BEZPEČNOSTNÍ LIST
Podle Direktivy EU 1907/2006/EC, Article 31
Datum revize: 01/března/2013
Kód výrobku: COJ554B
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVA A VYROBCE
Název produktu:
CAB-O-JET® 554B
Synonyma:
Modified Pigment Dispersion
Použití látky/příprava:
Tiskařské barvy
Dodavatel:
Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
UNITED STATES
Tel: 1-978-670-6961
Fax: 1-978-670-6955
Nouzové telefonní číslo:
Cabot Corporation
Inkjet Colorants Division
50 Rogers Road, MA 01835
SPOJENÉ STÁTY
Tel: 1-978-556-8400
Fax: 1-978-556-0976
USA: CHEMTREC 1-800-424-9300 nebo 1-703-527-3887
2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY
Indikace rizika:
Žádné nebezpečné látky ani přípravky dle EC směrnic 67/548/EEC nebo 99/45/EC a
jejich nejrůznějších dodatků a úprav
Základní způsoby expozice:
Kůže, Oči, Vdechnutí
POTENCIÁLNÍ VLIVY NA ZDRAVÍ
Může způsobit mechanické podráždění. Avšak nemá za následek trvalé poškození
Oční kontakt:
oční tkáně.
Kůže:
Neočekávají se škodlivé vlivy.
Vdechnutí:
Prach může podráždit dýchací cesty. Poskytovat vhodné odvětrávání u strojového
vybavení a v místech, kde se může tvořit prach. Viz Také Článek 8.
Požití:
Nízké riziko při běžné průmyslové či obchodní manipulaci. Není známo poškození
zdraví ani se neočekává při běžném použití.
Karcinogenní účinky:
Neobsahuje žádné substance uvedené na seznamech IARC (Mezinárodní agentura
pro výzkum rakoviny), NTP (Národní toxikologický program), OSHA (Úřad pro
bezpečnost a zdraví), ACGIH (Americká konference státních průmyslových
hygieniků) or EU (Evropská unie).
Ovlivněný cílový orgán:
Při běžném používání nezaznamenáno
Lékařské podmínky zhoršené
expozicí:
Při běžném používání nezaznamenáno
3. INFORMACE O SLOŽENÍ SUBSTANCE
Chemical Name
CAS Number
Water
7732-18-5
EINECS/ELINCS
Number
231-791-2
Weight %
EU Klasifikace
89-91
žádný
Cabot Corporation
Kód výrobku: COJ554B
Název produktu: CAB-O-JET® 554B
Datum revize: 01/března/2013
Strana 2 z 6
_________________________________________________________________________
3. INFORMACE O SLOŽENÍ SUBSTANCE
Benzenesulfonic acid, (8,18-dichloro-5,15diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'm]triphenodioxazinyl)-, sodium salt (1:1)
1169941-05-2
Není určena
9-11
žádný
4. OPATŘENÍ PRO PRVNÍ POMOC
Kůže:
Důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud se objeví zarudlost, otoky, svědění nebo
pálení, vyhledejte lékařskou pomoc.
Oční kontakt:
Ihned vyplachovat oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Dojde-li k
zarudnutí, opuchnutí, svědění, pálení nebo poruchám vidění, vyhledat lékařskou
pomoc.
Vdechnutí:
Dojde-li ke kašli, nedostatečnému dýchání nebo jiným dýchacím problémům, přenést
postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li symptomatické příznaky, vyhledat
lékařskou pomoc. Je-li to nutné, obnovte normální dýchání pomocí stadardních
prostředků první pomoci.
Při požití:
Nevyvolávat zvracení. Je-li postižený při vědomí a reaguje, podat několik sklenic
vody. Nikdy nic nepodávat do ústní dutiny, pokud je v bezvědomí.
Poznámky lékaři:
Ošetřit dle symptomů.
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Vhodná hasiva:
Používejte hasicí opatření, která jsou vhodná pro lokální okolnosti a okolní prostředí.
Zvláštní ochranné pomůcky pro
hasiče:
Vhodná ochranná protipožární výstroj. V případě požáru použijte samostatný dýchací
přístroj.
Specifická rizika:
žádný.
Nebezpečné produkty rozkladu
a/nebo hoření:
Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, Oxidy Síry, Oxidy dusíku.
Riziko výbuchu prachu:
Nepoužívá se.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Bezpečnostní opatření pro
ochranu osob:
Použijte osobní ochranné pomůcky. Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima a ošacením.
Vyvarujte se vzniku prachu a aerosolů. Zajistěte přiměřené větrání. Odstranit
všechny vznětlivé zdroje. Viz Také Článek 8.
Metody pro čištění:
Absorbujte inertním absorpčním prostředkem. Odpad přemístit do řádně označených
konjternerů. Viz Článek 13.
Opatření pro ochranu životního
prostředí:
Zabránit kontaminaci systému podzemních vod. V případě, že dojde ke značnému
úniku, informovat místní úřady.
7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Pokyny pro zacházení:
Vyhýbat se kontaktu s pokožkou a očima. Vyvarujte se vzniku prachu a aerosolů.
Nevdechujte aerosoly ani prach vznikající z uschlého materiálu. V blízkosti zařízení a
na místech, kde by mohlo dojít k vytvoření prachu, aerosolí či mlhy proveďte
odpovídající odsávání / ventilaci. V nedostatečně větraném prostředí noste
odpovídající dýchací přístroje.
Cabot Corporation
Kód výrobku: COJ554B
Název produktu: CAB-O-JET® 554B
Datum revize: 01/března/2013
Strana 3 z 6
_________________________________________________________________________
Skladování:
NEZMRAZUJTE. Kontejnery skladujte pevně uzavřené, na suchém, chladném a
dobře větraném místě. Skladujte v rádne oznacených nádobách. Neskladuje
společně se silnými oxidačními činidly.
8. KONTROLA EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA
EXPOZIČNÍ LIMITY
There are no exposure limits identified for this product.
TECHNICKÁ OPATŘENÍ:
Ensure adequate ventilation to minimize exposures. V blízkosti zařízení a na
místech, kde by mohlo dojít k vytvoření prachu, aerosolí či mlhy proveďte
odpovídající odsávání / ventilaci.
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY:
Schválený respirátor může být zapotřebí, není-li odsávací ventilace adekvátní.
Ochrana dýchacích cest:
Ochrana rukou:
Nosit ochranné rukavice, aby nedošlo ke znečištění rukou.
Ochrana očí:
Doporučuje se používat brýle/štít. Bezpečnostní brýle s bočními kryty. Brýle s
bočními kryty.
Ochrana kůže a těla:
Používat vhodný ochranný oděv. Pracovní oděv by se neměl nosit domů a měl by se
denně prát. Pracovní oděvy nesmíte nosit mimo pracoviště.
Další:
Dodržujte všeobecné hygienické zásady a bezpečnostní předpisy.V blízkosti
pracoviště by měla být možnost si okamžitě vypláchnout oči a osprchovat se.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled:
Blue Tekutina
Zápach:
žádný.
pH:
5.5-8.5
Tlak Pary:
Není určena
Bod varu/rozsah:
Není určena
Rozpustnost ve voda :
Nerozpustný, ovšem snadno disperzibilní
Rychlost vypařování:
Nezjištěno
Viskozita:
1.0-2.2 cP
Rozdělovací koeficient (n-octanol/voda):
Nezjištěno
Bod vzplanutí:
Nepoužívá se
Meze hoření ve vzduchu - horní (%):
Meze hoření ve vzduchu - dolní (%):
Nevztahuje se
Nevztahuje se
10. STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita:
Stabilní
Cabot Corporation
Název produktu: CAB-O-JET® 554B
Kód výrobku: COJ554B
Datum revize: 01/března/2013
Strana 4 z 6
_________________________________________________________________________
Neslučitelné materiály:
Silná oxidační činidla jako chloráty, bromičnany a nitráty.
Reaktivita:
Při kontaktu se silnými oxidačním činidly může reagovat exotermicky.
Riziková polymerizace:
Nedochází k nebezpečené polymerizaci.
Podmínky, kterým je nutno se
vyvarovat:
Nezaznamenáno.
Nebezpečné produkty rozkladu
a/nebo hoření:
Oxid uhličitý, Oxid uhelnatý, Oxidy Síry (SOx), Oxidy dusíku.
Účinky statických nábojů:
Nepoužívá se.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
AKUTNÍ TOXICITA
Akutní požití: No data are available on the product itself.
Vdechnutí LC50: S ohledem na fyzikální vlastnosti výrobku není k dispozici žádný vhodný způsob provedení testu.
Dermal LD50: No data are available on the product itself.
Akutní působení na oči: No data are available on the product itself.
Akutní působení na kůži: No data are available on the product itself
SUBCHRONICKÁ TOXICITA
Nejsou k dispozici žádná data o samotném výrobku.
CHRONICKÁ TOXICITA
Nejsou k dispozici žádná data o samotném výrobku.
Mutagenita:
Nejsou k dispozici žádná data o samotném výrobku.
Toxicita pro reprodukci: Nejsou k dispozici žádná data o samotném výrobku.
Citlivost: Neobsahuje žádné známé senzibilátory.
Synergické látky: Nejsou racionálně předvídatelné.
Karcinogenní účinky: Neobsahuje žádné substance uvedené na seznamech IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny), NTP (Národní toxikologický program), OSHA (Úřad pro bezpečnost a zdraví), ACGIH (Americká konference
státních průmyslových hygieniků) or EU (Evropská unie)
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita:
Nejsou k dispozici žádná data o samotném výrobku.
Vliv na životní prostředí
Mobilita:
Nerozpustný ve vodě, ovšem vysoce disperzibilní.
Bioakumulace:
Neočekává se vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem substance.
Persisentece/Degradabilita:
Neočekává se vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem substance
Cabot Corporation
Kód výrobku: COJ554B
Název produktu: CAB-O-JET® 554B
Datum revize: 01/března/2013
Strana 5 z 6
_________________________________________________________________________
Rozklad na environmentální
částice:
Disperzibilní.
13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ
Disclaimer: Informace v této části se týkají produktu ve složení, v jakém je dodáván a jak je popsáno v Oddíle 3 tohoto
BL. Kontaminace nebo zpracování mohou změnit charakteristiky a požadavky na likvidaci odpadu. Regulace se mohou
také vztahovat na prázdné obaly, podložky či výplachy. Státní a místní regulace se mohou lišit od federálních.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Neklasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu přepravních nařízení.
Číslo UN:
žádný
Název Zásilky UN:
Neklasifikována
UN třída Zásilky:
Neklasifikována
UN Balicí Skupina:
Neklasifikována
IMDG (kód Mezinárodní námořní organizace pro nebezpečné zboží):
Používejte UN klasifikaci uvedenou výše.
IATA (Mezinárodní letištní přepravní organizace):
Používejte UN klasifikaci uvedenou výše.
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Indikace rizika: Žádné nebezpečné látky ani přípravky dle EC směrnic 67/548/EEC nebo 99/45/EC a jejich nejrůznějších
dodatků a úprav.
Posouzení chemické bezpečnosti EU:
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
(Bad file name or number)
(Bad file name or number)(Bad file name or number)(Bad file name or number)
Mezinárodní seznamy
Všechny složky tohoto produktu jsou uvedeny v níže uvedených seznamech nebo v jejich výpisech:
ANO – Australský seznam chemických substancí (AICS)
ANO – Kanadský národní seznam substancí (DSL)
ANO – Čínský soupis substancí
ANO – Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS)
ANO – Japonský seznam existujících a nových chemických látek (ENCS)
ANO – Korejský seznam existujících chemických látek (KECL)
C. – Novozélandský seznam nebezpečných substancí a nových organismů (HSNO)
C. – Philippine seznam chemických substancí (PICCS)
ANO – US kontrolní nařízení týkající se toxických substancí (TSCA)
POZNÁMKA: The chemicals in inkjet and toner cartridges may not be subject to notification when imported as
finished cartridges in the following countries under an "article" exemption: Canada (but not the Province of Ontario),
Japan and New Zealand. Please contact your Cabot sales representative for more information.
Třída dle německého předpisu o ohrožení vod (WGK):
Cabot Corporation
Kód výrobku: COJ554B
Název produktu: CAB-O-JET® 554B
Datum revize: 01/března/2013
Strana 6 z 6
_________________________________________________________________________
WGK Identifikační číslo: Není určena
Švýcarsko Giftklasse (Poison Class):
Identifikační číslo: Není určena
16. DALŠÍ INFORMACE
Cabot Carbon Limited
Pioneer House
Pioneer Business Park
North Road
Ellesmere Port
Cheshire
CH651AD
Tel: 44 (0) 151 550 4500
Fax: 44 (0) 151 550 4501
Cabot China
558 Shuangbai Road
Shang Lai
CHINA
Tel: 86 215175 8800
Fax: 86 21 6434 6357
Cabot Specialty Chemicals, Inc.
Sumitomo Shiba-Daimon Bldg. 11F
2-5-5 Shiba Daimon, Minato-ku
Tokyo 105-0012
JAPAN
Tel: 81-3-6820-0255
Fax: 81-3-5425-4500
Cabot Inkjet Colorants
Rua do Paraiso, 148
5th Floor
Paraiso
04103-000
Sao Paulo, SP
Brazil
Tel: +55 11 2144 6400
Fax: +55 11 3253 0051
Připravil:
Datum revize:
Datum předchozí revize:
Cabot Corporation - Safety, Health and Environmental Affairs
01/března/2013
9/Září/2009
Důvod revize:
Revize Sekce(í) 1, 3, 9, 15, 16
Disclaimer:
Informace uvedené výše je založená na informacích o nichž Cabot Corporation věří, že jsou přesné.Tento materiál není
podkladem pro žádný typ záruky, atˇuž vyjádřené nebo předpokládané. Informace se poskytuje výlučně pro vaši informaci
a úvahu a Cabot nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za její použití.
® a 'TM' označuje obchodní značky Cabot Corporation.
Download

D:\Program Files\Wercs50\BuildPath\wercs.ps