“)
Eukaryotický – vlnivý pohyb, kmitá („rana bičom“)
B I O L Ó G I E
S-2
Život v pohybe
1. c) Nakreslite priečny rez pohyblivej časti (axonémy) eukaryotického bičíka a popíšte
jednotlivé štruktúry vo vnútri axonémy.
štruktúra 9×2 + 2 (9 okrajových dvojíc
mikrotubulov + 2 centrálne
mikrotubuly)
1A +1B: A a B mikrotubulus (dublet)
2: centrálna dvojica mikrotubulov
3: dyneín (vonkajšie a vnútorné
ramienko dyneínu)
4: radiálny lúč (spojka)
5: nexín
6: cytoplazmatická membrána
1. d) Popíšte funkciu dyneínu v eukaryotickom bičíku.
dyneín je „molekulárny motor“, ktorý umožňuje skĺznutie susedných mikrotubulových
dubletov voči sebe, vďaka čomu dôjde ku ohybu bičíka
2. Napíšte po jednom príklade, kde s ľudskom organizme nájdeme obrvené bunky:
a)
epitel trachey, ovidukty
b)
nosová dutina (olfaktorické neuróny), vonkajší segment fotoreceptorov (pozor!
Stereocilie vo vnútornom uchu nie sú brvy, ale skôr mikrovili, pretože nemajú
mikrotubulovú kostru, ale aktínovú výstuž)
V prípade nedostatku miesta použite druhú stranu odpoveďového hárku!
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
Meno a priezvisko:
S-2
Škola:
Život v pohybe
Trieda:
3. a) Zakreslite schematicky proces neurulácie s vyznačenou pozíciou epidermis, neurálnej
trubice a neurálnej lišty.
3. b) Napíšte aspoň 3 štruktúry alebo bunkové typy, ktoré vznikajú z migrujúcich buniek
neurálnej lišty.
napr. pigmentové bunky (melanocyty), kosti tváre (väčšina viscerocrania a časť neurocrania),
zamša v hlavovej a krčnej oblasti, gangliá hlavových nervov, spinálne gangliá, gliové bunky
(okrem mikroglií), dreň nadobličiek, odontoblasty, C bunky štítnej žľazy
V prípade nedostatku miesta použite druhú stranu odpoveďového hárku!
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
Meno a priezvisko:
S-2
Škola:
Život v pohybe
Trieda:
5. Vedeli by ste vysvetliť na pohľad nezmyselnú migráciu karety obrovskej?
Ešte na konci druhohôr boli Južná Amerika a Afrika v blízkosti a teda i prapredok
ascensionskej pláže pre korytnačky ležal v blízkosti juhoamerického pobrežia. Od konca
kriedy sa však atlantická doska rozširovala a teda aj pláž pre kladenie sa vzďaľovala od
pobrežia (Ascencion leží v oblasti stredoatlantického chrbátu, skrz ktorý sa oceán rozširoval).
A keďže sú morské korytnačky verné svojim plážam, tak i napriek zväčšujúcej sa vzdialenosti
stále plávali na breh Ascensionu.
6. a) Vysvetlite rozdiel medzi dvoma typmi ohybov rastlín – tropizmami a nastiami
tropizmy – smer ohybu je orientovaný ku alebo od zdroja podráždenia
nastie – smer ohybu nie je orientovaný voči zdroju podráždenia
6. b) Zaraďte príklady ku typu ohybu rastliny.
sklopovanie lístkov citlivky (Mimosa) – seizmonastia/tigmonastia
predlžovanie koreňu rastliny v smere rovnobežnom so zemským povrchom –
hydrotropizmus/chemotropizmus/diageotrpizmus (nie je to pozitívny ani negatívny
geotropizmus, bo rast nejde v smere ani protismere zemskej ťiaže!)
ovíjanie sa chmeľu (Humulus) okolo opory – tigmotropizmus/haptotropizmus
6. c) U ktorého ohybu z predchádzajúcej úlohy (6b) sa uplatňuje zmena turgoru?
sklapovanie lístkov citlivky (Mimosa)
V prípade nedostatku miesta použite druhú stranu odpoveďového hárku!
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
Meno a priezvisko:
S-3
Škola:
Fyziológia živočíchov
Trieda:
1. Napíšte, ako sa volajú 2 druhy transportu látok cez membrány a aký je medzi nimi rozdiel.
Pasívny transport – nevyžaduje energiu, prebieha v smere koncentračného spádu
Aktívny transport – vyžaduje energiu, prebieha proti smeru koncentračného spádu
1b
Ktorý druh transportu predstavujú sodíkové kanály, na ktoré útočí grayanotoxín?
Pasívny transport (uľahčená difúzia) 1b
V tejto úlohe bol trochu chyták. Ako mnohí napísali, aktívny transport zväčša vyžaduje transportný proteín – to
však ešte neznamená, že aj sodíkový kanál musí byť aktívny transportér. Sodíkový kanál je v podstate potrubie,
ktorým môžu tiecť len Na+ a to len v smere koncentračného spádu.
2. Popíšte hlavný mechanizmus zodpovedný za udržiavanie pokojového potenciálu?
Sodno/draselná ATP-áza (pumpa), pumpuje K+ do bunky a Na+ z bunky v pomere 2:3 a
vzniknutý rozdiel náboja sa prejaví ako pokojový potenciál
1b
Asi najčastejšia odpoveď bola, že je to nerovnomerné rozloženie iónov na stranách membrány, ale to je príčína
pokojového potenciálu, nie mechanizmus na jeho udržiavanie.
Častá bola tiež odpoveď, že rozdielna priepustnosť membrány pre rôzne ióny. Je síce pravda, že malé
nerovnomernosti v rozložení iónov by vznikli aj pasívne, ale vôbec by to nestačilo na taký veľký rozdiel a pre
udržanie pokojového potenciálu to nemá prakticky žiadny význam
3. Ktorý z nasledujúcich grafov priebehu potenciálu by ste mohli očakávať v prípade
vykonania experimentu popísaného v zadaní?
B 1,5b
4. Napíšte názov (latinský alebo slovenský) aspoň jedného organizmu, v ktorého tele je
obsiahnutý tetrodotoxín.
Štvorzubec fugu (Takifugu rubripes), Vibrio alginolyticus... 0,5b
5. Myslíte si, že TTX by mohol zrušiť depolarizáciu na axóne vystavenom pôsobeniu
grayanotoxínu? Svoju odpoveď stručne vysvetlite.
Áno. Grayanotoxín spôsobuje depolarizáciu prostredníctvom otvorenia Na+ kanálov – TTX
ich naopak upcháva, čím zabráni tečeniu Na+ do bunky a umožní Na/K ATP-áze obnoviť
pokojový potenciál. 2,5b
Niektorí ste napísali, že nie, pretože oba toxíny majú podobné účinky – to je síce pravda, ale tie sú dôsledkom
úplne odlišných javov. Grayanotoxín spôsobí permenentnú depolarizáciu, čiže sa nemôže obnoviť pokojový
potenciál a ani viesť vzruch. TTX síce tiež zabraňuje vedeniu vzruchu, ale tým, že upchá sodíkové kanály. A
hoci pokojový potenciál zostane zachovaný, nemôže vzniknúť akčný potenciál, teda nie je možné vedenie
vzruchu. Vyskytli sa aj odpovede, že teoreticky áno, ale prakticky by to nefungovalo. Pravdou je, že to funguje
aj v praxi – v jednom odpovedníku bol dokonca priložený graf z práce, kde študovali tento jav.
6. Na membráne neurónu existujú dva typy sodíkových kanálov líšiace sa podnetom, ktorým
sú riadené. Viete, o aké dva podnety sa jedná? Napíšte pre každý druh kanálu písmeno z
obrázka označujúce časť neurónu, kde je najpočetnejší. Vysvetlite, prečo sú kanály
rozmiestnené práve takto.
Napätím (elektricky) riadené kanály – A, Ligandom (chemicky) riadené kanály - C.
Elektricky riadené kanály slúžia na obnovenie vzruchu v Ranvierových zárezoch, otvárajú sa
teda na prichádzajúci podnet – myelinizované úseky neobsahujú Na+ kanály (opäť chyták),
pretože tu sa vzruch šíri vedením. Pri prenose vzruchu na iný neurón je potrebné prekonať
štrbinu, čo sa deje chemicky, teda iným typom signálu. 2,5b
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
S-4
Biochémia
1: Sila, ktorá je zodpovedná za správne párovanie báz je, pri prvom pohľade sila vodíkových
mostíkov medzi bázami, tak ako môžeme vidieť na obrázku. Adenín je spojený s tymínom
dvomi a guanín s cytozínom tromi vodíkovými väzbami. Ak sa nad tým však zamyslíme,
vodíkové väzby by mohli tvoriť aj iné bázy navzájom – prečo sa teda uplatnia práve tieto dve
kombinácie? Všimnime si, že sa spolu vždy viažu jedna purínová aj jedna pyrimidínová báza
– vďaka tomu je zabezpečená aj správna geometria dvojzávitnice pre tvorbu vodíkových
väzieb (pri väzbe dvoch purínov by boli donory a akceptory vodíkovej väzby príliš blízko
a zavadzali by si, v prípade pyrimidínov by boli zasa priďaleko). Navyše pri tejto kombinácii
sa uplatňuje vodíková väzba na kyslíky pod uhlom 120° – práve v smere, kde má O voľné
elektrónové páry (väzba pod uhlom 180° – kolmo, by bola neefektívna). Možno teda povedať,
že sa správne viazanie sú zodpovedné aj geometrické faktory. Ešte je dobré si uvedomiť, že
bunka je vodné prostredie – a nukleové bázy musia súperiť v tvorbe vodíkových väzieb
s vodou. Keďže vody je neporovnateľne viac, za normálnych okolností by sa mostíky medzi
voľnými bázami vôbec netvorili. Ale vďaka tomu, že aromatické jadrá nukleových báz
v dvojzávitnici spolu silne interagujú (poznámka pod čiarou – toto sa volá π-π stacking), sú
tak blízko seba, že vytlačia akúkoľvek vodu, čo by sa do dvojzávitnice mohla dostať. Celkovo
ste za úlohu mohli dostať 2b. Ak ste uviedli, že za párovanie sú zodpovedné vodíkové
mostíky, dostali ste 1b, daľší bod bol za to, ak ste uviedli nejaké dodatočné vysvetlenie
(samozrejme, že som neočakával tak rosiahle vysvetlenie, ako tu vo vzoráku – bral som do
úvahy všetky vaše rozumné argumenty).
2: Vieme, že celkový obsah cytozínu v dvojzávitnici DNA bol 33%. Vieme, že každá
nukleová báza C má na druhom vlákne komplementárnu bázu G: preto obsah guanínu bude
tiež 33%. Z komplemetarity báz A a T môžeme tiež odvodiť rovnaké pravidlo pre adenín
a tymín: ich počet v dvojzávitnici bude musieť byť tiež 1:1. Tieto logické pravidlá pre páry
A,T a G,C sa tiež niekedy nazývajú Chargaffove pravidlá. Celkový počet báz A a T musí byť
teda 100% – 33% – 33% = 34%. Keďže ako sme už povedali A:T = 1:1, platí A = T = 34%/2
= 17%. Vieme, že celková dĺžka DNA dvojzávitnice je 108 kb. Nukleových báz je v tejto
DNA dva krát toľko, teda 216 kb (keďže sa jedná o dvojzávitnicu). Počty nukleových báz
teda budú: G = 216 x 0. 33 kb = 71300 báz, C = 71300 báz, A = 216 x 0.17 kb = 36700 báz, T
= 36700 báz. Za úplný výpočet boli 2 body. Ak ste neuviedli výpočet, dostali ste 1.5 bodu.
Mnoho z vás si neuvedomilo, že DNA je dvojzávitnica a teda počet báz bude pri danej dĺžke
dvojnásobný. V takom prípade ste dostali maximálne 1b.
3: Ak vieme, že v mRNA je 33% obsah cytozínu a mRNA má dĺžku 108 kb, nevieme určiť
obsah ostatných báz. Nevieme to urobiť preto, že mRNA má len jedno vlákno – Chargaffove
pravidlá sme si ale odvodili pre prípad, že v nukleovej kyseline ku každej báze máme
prítomnú aj kompementárnu bázu – a to u mRNA nie je splnené. Za takéto vysvetlenie ste
obdržali 2b. Ak ste iba sucho konštatovali, že to nejde bez vysvetlenia – dostali ste 1.25b.
V otázke som sa doslovne pýtal na nukleozidy (nie na bázy). Niekoľko z vás odpovedalo, že
v nukleovej kyseline sú len nukleotidy a žiadne nukleozidy. To samozrejme nie je pravda,
platí konieckoncov nukleotid = nukleozid + fosforečný zvyšok, takže všade kde sú nukleotidy
sú aj nukleozidy. Veľa z vás predpokladalo, že táto mRNA vznikla prepisom DNA z úlohy 2.
To síce v zadaní nebolo, ale budiž. Ale treba si uvedomiť, že to nič nezmení na fakte, že
nebudeme vedieť určiť počet ostatých báz v mRNA – Skúste si predstaviť dve nasledovné
situácie: Vieme, že v dvojzávitnici DNA bolo celkovo 36700 A. Raz bude ale všetok tento
adenín na jednom vlákne DNA a druhý raz bude rozdelený rovnomerne na obe vlákna DNA.
Po translácii vznikne raz mRNA s 36700 bázami U a druhý krát len s 18350 U!
4: V prvej úlohe väčšina z vás upozornila na fakt, že C a G sú spojené tromi vodíkovými
väzbami, zatiaľčo A a T sú spojené len dvomi vodíkovými väzbami. Úsek polyG bude preto
obsahovať o polovicu viac vodíkových mostíkov než polyA. Každý vodíkový mostík
prispieva k stabilizácii dvojzávitnice – a čím stabilnejšia molekula, tým je zložitejšie ju
rozložiť. Preto sa skôr roztopí (denaturuje) polyA DNA (stačilo dodať menej energie na
rozbúranie menšieho počtu vodíkových mostíkov). Za úlohu bolo celkovo 2b. (akceptoval
som aj riešenia, ktoré poukazovali na efekt vzájomnej stabilizácie susediacich G).
5: Ak chceme denaturovať DNA a nesmieme pritom použiť pritom teplo, jednou z ciest je
nabiť vlákna tak, aby sa začali odpudzovať (prípadne začali byť neschopné tvorby
vodíkových mostíkov). Toto možno dosiahnuť zmenou pH – kyselinou alebo zásadou.
Druhou podmienkou ale bolo, že chceme spôsobiť len denaturáciu, nie prerušenie vlákien
(hydrolýzou fosforečných esterov). Preto nemôžeme použiť kyslé prostredie – kyselina účinne
hydrolyzuje podobné estery. Mohli by sme použiť zásadu, ale len po určité pH (cca 12), príliš
silný hydroxid by tiež pôsobil na DNA deštrukčne. Najvýhodnejšie je použiť niektoré
organické látky, ktoré tvoria silné vodíkové väzby s nukleobázami – napr. močovinu, alebo
formamid. Tieto látky majú podobnú schopnosť byť akceptor / donor vodíkovej väzby ako
nukleobázy a preto sú schopné sa vmedzeriť do dvojzávitnice a rozrušiť dimér DNA. Uznal
som aj použitie určitých enzýmov (helikáza). Celkovo ste mohli získať 2b. Ak ste navrhovali
nesprávne podmienky, ktoré by viedli k deštrukcii DNA body som vám patrične strhol.
Slovo na záver: Najviac bodov ste stratili preto, lebo ste na niektoré otázky neodpovedali
vôbec. Dajte na moju radu – ak napíšete niečo o čom si myslíte, že to nie je úplne správne
(alebo dokonca, že to je úplná konina), máte šancu, že možno dostanete nejaké body. Ak
nenapíšete nič tak máte naopak istotu – že dostanete nulu... Nezaškodí tiež, ak napíšete aký
bol váš myšlienkový postup – pretože ak uvediete len výsledok (zlý, alebo čiastočne zlý) –
dostanete podstatne menej bodov, oproti tomu keby ste sa snažili vysvetliť, ako ste k tomu
výsledku prišli. V tomto roku som v riešeniach videl naozaj masívne opisovanie. Nerobte to,
prosím – aký to má zmysel? To neviete pochopiť, že na to prídeme (ak urobia rovnakú –
a unikátnu – chybu všetci z jednej triedy, nedá sa na to neprísť)... Tak dúfam, že pri
opravovaní biochémie v druhom kole ma bude čakať veľa pekných a hlavne vlastných riešení.
Korešpondenčný seminár z biológie 2011/2012
Autorské riešenie úloh prvého kola, 7. ročník
Vydala Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
Autori: Jaroslav Ferenc, Silvia Hnátová, Zuzana Kochanová, Michal
Májek, Zuzana Varadínová
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe zmluvy č. LPP-0277-09.
http://bio.korsem.sk
Download

Seniori - Korešpondenčný seminár z biológie