PROTIPOVODŇOVÁ
OPATŘENÍ
Speciální magazín státního podniku Povodí Ohře
Program 229 060
Prevence před povodněmi (I. etapa)
Program 129 120
Podpora prevence před povodněmi II
2014
ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Různé přirozené i extrémní přírodní jevy provázejí lidstvo celou historií jeho existence. Patří mezi ně i povodně
a stejně tak například i sucha.
Zatímco byly dle historiků pravidelné a často se opakující povodně a záplavy přinášející úrodné sedimenty vítané
obyvateli Egypta na březích Nilu, v řadě jiných míst včetně území střední Evropy byly a jsou povodně především
nositelem zkázy a utrpení. Jak uvádějí někteří odborníci, je člověk také nepoučitelný a jeho paměť ve vztahu k povodním krátká. V časovém horizontu asi 5 let po povodni, pokud se neopakuje, přichází zapomnění. I to má svou
výhodu v pominutí pocitu zmaru a stresu při každém silnějším či delším dešti. Nevýhodou je pak snaha vynutit si
i v povodní ohroženém místě souhlasné rozhodnutí k nové výstavbě nebo nechuť i opakovaně ohrožené místo a zničené sídlo opustit, pokud je ovšem takové řešení v konkrétních případech možné.
Po delší době menších a lokálních povodní bylo území střední Evropy včetně České republiky zasaženo v roce
1997 katastrofální povodní s početnými ztrátami na lidských životech i velkými ztrátami na majetku různých
vlastníků. Po dlouhé době se jednalo o katastrofu, která zasáhla rozsáhlé území, a společnost nebyla připravena
vzniklé situaci účinně čelit. Neexistoval například současný integrovaný záchranný systém, řada měst a obcí i dalších významných subjektů neměla k dispozici žádný nebo jen formálně zpracovaný povodňový plán, v potřebném
rozsahu a kvalitě, nebyla k dispozici potřebná hlásná a varovná služba a také prostředky na zvládnutí již vzniklé
situace nebyly dostatečné.
Proto je třeba konstatovat a zároveň ocenit úsilí a výsledky vynaložené ke změně stavu a úrovně protipovodňové
ochrany včetně prevence před povodněmi realizované v období po povodni 1997 a zejména po následující územně
rozsáhlé povodni v roce 2002. Kromě dalších kroků a opatření pro komplexní ochranu před povodněmi byla v České
republice v letech 2002 až 2013 již také ve dvou etapách realizována četná opatření s využitím dotačního programu
Prevence před povodněmi a v současnosti probíhá intenzivní příprava akcí III. etapy tohoto programu. Dotační program Prevence před povodněmi je nesporně významným konkrétním koncepčním krokem, který stát učinil v dané
oblasti řešení celospolečenského zadání a potřeby.
Předložený přehled již realizovaných i dalších připravovaných opatření prevence před povodněmi, v rámci tří etap
státem vytvořeného dotačního programu, podává informaci o konkrétních akcích realizovaných v území státního
podniku Povodí Ohře.
Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel
2
Vydává: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Titulní foto: Letecký snímek obce Bohušovice nad Ohří při povodni 06/2013, funkční protipovodňová opatření chrání město.
Texty: Ing. Miroslav Beržinský
e-mail: [email protected]
Foto: archiv Povodí Ohře, státní podnik
Grafická úprava, zlom: Radim Bulant, ADVERCOM s. r. o.
PREVENCE PŘED POVODNĚMI
Po výskytu katastrofálních povodní v letech 1997 na Moravě a ve východních Čechách a v roce 1998 ve východních
Čechách, kdy došlo k výrazným škodám na lidských životech i majetku ve vlastnictví státu i právnických a fyzických osob, přistoupila Vláda České republiky k vypracování Strategie prevence před velkými vodami.
Protipovodňová opatření (dále jen PPO) byla zaměřena do technických návrhů zajišťujících zvýšení protipovodňové
ochrany území podél toků, posouzení retenčního účinku vybudovaných vodních děl, neškodné odvedení povodňových vod a zkapacitnění průtočných profilů koryt s návrhem na odstranění překážek bránících transformaci povodňové vlny.
Návrhy protipovodňových opatření v území, které spravuje Povodí Ohře, státní podnik, vycházely ze známých ohrožených území a z návrhů protipovodňových opatření, která navrhli jednotliví členové Povodňové komise uceleného
povodí Ohře.
Protipovodňová opatření na vodních tocích se dotýkala, jak ochrany zemědělské půdy a ohrožených pozemků v extravilánu obcí a měst, tak zejména intravilánu obcí a měst se snahou snížit riziko ohrožení životů a majetku občanů
v případě povodní.
Návrhové průtoky se pro každou individuální akci posuzovaly a navrhovaly zvlášť. Přednostně se řešilo zájmové
území s vyšší pravděpodobností povodňových situací s ohledem ke stávajícím hydrologickým poměrům.
Pro zabezpečení PPO byly využívány různé finanční zdroje, jako byly prostředky státního rozpočtu, prostředky
úvěru od Evropské investiční banky a výnosů z privatizace, které rovněž vstoupily do státního rozpočtu, a dále
z vlastních zdrojů investorů z řad správců vodních toků. Taktéž byly využity i finanční prostředky z fondu Evropské
unie z programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Německo PHARE CBC 2000“.
Projekty byly dotovány z programu „Prevence před povodněmi“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství ČR.
Podpora byla administrována podle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu
kontroly jejich užití pro příslušný rok, které jsou každoroční přílohou zákona o státním rozpočtu.
I. etapa programu Prevence před povodněmi – Program 229 060
„Prevence před povodněmi (I. etapa)”, roky 2002–2007
I. etapa programu byla zaměřena na povodí zasažená povodněmi do roku 2000. Hlavním cílem opatření I. etapy bylo
zvýšení možností akumulace a retence výstavbou a obnovou poldrů a hrází k vymezení neškodného rozlivu v údolních nivách a podpora zachycení a bezpečného převedení velkých povodňových průtoků zvyšováním kapacity koryt
vodních toků v kritických úsecích, včetně úpravy koryt bystřin a exponovaných drobných vodních toků.
Při úpravách koryt docházelo ke zvýšení kapacity toku, jež však bylo na druhé straně omezeno místními podmínkami, technickými možnostmi provádění úpravy nebo ekonomickými a ekologickými hledisky.
V některých případech se ochrany území dosáhlo kombinací úpravy toku s ochranným účinkem vodní nádrže.
Přesto je nutno konstatovat, že prakticky nikde není dosaženo absolutní ochrany inundačního území a většinou není
míra ochrany ani přiměřená jeho společensko-ekonomickému významu. Spolehlivá funkce provedených opatření na
ochranu před povodněmi, zejména pokud jsou kombinovaná s ochranným účinkem nádrží, je velmi citlivá na výběr
a aplikaci hydrologických podkladů ve fázi návrhu a správnou reakci na okamžitou meteorologickou a hydrologickou situaci ve fázi provozu.
3
Všechny akce programu I. etapy byly posouzeny environmentálním expertem a posléze i strategickým expertem
(dále jen SE).
I. etapa programu proběhla v období let 2002–2007 a představovala výběr investičních akcí pro nejohroženější části
území, zejména postižené povodněmi do roku 2000.
V rámci I. etapy programu 229 060 Povodí Ohře, státní podnik, realizoval:
• 11 akcí stavebního charakteru
• 54 akcí studijního charakteru
Z toho projekt:
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Nechranice (stavební náklady 51,089 mil. Kč), byl dotován z programu 229 060 „Prevence před povodněmi (I. etapa)” a z prostředků Evropské unie z fondu programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Německo PHARE CBC 2000“.
Celkový finanční objem akcí činil 188,985 mil. Kč.
Z toho dotace ze státního rozpočtu (dále jen SR) z programu 229 060 byly poskytnuty ve výši 75,350 mil. Kč
(z toho 9,120 mil. Kč na studie záplavových území a 66,230 mil. Kč na stavební akce).
Z toho dotace z programu PHARE CBC 2000 byla poskytnuta ve výši 24,672 mil. Kč.
Vlastní zdroje účastníka programu 229 060 činily 88,963 mil. Kč.
Podíl stavebních nákladů na akce programu 229 060:
• 66,230 mil. Kč – Dotace MZe – program 229 060
• 24,672 mil. Kč – PHARE CBC 2000
• 81,677 mil. Kč – vlastní zdroje účastníka programu
Závazný limit dotace SR z programu 229 060 poskytnutý správcem programu na realizaci akcí PPO ve výši
100,000 mil. Kč nebyl překročen. V rámci programu 229 060 došlo k úspoře 24,649 mil. Kč.
4
II. etapa programu Prevence před povodněmi – Program 129 120
„Podpora prevence před povodněmi II”, roky 2007–2013
Navazuje a vychází z výsledků z I. etapy výše uvedeného programu. Hlavním cílem II. etapy programu je další
snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků.
Principem programu Podpora prevence před povodněmi II je především realizace účinných a rovněž ekonomicky
efektivních protipovodňových opatření.
Investiční akce navržené k financování v rámci II. etapy jsou technickými akcemi, které mají výrazně systémový
charakter a které zapracovávají výsledky studií záplavových území a studií odtokových poměrů do nových koncepcí
a projektových řešení připravených k realizaci v II. etapě programu.
Technická opatření sledují především zabezpečení zvýšení protipovodňové ochrany, bezpečnost hrází stávajících vodních děl a komplexní úpravy toků s nevyhovujícím stupněm ochrany před povodněmi, jejich regulaci
a zkapacitnění.
Základní dokumenty programu 129 120
Dokumentace programu 129 120, schválená Vládou České republiky usnesením č. 1304 ze dne 15. 11. 2006,
řeší postup pro předkládání návrhů opatření potenciálními ochráněnými subjekty z řad obcí, měst, sdružení
obcí nebo kraji.
V tomto vládním dokumentu byl zaveden nový pojem „navrhovatel“.
Při administraci žádostí se rozlišoval „navrhovatel“ protipovodňových opatření a „žadatel“, který v programu
vystupoval v roli investora.
Navrhovatel mohl být správce vodního toku, ale též subjekt chráněný navrhovaným opatřením, tj. obec, město,
sdružení obcí nebo kraj.
Žadatelem byl vždy správce vodního toku, který byl investorem akce PPO.
1. změna Dokumentace programu prodloužila realizaci programu z původního roku 2012 do roku 2013
a ukončila příjem žádostí od navrhovatelů o posouzení navrhovaného PPO ke dni 31. 03. 2008.
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k postupu administrace akcí programu 129 120 vydaný dne
22. 11. 2007 pro sjednocení tohoto postupu u akcí v rámci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, které zajišťují organizace správců vodních toků na základě žádostí navrhovatelů protipovodňových
opatření.
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství o komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství a žadateli/navrhovateli o dotaci z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II vydaný 22. 10. 2008.
V rámci II. etapy programu 129 120 Povodí Ohře, státní podnik, realizoval a zajišťoval:
I. jako přímý investor PPO
• 12 akcí stavebního charakteru
• 29 akcí studijního charakteru
• 2 akce projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen PD DSP) a inženýring pro budoucí realizaci akcí navrhovatelů
II. jako pověřený investor akcí navržených chráněnými subjekty – navrhovateli PPO:
• 4 akce stavebního charakteru
Celkový finanční objem akcí činil 434,811 mil. Kč.
• Z toho dotace SR z programu 129 120 byly poskytnuty ve výši 422,673 mil. Kč (z toho 11,936 mil. Kč
na studie záplavových území, 6,508 mil. Kč na PD DSP a inženýring a 404,229 mil. Kč na stavební akce).
• Vlastní zdroje účastníka programu 129 120 činily 12,138 mil. Kč.
Podíl stavebních nákladů na akce programu 129 120:
• 404,229 mil. Kč – Dotace MZe – program 129 120
• 11,688 mil. Kč – vlastní zdroje účastníka programu
Závazný limit dotace SR z programu 129 120 poskytnutý správcem programu na realizaci akcí PPO v působnosti
Povodí Ohře, státní podnik, ve výši 550,000 mil. Kč nebyl překročen. V rámci programu 129 120 došlo k úspoře
127,327 mil. Kč z důvodů výrazného šetření stavebních nákladů po uskutečnění výběrových řízení a vyřazení akcí
navrhovatelů správcem programu.
5
Přehled nerealizovaných akcí navrhovatelů PPO, které byly vyřazeny z programu 129 120 s uvedením předpokládaných rozpočtových nákladů (dále jen RN) a důvodů pro vyřazení správcem programu:
Protipovodňová opatření na Labi, Hřensko, vodní tok Kamenice
RN 92,7 mil. Kč, z toho 89,2 mil. Kč dotace.
K akci nebyl vydán souhlas mezirezortní pracovní skupiny (dále jen MPS) na základě posudku SE, akce nevyhověla podmínkám programu.
Protipovodňová opatření na Chomutovce v lokalitě Bílence–Škrle
RN 6,5 mil. Kč z toho 6,3 mil. Kč dotace.
K akci nebyl vydán souhlas MPS na základě posudku SE, akce nevyhověla podmínkám programu.
Protipovodňová opatření na Ohři v lokalitě Březno
RN 7,8 mil. Kč, z toho 7,5 mil. Kč dotace.
Na akci nebylo vydáno požadované územní rozhodnutí z důvodu majetko-právního nedořešení práv k pozemkům
nutných pro výstavbu PPO.
Protivodňová opatření na Ohři v lokalitě Lenešice
RN 39,8 mil. Kč, z toho 38,3 mil. Kč dotace.
Akce nebyla předložena správci programu navrhovatelem v souladu s požadavky Dokumentace programu 129 120.
Budyně nad Ohří – protipovodňová opatření na Ohři
RN 34,6 mil. Kč, z toho 33,3 mil. Kč dotace.
Akce nebyla předložena správci programu navrhovatelem v souladu s požadavky Dokumentace programu 129 120.
Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice a v povodí Svitávky
RN 111,5 mil. Kč, z toho 107,5 mil. Kč dotace.
Akce nebyla předložena správci programu navrhovatelem v souladu s požadavky Dokumentace programu 129 120.
Celkový finanční objem nerealizovaných akcí PPO navrhovatelů byl předpokládán ve výši 292,9 mil. Kč, z toho
objem dotace ze SR z programu 129 120 byl předpokládán ve výši 282,1 mil. Kč.
Všechny akce PPO I. a II. etapy byly řádně dokončeny v souladu s vydanými rozhodnutími Ministerstva zemědělství, odboru programového financování ve vodním hospodářství. Dokončené akce byly řádně předány do užívání
provozovateli – správci toku. Byly dosaženy hodnoty závazných technických, ekonomických a finančních parametrů
programu. Součástí vyhodnocení bylo provedeno srovnání jednotlivých hodnot stanovených jako cílových při zahájení programu pro jednotlivé akce a hodnot skutečně dosažených během celé doby realizace.
Vymezení záplavových území včetně rozlišení aktivních zón (pokud je lze stanovit) přineslo možnost ovlivňovat
výstavbu a činnost v těchto územích ohrožených velkými vodami. Tím dojde ke snížení ohrožení lidských životů
i majetku ve vlastnictví státu i právnických a fyzických osob. Na základě stanovení záplavových území dochází
postupně k úpravám územních plánů obcí.
Vybudovaná PPO jsou plně funkční, v mnoha případech byla po uvedení do provozu ověřena dosaženým povodňovým průtokem.
(viz Tabulka 229 060, 129 120 – přehled akcí)
Vybudovaná PPO v rámci programu Prevence před povodněmi mají dlouhodobou životnost. Exaktní vyjádření návratnosti je velmi obtížné, avšak jen v oblasti protipovodňové ochrany přínos vysoko překročil vložené
náklady již po prvním výskytu povodně.
6
III. etapa programu Prevence před povodněmi – Program 129 260
„Podpora prevence před povodněmi III“, roky 2013–2019
Koncepční východiska:
• programové prohlášení vlády (srpen 2010)
• priorita dle usnesení vlády (prosinec 2011)
• zaměření na podporu retence (řízené rozlivy, poldry, vodní nádrže s retenčními prostory)
• alokace opatření do oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem
Zdroje financování:
• státní rozpočet
• vlastní zdroje správců vodních toků doplněné dalšími zdroji od chráněných subjektů (obce, podnikatelské subjekty)
• zdroje z úprav ekonomiky vodního hospodářství
• případně další zdroje mimo státní rozpočet
III. etapa programu Prevence před povodněmi je rozčleněna do podprogramů:
129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“
Pro akce s předpokládanými náklady stavby nad 100 mil. Kč.
Žadatelé: správci významných vodních toků.
129 263 „Podpora projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro stavební řízení“
Pro akce s předpokládanými náklady stavby nad 50 mil. Kč.
Žadatelé: správci vodních toků.
129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“
Žadatelé: správci vodních toků, obce.
129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“
Žadatelé: správci vodních toků, obce pro eliminaci povodní z přívalových srážek.
Dne 22. 07. 2011 Povodí Ohře, státní podnik, předložil správci programu návrh protipovodňových opatření v rámci
avizované III. etapy Programu prevence před povodněmi.
V rámci tohoto programu Povodí Ohře, státní podnik, předpokládá realizovat:
• 4 stavební akce – podpora protipovodňových opatření s retencí o objemu 350,0 mil. Kč
• 4 stavební akce – podpora protipovodňových opatření podél vodních toků o objemu 63,6 mil. Kč
• 4 stavební akce – podpora zvyšování funkčnosti vodních děl o objemu 37,5 mil. Kč
Celkový finanční objem akcí se předpokládá ve výši 451,1 mil. Kč.
Nejvýznamnější akce Povodí Ohře, státní podnik, navržené do podprogramu 129 264:
• Suchá nádrž Šporka, předpokládané náklady stavby PPO 128,0 mil. Kč
• Suchá nádrž Dubnice, předpokládané náklady stavby PPO 167,0 mil. Kč
Tyto akce PPO jsou v současnosti ve fázi zajištění příslušných projektových dokumentací.
Souhlas se zadáním veřejných zakázek na projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
jsme obdrželi od správce programu dne 10. 10. 2013.
Termín na dokončení projektové dokumentace pro umístění stavby je stanoven do 31. 05. 2015.
7
Prevence před povodněmi Povodí Ohře, státní podnik
Program 229 060 – Prevence před povodněmi, roky 2002–2007
I. etapa protipovodňových opatření
podprogram 229 062
1
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Nechranice
2
VD Nechranice – technická opatření na návodním líci
podprogram 229 063
3
Zkapacitnění Bouřlivého potoka, ř. km 6,800–8,500
4
Rekonstrukce Telnického potoka, ř. km 2,300–3,100
5
Rekonstrukce koryta Bíliny pod VD Újezd, ř. km 64,495–65,245
6
Rekonstrukce Bystřice v k. ú. Dubí, ř. km 14,800–15,300
7
Rekonstrukce Panenského potoka v k. ú. Jítrava, ř. km 26,950–27,185
8
Rekonstrukce Maršovského potoka Soběchleby–Unčín, ř. km 0,500–2,225
9
Rekonstrukce Panenského potoka v Mimoni, ř. km 0,000–1,930
10
Úprava Robečského potoka, ř. km 0,000–2,000
11
Rekonstrukce Chomutovky v k. ú. Nehasice–Tatinná, ř. km 10,000–11,380
CELKEM
mil. Kč
51,089
22,584
8,276
7,082
14,889
17,391
4,759
12,589
24,805
3,877
5,238
172,579
15
3
1
2
11 12
129 120 Podpora prevence před povodněmi II, roky 2007–2013
II. etapa protipovodňových opatření
podprogram 129 123
1
Rekonstrukce Bystré v Novém Oldřichově, ř. km 18,650–19,006
2
Rekonstrukce Úštěckého potoka v Úštěku, ř. km 19,605–20,213
3
Rekonstrukce Hučivého potoka v Perštejně, ř. km 2,200–2,500
4
Rekonstrukce Ploučnice v Lázních Kundratice, ř. km 94,800–94,926
5
Úprava Jílovského potoka, Jílové–Modrá 2. stavba, ř. km 10,419–10,800.
6
Zkapacitnění Bělského potoka v Děčíně, ř. km 1,620–1,880
7
Úprava Bělského potoka II. ř. km 0,418–1,418 (Tělocvičná ul.)
8
Ždírnický potok, ř. km 5,934–6,300 – zkapacitnění toku
9
Protipovodňová opatření města Terezín
10
Bohušovice nad Ohří – protipovodňová opatření
11
PPO Sokolova na Lobezském potoce
12
PPO Královské Poříčí
podprogram 129 124
13
VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze
14
Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
15
VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony
16
VD Janov – injekční štola – zajištění stability a bezpečnosti hráze, II. etapa
CELKEM
8
mil. Kč
6,377
13,062
6,462
3,757
16,757
15,903
19,511
6,278
135,722
62,857
13,162
6,304
48,490
18,959
16,232
26,084
415,917
3
14
6
5
1
4
6
8
16
13
7
7
8
3
10 1
4
9
5
2
9
10
6
11
4
2
5
Protipovodňová opatření
Povodí Ohře, státní podnik
I. etapa
II. etapa
nerealizované akce
STAV K LEDNU 2014
Nerealizované akce navrhovatelů, které byly vyřazeny z programu 129 120
1
2
3
4
5
6
CELKEM
Ochrana České Lípy v záplavovém území Ploučnice a povodí Svitávky
Protipovodňová opatření na Ohři – Budyně nad Ohří
Protipovodňová opatření na Labi, Hřensko, vodní tok Kamenice
Protipovodňová opatření na Ohři v lokalitě Březno
Protipovodňová opatření na Ohři v lokalitě Lenešice
Protipovodňová opatření na Chomutovce, Bílence–Škrle
mil. Kč
111,500
34,600
92,700
7,800
39,800
6,500
292,900
9
Stručný přehled akcí I. etapy v rozdělení do jednotlivých podprogramů,
dosažený efekt:
Podprogram 229 062 – Výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází
Dosažený retenční objem v nádrži VD Nechranice je docílen v hodnotě 3,5–5,8 mil. m3 v závislosti na hladině
a za předpokladu včasného předvypuštění nádrže.
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Nechranice.
Zajištění úpravy bezpečnostního přelivu spočívající ve
snížení prahu středního pole na kótu 263,00 m n. m.
B. p. v. a v nahrazení stávající hradicí konstrukce tvořené mohutným betonovým přelivem s hydrostatickým
segmentovým uzávěrem, novým segmentovým uzávěrem s betonovou nornou stěnou a s konstrukcí provizorního hrazení.
Práce byly prováděny pod ochranou ocelové půlkruhové jímky.
Akce byla součástí projektu „Zlepšení ekologických
a hydrologických podmínek na řece Ohři a Labi“,
která byla zařazena do programu evropské unie CBC
Phare 2000.
10
Rekonstrukcí bezpečnostního přelivu vodního díla
Nechranice došlo k výraznému zvýšení retenčního
účinku nádrže zvětšením ovladatelného prostoru na
106 mil. m3 a k navýšení ochrany území pod nádrží
z dvouleté vody na pětiletou vodu.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
22 000
15 700 mil. Kč
VD Nechranice – technická opatření návodního líce
Zajištění komplexního zásahu do technického stavu
betonových konstrukcí návodního líce nejvhodnějšími technologickými postupy z oblasti sanací betonových konstrukcí. Byly sanovány erodované spáry
návodního líce vzniklé vlnobitím a nevhodnými klimatickými podmínkami, které způsobovaly odplavování ochranné štěrkopískové vrstvy před sprašovým
těsněním hráze, a byla provedena kompletní rekonstrukce související parapetní zdi s vlnolamem.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
22 000
15 700 mil. Kč
11
Podprogram 229 063 – Zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků
Celková délka úprav vodních toků na zvýšenou kapacitu činila 10 976 km.
Rekonstrukce Bystřice, ř. km 14,800–15,300 v k. ú. Dubí
Ochrana intravilánu města byla v tomto úseku zajištěna
na návrhový průtok Q100.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
25 000
500 mil. Kč
Rekonstrukce koryta Bíliny pod VD Újezd, ř. km 64,495–65,245
Účelem rekonstrukce bylo odstranění deformací koryta
a zajištění jeho opevnění v celé délce 750 m na návrhový
průtok Q10.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
12
31 500
235 mil. Kč
Rekonstrukce Telnického potoka ve Varvažově u Telnice, ř. km 2,300–3,100 v k. ú. Varvažov
Rekonstrukce potoka byla zajištěna na návrhový
průtok Q20.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
1 000
60 mil. Kč
Rekonstrukce Panenského potoka v Jítravě, ř. km 26,950–27,180
V předmětném úseku v délce 230 m byl návrh technického řešení rekonstrukce potoka zaměřen na zvýšení
jeho stávající kapacity, a to na návrhový průtok Q10.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
500
80 mil. Kč
13
Zkapacitnění Bouřlivého potoka, ř. km 6,800–8,500 v k. ú. Lahošť
Nevyhovující stav koryta z hlediska ochrany před povodněmi v intravilánu obce je řešen rekonstrukcí Bouřlivého potoka na návrhový průtok Q10.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
1 365
36 mil. Kč
Rekonstrukce Maršovského potoka Soběchleby–Unčín, ř. km 0,500–2,225
Provedená technická protipovodňová opatření řeší
zkapacitnění potoka v intravilánech obcí na návrhový průtok Q20.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
14
500
65 mil. Kč
Úprava Panenského potoka v Mimoni, ř. km 0,000–1,930 v k. ú. Mimoň, Pertoltice pod Ralskem
Technická opatření řeší úpravu koryta v délce 1 930 m,
a to zkapacitněním potoka na návrhový průtok Q2.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
5 000
80 mil. Kč
Úprava Robečského potoka u České Lípy, ř. km 0,000–2,000
Robečský potok jako významný přítok Ploučnice v k. ú.
Česká Lípa je pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu města zkapacitněn na návrhový průtok Q5.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
500
150 mil. Kč
15
Úprava Chomutovky, ř. km 10,450–11,380 v k. ú. Nehasice–Tatinná
Technická opatření řeší zkapacitnění toku na návrhový
průtok Q10.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
16
100
25 mil. Kč
Stručný přehled akcí II. etapy v rozdělení do jednotlivých podprogramů,
dosažený efekt:
Podprogram 129 124 – Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze – I. a II. etapa
Stavba zajišťuje stabilitu a bezpečnost hráze sanací
průsaků podložím. Sanační zásah do podloží byl navržen formou dotěsnění horninového masivu.
Provozováním vodního díla bez provedení sanace
průsaků podložím by se zvýšilo i potenciální riziko
havárie díla a vzniku zvláštní povodně.
Z dlouhodobého hlediska by byl tento stav nevyhovující, čímž byla tato sanace průsaků podložím zdůvodněna jako potřebná a nutná.
Zabezpečení všech navržených technických opatření
na VD Janov zařadil tuto stavbu jednoznačně mezi
nejdůležitější zejména z pohledu zajištění bezpečnosti tohoto významného vodního díla.
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a měla významný efekt
z hlediska protipovodňové ochrany.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
9 800
200 mil. Kč
17
VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony
Účelem akce bylo zvýšení bezpečnosti vodního díla
a prevence před vznikem zvláštní povodně. Zvýšení
stability a bezpečnosti vodního díla bylo provedeno
snížením vztlaku pod hrází rekonstrukcí a doplněním
injekční clony.
18
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a má významný
efekt z hlediska protipovodňové ochrany.
Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
V rámci akce byla provedena rekonstrukce skluzu
na VD Chřibská, která spočívala v sanaci plošně narušených betonových konstrukcí skluzu i lokálních
poruch. V jednotlivých dílčích úsecích skluzu bylo
navrženo různé technické řešení způsobu ochrany
povrchů. Na začátku skluzu byla stávající konstrukce nahrazena novým železobetonovým polorámem
s kamenným obkladem, ve střední části byl zřízen
samotný kamenný obklad a na konci skluzu a ve vý-
varu byly provedeny lokální sanace povrchu. Součástí stavby bylo také obnovení injekční clony přibližně
v profilu přemostění a zavázání přelivu do pravého
břehu a dále injektáže lokálních trhlin.
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a má významný
efekt z hlediska protipovodňové ochrany.
19
Podprogram 129 123 – Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
Protipovodňová opatření města Terezín
Stavba zajišťuje protipovodňovou ochranu centrální
části města Terezín (tzv. Velké pevnosti) do návrhové
úrovně povodně ze srpna 2002 + 40 cm převýšení,
tj. na kótu 151,62 m n. m. a ochranu východní části
Technické parametry akce:
Délka ochranné stěny
Délka mobilní stěny
Jiný specifický ukazatel
(rekonstrukce nábřežní zdi)
20
2 143 m
města (tzv. retranchementu) do návrhového průtoku
Q50 (v Labi i Ohři) + 40 cm převýšení – tj. na kótu
150,50 m n. m.
počet ochráněných
obyvatel
2 500
300 m
1 293 m
eliminace rizika možných
povodňových škod
350 mil. Kč
Bohušovice nad Ohří – protipovodňová opatření
Stavba zajišťuje protipovodňovou ochranu města Bohušovice nad Ohří do úrovně nejvyšší známé
povodně na Labi z roku 2002, jejíž rozliv odpovídá
přibližně povodni na Ohři s kulminací Q50 + 50 cm
rezervy, resp. Q100 + 20 cm. Návrhová míra ochrany
byla zvolena na úrovni 151,80 m n. m.
počet ochráněných
obyvatel
1 700
Technické parametry akce:
Délka ochranné stěny
Délka mobilní stěny
1 917 m
792 m
eliminace rizika možných
povodňových škod
200 mil. Kč
21
Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí
V rámci akce bylo provedeno navýšení stávající protipovodňové hráze dl. 452,34 m na kótu
398,20–398,60 m n. m. Uvedená akce (4. stavba) navázala na již zrealizované dílčí stavby (1. a 3. stavbu)
protipovodňového charakteru a společně se silničním
náspem silnice Královské Poříčí–Těšovice tvoří protipovodňovou ochranu obce Královské Poříčí.
22
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
231
56 mil. Kč
Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce
V rámci akce byla provedena protipovodňová opatření na ochranu části města Sokolova na Lobezském
potoce, a to do úrovně Q100. Provedena byla úprava
stávající pravobřežní nábřežní zdi Lobezského potoka. Stávající kamenná zeď byla navýšena nad úroveň
protipovodňové nivelety 401,8 m n. m. V místech, kde
nebyla dodržena minimální výška zdi nad stávajícím
terénem 1,1 m, bylo doplněno ocelové zábradlí. Na
Nábřeží P. Bezruče bylo vybudováno „Motýlí schodiště“– terénní betonové schodiště s ochranným ocelovým zábradlím. Na obou stranách potoka až k soutoku s Ohří byla provedena sanace kamenných zdí.
V místech, kde nebylo možné provést pevnou proti-
povodňovou zábranu, bylo navrženo mobilní kovové
hrazení. Součástí stavby byla též vyvolaná přeložka
podzemního vedení VN kabelů ČEZ Distribuce, a. s.,
a přeložka nadzemního vedení sdělovacího kabelu.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
2 480
110 mil. Kč
23
Úprava Jílovského potoka, Jílové–Modrá 2. stavba, ř. km 10,419–10,800
Předmětný úsek koryta Jílovského potoka je jako poslední úsek na celém toku touto stavbou zabezpečen
k bezproblémovému provedení stanoveného průtoku
Q100 = 102,00 m3/s.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
3 221
36 mil. Kč
Zkapacitnění Bělského potoka v Děčíně, ř. km 1,620–1,880
Stavba zajišťuje zlepšení odtokových poměrů v daném území a zkapacitnění koryta na požadovaný stupeň ochrany Qn = 11,20 m3/s.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
24
5 000
50 mil. Kč
Úprava Bělského potoka II., ř. km 0,418–1,418 (Tělocvičná ul.)
Stavba zajišťuje převedení návrhového průtoku s volnou hladinou s ohledem na morfologii terénu, spádovým poměrům na toku a extrémně stísněným
podmínkám v místě zakrytého profilu, kdy je koryto
z jedné strany omezeno zástavbou a z druhé strany
inženýrskými sítěmi v Tělocvičné ulici (páteřní vodovod, plynovod, plánovaná kanalizace).
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
5 000
50 mil. Kč
25
Rekonstrukce Bystré v Novém Oldřichově, ř. km 18,650–19,006
Cílem investice bylo provedení rekonstrukce koryta
na průtok Q50 = 2,8 m3/s.
Rekonstrukce koryta Bystré měla za cíl eliminovat
vybřežování toku na minimální hodnotu a snížit tak
škody vznikající na soukromém majetku. Realizace
byla požadována obcí Nový Oldřichov, neboť navazovala na záměr obce odkanalizovat tuto část obce
vybudováním splaškové stoky v prostoru komunikace, která vedla souběžně s levým břehem toku. Po
realizaci navrhované úpravy potoka a po dokončení
stavby kanalizace mohla být komunikace uvedena do
náležitého stavu a nebyla již narušována průtokem
povodňových vod.
26
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Libereckého kraje a má významný efekt z hlediska protipovodňové ochrany intravilánu obce Nový Oldřichov.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
658
35 mil. Kč
Rekonstrukce Hučivého potoka v Perštejně, ř. km 2,200–2,500
Cílem investice byla rekonstrukce koryta Hučivého
potoka v ř. km 2,200–2,500. Úprava toku vedla ke
zkapacitnění původního nekapacitního koryta a odstranění špatného technického až havarijního stavu.
Stávající opevnění bylo z části tvořeno oboustranným
kamenným zdivem a z části bylo koryto přírodní neopevněné.
Technické řešení spočívalo v nově vybudovaném
opevnění a zkapacitnění koryta Hučivého potoka na
Q20 = 6,8 m3/s.
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a má významný
efekt z hlediska protipovodňové ochrany intravilánu obce Perštejn.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
1 007
25 mil. Kč
27
Rekonstrukce Úštěckého potoka v Úštěku, ř. km 19,605–20,213
Účelem akce bylo zkapacitnění koryta na průtok Q20
a tím zamezení škodám na přilehlých nemovitostech
a pozemcích při povodních. Stávající kapacita byla
posouzena na max. Q10 = 10,6 m3/s. Navržená úprava zlepšila odtokové poměry v řešeném území až na
Q20 = 12,5 m3/s. Zkapacitnění bylo docíleno pročištěním koryta od náplavů a úpravou do navrženého
profilu. Předmětem projektu byla i zdravotní a technologická probírka břehového porostu v úseku navrhovaných opatření a v místech, kde porost významně
zasahoval do průtočného profilu.
28
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a má významný
efekt z hlediska protipovodňové ochrany intravilánu města Úštěk.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
200
20 mil. Kč
Rekonstrukce Ploučnice v Lázních Kundratice, ř. km 94,800–94,926
Účelem stavby bylo zkapacitnění koryta na hodnotu
průtoku Q10 = 9,8 m3/s z průtoku Q = 1,3 m3/s, což
bylo méně než Q1 = 3,7 m3/s.
Rekonstrukcí toku se provedlo i nové opevnění břehů
koryta toku.
Podmínkou pro stavbu bylo zachování možnosti odběru vody náhonem pro rybník p. č. 151 „Kočvarův
rybník“.
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Libereckého kraje a má významný efekt z hlediska protipovodňové ochrany obce.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
4 939
95 mil. Kč
29
Ždírnický potok, ř. km 5,934–6,300 – zkapacitnění toku
Účelem stavby bylo zvýšení kapacity vodního toku
a ochrany území před povodněmi z původních
2,8 m3/s na průtok Qn = 10,5 m3/s.
Bylo provedeno částečné rozšíření toku s rekonstrukcí stávajícího opevnění, zvyšující protipovodňovou
ochranu okolní zástavby. Stávající opevnění v nevyhovujícím stavu bylo rozebráno a nahrazeno opevněním novým (kamenná rovnanina, kamenné zdivo),
dno bylo opevněno kamennou dlažbou (pod mostem)
či kamennou rovnaninou a stabilizováno 12 ks příčných kamenných prahů.
30
Akce byla zajištěna v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a má významný
efekt z hlediska protipovodňové ochrany obce.
počet ochráněných
obyvatel
eliminace rizika možných
povodňových škod
5 000
150 mil. Kč
Program 229 060 „Prevence před povodněmi (I. etapa)“, roky 2002–2007“ – stavební akce
Stavební náklady v tis. Kč
Název akce
před VŘ
celkem
skutečnost
docílený
termín
skutečnost dokonče- návrhový
průtok
dotace SR,
ní akce
(Qn)
(PHARE)
podprogram 229 062 – výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází
21 475,
Rekonstrukce bezp. přelivu VD Nechranice
54 000
51 089
(24 672)
VD Nechranice – technická opatření na
35 000
22 584
18 949
návodním líci
celkem 229 062
89 000
73 673
nejvyšší dosažená povodeň od data předání akce
údaje o povodni
datum
Qpov
08/2004
x
14.01.11
Q20
12/2004
x
14.01.11
Q20
12/2006
Q10
15.01.11
Q5
01/2005
Q20
02.04.10
Q5
12/2007
Q10
04.06.13
Q5
11/2006
Q100
02.06.13
Q10
04/2006
Q10
08.08.10
Q5
12/2007
Q20
12/2007
Q10
08.08.10
Q5
vyhodnocení účinnosti PPO
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
65 096
podprogram 229 063 – zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků
Zkapacitnění Bouřlivého potoka,
4 500
8 276
3 000
ř. km 6,800–8,500
Rekonstrukce Telnického potoka,
6 000
7 082
1 000
ř. km 2,300–3,100
Rekonstrukce koryta Bíliny pod VD Újezd,
4 500
14 889
1 000
ř. km 64,495–65,245
Rekonstrukce Bystřice v k. ú. Dubí,
16 700
17 391
8 431
ř. km 14,800–15,300
Rekonstrukce Panenského potoka
3 000
4 759
1 125
v k. ú. Jítrava, ř. km 26,950–27,185
Rekonstr. Maršovského potoka
8 000
12 589
3 000
Soběchleby–Unčín, ř. km 0,500–2,225
Úprava Panenského potoka v Mimoni,
9 000
24 805
4 500
ř. km 0,000–1,930
nezaznamenáno
Q100
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
povodňový průtok nedosažen
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
Úprava Robečského potoka,
ř. km 0,000–2,000
9 000
3 877
1 500
12/2007
Q5
09.08.10
vzdutí z
Ploučnice
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
Úprava Chomutovky v k. ú. Nehasice–Tatinná,
ř. km 10,000–11,380
5 000
5 238
2 250
06/2005
Q1
02.06.13
Q10
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
57 700
98 906
celkem 229 063
celkem 229 060 – stavební akce
146 700 172 579
25 806
90 902
Program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, roky 2007–2013“ – stavební akce
Stavební náklady v tis. Kč
termín
skutečnost dokončecelkem
před VŘ
dotace SR,
ní akce
skutečnost
(PHARE)
podprogram 129 124 – Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti
46 298
48 490
43 806
11/2010
hráze
Název akce
Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
VD Křímov – rekonstrukce a doplnění
injekční clony
VD Janov – injekční štola – zajištění stability
a bezpečnosti hráze, II. etapa
celkem 129 124
návrhový
průtok
(Qn)
x
nejvyšší dosažená povodeň od data předání akce
údaje o povodni
datum
Qpov
nezaznamenáno
28 300
18 959
17 657
07/2012
x
22 189
16 232
15 907
09/2011
x
nezaznamenáno
46 889
26 084
25 434
06/2013
x
nezaznamenáno
143 676
109 765
102 804
11/2008
Q50
04.07.09
11/2008
Q20
28.09.10
10/2008
Q20
10/2008
Q10
09/2011
Q100
nezaznamenáno
11/2010
Q50
nezaznamenáno
06/2013
Q50
nezaznamenáno
11/2012
Q10
nezaznamenáno
podprogram 229 063 – zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků
Rekonstrukce Bystré v Novém Oldřichově,
8 887
6 377
5 869
ř. km 18,650–19,006
Rekonstrukce Úštěckého potoka v Úštěku,
14 283
13 062
12 029
ř. km 19,605–20,213
Rekonstrukce Hučivého potoka v Perštejně,
7 617
6 462
6 460
ř. km 2,200–2,500
Rekonstrukce Ploučnice v Lázních Kundrati4 173
3 757
3 757
ce, ř. km 94,800–94,926
Úprava Jílovského potoka, Jílové–Modrá
20 650
16 757
16 104
2. stavba, ř. km 10,419–10,800
Zkapacitnění Bělského potoka v Děčíně,
21 730
15 903
13 372
ř. km 1,620–1,880
Úprava Bělského potoka II. ř. km
20 334
19 511
19 511
0,418–1,418 (Tělocvičná ul.)
Ždírnický potok, ř. km 5,934–6,300
11 964
6 278
6 278
zkapacitnění toku
02.06.13
Q1
více než
Q100
Q100
nezaznamenáno
08.08.10,
02.06.13
Q5
Protipovodňová opatření města Terezín
237 841
135 722
135 722
06/2014
Q2002
04.06.13
Q50
Bohušovice nad Ohří
protipovodňová opatření
131 000
62 857
62 857
07/2013
Q2002
04.06.13
Q50
PPO Sokolova na Lobezském potoce
16 142
13 162
13 162
11/2012
Q100
11/2012
Q100
PPO Královské Poříčí
celkem 129 123
celkem 129 120 – stavební akce
9 066
6 304
6 304
503 687
306 152
301 425
nezaznamenáno
04.06.13
Q1
vyhodnocení účinnosti PPO
funkčnost a bezpečnost vodního
díla je zabezpečena
funkčnost a bezpečnost vodního
díla je zabezpečena
funkčnost a bezpečnost vodního
díla je zabezpečena
funkčnost a bezpečnost vodního
díla je zabezpečena
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
povodňový průtok nedosažen
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
povodňový průtok nedosažen
vybudované PPO je plně funkční,
povodňový průtok nedosažen
vybudované PPO je plně funkční,
povodňový průtok nedosažen
vybudované PPO je plně funkční,
povodňový průtok nedosažen
dokončené PPO je funkční ověřeno
povodňovým průtokem
vybudované PPO je plně funkční,
ověřeno povodňovým průtokem
nebyl zatím dosažen povodňový
stav k použití PPO
zajištěno čerpání vody ze Pstružného
p., Q bylo pod úrovní mobilních hrazení
647 363 415 917 404 229
31
Download

2014 - Povodí Ohře, státní podnik