Korešpondenčný seminár
z biológie
AUTORSKÉ RIEŠENIA
1.kolo
2011/2012
Korešpondenčný seminár z chémie organizuje
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Ústav anorganickej chémie
Slovenskej akadémie vied
Korešpondenčný seminár z chémie podporuje
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
Z
B I O L Ó G I E
J-1
Protozoológia
1. Nájdite pod mikroskopom 5 rôznych druhov nálevníkov v sennom náleve. Uveďte aspoň
ich rodový názov (slovenský aj latinský) a zakreslite ich.
Uznaný bude každý druh nálevníka, vyskytujúci sa vo vodách na území Slovenska. Stručný
prehľad nálevníkov je napr. v literatúre Veľká kniha živočíchov (Kolektív autorov).
Za každý slovenský a latinský rodový názov : 0,25 boda – dohromady 0,5 boda za každého
nálevníka a 2,5 boda za všetkých nálevníkov. Za kreslenie ceruzkou – 0,5 boda. Celkovo za
otázku: 3 body.
Za neúplné nákresy – iba obrysy -50 % bodov
Červenoočká, meňavky, pijavice, perloočky a iné mnohobunkové organizmy nie sú
nálevníky! Takisto nie trypanozómy spavičné!
2. Viete, ktorý typ organizmov sa podieľa na tvorbe blanky na hladine senného nálevu? Akých
biologických procesov sa zúčastňujú? Sú to organizmy prokaryotické alebo eukaryotické?
Hnilobné baktérie (0,5 boda) (uznaný aj senný bacil Bacillus subtilis ☺)sa podieľajú na tvorbe
blanky, zúčastňujú sa rozkladných procesov (kvasné procesy neuznané, je to aeróbny
organizmus) (0,5 boda). Sú to organizmy prokaryotické (0,5 boda). Celkovo za otázku – 1,5
boda. Uznané aj imunitné poruchy, čistenie vôd, výroba enzýmov... Uznaný aj lytický cyklus
siníc – zaujímavé riešenie ☺.
3. Uveďte, čím je spôsobené zafarbenie druhu Paramecium bursaria a ako zvyšuje jeho šance na
prežitie.
Zelené zafarbenie je spôsobené prítomnosťou symbiotických rias rodu Chlorella vo vakuole
nálevníka (0,5 boda). Pre črievičku predstavujú výhodu výrobou látok v procese fotosyntézy
– cukrov a najmä kyslíka. Tým sú nálevníky prispôsobené životu v prostredí chudobnom na
kyslík (0,5 boda). (Pozn.: S tým súvisí aj jav tzv. inverznej fototaxie, kedy Paramecium
bursaria pri zvýšenej intenzite svetla zníži rýchlosť plávania, dokonca ju úplne zastaví.
V neprítomnosti svetla však symbióza črievičky a rias končí strávením rias vo vakuole.).
Celkovo za otázku: 1 bod.
4. Vysvetlite termín bioindikátor a uveďte aspoň jeden príklad spomedzi nálevníkov, rodový
aj druhový, slovenský aj latinský názov. Popíšte, pre aké prostredie je jeho výskyt typický.
Bioindikátor je organizmus, ktorý svojou prítomnosťou alebo neprítomnosťou v biotope
určuje úroveň čistoty, resp. znečistenia daného biotopu (0,5 boda). Mnoho druhov
nálevníkov patrí medzi bioindikátory, napr.: črievička končistá Paramecium caudatum,
bôbovka veľká Colpidium colpoda a vírivka konvalinková Vorticella convallaria sú typické
pre znečistené vody. Prítomnosť druhu lozivka obyčajná Spirostomum ambiguum indikuje
silne organicky znečistené prostredie.
Za každý názov: 0,125 boda – celkovo za rodový druhový slovenský aj latinský názov
nálevníka: 0,5 boda. Za prostredie, ktoré indikuje: 0,5 boda. Celkovo za otázku: 1,5 boda.
5. Čím je tvorená stopka vírivky konvalinkovej? Aký typ energie využíva tento systém
kontraktilných vláken ku sťahovaniu?
Stopka je prichytená k telu vírivky skopulou - plôškou na aborálnom póli pohára prisadlých
nálevníkov, je obkolesená nemobilnými brvami. Stopkou prechádza systém myoném –
zabepečujúcich stiahnutie tela vírivky. Nazýva sa aj spasmonéma – kontraktilné vlákno
prechádzajúce stopkou, ktoré využíva ióny vápnika Ca2+ ako hlavný zdroj energie. Hlavným
komponentom je centrín, ktorý vápnik viaže, motorproteínom je spasmín. (Stačí ak ste uviedli
že zdroj energie sú ióny vápnika).
Za uvedenie termínu myonéma alebo spasmonéma: 1 bod. Za uvedenie iónov vápnika ako
zdroja energie boda (Spolovice uznaná aj kinetická energia spasmínu).: 1,5 boda. Celkovo za
otázku: 2,5 boda.
6. Ako sa volá druh pohybu jednobunkových živočíchov, výtrusov a nižších rastlín vyvolaný
elektrickým prúdom?
Galvanotaxia (Pozn.: U Paramecium je vyvolaný napäťovým gradientom 2 V/cm, je to
elektrická regulácia činnosti riasiniek – črievička pláva ku katóde). Celkovo za otázku: 0,5
boda.
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
1. a) Aká je hlavná štruktúrna zložka filamentu prokaryotického bičíka?
proteín flagelín
1. b) Aký pohyb vykonáva prokaryotický bičík a aký eukaryotický?
Prokaryotický – rotačný pohyb („lodná skrutka“)
Eukaryotický – vlnivý pohyb, kmitá („rana bičom“)
J-2
Život v pohybe
1. e) Ktorá bunková štruktúra má rovnakú stavbu ako bazálne teliesko?
centriola
3. a) Zakreslite schematicky proces neurulácie s vyznačenou pozíciou epidermis, neurálnej
trubice a neurálnej lišty.
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
Meno a priezvisko:
J-2
Škola:
Život v pohybe
Trieda:
3. b) Napíšte aspoň 3 štruktúry alebo bunkové typy, ktoré vznikajú z migrujúcich buniek
neurálnej lišty.
napr. pigmentové bunky (melanocyty), kosti tváre (väčšina viscerocrania a časť neurocrania),
zamša v hlavovej a krčnej oblasti, gangliá hlavových nervov, spinálne gangliá, gliové bunky
(okrem mikroglií), dreň nadobličiek, odontoblasty, C bunky štítnej žľazy
4. Napíšte ďalšie dve skupiny organizmov (chordátov), u ktorých vznikli krídla.
netopiere a Pterosauri
6. a) Vysvetlite rozdiel medzi dvoma typmi ohybov rastlín – tropizmami a nastiami
tropizmy – smer ohybu je orientovaný ku alebo od zdroja podráždenia
nastie – smer ohybu nie je orientovaný voči zdroju podráždenia
6. b) Zaraďte príklady ku typu ohybu rastliny.
sklopovanie lístkov citlivky (Mimosa) – seizmonastia/tigmonastia
predlžovanie koreňu rastliny v smere rovnobežnom so zemským povrchom –
hydrotropizmus/chemotropizmus/diageotrpizmus (nie je to pozitívny ani negatívny
geotropizmus, bo rast nejde v smere ani protismere zemskej ťiaže!)
ovíjanie sa chmeľu (Humulus) okolo opory – tigmotropizmus/haptotropizmus
6. c) U ktorého ohybu z predchádzajúcej úlohy (6b) sa uplatňuje zmena turgoru?
sklapovanie lístkov citlivky (Mimosa)
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
S E M I N Á R
Správne odpovede
Z
B I O L Ó G I E
J-3
Botanika
1. Hmyzovník
a) Kvet hmyzovníkov sa podobá na samičky určitých druhov hmyzu. Touto ľsťou na samčeky
si hmyzovníky zabezpečujú opelenie.
b) Áno.
c) Všetky druhy sú zákonom chránené.
d) Napr. črievičník papučkový, prilbovka červená, kruštík širokolistý, kruštík močiarny,
päťprstnica voňavá, vstavač purpurový, červenohlav ihlancovitý, ...
2. Čerešňa a jabloň
Čerešňa: vrtivka čerešňová Rhagoletis cerasi.
Samička tejto muchy znáša vajíčka do plodov čerešní. V plodoch sa z vajíčok vyliahnu larvy,
ktoré sa živia dužinou plodov. Prezimuje v štádiu kukly v pôde. Na jar sa vyliahnu imága čiže
dospelé jedince.
Jabloň: obaľovač jablčný Cydia pomonella.
Samička znáša vajíčka na mladé plody jabloní, listy alebo kališné lístky. Prežierajú sa cez
dužinu plodov k jaderníku a vyžierajú nezrelé jadrá. Štádium larvy, ktorá sa u motýľov
nazýva húsenica, trvá tri týždne. Opúšťa plod a prezimuje v štádiu húsenice. Na jar sa zakuklí
a z kukly sa z vyliahne motýľ. Tento nočný motýľ môže mať až dve generácie za rok, v apríli
až júni a v júli až auguste.
3. Kvet a mačka
a) Valeriána lekárska – Valeriana officinalis, čeľaď valeriánovité, farba kvetov biela až
ružová, typ súkvetia okolík (niektorí botanici udávajú iné typy súkvetia).
b) Valín.
4. Po konzumácii ktorej rastliny produkujú hospodárske zvieratá mlieko, jedovaté pre človeka?
Jesienka obyčajná.
5. Podbeľ – lopúch – deväťsil
a) Rozdiely:
Podbeľ a deväťsil sú trváce rastliny, lopúch je dvojročná rastlina.
Listy – pri podbeli malé, 10-30 cm, pri lopúchu väčšie, s listovou čepeľou 15-50 cm, pri
deväťsile najväčšie, až 100 cm dlhé, jedny z najväčších listov našej flóry, ľudovo sa listy
deväťsilu nazývajú „lopúchy“. Podbeľ a deväťsil majú listy v prízemnej ružici, zatiaľ čo
lopúch má striedavé listy, vyrastajúce z byle.
Kvety – pri podbeli žlté, pri lopúchu fialové, purpurové alebo biele, pri deväťsile
ružovofialové alebo žltkastobiele.
Plody – nažky sú pri podbeli a deväťsile vajcovité, pri lopúchu sploštené.
b) Spoločné znaky: napr. zástupcovia všetkých troch rodov – podbeľ, deväťsil aj lopúch –
majú liečivé účinky, všetky patria do čeľade astrovité, súkvetím je úbor, plodom je nažka, sú
to voľne rastúce byliny, bežné druhy našej flóry, ...
Úlohy 5 c) a 6 posielajte spolu s odpoveďovými hárkami vypracované na papieri
formátu A4!
Praktická terénna úloha bola zvládnutá výborne. Väčšina herbárových položiek bola
starostlivo vylisovaná, so zachovanými určovacími znakmi a správne určená, minimálne na
úrovni rodu. Nazbierané rastliny vo väčšine prípadov pochádzali z okolia bydliska študenta,
čo hodnotíme veľmi pozitívne. Záujem súťažiacich študentov o flóru bol evidentný z ich
iniciatívnej tvorby herbárov (predpokladáme, že pre vlastné potešenie a vedecký rast) ešte
počas leta 2011, pred zadaním samotnej súťažnej úlohy. Napriek tomu boli najvyššie bodovo
ohodnotené herbáre, vytvorené z rastlín, nazbieraných na jeseň 2011. Výsledkom riešenia
úlohy boli veľmi pekné a botanicky hodnotné práce.
K
O R E Š P O N D E N Č N Ý
Meno a priezvisko:
Škola:
Trieda:
S E M I N Á R
Z
B I O L Ó G I E
Správne odpovede
J-4
Nebezpečné choroby v histórii ľudstva
1. Mor
a) Mor spôsobuje baktéria Yersinia pestis. Prenášal sa najmä blchami z infikovaných
potkanov na človeka, prenos je možný aj blchami z človeka na človeka, tiež ako kvapôčková
infekcia dýchacími cestami a taktiež infikovanými predmetmi.
j) Ak by v súčasnosti vypukla epidémia moru, vieme proti nemu bojovať antibiotikami.
pravdivé tvrdenia: e g
nepravdivé tvrdenia: b c d f h i
2. Cholera
a) Prejavmi cholery sú predovšetkým veľmi silné hnačky, ďalej kŕčovité bolesti a silné
zvracanie. V dôsledku dehydratácie môže nastať smrť.
b) Cholera sa prenáša predovšetkým kontaminovanou vodou a potravou, ktoré prišli do
kontaktu s exkrementami chorého človeka.
pravdivé tvrdenia: d e h
nepravdivé tvrdenia: c f g i j
3. Pravé kiahne
a) Spôsobuje ich vírus Variola. Prejavujú sa tvorbou vyrážok na celom tele.
pravdivé tvrdenia: d e f g h i j
nepravdivé tvrdenia: b c
4. Horúčka šestonedieľok
g) Ignaz Semmelweis zaviedol povinné umývanie rúk lekárov vo vode s obsahom chloridu
vápenatého pred každým zákrokom a vyšetrením pacienta, lebo objavil súvislosť medzi
prenosom nákazy a nedostatočnou hygienou rúk lekárov.
pravdivé tvrdenia: a b d e f h
nepravdivé tvrdenia: c i j
Korešpondenčný seminár z biológie 2011/2012
Autorské riešenie úloh prvého kola, 7. ročník
Vydala Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
Autori: Jaroslav Ferenc, Silvia Hnátová, Zuzana Kochanová, Michal
Májek, Zuzana Varadínová
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0277-09.
http://bio.korsem.sk
Download

Juniori - Korešpondenčný seminár z biológie