ročník 6
číslo 2
duben 2012
Komárňanská nemocnica
zmodernizovala operačné sály
Vybavenie sál spĺňa všetky technické požiadavky kladené
na dnešnú modernú operatívu a anestéziu
STRANA
Úspěch laboratorní medicíny
Středomoravské nemocniční
NADACE AGEL podpořila
Středisko SOS
Unikátní nález včas odhalí poruchu
Díky finančnímu daru středisko
funkce ledvin
zaměstná handicapované občany
STRANA
3
52
STRANA
6
Nové preventivní
programy 2012
Více informací na www.cpzp.cz
Vaše zdraví v bezpečí
Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergeová
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
Obsah
3Unikátní nález Středomoravské nemocniční pomůže včasně odhalit poruchu funkce
ledvin
4Primář Urban se stal předsedou Endoskopické sekce České gastroenterologické
společnosti
5
Nemocnice Podlesí obhájila statut Komplexního kardiovaskulárního centra
6
NADACE AGEL podpořila Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů
8
V našich zdravotnických zařízeních se zavádí nový informační systém IKIS
9
AGEL zahájil první etapu projektu Jesenius
10
Děti našich zaměstnanců si užívaly zimní tábor ve Valčianské dolině
12
Jak lidem v 1. Oční navracejí zrak…
16Zdravotníci sa v poslednej dobe stretávajú aj s agresivitou pacientov, čo kedysi v takej
miere nebývalo
18Pohádkové malby sestřičky Marie Krchňákové zdobí některá oddělení prostějovské
nemocnice
21
Napsali o nás…
26
Demence je nemoc, která ze seniorů dělá děti
27
Nemocnice obhájila akreditaci a s ní statut kvalitní a bezpečné nemocnice
28Lékaři Nemocnice Podlesí dokážou díky unikátnímu zákroku na srdci snížít riziko
vzniku mozkové příhody
29
Nemocnice zakoupila dva defibrilátory nejnovější generace
30
Život s lupénkou je složitý
31
Prostějovská nemocnice uvedla do provozu špičkový digitální mamograf
32
Přerovský lékař Pavel Přikryl školil ortopedy v Bukurešti
33
Krásné nohy do jarních sukní – žádný problém
34
Předporodní kurzy jsou stále oblíbenější
35
Rehabilitační oddělení začalo nabízet manuální lymfomasáže
36
Když bolesti neustávají, může pomoci moderní PRT metoda
37
V nemocnici otevřeli centrum nabízející pomoc pacientům s nadváhou
38
Podhorská nemocnice obhájila akreditaci garantující vysokou úroveň péče o pacienty
39
Nemocnice zakoupila moderní přístroj
40
Šumperská nemocnice začala odebírat pupečníkovou krev
42
„Úsměv pro život“ motivuje seniory hospitalizované v Šumperské nemocnici
43
Marfanův syndrom může bez varování zabíjet
44
Unikátním způsobem začali léčit obezitu lékaři Vítkovické nemocnice
45
Nové možnosti přinese gastroenterologům Vítkovické nemocnice unikátní endoskop
46
Onkologičtí pacienti dostávají léčiva šetrnějším způsobem
47
Centrum péče o atopickou dermatitidu v Novém Jičíně je ve střední Evropě jedinečné
48
Když blízký člověk onemocní psychicky…
49
Nové přístroje v Poliklinice Plzeň zvýšily komfort poskytované péče
50
Darujte kostní dřeň, zachráníte život
52Komárňanská nemocnica zmodernizovala operačné sály
53
Aby bolo bábätko zdravé… Ako sa starajú o matku a dieťa v Nemocnici Komárno
54Nemocnica Komárno otvorila zmodernizované chirurgické ambulancie
54
Detičky levočskej nemocnice potešily hračky
55
Bolesť chrbta trápi osem z desiatich ľudí
56
Cukrovka: O chorobe nevie každý piaty pacient
57Budúci rodičia si môžu prehliadnuť gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
58
Zvolenská nemocnica získala ocenenie týkajúce sa prevencie nemocničných nákaz
59
Nemocnica rozšírila oddelenie geriatrie
60
Stalo se
66
Blahopřejeme
68
Poděkování
73
Naše miminka
74
Retro: tentokrát z Dopravního zdravotnictví
76
Roman Vojtek patřil v dětství k nejlepším českým gymnastům
78
Rád reprezentuji svoji zemi
80
Křížovka
81
Recepty čtenářů
82
Kalendář vzdělávacích akcí
Obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Vážené dámy, vážení pánové,
naše skupina se již rozrostla do úctyhodné velikosti. Od 1. ledna 2012 je nás již přes devět tisíc.
Postupně se nám daří uskutečňovat vize poskytování kvalitní zdravotní péče. Je fascinující
sledovat, jakým způsobem se naše skupina vyvíjí. Největší naší konkurenční výhodou je
skutečnost, že jsme seskupením lidí, kterým není lhostejné to, co činí. S tímto přístupem se
setkávám na všech našich pracovištích. Každý chceme, ať má naše práce co nejlepší výsledek.
To z nás činí společnost, jakou jsme.
I když v této chvíli známe zatím pouze předběžné hospodářské výsledky za rok 2011, můžeme
již nyní říci, že potvrdíme naši pozici ekonomicky stabilní a rozvíjející se společnosti. O tom
vypovídá také loňská výše celkových investic, která dosáhla hodnoty téměř 800 miliónů korun.
Ing. Karel Kantor
Velikosti naší skupiny musí odpovídat také nástroje řízení a schopnost pracovat s objektivními
daty a informacemi. Vzrůstá tak význam zdravotnické informatiky. Vědomi si této skutečnosti,
investujeme do IT systémů nemalé prostředky. Jedním z největších cílů v této oblasti je
implementace jednotného informačního systému IKIS. Kromě zcela standardních funkcí, které
nemocniční informační systémy nabízejí, získáme díky němu možnost sdílet nejlepší zkušenosti
z poskytování zdravotní péče na jednotlivých odděleních a celou řadu důležitých informací, které
budeme moci využít pro optimální nastavení našich procesů.
Jednotný informační systém bude také nástrojem optimálního managementu léčby našich
pacientů. Podpoří námi již řadu let aplikovanou strategii specializovaných center, která nám
umožňuje poskytovat nejlepší možnou péči, odlišit se od ostatních poskytovatelů zdravotní péče,
získat konkurenční výhody a zejména nabídnout tyto benefity našim pacientům.
Kromě nemocničních informačních systémů posilujeme i ostatní řídicí systémy. Cílem je
podřídit vše našemu hlavnímu oboru, kterým je medicína. Jedině takováto strategie nám
zajistí dlouhodobou perspektivu. Naši pacienti budou čím dál odvážnější a zvídavější a budou
vyhledávat ty nejlepší poskytovatele zdravotní péče. Stejným způsobem budou postupovat také
zdravotní pojišťovny. Tuto skutečnost máme na paměti již nyní, když přijímáme jednotlivá
rozhodnutí, která ovlivní naši společnost na léta dopředu. Naši perspektivu si zajistíme pouze
tehdy, pokud budeme schopni nabídnout kvalitní léčbu, nové metody a nadstandardní přístup
k pacientovi.
Editorial
Trvalá snaha o to být co nejlepším poskytovatelem zdravotní péče je o to důležitější dnes, kdy
zdravotnictví čelí okolním výzvám v podobě stagnace evropských ekonomik. Je to pro nás
příležitost dokázat, že se umíme zorientovat i v této složitější situaci a že i v ní budeme schopni
standard námi poskytované zdravotní péče nejen zachovat, ale nadále jej zvyšovat.
2
Ing. Karel Kantor
a finanční ředitel
místopředseda představenstva
Unikátní nález Středomoravské
nemocniční pomůže včasně odhalit
poruchu funkce ledvin
V České republice je odhadem asi pět procent obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji
v důsledku diabetu, hypertenze, či poruchy prokrvení ledvin.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: ARTISHOCK
nemocných osob,“ říká přednosta Oddělení
laboratorní medicíny prof. MUDr. David
Stejskal, Ph.D., a doplňuje: „Následně jsme
si ve dvou nezávislých studiích prováděných v Praze a v Prostějově ověřili, že
uromodulin je velmi přesným ukazatelem
časného poškození ledvin a pravděpodobně lze podle jeho koncentrace i monitorovat zdravotní stav pacientů s již probíhajícím ledvinným postižením.“
Diagnostika počínajících postižení
ledvin je přitom zcela zásadním faktorem
pro odpovídající terapii i řady civilizačních
chorob a v současné době neexistuje žádný
solitérní parametr, pomocí kterého by bylo
možno toto poškození odhadovat. „Běžně
se v praxi používají takzvané multiplexní
analýzy, které spočívají ve vyšetření palety
metod v krvi a moči, ty však často nejsou
dostatečně robustní ani citlivé. Náš test,
podle prvních výsledků, výše popsaná
negativa neobsahuje a správně odhadoval
přítomnost poškození ledvin u více než
96 procent jedinců,“ vysvětluje profesor
s tím, že si celý projekt nechává společnost
v současné chvíli patentovat.
Lidem s chronickým onemocněním
ledvin hrozí nejméně desetinásobné riziko,
že předčasně zemřou následkem kardiovaskulárních onemocnění koronárních
tepen, mozkových tepen, periferních tepen
či selháním srdce, a to nezávisle na tom,
zda se u nich selhání ledvin vyvine. V České republice je odhadem asi pět procent
obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku
diabetu, hypertenze, či poruchy prokrvení
ledvin. Snížit riziko vývoje selhání ledvin
a předejít komplikacím přitom může právě
včasná diagnóza.
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.
Skupi n a A G E L
K
aždý desátý dospělý člověk na světě
trpí určitou formou poškození ledvin a každý rok jich miliony předčasně umírají na kardiovaskulární choroby
spojené s chronickým onemocněním
ledvin. Pracovníkům Oddělení laboratorní medicíny společnosti Středomoravská
nemocniční (Nemocnice Prostějov, Přerov,
Šternberk) se nyní podařil unikátní nález.
Nový nález pomůže lékařům včas rozpoznat u pacientů poruchu funkce ledvin
a také umožní monitorovat jejich postižení
u pacientů s již probíhajícím ledvinovým
postižením. „Ve spolupráci s výzkumným
pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze
a biotechnologickou firmou jsme náhodně,
při testování látky zvané uromodulin, kterou jsme chtěli stanovovat v moči, zjistili,
že se tato bílkovina vyskytuje také ve vysoké koncentraci v krvi jak u zdravých tak
3
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Primář Urban se stal předsedou
Endoskopické sekce České
gastroenterologické společnosti
Na takové posty jsou převážně voleni lékaři, kteří pocházejí z odborně kvalitních pracovišť, takže je to
především projev uznání a důvěry pro vítkovické centrum.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Skupi n a A G E L
C
4
elá skupina AGEL se může pochlubit dalším úspěchem na odborném
poli. Primář Centra péče o zažívací
trakt Vítkovické nemocnice MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. byl zvolen předsedou
endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti. Endoskopickou
sekci, která je součástí gastroenterologické
společnosti a zodpovídá za vývoj a rozvoj digestivní (trávící) endoskopie, tvoří
několik set českých gastroenterologů, jenž
se zabývají digestivní endoskopií. Primář
Urban byl zvolen předsedou endoskopické
sekce na čtyřleté funkční období.
„Pro mě je to především velká čest, protože předsedou endoskopické sekce byli dosud
vždy přední lékaři či profesoři z fakultních
nemocnic, většinou z velkých měst. Často se
jednalo o vedoucí lékaře předních endoskopických pracovišť v zemi, takže je to
projev uznání a důvěry pro naše vítkovické
centrum. Jsem rád, že mi vysoká odborná
úroveň mých kolegů na pracovišti umožňuje věnovat určitý čas této organizační práci,“
říká primář Urban s tím, že na druhé straně
je to pro něj také velká zodpovědnost,
protože lidé, kteří jej a výbor zvolili, tak
očekávají kvalitní práci. „Naštěstí se mohu
opřít o tým šesti špičkových odborníků,
kteří výbor tvoří. Již po třech měsících
činnosti je vidět, jak dynamickou skupinu
členové sekce zvolili,“ doplnil.
Cílem nového výboru v čele s jeho
předsedou Urbanem je zvyšovat úroveň
sugestivní endoskopie v České republice.
„V prvé řadě musíme vytvořit nové webové
stránky pro endoskopisty, aby v českém jazyce a přehledně dostali všechny dostupné
nejnovější informace z odborných časopisů
celého světa. Na těchto webových stránkách budou také všechna endoskopická
pracoviště v České republice včetně toho,
jaké výkony provádějí,“ uvedl MUDr. Ondřej Urban.
Důležitou akcí, kterou organizuje nový
výbor, je i kongres pro endoskopisty, a to
České a Slovenské endoskopické dny. Úkolem výboru je také podpora mladých endoskopistů ve zlepšení jejich odborné kvality,
sledování vývoje endoskopických technik
a příbuzných nových technologií a snaha
vydefinovat priority, které jsou důležité
pro Českou republiku. „Chceme podpořit
sledování kvality digestivní endoskopie
podobně, jako to již provádíme ve skupině
AGEL,“ dodal primář Urban.
Pro Vítkovické centrum péče o zažívací
trakt je to další významné ocenění. Například loni prestižní britský lékařský časopis
– British Medical Journal – v sekci novinky
popisoval unikátní léčbu časného karcinomu jícnu revoluční metodou nazvanou
radiofrekvenční ablace. Článek o úspěšné
léčbě pacienta s onemocněním spinocelulárního karcinomu (zhoubný nádor)
jícnu, který byl na podzim 2010 jako první
v České republice ošetřen týmem primáře
vítkovického oddělení MUDr. Ondřeje Urbana, byl v prestižním časopise zveřejněn
koncem roku 2010.
Nemocnice Podlesí obhájila statut
Komplexního kardiovaskulárního centra
Nemocnice je součástí ucelené národní sítě kardiovaskulárních center od roku 2009.
N
emocnice Podlesí obhájila na přelomu ledna a února statut Komplexního kardiovaskulárního centra
a nadále se tak řadí mezi 11 nejlepších
pracovišť, která zajišťují komplexní péči
o zvlášť nákladné a složité případy v kardiochirurgii, intervenční kardiologii nebo
cévní chirurgii.
Nemocnice obhájila statut Komplexního
kardiovaskulárního centra a od Ministerstva zdravotnictví obdržela osvědčení
o splnění podmínek poskytování kardiovaskulární péče prvního stupně. Osvědčení má tříletou platnost, a tak se nemocnice
bude statutem komplexního kardiovaskulárního centra pyšnit až do konce roku
2014. „Nemocnice Podlesí nejen že patří
do sítě 11 komplexních kardiovaskulárních center Ministerstva zdravotnictví,
ale spektrem a objemem poskytovaných
výkonů se řadí mezi trojici nejlepších. Je
to zásluha úzké spolupráce zaměstnanců
všech úrovní, od podpůrných technických
profesí, přes zdravotnický personál až
po představenstvo a dozorčí radu AGEL,
kde všichni tvoří jeden nedělitelný kompaktní tým. Jeho cílem je patřit k nejlepším, a to bez výjimek. Chceme být a jsme
tak trochu jiná nemocnice,“ říká ředitel
Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš.
Nemocnice Podlesí je součástí ucelené národní sítě kardiovaskulárních center od roku
2009, kdy ji vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Za tu dobu provedli lékaři Nemocnice Podlesí jako první v Česku hned několik
unikátních zákroků. Na jaře 2010 nahradili
opotřebovanou umělou chlopeň, chlopní novou, bez potřeby chirurgické operace. Jako
první také naimplantovali pomocí katetru
novou umělou chlopeň do plícnice (jedna
ze čtyř chlopní, které se nacházejí v srdci)
bez potřeby složité operace. Další unikátní
zákrok provedli lékaři Nemocnice Podlesí
loni na jaře. Šestašedesátiletému pacientovi
odstranili pomocí speciálního clipu nedomykavost dvojcípé chlopně bez nutnosti
chirurgického zákroku, který by často vážně
nemocní pacienti přežili jen těžko.
Skupi n a A G E L
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv Nemocnice Podlesí
5
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
NADACE AGEL podpořila Středisko
SOS pro vzájemnou pomoc občanů
Díky daru v hodnotě 100 tisíc korun může středisko realizovat projekt týkající se zaměstnávání
handicapovaných občanů.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, (uprostřed) předává šek zástupkyním Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů
Skupi n a A G E L
Š
6
estadvacetiletá handicapovaná Lucie
Sedláčková si hledala práci více
než rok. Marně. Uplatnění našla až
ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc
občanů v Olomouci. Tato nezisková
organizace od roku 2005 realizuje projekt
na podporu zaměstnávání handicapovaných občanů. „Ve středisku pracuji od září
loňského roku a jsem zde moc spokojená,
v práci se mi líbí. Mým úkolem je rovnat
oblečení. Jsem moc ráda, že jsem konečně
po roce hledání našla práci,“ svěřila se
Lucie Sedláčková. Podobný osud má však
mnoho tělesně postižených. Pracovní
uplatnění dlouho hledal také Michal Vaněk, který zde pracuje od druhé poloviny
prosince. Práce v milém kolektivu se mu
líbí, je velice spokojen.
Projekt „Pracovní uplatnění dlouhodobě
nezaměstnaných a handicapovaných“ může
fungovat i díky finančnímu daru v hodnotě
100 tisíc korun, který věnovala středisku
Zakladatelka sdružení Květoslava Hegrová (vpravo)
s Ing. Ivetou Ostruszkovou, MBA
NADACE AGEL. Symbolický šek předala zástupcům střediska ředitelka nadace
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, v rámci společného setkání přímo na půdě střediska,
kde se sešli současní i někteří bývalí zaměstnanci z řad zdravotně postižených občanů.
Středisko funguje již 22 let
„Za Vaši finanční pomoc Vám nesmírně
děkujeme. Prosím, pomáhejte i nadále všem těm, kteří pomoc potřebují,“
děkovala Mgr. Květoslava Hegrová, která
stála u zrodu Střediska SOS v roce 1990.
V zimních měsících tehdy po prezidentské amnestii potkávala na ulici vracející
se občany z vězení v letním oblečení.
Rozhodla se proto zkontaktovat své známé,
u kostelů vyvěsila plakátky s prosbou
o pomoc a zahájila tak postupně veškerý
chod současného střediska. Lidé začali
nosit svoje postradatelné věci, oblečení,
které dobrovolníci rychle přerozdělovali
Lenka Sedláčková a Michal Vaněk při práci ve středisku
a předávali potřebným. Postupem času
vybudovalo středisko ještě další pracoviště,
a to kromě v Rooseveltově ulici i na Praskově v Olomouci.
„Cílem naší nadace je pomáhat nejen
handicapovaným občanům, ale také těžce
nemocným pacientům, jejichž léčbu ne
vždy hradí zdravotní pojišťovny. Do budoucnosti chceme aktivity nadace rozšířit
mezi širokou veřejnost, lidem bez rozdílu
věku. Spolupráce se střediskem SOS probíhá již několik let, dříve se jednalo o finanční dary a sponzorství ze strany majitelů
a členů dozorčí rady mateřské společnosti.
Věřím, že díky NADACI AGEL se nám
podaří navázat a rozšířit oblast vzájemné
spolupráce,“ uvedla při předávání dárkového šeku Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Sto tisíc korun od NADACE AGEL je
určeno především na mzdy koordinátorky
Pracovní náplň
Práce handicapovaných zaměstnanců
ve Středisku SOS spočívá především
ve vybírání a třídění věcí ze speciálních
kontejnerů, které má středisko rozmístěné
na několika místech v Olomouci. Lidé z řad
široké veřejnosti do nich mohou vkládat
veškeré textilie, které mohou postrádat
a chtějí věnovat lidem v hmotné nouzi.
Handicapovaní pracovníci tyto kontejnery
objíždějí a vyprazdňují, jejich obsah pak
a zaměstnanců projektu, kteří jsou sami
handicapovaní a mají na starosti vedení,
koordinaci činností a fungování střediska
SOS. „Projekt zaměstnávání handicapovaných byl zahájen v roce 2005, kdy jsme
na veřejně prospěšné práce, dotované
úřadem práce, přijali prvního handicapovaného občana. Tři roky jsme přijímali
vždy jen jednu osobu, pak jsme dostali
další dotace od jiných organizací, které
naznaly, že tento projekt je velmi přínosný.
V současné době tady máme možnost dvou
pracovních úvazků na pomocné práce,
které se dělí na poloviční úvazky, protože
ze zkušenosti víme, že handicapovaní lidé
většinou nevydrží pracovat celých osm
hodin. Podpora NADACE AGEL bude
částečně určena rovněž na dofinancování
mezd těchto zaměstnanců, protože úřad
práce hradí pouze část jejich platu a zbytek
musíme hledat jinde,“ dodává vedoucí
organizace Hana Fialová.
odvážejí do střediska, kde se věci dále třídí
podle možnosti jejich dalšího použití. Zejména ženy se pak věnují úklidu, skládání
a úpravě šatstva a práci v provozovnách.
V občanském sdružení Střediska
SOS pro vzájemnou pomoc pracují také
dobrovolníci. Už je to půl roku, co se zde
přihlásila i mladá dívka doktorandka
Mgr. Marie Dvorská, která každý týden
dochází ve svém volném čase zde pracovat. „O Středisku SOS jsem se dozvěděla
od paní Hegrové, u které bydlím. Původně
jsem přemýšlela o studiu speciální pedagogiky nebo podobném oboru, nakonec jsem
šla studovat matematiku, ale vždy jsem
chtěla v sociální oblasti působit alespoň
okrajově. Mou současnou prací tady je
třídit knihy, které také nabízíme lidem zde
přicházejícím,“ řekla Mgr. Marie Dvorská.
Lidé v hmotné nouzi si mohou za symbolický příspěvek vybrat ve středisku nejen
obuv a oblečení, ale také přikrývky, ložní
prádlo, ručníky, hračky, knihy, nádobí
a další potřeby do domácnosti. „Příjmy
z toho však nestačí na pokrytí provozních
nákladů naší organizace, a tak musíme
pořád hledat další pomoc jinde,“ dodala
vedoucí organizace Hana Fialová.
Posláním občanského sdružení Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů
v Olomouci je poskytovat materiální
pomoc lidem, kteří se z různých důvodů
ocitli v krizi. Přicházejí zde lidé od sociálních pracovníků s doporučením, na jehož
základě jsou jim vydávány potřebné věci
bezplatně. „Ročně předáme tisíce věcí, každým rokem více a více, jen loni jsme jich
vydali okolo patnácti tisíc. Mezi klienty
převažují zhruba 80 procenty muži, také
z azylových domů. Do střediska přicházejí i lidé bez domova, v zimě promrzlí.
Takovým lidem vydáme oblečení a poradíme, kde a jak můžou hledat další pomoc,“
popsala Hana Fialová.
Skupi n a A G E L
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, (uprostřed) se zástupci SOS střediska před pracovištěm na Praskově ulici v Olomouci
7
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
V našich zdravotnických zařízeních
se zavádí nový informační systém IKIS
Nyní připravujeme zavedení systému v nemocnicích přerov a valašské meziříčí. Ještě letos by se mělo začít
s přípravou zavedení klinických modulů v nemocnici šternberk.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Marie Svobodová
a podpory, ale často je to výhodné i pro ty
uživatele, kteří pracují ve více nemocnicích.
Ale zřejmě nejvýznamnějším důvodem
je to, že fungování řetězce nemocnic má
svoje specifika v řízení i ve sdílení informací. Nový systém má umožnit právě toto
sdílení informací – ať již informací klinických nebo informací ekonomických.
Ing. Daniel Mičánek
N
Skupi
Nemo
n ca nAi c
G eE L
ový informační systém, nesoucí
název IKIS (integrovaný klinický informační systém) zavádí
ve zdravotnických zařízeních naší skupiny
společnost Medical Systems, dceřiná firma
AGELu. Na vše kolem zavádění informačního systému jsme se zeptali ředitele
společnosti Ing. Daniela Mičánka.
8
Pane řediteli, proč se k zavádění nového
informačního systému přistupuje?
Stávající systémy ve většině případů
v našich zdravotnických zařízeních velmi
dobře sloužily a slouží. Proč tedy přistupujeme k novému systému? Těch důvodů
je několik a byly před několika lety velmi
podrobně posuzovány. Hlavním důvodem
je to, že prakticky všechny systémy, které
v nemocnicích řetězce AGEL dnes slouží,
mají za sebou více než patnáct let existence a jsou již na hraně nebo za hranou své
životnosti. U dvou systémů jejich dnešní
producent již oficiálně deklaruje, že ukončí
v nejbližší době jejich podporu. Takže
výměna systému v nemocnicích je nezbytností již z toho důvodu, že nás k tomu nutí
ve většině případů stávající dodavatel.
Druhým důvodem je snaha sjednotit
ve všech našich zdravotnických zařízeních nemocniční informační systém. Je to
důležité především z důvodu jejich správy
Jaké jsou výhody systému IKIS a jak se
to projeví ve zdravotnickém zařízení?
Největší výhodou pro AGEL jako provozovatele systému je právě ona provázanost
dat, výrazně jednodušší správa a údržba
systému, než je tomu při správě několika
odlišných systémů v mnoha lokalitách.
Ale chtěli bychom, aby systém přinášel výhody i všem uživatelům a vynahradil jim
nepohodlí, které spočívá v tom, že si musí
zvykat na nové ovládání.
Uvedu příklady. Pro lékaře by tou hlavní
výhodou měl být mnohem pružnější přístup k informacím o pacientovi, a to nejen
proto, že bude systém obsahovat informace
ze všech nemocnic AGELu, ale i proto,
že struktura systému by měla umožnit
snadnější vyhledání informací, které lékař
při svém rozhodování potřebuje. Pokud se
týká nelékařských profesí, tak se například
snažíme vyvíjet a postupně zavádět speciální agendy pro sledování a dokumentaci
ošetřovatelské péče, tedy agendy, které
dosud v informačních systémech nebyly.
V oblasti ekonomiky a dat pro pojišťovny
by tou největší výhodou měla být možnost
velmi rychle integrovat a vyhodnocovat
data ze všech zdravotnických zařízení, což
bude znamenat nejen úsporu práce mnoha
lidí, ale především možnost efektivněji tato
data využívat při rozhodování.
Kdy jste začali na systému pracovat?
Přípravné práce byly zahájeny již v roce
2005, kdy byla nejprve snaha nalézt pro
potřeby AGELu (tehdy ještě Euromednetu)
vhodný produkt v Čechách i v zahraničí.
Ale ukázalo se, že řešení, které AGEL
požadoval, prostě na trhu není k dispozici.
Bylo proto rozhodnuto o vývoji vlastního
řešení. Vybudoval se vlastní tým a vývoj se
naplno rozběhl v roce 2006, a to i za účasti
několika externích dodavatelů.
Kdy jste začali s implementací v nemocnicích?
Systém byl nejprve zaváděn v nemocnici
v Českém Těšíně a vzápětí pak v Podhorské nemocnici v Bruntále a v Rýmařově.
To bylo zhruba po roce a půl vývoje v roce
2007 a uživatelům i informatikům v obou
nemocnicích je potřeba vyslovit velký dík
za to, že přijali a zvládli roli „zkušebních
pilotů“, která nebyla vůbec jednoduchá,
protože přes sebelepší snahu je zavedení
takto složitého systému do praxe spojeno
vždy s řadou chyb a nedostatků, které i při
sebepečlivějším testování lze odhalit jedině
ostrým provozem.
Ve kterých nemocnicích jste již systém
zavedli?
Po tzv. pilotních instalacích v Českém Těšíně a v Podhorské nemocnici následovalo
zavádění modulů na zpracování pojišťovny
do Nemocnice Podlesí, nemocnic Středomoravské nemocniční a Nemocnice
Valašské Meziříčí. Současně probíhal vývoj
mnoha dalších modulů klinické části tak,
aby systém mohl nahradit plnou funkčnost
stávajících nemocničních systémů, a to
včetně tak komplikovaných speciálních
funkcí, jako například modulu pro porodnice nebo rentgenového modulu.
A v minulém roce pak přišel dosud
nejtěžší úkol – převedení nemocnice v Prostějově z původního mnoho let užívaného
systému. A to vše za plného provozu, kdy
bylo možné omezit fungování informačního systému na maximálně několik hodin,
přepnout všechny externí aplikace na systém
nový a v průběhu několika málo dní převést
většinu dat z původního systému do nového.
Jaké jsou zkušenosti v nemocnicích se
systémem a jaké jste měli problémy se
zaváděním nového systému?
Výčet všech problémů, které u takto složitých projektů vzniknou, by vydal na víc
než na jeden článek. Nepochybně nejkomplikovanějším úkolem je proces převodu
původních dat. Tady nestačí jen schopnosti
našeho týmu, ale do značné míry jsme
odkázáni i na to, že nám data původní dodavatel dodá v dobrém stavu. A to ani při
dobré vůli původního dodavatele pro něj
není jednoduché, protože každá instalace
systému a data v každé nemocnici jsou
svým způsobem originál. Přitom se nesmí
nic ztratit a především nic pomíchat nebo
nahrát na špatné místo.
Pokud se týká zkušeností, tak samozřejmě nebudeme tvrdit, že je vše ideální.
Systémy, které nahrazujeme, mají za sebou
patnáct nebo více let existence a vývoje
a v řadě případů musíme ještě dohánět jejich funkční šíři a ergonomickou
vyladěnost. Ale pro mne jako informatika je podstatné především to, že se daří
zvládat ty parametry, které jsou pro provoz
nemocničního systému klíčové – stabilita,
bezpečnost dat a výkon systému. Pokud
se bude i nadále dařit toto dobře zvládat,
tak si myslím, že ostatní problémy budeme
schopni postupně vyřešit k plné spokojenosti provozovatele i uživatelů.
Doufáme, že i uživatelé budou postupně
stále více oceňovat ty rysy nového systému,
které jim stávající aplikace neposkytovaly,
a že systém bude nakonec pro všechny
typy pracovišť i celý AGEL opravdovým
přínosem.
Jak dlouho trvá proces změny systémů
z jednoho na IKIS? Jak probíhá vlastní
přepnutí mezi starým a novým systémem?
Ten proces trvá několik měsíců, zhruba se
dá mluvit asi o půl roce intenzivní práce.
Nejprve se musí přesně popsat nastavení
a chování stávajícího systému, a to do všech
detailů, které jsou nezbytné k tomu, aby se
mohl nový systém dobře nastavit. Zjišťují
se i zdánlivé drobnosti, bez kterých ale
spuštění nového systému není vůbec možné. Všechna zjištěná fakta se pak převedou
do nastavení nového systému.
Pak přijde fáze školení. To je ta největší
časová zátěž pro nemocnici a uživatele,
protože není možné nechat uživatele, aby
se systémem po spuštění prokousávali
metodou pokus – omyl. Každý z nás má
pocit, že průměrně inteligentní člověk se
s novým programem za den dva musí prokousat sám a nepotřebuje k tomu několikahodinové přednášky. To je jistě pravda, ale
když by takových začátečníků bylo v pondělí ráno za plného provozu v nemocnici
najednou několik stovek, tak se celý provoz
nemocnice zhroutí jak domeček z karet.
Mezitím několik měsíců tým specialistů
programátorů pracuje na převodu dat. Nahrát, otestovat, zjistit chyby, opravit a tak
pořád dokola, dokud není úspěšnost nahrání na víc než 99,99 procenta. No a pak
přijde vlastní překlopení a několik týdnů
toho, čemu se říká intenzivní podpora
po spuštění – desítky lidí v pohotovosti,
na telefonech, zjišťuje se, co se nezdařilo,
pomáhá se uživatelům, kteří tápou, opravují se chyby, na které se nepřišlo dříve.
Naši konzultanti a vývojáři se ve spolupráci s pracovníky nemocnice po celou
dobu implementace maximálně snaží, aby
přechod nemocnice na nový informační
systém byl co nejsnazší a co nejméně komplikovaný. Většinu té práce uživatel nikdy
nevidí, protože spočívá ve stovkách hodin
trpělivého nastavování konkrétních funkcí
pro konkrétní uživatele.
Které nemocnice a kdy čeká zavedení
systému?
Nyní připravujeme zavedení systému
v nemocnicích Přerov a Valašské Meziříčí
a na začátku roku proběhlo nasazení modulu pro zpracování pojišťovny do zbývajících
nemocnic AGELu. Ještě v tomto roce by se
mělo začít s přípravou zavedení klinických
modulů v nemocnici ve Šternberku.
I když vím, že to očekávání je někdy
na straně nemocnic spojeno s určitou
nervozitou a pochybnostmi, jsem přesvědčený, že nakonec společnými silami
vše dobře zvládneme. To, co je totiž podle
mého názoru největší hodnotou a výhodou
nového systému, je to, že si jej v AGELu
opravdu vyvíjíme sami pro sebe a můžeme
jej plně přizpůsobit tomu, co považujeme
za nejdůležitější.
Už dnes má IKIS mnoho specifických
funkcí, které byly vyvinuty podle požadavků vedení AGELu nebo vedení konkrétních
nemocnic, daří se řešit určité speciální úlohy, například v oblasti sledování a řízení
kvality péče nebo některé speciální úlohy
ve vykazování.
Za celý tým mohu konstatovat, že
všichni v něm se snaží a vždy budou snažit
udělat pro uživatele to nejlepší. Pokud
nám v tom zdravotníci i další pracovníci
v nemocnicích pomohou svojí aktivitou
a stejným pozitivním přístupem jako
dosud, tak věřím, že konečný výsledek
zavedení nového jednotného informačního
systému v AGELu bude velmi dobrý.
AGEL zahájil první etapu projektu Jesenius
pracovníků ve zdravotnictví.
Text: Bc. Radka Baková
V
první etapě projektu Jesenius jsou
pro naše zaměstnance připraveny tři
kurzy s limitujícím počtem míst –
Elektronické informační zdroje, Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
a Medicína založená na důkazu.
Školicí akce Medicína založená na důkazu vštěpí účastníkům základy pro praktické uplatňování nové filozofie medicíny,
kterou je medicína založená na důkazu.
„Inovační kurz Hodnocení zdravotních
rizik v životním prostředí zdokonalí
dovednosti zaměstnanců při hodnocení
jednotlivých fyzikálních a chemických
faktorů životního prostředí, účastníci se
naučí například hodnotit rizika hluku,
neionizujícího záření, chemických látek
ve vodách, ovzduší a půdě,“ popisuje
obsahovou náplň kurzu ředitelka personálně právních vztahů společnosti AGEL
Ing. Iveta Ostruszková. Třetí školicí akce
s názvem Elektronické informační zdroje
pak seznámí účastníky s možnostmi vyhledávání informací z bezplatných i placených
zdrojů.
Projekt Jesenius byl zahájen 1. února
2011. Jeho cílem je prohloubit nabídku
dalšího vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví a posílit informovanost o možnostech celoživotního vzdělávání.
Skupi
Nemo
n ca nAi c
G eE L
Cílem projektu, na kterém spolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, je prohloubit vzdělání
9
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Děti našich zaměstnanců si užívaly
zimní tábor ve Valčianské dolině
Ve Valči děti čekala zimní pohádka – nádherné prostředí, spousta sněhu, ale také mrazivé zimní počasí.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Kateřina Kyselá
Skupi n a A G E L
D
10
ěti zaměstnanců naší skupiny, které by zřejmě po pololetním vysvědčení strávily několik dnů doma, se
vydaly na čtyřdenní pobyt do Valčianské
doliny na Slovensku. Zimní rekreace
se ve sportovně-rekreačním středisku
Snowland od 2. do 5. února zúčastnilo
42 dětí od 8 do 16 let.
„Ve Valči nás čekala zimní pohádka –
nádherné prostředí, spousta sněhu, ale
také mrazivé zimní počasí. Takové akce
jsou místem, kde děti potkávají mnoho
kamarádů, zažívají řadu dobrodružství,
mají spoustu pohybu,“ sdělila ředitelka
personálně právních vztahů celé skupiny Ing. Iveta Ostruszková, MBA, která
premiérovou zimní rekreaci slavnostně
zahájila. „Během následujících čtyř dnů se
budete moci vydovádět při lyžování či jízdě na snowboardu. Zároveň si odpočinout
a pobavit se při mnoha soutěžích a dalších
aktivitách, které jsou pro vás připraveny.
U toho všeho na vás bude kromě vedoucích
a instruktorů dohlížet také sám YETI,
po kterém je pojmenovaná vaše ubytovna,“
řekla dětem úvodem ředitelka.
Pro účastníky tábora byl pod vedením zkušených instruktorů a vedoucích
připraven bohatý program plný nejrůznějších aktivit, přičemž byl přizpůsoben
pro menší i větší děti. Zimní tábor byl
zaměřen především na zimní sportovní
aktivity, které Snowland nabízí. Nejčastěji
děti zaměstnanců svůj čas trávily na sjez-
dovkách. „Děti byly rozděleny do družstev. Původně jsme si mysleli, že budeme
mít oddíly podle lyžařské zdatnosti, ale
po první projížďce na svahu byli instruktoři mile překvapeni, jak dobří jsou to lyžaři.
Měli jsme tři oddíly lyžařů a jeden oddíl
snowboardistů,“ uvedla manažerka pro
personální práci skupiny a hlavní vedoucí
tábora Bc. Kateřina Kyselá s tím, že společníka jim dělal také místní snowlandový
Bernský salašnický pes, který s dětmi trávil
veškerý čas na svahu.
Počasí během tábora bylo velmi
mrazivé, ale děti byly naštěstí vybaveny
oblečením, náhradními rukavicemi,
kuklami do mrazu. Přesto program
museli organizátoři uspořádat tak, aby
odvezly drobné dárečky,“ vyprávěla personální manažerka.
Organizátoři zimní rekreace dokázali
vytvořit pro děti mnoho nezapomenutelných zážitků, na které budou dlouho vzpomínat. „Moje dcera přijela nadšená. Byla
spokojená s ubytováním, lyžařským výcvikem, organizací dalších aktivit a hlavně
péčí a vstřícností vedoucích tábora. Velice
Vám děkuji a doufám, že budou připraveny další takto kvalitní aktivity, kterých je
v současné době pro naše děti málo,“ poděkovala organizátorům akce MUDr. Lena
Maucy z ostravské polikliniky.
Celou akci připravilo personální oddělení ve spolupráci s odborovou organizací
SOOSA a Českou průmyslovou zdravotní
pojišťovnou.
Před několika týdny personální oddělení
již také zahájilo přípravu na další letní
tábor pro děti zaměstnanců, který se
tentokráte ponese v duchu Her bez hranic.
První turnus se uskuteční od 1. do 14.
července a druhý od 14. do 28. července.
„Vrátíme se opět do Rapotína u Velkých
Losin. I o této akci se zaměstnanci dozví
z intranetu, prostřednictvím personalistů
či marketingových manažerů,“ dodává
ředitelka Iveta Ostruszková.
Skupi n a A G E L
děti na svahu nezmrzly a přitom si užily
co nejvíce čerstvého horského vzduchu
a radovánek na sněhu. „Před odchodem
na svah dostal každý povinně dávku krému na obličej proti omrzlinám. Ráno před
lyžováním si děti s instruktory společně
zacvičily před srubem u YETIho. Vždy
po hodině na svahu jsme měli přestávku,
kdy děti dostaly teplý čaj, svačinu nebo
oběd,“ doplnila Kateřina Kyselá.
Během tábora nechyběly ani další
aktivity. První večer byla připravena
seznamovací hra, kdy se všichni společně
zasmáli nad reportážemi, které si děti
měly připravit jako rozhlasové vysílání.
V dalších dnech si děti zahrály bowling
a navštívily wellness centrum v blízkém
hotelu Impozant, kde se pořádně „vyřádily“ v bazéně a ve dvou vířivkách. Děti
měly také možnost zúčastnit se přednášky
člena Horské služby, který je upozornil,
co je v horách a na svazích čeká a může
potkat, když přecení své síly. Dozvěděly se,
jak se chovat, když se na svahu zraní nebo
ztratí při túře v horách. „Pro účastníky
tábora byly také připraveny večerní závody
na sáňkách a bobech. Na závěr zimního
tábora se uskutečnily lyžařské závody,
kdy všechny děti byly oceněny a domů si
11
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Jak lidem v 1. Oční navracejí zrak…
V laserovém centru 1. Oční nabízejí komplexní péči od základního vyšetření oka až po složité operační výkony,
včetně estetické medicíny.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková, archiv 1. Oční
Repo r t á ž
D
12
oslova zázraky dokáží lékaři slovy
pacientů na 1. Oční v Ostravě. Již
více než půl roku zde funguje komplexní oční laserové centrum vybavené
nejmodernějšími přístroji, a tak není divu,
že si zde pacienti rádi chodí nechat vrátit
svůj dávno ztracený zrak, a to jak kvůli
šedému zákalu, tak kvůli dioptriím. „Díky
špičkovému laseru Allegretto Wave Eye-Q jsme schopni odstranit krátkozrakost
až do 14 dioptrií, dalekozrakost do šesti
dioptrií a astigmatismus v rozmezí minus
až plus šesti dioptrií. A to doslova během
několika minut,“ popisuje primář 1. Oční
MUDr. Jiří Kunc s tím, že špičkový laser
dokáže pracovat s velmi vysokou přesností
a modelovat na rohovce i ta nejjemnější
zakřivení, která jsou pro individualizované
laserové korekce zraku. Oční centrum však
také disponuje špičkovým vybavením pro
operace šedého zákalu či unikátním optickým koherentním tomografem.
Nejčastější operační výkon –
operace katarakty
Mezi nejčastější výkon, který na 1. Oční
provádějí, patří však operace katarakty, neboli šedého zákalu. Jedná se o onemocnění
čočky, kterou trpí nadpoloviční většina lidí
nad 60 let věku. V roce 2010 operaci šedého
zákalu v očním centru podstoupilo přesně
1200 pacientů, v loňském roce jich bylo ještě
o několik desítek více.
Odbornou péči se rozhodla v 1. Oční vyhledat také šedesátiletá pacientka Jarmila,
která špatně viděla již od dětství. „Postu-
pem času jsem se naučila koukat jedním
okem do dálky a druhé jsem používala
na čtení, nebylo to moc pohodlné. S přibývajícím věkem se mi navíc zrak ještě zhoršil a byl mi zjištěn šedý zákal, proto jsem
se rozhodla podstoupit zákrok,“ prozrazuje
mi pacientka krátce po tom, co dorazila
v ranních hodinách na pracoviště očního
centra. „Jsem nervózní, ale personál je tady
velmi milý, což velmi uklidňuje,“ dodává
paní Jarmila ještě v čekárně. Na dlouhé
vysedávání však není čas, za krátko si pro
pacientku přichází sestřička a odvádí ji
do vyšetřovací místnosti, kde následuje
oční vyšetření – měření nitroočního tlaku,
čtení písmenek a také vyšetření na přístroji
optickém koherentním tomografu, který
zobrazuje na monitoru vyšetřovanou oční
nitrooční čočka. Pacientka, která je pouze
v lokální anestézii, s lékařem komunikuje
a plní jeho občasné pokyny – směřuje
zrak doprava, doleva. „To je už hotovo?“
diví se pacientka, které sestřičky operované oko okamžitě zalepují sterilním
krytím. Celý zákrok netrval ani patnáct
minut. „Vůbec nic mne nebolelo, zákrok
proběhl v naprostém klidu, mám moc
dobrý pocit, doufám, že výsledek bude
stát za to,“ popisuje mi své pocity pár
minut po operaci pacientka Jarmila.
Kontrola druhý den
Druhý den po zákroku paní Jarmila opět
sedí v čekárně očního centra, stále se
zalepeným okem. Je již netrpělivá, jak celý
zákrok dopadl. V ordinaci opět probíhají
nezbytná oční vyšetření – měření nitroočního tlaku, vyšetření centrální zrakové
ostrosti a celková kontrola operovaného
oka. K celkové stabilizaci vidění dochází
většinou za dva až čtyři týdny po operaci.
„Moje první pocity, když mi sestřička
odstranila krytí oka, byly zvláštní. Bylo to
jako když z tmavé místnosti člověk vejde
do slunečného dne. Viděla jsem ostřeji
a lépe, bylo to neskutečné! Po chvilce se
zrak ještě zlepšil,“ rozzářeně popisuje paní
Jarmila, která nyní již nemusí nosit brýle
na čtení, ale pouze do dálky. „Dříve, když
jsem pracovala s počítačem, byla jsem
doslova nalepená na obrazovce, a to jsem
měla ještě nasazené brýle! Nyní je to neporovnatelné, životní komfort se mi neuvěřitelně zlepšil,“ sdělila Jarmila, která dodnes
vzpomíná na empatický přístup personálu
očního centra k pacientům.
Pacienti trpící šedým zákalem si mohou
na 1. Oční vybrat mnoho druhů umělých nitroočních čoček. Liší se tvarem,
materiálem a samozřejmě cenou. „Již
dlouho neplatí, že šedý zákal musí "dozrát".
Naopak, čím dříve se operuje, tím se snižuje riziko komplikací, a tak by nemocní
neměli návštěvu lékaře odkládat,“ varuje
primář MUDr. Jiří Kunc s tím, že onemocnění se nejčastěji projevuje pocitem
zamlženého vidění, dvojitým viděním
a změnou barvocitu. Tyto chorobné změny
v čočce jsou obvykle způsobeny stárnutím,
důvodem však může být také vystavování oka ultrafialovému záření ze slunce.
Riziko zvyšuje i cukrovka a kouření cigaret
a některé formy šedého zákalu mohou být
také dědičné.
Repo r t á ž
tkáň do nejmenších detailů. Vše je v pořádku a nervózní pacientka, které byly oči
znecitlivěny pomocí speciálních anestetických kapek, je již velmi zvědavá, co bude
následovat.
Před samotným vstupem na operační
sál sestřičky paní Jarmilu náležitě oblékají
do sterilního pláště, čepičky a návleků.
„Pro větší bezpečnost také označujeme
operované oko tak, aby v žádném případě
nedošlo k omylu,“ vysvětluje mi jedna ze sestřiček. A můžeme pokračovat
na sál. Personál pacientce pomáhá uložit
se na operační lehátko, kde ji sestřičky
ještě znova celou zakrývají do sterilních
prostěradel. „Vykukuje“ pouze operované
oko. V tom do operačního sálu přichází
primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc, který
operaci povede: „Dobrý den, ničeho se
nemusíte bát, zákrok nebolí,“ uklidňuje pacientku a dodává: „Neměla byste
s sebou však škubat, abychom zamezili jakémukoliv riziku. Za chvilku budeme hotoví.“ Tým odborníků se pouští do vlastní
operace, při které se přes malý řez, který
není obyčejně ani potřeba uzavřít stehem,
odstraní zkalená čočková hmota a do původního pouzdra se implantuje umělá
13
Repo r t á ž
ročník 6
14
číslo 2
Duben 2012
15
Repo r t á ž
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Zdravotníci sa v poslednej dobe
stretávajú aj s agresivitou pacientov,
čo kedysi v takej miere nebývalo
MUDr. Igor Káčer: Náročnú prácu lekára – chirurga by som nemohol vykonávať bez mimoriadnej podpory
mojej manželky Evy. Od roku 1969 niesla moja manželka celú ťarchu starostlivosti o rodinu a dvoch synov.
Text: Ing. Tomáš Želazko; Andrea Kissová / Foto: archív MUDr. Igora Káčera
Pán doktor, prečo ste si vybrali lekárske
povolanie?
Mojimi rodičmi som bol od detstva vedený
myšlienkou, že ľudom je treba pomáhať.
Môj otec bol v tých časoch riaditeľom
Nemocenskej poisťovne, preto som mal
možnosť pohybovať sa v lekárskych kruhoch, čo ma pravdepodobne ovplyvnilo
pri mojom ďalšom rozhodovaní – štúdium
medicíny.
MUDr. Igor Káčer
pamě tník
M
16
UDr. Igor Káčer sa narodil
v roku 1944 v Komárne. Študoval
na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Prvú atestáciu
z chirurgie získal v roku 1973 a v roku 1978
dosiahol II. atestáciu. V roku 1983 atestoval ako prvý v okrese Komárno z odboru
traumatológia. Na chirurgické oddelenie
v nemocnici v Komárne nastúpil v roku
1968, kde s malými prestávkami pracoval
až do decembra 2011.
Celkom 14 rokov zastával funkciu
zástupcu primára. Bol členom rady Slovenskej lekárskej komory a prezidentom
Regionálnej lekárskej komory v Komárne.
Vykonával funkciu štátneho okresného
lekára a vedúceho odboru zdravotníctva,
prevádzkoval aj súkromnú chirurgickú
ambulanciu. Pôsobil v zahraničí, 18 mesiacov v Spolkovej republike Nemecko a dva
mesiace v nemocnici na Novom Zélande.
Popri zamestnaní vykonával niekoľko
rokov funkciu športového lekára juniorskej
reprezentácie Československa vo futbale
a športového lekára strediska vrcholového
športu v rýchlostnej kanoistike v Komárne.
Môžete si zaspomínať na študentské
časy?
Ako sedemnásťročný som bol prijatý na LF
UK v Bratislave. Boli to krásne študentské
časy, ale ako mladý človek som musel vynakladať mimoriadne úsilie na všetky činnosti vyplývajúce zo štúdií. Popri štúdiu
som aj pracoval, ako pomocná vedecká
sila na I. chirurgickej klinike v Bratislave
pod vedením prof. MUDr. Konštantína
Čárskeho.
„Voľný čas, ak sa taký vôbec
našiel, som venoval rodine,
športu, poľovníctvu a rybárstvu“
Kedy a kde ste začali vykonávať prácu
lekára?
V roku 1968 som nastúpil ako mladý lekár
na chirurgické oddelenie v nemocnici
v Komárne, v tom čase bolo oddelenie pod
vedením primára MUDr. Karola Rékayho.
Po získaní atestácií z oboru chirurgia začala
moja odborná chirurgická kariéra. Popri
náročnej práci chirurga som absolvoval
školenia na chirurgickej klinike v Bratislave
pod vedením prof. MUDr. Simkovicza, následne školenie na traumatologickej klinike
v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Miloša Brixa. Absolvoval som študijný pobyt
v gastroenterológii na I. internej klinike vo
fakultnej nemocnici v Bratislave.
V roku 2005 som nastúpil na 18-mesačnú stáž do nemocnice v Spolkovej
republike Nemecko, kde som sa oboznámil
so systémom zdravotníckeho zabezpečenia. Viem tak porovnať prácu lekára –
chirurga v zariadení univerzitnej kliniky
aj krajinskej nemocnice a s prácou lekára
v súkromnej praxi.
V ďalšom období som mal možnosť
zoznámiť sa s prácou lekára chirurga
v nemocničných podmienkach na Novom
Zélande, kde som absolvoval dvojmesačnú
stáž.
Aký máte pocit, keď si spomínate
na svoje začiatky a porovnáte vtedajší
stav medicíny so súčasným?
Ak mám porovnať moje začiatky na chirurgickom oddelení so súčasnosťou, tak
nedá mi nepovedať, že ja ako lekár som
bol od svojich začiatkov vedený v prístupe
k pacientovi zo zreteľom na dôslednosť,
čestnosť a vzdelávanie sa vo svojom odbore. Bohužiaľ, nemôžem to isté konštatovať
dnes u niektorých mladých lekárov. Česť
lekárom, ktorí tieto princípy dodržiavajú
aj dnes.
Keď sa v nemocnici pozriete na dnešné
vybavenie oddelenia, môžete povedať,
ako to bolo s prístrojovým vybavením
v prvých rokoch Vašej praxe?
Prístrojové vybavenie i stav zdravotníctva
z obdobia mojich začiatkov so súčasnosťou
nemožno porovnávať. Je to neustály vývoj,
ktorý zodpovedá danému času. Musím
povedať, že napríklad ťažké operačné
výkony so širokým spektrom ochorení
sme vykonávali s mimoriadnym fyzickým nasadením a s minimálnou nádejou
Zmenili sa za dobu Vašej profesijnej
kariéry nejakým spôsobom aj pacienti?
Zdá sa mi, že prístup pacientov k lekárovi
a zdravotnej sestre sa vo veľkej miere zmenil. Možno tým, že každý si už vie prečítať
lekárske informácie na webe a potom si
myslí, že sa vie aj sám liečiť. V poslednej
dobe stúpla požadovačnosť pacientov,
neodôvodnená nespokojnosť s liečbou,
odmietanie hospitalizácie doporučovanej lekárom a následné odchody domov
na vlastnú zodpovednosť – a to nie je
správne. Čoraz častejšie som sa v poslednej
dobe stretával aj s agresivitou pacientov,
čo kedysi nebývalo v takej miere. Kladiem
si otázku – kto ochráni lekára a zdravotnú
sestru v prípade nežiadúcich komplikácii
u takýchto pacientov?
MUDr. Igor Káčer na Novom Zélande
Bol alebo je niekto z Vašich predkov
alebo potomkov v zdravotníctve?
Môj otec pracoval v Nemocničnej poisťovni
a obaja synovia tiež vyštudovali medicínu.
Teraz obaja pôsobia a vykonávajú lekársku
prax v zahraničí. Starší syn Igor pôsobí ako
odborný lekár neurológ-psychiater na Novom Zélande a Borislav úspešne prevádzkuje oftalmologickú prax v Nemecku.
Ako sa Vám podarilo skĺbiť náročnú
profesiu s rodinou?
Náročnú prácu lekára – chirurga by som
nemohol vykonávať bez mimoriadnej podpory mojej manželky Evy. Od roku 1969
niesla moja manželka celú ťarchu starostlivosti o rodinu a dvoch synov. V mladosti
boli synovia špičkoví športovci na úrovni
reprezentácie Československa v rýchlostnej
kanoistike a vo futbale. Dnes majú úspešnú
lekársku kariéru v zahraničí. S manželkou
sme na nich veľmi hrdí, trošku však ľutuje-
MUDr. Igor Káčer - historická fotografia z operácie
me, že nepôsobia doma a že sú tak ďaleko.
Kvôli nim, aj kvôli našim trom vnúčatám.
Aké máte koníčky? Ako trávite voľný čas?
Voľný čas, ak sa taký vôbec našiel, som
venoval rodine, športu, poľovníctvu a rybárstvu. Tieto koníčky mi ostali dodnes.
Ste stále veľmi vitálny, čo pre to robíte?
Na otázku priateľa, kto je strojcom mojej
vitality, odpovedám, že je to moja manželka a vyššia moc zhora. Teraz sa orientujem
na prácu okolo domu a v prírode. Samozrejme rodina zostáva na prvom mieste.
Odišli ste do dôchodku. Budete ešte
nejako pôsobiť v medicíne?
Ak mi to zdravotný stav dovolí, som ochotný byť ešte nápomocný pri práci na chirurgickom oddelení alebo v ambulancii.
Na koho dôležitého vo Vašom profesijnom živote budete najviac spomínať?
Nemôžem túto vzácnu príležitosť uzavrieť
inak, ako menami učiteľov a kolegov, ktorí
významne vstúpili do môjho chirurgického života. Sú to hlavne primár MUDr. Karol Rékay a MUDr. Theodor Kubovics.
Mnoho trpezlivosti, zdravia a síl želám
terajšiemu primárovi chirurgického oddelenia nemocnice FORLIFE MUDr. Gustávovi Škodáčkovi, ktorému osobne vďačím
aj za moje zdravie a ktorý vynikajúco vedie
prácu na oddelení. Podobne všetko dobré
želám môjmu dlhoročnému priateľovi, zástupcovi primára MUDr. Petrovi
Múčkovi. Hlboko sa skláňam pred prácou
zdravotných sestier chirurgického oddelenia, počnúc vrchnou sestrou, sestrami
na oddelení aj na ambulancii. Všetky sú
mimoriadne obetavé a majú veľmi hlboké
odborné vedomosti.
pamě tník
na pomoc iných zdravotníckych zariadení
alebo oddelení, ktoré v tom čase neexistovali. Medzi inými sme napríklad prácne
a úspešne riešili v ťažkých podmienkach
bez prístrojového vybavenia craniocerebrálne poranenia vrátane craniotómií,
operácie žalúdkov, žlčníkov a žlčových
ciest. Zavádzaním nového moderného
prístrojového vybavenia vo všeobecnej chirurgii aj v traumatológii prenáša chirurg
na pooperačný stav pacienta neporovnateľne väčší komfort. V súčasnosti sa dokončili rekonštrukčné práce operačných sál
a chirurgických ambulancií v nemocnici
Komárno. Význam týchto častí oddelenia
je pre okres Komárno z pohľadu zdravotníctva mimoriadne dôležitý. Je veľmi
potešiteľné, že kolegovia dostanú tieto nové
priestory aj s novým vybavením, trochu
mi je z tohto dôvodu ľúto, že odchádzam
do dôchodku práve teraz (úsmev).
17
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Pohádkové malby sestřičky Marie Krchňákové
zdobí některá oddělení prostějovské nemocnice
Zdravotní sestřička se inspirovala pohádkami, které mají děti rády, takže na stěnách dětského oddělení je
možno vidět například Amálku nebo včelku Máju s Vilíkem.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Marie Krchňákové
Roz h ovo r
M
18
arie Krchňáková studovala
na Gymnáziu Jiřího Wolkera a po maturitě absolvovala
dvouleté nástavbové studium obor dětská
sestra na SZŠ v Kyjově. Od roku 1983
se na dětském oddělení prostějovské
nemocnice starala o děti všech věkových
skupin od novorozenců až po adolescenty.
Svou pracovitostí a přístupem patří mezi
dobře hodnocené sestry, jejichž činnost
nekončí s odchodem z práce a nesoustřeďuje se jen na běžné pracovní úkoly. Další
její pracovní i mimopracovní činností je
bazální stimulace. Ve svém volném čase
se věnovala této činnosti aktivně v rodině
chlapce s kvadruplegií po autohavárii.
Sestra Krchňáková má dvě děti, nyní
již dospělé. Dcera Marie vystudovala
obchodní akademii a v současné době je
na mateřské dovolené. Vnouček Andreas
je pro Marušku velkou radostí a inspirací.
Syn Jan má vystudovanou hotelovou školu
a pracuje v tomto oboru.
Sestřička Marie Krchňáková maluje
ve svém volném čase na stěny dětského
oddělení pro malé pacienty obrázky.
Malby nejen zpříjemňují dětským pacientům pobyt v nemocnici, ale při sledování
obrázků děti často zapomínají na své
nemoci, vyšetření a také mnohem lépe
spolupracují se zdravotnickým personálem. „Stále nás to nutí dětem co nejvíce
zpříjemnit prostředí v nemocnici, aby se
cítily alespoň trochu jako doma nebo jako
ve školce,“ říká sestřička Marie, které jsme
se zeptali:
Proč jste si vybrala tak náročnou práci
zdravotní sestry?
Vždycky jsem chtěla být v životě nějak
užitečná a byla jsem přesvědčená, že
užitečná můžu být jedině tehdy, když budu
dělat to, co mě baví. Protože mě vždycky
nejvíc ze všeho bavila příroda a hlavně
zvířátka, chtěla jsem být nejdříve veterinářkou. Během studia na gymnáziu jsem
se nakonec rozhodla ke studiu na Vysoké
škole zemědělské v Brně, kde jsem chtěla
studovat obor fytotechnika a proniknout
tak do tajů pěstování a šlechtění rostlin.
Na tento obor jsem se ale nedostala, a tak
jsem se rozhodla pro práci ve zdravotnictví. K povolání zdravotní sestry jsem měla
vždycky respekt, ale nikdy mě nenapadlo,
že ji budu vykonávat. Byla to vlastně velká
náhoda, když se právě v té době otevřelo
po deseti letech v Kyjově dvouleté nástavbové studium pro absolventy gymnázií,
a to obor dětská sestra a já se tam dostala.
Kdy a kde jste začala vykonávat práci
sestry? A v kterých nemocnicích a na jakých odděleních jste pracovala?
Na dětské oddělení v Prostějově jsem nastoupila v roce 1983 a pracuji zde doposud.
Pouze přechodně jsem pracovala v roce
2008 na novorozeneckém jako zástup
za sestřičku, která odešla na mateřskou
dovolenou.
Celý život pracujete ve zdravotnictví.
Nelitujete toho kroku a nechtěla jste
někdy změnit povolání?
Je pravda, že povolání dětské sestry je hodně náročné. Ale tuto profesi chápu spíše
jako poslání. Někdy si říkám, že to byl asi
osud a šťastná náhoda, že dělám právě tuto
práci, která mi vyhovuje a zcela naplňuje.
Jinou práci bych už dělat nechtěla.
„Některé děti si obrázky
pouze prohlížejí, jiné si berou
papír a pastelky a snaží se
malovat, co vidí na stěnách“
možnosti k vyzdobení interiéru, když
všude bylo tolik holých stěn. Zpočátku
jsem malovala hustými temperovými barvami jenom na okna a skleněné přepážky.
Obrázky se měnily s každým ročním obdobím. Na jaře to byly často velikonoční náměty, kuřátka, kachňátka, zajíčci a v zimě
zase třeba zvířátka u krmelce, sněhuláci,
zasněžené chaloupky a nebo sáňkující děti.
S malbami na stěny jsem začala
samozřejmě nejdřív doma, když jsem
malovala pohádkové náměty svým dětem
nad postýlky. Později jsem přišla s návrhem na výzdobu některých stěn přímo
na dětském oddělení. První obrázek vznikl
na malé spojovací chodbičce v prvním
patře asi před patnácti lety. Díky pozitivní
reakci vedení dětského oddělení, mých
kolegyň a hlavně díky nadšení malých
pacientů jsem dostala odvahu pokračovat
i na dalších stěnách. Nadšení dětí a úsměvy na tváři mě vždy inspirovaly k další
činnosti.
Dětské oddělení nemocnice je vybaveno Vašimi malbami, zejména postavami
z pohádek. Co Vás inspiruje?
Inspiraci nejčastěji nacházím v pohádkových knížkách pro děti. Někdy se snažím
držet předlohy, jindy zkomponuji několik
výjevů dohromady, jako je tomu například
Jak náročná je práce s nemocnými
dětmi?
Práce s nemocnými dětmi je hodně náročná, už jenom proto, že pracujete s dětmi
různých věkových kategorií, s různými
diagnózami nemocí a také s dětmi s rozdílnou mentalitou a psychikou. Z toho automaticky vyplývá, že každé dítě vyžaduje
zcela individuální přístup. Stejně náročná
a významná je i spolupráce s rodiči malých
pacientů.
K Vašim koníčkům patří malování. Můžete uvést, kdy a proč jste začala malovat?
Malování mě bavilo už od útlého dětství.
I při studiu na gymnáziu jsem si zvolila
jako volitelný předmět výtvarnou výchovu.
Když jsem pak začala pracovat na dětském
oddělení, dostala jsem jedinečnou příležitost, jak svůj koníček uplatnit v praxi.
Zvlášť po přestěhování ze „staré nemocnice“ do „nové“ se naskytly nekonečné
Roz h ovo r
Co Vás nejvíce baví na práci sestry?
Samozřejmě ten bezprostřední kontakt
s dětmi a pocit užitečnosti. Být u nich
právě v okamžiku, kdy vás nejvíc potřebují.
Mít možnost pomoci, potěšit, pohladit
a být u toho, když odcházejí z oddělení
uzdravené. Na druhou stranu i různorodost této činnosti. Nestačí jen plnit
sesterskou práci, ale musíte být i tak trochu
maminkou, vychovatelkou, učitelkou,
psycholožkou, ale i diplomatkou a administrativní pracovnicí.
19
ročník 6
stromem lze vidět i jiná lesní zvířátka. Zde
mi byla inspirací knížka Příběhy veverky
Zrzečky a atlas ptáků.
Marie Krchňáková s dcerou a vnukem
NRoz
emo
hc
ovo
n i cre
u obrázku na motivy pohádkové knížky
Cvrček a mravenci. U přírodních námětů
si pro větší věrohodnost často beru na pomoc atlas zvířat, ptáků nebo rostlin. Také
mě inspirují děti samotné, když mi řeknou,
jaké zvířátko by na obrázku nejraději viděly. U těch nejmenších vítězí jednoznačně
Krteček.
V nemocnici máme na stěnách kolem
čtyřiceti obrázků a pohádkových výjevů.
Kromě dětského oddělení, kde jsou obrázky ve všech pokojích, jídelně i na chodbách,
jsou moje obrázky ještě na novorozeneckém oddělení, rehabilitaci, kardiologické,
dětské a alergologické ambulanci.
20
Jaké obrázky mohou děti vidět?
Nejstarší obrázky jsou v prvním patře
dětského oddělení, které dříve sloužilo
výhradně dětem předškolního věku. Nejčastějšími náměty jsou postavičky zvířátek
na náměty pohádkové knížky Veselé pohádky a obrázky. Zde jsem volila záměrně
postavičky smějících se zvířátek, aby děti
zaujaly, pobavily a nebo třeba i rozesmály.
Nyní slouží tyto obrázky jako výzdoba
před odbornými dětskými ambulancemi.
Některé obrázky už byly v rámci rekonstrukce zamalovány.
Ve druhém patře, které bylo původně
určeno spíše pro děti školního věku, jsem
volila spíše složitější náměty, aby na nich
měly děti co pozorovat a byly pro ně i trochu poučné. Tak je tomu například u obrázku „ptačí strom“, na který jsem záměrně
umístila různé druhy ptáků, veverky. Pod
Jak dlouho trvá namalování jednoho
obrázku?
Záleží hlavně na velikosti a složitosti
námětu. Hodně času zabere i příprava,
rozvržení námětu, míchání barev a samozřejmě i úklid pomůcek. Menší jednoduché
náměty se dají stihnout za osm až deset
hodin, ty rozsáhlejší a složitější i kolem
sto hodin. Největší pohádkový výjev měří
skoro sedm metrů na délku.
Také záleží na tom, jak má člověk klid
na práci. Když maluji přes den, je to vždy
časově náročnější. Děti se často ptají, co
na obrázku bude, pozorují mě, jak maluji,
některé si berou pastelky a malují také.
Nebo chtějí, abych jim s malováním pomohla. Pak je opravdu těžké se soustředit
na práci. Jednou, když jsem si začala dělala
náčrt tužkou na velkou stěnu, tak mě asi
tak pětiletý chlapeček málem „postavil
na pranýř“, když se mě důrazně zeptal,
kdo že mi to vlastně vůbec dovolil malovat
na zeď, že to se přece nedělá. Měla jsem
pak velké problémy to obhájit. O to je ta
práce ale zase veselejší. V noci je větší klid
na práci, ale práce mnohem únavnější. Je
vždycky důležité vystihnout okamžik, kdy
ještě maluji a kdy už to spíš kazím. V tom
okamžiku musím rychle skončit.
Co na obrázky říkají děti?
Některé děti si obrázky pouze prohlížejí,
jiné si berou papír a pastelky a snaží se ma-
číslo 2
Duben 2012
lovat, co vidí na stěnách. Děti za mnou také
chodí, abych jim s malováním pomohla.
Rodičům se výzdoba také líbí, rádi chodí
s dětmi prohlížet si obrázky a povídají si,
co které zvířátko dělá. Někteří rodiče se
dokonce inspirují a chtějí podobně vyzdobit
dětské pokojíčky svých ratolestí i doma. Někdy děti také přijdou se svým památníkem
a chtějí, abych jim namalovala obrázek.
Pracujete na dětském oddělení. Malujete také s dětmi?
To samozřejmě záleží na pracovním
vytížení a na okolnostech. Když to situace
dovolí, tak s dětmi maluji velmi ráda. Někdy dětem nějaký obrázek načrtnu tužkou
a ony si ho potom vymalují a přinesou mi
ho ukázat. Obrázky dětí potom vystavujeme na nástěnce.
Vím, že malujete také obrazy.
Jestli se to tak dá nazvat, tak maluji obrazy
či obrázky do rámečku. Doma ale nemám
žádné na „skladě“. Většinou maluji buď
na zakázku a nebo jako dárek těm, co se
jim líbí moje malování. Je to ale úplně jiný
žánr, než jak maluji v nemocnici pro děti.
Maluji nejčastěji výjevy z přírody, zátiší,
květiny a nebo krajinu.
Jaké máte další koníčky?
Když to počasí dovolí, tak nejvíce volného času trávím ve starém ovocném
sadu po prarodičích. Je to pro mě úžasná
relaxace, i když zde pracuji hlavně fyzicky.
Ještě donedávna jsem zde pěstovala i skoro
všechny druhy zeleniny, ale momentálně
se zaměřuji hlavně na pěstování ovocných
stromů, okrasných dřevin a květin.
Jak trávíte zbývající volný čas?
Děti už mám sice velké, ale také se musím
samozřejmě věnovat rodině. Jinak mě
hodně baví turistika, cestování a fofotografování. Ráda si zajdu i do kina, divadla,
na koncert nebo na nějakou zajímavou
výstavu.
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Mladá fronta DNES 2. ledna
Staré postele z 80. let minulého století,
které měla přerovská nemocnice v léčebně dlouhodobě nemocných, vzaly za své.
Nahradilo je osmdesát nových moderních
lůžek. Investice, která přišla na 2 miliony
korun, zvýší nejen pohodlí pacientů, ale
současně uleví i zdravotnímu personálu.
Mechanické ovládání lůžek totiž nahradilo
elektronické. „Nové postele jsou teď výškově nastavitelné a pacient si sám může upravovat zádový i nožní díl pomocí ručního
ovladače podle svých potřeb,“ popisuje
zdejší vrchní sestra Ivana Dvořáková. Nové
postele mají podle ní navíc i takzvané aktivní matrace vyrobené z kvalitních materiálů, které poslouží jako prevence vzniku
proleženin. O pacienty zdejší „eldéenky“
pečuje tým lékařů, zdravotních sester,
fyzioterapeutů, ošetřovatelek a sanitářek.
Oddělení se věnuje mimo jiné i dietologické péči a léčbě chronických ran.
„V praxi používáme řadu moderních
pomůcek k rehabilitaci i k přesunu imobilních pacientů jako pojízdné sprchové vany,
zvedáky, manipulační sedačky, motorové
dlahy a další pomůcky. Moderní postele
nám však dlouho chyběly,“ říká vrchní
sestra. Lůžka podle ní mimo jiné přispějí
k tomu, aby zdejší lékaři pacienta lépe
stabilizovali tak, aby mohl být propuštěný do domácího ošetřování. „Imobilním
pacientům nabízíme zapůjčení nemocničního lůžka a také zajišťujeme pomůcky pro
domácí ošetřování,“ dodává Dvořáková.
ZVOLEN: V nemocnici sa vlani
narodilo 871 detí, o 39 viac ako
v roku 2010
TASR 3. januára
Celkom 871 detí sa narodilo minulý rok vo
zvolenskej nemocnici. Je to o 39 bábätiek
viac ako v roku 2010. Pre TASR to uviedla
Marta Csergeová, právna referentka
spoločnosti AGEL SK, ktorá spravuje toto
zdravotnícke zariadenie.
„Najfrekventovanejšími menami pre novorodencov boli v minulom roku Samuel,
Adam, Jakub a z dievčenských mien
prevládali Nela, Laura a Ema,“ uviedla
Csergeová.
Na svoje prvé novoročné bábätko si
musela zvolenská nemocnica počkať až
do štvrtej hodiny a dvadsiatej piatej minúty prvého dňa roku 2012. Malá Terézia
vážila po pôrode 3420 gramov, merala
52 centimetrov.
Nemocnica Zvolen má na gynekologicko
pôrodníckom oddelení celkom 40 lôžok.
Niektoré z týchto izieb sú takzvané roomingové, čo znamená, že bábätko zostáva
po narodení s matkou plných 24 hodín.
Nemocnica tiež nesie titul Baby Friendly
Hospital, to znamená, že podporuje obetavé materstvo a dojčenie a tým zlepšuje
zdravie detí a matiek.
Zdravotní skupina AGEL
meziročně zvýšila investice
na 800 miliónů
Zpravodajství ČTK 4. ledna
Zdravotní skupina AGEL za loňský rok
proinvestovala téměř 800 miliónů korun,
meziročně tak její investice stouply zhruba
o 200 miliónů korun. Kromě výstavby
nových budov směřovaly peníze i na nákup
přístrojového vybavení nebo modernizaci
objektů, řekla dnes ČTK mluvčí holdingu
Hana Szotkowská.
Největší investicí skupiny byla v minulém roce rekonstrukce areálu Tonaku
v Novém Jičíně, kde společnost na podzim
otevřela novou polikliniku. Renovace stála
více než 100 miliónů korun. V areálu jsou
například ambulance onkologie, hematologie a lékařské genetiky včetně denního
onkologického centra.
Nové přístroje za téměř 74 miliónů
korun získalo i třinecké kardiocentrum
Nemocnice Podlesí, převážnou část těchto
investic pomohly společnosti uhradit peníze z Evropské unie. Renovace se dočkala
i Vítkovická nemocnice v Ostravě. Zatepleny byly postupně pavilony chirurgie,
interny a ředitelství. Nyní se dokončuje
revitalizace porodnicko-gynekologického
pavilonu. Mimo Moravskoslezský kraj pak
AGEL investoval například v Prostějově,
kde vybudoval nové obchodní, logistické
a školicí centrum za více než 75 miliónů
korun.
Loňské investice jsou nejvyšší od vzniku
společnosti v roce 1990. Za posledních
pět let proinvestovala skupina víc než 2,5
miliardy korun. „Stálé zvyšování kvality
péče poskytované našimi zdravotnickými
zařízeními je naší prioritou,“ uvedl finanční ředitel Karel Kantor s tím, že s nákupem
nového přístrojového vybavení a stavebními úpravami počítá společnost i v dalších
letech.
Společnost AGEL v současné době
provozuje na území Česka 11 nemocnic
především v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a několik dalších zdravotnických zařízení. Zaměstnává zhruba 8000
zaměstnanců a ročně ve svých zdravotnických zařízeních ošetří přes dva milióny
pacientů.
Vítkovická nemocnice má
od začátku ledna novou šéfku
Moravskoslezský deník 5. ledna
Vítkovickou nemocnici převzala od začátku ledna nová ředitelka. Stala se jí Marie
Marsová, která doposud pracovala jako
lékařská ředitelka společnosti Středomoravská nemocniční, pod kterou spadají Nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku. Na postu vystřídala Petra Uhliga, který
zůstává v managementu společnosti AGEL.
Vítkovická nemocnice byla původně všeobecnou nemocnicí poskytující komplexní
zdravotnickou péči, v posledních letech se
však mění na zdravotnické zařízení poskytující hlavně specializovanou péči.
NA P SAL I O NÁS
Přerovská „eldéenka“ vyměnila
lůžka z 80. let, teď má moderní
21
ročník 6
Příbuzní pacientů získají
informace po telefonu
Moravské hospodářství 7. ledna
Příbuzní pacientů prostějovské nemocnice,
která je členem skupiny AGEL, se nyní
mohou nově informovat o zdravotním
stavu svého rodinného příslušníka telefonicky. Pacient si na začátku hospitalizace
zvolí heslo a předá je svým nejbližším. Při
telefonátu je heslo nahlášeno lékaři, ten
následně může informovat blízké o zdravotním stavu pacienta.
Nemocnice zavedla tuto novinku už
v létě a doposud ji testovala. Nový systém
se osvědčil a příbuzní pacientů si ho velmi
chválí.
„Přestože je prostějovská nemocnice
spíše středně velké zdravotnické zařízení
okresního typu, mnohdy sem přijíždí pacienti i z širšího okolí. Proto nejen oni, ale
hlavně jejich příbuzní, nový systém velmi
uvítali. Doposud jsme totiž informace
o zdravotním stavu mohli sdělovat pouze
osobně,“ říká náměstkyně pro nelékařskou
péči Středomoravské nemocniční Marie
Jouklová.
maminkám a tatínkům také přednášky
pro nastávající rodiče. Budoucí maminky
se dále mohou zapojit do těhotenského cvičení či plavání. Kurzy se pravidelně konají
v prostorách rehabilitačního oddělení.
V Třinci snižují tlak pomocí
speciálního zákroku
Frýdecko-místecký a třinecký
deník 12. ledna
Hypertenze je nejrozšířenějším kardiovaskulárním onemocněním v populaci.
V Česku trpí vysokým krevním tlakem
téměř dva miliony lidí. Nemoc začali
na podzim léčit novou metodou kardiologové Nemocnice Podlesí. Pomůže zejména
těm pacientům, u kterých se dlouhodobě
nedaří snížit tlak běžnými medikamenty.
NA P SAL I O NÁS
Nadstandardní pokoje pro
rodičky září novotou
22
Šumperský a jesenický deník
7. ledna
Nadstandardní pokoje na porodnickém
oddělení Šumperské nemocnice září
novotou. Prošly kompletní rekonstrukcí.
Kromě nové samostatné koupelny s WC
mají rodičky k dispozici rovněž moderní vybavení a vyměněna byla také okna
a podlahy. Úpravy přišly na téměř čtvrt
milionu korun.
Dva nadstandardní pokoje porodnického oddělení nyní disponují plně polohovatelným lůžkem, lůžkem pro doprovod,
moderním nočním stolkem či polohovacími křesly. Maminky mají k dispozici
přebalovací pult s vaničkou a skříň pro
uložení osobních věcí. Komfort zvyšují
rovněž spotřebiče – lednice, mikrovlnná
trouba, varná konvice a samozřejmostí je
televize. „Cílem rekonstrukce bylo ještě
více zvýšit nabízený komfort, aby se u nás
rodičky cítily jako doma,“ řekla náměstkyně ředitele nemocnice Eva Pavelková.
Do Šumperské nemocnice přijíždějí
rodit maminky nejen ze Šumperska, Zábřežska či Mohelnicka, ale také ze vzdálenějších regionů, například z Ústí nad Orlicí
nebo Králík.
Porodnické oddělení nabízí budoucím
Pomocí speciálního zákroku odborně
nazývaným renální denervace lékaři
utlumí reakci nervů, které prostřednictvím
centrální nervové soustavy vyvolávají
stažení cév a přispívají ke vzniku těžké
hypertenze. Speciální metoda se provádí
v Česku na čtyřech pracovištích, nejvíc
pacientů přitom zákrok podstoupilo
v loňském roce právě v Nemocnici Podlesí,
kde lékaři pomohli snížit krevní tlak už
dvaceti pacientům. Devětapadesátiletého
Milana z Ostravy trápil vysoký krevní tlak
víc než deset let. Přestože bral na snížení
tlaku čtyři druhy léků, lékaři mu pravidelně naměřili tlak okolo 160/110 mm Hg.
Pan Milan byl jedním z dvaceti pacientů,
kteří v loňském roce podstoupili v Nemocnici Podlesí speciální zákrok, díky
kterému se daří pacientům snížit tlak
na normální hodnoty. „Po zákroku klesl
pacientovi tlak o 30 mm Hg. Léky sice bude
muset užívat nadále, ale s tím rozdílem,
že doposud téměř neúčinná medikamentózní léčba začne mít konečně žádoucí
účinek,“ vysvětluje primář kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí Marian
Branny s tím, že se jedná o miniinvazivní
zákrok pomocí katetru, který nevyžaduje
číslo 2
Duben 2012
celkovou narkózu, ale jen místní znecitlivění. „Pokud je vše v pořádku, pacient
odchází už druhý den domů,“ dodává
primář. A v čem samotný zákrok spočívá?
Lékaři nejprve zavedou do stehenní tepny
speciální cévku přes malý vpich v kůži.
Tato cévka – odborně řečeno ablační katetr
se pak postupně zavede až do ledvinových
tepen. „Pomocí speciálního katetru přeruší
nervovou pleteň v cévní stěně. Přerušením
nervových vláken tak organismus přestává
vylučovat látky, které snižují průtok krve
ledvinami a zvyšují krevní tlak,“ popisuje
primář. Speciální metodu mohou podstoupit pacienti v České republice jen ve čtyřech nemocnicích. V Moravskoslezském
kraji je jediným pracovištěm Nemocnice
Podlesí. Zde lékaři pomohli v loňském
roce také nejvíce pacientům. „Metodu jsme
zavedli loni v září, od té doby u nás zákrok
podstoupilo už dvacet pacientů. Dosavadní
výsledky jsou velmi přesvědčivé,“ prozrazuje primář s tím, že lidí, kteří by tuto
pomoc potřebovali, jsou jen v Moravskoslezském kraji stovky.
Odhaduje se, že v České republice trpí
hypertenzí asi dva milióny lidí. Následky
vysokého krevního tlaku dokážou být fatální. Nemoc totiž zvyšuje riziko onemocnění
srdce a často může mít za následek vznik
cévní mozkové příhody nebo infarktu. „Metodu využíváme hlavně u pacientů, kteří
berou tři nebo i více léků na hypertenzi, která však na léky nereaguje nebo reaguje jen
velmi špatně. Díky nové metodě se nejenže
zvýší kvalita života nemocných pacientů,
ale zákrok také zlepšuje prognózu nemocných, to znamená, že prodlužuje jejich život.
Po zákroku můžeme nemocnému zpravidla
snížit počet nebo dávky antihypertenziv,
což jednoznačně přináší úspory ve zdravotnictví,“ upozorňuje Branny.
Nový způsob léčby v kraji hradí zatím
pouze jedna zdravotní pojišťovna. Pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven
tento způsob léčby není zatím dostupný.
S těmito zdravotními pojišťovnami je Kardiocentrum Nemocnice Podlesí v jednání
stran úhrady péče.
Dobrovolníkům patří dík
Havířovský deník 14. ledna
Desítka dobrovolníků dochází již třetím
rokem zpříjemňovat čas hospitalizovaným
pacientům do českotěšínské nemocnice.
A právě jim tento týden poděkovali za obětavou práci zástupci vedení nemocnice.
„Velmi si vážíme lidí, kteří nemocné pravidelně navštěvují, a tím přispívají ke zlepšení
Ministr navštívil nemocnici
HORIZONT 17. ledna
Vzácnou návštěvu přivítala ve čtvrtek
Nemocnice Podlesí. Společně se sněmovním Výborem pro zdravotnictví ji navštívil
ministr zdravotnictví Leoš Heger, aby se
seznámil s chodem soukromého zdravotnického zařízení.
Ministr si společně se členy zdravotního výboru prohlédl prostory Nemocnice
Podlesí, která je dnes součástí národní sítě
kardiovaskulárních center.
Ministr zavítal na některá oddělení
nemocnice a seznámil se s jejím provozem. Prohlédl si také novou přístrojovou
techniku za více než 74 milionů korun,
kterou uvedla nemocnice do provozu
díky finančním prostředkům z Evropské
unie v minulém roce. Samotné prohlídce
předcházely ještě krátké prezentace o Nemocnici Podlesí. Členové výboru společně
s ministrem zhlédli například záznamy
z unikátních kardiologických zákroků,
které zde lékaři v minulém roce provedli,
a seznámili se s novými způsoby katetrizační léčby srdečních chlopní.
Nemocnice Podlesí je součástí národní
sítě kardiovaskulárních center, kterou v roce
2009 vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví.
Podhorská nemocnice
v Bruntále a Rýmařově byla
dobrá volba
Bruntálský a krnovský deník
18. ledna
Když v roce 2005 přebírala skupina AGEL
dnešní pracoviště Podhorské nemocnice v Rýmařově a Bruntále, bruntálská
nemocnice byla v konkurzu. Společnost
od té doby investovala do nákupu nových
přístrojů a modernizace nemocnice
na osmdesát milionů korun a nyní na další
tři roky obhájila prestižní akreditaci Spojené akreditační komise České republiky.
Akreditace ukazuje na špičkovou úroveň
péče o klienty Podhorské nemocnice.
Z celkového počtu sto devadesáti
nemocnic v Česku patří stále Podhorská
nemocnice k více než čtyřiceti zdravotnickým zařízením zaručujícím pacientům
bezpečí a kvalitu. Akreditace byla nemocnici udělena poprvé v roce 2008.
Šumperská nemocnice připraví
rodiče na porod
Šumperský a jesenický deník
20. ledna
Nové kurzy plavání a cvičení nabízí budoucím maminkám rehabilitační oddělení
Šumperské nemocnice, která je členem
skupiny AGEL. Tyto kurzy jsou především
vhodnou přípravou pro zvládnutí porodu
a rovněž přispívají ke zlepšení kondice
nastávajících maminek.
Kurzy cvičení začaly už minulý týden,
plavání pak začíná od 6. února. Maminky
se však na ně mohou registrovat již nyní.
Od 23. února v Šumperské nemocnici také
odstartuje série přednášek pro nastávající
rodiče.
Cvičení se zaměřuje na gravid-jógu,
těhotenskou gymnastiku, cvičení na míči,
ale také na relaxaci. „Některé ženy mohou
mít po porodu problémy s únikem moči,
čemuž tyto aktivity pomáhají předcházet,“
uvedla vrchní sestra Šumperské nemocnice
Marcela Straková.
Ženy mohou plavání a cvičení absolvovat pouze po předchozím přihlášení
a po předložení potvrzení obvodního
gynekologa o tom, že se maminka může
těchto kurzů účastnit. Plavání je určené těhotným ženám od ukončeného dvacátého
týdne těhotenství bez vaginálních onemocnění. Na tyto aktivity se mohou maminky
objednávat v pracovní dny na telefonním
čísle 583 332 302.
Vyšetřují těhotné modernějším
přístrojem
Právo 3. února
Pomocí nového ultrazvukového přístroje začali vyšetřovat své pacientky lékaři
porodnicko gynekologického oddělení
nemocnice ve Valašském Meziříčí. Nemocnici, která je členem skupiny AGEL, přišel
přístroj na 1,3 miliónu korun.
„Lékaři díky němu vyšetří ročně zhruba
čtyři a půl tisíce pacientek. Přístroj dokáže
zobrazit plod i ve 4D zobrazení, díky
čemuž dokážou lékaři včasněji diagnostikovat a zachytit vrozené vývojové vady
plodu,“ informovala mluvčí holdingu
AGEL Hana Szotkowská.
Nový přístroj slouží k ultrazvukové
diagnostice gynekologických a těhotných
pacientek. „Díky speciální vaginální a 4D
abdominální-břišní sondě dokáže přístroj
dokonale zobrazit plod, díky čemuž můžeme včasněji zachytit vrozenou vývojovou
vadu. Jedná se o přístroj té nejvyšší třídy,
který běžně používají superkonziliární
genetická centra,“ říká primář porodnickogynekologického oddělení valašskomeziříčské nemocnice Tomáš Kopecký.
Přístroj dokáže zhotovit také velmi kvalitní fotografie plodu, včetně DVD záznamu
z ultrazvukového vyšetření. Ultrazvuk však
lékařům poslouží nejen pro vyšetření budoucích maminek. „Ultrazvuk je dnes neoddělitelnou součástí každého konziliárního vyšetření i vyšetření v předoperační a indikační
poradně. Ročně na něm vyšetříme celkem
čtyři a půl tisíce pacientek,“ doplnil primář.
Nemocnice ve Valašském Meziříčí je
součástí skupiny AGEL od ledna 2004.
Společnost ji tehdy převzala s více než
sedmdesátimiliónovou ztrátou. Od roku
2005 hospodaří nemocnice se ziskem.
Do svého vybavení od té doby investovala víc než sto miliónů korun. Peníze šly
například do nového vybavení provozních
prostor jednotlivých oddělení.
LEVOČA: S mrazivým počasím
rastie aj počet ošetrovaných
ľudí
TASR 5. februára
V dôsledku mrazivého počasia majú
v týchto dňoch lekári Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča plné ruky práce.
Vďaka namrznutým chodníkom a výborným podmienkam na zjazdovkách pribudlo
práce najmä lekárom chirurgie. Na zvýšenú
opatrnosť by v treskúcich mrazoch mali
dbať tiež ľudia s ochorením srdca.
„Koncom januára sme ošetrili a hospitalizovali 6 pacientov so zlomeninami predkolenia, z toho 4 pacienti boli deti do 12 rokov.
U dospelých sme vykonali osteosyntézu, čo
je chirurgické spojovanie úlomkov kostí.
Pre zlomeniny zápästia sme operovali troch
pacientov a jednu pacientku pre zlomeninu
ramennej kosti," uviedol zástupca primára
chirurgického oddelenia MUDr. Róbert
Slavkovský. Na oddelení prijali aj jedného
podchladeného pacienta bezdomovca.
„Všetky tieto úrazy súviseli so zmenou
NA P SAL I O NÁS
jejich duševní a emoční aktivity,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Český Těšín Alice Ručková. Podle ní
není tato činnost přínosem jen pro klienty,
ale obohacuje i dobrovolníky samotné.
23
ročník 6
počasia, teda ochladením. Aj na ambulancii
sme zaznamenali zvýšený počet úrazov,"
dodal zástupca primára. Keďže cez deň
klesá teplota až k mínus 20 stupňom, lekári
odporúčajú, aby sa ľudia s ochorením srdca
zdržiavali v týchto mrazivých dňoch vonku
len na nevyhnutný čas.
"Pacienti so srdcovými ochoreniami by
vo veľkých mrazoch nemali pokiaľ možno
vychádzať von a ak už von vyjdú, potom,
samozrejme, teplo oblečení a nemali by
sa ponáhľať. Pri ponáhľaní sa pacient viac
vdychuje mrazivý vzduch, čo môže mať
v súvislosti s jeho ochorením nepríjemné
zdravotné dôsledky," zdôraznila primárka interného oddelenia Mária Orolinová
z levočskej nemocnice.
NA P SAL I O NÁS
Transfúzní služba láká nové
dárce krve i přes Facebook
24
Šumperský a jesenický deník
6. února
Fenomén sociálních sítí už proniká
i do zdravotnictví a stává se stále oblíbenějším způsobem komunikace. Vsadila
na to i Transfúzní služba Šumperk, která
založila vlastní stránky na Facebooku, aby
se přiblížila stávajícím dárcům a přilákala
i nové dobrovolníky.
Uživatelé internetu se mohou stát
fanoušky stránek Transfúzní služby Šumperk na Facebooku také přes web www.
transfuznisluzba.cz, kde najdou odkaz
na sociální síť.
Podle nejnovější odborné studie jsou
Češi nejaktivnějšími uživateli Facebooku
v Evropě. Odhaduje se, že jen v České
republice je na Facebooku přihlášeno asi
tři miliony uživatelů.
„Facebook je dnes zajímavou a alternativní cestou k našim stávajícím i potencionálním dárcům. Dárcovská základna
postupně stárne a právě sociální sítě
jsou jednou z možností jak mladší dárce
oslovit,“ vysvětlila ředitelka Transfúzní
služby Marie Urbánková. Prostřednictvím
Facebooku informuje Transfúzní služba
své dárce o novinkách, zajímavostech i plánovaných akcích. Díky Facebooku však
může také velice rychle a snadno informovat o nedostatku konkrétní krevní skupiny.
„Můžeme tak během krátké chvíle oslovit
široké spektrum našich pravidelných dárců
a informovat je, že nám nyní chybí například transfuzní přípravky Rh negativních
krevních skupin,“ doplnila Urbánková.
Facebook je pro Transfúzní službu také
vhodným prostředkem k získávání zpětné
vazby od dárců.
Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou
stát lidé ve věku od osmnácti do šedesáti
let. Pro darování krve musejí být naprosto
zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru,
posoudí individuálně odborný zdravotnický
pracovník přímo na Transfúzní službě. Den
před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst
tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce
posnídat. Zájemci o darování nejcennější
tekutiny se mohou objednávat telefonicky
na čísle 724 612 674 nebo e-mailem na adrese [email protected]
Na chirurgii se teď nezastaví,
nejčastěji řeší zlomená zápěstí
Mladá fronta DNES 7. února
Omrzliny, zlomeniny i nejrůznější pohmožděniny přineslo některým lidem v kraji nynější mrazivé počasí. Pozor by si měli podle
lékařů dát i lidé s nemocným srdcem.
„Práce teď přibylo zejména lékařům chirurgické ambulance Šumperské nemocnice.
Ošetřují zlomeniny horních i dolních končetin, nejčastěji pak zlomená zápěstí,“ uvedla mluvčí zdravotnického holdingu AGEL
Hana Szotkowská. Lidé padají při chůzi
na namrzlých chodnících i na sjezdovkách
při lyžování či snowboardování. „Došlo
k výraznějšímu nárůstu úrazů v souvislosti s výbornými podmínkami pro zimní
sporty,“ podotkl primář centrálního příjmu
Šumperské nemocnice Igor Ziegelheim.
V uplynulých dnech skončil v péči
lékařů po ošklivém pádu například lyžař
s prasklou slezinou a ledvinou. Šumperští
lékaři si už do statistik zapsali i pacientku
s omrzlými končetinami.
Lepší rehabilitace
Právo 13. února
Nový moderní přístroj pro elektroléčbu
slouží v rehabilitačním oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. Přístroj je určen
k podpoře léčby chorob pohybového
aparátu, zlomenin, podvrtnutí, úponových
potíží jako například tenisový loket či
patní ostruha.
Dále pomáhá při léčbě poškození šlach,
obrny periferních nervů či doléčování
po operacích. Investice do nového přístroje
dosáhla necelých sto tisíc korun. Elekroléčebný přístroj poskytuje paletu elektroléčebných proudů včetně svalové stimulace
oslabených nebo ochrnutých svalů. Nový
software umožňuje vyšší přesnost nastavení léčebných parametrů individuálně
u každého pacienta. „Přístroj dále pomáhá
normalizovat svalové napětí a prostřednic-
číslo 2
Duben 2012
tvím inteligentní vakuové jednotky provádí současně intermitentní vakuovou masáž
měkkých tkání,“ říká vedoucí fyzioterapeut
oddělení Rostislav Skýpala.
Nová léčba pro nemocné klouby:
pacientovou krví
Olomoucký deník 14. února
Lékaři šternberské nemocnice začali využívat k léčbě nemocných kloubů speciálně
upravenou krev. Tu poskytne pacient
a odborníci ji nemocnému aplikují přímo
do postiženého kloubu. Metoda je používána
na řadě evropských pracovišť a dává naději
lidem s postiženými chrupavkami ve velkých
kloubech. Podporuje totiž jejich regeneraci
a oddaluje rozsáhlejší operační zákrok.
Nový způsob léčby je podle šternberských lékařů vhodný pro všechny pacienty
trpící degenerativními změnami kloubů, poškozením kloubních chrupavek,
natrženými šlachami či jinak poškozenými
vazy a svaly. Metoda je založena na objevu
zahraničních expertů, kteří zjistili, že pro
stimulaci chrupavek poškozených degenerativními změnami lze použít krevní
destičky.
„Pacientovi odebereme zhruba dvacet
mililitrů krve, tu pak v centrifuze rozdělíme na buněčné složky a plasmu tak, aby
vznikla plazma bohatá na destičky. Právě
obohacená plasma napomůže výrazným
způsobem regeneraci kloubních chrupavek
nebo alespoň omezí jejich další poškozování,“ vysvětlil lékař chirurgickotraumatologického oddělení šternberské nemocnice
Josef Sčudla.
Plazmu bohatou na destičky vpravují
lékaři injekčně přímo do pacientova kloubu. „Další aplikace u běžného léčebného
schématu se opakují každých sedm dní
po dobu pěti týdnů a pak jednou za tři
měsíce po dobu jednoho roku,“ přiblížil
délku léčby Sčudla.
Podle něj je hlavní výhodou protizánětlivé léčby určené pacientům s degenerativní artrózou I. až III. stupně hlavně to, že
se injekce aplikují ambulantně a pacienty
neomezují v běžném životě.
Studie využití plazmy k léčbě trvají
ve světě už dvacet let. Metoda se původně začala vyvíjet k rychlejšímu hojení
pojivových tkání – svalů, vazů i kloubních
pouzder. Osvědčila se ve sportovní medicíně i v běžné ortopedii. „Při natržených svalech urychlí tato léčba regeneraci sportovce
až o polovinu času. V některých zemích
západní Evropy se metoda prosadila i v léčbě artrózy,“ doplnil lékař.
Nemocnice dostala další
monitory dechu
Moravskoslezský deník
17. února
Dvacet nových monitorů dechu bude
hlídat novorozence dětského oddělení
Vítkovické nemocnice. Dar v hodnotě
osmapadesáti tisíc korun včera získalo
dětské oddělení nemocnice od Nadace
vyhrála, pomůžu vybavit naši sesternu
na interně obrazy a taky koupím pořádný
kávovar i na čokoládu a kapučíno, aby nám
ty noční služby lépe utíkaly,“ říká šumperská finalistka.
Vítězka titulu Miss sestra totiž dostane
vedle řady osobních cen, jako je exkluzivní
zájezd, šperky nebo šaty, také příspěvek
33 333 korun právě pro sesternu, kde
pracuje. První vicemiss přiveze kolegyním
22 222 korun a druhá vicemiss zase částku
složenou z pěti jedniček.
Soutěž Miss sestra nehledá krásnou modelku, ale sympatickou osobnost. Fotografie a medailonky finalistek jsou na www.misssestra.cz.
Irena Novotná pochází z Bojkovic
na Uherskohradišťsku, maturovala na zdravotnické škole ve Zlíně a pak absolvovala
obor učitelství zdravotních a sociálních
předmětů na Pedagogické fakultě v Olomouci. Učitelské místo nesehnala, tak kývla
na nabídku šumperské interny. Od ledna je
vedoucí sestrou na ošetřovatelském a sociálním úseku. Teď ji čeká finále Miss sestry.
Křečové žíly operují v Bruntále
šetrněji
Křižovatka. Monitory dechu slouží v rámci
prevence takzvaného syndromu náhlého
úmrtí kojence. Sledují dechovou aktivitu
malých dětí a v případě zástavy dechu pak
upozorní hlasitým alarmem. „Monitory
dechu si mohou novopečené maminky
také zapůjčit domů. K dispozici jsou jim
v Regionálním centru, které sídlí na dětském oddělení Vítkovické nemocnice.
Centrum nyní disponuje celkem 150 monitory,“ upřesnila mluvčí nemocnice Hana
Szotkowská.
Finále soutěže Miss sestra:
Šumperk drží palce Ireně
Šumperský a jesenický deník
17. února
Mezi deseti finalistkami, které se dnes
večer utkají v Praze na Žofíně o titul Miss
sestra, bude také pětadvacetiletá Irena
Novotná ze Šumperské nemocnice. Prošla
sítem hlasování na internetových stránkách soutěže až do finále, které je součástí
programu reprezentačního plesu sester
s názvem Sestry na sál!
Finalistky už bude na rozdíl od předchozích kol soutěže hodnotit porota, pouze
titul Miss sestra sympatie udělí návštěvníci
plesu. „Do soutěže mě přihlásil kamarád,
mám podporu rodiny a kdybych náhodou
Šumperský a jesenický deník
22. února
Dvěma různými způsoby zbavují lékaři
křečových žil pacienty chirurgického
oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále.
Nejvhodnější dobou pro podstoupení takového zákroku jsou právě současné zimní
měsíce. V Bruntále operují křečové žíly
klasickým způsobem z řezu v třísle i metodou s názvem skleroterapie. Skleroterapii
lze využít u drobnějších křečových žil,
které bývají označovány jako „metličky“.
Při této metodě se do křečových žilek
vstříkne sklerotizační látka, která způsobí
jejich trombózu a následný rozpad. Po zákroku není nutná pracovní neschopnost.
Protože jde o kosmetický výkon, nehradí
ho zdravotní pojišťovny. Klasická metoda
je většinou doplněna řadou drobných řezů,
z nichž jsou varixy kompletně odstraněny.
„Po těchto operacích je však nutný určitý
klidový režim. Většina pacientů je minimálně týden v pracovní neschopnosti a pobyt
v nemocnici trvá většinou dva až tři dny,“
řekla lékařka Jana Němcová z chirurgického
oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále.
Nejhorším možným důsledkem křečových žil jsou bércové vředy, které se mohou
vytvořit kvůli přetlaku v žilním řečišti. Jde
o chronické defekty, které mohou vyústit
až v amputaci končetiny.
Transfúzní služba získala nové
pravidelné dárce – ze Siemensu
Šumperský a jesenický deník
28. února
Zaměstnanci společnosti Siemens z Mohelnice přišli včera hromadně darovat krev.
Jedenáctka statečných se sešla v areálu Šumperské nemocnice ve vilce Transfúzní služby.
„Společnost Siemens se snaží chovat společensky odpovědně, proto jsme uvítali podnět
Transfúzní služby Šumperk k zorganizování
hromadného náboru dárců krve v naší
firmě. Krev se při této první akci rozhodlo
darovat jedenáct zaměstnanců,“ uvedla Lucie
Čulíková ze společnosti Siemens. Dodala, že
náborová akce se bude ve firmě pravidelně
opakovat. Nejmladším dárcem byl dvacetiletý David Iša. „Já jsem krev daroval již
v minulosti. Pak jsem se přestěhoval a nemohl se delší dobu odhodlat jít na odběr znovu.
Hromadná akce s dalšími kolegy z firmy byla
vhodnou příležitostí, jak se opět do darování
krve zapojit,“ říká David Iša.
Všem potenciálním zájemcům o darování krve vzkazuje jediné: „Přijďte darovat
krev, je to v pohodě, nebolí to a zachráníte
tím spoustu životů.“ Objednat se k darování krve je snadné. Každého zájemce objednají na Transfúzní službě rádi telefonicky
na čísle 724 612 674 nebo elektronickou
poštou na adrese evidence. [email protected]
Více informací lze získat také na internetových stránkách www.transfuznisluzba.cz. Transfúzní služba má svoji stránku
nově i na sociální síti Facebook.
Z britských ostrovů přišlo
do nemocnice poděkování za péči
Valašský deník 29. února
Britka, která ležela koncem ledna na gynekologickém oddělení meziříčské nemocnice,
zaslala tamnímu personálu děkovný dopis.
Byla natolik spokojená, že o kvalitě lékařské
péče písemně referovala i britskému ministru
zdravotnictví Andrewu Lansleymu. „Za každé poděkování pacientů jsme rádi a ocenění
ze zahraničí je pro nás velkou poctou,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.
NA
N ePmSAL
o c In O
i c eNÁS
Přestože se ve světě metoda běžně
užívá, zdravotní pojišťovny léčbu plazmou
v ortopedii v žádné evropské zemi neplatí.
Ve šternberské nemocnici pacienta vyšetří,
posoudí vhodnost tohoto způsobu léčby
a navrhnou léčebné schéma, od kterého se
také odvíjí cena celé procedury.
25
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Demence je nemoc, která ze
seniorů dělá děti
V současné době pět až sedm procent lidí starších 65 let trpí demencí.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
MUDr. Krystyna Sulejmaniová
Nemocnice
S
26
tárnutí se nikdo nevyhne. U většiny
seniorů se ovšem projevuje jistou
roztržitostí, zapomnětlivostí, nebo se
obtížněji učí novým věcem. „Pokud ovšem
starší člověk se v hovoru opakuje, ptá se
znovu a znovu na to samé, často vypráví o minulosti a o svém mládí a přitom
zapomíná věci, které se staly nedávno nebo
před chvílí, tak zhoršení paměti a úsudku
je pak takové, že narušuje běžný život.
Nemocný stále obtížněji vnímá více věcí
najednou, nezvládne konverzaci s více osobami a má potíže přejít od jednoho tématu
k druhému. Když tyto příznaky trvají šest
měsíců, jde s největší pravděpodobností
o diagnózu demence,“ říká MUDr. Krystyna Sulejmaniová z psychiatrické
ambulance nemocnice s tím, že demence
je syndrom způsobený chorobou mozku
progresivní povahy, kdy dochází k porušení mnoha vyšších nervových korových
funkcí Centrální nervové soustavy, k nimž
patří paměť, myšlení, orientace, chápání,
počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek.
V současné době pět až sedm procent lidí
starších 65 let trpí demencí. Syndrom demence je vyvoláván mnoha příčinami, když
z 90 procent případů za demenci odpovídá
Alzheimerova nemoc či některý druh cévní-
ho poškození mozku. Výsledkem je úbytek
rozumových schopností a paměti provázený
dezorientací a změnami chování. Demence způsobuje snížení intelektu a obvykle
i poruchu dalších funkcí. Zhoršení paměti
a úsudku je takové, že narušuje běžný život.
MĚNÍ SE OSOBNOST
U demence se mění osobnost pacienta.
Z dominantní osoby se stává závislý jedinec,
z laskavé a pracovité hospodyňky se stává
zlobná a podrážděná žena. Postupně se
příznaky zhoršují, nemocný potřebuje
pomoc při zvládání stále více úkonů denní
péče. Zhoršuje se orientace nejdříve v cizím,
pak i ve známém prostředí, zhoršuje se jeho
hybnost, schopnost komunikovat, připravit
si jídlo, obléct se, obout, zhoršuje se dodržování osobní hygieny spolu s výkonem fysiologické potřeby. Celkově se sníží, až vymizí
schopnost dbát o sebe i domácnost.
„U této nemoci se používá kognitivum.
Léky mohou přechodně zlepšit nebo stabilizovat stav nemocného, mohou oddálit
nebo zabránit vzniku nejtěžších stadií
nemoci. Kognitivum zpomaluje progresi
onemocnění, pozitivně ovlivňuje chování
nemocného a schopnost provádět běžné
denní aktivity,“ vysvětluje lékařka.
Před časem přišla do psychiatrické
ambulance těšínské nemocnice 81letá seniorka poté, co byla dezorientovaná v letadle,
kdy spolu s manželem letěla za dcerou.
Manžel se s velkými obtížemi i se ženou
vrátil domů. Po vyšetření a testech přišel
verdikt – Alzheimerova choroba, mírná
až středně těžká demence. „Ženě nasazuji
přípravek kognitivum a pacientka chodí
na pravidelné kontroly. Její psychický stav
se s léky částečně upravuje, více než rok je
poté bez větších potížích, přičemž dezorientaci v cizím prostředí s manželem zvládá,“ uvádí jeden z příkladů MUDr. Krystyna Sulejmaniová s tím, že tento
stabilizovaný stav u pacientky trval více
než jeden rok. „Zhruba po 18 měsících se
její závislost na okolí zvyšuje a spolupráce
s paní se zhoršuje. Paní nedbá o domácnost
ani o sebe. Její manžel je z toho nešťastný,
svou práci kolem pacientky nezvládá, ale
nechce ji nechat hospitalizovat,“ doplnila.
PÉČE O PACIENTA JE NÁROČNÁ
Průběh nemoci každého pacienta je jiný,
všeobecné známky jsou společné. Většina odborníků doporučuje, aby nemocní
s demencí zůstali co nejdéle v důvěrně známém domácím prostředí, v péči svých blíz-
Jak komunikovat s lidmi postiženými
demencí
• Nemocní nemusí rozumět smyslu věty, ale jsou citliví
na tón řeči. Zatímco zvýšený hlas je může rozčílit,
vlídný tón uklidňuje.
• Mluvte s nemocným zřetelně, pomalu, tváří v tvář.
• Nemocní nerozlišují minulost a současnost, proto se
vyhýbejte diskusím o realitě.
• Snažte se hovořit stejnou řečí, tedy používat stejné
výrazy a slovní zásobu.
• Než začnete mluvit, ujistěte se, že vám nemocný
věnuje pozornost.
• Raději než tázací způsob volte způsob oznamovací.
• Pokud je to nemocnému příjemné, dávejte mu své
city najevo i dotykem a objetím.
• Pro jistotu zkontrolujte, zda se člověku, který je
závislý na vaší péči, nezhoršil zrak nebo sluch.
kých v přiměřeně stimulujícím prostředí.
Připadá ale v úvahu pouze v raném a středním stádiu nemoci. Nemocní pacienti by
v žádném případě neměli celé dny nečinně
sedět, ale měli by mít aktivní program.
Takový, který respektuje přirozené denní
biorytmy včetně činnosti a odpočinku.
Do českotěšínské nemocnice byla před
časem převezena pětaosmdesátiletá paní,
která doma byla apatická a nereagovala
na žádné podněty. Paní už nevnímala, nikam nechtěla chodit. Byla jako bez života.
To se naštěstí změnilo poté, kdy se paní
mohla zúčastňovat různých aktivit, tak se
tu za pár týdnů vyklubala jedna z nejaktivnějších babiček, která se suverénně
zapojuje do všech her a aktivit.
Pokud je stav pacienta s demencí
v nejhorším stádiu, je třeba do péče zapojit
širší rodinu, případně požádat o pomoc
sociální služby. Pacient postižený těžkou
demencí potřebuje trvalou, trpělivou
a laskavou péči doslova čtyřiadvacet hodin
denně. Poslední stadium nemoci provází
úplný rozklad osobnosti. Nemocný člověk
postupně přestává poznávat lidi ve svém
okolí, neudrží moč ani stolici a nakonec je
zpravidla trvale upoutaný na lůžko nebo
na invalidní vozík.
Je zapotřebí, aby senioři žili aktivně.
Lidé, kteří žijí aktivně, stárnou pomaleji.
A platí to jak o tělesné, tak psychické čin-
nosti. Důležité jsou jednoduché činnosti
jako házení míčem, hraní kuželek, navlékání korálků. Nebo i složitější činnosti
jako badminton, plavání či procházky.
Vhodná je také jízda na kole, luštění
křížovek, čtení knížek, novin a časopisů,
hraní stolních her a karet. Tyto činnosti
pomáhají stimulovat mozkové buňky,
čímž se udržuje jejich funkčnost. „Když
necháte člověka s demencí napospas jeho
osudu, nemoc postupuje rychle. Vyléčit ji
neumíme, můžeme však zpomalit její průběh. Proto je důležité nemocného člověka
odeslat co nejdříve do ordinace neurologa
nebo psychiatra,“ dodává MUDr. Krystyna
Sulejmaniová.
Nemocnice obhájila akreditaci a s ní statut
kvalitní a bezpečné nemocnice
Naše zdravotnické zařízení naplnilo požadovaných 74 národních akreditačních standardů.
Text: Ing. Tomáš Želazko
i zaměstnanců. Tento proces řízení kvality
akreditační příprava je práce týmová,
je dlouhodobý a nekončící a probíhá v sysna které se podíleli všichni zaměstnanci.
tematických krocích. Plánovaně probíhá
„Patří jim tak za jejich úsilí a mimořádné
auditní činnost a kontroly zdravotnické
pracovní nasazení velké poděkování,“ uzadokumentace, kontrolují se nastavené provřela ředitelka Zbránková.
cesy na všech stupních řízení. Pro Nemocd it a c e
í akre
nici Český Těšín to bylo navíc o to
lv o vá n
so
b
a
n ic e p o
:
složitější, že na sklonku roku 2011
n e moc
o l ov é
na nci
e Carb
e R adc
Z a m ě st
c
ř
á
r
došlo k restrukturalizaci a následné
i odbo
n a p sa l
přestavbě interního oddělení na oddělení následné péče.
Reakreditační šetření probíhalo
v Nemocnici Český Těšín po dobu
dvou dní, kdy akreditační komisaři
v zastoupení jednoho lékaře, sestry
a zdravotního technika shlédli a zkontrolovali zdravotnické i nezdravotnické
provozy, které se podílejí na poskytování péče pacientům. Nemocnice musela
během návštěvy Spojené akreditační
komise prokázat, že řízení kvality v tříletém období mezi akreditačními šetřeními
je funkční a účelné, přičemž předkládá
konkrétní měřitelné výsledky průběžně
sledovaných parametrů kvality.
27
„Přípravy na reakreditaci byly náročné
a obhajobou akreditace naše úsilí o poskytování kvalitní zdravotnické péče rozhodně nekončí, naopak nás zavazuje k dalšímu
zlepšování,“ uvádí ředitelka s tím, že celá
Nemocnice
V
Nemocnici Český Těšín je
o pacienty postaráno na špičkové
ošetřovatelské úrovni a všechny
léčebné a ošetřovatelské postupy jsou
prováděny podle velmi přísných norem.
To je závěr Spojené akreditační komise
České republiky, která českotěšínské
nemocnici v těchto dnech prodloužila
akreditaci o další tři roky. Akreditace byla
nemocnici udělena poprvé již v roce 2006.
Z celkového počtu 190 nemocnic tak stále
patří k více než čtyřem desítkám zdravotnických zařízení zaručujících pacientům
bezpečí a kvalitu.
Vždy po třech letech se ale provádí takzvaná reakreditace, kdy dané zařízení opět
navštíví auditorský tým a posoudí změny,
které nastaly v oblasti kvality a bezpečí poskytované péče. „V našem zdravotnickém
zařízení byla provedena kontrola vnitřních
předpisů, zdravotní dokumentace, jednotlivých lůžkových oddělení i celého areálu
nemocnice,“ říká ředitelka nemocnice
MUDr. Barbora Zbránková s tím, že podmínky a požadavky pro získání akreditace
a reakreditace jsou velmi přísné. „Ocenění
potvrzuje, že naše zdravotnické zařízení
naplnilo požadovaných 74 národních akreditačních standardů,“ doplnila.
Akreditace je cestou k bezpečí pacientů
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Lékaři Nemocnice Podlesí dokážou
díky unikátnímu zákroku na srdci
snížít riziko vzniku mozkové příhody
Nové metoda léčby je určená zejména pro pacienty, kteří nemohou dostávat léky na ředění krve.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archív Nemocnice Podlesí
„Nová metoda léčby je určená zejména pro pacienty,
kteří nemohou dostávat léky
na ředění krve“
zaneseny tepnami nejčastěji do mozku, ale
i do jakýchkoliv částí lidského těla,“ objasňuje ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš. Víc než 95 procent krevních
sraženin vzniká právě v oušku levé srdeční
síně. Fibrilace síní se léčí mnoha způsoby.
Někteří pacienti jsou však odkázáni už jen
na léky snižující srážlivost krve právě pro
snížení rizika vzniku trombembolických
komplikací tohoto onemocnění. Někteří z těchto pacientů však léky z mnoha
důvodů užívat nemohou. A právě pro ně
je tu šance v podobě nové metody. Ta sice
nedokáže vyléčit fibrilaci síní, ale dokáže
zabránit vzniku nejzávažnější komplikace
srdeční arytmie – mozkové příhodě. „Jedná se o nechirurgický zákrok, při kterém
Nemocnice
C
28
évní mozková příhoda je druhou
nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. V České republice ročně postihne víc než 40 tisíc lidí.
Kardiologové Nemocnice Podlesí teď
začali provádět nový ojedinělý zákrok,
díky kterému lze riziku vzniku mozkové
příhody takřka předejít. Nemocnice Podlesí je v Moravskoslezském kraji jediným
pracovištěm, kde mohou pacienti unikátní
zákrok nazývaný jako uzávěr ouška levé
srdeční síně podstoupit.
Zákrok je určen pro pacienty trpící
poruchou srdečního rytmu (fibrilace
síní). „Při jeho poruše se totiž srdeční
síně začnou stahovat nepravidelně, čímž
se zpomalí tok krve v srdci a mohou zde
vznikat krevní sraženiny. Ty mohou být
lékaři zavedou do těla pacienta katetr,
který protne přepážku mezi pravou a levou
síní a za kontrolních nástřiků se zavaděčem do ouška levé síně umístí do těla
pacienta takzvaný okludér. Ten se během
rozevírání stabilizuje na předem určeném
místě. Poté se odstraní zavaděč. Okludér
během tří až šesti měsíců proroste tkání
a stane se součástí pacientova těla. Tím se
ouško levé srdeční síně prakticky uzavře
a krevní sraženiny do těla už dál neputují,“
přibližuje samotný zákrok MUDr. Lukeš.
„Výchlipka“ v srdci má pro člověka
podobný význam jako slepé střevo nebo
zuby osmičky. V případě, že se pomocí
tohoto speciálního zákroku ucpe, pacient
nestrádá a naopak, je chráněn před
vznikem mozkové mrtvice. „Nová metoda
léčby je tedy určená zejména pro pacienty,
kteří nemohou dostávat léky na ředění
krve. Ty sice sníží riziko až o 65 procent,
nehodí se však pro každého, neboť se
špatně snášejí s jinými léky a nemohou je
dostat ani pacienti s krvácivými kom-
plikacemi nebo s vředovou chorobou,“
doplnil ředitel Lukeš.
Nemocnice Podlesí je součástí národní
sítě kardiovaskulárních center, kterou
v roce 2009 vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Statut Komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice nedávno
úspěšně obhájila a nadále se tak řadí mezi
11 nejlepších pracovišť, která zajišťují
komplexní péči o zvlášť nákladné a složité
případy v kardiochirurgii, intervenční
kardiologii nebo cévní chirurgii.
Nemocnice zakoupila dva
defibrilátory nejnovější generace
Okamžité a správné použití defibrilátoru může obnovit účinný oběh krve a tím předejít dalším vážným
zdravotním komplikacím.
D
va defibrilátory nejnovější generace
na obnovu správné činnosti srdce
zakoupila Nemocnice Podlesí.
Přístroje jsou schopné monitorovat srdeční
funkce a v případě potřeby elektrickým
výbojem obnovit správnou pravidelnou
činnost srdce. Přístroje tímto zachrání
řadu lidských životů.
Defibrilátor je nepostradatelný přístroj
k poskytnutí první pomoci při náhlé
akutní srdeční arytmii se ztrátou vědomí.
Chaoticky bijícímu srdci dokáže elektrickým výbojem vrátit správný rytmus.
Náhlá zástava oběhu v důsledku maligní
arytmie, tzv. fibrilace srdečních komor,
postihuje mnoho pacientů. Naděje na přežití a uzdravení je podmíněna rychlým
a účinným obnovením normálního srdečního rytmu defibrilací. Při ní přístroj dodá
do srdečního svalu elektrický výboj, který
obnoví správný srdeční rytmus.
První z moderní řady defibrilátorů
slouží na anesteziologicko-resuscitačním
oddělení jako náhrada za starší, již zastaralý přístroj. Druhý defibrilátor je umístěn
na operačních sálech chirurgických oborů,
kde byl na jednodenní chirurgii dosud
pouze jeden obdobný přístroj. Nyní se tak
zvýšila dostupnost této vysoce specializované péče.
„Oba defibrilátory mají velmi kvalitní
MUDr. Jitka Matlochová
parametry. Předností je rychlá doba nabití
a tím rychlé použití. Jsou bifazické a synchronizované, tedy mají mnohem vyšší
účinek defibrilace a tudíž i pravděpodobnost úspěchu je vyšší. Navíc oba přístroje
mají možnost zevní elektrické stimulace,
která se používá při těžkých poruchách
srdečního rytmu z nedostatečné vlastní
elektrické aktivity srdce, což opět vede
ke kvalitnější resuscitaci oběhu u kardiálně
rizikových pacientů. A těch je v kardiocentru opravdu hodně,“ říká primářka
anesteziologicko-resuscitačního oddělení
nemocnice MUDr. Jitka Matlochová s tím,
že použití defibrilátorů je v nemocnici se
zaměřením na kardiovaskulární systém
přirozeně častější. „Oba přístroje lze také
použít jako kvalitní monitor kardiovaskulárních funkcí včetně možnosti zajištění
monitorování při transportu rizikových
pacientů v rámci nemocnice,“ doplnila
primářka.
Nové defibrilátory mohou obsluhovat
lékaři nebo zdravotní sestry. K výhodám
obou přístrojů patří i přehledný barevný
displej, na kterém se zobrazují zvolené
životní funkce pacienta. Speciální systém
nastavitelných alarmů okamžitě upozorní na jakékoliv změny sledovaných
funkcí. Proti starším typům defibrilátorů
mají nové modely jednodušší a rychlejší
obsluhu. „V případě zástavy oběhu jde
o čas. Na nedostatečné okysličení jsou
zvlášť citlivé mozkové buňky, přičemž
hrozí jejich rychlé odumření. Okamžité
a správné použití defibrilátoru může obnovit účinný oběh krve a tím předejít dalším
vážným zdravotním komplikacím,“ dodala
MUDr. Matlochová.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv nemocnice
29
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Život s lupénkou je složitý
Lupénka neboli psoriáza je chronická zánětlivá kožní choroba, při které se na kůži objevují červená ložiska
s odlupujícími se šupinkami kůže.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
MUDr. Marcela Rozkošová
Nemocnice
T
30
řiadvacetiletý muž z Prostějovska se
připravoval na závěrečné zkoušky
na vysoké škole. V tomto období byl
vystaven stresu, skoro nespal. Na holeních
objevil červené flíčky, které se brzy objevily
i na stehnech a ve vlasech. Zpočátku tomu
nevěnoval pozornost, i když skvrnky někdy
svědily. Když flíčky neustupovaly a naopak
se rozšiřovaly po celém těle, šel k obvodnímu lékaři, který mladíka ihned poslal
na kožní oddělení. Po vyšetření od lékaře
slyšel diagnózu: trpíte lupénkou, což je nepříjemné autoimunitní onemocnění kůže.
Lupénkou v Česku trpí asi tři sta tisíc
lidí a zhruba dvě procenta evropské populace. Postihuje obě pohlaví a statisticky
se vyskytuje ve stejném procentu u žen
i mužů, ovšem u mužů mívá těžší průběh.
Může vzniknout v jakémkoliv věku, nejčastěji v dospělosti asi u 60 až 75 procent
pacientů. Okolo deseti procent vzniká
v dětství, tady častěji u děvčat.
„Lupénka neboli psoriáza je chronická zánětlivá kožní choroba, při které se
na kůži objevují červená ložiska s odlupujícími se šupinkami kůže,“ říká primářka
kožního oddělení Nemocnice Prostějov
MUDr. Marcela Rozkošová s tím, že lupénka, která není nakažlivá, je velmi nepříjemné kožní onemocnění. Červené skvrny
pokryté odlučitelnými bělavými šupinami
postihují nejčastěji lokty, kolena, vlasovou
část hlavy, dlaně, chodidla a oblast beder.
„Ale mohou se vyskytnout kdekoli na těle
včetně nehtů, obličeje, uší, genitálu, dlaní
a chodidel, dokonce i uvnitř úst. Lupénka
sice nebolí, ale kromě estetického hlediska
někdy znepříjemňuje nemocnému život
také svěděním. Sice nezabíjí, ale ničí život!“
doplnila lékařka.
Spouštěcím faktorem může být prakticky cokoli – infekce, léky, trauma nebo
stres. Navíc není zatím přesně objasněna
příčina vzniku lupénky. Předpokládá se,
že jde o kombinaci poruchy imunitního
systému, dědičnosti a vnějších faktorů.
Dědičnost je zjistitelná asi u třiceti procent
nemocných, častěji se choroba dědí po otci.
Nedědí se však choroba jako taková, ale
pouze náchylnost k ní. Spolu s dědičností
musí působit provokující faktory, které
chorobu vyvolají, například poranění,
užívání některých léků, hormonální změny
a již zmíněné infekce, stres a další.
ČASTO MAJÍ I DEPRESE
Nejhorší je u lidí s lupénkou stav psychický, protože k lupence patří například zvýšená citlivost kůže, bolest, krvácení, pocit
stigmatizace, frustrace a bezmocnosti.
Nemocní mají problémy v práci, v partnerských vztazích či v rodině. S tímto stavem
se řada lidí nedokáže vyrovnat. U pacientů s těžkou formou lupénky lékaři často
diagnostikují depresi, úzkostné poruchy
a dokonce i sebevražedné tendence.
Mladý dvaatřicetiletý aktivní sportovec a podnikatel z Olomoucka s lupénkou se například dlouhé roky bál chodit
i mezi kamarády, do školy nebo k vodě.
Jeho stav se nelepšil ani po nejrůznějších
mastičkách, koupelích, bylinkách. Díky
psychické zátěži související s rozvodem
manželství se jeho stav zhoršil a lupénka
se rozšířila téměř po celém těle. „Muži
jsme nabídli ambulantní domácí léčbu,
kdy se pacient pod vedením lékaře léčil
sám v domácím prostředí. Pravidelně
docházel na ambulantní kontroly. Vzhledem k tomu, že pacient nemohl provádět
léčbu při práci dostatečně a pravidelně,
léčil se 14 dní i v pracovní neschopnosti,“ sdělila MUDr. Marcela Rozkošová
s tím, že u pacienta se podařilo uplatnit
princip komplexnosti v léčbě a skloubit
přístup medicínský i psychologický spolu
s důrazem na prevenci. Pacient začal užívat
kortikoidy, dále analoga vitaminu D3
a podstoupil i světloléčbu. „Během jednoho
měsíce se podařilo chorobu dostat zcela
pod kontrolu, postupně dosáhnout remisi
(polevení) a zlepšit tak kvalitu jeho života.
U pacienta se vzplanutí choroby dosud
znovu neopakovalo,“ dodala.
DÁ SE VYLÉČIT?
Psoriáza je choroba léčitelná, tedy pomocí
léků lze již vzniklou lupénku léčit. Protože
však není dosud vyléčitelná, tedy nelze
zabránit výsevu nových ložisek, je hlavním
cílem léčby dostat chorobu pod kontrolu.
Což v praxi znamená dosáhnout zhojení stávajících projevů, případně jejich
stabilizace. Léčba by měla být doslova ušitá
na míru každému pacientovi. Nejprve
je třeba zajít k všeobecnému a kožnímu
lékaři, kteří vyšetří celkový stav kožního
nálezu. Od toho se odvíjí také další léčba,
ať už lokálně mastmi, světloléčbou, nebo
prášky. A nebo jejich kombinací.
„Účinky mají například minerály pro
vnitřní užití jako hořčík, vápník, zinek.
Z vitaminů jsou prospěšné nikotinamid,
B1, B2, B5, B6 a kyselina listová. Z potravinových doplňků to jsou rybí tuk, respektive 3 nebo 6 omega mastné kyseliny. Dále
pak fosfolipidy, například lecitin nebo
preparáty obsahující ostropestřec mariánský,“ radí MUDr. Rozkošová s tím, že
sám pacient by měl udržovat kůži dobře
hydratovanou a vláčnou. Neškrábat ji a nesnažit se šupiny násilně odstraňovat, tím
se psoriáza často aktivuje. Kromě alkoholu
a kouření neexistují jednoznačné důkazy
o škodlivosti určitých potravin vzhledem
k psoriáze. Většina doporučení se kryje
se zásadami zdravé racionální výživy,
eventuálně pokud chcete zkusit přísnější
doporučení, tak jako u jaterní diety.
Lidé nemocní lupénkou by také měli
věnovat větší pozornost svému životnímu
stylu, chodit častěji na preventivní lékařské
prohlídky, udržovat si přiměřenou hmotnost a dbát na pohybový režim a zdravý
jídelníček. Nemoc je častější u lidí, kteří
žijí v chladném klimatu, zatímco teplé
klima a slunce projevy lupénky spíše
potlačuje. „Většina nemocných zaznamená
vývoj k lepšímu například na dovolených
u moře. Pro postižené lupénkou jsou dobré
pobyty v lázních, ve kterých se aplikují
léčebné koupele se solemi z Mrtvého moře,
s výtažky z ovsa, otrubami či univerzální
olejové koupele. Neméně důležitý je pro
léčení lupénky vyrovnaný psychický stav,“
doporučuje lékařka.
V současné době ovšem není lék, který
by lupénku zcela vyléčil. V posledních
letech se ale možnosti rozšířily o biologickou léčbu ve specializovaných centrech,
která pro mnohé lidi výrazně zlepší kvalitu
jejich života. Biologická léčba je v České
republice schválena od roku 2005 a je
v léčbě lupénky výrazným pokrokem,
problémem této léčby je ovšem její finanční
náročnost, protože přijde ročně zhruba na půl miliónu korun. Navíc ji musí
doporučit ošetřující lékař, a to v případě,
že splňujete určité předpoklady: nepomáhá
stávající léčba, remise bývá kratší než jeden
měsíc, je výrazně snížená kvalita vašeho
života. Biologickou léčbou je dnes v České
republice léčeno asi 800 pacientů. „Je
účinná, bezpečná a pro pacienty pohodlná,
takže ji dobře snášejí. Je vhodná pro tu část
pacientů, jimž tradiční léčba nepomohla.
Mnoha lidem totiž zabrala okamžitě,“
uzavírá primářka.
Prostějovská nemocnice uvedla
do provozu špičkový digitální mamograf
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen. Ročně jich touto chorobou
na světě onemocní více než půl milionu, v Česku pak podle nejnovějších statistik kolem sedmi tisíc.
N
ový digitální mamograf za téměř 6
miliónů korun uvedla do provozu
Nemocnice Prostějov. Přístroj LORAD Selenia, který patří na světovém i českém trhu mezi špičky, splňuje nejnáročnější požadavky mamografického vyšetření
a ve srovnání s dosavadním přístrojem je
kvalitativně na daleko vyšší úrovni.
„Nový přístroj funguje na principu přímé digitalizace. Znamená to, že rentgenové
záření je na detektoru přímo konvertováno na elektrický signál a digitální obraz
vzniká již za několik sekund po expozici.
Záznam je vysoce kvalitní, s vysokým
rozlišením, lze jej následně upravit,“
říká vedoucí lékařka prostějovského
screeningového mamografického centra
MUDr. Lucie Krpcová s tím, že digitální
mamografie je pro diagnostiku prsních
lesí velkým přínosem, protože dokáže lépe
zobrazit drobné struktury v prsu.
Podstatnou výhodou je i snadná archivace do elektronického nemocničního
systému, ukládání dat na CD-R či DVD
nosiče a snadná komunikace mezi mamocentry. Speciální technologie kompresních
lopatek, které se během stlačení přizpůsobí
přirozenému tvaru prsů, přináší klientkám
větší komfort během vyšetření. Tím, že odpadá manipulace s filmovým materiálem,
se doba vyšetření celkově zkrátí a prostějovské mamocentrum bude moci vyšetřit
až dvojnásobné množství pacientek.
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným
nádorem diagnostikovaným u žen. Ročně
jich touto chorobou na světě onemocní
více než půl milionu, v Česku pak podle
nejnovějších statistik kolem sedmi tisíc.
„Díky cílenému vyhledávání rakoviny prsu
v bezpříznakové populaci žen se počet
onemocnění neustále zvyšuje. Léčba je však
v dnešní době velmi úspěšná, takže zatímco
v devadesátých letech minulého století
tomuto onemocnění podlehla každá druhá
žena, dnes je úmrtnost na rakovinu prsu asi
30 procent,“ vysvětluje MUDr. Krpcová.
Největší naději na uzdravení mají především pacientky, u kterých je včas stanovena
diagnóza a následně zahájena léčba. Včasné odhalení nemoci je možné právě díky
mamografickému screeningovému vyšetření. To mohou podstoupit zdarma jednou
za dva roky v rámci prevence všechny ženy
starší 45 let. Jako samoplátkyně mohou
podstoupit mamografické vyšetření ženy
od 40 let. „Přestože mamografické vyšetření zachránilo tisíce životů, stále je zde
spousta žen, které mají strach a na mamografii nejdou. Na druhé straně zaznamenáváme velký zájem o preventivní vyšetření
ze strany mladých žen,“ podotýká vedoucí
lékařka s tím, že počet nových onemocnění
stoupá od 40. roku věku. „Zachytíme-li
rakovinu prsu ještě před objevením klinických příznaků, šance na úplné uzdravení je
veliká,“ doplnila.
Prostějovská nemocnice se zařadila
do sítě mamografických center už v roce
2008. Loni bylo na pracovišti vyšetřeno
zhruba 5 200 žen z Prostějova a okolí.
Celkem 4 000 žen bylo vyšetřeno v rámci
preventivního screenningového programu,
zbylé ženy pak byly vyšetřeny na doporučení jejich lékařů. „U 64 žen jsme diagnostikovali zhoubný nádor prsu. Sedmdesát
pět procent z diagnostikovaných nádorů
jsme zachytili v počátečním stádiu," dodává
MUDr. Krpcová.
Ženy se mohou k vyšetření v centru
nemocnice objednat osobně, telefonicky
na čísle 582 315 302 nebo přes internet
– na webových stránkách nemocnice je
odkaz na elektronický formulář na adrese:
www.nempv.cz
Mamograf je přístroj využívající takzvané měkké
rentgenové záření a dokáže přesně zobrazit strukturu
tkáně. Lze tak lokalizovat podezřelé místo pro odebrání vzorku k mikroskopickému vyšetření. Mamografické
vyšetření je často nepříjemné, ale málokdy bolestivé.
Nemusíte se obávat ani rizika ozáření. To je vzhledem
k diagnostickým výhodám mamografie zanedbatelné.
Vyšetření se ale obvykle neprovádí v těhotenství
a v době, kdy žena kojí.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
31
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Přerovský lékař Pavel Přikryl
školil ortopedy v Bukurešti
Přikryl: Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že funkci instrumentářky ve východní Evropě vůbec
neznají a lékaři si asistují při operacích sami.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv MUDr. Pavla Přikryla
MUDr. Pavel Přikryl při operaci v Bukurešti
Z
Nemocnice
ástupce primáře ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice
Přerov MUDr. Pavel Přikryl školil
ortopedy Vojenské nemocnice v Bukurešti.
Na základě pozvání přednosty Ortopedie
bukureštské nemocnice Bogdana Codereanea předvedl u nich na operačním sále
během „dvou perných dnů“ pět složitých
rekonstrukčních artroskopických operací
ramene.
32
Vojenská nemocnice v Bukurešti
„V rámci Rumunska jde o prestižní
nemocnici pro vysoké vládní a armádní
činitele,“ říká MUDr. Pavel Přikryl, který
na téma artroskopie ramene napsal řadu
článků v odborných časopisech, přednesl
obsáhlou řadu přednášek, odoperoval v několika nemocnicích ukázkové operace pro
odborné publikum a své zkušenosti také
shrnul v knize Artroskopie ramene.
Do Bukurešti odjela společně se zástupcem primáře Přikrylem také instrumentářka Petra Zaoralová z přerovské nemocnice.
„My jsme pak mohli předvést sehranost
a profesionalitu při těchto operacích. Jaké
bylo ale naše překvapení, když jsme zjistili,
že funkci instrumentářky ve východní
Evropě vůbec neznají a lékaři si asistují
při operacích sami,“ uvedl MUDr. Přikryl,
který kromě operací místním lékařům
připravil odbornou přednášku, po které
následovala dlouhá diskuze.
Oba zástupci přerovské nemocnice
si před odjezdem do Rumunska museli
zajistit potřebné zdravotnické vybavení,
protože místní způsob všemocné desinfekce nástrojů Cidexem vracel české
zdravotníky v historii zdravotnictví o řadu
let zpět. „Všeobecně je rozvoj rumunské
ortopedické péče značně přibrzděn úhradou jakéhokoliv ortopedického implantátu
„Svatý obrázek” byl na každém pokoji i operačním sále
pacientem samotným. V posledních letech
tam probíhá boom plastik zkřížených
vazů, který jsme u nás zaznamenali před
zhruba 15 lety. Nelze však říci, že by šlo
o jakkoliv zaostalou nemocnici. Byli
vybaveni výborně technicky a lékaři velmi
dobře znali trendy i novinky v moderní
světové ortopedické operativě,“ vysvětluje
zástupce primáře.
V bukureštské nemocnici strávili dva
dny, když nejdříve vyšetřili na operaci
připravované pacienty, nachystali nástroje
a přístroje. „Další den jsme předvedli pět
artroskopií s rekonstrukcemi labra a rotátorové manžety. U operací bylo publikum
deseti lékařů Vojenské nemocnice. Zvláštností byla přítomnost „svatého obrázku“
na kterémkoliv pokoji včetně operačního
sálu, ale také postupy lékaře anesteziologa. Ten pouze provedl uspání pacienta,
doběhnutí anestézie a probuzení již bylo
v režii zdravotnického asistenta. I vzhledem k množství pracovního programu
a komunikace v angličtině to byly opravdu
těžké dva dny,“ sdělil MUDr. Přikryl.
Před cestou se naši zdravotníci obávali
úrovně života v Rumunsku. Očekávali
zaprášené ulice, toulavé psy a zatím se
v Bukurešti setkali se stylově a moderně
oblékanými lidmi, ulicemi s řadou kašen
a zeleně. Totalitu Chaucheskova režimu
jim připomnělo jen několik dokončených,
ale i nedostavěných paláců. Ohromujícím
dojmem na české zdravotníky působila
diktátorova desetipatrová rezidence, nyní
sídlo parlamentu Rumunska a údajně druhá
největší stavba na světě, a to po Pentagonu.
„Z Bukurešti jsme odjížděli s pocitem
dobře vykonané práce a pěkného předvedení artroskopických rekonstrukcí v rámci
specifických podmínek rumunských
operačních sálů. Na závěr jsme pozvali
hostitele k nám do Přerova na plánovaný
jedenáctý Den pro artroskopii ramene, kdy
zveme lékaře na náš operační sál k předvedení a diskuzi nad konkrétními okolnostmi operace. Každopádně to byl nevšední
a intenzívní zážitek na poli odborném
i společenském,“ uzavřel MUDr. Přikryl.
MUDr. Pavel Přikryl s pacientem
Krásné nohy do jarních sukní –
žádný problém
V přerovské nemocnici vyhlazují drobné metličkové žilky z nohou novou šetrnou metodou.
T
řicetiletá pacientka měla problémy
s drobnými žilkami, tzv. metličkami,
na lýtkách a stehnech odjakživa. Nejdříve byly žilky téměř neviditelné, s věkem
však začaly přibývat. „Rodiče trpí křečovými žilami, a tak je onemocnění v mém
případě ovlivněno také geneticky. Ačkoliv
pravidelně sportuji, nemohla jsem se kvůli
sedavému zaměstnání žilek na dolních
končetinách zbavit. Zkoušela jsem nejrůznější masti, nosit stahovací punčochy, sprchovat si nohy studenou a vlažnou vodou.
Opravdový efekt přineslo až podstoupení
zákroku – pěnové sklerotizace,“ svěřila se
se svým příběhem pacientka chirurgického
oddělení Nemocnice Přerov, která se nyní
může chlubit krásnýma nohama.
Pohodlný kosmetický zákrok
Pěnovou sklerotizaci začalo chirurgické
oddělení nabízet v těchto týdnech nově.
Zákrok je určen k léčbě metličkových žilek,
které jsou umístěny v povrchní vrstvě
kůže. „Tyto shluky křečových žil, vznikající na podkladě hormonálního působení,
nebolí a nejsou nijak zdraví ohrožující,
avšak nevypadají hezky, a tak se jich především ženy touží co nejpohodlněji zbavit,“
vysvětluje primář chirurgického oddělení
Nemocnice Přerov MUDr. Stanislav Kalabus s tím, že tento typ křečových žil svou
velikostí znemožňuje chirurgickou léčbu.
Každé sklerotizaci, i té pěnové, musí
předcházet podrobné angiologické vyšetření počínající kompletní anamnézou. Cílem
tohoto vyšetření je potvrdit diagnózu
a vhodnost metody pro konkrétního
pacienta. Vyšetření je prováděno v rámci provozu cévní ambulance přerovské
nemocnice a není třeba se na něj speciálně
objednávat. Následně si pacient již domluví
konkrétní termín zákroku. „Při pěnové
sklerotizaci jsou do cévy vpravovány pěnové sklerotizující látky, které jsou míchány
buď se vzduchem, nebo s oxidem uhličitým
a jsou aplikovány do cév pomocí speciálních mechanických pump. Tyto látky způsobí slepení vnitřních stěn žilky, které vede
k jejímu uzavření a postupnému vstřebání.
Na místa vpichu přikládáme kompresivní
tampony. Pacienti následně ještě krátce
nosí kompresivní punčochy,“ popisuje
MUDr. Stanislav Kalabus průběh zákroku,
který není hrazen z veřejného zdravotního
pojištění. Výkon je prováděn ambulantně,
pacient tedy ihned odchází domů, zákrok
nijak neomezuje jeho mobilitu. „Další výhodou je příznivá cena. V našem zařízení
stojí zákrok 1.100 korun,“ doplňuje primář.
Metličkové žilky mají nejčastěji podobu
nafialovělých provazců a uzlů, které vystupují na povrch, a trápí téměř polovinu naší
populace. „Metličky“ se mohou objevit
v jakémkoliv věku, avšak jejich výskyt
je častější u žen než u mužů. „Ačkoliv
považujeme metličkové žilky za převážně
kosmetický problém, začínají-li působit
bolest či jiné nepříjemnosti, lidé by neměli
váhat vyhledat svého lékaře. Jejich výskyt
totiž může také znamenat některé závažnější žilní onemocnění,“ varuje primář
MUDr. Stanislav Kalabus na závěr.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Fotobanka
33
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Předporodní kurzy jsou stále oblíbenější
Vědomosti, které si rodiče během předporodních kurzů osvojí, vedou k odstranění negativních emocí
spojených s porodem, snižují strach z bolesti a minimalizují obavy o dítě.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Jana Šturmová
Nemocnice
J
34
isté obavy z porodu mají téměř
všechny těhotné ženy. Zřejmě největší
pak ženy, které ještě nerodily, a také
určité obavy mají z neznámého prostředí a z neznalosti průběhu porodu. Tyto
obavy pocítila také devětadvacetiletá Lucie
z Olomoucka, která loni čekala své první
dítě, a tak se začala o vše kolem porodu
zajímat. Začala číst příslušnou literaturu
a navštívila šternberskou porodnici, kde se
rozhodla rodit. Zde podrobně zjistila, že se
na porod a vše kolem narození a prvních
týdnů miminka lze důkladně připravit.
„Během předporodního kurzu jsem se
například dozvěděla o správném životním
stylu během těhotenství, jak spolupracovat
v průběhu porodu, nebo jak pečovat o novorozence. Během kurzu jsme měli přednášku lékaře, na videu jsme viděli porod,
různá cvičení a také jsem absolvovala plavání těhotných žen. Takže jsem z porodu
nakonec neměla obavu jako dříve,“ sdělila
dnes šťastná maminka holčičky Evičky.
Celá předporodní příprava má rodičům
zajistit maximum informací, rozebrat
mýty a pověry, naučit je nebát se projevit
svá přání a potřeby, vybídnout k odvaze
a naučit je naslouchat svému tělu. „Cílem
těchto kurzů je seznámit budoucí rodiče s průběhem těhotenství, připravit je
na porod a přiblížit jim pobyt v porodnici
od příjmu až po propuštění. Podstatné
je nabýt reálného postoje k porodu, mít
informace o tom, co ženu čeká, a jak ona
sama může přispět k fyziologickému průběhu porodu. Výhodou kurzů je, že rodiče,
kteří se rozhodnou své dítě porodit v naší
porodnici, získají informace šité na míru
právě našemu pracovišti,“ říká Bc. Jana
Šturmová, porodní asistentka, která
většinou skupinové akce ve šternberské
nemocnici vede.
Vědomosti, které si rodiče během předporodních kurzů osvojí, vedou k odstranění negativních emocí spojených s porodem,
snižují strach z bolesti a minimalizují
obavy o dítě. Dalším pozitivem kurzů je, že
se rodiče seznámí se zdravotnickým personálem a získají k němu větší důvěru. Rodiče navštíví oddělení šestinedělí i porodní
sál, kde se mohou seznámit s prostředím.
„Nejen že jsou tyto kurzy přínosem pro
nastávající maminky, ale mají podstatný
význam i pro nás. Matky absolvující kurz
předporodní přípravy se lépe na porodním
sále adaptují a spolupracují, sníží se stresová zátěž, což společně s fyzickou přípravou
příznivě ovlivňuje průběh porodu a jeho
délku. Jsou připraveny na veškeré situace,
které u porodu mohou nastat, a tím se nám
zlepší efektivní komunikace v krizových
situacích,“ uvádí porodní asistentka.
TĚHOTENSTVÍ
Těhotenství přitom vzbuzuje tolik otázek, nadějí, obav a dalších emocí. Právě
předporodní kurzy mohou objasnit řadu
věcí, protože vstup do rodičovství není
pro ženu vůbec snadný. Musí se poprat
se změnami tělesnými, ale i duševními.
Například se změnami nálad, proměnami
svého těla. Ale nejen žena se musí vyrovnat
s nastávajícími změnami. Přínosná je také
přítomnost partnera na těchto předporodních kurzech, kdy se dozví, jak má ženě
pomáhat, pokud chce být u porodu. Žena
i muž se sehrají a na porodním sále jsou
aktivnější a samostatnější. „Ale již pouhá
přítomnost partnera v těchto kurzech je
pro některé těhotné ženy nezanedbatelnou
psychickou podporou,“ uvedla porodní
asistentka.
Čím více se blíží porod, tím větší obavy
z něho nastávající maminka má. Jaký bude,
zvládne ho, budou kontrakce snesitelné?
Předporodní kurz účastníkům ale přímo
„neřekne“, jaký porod bude zrovna ten váš,
ale pomůže v jiných otázkách. Třeba naučí,
jak si při porodu „pomáhat“, aby probíhal
hladce a zároveň si žena ulevovala od bolesti. „Ke konci předporodní přípravy byste
už měla mít jasno, o čem porod je a co vás
zhruba čeká. Ze zkušenosti můžeme říci,
že ženy, které přijdou k porodu a prošly
kurzem, jsou na porodním sále klidnější,“
vysvětluje Bc. Jana Šturmová.
Podle porodní asistentky je velmi důležité odpovědět budoucím rodičům na otázky, které je nejvíce zajímají. Podstatné pro
ně je, kdy mají vyrazit do porodnice a co
si vzít s sebou. Také se zajímají o využití
pomůcek během porodu, jako jsou gymnastické míče, polštáře, porodní stoličky
či žíněnky. „Častou otázkou rodiček je, co
jim naše porodnice může nabídnout a proč
by se měly rozhodnout své dítě porodit
právě u nás. Jakmile odbouráme prvotní
strach z porodu, maminky začnou své
dotazy směřovat k novorozenci a k jeho
prvním okamžikům na světě. Na posledním místě bývají organizační záležitosti
zaměřené na chod oddělení šestinedělí,
systém rooming in a oddělení novorozenců,“ doplnila porodní asistentka.
SAMOTNÉ KURZY
Ve šternberské nemocnici budoucí rodiče
mohou absolvovat kurzy dlouhodobé
a krátkodobé. Rodiče si mohou vybrat
blok osmi lekcí, kde se probírá těhotenství,
porod a šestinedělí, aktuální problémy
a stesky těhotných žen, prakticky se ukazuje manipulace s dítětem za použití panenek
a v poslední části každé lekce se cvičí.
Cviky jsou zaměřeny na protažení, relaxaci
a správné dýchání. Součástí tohoto kurzu
je i závěrečná lekce o porodu, kde je velmi
vítán i partner právě kvůli jeho připravenosti na blížící se událost.
Další možností, kterou maminky mají,
je kurz o délce dvou lekcí. Probírají se zde
otázky týkající se porodu, období těsně
před porodem a bezprostředně po něm.
Druhá lekce je zaměřena na kojení, manipulaci s novorozencem a období šestinedělí. „I kratší kurz je kvalitní přípravou pro
ženy k porodu a kojení. Rozdíl je v tom, že
zde není prostor k cvičení, není možnost
probírat těhotenství a následnou dlouhodobou péči o dítě, ale informace jsou zaměřeny na pobyt v porodnici od přijetí až
do propuštění,“ uvádí Bc. Jana Šturmová.
V rámci kurzů předporodní přípravy
mají maminky možnost navštěvovat i plavání pro těhotné ženy, které probíhá v rehabilitačním bazéně nemocnice. Nejedná
se o plavání v pravém slova smyslu, nýbrž
jde o pohybovou aktivitu, která nezpůsobuje prudké nárazy, otřesy a nadměrné
namáhání šlach a svalů. Cvičením ve vodě
se posiluje nejvíce svalových skupin
najednou, přičemž voda respektuje stav
těhotné ženy a nevysiluje ji. Cviky se vždy
přizpůsobují období gravidity.
Ve šternberské nemocnici se konají předporodní kurzy od dubna 2011 a každý měsíc
je absolvuje přes deset budoucích maminek.
Poptávka po kurzech je poměrně vysoká.
„Začínají se nám hlásit maminky, které
se o kurzech dozvěděly od svých kamarádek, které mají kurz za sebou a v mnoha
případech již porodily. Ohlasy na kurzy jsou
pozitivní, přičemž máme i zpětnou vazbu,
kdy nám maminky píší děkovné emaily
a posílají fotografie spokojených miminek,
což je pro nás velkým uspokojením,” uzavírá porodní asistentka.
Rehabilitační oddělení začalo nabízet
manuální lymfomasáže
Lymfomasáž je zvláštní druh hmatové techniky, která pomáhá aktivovat mízní systém, a tak podporuje tok
lymfy. Tím dochází k odstraňování škodlivin – toxických látek.
R
ehabilitační oddělení Nemocnice
Šternberk počátkem letošního roku
začalo nabízet manuální lymfomasáže. Metoda je vhodná především při potížích při otékání kotníků a nohou z oslabení imunitního systému, při bolestech
hlavy, páteře, svalů a těla, má významné
kosmetické pozitivní účinky, když zlepšuje
stav pokožky, a je také velmi účinným
prostředkem při boji s celulitidou.
Lymfomasáž je zvláštní druh hmatové
techniky, která pomáhá aktivovat mízní
systém, a tak podporuje tok lymfy. Tím dochází k odstraňování škodlivin – toxických
látek. Lymfomasáž tak současně napomáhá
regeneraci organismu. „Cílem masáže je
podpora odtoku lymfy z postižených tkání
užitím hmatů velkoplošných, maloplošných, kruhovitých i spirálovitých o pomalé
frekvenci s jemným tlakem (hlazení). Při
lymfomasáži se vždy postupuje z oblasti
centrální směrem k periferii a to po předchozím vyprázdnění regionálních uzlin,“
říká Bc. Zuzana Homolová, vedoucí fyzioterapeut rehabilitačního oddělení.
Metoda přitom využívá anatomických
a fyziologických poznatků o průběhu cév,
umístění uzlin, spojkách a rychlosti nasávání tekutin lymfatickou cévou, stimuluje
činnost mízovodů, obnovuje průchodnost
lymfy v kritických místech, zrychluje odvádění škodlivin z organismu. Lymfatické
cévy tvoří významnou součást imunitního
systému. Odpovídají za sběr a odplavování
odpadních toxických látek z tělesných tkání.
„Nadměrné zatížení lymfatického
systému toxiny, stresem, nevhodnými
polohami při práci, nedostatkem pohybu
se projevuje únavou, sníženou schopností
organismu čelit zátěži, infekcím, otékáním
nohou, otoky v obličeji, celkovým oslabením imunitního systému i psychickým
podrážděním,“ upozorňuje Bc. Zuzana
Homolová s tím, že v současné době je
lymfomasáž velmi oblíbenou a žádanou terapií. „Manuální klasická lymfomasáž trvá
35 až 50 minut, musí být příjemná a nesmí
rozhodně bolet,“ dodává.
Novou masážní metodu zatím nehradí zdravotní pojišťovny. Objednávky je
možné provádět přímo na rehabilitačním
oddělení na čísle 585 087 333.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Petr Homola
35
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Když bolesti neustávají, může
pomoci moderní PRT metoda
Až 80procentního efektu při léčbě bolesti dosahují lékaři radiodiagnostického oddělení Nemocnice Valašské
Meziříčí díky periradikulární terapii (zkráceně PRT).
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
Nemocnice
Š
36
edesátiletá zdravotní sestřička, pacientka valašskomeziříčské nemocnice,
trpěla velkými problémy s páteří.
Od lékařů si vyslechla nepříjemnou diagnózu: zúžení páteřního kanálu, ve kterém došlo k omezení nervových kořenů.
Pacientka docházela pravidelně na kontroly k neurologovi, který jí aplikoval
infuzi proti bolesti. Úleva trvala vždy jen
krátkodobě. „Od července loňského roku
jsme začali pacientce aplikovat obstřiky –
tzv. periradikulární terapii, která přinesla
okamžitý a především dlouhodobý efekt.
Pacientka je bez bolestí, je spokojená
a může se vrátit naplno zpět do běžného života,“ řekla ředitelka Nemocnice
Valašské Meziříčí MUDr. Petra Šupšáková, která výkony v rámci periradikulární
terapie také provádí již řadu let. Obrovskou
úlevu pocítil díky moderní metodě také
dvaasedmdesátiletý důchodce se stejnou
diagnózou, který měl však navíc také potíže s chůzí. Terapie utišujícími látkami proti
bolesti měla vždy jen přechodný efekt,
a tak se lékaři rozhodli nasadit PRT obstřiky, které pacient podstoupil celkem čtyři.
Efekt této metody stále trvá, pacientovi
nepřinesl pouze značnou úlevu, ale také
novou chuť do dalšího života.
Dvojnásobek počtu
Spokojených pacientů s podobnými příběhy mají v Nemocnici Valašské Meziříčí
stovky, a tak není žádným překvapením, že
od podzimu roku 2009, kdy zde lékaři začali
metodu aplikovat, došlo ke zdvojnásobení
počtu provedených výkonů. „Zatímco před
dvěma roky jsme provedli okolo 150 výkonů
ročně, nyní se blížíme ke čtyřem stovkám,“
prozradila MUDr. Petra Šupšáková a dodala, že metoda je vhodná u pacientů, kteří
trpí bolestmi páteře – ulevuje při vyhřezlých
ploténkách, po operacích ploténky, při zúžení páteřního kanálu, degenerativních změnách páteře i jiných potížích. Terapie, jejímž
cílem je odstranit kořenovou (radikulární)
bolest způsobenou drážděním daného
nervu, se provádí obstřikem kořene nervu
a je „mezistádiem“ mezi farmakologickou
léčbou a operací, kterou pacienti mnohdy
po zlepšení stavu nemusejí vůbec podstoupit. „Úleva přichází u 70 až 80 procent
pacientů, přetrvává měsíce, někdy i roky
a dojít může dokonce i k trvalému vymizení
bolesti. V případě potřeby je možné obstřik
po čase opakovat. Průkopníkem používání
této metody je neurochirurg MUDr. Mi-
roslav Vaverka, CSc., pod jehož vedením
jsem se v metodě vyškolila a získala bohatou
praxi,“ uvádí MUDr. Petra Šupšáková s tím,
že výkon se provádí ambulantně, je rychlý
a bezbolestný. Pacient si lehne na CT vyšetřovací stůl na břicho, několika CT skeny
se zaměří postižená oblast. Za aseptických
podmínek je pak zaveden hrot velmi tenké
jehly do blízkosti nervu, přičemž je poloha
jehly kontrolována CT přístrojem. Následně
je pacientovi aplikována léčebná směs. Jako
u každého výkonu, i v tomto případě je
vše individuální. Někdy pacient pro bolest
nemůže v klidu ležet a aplikace léčebné
„Před dvěma roky jsme provedli 150 výkonů, nyní se
blížíme ke čtyřem stovkám“
látky může trvat déle, většinou jsou však
výkony prováděny bez jakýchkoliv problémů. „Lidé se nemusí zákroku vůbec bát,
obstřik není vyloženě bolestivý. Pacienti
mívají spíše pocit, který připomíná tlak. Je
to chvilková záležitost a rozhodně se to dá
vydržet,“ doplnila MUDr. Šupšáková s tím,
že měsíčně na CT pracovišti Nemocnice
Valašské Meziříčí provedou lékaři 30 až 40
takovýchto zákroků.
Minimální rizikovost
Vzhledem k přesnému provedení zákroku a kontrolám polohy jehly je rizikovost
zákroku minimální. Pacienti však musí mít
k výkonu, který je prováděn ambulantně,
zajištěn doprovod a odvoz, neboť vedlejším
efektem může být dočasná necitlivost dolní
končetiny. Nejedná se však o nic dramatického a tento pocit do druhého dne zcela
vymizí. „Periradikulární terapie výrazně
zlepšuje životní komfort pacientů, její efekt
jim vrací psychickou i fyzickou kondici,“
řekla ředitelka nemocnice MUDr. Petra
Šupšáková a dodala: „Na základě mé zkušenosti s více než tisíci obstřiky mohu říci,
že tato práce je pro lékaře velmi radostná,
protože se mnohdy pacientův stav zlepšuje
doslova před očima během několika týdnů.“
K výkonu indikuje pacienty specializovaný lékař na základě svého odborného
posouzení a na základě výsledků předcházejícího zobrazovacího vyšetření – nejčastěji neurochirurg, neurolog, ortoped či
lékař ambulance bolesti. Kontraindikací
aplikace terapie PRT jsou vředová choroba
žaludku nebo dvanáctníku, těžká osteoporóza, krvácivé stavy, dekompenzovaný diabetes mellitus, infekce, stavy po ochranném očkování a některá další onemocnění.
V nemocnici otevřeli centrum nabízející
pomoc pacientům s nadváhou
Na světě trpí nadváhou 1,6 miliardy lidí starších patnácti let.
N
ové centrum redukce hmotnosti
a preventivní medicíny otevřela
Nemocnice Valašské Meziříčí.
Pracoviště působící v rámci Obezitologické
ambulance vyšlo vstříc zájemcům, přičemž
se bude věnovat a poskytovat služby nejen
pacientům s těžším stupněm obezity, ale
i širokému spektru občanů, kteří se potýkají s nadváhou či mírnou obezitou.
Počet Čechů, kteří mají problémy s kily
navíc, je stále vyšší. Každý třetí trpí nadváhou, každý pátý je už obézní. Odborníci
přitom o obezitě hovoří jako o epidemii
nového tisíciletí a varují, že nadbytečná
kila mohou odstartovat závažné zdravotní
problémy. Hmotnost lidí se zvyšuje především díky nerovnováze mezi přijímanou
energií a tělem vydávanou energií. Nevyužitá energie se v těle ukládá v tukových
buňkách a pokud tato nerovnováha přetrvává delší dobu, člověk začne tloustnout.
Nerovnováha v příjmu a výdeji energie
může být způsobena přejídáním, konzumováním přemíry tuků, nedostatkem
pohybu a určitou roli také hrají genetické
vlohy a rodinné návyky.
Lidé si přitom neuvědomují, že s ručičkou
na váze se zvyšuje i zdravotní zátěž pro
celý organizmus, a tím i náchylnost k řadě
onemocnění. S obezitou úzce souvisí řada
onemocnění, a to například cukrovka 2.
typu, vysoký krevní tlak, ateroskleróza
a s ní spojený výskyt infarktu myokardu
a cévní mozkové příhody, bolesti zad,
problémy s klouby, neplodnost či některé
typy nádorů. Kromě toho je obezita častou
příčinou depresivních stavů.
Nově otevřené centrum navazuje na činnost Obezitologické ambulance a rovněž
Bariatrické ambulance, kde nemocnice již
několik let pomáhá pacientům s vyšším
až extrémním stupněm obezity, včetně
operační léčby. Právě Nemocnice Valašské
Meziříčí je jedním ze tří českých holdingových center léčby extrémní až morbidní
obezity (body mass index nad 40) a také
nadregionálním centrem chirurgické léčby
obezity v rámci Zlínského kraje.
„Při první návštěvě v centru provedeme
každému zájemci preventivní vyšetření,
kde se zjistí stravovací návyky, pohybové
aktivity, diety, které jste už drželi, s čím se
dlouhodobě léčíte a jaké užíváte léky, nebo
jaké máte alergie. Hodnotí se také rodová
dispozice k závažným onemocněním,“
říká jedna z lékařek centra MUDr. Lucia
Holubová s tím, že po vyšetření lékaři
doporučí zájemcům ideální dietní režim
a bude jim také sestaven tréninkový plán
a doporučena ideální pohybová aktivita
jako například rychlá procházka, kolo,
rotoped, plavání a cvičení v bazénu.
Poté zájemci v centru absolvují krevní
odběry s podrobnými laboratorními testy.
Lékař také provede klinické vyšetření
včetně změření krevního tlaku a EKG, stav
kardiovaskulárního systému, metabolismus cukrů a tuků, funkci ledvin, jater,
hospodaření s vodou a ionty, krevní obraz,
přítomnost zánětu a funkci štítné žlázy.
„Na základě těchto výsledků lékař upraví
individuální plán pro redukci hmotnosti.
Ve výjimečných případech předepíše i léky
na podporu hubnutí,“ uvádí MUDr. Helena
Kosová, členka lékařského týmu centra.
Nemocnice pro nové centrum zakoupila
přístroj tělesný analyzátor, který přesně
vyhodnotí obsah jednotlivých složek tuku,
vody a svalové hmoty v těle, a to na jednotlivých končetinách i trupu. „Přesné měření
bude mít význam i při kontrolách ke sledování úspěšnosti hubnutí, rozboru a stanovení dalšího postupu. Naši lékaři specialisté jsou připraveni poradit a správně vést,
aby si lidé upravili svou hmotnost. Zájemci
o redukci váhy se nemusí obávat, protože
v našem centru se ze strany zdravotníků
setkají s chápavým a laskavým přístupem,“
dodává ředitelka nemocnice MUDr. Petra
Šupšáková.
Centrum zahájilo svou činnost v rámci
dlouhodobějšího projektu nemocnice kladoucí důraz na preventivní složku léčebné
péče, v jehož konečném důsledku chce zdravotnické zařízení zřídit Centrum zdravého
životního stylu jako komplexního centra
propojujícího preventivní a poradenskou
činnost v koordinaci se Sportovní ambulancí nemocnice. Nemocnice Valašské Meziříčí
chce rozvíjet tyto programy na podporu
veřejného zdraví, mimo jiné i v rámci mezinárodního projektu WHO „Nemocnice
podporující zdraví“ aneb Health Promoting
Hospitals se sídlem v Kodani, ke kterému se
v listopadu 2011 připojila jako jedna z osmi
nemocnic v České republice.
Centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny se nachází v 1. patře polikliniky a má otevřeno v pracovní dny od 7.00
do 15.30 hodin. Do centra se můžete objednat telefonicky na čísle 571 758 251 nebo
osobně. Do centra není třeba doporučení
od lékaře, ale je vhodné s sebou přinést
zprávy od ošetřujících lékařů.
Nadváha a obezita se stávají na celém
světě jedním z největších socioekonomických problémů a náklady jednotlivých
zemí spojené s jejich léčbou stále narůstají.
Na světě trpí nadváhou 1,6 miliardy lidí
starších patnácti let, z toho 400 miliónů
lidí obezitou. Prognózy říkají, že v roce
2015 by mohlo být na světě 2,3 miliardy
dospělých s nadváhou a více než 700 miliónů lidí trpících obezitou! S nadváhou se
potýká dokonce přinejmenším 20 miliónů
dětí starších pěti let.
BMI
< 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
40,0 a více
Kategorie
podváha
norma
nadváha
obezita 1. stupně
obezita 2. stupně (závažná)
obezita 3. stupně (těžká)
Zdravotní rizika
vysoká
minimální
nízká až lehce vyšší
zvýšená
vysoká
velmi vysoká
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv nemocnice
37
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Podhorská nemocnice obhájila akreditaci
garantující vysokou úroveň péče o pacienty
Přípravy na reakreditaci byly náročné. Obhajobou akreditace však naše úsilí o poskytování kvalitní
zdravotnické péče rozhodně nekončí, naopak nás zavazuje k dalšímu zlepšování.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
„V nemocnici se léčím
po pracovním úrazu. Byl jsem
mile překvapen vybavením
nemocnice i vstřícností
veškerého personálu“
Bc. Marcela Kadlecová
Nemocnice
P
38
odhorská nemocnice počátkem
letošního roku obhájila na další tři
roky prestižní akreditaci Spojené
akreditační komise České republiky.
Akreditace garantuje špičkovou úroveň péče o klienty, provádění léčebných
a ošetřovatelských postupů podle velmi
přísných norem vyžadovaných akreditační
komisí. Z celkového počtu 190 nemocnic
tak Podhorská nemocnice stále patří k více
než čtyřiceti zdravotnickým zařízením
zaručujícím pacientům bezpečí a kvalitu.
Akreditace byla nemocnici udělena poprvé v roce 2008. Vždy po třech
letech se ale provádí takzvaná reakreditace, kdy dané zařízení opět navštíví
auditorský tým a posoudí naplňování
kritérií, kontinuální zvyšování kvality
a bezpečí poskytované péče. „V našem
zdravotnickém zařízení byl proveden
audit zahrnující provoz jednotlivých
lůžkových oddělení i ambulancí
včetně vedení zdravotnické dokumentace a chodu celé nemocnice,“
říká manažerka kvality Podhorské nemocnice Bc. Marcela Kadlecová. Podmínky
a požadavky pro získání reakreditace jsou
přitom velmi přísné. „Potvrdilo se, že
naše nemocnice naplňuje požadovaných
74 národních akreditačních standardů,“
doplnila manažerka.
Akreditace je cestou k bezpečí pacientů
i zaměstnanců. Tento proces řízení kvality
je dlouhodobý a nekončící, probíhá v systematických krocích. Plánovaně probíhá
auditní činnost a kontroly zdravotnické
dokumentace, kontrolují se nastavené
procesy na všech stupních řízení.
Reakreditační šetření probíhalo v Podhorské nemocnici po dva dny, kdy akreditační komisaři v zastoupení lékaře, sestry
a zdravotního technika zkontrolovali zdravotnické i nezdravotnické provozy, které
se podílejí na poskytování
péče pacientům. Nemocnice musela
během návštěvy Spojené akreditační komise prokázat, že řízení kvality v tříletém
období mezi akreditačními šetřeními je
funkční a účelné, což doložila konkrétními
měřitelnými výsledky průběžně sledovaných parametrů kvality.
„Přípravy na reakreditaci byly náročné. Obhajobou akreditace však naše úsilí
o poskytování kvalitní zdravotnické péče
rozhodně nekončí, naopak nás zavazuje
k dalšímu zlepšování. Celá akreditační příprava je práce týmová, na které se podílejí
všichni zaměstnanci. Patří jim tak za jejich
úsilí a mimořádné pracovní nasazení
velké poděkování," uzavřela Bc. Marcela
Kadlecová.
Skutečnost, že si nemocnice zasluhuje
prestižní ocenění, potvrdil i pacient Libor
Benek. „V nemocnici se léčím po pracovním úrazu. Byl jsem mile překvapen
vybavením nemocnice i vstřícností veškerého personálu. Myslím si, že ocenění pro
Podhorskou nemocnici je na místě,“ dodal
pacient s úsměvem.
Skupina AGEL převzala obě současná
pracoviště Podhorské nemocnice v roce
2005, bruntálská nemocnice byla v konkursu a její stav byl katastrofální. Od té
doby společnost investovala do nákupu
nových přístrojů a modernizace nemocnice na 80 miliónů korun.
Nemocnice zakoupila moderní přístroj
Cílem přístroje je dosažení kvalitní koordinace všech svalových skupin, které zajišťují stabilitu stoje
a balanci. Následně se zlepšuje stabilita kloubů, funkční poruchy držení těla.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
N
ový rehabilitační přístroj zakoupila
Podhorská nemocnice. Neuroortopedický léčebný přístroj nové generace Posturomed na Oddělení chronické
bolesti a rehabilitace nemocnice v Rýmařově pomáhá při řadě zdravotních problémů,
zejména výrazně při léčbě poruch a bolestí
páteře či pohybového ústrojí. Je určen pro
všechny pacienty bez rozdílu věku.
„V dnešní době se setkáváme stále častěji s monotónním držením těla při práci jak
ve stoji, tak v sedě a s jednostrannou zátěží.
Následkem tohoto chronického přetěžování je svalová dysbalance (nerovnováha),
nestabilita kloubů a bolesti zad,“ říká primář Oddělení chronické bolesti a rehabilitace MUDr. Stanislav Horák.
Přístroj dokáže velkou měrou pomoci
zlepšit zdravotní stav zejména pacientům
s bolestmi páteře, s bolestmi a nestabilitou
kyčlí, kolen, kotníků, po úrazech a operacích kotníků, páteře, nebo po implantacích
kolenních a kyčelních náhrad. U dětí
a mladistvých pomáhá při léčení vadného
držení těla, skolioz, kulatých zad, odstávajících lopatek, či jako přídatná léčba při poruchách klenby nohy. Léčba pomocí tohoto
přístroje je rovněž výhodná u sportovců
k doléčení poranění a následném oslabení
svalů břišních, sedacích, při oslabeném
svalstvu dolních končetin a páteře, při poúrazových poruchách chůze, či k doléčení
po sejmutí sádrové fixace a ortéz.
Posturomed je léčebný přístroj, který se
skládá z labilní čtvercové nášlapné plochy
se dvěma brzdami a z rámu, kterého se
pacient může přidržet při ztrátě stability.
Jakmile pacient vstoupí na labilní plochu
Posturomedu, plocha se vychyluje tím
více, čím je pacientův postoj nestabilnější.
Labilita stojné plochy se reguluje brzdnými
systémy. „Cílem přístroje je dosažení kvalitní koordinace všech svalových skupin,
které zajišťují stabilitu stoje a balanci. Následně se zlepšuje stabilita kloubů, funkční
poruchy držení těla. Zlepšují se i stavy
po operacích kloubů a páteře, které jsou
provázeny funkční nestabilitou,“ uvádí
primář s tím, že přístroj pomáhá především zlepšovat celkové držení těla, účinně
aktivuje hluboký stabilizační systém,
vyrovnává svalovou dysbalanci, zlepšuje
celkově stabilitu a svalovou koordinaci.
Cvičení na přístroji trvá zhruba osm
minut a provádí se pod odborným vedením. „Tato terapie se hodí pro všechny
věkové skupiny od dětí až po seniory. Počet
cvičení na přístroji záleží na charakteru
onemocnění či poranění pacienta,“ sděluje
primář Horák s tím, že cvičení je možné
doplnit o instruktáž správného držení těla
a především však samostatným domácím
cvičením pacienta podle pokynů lékaře či
fyzioterapeuta.
Vyšetření i léčba s pomocí nového
přístroje jsou hrazeny pojišťovnami a není
k nim potřeba doporučení praktického ani
odborného lékaře. Objednat se je možno
na čísle 545 254 764 nebo přímo na nemocniční ambulanci léčby bolesti v Rýmařově.
INZERCE
XVII. Rožnovské gastroenterologické dny
pod záštitou České gastroenterologické společnosti
odborná konference věnovaná
problematice onemocnění zažívacího
traktu z pohledu lékařů i sester
25. 5. 2012, od 8:00
Hotel Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Šumperská nemocnice začala
odebírat pupečníkovou krev
První úspěšná transplantace pupečníkové krve byla provedena v roce 1988. Do dnešního dne bylo provedeno
ve světě více než 30 tisíc transplantací této krve.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marek Pavliš / Foto: Artishock
Nemocnice
Š
40
umperská nemocnice zařadila
do svých služeb novinku. Gynekologicko-porodnické oddělení splnilo
velice přísná legislativní kritéria a prostřednictvím rodinné banky Cord Blood
Center CZ získalo povolení k odběrům
pupečníkové krve od Státního ústavu pro
kontrolu léčiv. Porodnice pro budoucí
maminky nabízí možnost nechat si odebrat
pupečníkovou krev pro vlastní potřebu dítěte (autologní odběry krve), přičemž tato
krev může být později využita v případě
léčby závažných onemocnění dítěte a v určitých případech může pomoci i v léčbě
jeho sourozence.
Pupečníková krev je cenným zdrojem
kmenových buněk, které se později v průběhu života v podobném složení už v krvi
jedince nevyskytují. Kmenové buňky jsou
základní nespecializované buňky, které
mají schopnost se proměnit na různé typy
buněk lidského organismu, například
na krevní buňku, buňku srdečního svalu,
nervovou, kožní nebo buňku chrupavky.
Jak je možné, že se vyskytují v pupečníkové krvi? V průběhu nitroděložního vývoje
plodu probíhá krvetvorba v játrech, slezině
a v samotné placentě. Až v posledním trimestru těhotenství se krvetvorba postupně
přesouvá i do kostní dřeně. Po narození
dítěte a po jeho prvním nadechnutí se
kmenové buňky a především krvetvorné
kmenové buňky rychle začnou vychytávat
v kostní dřeni. Již po několika hodinách
po porodu krvetvorné kmenové buňky
z krevního oběhu zcela vymizí. Po celý
zbytek života jedince je pak krvetvorba
zajišťovaná už jen z kostní dřeně.
VYUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE
Pupečníková krev se tak využívá k léčbě
obdobně jako kostní dřeň. Její velkou předností je, že kmenové buňky z pupečníkové
krve jsou získané na počátku života, jsou
tedy mladé, nezatížené životním stylem
ani aktuálním onemocněním, s velmi
nízkým rizikem přenosu virových infekcí.
krev je cenným zdrojem vzácných typů
kmenových buněk a pokud je to možné,
měla by být odebrána a uskladněna.
JAK PROBÍHÁ ODBĚR?
„Odběr pupečníkové krve se provádí
ve třetí době porodní, po přestřihnutí pupeční šňůry ještě před porodem placenty.
Placenta i pupečníková šňůra jsou orgány
dítěte, a proto je odběr naprosto bezbolestný a neznamená žádné riziko pro maminku, ani pro dítě, které je v době odběru již
„Pupečníková krev se využívá k léčbě obdobně jako
kostní dřeň“
v péči lékařů a porodních asistentek. Odběr provádí zkušený a odborně zaškolený
personál,“ sdělil primář.
Odběr krve je podle primáře možný
i za nestandardních situací, jako je předčasný porod, porod po termínu, císařský
řez, porod v různých polohách, epidurální
anestezie a podobně. Jsou ale i specifické
situace, u kterých odběr nemůže proběhnout, jako například horečka, neléčená
infekce nebo komplikace u porodu. O odběru pak rozhoduje vždy lékař s ohledem
na zdraví rodičky a dítěte.
V Šumperské nemocnici se snaží budoucí maminky informovat o možnostech
odběru pupečníkové krve již v průběhu
těhotenství. Pokud se rozhodnou pro
odběr pupečníkové krve pro vlastní použití
u svého dítěte, je nutné se zaregistrovat
u společnosti Cord Blood Center CZ, která
splnila jako první v České republice přísná
kritéria a legislativní požadavky a získala
povolení k odběrům, zpracování a uchovávání pupečníkové krve pro vlastní potřebu
dítěte od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zpracování, zamražování a uchovávání
pupečníkové krve je prováděno v náročných laboratorních podmínkách vlastního
tkáňového zařízení v Praze-Modleticích.
Další možností, jak naložit s pupečníkovou krví, je anonymně ji darovat pro případné zařazení do veřejného mezinárodního registru a mít dobrý pocit z případné
budoucí pomoci anonymnímu příjemci
kdekoli ve světě. V případě darované
pupečníkové krve je odběr pro maminky
zdarma. „Možnost darovat pupečníkovou
krev u nás bude možné ještě v letošním
roce,“ dodává MUDr. Vysloužil.
Autologní odběry krve, které jsou nabízeny ve více než 70 procentech porodnic
v rámci celé České republiky, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a akreditovaná
společnost momentálně nabízí tuto službu
pro rodiče za necelých 10 tisíc korun. Tuto
částku je možné rozdělit na 12 měsíčních
splátek po 830 korunách. Roční skladovací
poplatek následně činí 1490 korun.
Šumperská nemocnice chystá v nejbližší
době další novinku v podobě rozšířené
nabídky ke klasickému odběru pupečníkové krve, a to odběr z placenty. Odběr je
technicky i finančně o něco náročnější,
ale umožní získat nejméně o třetinu více
krve a tím i více vzácných kmenových
buněk. „Tento „prémiový odběr“ (odběr
z pupečníku a placenty) nabídne šumperská porodnice rodičům již od dubna
letošního roku,“ uzavírá primář porodnice
MUDr. Miloš Vysloužil.
Příběh se šťastným koncem
Na jaře roku 1994 se tým lékařů sešel na II. dětské
klinice v Motole nad případem malého chlapce. Měl
závažnou poruchu imunity, trpěl nezvladatelnými infekcemi, protože jeho bílé krvinky nebyly schopné bojovat
a zlikvidovat protilátkami označenou infekci v jeho těle.
Onemocnění se nazývá syndrom líných leukocytů.
Léčba byla prakticky nemožná. Naděje svitla, když jeho
maminka znovu otěhotněla a lékaři díky prenatální
diagnostice zjistili, že dítě, které se narodí, je zdravé.
A právě zde padla první úvaha o možné transplantaci
pupečníkové krve. Prvním krokem byl vlastní odběr pupečníkové krve. Ten se mimořádně zdařil a pupečníková
krev byla připravena k transplantaci.
Po dvou měsících se poprvé v České republice uskutečnila první transplantace pupečníkové krve. Lékaři i rodiče
malého chlapce s napětím čekali na výsledek. Nejprve
se zdálo, že očekávaný efekt se nedostaví. V době, kdy
již začínal tým odborníků pochybovat, se nečekaně
vyhojila proleženina na chlapcových zádech. Byla to
první známka, že se v jeho těle objevily nové, zdravé
bílé krvinky. Chlapec se postupně uzdravoval. Dnes je
mladým mužem, který žije plnohodnotným životem.
To, co jej uzdravilo, byly kmenové buňky z pupečníkové
krve. Nespecializované základní buňky, které mají
schopnost proměnit se v jakoukoliv jinou buňku tkáně
nebo orgánu. Poškozená krvetvorná tkáň se tedy mohla
uzdravit díky transplantaci krvetvorných kmenových
buněk z pupečníkové krve jeho sourozence. Syndrom
líných bílých krvinek je dnes jedním z mnoha takto
léčitelných onemocnění.
Nemocnice
V určitých případech onemocnění, například při vrozených onemocněních, kdy
není vlastní pupečníková krev využitelná,
je vhodnější pro léčbu vyhledat zdravého
dárce ve veřejném registru nebo nejlépe
vhodného dárce v rodině. Při jiných typech
onemocnění se preferují vlastní krvetvorné buňky. O vhodnosti použití rozhoduje
vždy ošetřující lékař, případně transplantační komise.
„Rodiče mohou odběrem pupečníkové
krve zabezpečit svému dítěti rychlý a výhradní přístup ke krvetvorným buňkám,
pokud by je někdy v životě potřebovalo. Pokud tedy například dojde k onemocnění krvetvorby, může být poškozená krvetvorná
tkáň nahrazena transplantací krvetvorných
kmenových buněk,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Miloš Vysloužil. Výhodou je, že uskladněná
pupečníková krev může být zamrazená
v tekutém dusíku po celá desetiletí, a dle
výzkumů v této oblasti se očekává možnost
uchování v nezměněném stavu po celý život
člověka. „Takto uskladněná pupečníková
krev může být k dispozici pro léčbu v průběhu několika dnů od obdržení požadavků
ošetřujících lékařů,“ sdělil MUDr. Miloš
Vysloužil a podotkl, že od první úspěšné
transplantace pupečníkové krve v roce
1988 bylo ve světě provedeno do dnešního
dne více než 30 tisíc transplantací pupečníkové krve.
Současná medicína využívá schopnosti
především krvetvorných kmenových buněk z pupečníkové krve k léčbě nemocné
či nefunkční kostní dřeně u asi osmdesáti závažných onemocnění. Podle typu
onemocnění je možno použít buď vlastní
pupečníkovou krev, pupečníkovou krev
sourozence nebo od cizího dárce z veřejného registru.
V současné době také probíhá po celém
světě téměř 600 klinických studií s kmenovými buňkami pupečníkové krve. Mezi
hlavní zkoumané diagnózy patří hematologická a hemato-onkologická onemocnění, problematika transplantace, vrozené
a autoimunitní onemocnění. Mnoho studií
je zaměřeno na regenerativní medicínu.
Klinické studie s autologními kmenovými buňkami pupečníkové krve se věnují
možnostem léčby cukrovky I. typu u dětí,
dětské mozkové obrny, ztráty sluchu u dětí,
či předčasně narozeným dětem.
Ještě nedávno se pupečníková krev
téměř bez výjimky likvidovala společně
s pupeční šňůrou jako biologický odpad.
Dnes se odborníci z oblasti medicínského
výzkumu shodují na tom, že pupečníková
41
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
„Úsměv pro život“ motivuje seniory
hospitalizované v Šumperské nemocnici
Humor a novou chuť do života získávají pacienti díky unikátnímu projektu.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice
trovaných v České republice a organizuje
bohoslužby.
Nemocnice
P
42
rojekt „Úsměv pro život“ běží
na ošetřovatelském úseku Šumperské nemocnice, kde jsou hospitalizovaní především pacienti z řad seniorů, již
druhým rokem. Jeho cílem je zvýšit úroveň
poskytovaných služeb, zlepšit prognózu
a vrátit chuť do života hospitalizovaným
klientům a naučit je být soběstačnými.
„Jsme si vědomi, že senioři si zasluhují více
pozornosti, a vzhledem k tomu, že letošní
rok je vyhlášen EU jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, zaměřili jsme pozornost na tuto oblast.
V rámci projektu jsme se zaměřili na různé
aktivity, které pacientům zpříjemňují
čas a zlepšují náladu, jedná se například
o dobrovolnický program, duchovní péči,
ergoterapii či zooterapii,“ popsala náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické
profese Šumperské nemocnice Mgr. Eva
Pavelková.
Dobrovolnická činnost
Již déle než rok na ošetřovatelský úsek
interního oddělení dochází za pacienty
skupiny dobrovolníků. Hlavní náplní jejich
práce je zpříjemnit volný čas pacientů,
povídat si s nimi, číst společně knihy a no-
viny, hrát stolní hry nebo je doprovázet
na procházky. „Cílem dobrovolnické služby je zlepšovat psychosociální podmínky
pacientů. Nejedná se však o žádnou terapii,
ale o přátelskou návštěvu lidí, kteří dobrovolně navštěvují naše klienty,“ doplnila
Mgr. Eva Pavelková.
Nemocniční kaplanka
Nemocniční kaplanka Mgr. Lenka Topolanová je koordinátorkou dobrovolnického
programu a současně se v Šumperské
nemocnici věnuje každému, kdo si přeje
řešit duchovní, existenciální nebo etické
otázky – ať už se jedná o pacienta, osoby
jemu blízké nebo zdravotníka. „Nemocnice je místo, kde má většina pacientů dlouhé
hodiny času na přemýšlení. Lidé se ptají
na otázky: Proč zrovna já? Má můj život
ještě smysl? Své pocity a myšlenky často
nemají s kým sdílet. Nabízím jim proto pomoc při hledání odpovědí na tyto otázky
i při řešení obtížných životních situací, a to
prostřednictvím rozhovoru, naslouchání,
modlitby či čtení Bible,“ sdělila kaplanka
Mgr. Lenka Topolanová, která pacientům
rovněž zprostředkovává kontakt s duchovními všech církví a náboženství regis-
Čtyřnozí léčitelé
Nemocnice sleduje nejmodernější trendy
v oblasti léčby, mezi které patří rovněž zooterapie – léčba, při níž se využívá pozitivního působení čtyřnohých zvířat na zdraví
člověka. Pacienty proto pravidelně navštěvují dvě border kolie Bazilišek a Pinki
a dva králíčci Růženka a Artuš. „Klientům prospívá jak kontakt se zvířaty, tak
jejich teplo, které je účinné při prohřívání
svalů. Zvířata také nahrazují dlouhodobě
hospitalizovaným pacientům to, co jim
schází nejvíce – příjemné doteky a blízkost někoho, kdo je za pohlazení vděčný.
Někteří pacienti u nás bohužel žádný jiný
fyzický kontakt nemají, třeba proto, že
jsou sami, bez rodiny a nikdo je v nemocnici nenavštěvuje,“ popsala Mgr. Eva
Pavelková přínos terapie. Návštěva zvířat
dále motivuje pacienty k pravidelnému
pohybu a zlepšuje jejich jemnou motoriku.
„O tom, že je zooterapie opravdu účinná,
jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči.
Hospitalizovali jsme například pacientku
po cévní mozkové příhodě s poruchou řeči.
Když jsme k ní přivedli pejska, po několika
dnech začala s Baziliškem komunikovat.
Bylo to opravdu viditelné zlepšení v komunikaci. A ta se při dalších návštěvách
pejska zlepšovala,“ dodala náměstkyně.
Program pro pacienty je v rámci projektu „Úsměv pro život“ ještě bohatší. Do nemocnice docházejí krátit volný čas pacientům také žákyně Střední zdravotnické
školy v Šumperku. Na oddělení pravidelně
zavítá také zdravotní klaun doktor Kolíček
se svou sestřičkou Kokotíkovou.
„Pro naše klienty je nejdůležitější osobní
kontakt a komunikace. Téměř každý den
připravují naši fyzioterapeuti a kaplanka
s dobrovolníky pro klienty nějaký kroužek
– hudební, výtvarný, trénování paměti,
skupinové cvičení a tancování na židli.
Pro seniory jsou tyto akce příjemným
zpestřením dne a velmi se na ně vždy těší,“
doplnila náměstkyně Mgr. Eva Pavelková.
Marfanův syndrom může bez
varování zabíjet
Marfanův syndrom je nepříliš známé genetické onemocnění, avšak o to více nebezpečné.
Text: Bc. Radka Baková, Ing. Petra Cibulková / Foto: archiv P&R LAB
ření plodové vody, díky kterému zjistila, že
její miminko bude trpět tímto závažným
genetickým onemocněním. Protože Marfanův syndrom je onemocnění dědičné,
bylo pravděpodobné, že jím trpím také
i já,“ vzpomíná paní Monika. Následovala
série speciálních vyšetření, díky kterým
u ní bylo odhaleno vážné poškození aorty.
V říjnu roku 2009 následovala úspěšná
operace. Dnes paní Monika Bartošová věnuje velkou část svého volného času Českému sdružení Marfanova syndromu, které
v prosinci roku 2010 založila. „Vzhledem
k tomu, že je Marfanovým syndromem
postižená celá má rodina, rozhodla jsem se
nashromáždit o onemocnění bližší informace. Pustila jsem se do studia zahraniční
literatury, protože české zdroje neobsahovaly mnoho informací. Dva roky jsem
také hledala zdravotnické zařízení, kde se
Zleva: Zakladatelka Českého sdružení Marfanova syndromu Monika Bartošová, za P&R lab Ing. Petra Cibulková
a Mgr. Andrea Gibejová a asistent paní Bartošové Marek Vaca
nova syndromu. Ta až do nedávna vedla
zcela normální život a v mládí dokonce
vrcholově sportovala. O svém onemocnění
se dozvěděla až díky dceři. „Moje dcera
v průběhu těhotenství absolvovala vyšet-
tímto syndromem zabývají, a narazila jsem
na genetickou laboratoř v Novém Jičíně,“
popsala Monika Bartošová.
Klinické laboratoře společnosti P&R
LAB byly první v České republice, které
„Klinické laboratoře společnosti P&R LAB byly první
v České republice, které
v roce 2006 začaly s genetickým testováním pacientů
s podezřením na diagnózu
Marfanova syndromu“
v roce 2006 začaly s genetickým testováním pacientů s podezřením na diagnózu
Marfanova syndromu. „Díky finanční podpoře společnosti P&R LAB byly vytvořeny
webové stránky našeho sdružení, vznikly
informační letáky a začala se organizovat
odborná školení pro lékaře,“ pochvaluje
si spolupráci Monika Bartošová. „Pomoci
se snažíme nejen sponzorstvím, ale také
po odborné stránce. V dubnu pořádáme
společně seminář pro lékaře, zaměřený
na genetiku a diagnostiku Marfanova
syndromu, kterého se zúčastní nejen naši
odborníci z laboratoří, ale i jejich kolegové
a lékaři z celé České republiky,“ sdělila
obchodní ředitelka P&R LABu Mgr. Andrea Gibejová.
České sdružení Marfanova syndromu
má v současné době 35 členů. Všichni jsou
pravidelně informováni o plánovaných
aktivitách, jsou jim poskytovány aktuální
informace a dostává se jim pomoci v oblasti řešení sociálních problémů. „Když odmítne praktický lékař doporučit pacientovi
genetickou konzultaci u klinického genetika, což se také někdy stává, jsem ochotna
pomoci,“ doplnila paní Bartošová.
Má-li někdo podezření, že trpí Marfanovým syndromem, měl by bez váhání
navštívit praktického lékaře, případně
rovnou klinického genetika. „Každý, kdo
na sobě pozoruje příznaky onemocnění, by
je neměl v žádném případě podceňovat,“
apeluje na závěr Monika Bartošová.
Nemocnice
M
arfanův syndrom je vážné onemocnění měkkých částí lidského
těla, jako jsou například svaly,
cévy, klouby, chrupavky nebo oči. Nejčastěji poznáme jedince s Marfanovým syndromem podle vysoké postavy, dlouhých
prstů, deformovaného hrudníku a páteře.
Nejvážnější projevy však nejsou na první
pohled viditelné. Těžké je postižení aorty,
v jejímž důsledku může dojít i k náhlému
úmrtí zdánlivě zdravého mladého člověka.
Příčinou tohoto onemocnění je změna
v DNA, která může být zděděna po rodičích nebo vznikne nově z neznámé příčiny.
Dle odhadů je v České republice Marfanovým syndromem postiženo více než dva
tisíce lidí, polovina z nich o svém onemocnění nemá vůbec tušení. Jednou z postižených je také paní Monika Bartošová,
zakladatelka Českého sdružení Marfa-
43
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Unikátním způsobem začali léčit
obezitu lékaři Vítkovické nemocnice
NOVÁ METODA POMŮŽE ODSTRANIT NADBYTEČNÁ KILA I CUKROVKU.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
MUDr. Pavol Holéczy
Nemocnice
L
44
Lékaři chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice, která je členem
skupiny AGEL, začali léčit závažné
druhy obezity novou unikátní metodou.
Takzvaná laparoskopická plikace žaludku
neboli zavinutí pomáhá nejen s výraznou
redukcí hmotnosti, ale léčí také různá
onemocnění, která s obezitou úzce souvisí,
jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak.
V uplynulém roce pomohli lékaři zbavit
se nadbytečných kilogramů za pomoci
unikátní metody 35 pacientům a podle
dosavadních výsledků se jedná o velice
účinný a bezpečný typ léčby.
Laparoskopická plikace žaludku je
novou a slibnou miniinvazivní metodou
v léčbě závažné obezity. Principem tohoto
zákroku je zmenšení objemu žaludku, kterého se dosáhne zanořením stěny žaludku
dovnitř. Pacienti této operaci proto říkají
s nadsázkou palačinka. Na rozdíl od některých jiných podobných operací není třeba
u tohoto výkonu odstraňovat velkou část
zcela zdravého žaludku. „Ten ponecháme
nemocnému celý, zjednodušeně řečeno
jej pouze určitým způsobem, prošitím,
zúžíme. Lze to provádět i speciálními
nástroji, takzvanými staplery. Metoda je
tudíž velmi šetrná a především je vratná.
Ze všech operačních postupů, které jsou
dnes k dispozici, patří laparoskopická
plikace žaludku k těm opravdu nejméně
invazivním, protože při ní není nutno
jakkoli měnit anatomii zažívacího traktu či
odstraňovat části orgánů,“ říká primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice
Pavol Holéczy.
Lékaři Vítkovické nemocnice se vyškolili v novém operačním výkonu na prvním
evropském workshopu o LGCP na OB klinice v Praze u profesora MUDr. Martina
Frieda, CSc., přednosty OB kliniky Praha,
který se na vývoji nové metody podílel.
Vítkovická nemocnice je tak v Česku
dalším pracovištěm, kde mohou pacienti
zákrok podstoupit. Ve světě se pak pomocí
plikace standardně operuje například
v brazilském Sao Paulu a v americkém
Clevelandu. Lékaři Vítkovické nemocnice
začali operovat tímto unikátním způsobem
v minulém roce a od té doby pomohli už
35 pacientům. Jednou z nich byla i jednašedesátiletá Marie, která trpěla nadváhou
už od útlého dětství. Časem se k nadbytečným kilům přidala také cukrovka a vysoký
tlak. Při své výšce 163 centimetrů vážila
jednašedesátiletá žena 121 kilogramů. „Už
po šesti měsících od operace jsem ztratila
víc než padesát procent ze své nadměrné
hmotnosti. Zároveň se mi zlepšila cukrovka a klesl mi také tlak. Cítím se lépe nejen
fyzicky, protože se dnes můžu pohybovat
mnohem snadněji, ale také psychicky.
S kily totiž marně bojuji už od mládí,“
popisuje jednašedesátiletá Marie.
Nová metoda je pro pacienta minimálně
zatěžující a podle dostupných výsledků
je přitom dostatečně účinná na to, aby
pomohla u pacienta nejen zredukovat
hmotnost, ale především, aby velmi dobře
ovlivnila ostatní takzvaná metabolická
onemocnění spojená s obezitou. „Naším
jediným cílem není to, aby pacient zhubnul
desítky kilogramů. Důležitý je také fakt, že
tento způsob léčby pomáhá prokazatelně
zlepšit nebo vyléčit onemocnění, která
u takto obézních pacientů vedou k tomu,
že se dožívají mnohem kratšího věku než
běžná populace,“ doplňuje primář.
V České republice dnes trpí obezitou
zhruba dvacet procent mužů a dvacet pět
procent žen, dalších třicet procent lidí má
nadváhu. Od roku 2000 je obezita oficiálně
považována, na základě prohlášení Světové
zdravotnické organizace, za nemoc. „Lidé si
dnes neuvědomují, že obézní mají ve věku
50 let téměř čtyřikrát vyšší relativní riziko
smrti než stejně staří neobézní lidé. Obezita
prokazatelně zkracuje život a snižuje jeho
kvalitu, po kouření je druhou nejčastější
příčinou úmrtí,“ varuje primář Holéczy.
Právě v případech vyšších stadií obezity
je nepravděpodobný úspěch konzervativními postupy, a proto je vhodnější
chirurgická léčba. Pacient se může obrátit
přímo na chirurga, který zhodnotí situaci
a ve spolupráci s ostatními specialisty
připraví pacienta k operaci. „Jsme rádi, že
dnes už jsou na naší ambulanci odesíláni
pacienti z regionu od diabetologů, gastroenterologů, praktických lékařů a jiných lékařů, což před několika málo léty nebývalo
zvykem. Pacienti chodili většinou z vlastní
iniciativy a jejich lékaři byli k chirurgické
léčbě spíše skeptičtí. Mám za to, že je přesvědčili výsledky, kterých jsme na našem
pracovišti dosáhli,“ uzavírá Pavol Holéczy.
Nové možnosti přinese gastroenterologům
Vítkovické nemocnice unikátní endoskop
Velice tenký endoskop se dostane do míst, do kterých se dříve lékaři nikdy nemohli dostat, a to jsou zejména
žlučovody a slinivkový vývod.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
Nemocnice
Z
cela nové možnosti přinese Centru
péče o zažívací trakt Vítkovické
nemocnice nový unikátní endoskop SpyGlass. Lékařům moderní přístroj
za téměř tři milióny korun umožní zjistit
nádory podjaterní krajiny v jejich počátečním stadiu. Endoskopické pracoviště
Vítkovické nemocnice se stalo vůbec
prvním pracovištěm na Moravě vlastnícím
tento optický přístroj, který byl financován
z grantových prostředků skupiny AGEL.
Optický přístroj slouží k zobrazení
v nejvyšší kvalitě. „Jde v podstatě o velice
tenký endoskop, jenž se dostane do míst,
do kterých se dříve lékaři nikdy nemohli dostat, a to jsou zejména žlučovody
a slinivkový vývod. Můžeme tak přímo
nahlédnout do oblasti zažívacího traktu,
kterou bylo v minulosti možné zobrazit
pouze nepřímo,“ říká primář vítkovického
centra MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Samozřejmě pomocí přístroje lze
odebírat biopsie, což je mikroskopické
vyšetřování vzorků tkání vyňatých z těla.
Přístroj umožní také rozbíjet konkrementy
(kameny) ve žlučovodu. „Endoskopické
odstranění konkrementů ze žlučovodu je
dnes standardním postupem. Některé konkrementy jsou však tak velké a tvrdé, že je
nelze bez předchozího rozdrcení odstranit.
Není jich mnoho, ale na pracovišti naší
velikosti se nemocní s takovými konkrementy objevují dosti často. Dosud jsme jim
mohli pomoci jen částečně pomocí stentu
nebo museli být operováni,“ uvádí primář.
Nádory v podjaterní krajině jsou
problematické v tom, že sice nejsou příliš
časté, ale pokud nastanou, tak jsou skoro
vždy zachyceny pozdě. „Jejich projevy
jsou nenápadné a v okamžiku, kdy se
projeví, nádory jsou již často v pokroči-
lém stavu. Jedinou nadějí pro pacienta je
chirurgická resekce. K tomu, aby mohli
kolegové chirurgové správně operovat,
potřebují znát rozsah a typ nádorového
postižení. A právě tyto informace pomocí
nového moderního přístroje získáme,“
dodává MUDr. Urban.
45
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Onkologičtí pacienti dostávají
léčiva šetrnějším způsobem
Na onkologickém oddělení Nemocnice Nový Jičín podávají léčiva bezpečnějším způsobem pomocí trvalého
žilního přístupu.
Text: Redakce / Foto: Ing. Petra Uvírová
MUDr. Viktor Maňásek
Nemocnice
N
46
aprostá většina onkologických
pacientů potřebuje ke své léčbě
nitrožilní podávání léčiv. Celá řada
těchto léčivých látek však nemá pro aplikaci do žilek, nejčastěji v oblasti předloktí,
vhodné vlastnosti. „Při podávání některých cytostatik může v rámci probíhající
chemoterapie docházet ke komplikacím,
a to převážně infekčním, které se projevují
zarudnutím a bolestí v místě vpichu či
v průběhu žíly. Při opakovaném používání
žil může dojít ke zhoršení vlastností cévní
stěny. Ne každý pacient je vybaven kvalitním žilním systémem a už jen samotný
odběr krve může být v těchto případech
pro pacienta velmi stresující událostí,“
vysvětluje rizika nitrožilního podávání
léčiv při periferní aplikaci primář onkologického oddělení Nemocnice Nový Jičín
MUDr. Viktor Maňásek s tím, že na jeho
oddělení disponují také šetrnější možností
pro pacienty – zaváděním trvalých žilních
vstupů. Velkou výhodou pro nemocné
je fakt, že odpadá nutnost opakovaného
napichování žil. Zdravotnický personál má
zase snadnější přístup do žilního systému
k odběrům krve a podávání léčby.
Jak trvalé žilní vstupy pomáhají
pacientům
„Existuje několik možností, jak zajistit
trvalý nitrožilní přístup, který je následně
používán po celou dobu léčby. V onkologii
se využívá zavedení centrální žilní kanyly,
což znamená zavedení kanyly nejčastěji
do horní duté žíly,“ popisuje primář Maňásek a dodává, že další možností je zavedení
portu, tzn. komůrky, která je voperována
do podkoží, nejčastěji v oblasti podklíčku.
Z komůrky vychází kanyla, jejíž konec je
opět umístěn v horní duté žíle.
Na novojičínském onkologickém oddělení zavedli v roce 2010 nejprve metodu
zavádění speciálních kanyl, pro kterou
se užívá zkratka PICC (periferní cestou
implantované centrální kanyly) a dosud
se jedná o jedno z mála pracovišť v České republice, které tuto metodu provádí.
Lékař nejprve vybere za pomocí ultrazvuku vhodnou žílu na paži a PICC pak
zavádí přímo za ultrazvukové navigace.
Po napíchnutí žíly je jehlou zaveden vodič
a po něm zaváděcí zařízení, kterým je
do žilky nasoukán jemný silikonový katétr,
jehož konec je umístěn na přechodu horní
duté žíly v pravou síň srdeční, tedy v tzv.
centrálním řečišti, v průměrné vzdálenosti 35 až 45 centimetrů od místa vpichu.
Kanyla je sterilně kryta průhlednou folií
na vnitřní straně paže a pacient tedy může
provádět běžnou hygienu. Při správném
dodržování zásad manipulace s PICC
vydrží toto zařízení po celou dobu léčby,
která trvá i několik měsíců.
Tento druh trvalého žilního přístupu
podstoupila například pacientka s nádorem levého prsu, která byla odeslána
k zahájení chemoterapie z důvodu pokročilosti onemocnění, které se již rozšířilo
do kostní dřeně. Žena měla špatné „krevní
testy“, její hladina krevních destiček nedosahovala ani desetiny běžných hodnot,
navíc měla špatnou kvalitu povrchových
žil. „Pro vyléčení pacientky bylo nutné
zahájit podávání cytostatik v intervalu
jedenkrát týdně. Při nádorových onemocněních prsu je navíc striktně doporučeno
nepoužívat pro nitrožilní podávání léčiv
cévy na postižené straně z důvodu rizika
mízního otoku horní končetiny a horšího
hojení ran. Z tohoto důvodu by bylo nutné
napichování žil jedné paže každý týden.
Navíc při nízké hladině krevních destiček,
a tedy horší krevní srážlivosti, je jakýkoli
zákrok rizikový, třebaže jen krevní odběr.
Stejně tak je rizikovější zavádění centrální
kanyly do větší žíly, zavádění portu, což
je v podstatě drobný operační zákrok,
by v tomto případě rovněž nepřicházelo
do úvahy. Rozhodli jsme se tedy zavést
PICC cestou pažní žíly,“ vzpomíná primář.
Výkon proběhl bez komplikací, u pacientky byla zahájena plánovaná léčba,
došlo ke zlepšení laboratorních hodnot
a po ukončení léčby byl katétr odstraněn.
Pacientka nadále pokračovala v léčbě
pomocí tabletek a zajištění žilního vstupu
již nebylo potřeba. Díky šetrnější metodě
tedy lékaři překlenuli rizikové období, kdy
by byla pacientka vystavena vyššímu riziku
krvácení, navíc nemusela podstupovat
napichování žil paže jednostranné končetiny každý týden, protože PICC slouží také
ke krevním odběrům. Tento druh trvalého
žilního vstupu je nejčastěji zaváděn pacientům s nádory zažívacího traktu, plic, nádory varlete a pacientkám s gynekologickými
zhoubnými nádory. Nicméně lze zavést
komukoliv, kdo jej potřebuje. Novojičínští
lékaři mají v péči také několik pacientů,
kterým byl PICC implantován pro potřeby
dlouhodobé léčby chronických revmatických nebo infekčních onemocnění.
V roce 2011 obohatili na onkologickém
oddělení spektrum metod o zavádění nitrožilních portů, což je metoda určena pro
dlouhodobou léčbu, trvající více než půl
roku. „Zavádění portu je vlastně chirurgický zákrok v místním znecitlivění, přičemž
v současnosti jsou porty zaváděny za dvoudenní hospitalizace. Lékař zavede punkční
jehlou do žíly kovový zavaděč, jehož polohu
ověří rentgenologicky. V podklíčkové
oblasti je po místním znecitlivění vytvořena podkožní kapsa, ve které je komůrka
portu uložena. Ta svým tvarem připomíná
„Velkou výhodou je fakt, že
odpadá nutnost opakovaného napichování žil. Zdravotnický personál má zase
snadnější přístup do žilního
systému k odběrům krve“
zmenšený vršek od klasické PET láhve.
Nejčastěji je vyrobena z plastu, titanu,
anebo se jedná o kombinaci obou materiálů. Mezi kapsou a zavedeným vodičem se
pod kůží vytvoří kanál, kterým se protáhne
katétr podkožím. Jeden konec cévky se
napojí na komůrku portu, druhý konec se
zavede speciálním zaváděcím mechanismem po vodiči do napíchnuté cévy. Rána
se zašije, komůrka se napíchne přes kůži
a zkontroluje se funkčnost portu,“ popisuje
zákrok primář MUDr. Viktor Maňásek.
Celý systém se uzavře heparinovou zátkou,
která v systému brání sražení krve. Správné
umístění zavedeného portu je opět rentgenologicky ověřeno. Celým systém portu
je tedy umístěn v podkoží, „z pacienta nic
nevystupuje“ a není bráněno jeho běžným
aktivitám. „Od minulého roku bylo jen
v našem centru zavedeno několik desítek
portů a naše zkušenosti jsou velmi dobré.
Tato metoda velmi pomohla naší pacientce, která měla také nádor prsu. Vzhledem k charakteristikám nádoru jí byla
doporučena předoperační chemoterapie
v kombinaci s biologickou léčbou,“ vypráví
MUDr. Viktor Maňásek. „Po následném
operačním odstranění zhoubného nádoru
a provedení ozařování bylo rozhodnuto
podávat biologickou léčbu po dobu jednoho roku. Celková léčba byla plánována
na dobu asi 1,5 roku, přičemž po většinu
času se jednalo o léčbu ambulantní, a tak
jsme se rozhodli pro zavedení portu.“
Pacientka je nyní již po operaci i ozařování a každé tři týdny dochází na podání
infuze s biologickým léčivem do onkologické ambulance. Při každé návštěvě dojde
k napíchnutí portu a odběru vzorku krve
k laboratornímu vyšetření, následuje infuze
s léčivem a pacientka odchází domů. Porty
jsou zaváděny nejčastěji právě pacientkám
s nádorem prsu, lidem s nádory zažívacího
traktu a pacientům se sarkomy.
V České republice je nitrožilní terapie
vedena převážně cestou povrchových žil
na končetinách, a to především v onkologii, což není optimální. „Je smutné, že
velká část pacientů indikovaných k zavedení portu nebo PICC je k výkonu odeslána
až v případě ztráty kvality povrchových žil.
Sice přibývá pracovišť, kde se žilní porty
zavádějí, nicméně ve srovnání se západními státy Evropy jsme v počtu zavedených
portů na počet obyvatel stále pozadu,“
povzdechl si primář a doplnil, že indikací
k zavedení trvalého žilního vstupu by měla
být rozvaha přihlížející ke strategii léčby
zahrnující typ nádorového onemocnění,
charakter chemoterapie, a také rozvaha
hledící na daného pacienta – jeho nedostatečný povrchový žilní systém, tedy „špatné
žíly“, strach z jehel – a ne fakt, že pacient
již má zdevastován periferní žilní systém.
V Komplexním onkologickém centru
Nový Jičín kladou velký důraz na podpůrnou léčbu, možnost zajištění trvalého žilního vstupu přímo na pracovišti je velkým
krokem vpřed. „Snažíme se usnadnit průběh samotné léčby a pomáhat nemocným
v již tak náročné životní situaci,“ uzavřel
MUDr. Viktor Maňásek.
Centrum péče o atopickou dermatitidu
v Novém Jičíně je ve střední Evropě jedinečné
Ve snaze zlepšit péči o dětské pacienty s dermatitidou funguje v Nemocnici Nový Jičín unikátní centrum.
A
topická dermatitida nebo také
atopický ekzém je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se
projevuje úporným svěděním. Kůže bývá
velmi suchá, často je rozpraskaná, někdy
i mokvající. Ačkoliv se onemocnění může
projevit v každém věku, nejčastěji postihuje děti. „Posláním programu Centra péče
o atopickou dermatitidu, které vzniklo ze
spolupráce dětského a dermatologického
oddělení, je poskytnout pacientům komplexní péči. Pacient je při jednom sezení
vyšetřen pediatrem, alergologem a kožním
lékařem a v případě potřeby část péče
přebírá imunolog. Zároveň také posuzujeme, zda není pro řešení konkrétního
pacienta potřeba také asistence erudovaného psychologa. Tento multidisciplinární
MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
přístup v rámci jednoho pracoviště je
v rámci Evropy jedinečný,“ popisuje primářka kožního oddělení Nemocnice Nový
Jičín MUDr. Marie Selerová, Ph.D., která
centrum zakládala společně s primářem
MUDr. Miroslavem Kobsou.
Na pracoviště, které se nachází v prostorách kožního oddělení, se mohou pacienti
objednávat přímo na telefonním čísle
556 773 538. „Při prvním vyšetření nehodnotíme jen stav kůže, snažíme se podrobně
zmapovat vznik onemocnění, rodinné
souvislosti, zajímá nás režim dítěte, způsoby dosavadního léčení, nezanedbatelnou
součástí je i laboratorní vyšetření včetně
cílených alergologických testů. Z tohoto
prvního vyšetření vzniká plán péče na poměrně dlouhou dobu dopředu,“ dodává
primářka Marie Selerová.
Ordinační hodiny Centra péče o atopickou dermatitidu jsou každý čtvrtek
od 12.30 do 15.00 hodin.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Ing. Petra Uvírová
47
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Když blízký člověk onemocní
psychicky…
Lidé s psychickými potížemi stále narážejí na nepochopení ostatních. Největší oporou by jim měla být rodina
a blízké okolí.
Text a foto: Bc. Radka Baková
„Psychická choroba je lidským očím neviditelná,
nedá se nahmatat jako zlomenina, a tak mnoho zdravých lidí nemocným jejich
potíže nevěří“
MUDr. Pavel Hlavinka
Nemocnice
N
48
ikdo z nás nemůže vědět, kdy se
octne v čekárně psychiatrické
ambulance. Stavy psychické nepohody mohou být lehké a přechodné, ale
i závažné nebo dokonce život ohrožující.
„Příčiny vzniku mohou být nejrůznějšího
charakteru. Někteří lidé jsou k psychickým poruchám náchylní více, jiní méně.
Onemocnět však může kdokoliv z nás,“
říká MUDr. Pavel Hlavinka z psychiatrické ambulance Polikliniky Ostrava s tím,
že kupříkladu depresivní onemocnění
prodělá během života až 30 procent populace. Jen v ostravské ambulanci je zaregistrováno více než dva tisíce pacientů, kteří
trpí nejrůznějšími poruchami od závislosti na alkoholu až po schizofrenii. Pokud
si člověk problém nepřizná nebo se stydí
vyhledat odbornou pomoc, může choroba
probíhat dlouho nerozpoznána a neléčena, což bohužel vede často k prohlubování
potíží. Nemocný i jeho blízcí se trápí –
konflikty, stresem, problémy v zaměstnání či škole.
Když blízký onemocní
Psychická choroba je lidským očím neviditelná, nedá se nahmatat jako zlomenina,
a tak mnoho zdravých lidí nemocným
jejich potíže nevěří. „Lidé by neměli tyto
poruchy bagatelizovat. Je třeba si uvědomit, že psychiatričtí pacienti mnohdy velmi trpí také fyzicky, tělesně. Jde o navzájem spojené dvě stránky lidské bytosti, to
je tělesnou a duševní. Onemocnění se pak
manifestuje vedle zjevných psychických
potíží i celou řadou tělesných projevů,
které snižují nejenom životní standard, ale
mohou v konečných důsledcích i zkracovat
život,“ doplňuje psychiatr.
Názor, že psychicky nemocný člověk si
svou nemoc zavinil sám nebo, že se jedná
o jakýsi následek chyb a postojů rodičů, se
stále bohužel udržuje, i když méně a méně.
Propuknutí psychické nemoci závažného
charakteru obvykle překvapí jak nemocného samotného, tak i jeho příbuzné,
kamarády a celé okolí. Obecně je možno
konstatovat, že stránka genetická, somatic-
ká a psychogenní se stejnou měrou podílejí
na vzniku nemoci. Každá duševní nemoc
je však léčitelná, moderní psychofarmaka,
sociální a psychoterapeutické zásahy jí dovedou výrazně zmírnit nebo vyléčit. Nejde
tudíž o žádné prokletí nebo o rakovinu
duše, což se někdy říkalo o schizofrenii.
„Ve své ordinaci mám schizofrenních
pacientů více než 80, řada z nich nadále
pokračuje ve své profesi a dokonce s plným
úvazkem. Vzpomínám si na vrchní účetní,
pracovníky z uměleckých sfér, z učitelství i zdravotnictví,“ říká lékař a dodává:
„Má bývalá primářka MUDr. Strossová
nás v psychiatrické léčebně učila názoru,
že kvalitně zaléčený duševně nemocný
dovede být lepším životním partnerem,
stejně dobrým spolupracovníkem jako tzv.
zdraví lidé, protože si uvědomuje svá rizika
a meze svých možností.“
Příbuzní pacienta se obvykle již během
aktivního léčení seznamují s problematikou
duševních nemocí i s tím, že svou emoční
podporou dovedou prodloužit dobu, kdy se
jejich příbuzní chovají jako zdraví, kdy žijí
plným životem, kdy je jejich index životní
spokojenosti dostatečně vysoký. Existuje
specifická rodinná terapie, která se provádí
ve společnosti klientů a jejich příbuzných.
„V naší psychiatrické ambulanci běží
skupinová psychoterapie vážných duševních
poruch jednou za 14 dní a rodinná psychoterapie jednou za čtvrt roku,“ doplňuje
MUDr. Pavel Hlavinka.
Zkouška pevného vztahu
Velkou zatěžkávací zkouškou je psychická
porucha u jednoho z partnerů či manželů. Aby vztah vydržel, musí být postaven
na skutečně pevných základech. V péči
MUDr. Pavla Hlavinky je například
pětatřicetiletá vdaná žena, inženýrka,
která má dvě děti. Její onemocnění začalo
ve věku 25 let po absolvování vysoké školy,
kdy pracovala jako samostatná technická
pracovnice. Změna v chování, uzavřenost
a podezřívavost byly hlavními příznaky,
při léčebném pobytu sdělila daleko více
o svém duševním stavu. Nebyla schopna podávat standardní pracovní výkon.
„V partnerském svazku se v důsledku
nemoci projevilo jakési odcizení, ze strany
manžela bylo z počátku nepochopení.
Nutil ji i nadále ke všem aktivitám včetně
sportovních, k náročným dovoleným bez
ohledu na její stav. Po absolvování rodinné
psychoterapie a několika pohovorech se
jeho postoj stál chápavým,“ popisuje lékař.
U klientky přetrvávaly i přes léčení
ojedinělé sluchové halucinace, strach ze
samoty a při únavě zvýšená podezřívavost.
Bylo třeba provést i změnu v pracovní
sféře, tzv. invalidizaci. Klientka však
mohla sportovat rekreačně, vypomáhat
po dobu osmi hodin týdně a znovu stačí
na všechny domácí práce. Do psychoterapeutické skupiny již nechodí pravidelně,
dochází však na rodinné terapie a jedenkrát už byla představena jako „vzorný
klient“, který po deseti letech od vypuknutí
nemoci je sice invalidizován, ale žije plným
rodinným životem, vychovává dvě děti,
jezdí na zahraniční dovolené a je zcela
stabilizován. O plné a dobré zdravotní
stabilizaci svědčí příhoda ze září loňského
roku – spolu se svým synem byla pacientka
v autobuse českých turistů, do kterého
v Řecku narazilo terénní auto. Došlo zde
k těžkým i lehčím zraněním i úmrtí tří lidí.
Klientka i její syn byli jen lehce zraněni,
ale u syna vznikla během několika týdnů
posttraumatická stresová porucha, která
si vyžádala léčení u pedopsychiatra. „Naopak zdravotní stav mé klientky byl tak
stabilizován, že se otřesnými zážitky při
havárii nezměnil, že byla schopna pomáhat
jak svému synovi, tak i ostatním lidem.
Svým příkladem ukázala, že i vážné duševní onemocnění lze léčit tak, že zůstala
plnohodnotnou manželkou, matkou a plně
odpovědnou lidskou bytostí,“ uzavírá
psychiatr Pavel Hlavinka.
Jak poznáme, že se s blízkým něco
děje?
• Změnil se stav k sobě samému – člověk
o sebe již tolik nedbá, není jako dřív.
• Změnilo se jeho chování, komunikace
a postoje ke druhým lidem.
• Změny nastaly v režimu dne, ve výkonosti práce.
• Trpí poruchami spánku – neklidným či
přerušovaným spánkem, předčasným probouzením nebo naopak zvýšenou spavostí.
• Užívá svévolně léky, drogy, alkohol.
• Mluví o smrti, o sebevraždě.
• Ztratil zájem o sexuální život nebo se naopak chová neobvykle sexuálně nevázaně
až pohoršivě.
K psychiatrovi je možné přijít i bez doporučení praktického lékaře a každý psychiatr by měl mít vždy čas a prostor pro akutní
případy. Upozornění příbuzných může
být často prvním signálem a také zárukou
dobré spolupráce.
Nové přístroje v Poliklinice Plzeň
zvýšily komfort poskytované péče
Dva nové specializované přístroje – videokolonoskop a kolposkop – mají nově k dispozici pacienti plzeňské
polikliniky.
N
ový diagnostický videokolonoskop
je určen k provádění základních
výkonů při podezření na zánětlivé,
nádorové nebo jiné onemocnění tlustého
střeva. „Nový videokolonoskop nám umožní udržet dosažený standard v diagnostice
a léčbě onemocnění tlustého střeva. Rakovinou tlustého střeva onemocní v České
republice ročně zhruba 4,5 tisíce mužů a 3,3
tisíce žen, přičemž v Plzeňském kraji je
z dosud nejasných příčin výskyt tohoto onemocnění vyšší než jinde v republice. Tato
čísla jsou alarmující a bez včasné diagnostiky není léčba možná,“ sdělila náměstkyně
pro léčebně preventivní péči Polikliniky
Plzeň MUDr. Hana Komínková s tím, že
přístroj disponuje rovněž kvalitním softwa-
rovým vybavením a týdně na něm podstoupí vyšetření více než 20 pacientů.
Specializovaný gynekologický přístroj
kolposkop je novinkou na gynekologické ambulanci plzeňské polikliniky. Při
kolposkopii, která je součástí běžného
gynekologického vyšetření, lékař pomocí
mikroskopu prohlíží pochvu a děložní
čípek. Vyšetření umožňuje včas odhalit
změny na děložním čípku, které by mohly
vést až k rozvoji nádorového bujení.
Kolposkop je speciální mikroskop se
silným zdrojem světla umožňující až
40násobné zvětšení prohlížených míst.
„Díky mikroskopu může lékař dobře
vidět případné změny na zevním genitálu, pochvě a děložním čípku. Včas tak
mohou být zachyceny případné přednádorové, nádorové a zánětlivé změny,“ řekla
MUDr. Hana Komínková a dodala, že
pacientka při vyšetření zaujímá na gynekologickém vyšetřovacím lehátku polohu
v polosedě, ke zpřístupnění čípku se
použijí vyšetřovací jednorázová zrcátka.
„Rozevřením pomocí zrcadla dojde k fixaci
děložního čípku do vhodného postavení,
aby se mohl čípek dobře mikroskopicky prohlédnout, štětečkem se udělá stěr
z povrchu čípku na cytologické, bakteriologické eventuálně i virologické vyšetření
na tzv. HR HPV viry, které jsou asociovány
s rakovinou děložního čípku. Předběžné
výsledky je možné sdělit pacientce ihned,“
dodala lékařka.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková
49
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Darujte kostní dřeň, zachráníte život
Motto: „Dárce kostní dřeně – dárce naděje na život…“
Text: Mgr. Renata Wasserburgerová / Foto: archiv Transfúzní služby
Mgr. Renata Wasserburgerová,
odborný zdravotnický pracovník
K
Nemocnice
aždým rokem se rozšiřují řady
pacientů s těžkými poruchami krvetvorby, leukémií, vrozenými defekty
imunity, maligními nádory, pro které je
jedinou nadějí na uzdravení a návrat do plnohodnotného života transplantace kostní
dřeně. Netransplantační postupy, jako je
například chemoterapie, často nevedou
k trvalému vyléčení. Úspěch přenosu dřeně
závisí na podobnosti tkání dárce a příjemce transplantátu, na shodě tzv. tkáňových
znaků – HLA antigenů. Tkáňové znaky
jsou velmi variabilní, protože se dědí
od obou rodičů. Dokonalá shoda je nejčastěji mezi sourozenci nebo v blízkém příbuzenstvu. Většina pacientů však vhodného
dárce mezi příbuznými nenajde, potom je
třeba hledat mezi tisícovkami dobrovolníků v registru dárců kostní dřeně.
50
Český národní registr dárců
dřeně (ČNRDD)
Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) je databází zdravých dobrovolníků
ochotných v případě potřeby darovat
malou část své kostní dřeně pro záchranu
života kriticky nemocného člověka, a to
anonymně bez ohledu na jeho věk, pohlaví,
národnost či vyznání. Registry dobrovolných dárců dřeně existují dnes ve všech
vyspělých zemích, mezi sebou velmi úzce
spolupracují a sdružují již přes 17 milionů dobrovolníků připravených kdykoliv
pomoci. ČNRDD je nestátní organizace
založená v roce 1992, patří mezi třetí neje-
fektivněji pracující registr světa s ohledem
na počet odběrů svých dárců k velikosti
vlastní databáze. Je nositelem prestižní
akreditace Světové asociace dárců dřeně-WMDA. Provádí nábor dobrovolných
dárců dřeně, vyšetřování jejich transplantačních znaků, výběr vhodných dárců
pro konkrétní pacienty i z mezinárodní
databáze, organizuje odběry krvetvorných
buněk a jejich transport na místo určení.
Prostřednictvím ČNRDD nepříbuzenských transplantací stále přibývá, což je
cennou vizitkou našeho národa. Pomoci
může téměř kdokoliv z nás. Český národní
registr a mezinárodní databázi je třeba
obohatit o nové dárce, z transplantačního hlediska nejžádanější – mladé muže.
Darování krvetvorných buněk žádného
zdravého člověka neohrozí ani nezanechává dlouhodobé následky.
Livia Klausová (uprostřed) při slavnostním udílení cen
dárcům kostní dřeně v Praze
Centra dárců dřeně se v České republice
nachází v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostě, Olomouci,
Ostravě a v Ústí nad Labem. Koordinační
neboli tzv.„work-up centrum“ je ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde se provádí
vlastní odběr krvetvorných buněk.
Kritéria pro vstup dobrovolníků
Dárcem dřeně může být každý zdravý člověk. K darování dřeně pro rodinné příslušníky nejsou žádné striktní věkové hranice.
Věkové omezení pro vstup dobrovolníků
do registru je dáno hlavně ekonomickými důvody. Vstoupí-li do registru mladý
člověk, může v něm setrvat při stejných
finančních nákladech na úvodní vyšetření
desítky let.
• Věk 18–35 let
• Dobrý zdravotní stav, žádné vážnější
choroby v minulosti
• Ochota podstoupit určité nepohodlí
a časovou ztrátu spojenou s budoucím
odběrem v zájmu záchrany života těžce
nemocného člověka
Předpokladem členství je samozřejmě
upřímný úmysl v registru podle svých
možností setrvat. Z registru je také možné
kdykoliv vystoupit bez udání důvodu.
Odmítnutí darování na poslední chvíli,
kdy nemocný je již v přípravě k transplantaci, však může znamenat bezprostřední
ohrožení jeho života.
Průběh registrace
Přihlásit se do registru je možné písemně
nebo osobní návštěvou některého z Dárcovských center ČNRDD, jejichž přesné
adresy a telefonické spojení jsou k dispozici
na každém transfúzním oddělení v České
republice nebo na webových stránkách
ČNRDD–www.kostnidren.cz/registr.
Nábor dárců na transfúzních stanicích se
ukázal jako velmi efektivní, protože dárci
krve pomoc člověku vnímají jako samozřejmost a neváhají, jsou-li k odběru krvetvorných buněk osloveni. Řada menších
transfúzních stanic také zajišťuje samotný
odběr krve, který odesílá do Dárcovského
centra. Při vstupu do registru je potřeba
vyplnit krátký dotazník a podepsat souhlas
s vedením osobních dat v registru. Po absolvování pohovoru s lékařem je dárci
odebráno malé množství krve k vyšetření
tkáňových (transplantačních) znaků-HLA antigenů. Vyšetřený tkáňový typ je
nahlášen Koordinačnímu centru ČNRDD
v Plzni, a tím i poskytnut mezinárodní
databázi. V databázi je dárce evidován
nejvýše do 60 let věku.
Darování krvetvorných buněk se považuje na celém světě za zcela jedinečný
dar člověka člověku a je tedy bezplatné.
ČNRDD hradí cenu za ubytování a cestovní náklady. Náklady na nábor a vstupní
vyšetření zájemců o dárcovství kostní
dřeně v ČR poskytuje v rámci svého grantového programu po celou dobu existence
ČNRDD Nadace pro transplantace kostní
Dárci registrovaní v ČNRDD
na Transfúzní službě Šumperk
Transfúzní služba v Šumperku úzce
spolupracuje s jedním z oblastních Center
dárců kostní dřeně ve Fakultní nemocnici
v Olomouci. Podílíme se tak aktivně na náboru nových dárců do registru nejen z řad
pravidelných dárců krve, ale také ostatních
zájemců, kteří k nám přichází s případnými dotazy.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
dárcům kostní dřeně slovy vděčného pacienta, kterého úspěšná transplantace vrátila
zpět do plnohodnotného života:
„Mám tři roky po transplantaci a cítím
se báječně. Své dárkyni jsem dnes a denně
vděčný. Co cítím, to nejde vyjádřit slovy.
Můj život se začal doslova a do písmene
úplně nanovo. Pochopil jsem moc důležitých věcí. Začal jsem vidět, co jsem kdysi
nevnímal. Přišel jsem na to, jak život funguje, proč žijeme. Dnes vím, co cenu má
a co ne. Jsem bohatší než všechny banky
světa a chtěl bych to nějak rozdat…“
Česká republika již prostřednictvím
ČNRDD obohatila významně mezinárodní databázi dárců dřeně o tisíce nových
dobrovolníků ochotných darovat naději
a zachránit život bez ohledu na hranice státu či společenské postavení. Lepší příklad
lidského porozumění a vzájemné pomoci
snad ani nemůže existovat. Možná nikdy
nikdo nebude potřebovat k transplantaci
krvetvorné buňky vašeho typu, ale pokud
by je potřeboval, můžete být právě Vy
jediným člověkem na světě, který mu může
pomoci. Není větší dar člověka člověku,
než dát naději na život…
Jedním z našich hrdých dárců kostní dřeně je také
pan Ing. Igor Vychopeň, kterého jsem požádala
o krátký rozhovor:
Kdy jste se rozhodl vstoupit do registru?
Během docházení na transfúzní stanici
v Šumperku mě oslovil plakátek týkající
se vstupu do registru ČNRDD. Neváhal
jsem a hned jsem se přihlásil, psal se rok
2000.
Jaké byla Vaše první reakce, že právě
vy můžete někomu pomoci?
Měl jsem ohromnou radost, byl to pro mě
nejkrásnější vánoční dárek. Ani na chvíli
jsem nepřemýšlel nad tím, že bych si to
rozmyslel. Byl tady člověk, který potřeboval moji pomoc.
Co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
Ochota pomoci druhým lidem, kteří si
v této chvíli sami pomoci nemohou. Když
někdo něco dává, tak je tím sám obdarován.
Jak hodnotíte vlastní odběr kostní dřeně a jaký způsob odběru jste si zvolil?
Když člověk dělá něco v životě poprvé,
má vždycky trochu obavy, co ho čeká.
Nicméně odběr byl bez problémů a podruhé bych šel určitě znovu. Zvolil jsem
si způsob odběru kostní dřeně v celkové
anestézii z kosti pánevní.
Za jak dlouhou dobu po vstupu
do ČNRDD a ve kterém roce jste byl
vybrán jako vhodný dárce?
Zhruba po čtyřech letech, to znamená
někdy v polovině roku 2004, mě oslovili
z centra ČNRDD v Olomouci, abych tam
přijel na kontrolní odběry krve za účelem
stanovení mé vhodnosti nebo nevhodnosti coby potencionálního dárce kostní
dřeně. Tohoto užšího výběru se kromě
mě zúčastnili myslím ještě tři další potencionální dárci. Po měsíci mi z Olomouce
sdělili, že vybrali někoho jiného. Na svoji
„příležitost“ jsem čekal až do roku 2008.
Někdy v listopadu jsem opět odjel na kontrolní odběry krve do Olomouce. Těsně
před Vánocemi mi oznámili, že jsem
nejvhodnějším dárcem.
Jak dlouhý byl váš pobyt v nemocničním zařízení?
Odběr kostní dřeně mi prováděli ve Fakultní nemocnici v Plzni v lednu 2009.
Před samotným odběrem jsem jel ještě
na pohovor a na Transfúzní stanici v Plzni mi odebrali zhruba 450 ml mé krve pro
autotransfúzi po zákroku. V nemocnici
jsem strávil koncem ledna 2009 celkem
tři dny s tím, že samotný zákrok v narkóze trval půl hodiny.
Jaké jsou pocity člověka, který někomu
zachránil život?
Velká radost a štěstí, že jsem mohl pomoci druhému člověku.
Stanislav Halenka
Dárce krve
Dárce kostní dřeně
v roce 2010
Lubomír Borbely
Dárce krve
Dárce kostní dřeně
v roce 2008
Lukáš Karman
Dárce krve
Dárce kostní dřeně
v roce 2011
Marek Müller
Dárce krve
V registru ČNRDD
od roku 2003
Bohumil Koláček
Dárce krve
V registru ČNRDD
od roku 2000
Ing. Igor Vychopeň
Dárce krve
Dárce kostní dřeně
v roce 2009
Nemocnice
dřeně se sídlem v Plzni. Nadace získává
prostředky na rozvoj ČNRDD dobrovolnými sbírkami.
51
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Komárňanská nemocnica
zmodernizovala operačné sály
Vybavenie sál spĺňa všetky technické požiadavky kladené na dnešnú modernú operatívu a anestéziu.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Andrea Kissová / Foto: Andrea Kissová
Zľava: Doc. Ing. Milan Belica, PhD., Mgr. Viktor Dudáš,
MUDr. Milan Leckéši
V strede predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, Ph.D., vpravo riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno Mgr. Viktor
Dudáš a vľavo lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík
Nemocnice
V
52
šeobecná nemocnica v Komárne,
ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, má teraz nové
špičkové operačné sály chirurgického oddelenia. Polročnú rekonštrukciu sál za 452
tisíc eur financoval Nitriansky samosprávny kraj. Vnútorné zariadenie operačných
sál za 200 tisíc eur obstarala organizácia
FORLIFE. Jedná sa o najväčšiu investíciu
v nemocnici za posledných 20 rokov.
Slávnostného otvorenia operačných
sál sa zúčastnili aj predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Komárna Anton Marek. Popriali
všetkým zdravotníkom mnoho úspešných
operácií pacientov z Komárna aj širokého
okolia. Všetci prítomní ocenili, že rekonštrukcia prebehla bez väčších problémov
a pacienti tým získali kvalitnejšiu starostlivosť, lekári a zdravotný personál moderné
zariadenie i zázemie pre náročnú prácu.
„Zmodernizované operačné sály vrátane
vybavenia zodpovedajú najmodernejším
parametrom kladeným na takéto pracoviská“ povedal pri slávnostnom otvorení
riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.
Rekonštrukčné práce sa dotkli operačného traktu, nové sú elektroinštalá-
cie, vzduchotechnika, centrálny rozvod
medicinálnych plynov aj zdravotechnika.
Úplne nové sú aj operačné stoly, zobúdzacie lôžka, operačné lampy, anestéziologické
a monitorovacie prístroje. Zmodernizovaná je aj samotná budova chirurgického
pavilónu, kde sú nové napríklad kanalizačné stúpačky či strešný plášť. „Vybavenie sál
spĺňa všetky technické požiadavky kladené
na dnešnú modernú operatívu a anestéziu.
Ročne plánujeme na nových operačných
sálach vykonávať asi 2 500 operácií,“
uvádza primár chirurgie MUDr. Gustáv
Škodáček.
Staré operačné sály slúžili nemocnici
už niekoľko desaťročí a boli po kapacitnej
aj hygienickej stránke v nevyhovujúcom
stave a ich rekonštrukcia bola nevyhnutná.
Počas rekonštrukcie operačných sál na chirurgickom oddelení vykonávali len akútne
operačné zákroky v odbore všeobecná
chirurgia. Operačné zákroky spĺňajúce
podmienky pre jednodňovú zdravotnú
starostlivosť robili na novom pracovisku
Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v nemocnici v Komárne. Pacienti s nutnosťou
operačného zákroku v odbore traumatológia boli smerovaní na najbližšie traumatologické pracoviská v nemocniciach v Nitre,
Nových Zámkoch a Topoľčanoch.
Prehliadka novej operačnej sály
Aby bolo bábätko zdravé… Ako sa starajú
o matku a dieťa v Nemocnici Komárno
Okrem radosti so sebou tehotenstvo prináša taktiež mnoho starostí a povinností.
Text: Bc. Radka Baková, Bc. Marta Csergeová / Foto: Artishock
teda odber plodovej vody, a choriocentézu,
čo je odber choriových klkov z placenty.
Vzhľadom k tomu, že tieto vyšetrenia zo
sebou nesú malé riziko potratu, vykonáva sa
len v odôvodnených prípadoch, napríklad
u maminiek vyššieho veku. „Výsledky týchto testov sú veľmi presné, spravidla viac než
99 percent. Pri zistení závažného postihnutia plodu je možné ukončiť tehotenstvo
na prianie rodičov do 24. týždňa tehotenstva. Niektoré maminky sa aj cez nepriaznivé výsledky testov rozhodnú plod donosiť.
V starostlivosti našej ambulancie bola
i žena, ktorej sme diagnostikovali u bábätka
rázštep chrbtice, a ktorá prerušenie tehoten-
Nadštandardná izba na novorodeneckom oddelení Všeobecnej nemocnice Komárno
mestrálny screening, čaká maminky už
medzi 11. a 13. týždňom tehotenstva. Vyšetrenie kombinuje rozbor krvi a podrobné
ultrazvukové vyšetrenia a dokáže odhaliť
riziko genetických ochorení ako je napríklad Downov syndróm,“ vysvetľuje vedúca
sestra gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Nemocnice Komárno Magdaléna Szépeová. V druhom trimestri čakajú
tehotné ženy ďalšie genetické a ultrazvukové vyšetrenia, ktoré okrem Downovho
syndrómu odhalia aj rázštep chrbtice
a vrodené vývojové poruchy – môže ísť
o postihnutie srdca, mozgu, končatín či
vylučovacej sústavy. Ďalší veľký ultrazvuk
nasleduje zhruba v 32. týždni tehotenstva.
Ak existuje podozrenie, že bude bábätko
trpieť vývojovou poruchou, mala by
maminka podstúpiť tzv. aminocentézu,
stva odmietla. Dieťa u nás porodila, potom
boli obaja prevezení do Fakultnej nemocnice v Bratislave, kde sa stav dieťaťa podarilo
lekárom stabilizovať,“ spomína Magdaléna
Szépeová z gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Nemocnice Komárno, kde môžu
všetky tieto vyšetrenia maminky podstúpiť.
DIEŤA PO ŠTYRIDSIATKE
Podľa lekárskych štúdií sa považuje
za najbezpečnejší pôrod medzi 25. a 29.
rokom, avšak priemerný vek matiek stále
rastie a v súčasnosti sa takmer približuje
tridsiatke. Aj po štyridsiatke môžu mať
ženy zdravé dieťa, ale je treba ešte viac dávať
pozor na všetky riziká spojené s vyšším
vekom. Staršie matky oveľa častejšie čelia
riziku predčasného pôrodu, potratu alebo
úmrtia plodu, vajíčka staršej ženy majú
taktiež omnoho častejšie chromozomálne
problémy. Vo FORLIFE – Nemocnici Komárno však mali zdravotníci v starostlivosti
49-ročnú rodičku, ktorá na svet priviedla
úplne zdravé bábätko. „Tento prípad bol
skôr raritný aj tým, že žena nemala o svojom tehotenstve tušenie. Dokazuje ale, že
aj vo vyššom veku sa ženy nemusia báť byť
matkami,“ dodáva vedúca sestra Magdaléna
Szépeová s tým, že v každom veku je v dobe
tehotenstva dôležité obmedziť všetky rizikové faktory ako je napríklad fajčenie, pitie
alkoholu a uživanie iných omamných látok.
NEGATÍVNE VPLYVY FAJČENIA A ALKOHOLU
Všetko, čo budúca maminka zje a vypije,
prechádza krvným obehom v rovnakej
koncentrácii do tela bábätka, teda aj alkohol. Bábätku trvá pritom až dvojnásobnú
dobu, než alkohol zo svojho organizmu vylúči a ak pije budúca maminka pravidelne
vo väčšom množstve, môže mať narodené
dieťa podpriemernú pôrodnú váhu, môže
byť mentálne spomalené a objaviť sa môžu
i deformácie hlavy či končatín. U fajčiarok
je zase vyššia pravdepodobnosť mimomaternicového tehotenstva a poškodenie plodu, vyššie je taktiež riziko predčasného pôrodu a úmrtie dieťaťa v dobe okolo pôrodu.
V starostlivosti pôrodníkov vo Všeobecnej
nemocnici Komárno však bola i narkomanka, ktorá si pichala morfium. „Dieťa
tejto pacientky bolo ohrozené z pohľadu
závislosti. Po úspešnom pôrode cisárskym
rezom bol novorodenec prevezený na JIS
nedonosenecké oddelenie Nové Zámky,“
hovorí Magdaléna Szépeová.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Všeobecnej nemocnice Komárno poskytuje komplexnú diagnosticko-liečebnú
starostlivosť o matku a dieťa. V roku 2010
sa v pôrodnici narodilo 657 detí, medzi
novorodencami bolo 348 chlapčekov a 309
dievčatiek. Oddelenie má celkom 40 lôžok,
z toho tvorí 17 lôžok oddelenie šestonedelia, samozrejme s roomingom a dve jednolôžkové izby sú vybavené nadštandardne.
Oddelenie gynekológie a patologickej
gravidity tvorí 23 lôžok.
Nemocnice
B
udúce maminky by mali pre zdravie
svojho potomka dodržiavať zdravý
životný štýl a musia tiež podstúpiť
rad preventívnych vyšetrení. Vo FORLIFE
– Všeobecnej nemocnici Komárno majú so
starostlivosťou o rodičky bohaté skúsenosti – na pravidelné kontroly dochádza na
gynekologické oddelenie priemerne 835
žien a ročne sa tu narodí viac než 600 detí.
Každá „tehuľka“ sa musí pripraviť na odbery krvi, ktorými sa zistí, či čaká jedno či
viac detí, určí sa krvná skupina a Rh faktor
bábätka a vykonané sú i testy na HIV či
syfilis a celkový krvný obraz maminky.
„Prvé veľké vyšetrenie, takzvaný prvotri-
53
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Nemocnica Komárno otvorila
zmodernizované chirurgické ambulancie
Rozhodli sme sa k tomuto kroku z dôvodu zvýšenia komfortu pre pacientov, ako aj pre zlepšenie pracovných
podmienok lekárov aj ostatných zamestnancov nemocnice.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Andrea Kissová / Foto: Andrea Kissová
Riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš so zdravotnými
sestrami v novej chirurgickej ambulancii
Zľava: primátor Komárna MUDr. Anton Marek, lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, primár chirurgického oddelenia
MUDr. Gustáv Škodáček, riaditeľ FORLIFE Mgr. Viktor Dudáš
V
šeobecná nemocnica Komárno,
ktorú prevádzkuje nezisková
organizácia FORLIFE, vo februári
slávnostne otvorila zmodernizované chirurgické ambulancie. Do rekonštrukčných
prác, ktoré trvali 10 týždňov, investoval
FORLIFE viac ako 35 tisíc EUR. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj primátor
Komárna MUDr. Anton Marek.
Vďaka rekonštrukcii vznikli v nemocnici moderné chirurgické ambulancie.
„Rozhodli sme sa k tomuto kroku z dôvodu
zvýšenia komfortu pre pacientov, ako aj pre
zlepšenie pracovných podmienok lekárov
aj ostatných zamestnancov nemocnice.
Príjmová ambulancia a odborné chirurgické
ambulancie majú spoločnú recepciu, ktorá
zabezpečí skrátenie čakacej doby na vyšetrenie. Pacienti ocenia aj modernú čakáreň
s dostatočným počtom miest na sedenie
a nové hygienické zariadenia,“ hovorí riaditeľ FORLIFE Mgr. Viktor Dudáš.
Počas modernizácie nebola zdravotná
starostlivosť žiadnym zásadným spôsobom redukovaná. Odborná ambulancia
cievnej a úrazovej chirurgie bola dočasne
presťahovaná do priestorov onkologického
pavilónu.
Nemocnice
Detičky levočskej nemocnice potešily hračky
54
Deti znášajú hospitalizáciu v nemocnici horšie než dospelí pacienti a preto každá akcia podobného druhu má
veľmi pozitívny vplyv na ich psychiku.
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Štefánia Bajtošová
N
a najmenších pacientov detského,
urologického a chirurgického oddelenia Levočskej nemocnice čakalo
príjemné prekvapenie v podobe krabíc
plných hračiek. Viac než 90 rôznych hračiek
už v týchto dňoch rozdáva radosť pacientom
detského, urologického a chirurgického od-
delenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL.
Hračky pre choré detičky vo februári zaslali
zamestnanci českej skupiny AGEL. Zbierka
menších i väčších hračiek, ktorú zorganizovali zamestnanci spoločnosti MARTEK
MEDICAL a AGEL, bola zahájená pred
Vianocami a trvala mesiac.
Vďaka rôznym hračkám sa zdravotníci
chorým deťom pokúsia spríjemniť strávené
chvíle v nemocnici, ktoré iste nie sú pre ne
príliš príjemné. „Deti znášajú hospitalizáciu v nemocnici horšie než dospelí pacienti
a preto každá akcia podobného druhu má
veľmi pozitívny vplyv na ich psychiku.
Mám radosť z každej takejto akcie. Odmenou pre nás sú rozžiarené oči a úsmevy
detí,“ povedal primár detského oddelenia
MUDr. Ján Gajdoš s tým, že z hračiek sa
radujú deti, ktoré podstúpili v nemocnici
menej príjemné výkony ako je napríklad
odber krvi, infúzna liečba, alebo ležia
s chorobami ako zápal pľúc, či infekcia
močových ciest.
V priebehu zbierky hračiek boli oslovení
všetci zamestnanci spoločnosti MARTEK
MEDICAL a taktiež zamestnanci niektorých nemocníc patriacich do skupiny
AGEL. Najviac hračiek pritom pochádza
od zamestnancov Nemocnice Podlesí.
„Pokiaľ budú deti z Levočskej nemocnice
spokojné, radi by sme v tejto aktivite ďalej
pokračovali,“ uvádza Pavlína Waclawková,
výkonná riaditeľka spoločnosti MARTEK
MEDICAL.
Bolesť chrbta trápi osem z desiatich ľudí
Bolesť chrbtice môže byť príznakom vážnejšej choroby, a pokiaľ trvá DLHŠIE než tri mesiace, mal by sa pacient
nechať vyšetriť odborníkom.
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Štefánia Bajtošová
Z
bolesti chrbta sa stala novodobá
civilizačná choroba, trápi viac ako
osemdesiat percent dospelých a až
tri štvrtiny detí. Postihnutí si väčšinou
môžu za bolesť chrbta sami. Nehýbu sa dostatočne, alebo pohybový aparát zaťažujú
nerovnomerne.
„Dospelí sedia celý deň v práci za stolom, deti v školskej lavici, večer sa len presunú do kresla k televízii alebo k počítaču.
Prípadne telo zaťažujú jednostranne ťažkou prácou a často i nesprávnym športom,“
Pozor na jednostrannú záťaž
Bolesti spôsobuje i dlhodobé vytáčanie
hlavy, napríklad pri sledovaní televízie
v ľahu. Svalstvo v oblasti krčnej chrbtice
zatuhne, postihnutého bolí za krkom, cíti
bodavú bolesť za uchom či okom a bolí ho
hlava. Pomôžu naťahovacie cvičenia ako
otáčanie hlavy trikrát denne päťdesiatkrát na každú stranu, ale len „do bolesti“.
Vhodná je napríklad masáž krku a indická
masáž.
Chrbtici neprospieva nosenie ťažkej
tašky cez rameno, mala by byť prehodená
cez chrbát krížom. Kto to neurobí, namáha
si deltový sval, ramenný kĺb, medzilopatkové svaly a ostatné svaly hornej polovice.
Riešením je batoh a v prípade tašky striedať ramená. Pomáha posilňovať a naťahovať chrbtové svalstvo, ideálne je plávanie.
Vhodná je masáž krku, rúk a chrbta.
Módne, ale chúlostivé
Chrbát môže bolieť taktiež zo zlých topánok. Módne tenisky s rovnou podrážkou
nemajú anatomicky tvarovanú vložku.
Problémy spôsobujú aj topánky celkom
bez podpätku. Klenba nohy sa bortí,
noha je plochá, preťažujú sa lýtkové svaly,
objavujú sa problémy s kĺbmi. Riešením
je kúpiť si do topánok správne vložky, ešte
lepšie je kúpiť si zdravotnú obuv. Zaberá
masáž chodidla nohy i celých nôh a chôdza
naboso.
„Bolesť chrbtice môže byť príznakom
vážnejšej choroby, a pokiaľ trvá dlhšie než
tri mesiace, mal by sa pacient nechať vyšetriť odborníkom,“ dodáva MUDr. Ingrid
Dzurňáková.
Nemocnice
MUDr. Ingrid Dzurňáková
povedala primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nemocnice MUDr. Ingrid
Dzurňáková.
Veľa zbytočnej bolesti chrbta si ľudia
podľa nej spôsobujú pohodlnosťou. Pri
sedení dávajú nohu cez nohu, či si na nej
sedia. Preťažujú jednostranne svaly v oblasti bedrovej chrbtice. Keď tak sedia celé
dni, vychýli sa im stavec. Následkom je
„vyskočenie“ – prietrž platničky a bolesť.
Dá sa tomu predísť vhodným pohybom.
Pomôže uvoľňujúca masáž a miesto na stoličke sedieť na lopte.
55
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Cukrovka: O chorobe nevie každý
piaty pacient
Cukrovka sa dá v súčasnosti liečiť dobre, avšak bez pomoci pacienta to ale nikto na celom svete nedokáže.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Milena Macková / Foto: archív nemocnice, fotobanka
na svete je na ostrove Nauru v Tichom oceáne, kde má túto chorobu viac ako polovica
obyvateľov. Okrem dedičných sklonov
sa stalo to, že ostrov zbohatol predajom
guana a obyvatelia sa pustili do jedla bez
práce. Pribrali a skoro u všetkých vznikla
cukrovka.
MUDr. Eva Böhmerová
Nemocnice
D
56
IABETES MELLITUS – cukrovka
je chronické, doposiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktorého incidencia
aj prevalencia v celosvetovom meradle
narastá a stáva sa pandémiou tretieho
tisícročia. V súčasnosti sa počet diabetikov
vo svete odhaduje na 140 miliónov a podľa
prognostických štúdií sa ich počet o 25 rokov zvýši na 300 miliónov. Počet dispenzarizovaných diabetikov v Slovenskej republike je viac ako 350 000, diabetes mellitus
II. typu predstavuje viac ako 90 percent
všetkých dispenzarizovaných diabetikov.
Diabetes mellitus sa tak stáva celosvetovo,
ale aj na Slovensku závažným zdravotným
aj socioekonomickým problémom.
I keď ide o ochorenie, ktoré majú niektorí z nás v génoch, zdravou životosprávou
sa dá jeho prepuknutie oddialiť aj o 40
rokov. Na otázky nám odpovie primárka
interného oddelenia Nemocnice Krompachy MUDr. Eva Böhmerová.
Počet ľudí s cukrovkou stále narastá. Sú
na tom Slováci v porovnaní s Európou
horšie?
Výskyt diabetu je v celej Európe približne
podobný, nie sme na tom najhoršie, ale ani
najlepšie. Najviac pacientov s diabetom
Aké faktory teda vznik diabetu ovplyvňujú?
Najčastejší typ cukrovky, diabetes II. typu
je choroba, ktorá sa rozvinie na podklade
dedičných dispozícií. Každý, kto tieto dispozície má, cukrovku dostane. Ale kedy ju
dostane, o tom rozhoduje jeho životospráva. Pokiaľ nemá dostatok pohybu a priberá,
tak cukrovka sa objaví i pred 50. rokom
života. Pokiaľ sa stravuje striedmo a má
dostatok pohybu, potom sa objaví možno
až po osemdesiatke.
Ochorenie má celý rad komplikácií. Ktoré z nich sa objavujú najčastejšie?
Poruchy zraku, ktoré môžu končiť slepotou. Ďalej je to ochorenie obličiek, ktoré
môže viesť až k ich zlyhaniu. Objavuje sa
aj postihnutie nervov na dolných končatinách s následnou necitlivosťou a rizikom
amputácie. Ale ku komplikáciám cukrovky
patria jednoznačne aj tak rozšírené ochorenia ako je mŕtvica a srdcový infarkt.
Cukrovka je jednou z najnákladnejších
ochorení. Prečo?
Najväčšie náklady sú viazané práve k liečbe
komplikácií. Umelá oblička, operácia srdca, amputácia, slepota – k tomu všetkému
môže cukrovka viesť a liečba potom stojí
veľa peňazí. Napríklad umelá oblička u pacienta stojí približne 40 000 EUR ročne.
Stretávate sa s nejakými mylnými predstavami rozšírenými medzi pacientami?
Napríklad diapotraviny sú zbytočné. Preukázalo sa, že jedinou rozumnou cestou
je vedieť si prečítať, čo ktorá potravina
obsahuje a porovnať si sám, čo môžem jesť
a čo je pre mňa nevhodné. Diapotraviny
zvádzajú k mylnej predstave, že pacient ich
môže konzumovať neobmedzené množstvo. Naviac je v nich často nahradený
cukor tukmi, čo je dosť škodlivé.
Aká je u nás v súčasnosti najúčinnejšia
dostupná liečba?
Liečebných možností je veľa, nedá sa povedať, ktorá liečba je najúčinnejšia. Záleží
na jednotlivej situácii. Avšak v nedávnej
dobe sa k rukám lekárov dostali nové lieky,
ktoré sú založené na úplne novom princípe. Tejto liečbe hovoríme inkretínová
terapia. Má tú výhodu, že je veľmi účinná
a súčasne sa po liečbe nepriberá, naopak
Praktické rady:
• nakupujte vtedy, keď ste najedení
• obľúbené jedlá nemajte na očiach
• menej vyprážajte, viac varte a grilujte, použite nízkotučné mlieko, zemiakový alebo kukuričný škrob
• na oslavy choďte najedení, jedzte pomaly, medzi
jedlami pite veľa tekutín, naučte sa nechať zvyšok
na tanieri
• tuky sú Vašim najväčším nepriateľom, preto sa
vyhýbajte tučnému mäsu (bravčovému), údeným
výrobkom, tzv. diétnym salámam, párkam, smotane.
Vhodné je tzv. biele mäso (kurča, morka 1 – 2x
týždenne, občas hovädzie mäso, králik, ryby 2 – 3x
týždenne)
• obmedzte spotrebu vajec – za týždeň postačí 1 – 2
vajcia, vhodné sú vaječné bielka
• do svojho jedálnička zaraďte strukoviny
• jedzte veľa zeleniny
• pite dostatok tekutín – do 2 litrov denne
• alkohol vynechajte, obsahuje veľa kalórií
• jedzte 4 – 5x za deň v menších porciách. Posledné
jedlo jedzte večer do 18,00 hod. (okrem diabetikov
liečených inzulínom)
• denne venujte pohybu aspoň ½ hodiny
• jedzte celozrnné obilniny (chlieb, rožky, tmavé cestoviny), varené zemiaky, ryžu v takých množstvách,
aby tvorili 50 – 60 percent Vášho denného príjmu
potravín
• Na záver: Vydržte a nevzdávajte sa hneď.
Výsledok sa dostaví síce neskôr, ale bude
stáť za to.
často sa i chudne. Naviac nie je zaťažená
rizikom hypoglykémie, teda prudkým
poklesom cukru v krvi.
A čo novinky v liečbe cukrovky? Ktorým
smerom sa vývoj uberá?
Noviniek je veľa, našťastie na Slovensko
prichádzajú bez meškania. Vo vývoji je celý
rad nových technologických postupov a celý
rad nových liekov. Rada by som ale zdôraznila, že bez spolupráce chorého, bez jeho
ochoty dodržiavať aspoň základné princípy
životosprávy, diéty a pohybu, je akákoľvek
čo najlepšia liečba bezzubá, zbytočná a neúčinná. Cukrovka sa dá v súčasnosti liečiť
dobre, avšak bez pomoci pacienta to ale
nikto na celom svete nedokáže.
Budúci rodičia si môžu prehliadnuť
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Rodičia prvorodených detí nemávajú úplné alebo celkom presné informácie o dianí pri pôrode, po ňom aj
v ďalších týždňoch a mesiacoch vývoja bábätka.
N
eviete aké nemocničné prostredie
a čo Vás čaká pri narodení Vášho
potomka? Nemocnica Krompachy
ponúka budúcim mamičkám a ich rodinným príslušníkom prehliadku Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Zmyslom
týchto prehliadok je kvalifikovane poradiť,
pomôcť predchádzať obavám z neznámeho
prostredia, pôrodu či bolesti.
„Mamičky, ktoré si vyberajú pôrodnicu
pre príchod svojej ratolesti na svet, zbierajú
informácie od svojich známych, z internetu, či z rôznych odborných časopisov.
Priamo na nás sa obrátia telefonicky, elektronickou poštou alebo aj osobne v ambulancii oddelenia,“ hovorí vedúca sestra
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Monika Handžáková. Mesačne si oddelenie príde prehliadnuť zhruba 10 budúcich
mamičiek a oteckov.
Pôrodná asistentka alebo vedúca sestra
budúcich rodičov prevedie miestnosťami,
kde mamičky čakajú na príchod dieťatka.
Na pôrodnej sále majú rodičky k dispozícii
fit lopty, aromalampu. Medzi kontrakciami
môžu regenerovať pri relaxačnej hudbe.
Pôrodná asistentka im zodpovie na otázky
týkajúce sa samotného pôrodu, následnej
starostlivosti o bábätko, aj prípadného
cisárskeho rezu. Informuje ich o možnosti
rodiť bezbolestne za pomoci PEDA, ako aj
o podmienkach prítomnosti blízkej osoby
pri pôrode.
Nemocnica týmito prehliadkami
vychádza v ústrety rodičom novorodencov. Hlavne rodičia prvorodených detí
totiž nemávajú úplné alebo celkom presné
informácie o dianí pri pôrode, po ňom aj
v ďalších týždňoch a mesiacoch vývoja bábätka. „Bývajú úzkostliví, alebo si naopak
neuvedomujú dostatočne všetky riziká,
na ktoré je potreba sa pripraviť už pred
pôrodom,“ uvádza vedúca sestra novorodeneckého oddelenia Bc. Klaudia Tatarková.
„V poslednom mesiaci gravidity prichádzajú mamičky, ktoré sa chystajú na našom oddelení rodiť, týždenne do poradne
a na CTG – kardiotokografický záznam.
Vtedy majú mamičky dostatočný priestor
na to, aby sa bližšie oboznámili s prostredím aj personálom. Taktiež im vysvetlíme
podmienky, za akých môže byť prítomný
ich partner pri pôrode, avšak návšteva
oteckov pri výbere pôrodnice je skôr oje-
Bc. Klaudia Tatarková
dinelá. Priamo k pôrodu však prichádzajú
častejšie než v minulosti. V januári 2012
to boli 8 oteckovia,“ dodáva vedúca sestra
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Monika Handžáková.
Budúci rodičia, ktorí majú záujem
o prehliadku, môžu volať na telefón
053/41 86 224, alebo 0421/917/376 736.
Nemocnice
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Milena Macková
57
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Zvolenská nemocnica získala
ocenenie týkajúce sa prevencie
nemocničných nákaz
Ocenenie patrí celému kolektívu a vedeniu nemocnice, ktorý dennodennou prácou prispel k zníženiu
kolonizácie jednotlivých oddelení.
Text: redakcia / Foto: Bc. Marta Csergeová, Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka s kolektívom nemocnice
Nemocnice
N
58
emocnica Zvolen začiatkom roka
získala ocenenie od Spoločnosti
prevencie nemocničných nákaz.
Na základe hlasovania odborníkov bola
udelená Nemocnici Zvolen Výročná cena
za rok 2011, ako výraz ocenenia zlepšenia
kvality a ochrany svojich pacientov. Túto
cenu má možnosť získať každoročne len
jedna nemocnica.
Prezident Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz Doc. MUDr. Rastislav
Maďar, Ph.D., odovzdal na riaditeľstve
nemocnice Sklenenú plaketu riaditeľovi nemocnice MUDr. Jozefovi Botkovi.
“Za toto prvenstvo by som rád poďakoval
hlavne všetkým našim zamestnancom.
Bez ich dennodenného úsilia a pracovného
nasadenia by sme takéhoto výsledku nikdy
nedosiahli. Toto ocenenie a úspech je
hlavne ich vizitkou,” povedal riaditeľ Jozef
Botka. “Ocenenie patrí celému kolektívu
a vedeniu nemocnice, ktorý dennodennou
prácou prispel k zníženiu kolonizácie jednotlivých oddelení,” doplnila zástupkyňa
primára oddelenia klinickej mikrobiológie
Ing. Jana Krokošová.
Nemocnica Zvolen začala v rámci
zabezpečenia ochrany svojich pacientov
budovať účinný hygienicko-epidemiologický režim a úspešne ho aplikovala
na všetkých oddeleniach. Výdaj dezinfekčných prostriedkov je cielený a monitorovaný podľa výsledkov sterov z prostredia
oddelení. V rámci minimalizácie prenosu
kmeňov vybudovala nemocnica niekoľko
účinných bariér. Na oddelení sú hospitalizovaní pacienti rozdelení do dezinfekčných
zón a personál musí dodržiavať popísané
postupy pri vstupe a výstupe z pacientskej zóny, špeciálnu dezinfekciu pacienta
pred manipuláciou s ním a aj dezinfekciu
prístrojového vybavenia prislúchajúceho
tejto zóne. Účinnou bariérou je aj izolačná
izba vytvorená na každom oddelení, kde
MUDr. Jozef Botka a Ing. Jana Krokošová
je hospitalizovanému pacientovi prevedený mikrobiologický screening ako stery
z nosa, tonzíl, axily, ingviny, vlasovej časti
hlavy, moč. Až do vyhodnotenia sterov
pacient ostáva v izolačnej izbe. Nemocnica
má vypracované špeciálne dezinfekčné
plány v závislosti od povahy vyskytujúcich
sa patogénov.
Vedenie nemocnice vytvorilo optimálne
podmienky pre realizáciu hygienicko-epidemiologického režimu finančnou podporou
nákupu jednorazových dezinfekčných prostriedkov, jednorazových pomôcok, odevov
personálu, antidekubitárnych matracov
a sériou nevyhnutných stavebných úprav.
Nemocnica má nemocničného hygienika-mikrobiológa, ktorý mesačne kontroluje
mikrobiálne osídlenie oddelení. Klinický
farmakológ nastavuje terapiu vždy po vyhodnotení všetkých parametrov monitorujúcich akútny stav pacienta, ale v súčinnosti
s mikrobiálnym osídlením prostredia.
Nemocnica rozšírila oddelenie geriatrie
V regióne je veľký dopyt po zdravotnej starostlivosti pre pacientov vo veku 65 a viac rokov, ktorí majú často
aj päť a viac diagnóz chronických ochorení.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Zuzana Sitárová / Foto: Fotobanka
Z
volenská nemocnica rozšírila
oddelenie geriatrie, ktoré poskytne seniorom lepšiu starostlivosť.
Oddelenie funguje v nemocnici od roku
1989, prijíma akútnych pacientov cez príjmovú ambulanciu, respektíve ich dovezie
rýchla záchranná služba, alebo ich preradia
z iného oddelenia. Doteraz bolo pacientom
k dispozícií 78 lôžok, ku ktorým pribudlo
od marca ďalších 14 lôžok, pretože v regióne je veľký dopyt po zdravotnej starostlivosti pre pacientov vo veku 65 a viac rokov,
ktorí majú často aj päť a viac diagnóz
chronických ochorení. Oddelenie patrí
k najvyťaženejším v nemocnici, čo súvisí
najmä s vekovým priemerom obyvateľstva
a jeho postupným starnutím. Primárke
oddelenia geriatrie MUDr. Anne Remišovej sme položili pár otázok:
Organizmus staršieho človeka je oveľa
krehkejší. Využívame aj prácu rehabilitačných sestier, ktoré pomáhajú chorému
k zlepšeniu pohyblivosti a tým k sebestačnosti. Veľakrát sú pacienti úplne ležiaci,
odkázaní na pomoc pri toalete, obliekaní,
kŕmení, polohovaní.
Líši sa komunikácia pri práci so seniormi?
Dôležitá je komunikácia s chorým, ktorá
je niekedy sťažená, mnohí majú ťažkosti so
sluchom, s rečou alebo sú u nich prejavy demencie. Snažíme sa s nimi hovoriť pomaly,
zreteľne, pred ich tvárou, aby nám videli
na ústa, nepoužívať cudzie výrazy, snažiť sa
im vysvetliť tak, aby tomu porozumeli– či
„Dôležitá je komunikácia
s chorým, ktorá je niekedy
sťažená, mnohí majú ťažkosti so sluchom, s rečou
alebo sú u nich prejavy
demencie“
už ide o vyšetrenie, alebo o ďalší postup
v liečbe. Ak to nie je možné, tak komunikujeme s príbuzným, ktorého oboznámime
s priebehom liečby a vyšetrení.
Aké sú špecifiká v liečbe geriatrických
pacientov?
Ochorenia starších pacientov sú ako
i v ostatnej populácii, ale majú svoje špecifiká, vzhľadom na zmeny, s vekom súvisiace na jednotlivých orgánoch, na ktoré
nasadajú chorobné stavy. Čo sa týka liečby,
podávajú sa lieky ako u ostatnej populácie, ale musíme pristupovať individuálne
u každého pre zmeny funkcií orgánov
napríklad obličky, pečeň a upravujeme
dávkovanie, interval podávania, kombináciu viac druhov liekov.
Čím sa líši geriatrické oddelenie od bežného interného oddelenia?
Nemocnice
S akými diagnózami sa najčastejšie
stretávate?
Najčastejšími ochoreniami sú choroby
srdcovocievneho systému – ischemická
choroba srdca, choroba vysokého krvného tlaku, embólia do pľúcnice. Ďalšou
veľkou skupinou sú pacienti s cukrovkou
a jej komplikáciami, časté sú tráviace
ťažkosti, pri ktorých prichádzajú pacienti
dehydratovaní. Zvýšil sa počet pacientov
s chorobami pľúc a priedušiek, nádorovými ochoreniami, zvlášť v terminálnom
štádiu, chorobami kĺbov a kostí, náhlými
cievnymi mozgovými príhodami.
59
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Stalo se
Dopravní zdravotnictví
s talo se
Nemocnice otevřela Centrum
plastické chirurgie a estetické
medicíny
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
otevřela ve svých nově zrekonstruovaných
prostorách Centrum plastické chirurgie a estetické medicíny. Nové centrum
nabízí široké spektrum péče jako například plastické operace nosu, prsou, břicha
nebo liposukci či facelift. Centrum má dvě
části. V první části je moderně vybavená
recepce, odborná ambulance. Ve druhé
části pak operační sál a nadstandardně
vybavené pokoje sloužící k dospávání klientů po menších výkonech, ale i k delšímu
pobytu po rozsáhlejších operacích.
60
Nový přístroj na ORL ambulanci
Polikliniky Olomouc
Na otorinolaryngologickou (ORL)
ambulanci Polikliniky Olomouc byl
pořízen nový vyšetřovací přístroj. Moderní
vyšetřovací jednotka UNIT C31 v hodnotě
téměř 800 tisíc korun umožňuje ještě
přesnější diagnostiku a rovněž drobné
terapeutické výkony v oblasti hlavy a krku.
Součástí moderní vyšetřovací ORL
jednotky je mikroskop, optické
zařízení, odsávací zařízení, jednotka
studeného tepla, rychloohřívače různých
diagnostických a terapeutických nástrojů
či vyhřívaný držák optiky. „Mikroskop
umožní kvalitnější diagnostiku především
onemocnění středního ucha a zvukovodu.
Optické zařízení, které obsahuje zdroj
studeného světla a optiky, zdokonalí
vyšetřovací postupy především v oblasti
dutiny nosní, nosohltanu a hrtanu.
Součástí vybavení je vyhřívaný držák
optiky, který zamezuje orosení optiky,
a rychloohřívač zrcátek,“ popisuje
výhody nového vybavení MUDr. Monika
Machačová.
s dětskou mozkovou obrnou a některými
dětskými traumaty. Pokud vím, tak v tomto rozsahu podobné výkony v našem regionu neprovádí žádná jiná srovnatelná ortopedická oddělení, a dá se říci, že i v rámci
republiky je tato část ortopedie vyhrazena
jen nemnoha pracovištím,“ prozrazuje své
nejbližší plány nový primář.
Nemocnice Český Těšín
Maminka s Natálkou
Jako první se letos narodila holčička,
kterou její maminka Jana Mizerová pojmenovala Natálka. Za nemocnici předal
malý dárek a popřál Natálce i její mamince
pevné zdraví její nový ředitel MUDr. Karel
Dostalík. Na porodním oddělení Nemocnice Nový Jičín se v uplynulém roce narodilo celkem 832 dětí. Mezi novorozeňaty
bylo 444 chlapečků a 388 děvčátek, z toho
celkem pět dvojčat.
Ortopedické oddělení má nového primáře
Ortopedické oddělení novojičínské nemocnice má nového primáře. Stal se jím
MUDr. Pavel Jelen, který doposud působil
na pozici primáře ortopedického oddělení
v třinecké krajské nemocnici. Nový primář
chce v novojičínské nemocnici zachovat
program endoprotetiky i artroskopické operativy a naopak plánuje rozšířit
spektrum poskytovaných služeb o dětskou
ortopedickou operativu.
Nemocnice Podlesí
MUDr. Pavel Jelen
Nemocnice začala komunikovat
s pacienty přes Facebook
Nemocnice Podlesí začala se svými
pacienty komunikovat přes nejpopulárnější sociální síť – Facebook. Třinecké
zdravotnické zařízení se tak zařadilo mezi
společnosti, které využívají populární
internetové sociální sítě ke komunikaci se
svými fanoušky a zákazníky. Být na Facebooku, nejrozšířenější světové sociální síti,
je celosvětový trend.
Nemocnice své fanoušky na Facebooku
informuje o aktuálním dění v nemocnici,
novinkách, významných akcích, zajímavostech či základních informacích o fungování nemocnice.
„Vytvořili jsme naší nemocnici profil
na Facebooku, který bude pravidelně aktualizován. Bude to další komunikační kanál
s našimi pacienty, kde naleznou například
novinky o odborných vzdělávacích akcích
nebo fotografie nemocnice,“ říká Mgr. Renáta Pešátová, manažerka nemocnice pro
marketing a PR.
„V každém případě zachováme program
endoprotetiky, artroskopické operativy
i tzv. malé ortopedické výkony. Spektrum
poskytovaných služeb navíc rozšíříme
o dětskou ortopedickou operativu, která se
týká především vrozených vývojových vad
pohybového aparátu, výkonů u pacientů
Nemocnice otevřela novou cévní chirurgickou ambulanci
V Havířově u haly Slavie Nemocnice
Podlesí otevřela novou ambulanci, která se
specializuje především na léčbu onemocnění žil, tepenného systému a na provádění
drobných chirurgických zákroků. Ordi-
Nemocnice Nový Jičín
Starosta Nového Jičína přivítal
první miminko
Nejmladšího občánka Nového Jičína přijel
na gynkologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Nový Jičín začátkem ledna
osobně přivítat starosta města Ing. Břetislav Gelnar, CSc., doprovázený místostarostou PhDr. Jaroslavem Dvořákem.
Školení BOZP a požární ochrany
V lednu se v Nemocnici Český Těšín
uskutečnilo pravidelné školení pro
zaměstnance BOZP a požární ochrany,
kde se zaměstnanci seznámili s nebezpečím a riziky při výkonu své práce. Tento
typ školení probíhá ve zdravotnických
zařízeních pravidelně a jeho součástí
bývají i praktické nácviky ve spolupráci
s hasičským sborem.
načním dnem je úterý a pacienti budou
ošetřeni mezi 7:00-15:00.
Lékařem ambulance je MUDr. Břetislav Fabián. Samozřejmostí je návaznost
na Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí.
Školení pro nelékaře
Koncem února se uskutečnilo školení
pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
v rámci něhož se personál periodicky seznamuje se zásadami hygienického režimu,
prevencí nozokomiálních nákaz, podáváním léčivých přípravků a zásadami manipulace s návykovými látkami. Manažerka
kvality Regina Gryczová pak nelékařům
přiblížila legislativní změny v souvislosti
se změnou zákonů o zdravotní péči, které
začnou platit od letošního dubna.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Nemocnice zakoupila nový
přístroj pro obezitologickou
ambulanci
Zdravotníci Nemocnice Valašské Meziříčí
mají nově k dispozici speciální tělesný analyzátor. Přístroj přesně vyhodnotí obsah
jednotlivých složek tuku, vody a svalové
hmoty v těle, a to na jednotlivých končetinách i trupu. Pořízení nového tělesného
analyzátoru pro obezitologickou ambulanci a Centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny vyšlo na téměř 100 tisíc
korun. Díky tomuto přístroji získá lékař
bližší informace o složení těla u vybraných
pacientů jako množství tělesného tuku
a jeho distribuci, množství svalové hmoty,
obsah tělesné vody a přibližné hodnoty
bazálního metabolismu. „Pomocí znalostí
těchto hodnot můžeme pacientovi lépe
poradit jak bojovat s obezitou a s dalšími
závažnými nemocemi jako jsou diabetes
mellitus II. typu a metabolický syndrom,“
říká MUDr. Petr Zajíček, kardiolog a sportovní lékař.
Nejhezčí sestřička zlínského
kraje je z Valmezu
Bc. Dagmar Dvořáková, která pracuje
na gynekologicko-porodnickém oddělení
nemocnice jako porodní asistentka se
úspěšně zúčastnila soutěže Miss sestra,
kde v regionálním kole zvítězila a zazářila
i při finále v Praze, kde se umístila mezi
finálovou desítkou. Sestřička se aktivně
věnuje sportu a jejím životním mottem je:
Žij každý den tak, jako by byl poslední.
Bc. Dagmar Dvořáková
Nemocnice se zapojila do projektu „Zdravá nemocnice“
ZDRAVÁ NEMOCNICE – takový název
nese projekt Světové zdravotnické organizace, do kterého se nově zapojila také
valašskomeziříčská nemocnice. Projekt
si klade za cíl zlepšit zdraví pacientů i zaměstnanců, vytvořit v nemocnici celkově
příznivé prostředí a navázat aktivní spolupráci s občany. Nemocnice se tak stala
členem Mezinárodní sítě nemocnic podporujících zdraví, ve které jsou sdruženy
téměř tři desítky členských států po celém
světě. Celosvětový projekt Zdravá nemocnice usiluje o začlenění koncepce, hodnot
a standardů podpory zdraví do organizačINZERCE
Spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s.,
člen skupiny AGEL uviedla do prevádzky v roku 2011
v spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej
medicíny Košice nové
pracovisko PET/CT v Banskej Bystrici
Nové pracovisko AGEL DIAGNOSTIC a.s. sa nachádza na adrese Cesta k nemocnici 1,
975 17 Banská Bystrica. – (areál starej nemocnice, budova za Stredoslovenským
ústavom srdcových a cievnych chorôb a.s.) www.ageldiagnostic.sk
Na PET/CT pracovisku v Banskej Bystrici je nainštalovaný
najmodernejší prístroj firmy Siemens, ktorý v sebe spája jedinečnú technológiu prvého molekulárneho multidetektorového CT a veľmi presného PET skenera. (Biograph mCT).
Táto duálna zobrazovacia modalita je u väčšiny nádorových
ochorení nenahraditeľná pri stagingu, kontrole efektu terapie a pri zisťovaní včasných recidív. Kombinácia pozitrónovej emisnej tomografie spoločne s CT vyšetrením predstavuje silný diagnostický nástroj, pri ktorom sa využíva ako
pozitrónový žiarič fluórodeoxyglukóza.
> Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden
z najmodernejších hybridných zobrazovacích prístrojov
dnešnej medicíny.
> AGEL DIAGNOSTIC ponúka minimálne lehoty na objednávanie pacientov a minimálne lehoty na výsledky vyšetrení.
> Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore a to lekármi, fyzikom, rádiofarmaceutom a rádiologickými asistentmi.
> Všetky informácie spolu s online žiadankou sú dostupné
na webstránke www.ageldiagnostic.sk alebo na tel. čísle
+421 918 840 084 a +421 48 418 0338.
Zmluvnými partnermi pracoviska sú
– Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
ročník 6
ní struktury a kultury nemocnice. „Kromě
vlastní zdravotní péče je podpora zdraví
klíčovou otázkou kvality v nemocnicích
a proto by měla být součástí každodenní
práce. V projektu je pojímána tak, že zahrnuje zdravotní výchovu, prevenci chorob
a např. rehabilitační služby. Snahou je
také zlepšovat tělesnou, duševní i sociální
pohodu pacientů, příbuzných a zaměstnanců,“ říká ředitelka valašskomeziříčské
nemocnice MUDr. Petra Šupšáková.
Školení KPR
Koncem ledna proběhla v nemocnici série
školení kardiopulmonální resuscitace.
Tyto semináře jsou součástí pravidelného
proškolování lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, kde si zdravotnický
personál připomene a aktualizuje zásady resuscitace a vyzkouší si ji v praxi na figuríně. Nemocnice Šternberk
s talo se
V Nemocnici se narodil chlapec
vážící 4,5 kilogramu
Na zdravotníky gynekologicko-porodnického oddělení šternberské nemocnice
62
čekalo v lednu velké překvapení! Pomohli zde na svět chlapečkovi, který vážil
úctyhodných 4,5 kilogramů a měřil 50
centimetrů. Rodiče mu dali jméno Kristián
a doma jej čeká hned pět brášků a jedna
sestřička.
„Chlapec přišel na svět přirozenou cestou,
což je u takto velkých dětí skutečně rarita.
I přes jeho neobvyklou váhu proběhl porod
bez vážných komplikací,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení šternberské nemocnice MUDr. Marek Vaca.
V uplynulém roce se narodilo ve šternberské nemocnici celkem 1 010 dětí. Mezi
novorozeňaty bylo 524 chlapečků a 486
děvčátek, z toho šest dvojčátek.
Nemocnice otevřela novou
anesteziologickou ambulanci
Novou anesteziologickou ambulanci
otevřela Nemocnice Šternberk. Ambulance
slouží k optimalizaci přípravy pacientů
s komplikujícími chorobami, kteří jsou
objednáváni k plánovaným operačním
výkonům. Pacienti jsou zde vyšetřováni
cíleně, vzhledem k volbě anestezie, typu
a rozsahu operace. Nová ambulance je
otevřena od pondělí do pátku vždy od 9.00
do 12.00 hodin.
„V nové ambulanci navrhneme na základě vyšetření optimální způsob anestezie
a seznámíme pacienta se všemi možnými
riziky operačního výkonu. Díky tomuto postupu je anesteziolog seznámen se
stavem pacienta ještě před jeho příchodem
na operační sál a má tak dostatek času
na přípravu a určení optimální anestezie,“
vysvětluje primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení šternberské nemocnice
MUDr. Rudolf Miler.
Nemocnice Prostějov
Za soudek pomůcky do léčebny
Na únorovém plese společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries v Prostějově se pouze netančilo, ale také dražilo.
Společnost uspořádala dražbu unikátního
produktu připraveného pouze k této příležitosti, pětilitrového dubového soudku
dvacetileté Starorežné.
Starorežná je čistý bylinný destilát
s převahou anýzu a divizny, jeho receptura
je utajovaným podkladem. Výroba tohoto
tradičního nápoje sahá až do 17. století.
Soudek byl vydražen za 15 000 korun.
číslo 2
Duben 2012
ce Přerov. Sportovci dětem předali mnoho
dárků - pastelky, omalovánky, ale také
podpisové kartičky a drobné předměty
s logem jejich týmu. Součástí návštěvy byla
i malá autogramiáda.
Dárečky, které dětem dnes předali, byly
sesbírány v rámci předvánoční akce Barevné Vánoce, kdy hokejoví fanoušci nosili
pastelky, vodovky, omalovánky atd. přímo
na stadion. „Naší snahou bylo děti rozveselit
a v jejich nelehké situaci je alespoň trošku
podpořit. Proto doufám, že je naše návštěva
snad trochu potěšila. Věřím, že na dětském
oddělení nejsme naposledy,“ říká manažer
oddílu Lubomír Svoboda. Děti v přerovské
nemocnici sice v době nemoci neprožívají
lehké časy, ale na zvídavosti jim to neubralo. Hokejisté museli odpovídat například
na otázky, jak často trénují nebo jak moc
hokej bolí. Malí pacienti rovněž rádi využili
možnosti a nechali se po boku přerovských
hokejových oblíbenců vyfotit.
„Jsme velice rádi, že si hokejisté našli
čas na návštěvu našeho oddělení. Svou
účastí a dárky udělali velkou radost nejen
dětem, ale určitě i rodičům, kteří tady tráví
se svými potomky mnoho času,“ sdělila
lékařka dětského oddělení MUDr. Kateřina Koláčková.
Podhorská nemocnice
Šek převzala z rukou zástupců GSD
náměstkyně ředitele pro nelékařskou zdravotní péči Nemocnice Prostějov Mgr. Marie Jouklová. Jak přítomným prozradila,
finance se použijí na nákup polohovacích
pomůcek v léčebně dlouhodobě nemocných prostějovské nemocnice.
Nemocnice Přerov
Přerovští hokejisté obdarovali
nemocné děti
Hokejisté HC ZUBR Přerov koncem února
potěšili a obdarovali nemocné děti hospitalizované na dětském oddělení Nemocni-
Pacienti rehabilitační ambulance nemocnice v Bruntále mají
k dispozici nový přístroj
Kvalitnější péči pacientům při rehabilitaci
a jednodušší obsluhu pro personál - tyto
hlavní přednosti nabízí nový elektroléčebný přístroj, který byl uveden do provozu
na rehabilitační ambulanci Podhorské
nemocnice v Bruntále. Přístroj za více než
60 tisíc korun tak nahradil starší zařízení.
Terapie na elektroléčebném přístroji je
určena zejména pacientům, kteří trpí bolestmi kloubů, svalů, a lidem po operacích
či zraněních. V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů
a elektromagnetického pole. „Délka léčby
se individuálně liší dle diagnózy, obvykle
cal a.s.
INZERCE
je potřeba, aby pacient podstoupil pět až
deset sezení. Elektroléčba je však spíše
pomocná metoda, která se používá v kombinaci s jinými metodami fyzikální či jiné
rehabilitační terapie,“ vysvětluje primář
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
nemocnice MUDr. Arnold Pavlík.
Nemocnice oslavila prestižní
akreditaci plesem
V lednu uspořádala Podhorská nemocnice
ve Společenském domě Bruntál ples, který
se konal při příležitosti udělení prestižní
akreditace SAK. Akce tak byla velkým
poděkováním zaměstnancům za jejich profesionální práci. Na plese vystoupila například mistryně světa ve fitness Eva Jordová,
kouzelník The Magic Sebastian a nechyběla samozřejmě ani bohatá tombola.
h Group, s.r.o.
Vítkovická nemocnice
ma Czech
s.r.o.
V nemocnici se loni narodilo
dívekrepublika
stejně jako chlapců
tific Česká
s.r.o.
Ve Vítkovické nemocnici se v uplynulém
narodilo dívek „na chlup“ stejně jako
A, spol.roce
s.r.o.
chlapců. Porodníci zde pomohli na svět
s.r.o. přesně 783 děvčátkům a 783 chlapečkům.
Celkem se tak v minulém roce narodilo
ve Vítkovické nemocnici 1 566 dětí, mezi
novorozeňaty bylo devět dvojčátek. Přestože je číslo 1 566 vysoké, dotknul se celorepublikový trend v podobě snižování počtu
porodů poprvé také Vítkovické nemocnice.
Na porodním oddělení se loni narodilo
o 141 dětí méně než v roce 2010. Právě rok
2010 byl pro vítkovické porodníky rokem
rekordním.
pol.s.r.o.
s, s.r.o.
s.r.o.
atories, s.r.o.
Ples Vítkovické nemocnice
Vstup nové ředitelky MUDr. Marie
Marsové odstartoval novou tradici, a to
pořádání plesů Vítkovické nemocnice. Vedení nemocnice se 10. března v Kulturním
domu AKORD v Ostravě-Zábřehu setkalo
se svými zaměstnanci i mimo prostory
nemocnice a mimo náročnou práci při
poskytování zdravotní péče pacientům.
firem Vedení nemocnice těmito plesy se chce
poznat s partnery zaměstnanců, kteří svou
ového sálu.
tolerantností a nepřímou účastí mají podíl
na rozvoji nemocnice.
MA, o.s.
ní společnost, s.r.o.
Středomoravská nemocniční
Kouty nad Desnou hostily
V. Středomoravské Dny laboratorní medicíny
V. výroční Středomoravské Dny laboratorní
medicíny se konaly v lednu v malebném
Datum:
Téma:
27. 4. 2012, 8.30 hodin
Nové techniky
v kolonoskopii
Adresa:
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, CZ-700 30
Ostrava – Zábřeh, Česká republika
E-mail:
[email protected]
49°48‘11.637“N, 18°15‘4.876“E
+420 596 702 807
GPS:
Rezervace:
Pořádá:
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovické nemocnice a.s. v Ostravě,
člen skupiny AGEL ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity
v Ostravě a Vzdělávacím institutem AGEL o.p.s.
ročník 6
prostředí Kout nad Desnou v hotelu Dlouhé
stráně a byly organizovány Centrálními
laboratořemi nemocnice Šumperk a Oddělením laboratorní medicíny Středomoravské
nemocniční. Akce byla garantována Českou
společností klinické biochemie a zaštítěna
Lékařskou radou společnosti AGEL.
Konference byla rozdělena do dvou
větších bloků. „První den byl převážně
věnován problematice laboratorní medicíny,
úhradové vyhlášce, návykovým látkám jejich diagnostice o efektu na organismus,“
sdělil přednosta Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov prof. MUDr. David Stejskal, PhD., s tím, že na konci dne
proběhla i diskuse o problémech s měřením
glomerulární filtrace za použití různých
algoritmů. Druhý den následovala klinická
část, kde přední odborníci z klinických
oborů přednesli svá sdělení o naléhavých
stavech v diabetologii, neurologii, gynekologii či intenzivní péči. Nedílnou součástí
akce byl i společenský program, v rámci
kterého účastníci Středomoravských Dnů
laboratorní medicíny řešili palčivé otázky
úhradové vyhlášky, akreditací i další problémy laboratorní medicíny.
zmodernizované koupelny či zajímavý balíček služeb. Za zvýhodněnou cenu 600 Kč
zájemkyně získají 10 lekcí cvičení pro
nastávající maminky a 3 lekce plavání,
dále zdarma osobu dle výběru u porodu
a zdarma vstup na přednášky pro budoucí
maminky. Poukaz lze zakoupit na porodnické příjmové ambulanci Šumperské
nemocnice jakož i na kurzech plavání
a cvičení. Více informací poskytne ochotně
personál na telefonním čísle 583 332 302 či
583 332 321.
SESTRA ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE
FINALISTKOU SOUTĚŽE MISS SESTRA
Mezi deseti finalistkami, které se v únoru utkaly v Praze na Žofíně o titul Miss
sestra, nechyběla pětadvacetiletá Irena
Novotná ze Šumperské nemocnice. Vedoucí sestra ošetřovatelského úseku interního
oddělení úspěšně prošla sítem hlasování
1. Oční
Oční centrum 1. Oční poskytuje
od března 2012 zdravotní péči
v Nemocnici Nový Jičín
Vedení společnosti přivítalo možnost
využití prostor po Beskydském očním
centru. Z areálu Vítkovické nemocnice se
do Nového Jičína přesunula oftalmologická
ambulance i s možnostmi specializovaných
vyšetření. Pacienti nemocnice i celého Novojičínska budou tak mít kvalitní a dostupnou péči v oboru očního lékařství.
N se tmaol con si c
ee
Šumperská nemocnice
64
NOVINKY NA PORODNICI: NOVÉ KOUPELNY A VÝHODNÝ BALÍČEK SLUŽEB
PRO BUDOUCÍ MAMINKY
Porodnice Šumperské nemocnice nabízí
maminkám několik příjemných novinek.
Maminky mohou například využívat
Irena Novotná
na internetových stránkách soutěže, které
bylo součástí programu reprezentačního
plesu sester s názvem Sestry na sál! „Přestože jsem se ve finále neumístila na přední
pozici, šlo určitě o zajímavou zkušenost.
Ráda jsem reprezentovala Šumperskou
nemocnici,“ dodala sestra s úsměvem.
číslo 2
Duben 2012
si dobře vědomi skutečnosti, jak je darování
krve potřebné. Rádi jsme se proto tohoto
hromadného darování zúčastnili. Člověk
navíc nikdy neví, kdy krev budou potřebovat třeba také jeho nejbližší,“ podotkl ředitel
územního odboru Bruntál HZS Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Patrovský.
Žáci znají tragické následky
dopravních nehod, rozhodli se
proto darovat krev
Studenti Vyšší odborné školy a Střední
školy automobilní v Zábřehu dobře vědí,
jak tragické následky dokážou mít nehody
na silnicích. V minulém roce se obětí
nehod stali dokonce dva jejich spolužáci.
I tento fakt sedmnáct z nich motivoval
k tomu, aby počátkem února darovali krev
na šumperské Transfúzní službě.
„Celý nápad jít společně darovat krev
na Transfúzní službu v Šumperku byl
velmi spontánní. Jakožto dárkyně krve
a krevní plazmy jsem se s žáky bavila
o prospěšnosti darování a žáci projevili
zájem se do darování zapojit,“ vysvětluje
s úsměvem učitelka Markéta Jílková s tím,
že některé žáky motivovala k darování
krve i osobní zkušenost se smutnými
následky dopravních nehod, při nichž
zemřeli dva spolužáci.
Transfúzní služba na Valentýna
odměňovala dárce
Transfúzní služba
Hasiči z Moravskoslezského
kraje darovali krev
Není snad dne, během něhož by hasiči
z Moravskoslezského kraje nezachraňovali
lidské životy. Koncem ledna tak však činili
poněkud netradičněji tím, že 21 profesionálních i dobrovolných hasičů přišlo
darovat svou krev na Transfúzní službu
v Bruntále. „Jako hasiči zasahujeme u velkého počtu dopravních nehod, a tak jsme
Příjemné překvapení čekalo 14. února
na všechny dárce krve a krevní plazmy,
kteří přišli na Transfúzní službu. Na pracovištích v Šumperku i Bruntále
zdravotnický personál dárcům rozdával
kromě úsměvů také drobné dárky.
„14. únor je slaven jako den lásky. Darování krve a krevní plazmy je přitom projevem
hluboké zodpovědnosti, úcty a lásky k lidem v okolí. Krev dárců a léčiva vyrobená
z krevní plazmy zachraňují každý den
desítky lidských životů na Šumpersku
a Bruntálsku. Jsme rádi, že jsme dárcům
mohli takto zpříjemnit odběr,“ vysvětluje
ředitelka Transfúzní služby MUDr. Marie
Urbánková.
DÁRCI KRVE A PLAZMY ZÍSKÁVAJÍ
BRONZOVOU PLAKETU IHNED PO JUBILEJNÍM ODBĚRU
Bronzovou plaketu prof. MUDr. Jana Janského získávají dárci krve nově na Transfúzní službě v Šumperku i Bruntále
bezprostředně po odběru. „V minulosti
museli dárci pro převzetí plaket kontaktovat oblastní spolky Českého červeného
kříže. Díky vstřícnosti ČČK se však systém
oceňování podařilo zjednodušit, nyní dárci
získávají plakety bezprostředně po odběru
v našem zařízení a nemusejí tak již na ně
déle čekat,“ uvedl Marek Pavliš, manažer
pro marketing a PR.
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča
Nový spÔsob organizácie lekárskej služby prvej pomoci pre
dospelých
S platnosťou od 21. januára pripravila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
nový spôsob organizácie lekárskej služby
prvej pomoci pre dospelých (ďalej len LSPP).
Ku zmene došlo v úzkej spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a zdravotnými
poisťovňami. „Dôvodom tejto reorganizácie
je neochota niektorých ambulantných lekárov podieľať sa na LSPP a podpísať zmluvy
tak, ako prikazuje zákon,“ povedal riaditeľ
nemocnice Mgr. Miroslav Jaška. „Vedenie
nemocnice spolu s Mestom Levoča dlhodobo hľadalo riešenie situácie tak, aby občania
Levoče a blízkeho okolia neprišli o službu
LSPP,“ dodal riaditeľ.
V pracovných dňoch bude služba
zabezpečená v čase od 15.30 - 22.00 hodin,
v ostatných dňoch v čase 8.00 - 22.00
hodin a to podľa rozpisu, ktorý určuje
lekár Prešovského samosprávneho kraja.
Po 22.00 hodine bude LSPP zabezpečovať
Nemocnica Poprad.
FORLIFE
Študenti sa na Valentína rozhodli darovať krv
Študenti stredných škôl a gymnázií
z Komárna prídu každoročne v rámci
akcie Valentínska kvapka krvi dobrovoľne
darovať krv na oddelenie hematológie
a transfúziológie Všeobecnej nemocnice
Komárno.
Vo februári prišlo darovať najcennejšiu tekutinu 14 študentov zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Komárne, v sprievode pani učiteľky Ing. Beáty Rizovovej. „Darovať krv považujem
za spoločensky prospešné. Okrem toho
človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať
krv on sám alebo jeho blízki,“ uviedla pani
učiteľka.
„Sviatok Valentína je oslavovaný ako
deň lásky. Darovanie krvi je prejavom hlbokej zodpovednosti, úcty a lásky k ľuďom.
Krv darcov zachraňuje každý deň desiatky
ľudských životov v Komárne a okolí.
Všetkým darcom a hlavne mladým ľuďom
ďakujeme, veľmi si ich postoj vážime,“
povedala primárka oddelenia MUDr. Elena
Hrabovská.
INZERCE
Suprasorb A+Ag
o bi á lní
antimikr
ý
lginátov
k alciuma
obva z
• Rychlý a široký antimikrobiální učinek, i proti MRSA a VRE.
• Optimální hojení ran díky vysoké absorpční kapacitě.
• Dobrá přilnavost k jakékoliv spodině rány (rychlá tvorba gelu).
• Vysoká spolehlivost diky rychlému zničení mikroorganizmů
na spodině rány a vázáním v gelu.
Použití:
• Silně exsudující rány.
• Povrchové a hluboké rány.
• Infikované rány.
• Kriticky kolonizované rány.
• E xsudační a granulační fáze, např.: bércové vředy, proleženiny,
popáleniny 2. stupně, místa po odběru kožních štěpů, pooperační rány atd.
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Blahopřejeme
V průběhu měsíců DUBEN – KVĚTEN 2012 oslaví významná životní
výročí tito zaměstnanci:
D U B E N 2 012
CGB laboratoř
Hana Kiličcická, zdravotní laborantka
Miroslav Ostrochovský, sanitář
Dopravní zdravotnictví
Monika Heinová, informátorka,
Poliklinika Plzeň
Helena Červená, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
Jiří Miklánek, technik-správce IT,
Poliklinika Plzeň
MUDr. Markéta Axmannová, lékařka,
Poliklinika Olomouc
Pavla Kubešová, fyzioterapeutka,
Poliklinika Olomouc
MUDr. Věra Suková, lékařka,
Poliklinika Česká Třebová
Kardiologické centrum AGEL
MUDr. Vladimír Rozsíval, CSc., lékař
MARTEK MEDICAL
Jana Trnavská, materiálová účetní,
archivářka
BNl eam
ho
op
cn
ř ejeme
ice
Nemocnice Český Těšín
Monika Klepáčová, ošetřovatelka
Uršula Puchalová, všeobecná sestra
66
Nemocnice Nový Jičín
doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D.,
MBA, lékařská ředitelka, vedoucí
Komplexního onkologického centra Nový
Jičín
Halina Raszyková, všeobecná sestra
Eva Mokrá, pomocná pracovnice
Mgr. Eva Huttová, farmaceutka
Věra Petrskovská, všeobecná sestra
Daniela Seidlová, všeobecná sestra
Marie Špačková, porodní asistentka
Dana Zemanová, všeobecná sestra
Zdeňka Hegarová, všeobecná sestra
Dagmar Šperlichová, dětská sestra
Nemocnice Podlesí
Marta Skupienová, všeobecná sestra
MUDr. Anna Petrželová, lékařka
Nemocnice Prostějov
MUDr. Lenka Pokoráková, lékařka
Kateřina Sklenářová, zdravotní laborantka
Ilona Neradová, všeobecná sestra
Marcela Skoumalová, ošetřovatelka
Ladislav Doubrava, provozní pracovník
Lenka Nedělníková, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
Jana Klézlová, všeobecná sestra
MUDr. Jiří Selucký, primář
Dana Ambruzová, zdravotní laborantka
Nemocnice Valašské Meziříčí
Monika Blablová, DiS., všeobecná sestra
Vendula Krupová, všeobecná sestra
Ivona Hrňová, pracovnice úklidu
Věra Šupáková, pracovnice stravovacího
provozu
Marie Hermanová, staniční sestra
Marie Kozlová, všeobecná sestra
Nemocnice Šternberk
Věra Knopfová, všeobecná sestra
Pavla Krčmářová, zdravotnická asistentka
Emília Krejčí, kuchařka
P&R LAB
MUDr. Katarína Klosová, lékařka
Vlastimil Pergl, řidič
Šumperská nemocnice
Jana Krejčí, sanitářka
Milan Maslák, dispečer
Yvetta Boháčová, pradlena
Blanka Francová, fyzioterapeutka
Hana Třetinová, dětská sestra
Vítkovická nemocnice
Zuzana Halfarová, sanitářka
Jiřina Goldová, dětská sestra
Mgr. Bc. Daniela Drgová, staniční sestra
Marcela Valuchová, všeobecná sestra
Soňa Hanuščáková, ošetřovatelka
Lenka Švihelová, asistentka vedení
společnosti
Bc. Lucie Bodická, porodní asistentka
Anna Veselá, ošetřovatelka
FORLIFE
Janka Čechová, sestra
Zuzana Csintalanová, sestra
Nemocnica Krompachy
Ing. Adela Čurillová, ekonómka
Ing. Vladislav Muller, informatik
Anna Hamráková, kuchárka
VNsP Levoča
Gabriela Dvořáková, pomocný
zamestnanec v zdravotníctve
Anna Hradiská, sanitárka
Nemocnica Zvolen
Božena Dobrotková, sestra
K V ĚT E N 2 0 1 2
Dopravní zdravotnictví
Mgr. Romana Matoušková, farmaceutka,
Poliklinika Olomouc
Jitka Fišerová, asistentka ředitele,
Poliklinika Olomouc
Leona Lukášová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
MARTEK MEDICAL
David Gerlich, skladník
Monika Křepeláková, obchodní
zástupkyně
Nemocnice Český Těšín
Monika Moldrzyková, všeobecná sestra
Michaela Mitrengová, masérka
Nemocnice Podlesí
Iveta Balášová, skladnice
Jana Čmielová, zdravotní laborantka
MUDr. Petr Juránek, lékař
Nemocnice Prostějov
Mgr. Gabriela Valášková, jiná odborná
pracovnice
MUDr. Michal Hleb, primář
Lenka Krčková, všeobecná sestra
Soňa Píchalová, všeobecná sestra
Hana Majerová, všeobecná sestra
Vladimíra Pěčková, zdravotní laborantka
Bronislava Rolencová, kuchařka
Nemocnice Přerov
Eva Lančová, radiologická asistentka
Renata Chudová, všeobecná sestra
Dana Drštičková, masérka
Hana Gašpárková, všeobecná sestra
MUDr. Romana Tarnoczy, primářka
Jarmila Volná, fyzioterapeutka
Nemocnice Valašské Meziříčí
Anna Pavelková, všeobecná sestra
Dana Krajčíková, ošetřovatelka
MUDr. Petr Rajnoch, lékař
Jitka Střílková, všeobecná sestra
Nemocnice Šternberk
Jana Kořalková, všeobecná sestra
P&R LAB
Marie Cabáková, sanitářka
Podhorská nemocnice
MUDr. Vladimír Krasula, lékař
MUDr. Věra Růžičková, lékařka
Repharm
PharmDr. Mgr. Petr Michalský, farmaceut
Šumperská nemocnice
Radka Zehnalová, všeobecná sestra
Radomíra Štolfová, sanitářka
Renata Štrampachová, všeobecná sestra
Vítkovická nemocnice
Libor Dočkal, údržbář
Jana Vrbová, ošetřovatelka
Jiřina Kundrátová, ošetřovatelka
Daniel Grendziok, řidič
MUDr. Andrea Adamová, lékařka
Hana Stará, ošetřovatelka
Bc. Aneta Knapová, porodní asistentka
Martina Gryczová, DiS., všeobecná sestra
MUDr. Kateřina Stolínová, lékařka
FORLIFE
Helena Greisengerová, sestra
Ondrej Jančo, údržbár
Eva Škulavíková, vedúci fyzioterapeutka
Edita Varga, sanitárka
Erika Kiss-Pistiová, pôrodná asistentka
Anita Lévaiová, sestra
Mgr. Melinda Kiss, vedúca sestra
Tomáš Szűcs, sanitár
Valéria Demingerová, administratívna
zamestnankyna
Nemocnica Krompachy
Mária Širocká, sestra
MUDr. Marián Hojstrič, lekár
Nemocnica Zvolen
MUDr. Monika Kelementová, lekárka
Jozef Olšiak, sanitár
Anna Uhrínová, upratovačka
BLAH
NSTAL
emo
OOcP n
Ř
S Ei c…
J eE M E
Nemocnice Nový Jičín
Radomír Tomášek, radiologický asistent
Eva Gábová, dětská sestra
Danuše Grulichová, pomocná pracovnice
MUDr. Erika Hrubošová, lékařka
Marcela Procházková, všeobecná sestra
Kristýna Skříčková DiS., fyzioterapeutka
Hana Bajerová, všeobecná sestra
67
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Poděkování
Nemocnice Český Těšín
Vážená a milá paní primářko Pieniažková,
dovolte mi, abych touto cestou Vám a celému kolektivu na "Oddělení následné péče"
poděkovala za péči o paní Emilii Š., která
byla s Vaším souhlasem přijata do Nemocnice v Českém Těšíně začátkem prosince
2011. Důvodem bylo doléčení po operaci
zlomeniny krčku stehenní kosti.
tačním oddělení Nemocnice Český Těšín,
kam jsem byla poslána na dobu 21 dní.
Oceňuji zdejší pobyt po všech stránkách. Ať
to jsou rehabilitační procedury, ošetřující
lékařky a zdravotní sestry pod vedením
MUDr. Zbrankové či standardní ubytování.
Již nechci žádné lázně, ať to jsou Karlovy
Vary, Čeladná či jiné. Děkuji MUDr. Ferencové a MUDr. Štefunkové za to, že mi zdejší
rehabilitační pobyt předepsaly.
Srdečně zdravím, Marcela Š.
Danuše Š., Český Těšín
Ocenění rehabilitačního oddělení
Jsem důchodkyně s mnohaletými trvalými zdravotními potížemi. Dříve jsem se
téměř každoročně léčila v různých lázních
včetně Karlových Varů. Nyní jsem léčena
ambulantně. Proto mohu ocenit péči
na rehabili-
Dopravní zdravotnictví
Dne 25.1.2012 jsem čekala před operačním
sálkem chirurgie. A od prvního otevření
dveří na operační sál až do jejich zavření
po skončených zákrocích jsem si myslela, že spím a mám sen. Protože tam byly
profesionální sestřičky, které ještě při své
práci stačily se mnou
mile konverzovat (vlastně
díky jim jsem si
připadala jak při
rozhovoru s přáteli) a také tam
byl MUDr. Král,
který je profesionální a ke mně byl
i citlivý. Byl to prostě tým snů. A to,
že to nebyl sen, mi
dokázalo až mrazivé
počasí při odchodu
z nemocnice. Velmi
jim tímto dopisem
chci poděkovat. Jsou
nejlepší vizitkou
profesionality a laskavosti k pacientům Vaší
nemocnice. Takových
lidí je dnes jako šafránu.
Proto bych byla ráda, aby
se mé poděkování dostalo
do rukou pana ředitele,
který může být hrdý na to,
že má v nemocnici tak
úžasné lidi. A také je prosím
odešlete MUDr. Královi.
Zaslouží si, aby věděl, že patřím mezi ty vděčné pacienty,
kterým bylo ctí se setkat s takovým profesionálem a jeho
úžasnými sestřičkami.
Jitka F.
Chtěla bych Vám vyjádřit spokojenost
a zároveň poděkovat za výbornou péči
ve Vašem rehabilitačním oddělení. Příjemné zacházení, kvalifikovaný a milý
personál na profesionální úrovni.
Jitka.K.
Nemocnice Nový Jičín
Vážený pane primáři, na Vašem oddělení
jsem byla hospitalizována od 8.12. do 5.1,
následně šest dní na interně 2. Chtěla bych
poděkovat Vám, celému kolektivu lékařů,
sestřičkám a bratrům, nevím zda to dobře
říkám, p. Zdeňkovi, p. Milanovi, kteří se
o mne nejdéle starali, také ošetřovatelům
p. Jarkovi, Jirkovi a Davidovi, kteří mi pomáhali, abych se mohla pohybovat, prostě
úplně všem, co na Vašem oddělení pracují.
Pane primáři, můžete být na své
oddělení pyšný, protože všichni pracují
svědomitě a na plné pecky. I když to mají
někdy těžké, nikdy nešetří dobrým slovem,
či úsměvem. Tisíceré díky všem za opravdu
vzornou péči. Cítím se dobře. Také velký
dík patří lékařům chirurgie, mezi ně patří
MUDr. Bohumil Slovák, MUDr. Viliam
Kokavec, MUDr. Martin Straka. Také nemohu zapomenout na sestřičku Veroniku
Čechovou.
S pozdravem se loučí nadmíru spokojená pacientka
Jiřina H. z Bílovce
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto
cestou poděkovat celému kolektivu
doktorů a sestřiček, personálu na oddělení
ARO, onkologii, chirurgii a interně
za velkou snahu a péči, kterou věnovali
mému otci, který se doposud léčil nejdříve
na rakovinu žaludku, později i střev.
Zvláštní poděkování a velký dík patří
MUDr. Adamčíkovi. Poděkování patří
i kolektivu doktorů a sestřiček onkologie,
který měl velmi lidský a citlivý přístup
k naší rodině, kdy nám bylo umožněno
být s tátou do posledních chvil. Táta 10. 2.
2012 prohrál boj s rakovinou. Vás prosím,
abyste poděkoval všem těmto zmíněným.
Rodina P. a L.
Vážené vedení nemocnice, po operaci, kterou jsem podstoupila v nemocnici v Novém
Jičíně, jsem se rozhodla napsat pár řádků.
Po amputaci rekta mám trvalou stomii. Je
mi 59 let, celý život jsem pracovala a do důchodu jsem vkročila s tímto postižením.
Chtěla bych proto velmi poděkovat stomi
sestřičce V. Ondryášové z oddělení chirurgie za její podporu v začátcích mého
postižení, za její laskavý a vstřícný
přístup. Moc mi pomohla se s tím
vyrovnávat. Přeji nemocnici v Novém Jičíně, aby tam bylo pod Vaším
vedením takových sestřiček, které
berou své zaměstnání jako poslání,
co nejvíce.
Eva B.
Nemocnice Podlesí
stup k pacientům. Rovněž velice
oceňuji vstřícnost a profesionalitu
mého ošetřujícího lékaře MUDr. Marka
Filipika na chirurgickém oddělení, kde
jsem byla následně hospitalizována. Důvodem mého pobytu v Nemocnici Podlesí
byla operace žlučníku. Po celou dobu jsem
se zde cítila velmi dobře, především díky
ochotnému a milému personálu. Přeji Vaší
nemocnici mnoho spokojených pacientů
a zároveň úspěchy ve Vaší nelehké a obětavé práci.
Martin D.
Vážený pan primář MUDr Piotr Branny.
Dne 26. 7. 2010 v 9.50 hod. jsem byl operován na Vašem kardiochirurgickém oddělení s diagnózou bypass mammarocoronarius ad RMS (RIMA ad LIMA Y graft).
V dnešních dnech je to rok a půl od této
operace, která mi dopomohla ke zkvalitnění mého života. Chtěl bych tímto velice
poděkovat především operatérům a také
všem ostatním, kteří se na mé operaci
podíleli a i těm, kteří se podíleli na mé pooperační léčbě. Velmi si vážím Vaší práce.
Chtěl bych popřát všem z Vašeho oddělení,
mnoho úspěchů ve Vaší práci a hodně
stejně spokojených pacientů jako já.
Ještě jednou děkuje a zdraví Jiří K. z Třince
Chci poděkovat MUDr. Stryjovi a celému
kolektivu chirurgického oddělení za výbornou spolupráci ohledně pacientů s amputací a pacientů se syndromem diabetické
nohy. Spolupráce s tímto oddělením je výbornou vizitkou Nemocnice Podlesí. Dále
chci poděkovat za výbornou péči o mého
tchána Františka H., kterému, dle mého
názoru, zachránil MUDr. Stryja život.
Děkuji Soňa B., Ostrava
Ráda bych touto cestou poděkovala sestřičkám z oddělení ARO Nemocnice Podlesí,
a to jmenovitě Táně Brewczynské a Marcele Trněné, za velmi příkladnou péči a pří-
S úctou Šárka M.
Nemocnice Prostějov
Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám
poděkovali za vzornou péči o našeho tatínka a manžela pana Ladislava K., kterou
jste mu věnovali v posledních dnech jeho
života. Dovolte, abychom touto cestou
poděkovali všem lékařům a zdravotním
sestrám z oddělení ARO, kteří se o něj
vzorně starali na nejvyšší profesionální
úrovni a s maximálním lidským přístupem. Děkujeme zároveň i panu primáři
Brtníkovi z onkologie, který se nám
věnoval i po své pracovní době a věnoval
se nám s obrovskou lidskostí a přístupem.
Ještě jednou Vám z celého srdce děkujeme,
i když cítíme obrovskou bolest a ztrátu
milovaného manžela a tatínka.
chirurgie,
kde probíhalo mé
doléčení, chci poděkovat za obětavou péči panu primářovi MUDr. Grygovi. Mé poděkování patří také MUDr. Vidomcovi, MUDr. Růžičkovi i ostatním
lékařům, sestrám a sanitářce celého oddělení chirurgie. Péče o mé zdraví na všech
odděleních Vaší nemocnice byla vynikající
a obětavá. Bez těchto všech vynikajících
lidí bych asi nepřežila. Poděkování je to
nejmenší, co můžu touto cestou udělat.
Přeji celé nemocnici mnoho zachráněných
životů a spokojených pacientů, jako jsem
byla já. Vážím si takových lidí jaké jsem
měla možnost potkat ve Vaší nemocnici.
S úctou Marcela M., Němčice nad Hanou
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto
cestou poděkovat celému oddělení prostějovské nemocnice, oddělení A interna,
za příkladnou péči zdravotních sester
a ošetřovatelek a celému kolektivu interny.
Byla jsem velice spokojená s jejich péčí
a laskavostí s jakou přistupovaly ke všem
pacientům. Také lékařkám tohoto oddělení
děkuji za ochotu s jakou se nám věnovaly.
Přeji jim všem a Vám v Novém roce hodně
zdraví, klidu a spokojených pacientů.
S pozdravem Marta K., Suchdol
Manželka Anna, dcera a syn
Nemocnice Přerov
Vážený pane řediteli. Chtěla bych tímto ze
srdce poděkovat lékařům a sestrám za záchranu svého života. Zvláště MUDr. Jiřímu Kinclovi, MUDr. Karlu Wdówkovi
a MUDr. Petru Špičkovi a jejich operačním
týmům, kteří mě operovali ve dnech 15.,
17. a 19. listopadu. Také bych chtěla poděkovat všem sestrám a sanitářům na oddělní ARO a JIP. Když mi bylo nejhůř,
stáli vždy při mně a plnili má přání. Jejich
práce je těžká, ale pro lidi v situaci v jaké
jsem byla já, nepostradatelná. Na oddělení
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vás
poprosit, abyste mým jménem poděkoval
za vzornou péči lékařům na chirurgickém
oddělení, zejména MUDr. Janu Novákovi,
kteří svým lidským přístupem k pacientům si zaslouží obrovské poděkování. Rovněž tak si díky zaslouží i sestry a ostatní
zdravotnický personál, který i přes probíhající rekonstrukci oddělení se k pacientům choval vzorně a velmi obětavě.
Bohumila O., Bystřice pod Hostýnem
po d ě kov á n í
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu - od sestřiček
až po lékaře, personálu na operačním,
za přístup k pacientům. Opravdu jsem se
cítil v době hospitalizace (operace varixů)
velmi dobře, všichni byli milí, ochotní,
prostě super. Jsem rád, že jsem operaci
podstoupil u Vás a jenom to potvrdilo,
jakou máte pověst v regionu. Prosím,
předejte poděkování na oddělení, zaslouží
si to. Přeji Vaší nemocnici mnoho úspěchů
ve Vaší těžké a zodpovědné práci.
69
ročník 6
Pane řediteli, chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem pracovníkům
neurologického oddělení za vzornou péči
a vlídné chování po dobu mé hospitalizace.
V říjnu 2011 jsem byla postižena mozkovou
příhodou a díky vzorné a včasné péči jsem
z toho postižení vyšla bez větších následků.
Přeji všem hodně zdraví a radosti do dalšího
života. Je vidět, že není vše jen v penězích,
ale stačí vlídné slovo a trochu toho úsměvu.
S pozdravem a díky Marie Z., Citov
Nemocnice Šternberk
Vážení přátelé, chtěla bych vás informovat
o mém vyšetření dne 15.12. (dříve jsem
napsat nestihla). V uvedené datum jsem
byla objednaná na 9.00 hodin na rehabilitační oddělení vaší nemocnice – mám
dlouholeté, asi zanedbané, ale už dost obtížné potíže s trnutím rukou. Na uvedené
oddělení jsem přišla v 8.55 hodin. Posléze
jsem „absolvovala“: registr na oddělení,
vyšetření u paní primářky, znovu návštěva
na registračním oddělení, nasměrování
paní primářkou (!!!) k sestřičce na cvičení,
cvičení včetně obdržení tištěných informací o potřebném cvičení doma, registrace na rentgenu, rentgen krční páteře,
obdržení snímků krční páteře, opětovná
konzultace s paní primářkou, domluvení
dalších termínů na příjmu. V 9.45 hodin
už jsem si kupovala své oblíbené presso
s mlíčkem v kantýně v areálu nemocnice.
Neuvěřitelné, úžasné, co všechno jsem
stihla za cca 40 minut !!! A ještě k tomu se
na mě všichni usmívali a pán na rentgenu,
přestože byl hodně vytížený, tak úžasně
komunikoval a byla s ním legrace.
po d ě kov á n í
V úctě Jirka G.
Podhorská nemocnice
Tomáš M.
naše nemocnice ve Šternberku "na špici".
K., Bruntál
Manželé Jana a Jaromír S.
„hospodský“ drb, kde se co v nemocnici
zkazilo a jak jsou v nemocnici neochotní
atd. Po přijetí na chirurgii a následném
umístění na pokoj, jsem čekal nato až na to
přijde. Následný průběh a co jsem vše
u Vás absolvoval, není nutné uvádět.
Chtěl bych touto cestou uctivě poděkovat všem těm, se kterými jsem za celou
dobu mého pobytu v nemocnici přišel
do styku. Ať už se jedná o doktory, zdravotní sestry, sanitáře a sanitářky nebo
pomocný personál. Zejména bych pak chtěl
poděkovat zdravotním sestrám a sanitářkám, které se o mě staraly s velkou péčí
a obětavostí. Jakýkoliv můj požadavek
pro ně nebyl problém a snažily se mi vždy
s úsměvem co nejrychleji pomoci. Jejich
úsměv a laskavost mi pomáhala pro mě
v těžkých chvílích po operaci a díky nim
byl pobyt v nemocnici snesitelný. Rozhodl
jsem se napsat, neboť na mě, Vámi poskytnutá péče, udělala velice dobrý dojem
a ještě jednou děkuji. Přeji Vám do dalších
let mnoho pracovních úspěchů a samé
spokojené pacienty. Pokud by bylo možné
můj dík předat i těm, kteří se o mě starali,
byl bych rád.
Štědrákova Lhota
Chtěl bych touto cestou smeknout velkou
poklonu a vřelý dík za ochotu a starostlivost všem sestřičkám a lékařkám, které
mne ošetřovaly po dobu hospitalizace.
Vřelé díky a hodně šťastných dnů přeji
všem na interním oddělení.
PS. A všude to, s odpuštěním vykecám, jak je ta
Chtěla bych touto formou poděkovat chirurgicko-traumatologickému oddělení Vaší
nemocnice, zvláště pak MUDr. Markovi
Poláchovi, za vzornou péči, kterou jsem já
i můj manžel potřebovali. Já jsem si utrhla
šlachu levého prsteníku, což mi operoval
a vrátil zpět do funkčnosti MUDr. Polách
Marek. Manžel Jaromír si zlomil levou
nohu v kotníku a i on byl ošetřován a léčen
v nemocnici ve Šternberku. Jeho ošetřující
lékař byl také MUDr. Polách Marek. Ještě
jednou moc děkujeme oba celému personálu nemocnice Šternberk za vřelý přístup
k pacientům a přejeme Vám, aby se všichni
pacienti cítili v rukou Vašich odborníků
stejně dobře a bezpečně, tak jako my.
Duben 2012
S pozdravem a přáním pěkného dne Michal V.,
Chtěla bych vyjádřit svůj dík za veškerou
péči, ochotu a obětavost celého personálu
nemocnice. Oceňuji namáhavou práci sestřiček, vlídný a profesionální přístup lékařů.
Děkuji. Dáša J.
70
Vážení, dovolte mi vyjádřit slova díků
za poskytnuté služby v Nemocnici Šternberk. Před dvěma týdny měl náš dvouletý
syn Karel G. několik záchvatů, kvůli
kterým jsem jej přivezl na pohotovost dětského oddělení Nemocnice Šternberk, kde
byl poté šest dnů hospitalizován. Na dětském oddělení se nám dostalo vlídného
a vstřícného přijetí a synovi se poté dostalo
z mého pohledu maximálního počtu
vyšetření jeho zdravotního stavu a byla mu
věnována nadstandardní péče. Chtěl bych
proto ještě jednou vyjádřit tisíceré díky
za vskutku nadstandardní a lidský přístup
lékařů, zdravotních sestřiček a též dalšího
personálu dětského oddělení. Největší dík
poté náleží panu primáři MUDr. Pavlu
Hronkovi za velmi vstřícný lidský přístup
a jeho ochotu. Věnoval našemu synovi
maximální péči a zajistil pro něj brzký
termín vyšetření na magnetické rezonanci v Prostějově a EEG v Olomouci. Ještě
jednou moc děkujeme, prosíme o tlumočení poděkování celému dětskému oddělení
a přejeme spousty uzdravených dětí.
číslo 2
Chtěl bych moc pochválit bruntálskou nemocnici a hlavně paní doktorku Trněnou,
která měla pochopení pro moje bolesti
a pomohla mi od nich.
Děkuji P.
Šumperská nemocnice
Ve středu 8.2. jsem byl hospitalizován
na Vašem chirurgickém oddělení v pavilónu B třetí patro pokoj číslo 3/3. Moje
diagnóza hemeroidů a plánovaná operace
9.2. mi naháněly strach, stačí si jen přečíst
pár diskuzí na internetu, kde různí pacienti, různých nemocnic, líčí různé katastrofické scénáře průběhů před a po operaci.
Taky občas člověk zaslechne nějaký ten
Vážený pane řediteli. Již několik let
jezdíme s naší školou na lyžařský výcvik do Jeseníků – do lyžařského areálu
Klepáčov. Při počtu šedesáti žáků míváme
samozřejmě i nějaké úrazy. Každý rok
jezdíme s nějakým zraněním, někdy
způsobeným i nepozorností žáků na chatě,
do Vaší nemocnice vyhledat pomoc. Vždy
jsem se setkala s velmi ochotným personálem chirurgické ambulance. Zejména
letos bych chtěla vyzvednout profesionalitu
MUDr. Igora Ziegelheima, který měl službu 20. ledna, kdy jsem přivezla na ošetření
tři děti v odpoledních hodinách. Přestože
na ambulanci bylo stále plno, a velmi
vážné úrazy, pan doktor s úsměvem
a pochopením vyšetřil a všechny tři ošetřil
bez náznaku, že by to domů i vydržely.
Jsem také vedoucí zaměstnanec a vím, že
profesionalita je základem dobrého jména
každého zařízení. Dovolte mi, abych tímto
způsobem poděkovala zaměstnancům vaší
nemocnice – na příjmu a chirurgické ambulanci, zejména MUDr. I. Ziegelheimovi.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší nelehké
práci a hlavně hodně pracovitých a příjemných lékařů a ostatních zaměstnanců
v nemocnici.
Děkuji Mgr. Soňa T., ředitelka ZŠ Vysoké Mýto
Vážený pane primáři pane MUDr. Ivane
Schlemmere, dne 13. ledna jsem ve Vaší nemocnici – oční oddělení - podstoupil operaci šedého zákalu (katarakty) levého oka.
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat
za profesionální a lidský přístup všech, kteří se podíleli na mé operaci a po celou dobu
mé jednodenní hospitalizace v nemocnici
se o mne starali. Zejména ještě jednou
děkuji: paní MUDr. Renatě Michálkové
– která operaci provedla, paní MUDr. Veronice Klimešové – prováděla vstupní
prohlídku, a personálu na operačním sále.
Dále děkuji sestrám paní Soně Gronychové
a Ivoně Matouškové. Přeji Vám hodně spokojených pacientů na očním oddělení.
S pozdravem Jiří K.
Vážený pane řediteli. Dovoluji si Vám
poděkovat a poblahopřát, že zaměstnáváte vysoce kvalitní odborníky i pomocný
personál. Ležela jsem na JIP interně 19
dnů a další čtyři dny na ženském oddělení interny. Lékaři MUDr. Novák,
MUDr. Ochotnický a mladičká lékařka
MUDr. Rampasová mě vrátili k životu.
Prokázali opravdu vysokou odbornost,
znalost a zájem o starého člověka – je mi
75 roků. Za celou dobu 23 dnů jsem se
nesetkala s něčím, na co bych si mohla
stěžovat. Naopak. Sestřičky: paní Věra
Smutná, Hana Polášková, Jana Stejskalová
a Miluška Petříková jsou ty, které dělají
svoji práci nad rámec svých povinností.
I ony mi pomohly překonat těžké chvíle.
Stále při vzpomínce slyším: „Nevzdávejte to, bojujte“. Obdivuji velké pracovní
nasazení všech zaměstnanců interny, je to
až neskutečné. Jsem velice vděčná a znovu
nastotisíckrát děkuji za velkou péči.
Pocítila jsem i radost ošetřujících, že mi
pomohli.
žádostí o pomoc i obavou strachu. Vše
toto nedílně dotváří usměvavý, perfektně
upravený kolektiv sestřiček, který zde
vystupuje jako neodpočívající pracující roj
včeliček. Přeji tomuto kolektivu hodně sil
a pevné vůle, dobré zdraví a úsměv ve tváři
a mnohokráte děkuji. Omlouvám se, pokud jsem někoho nejmenovala.
Marie K.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Dobrý den, letos v únoru jsem ve vaší porodnici přivedla na svět zdravou holčičku.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat paní
doktorce Janýškové, která byla přítomna
u porodu a i zdravotní sestře, která tam byla
s námi. Jejich přístup byl stoprocentní.
Vděčná pacientka, Valašské Meziříčí
Říká se, že ve francouzské Polynésii je ráj
na zemi. Já jsem měl kousek z té Polynésie tady. Byl jsem moc rád a klidně bych
tu vydržel ještě nějaký čas. Přeji všem
doktorům,
sestřičkám, fyzioterapeutům, uklízečkám
a všem, kteří se starají o hezký pobyt, hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Zdeněk D., Vsetín
Vítkovická nemocnice
Ráda bych poděkovala Vašim zaměstnancům, sloužícím od soboty 21. ledna
odpoledne a také nedělní ranní směně,
za lidský přístup a nadstandardní chování,
kterým zpříjemnili poslední hodiny života
mé matky H. M., která u Vás na oddělení
skonala.
Jedná se hlavně o sestřičku a sanitáře,
kteří sloužili celou noc a také o všechny
sestřičky, které sloužily v neděli ráno.
Nemám ráda nemocniční prostředí, ovšem
když mi volala v neděli odpoledne sestra,
že maminka má před sebou poslední
hodiny života, neváhala jsem a jela z Prahy
za ní. Přijetí Vaším personálem a nebývalá ochota k jakékoli naší prosbě mne tak
mile překvapily, že se negativní myšlenky rozplynuly. Nejenže nám umožnili
soukromí, takže jsme se sestrou
Vážení, chtěla bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovat kolektivu lékařů, sester,
sanitářek a dalšího personálu gynekologického oddělení nemocnice Šumperk.
Ve dnech 10. – 18. 1. jsem zde byla operována a musím uvést, že velice mile jsem
byla překvapena péčí zdejšího personálu.
Pan primář MUDr. Miloš Vysloužil je
skutečně velice příkladnou vůdčí osobností zdejšího kolektivu, milý, ochotný,
vstřícný, ohleduplný. S milým hřejivým
úsměvem každému dodává pocit
jistoty péče o zdraví lidu. MUDr. Arnošt Hanzel, MUDr. Petr Heneman,
MUDr. Michal Procházka jsou vzorní
lékaři, za kterými můžete s jakoukoli
po d ě kov á n í
S úctou Anna M., Kolšov
71
ročník 6
mohly maminku do poslední chvíle držet
za ruku, ale to s jakou něhou a nefalšovanou pečlivostí a opatrnostní maminku
celou noc polohovali, brali odběry a dělali
to, co je třeba. Vím, že tohle by mělo být
samozřejmé, leč bohužel v tomto světě
není. Jen díky Vašemu personálu maminka odešla pokojně, tiše a hlavně důstojně.
Poprvé jsem viděla, že smrt pacienta vžene
sestřičce slzy do očí. Ačkoliv byla maminka ležák, pokoj byl voňavý, maminka
čisťounká a i když nevnímala, spokojená.
Navždy se mi s odchodem mé maminky
vybaví Vaše milé sestřičky a nebojím se
je přirovnat k andělům. Přestože mají
tak těžkou a zodpovědnou práci, nejsou
skoupé na úsměv a pohlazení. Děkuji
mnohokrát a doufám, že od Vás dostanou
pochvalu. Zaslouží si ji. Bylo mi ctí, strávit
poslední hodiny maminky právě na Vašem
oddělení.
S úctou Ing. Š. H., dcera
po d ě kov á n í
Vážený pane řediteli. Dovolte, abych se
představil. Jmenuji se Václav K., mám 70
let, bydlím v Kateřinicích. Od vyučení až
do odchodu do důchodu jsem pracoval
ve Vítkovických železárnách jako zedník.
Již tenkrát jsem podle potřeby navštěvoval
závodní lékařku, zubního lékaře, občas
také, buď k ošetření či hospitalizaci, Vítkovickou nemocnici. I když jsem v důchodu,
nepřešel jsem do jiného zdravotnického
zařízení, ale naopak v nynější době docházím do Vítkovické nemocnice do ordinace
urologie a DIA. Vystupování pana primáře
Nedbálka z urologie je na vysoké úrovni.
Totéž můžu říct o paní doktorce z DIA
ordinace paní Markétě Maděričové. Nesmím zapomenout na klidné,
profesionální
72
chování paní doktorky Sobkové a laskavé
jednání obou sester z těchto ordinací. Paní
doktorka Maděričová mě poslala na vyšetření, při němž se zjistila 80procentní
stenóza vpravo. Ještě před tímto vyšetřením jsem měl potíže s páteří a po vyšetření
u pana primáře MUDr. Václavíka jsem
nastoupil 19.10. na léčení na neurologii,
kde mi byla jak ze strany pana primáře
MUDr. Daniela Václavíka, tak i dalších
lékařů věnována maximální pozornost
a léčba. Nesmím zapomenout ani na milé,
optimistické jednání všech zdravotních
sestřiček a ošetřovatelů.
Byl jsem objednán na operaci s přijetím 12.12. Před operací jsem byl pozván
na ambulanci cévní chirurgie k panu
primáři MUDr. Jozefu Chmelovi. Další
skvělý lékař ve Vaši nemocnici. Už jeho vystupování při přivítání se mnou, podrobné
vysvětlení, proč je nutný chirurgický
zákrok. I během operace, kterou vedl, bylo
znát, že své práci rozumí, že dovede jednat
s ostatními lékaři, sestrami, jeho klidné
jednání a spolupráce při mé operaci, to vše
působilo i na mne, věděl jsem, že vše dopadne dobře. Po převozu na JIP oddělení
jsem měl náležitou péči a ta pokračovala
i na oddělení neurologie. Chtěl bych, kromě jiných lékařů, vyzdvihnout práci a péči
paní doktorky Gwardové Barbory. Před
propouštěním, jsem ještě jednou navštívil
ordinaci pana primáře MUDr. Chmela,
který mi jednak odstranil stehy, určil den
kontroly a vysvětlil, jak mám postupovat
v domácím léčení.
Pane řediteli, berte tento dopis
jako mé poděkování. V. K.
Je mi 82 let, jsem kardiak a pravidelně
docházím k léčbě do kardiologické ambulance. Proto chci tímto poděkovat celému
kolektivu za péči, s kterou jsem
velmi spokojen
číslo 2
Duben 2012
a která mi byla v minulém roce poskytována. Hlavně chci poděkovat sestřičce paní
Martě Hovadíkové za její profesionální
přístup k pacientovi. Vždy mi vše a s velkou ochotou vysvětlila, vyřídila, zajistila
a pomohla vše vyřešit k mé spokojenosti.
V. K., Ostrava-Poruba
Nemocnica Krompachy
Veľkú, veľkú pochvalu dávam celému personálu chirurgického oddelenia – pánovi
primárovi, pánom doktorom a všetkým
sestričkám za vzorné staranie sa o chorých
pacientov.
Mikuláš K.
Nemocnica Zvolen
Koncom novembra som bol hospitalizovaný na geriatrickom oddelení vo Zvolene
(stará budova). Z tohto pobytu som mal
veľké obavy. Jednak zo štrajku lekárov
a vôbec zo situácie, ktorá je v zdravotníctve. Moja čiastočná obava sa aj potvrdila,
keď som prišiel na izbu a videl to zariadenie, ktoré tam bolo. Staré postele a ich
vybavenie, podlahy, okná, ktoré sa držia
už len silou vôle. Na oddelení sú starší
pacienti a aj veľa ležiacich, pri ktorých je
dôležitá nielen odborná a psychická, ale
aj fyzická opatera. Bol som preto veľmi
milo prekvapený z prístupu personálu ku
pacientom. Počnúc primárkou MUDr. Remišovou, MUDr. Belákovou, sestričkami
a ostatnými pracovníkmi. Zároveň sa k pacientom správajú profesionálne, zodpovedne a ohľaduplne. Preto patrí moja vďaka
všetkým, ktorí pracujú v týchto ťažkých
podmienkach a patrí im za ich prácu obdiv
a poďakovanie.
Vďačný pacient J. K.
VNsP Levoča
Vážená pani primárka, dovoľte mi
touto cestou sa veľmi srdečne
poďakovať Vám osobne, ďalej
MUDr. Mišekovej, MUDr. Hamrákovej a MUDr. Zelenému,
za vzornú starostlivosť o moju
mamu, Vašu pacientku Jolanu
K., ktorá absolvovala aplikáciu
srdcovného stimulátna a zatiaľ
a dúfam, že aj v budúcnosti sa bude
mať so srdcom lepšie. Ešte raz vďaka
za rýchlu diagnostiku a vysoko profesionálne konanie.
S hlbokou vďakou Ing. K., dcéra
a
k
n
i
m
i
m
Naše
eální
áte k tomu id
otomkem, m
p
m
ný
ze
ro
at
ými b olátky
čerstvě na
ky, určitě se sv
in
hlubit svým
oc
am
p
m
o
o ze
AGEL
y
í jít pou
m fotku svéh
skupin
inka“. Nemus
zaměstnanci
nete zaslat ná
im
ko
od
m
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
.c
„N
d
ch
v
te
se
d se
ucí náze
[email protected] z.
Pokud byste
ě pracují. Poku
e-mail: caso
é rubrice neso
in
na
ck
ji
up
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
,
ší
eří
příležitost v na
í tatínkové, kt
kou či tatínkem
pochlubí i hrd
nebo s mamin
di
ě,
rá
tn
u
ta
os
m
AGEL
sa
v Našem
podobě, ať už
v elektronické
novorozeněte
2012.
narodil 12. února
Jonáš Petráš se
trů a vážil 3375
me
nti
ce
49
řil
Po narození mě
k Petráš je
ínek MUDr. Mare
gramů. Pyšný tat
í Šumperské
len
dě
od
o
éh
ick
lékařem ortoped
nemocnice.
Malá Klárka Oláhová
se narodila 28. listopad
u
2011 v 19:11. Usměva
vá holčička měřila
po narození 50 centim
etrů a vážila 3200 gra
mů.
Maminka Kateřina Olá
hová pracuje jako
sestřička chirurgického
oddělení Vítkovické
nemocnice.
2011
l 30. prosince
ek se narodi
dr
51
en
ili
M
ěř
j
m
ře
na
Ond
u mu
ek
ce po porod
gramů. Tatín
v 11:00. Krát
dosáhla 3930
ha
a
vá
er
a až
rů
an
et
m
centim
na pozici
drek pracuje
ARTEK
Martin Men
ho úseku M
vé
do
la
sk
a obchodního
MEDICAL.
Malý Ond
řej Znojil
spatřil sv
2012. Šťa
ětlo světa
stn
29. ledna
všeobecn á maminka Pavla
Znojilová
á sestra v N
je
emocnici
Podlesí.
N a še mimi n k a
Veronika Ve
selá přišla na
svět 6. září
ve 14:34. Po
2011
narození vá
žila 3340 gr
a měřila 50
amů
centimetrů.
Tatínek Jaku
DiS., je obch
b Veselý,
odní zástup
ce MARTEK
MEDICAL.
a11. Po n
since 20
il 21. pro 47 centimetrů.
d
ro
a
n
l
ěři
lík se
Filip Tyra 3100 gramů a m ová-Limberská
ážil
a Tyralík habilitačním
ýn
rození v
st
ri
K
e
a Mgr.
utka na r říčí.
Mamink
oterape
jako fyzi e Valašské Mezi
pracuje
ic
í Nemocn
oddělen
2012.
. ledna
dila 19 hodnot
ro
a
n
se
ly
osová ní dosahova
a
ka Nin
aura Štr
ze
Malá L ičky po naro etrů. Mamin
lč
m
o
ti
h
n
ř.
e
y
Mír
orato
51 c
GB lab
ramů a
3800 g pracuje pro C
á
v
o
Štros
Malý Štěpán
Podzemný se
narodil 30.
2011. Šťastn
prosince
á maminka
Bc. Zuzana
pracuje jako
Podzemná
fyzioterapeu
tka na reha
oddělení Nem
bilitačním
ocnice Vala
šské Meziří
čí.
73
ročník 6
Retro:
číslo 2
Duben 2012
retro
tentokrát z Dopravního zdravotnictví
74
75
retro
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Roman Vojtek patřil v dětství
k nejlepším českým gymnastům
Vojtek: Spoustu věcí na domě nebo v zahradě jsem dělal sám. Na odborné práce volám profíky, ale jak je to jen
trochu v mých silách, oblékám montérky a jdu na to.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Barrandov Studio a archiv Romana Vojtka
ze s v ě t a ce l e b r i t
R
76
oman Vojtek se narodil v dubnu
1972 ve Vsetíně. Český herec, zpěvák a tanečník se věnuje v poslední
době také moderování a své nové kapele.
Zkušenosti získával v nejrůznějších divadelních inscenacích a muzikálech, například West Side Story, Hair, Hrabě Monte
Cristo, Miss Saigon, Producenti, Jack Rozparovač, Sugar, Qasimodo nebo Pomáda.
Právě za roli Tonyho ve West Side Story
a za muzikál Producenti byl nominován
na Cenu Thalie. V současnosti například
hraje v úspěšném seriálu Vyprávěj. Hrál
také v seriálu Ulice, několika pohádkách
a filmech. Moderoval například Českou
miss, Zlatou mříž nebo Atleta roku.
V roce 2009 se oženil se svou dlouholetou
přítelkyní Terezou Janoušovou, s níž má
skoro dvouletou dceru Editu.
Vyučil jste se seřizovačem obráběcích
strojů a po vyučení také pracoval jako
soustružník. Kdo Vám pomáhal s výběrem školy a kdo Vás potom nasměroval
na tématicky odlišnou vysokou školu?
Nepomáhal mi nikdo. Ono ani nebylo
moc na výběr. Nebyl jsem zrovna studijní
typ, takže jsem mohl jít akorát na nějaký
učňák. A protože můj obor byl jediný,
který měl maturitu, nebylo moc o čem
přemýšlet. Jak se později ukázalo, byla
to dobrá volba. Učňák mi dal manuální
zručnost a díky maturitě jsem mohl jít pak
studovat JAMU. K té mě přivedla velká
náhoda, kdy si mě moje kamarádka vybrala jako svého hereckého partnera, k jejím
přijímačkám. Tak si všimli i mě a nabídli
mi, jestli to nechci za rok zkusit taky. No
a já to zkusil... A vzali mě.
Zvládáte díky vystudovanému technickému oboru doma manuální práci nebo si
musí manželka připevnit poličku na zeď
sama? Děláte domácí práce a jaké?
To víte, že to umím. Dokonce mě to moc
baví. Spoustu věcí na domě nebo v zahradě
jsem dělal sám. Samozřejmě, že na ty odborné práce volám profíky, ale jak je to jen
trochu v mých silách, oblékám montérky
a jdu na to.
Věnoval jste se v dětství tanci a vrcholově gymnastice. Co bylo vaším největším
sportovním úspěchem a kdy jste s gymnastikou skončil?
Gymnastika byla skvělým nápadem mých
rodičů. Byl jsem krapet hyperaktivní a toto
byl způsob, jak někam smysluplně nasměrovat moji nezvladatelnou energii. Dělal
jsem ji asi sedm let, dala mi strašně moc
a ve své práci z ní prakticky čerpám dosud.
A můj největší úspěch? Byli jsme jako
družstvo mistři okresu, kraje a v jednotlivcích jsem byl dvacátý v republice.
Jste herec, zpěvák, tanečník a moderá-
Stal jste se historicky prvním vítězem taneční show Stardance. Vždy ke konci vystoupení jste měl připravený pohotový
bonmot v cizí řeči. Umíte hodně jazyků,
nebo šlo jen o improvizaci vymyšleného
textu s patřičným přízvukem?
Domluvím se anglicky a španělsky, takže
s tím bych asi dlouho nevystačil. Ale bylo
to tak půl na půl. Použil jsem třeba úryvky
z cizojazyčných textů, které se mi občas
objevily v inscenacích, ve kterých jsem hrál,
nebo jsem použil část německého textu jednoho muzikálu, který jsem hrál v Německu... No a zbytek jsem si vymyslel (smích).
Založil jste společně s Vítkem Fialou
kapelu s názvem Fantastic 80's. Vracíte
se stále do dob minulých. Co Vás s touto
dobou spojuje?
To je jednoduché – puberta, dospívání,
první lásky, první mejdany… Každý asi tak
trochu zamrzne na muzice, kterou ve svých
„nácti“ poslouchal. No a já vyrůstal
na Depeche Mode, Erasure, The Cure, U2,
Falcovi, Sandře… A tak bych mohl pokračovat dál. No a na jednom mejdanu jsme si
s Vítkem řekli, že by to byla sranda vzkřísit
tyto hity a založili kapelu. Nemáme žádné
ambice, hrajeme na večírcích, plesech
a musím říct, že to nebaví jenom nás. Lidi
šílí… (smích).
neslouží jen k zaplácnutí složenek. Možná
jsem nekritický a zaujatý, ale myslím si, že je
to jeden z nejlepších seriálů současnosti a já
děkuji osudu, že můžu být jeho součástí.
Ne všichni začínající herci mají příležitost mít tak vytížený pracovní plán jako
Vy. Kdo Vás v Městském divadle v Brně
objevil a přivedl do Prahy?
V Brně mě určitě na JAMU objevil ředitel
Městského divadla Brno pan Stanislav Moša
a nabídl mi angažmá. Prožil jsem v divadle
několik nádherných let, hrál spousty velkých rolí a jsem za tuto školu moc vděčný.
Ale jednoho dne si řeknete, že vám to možná nestačí, že to chcete zkusit sám, na volné
noze a jedete prostě do Prahy. Měl jsem štěstí, dostal jsem hned hlavní roli v Pomádě
a od té doby se o sebe starám sám.
Pojmenoval jste dceru po své sestře,
která žije v Bolívii. Ona zase svého syna
po Vás. Je v tom vzájemná úcta? Jezdíte
za ní? Jak se Vám tam líbí?
Zrovna jsem se odtamtud vrátil. Je to nádherná země plná velikých společenských,
sociálních i podnebných rozdílů. Mám to
tam moc rád, byl jsem tam už několikrát
a co se našich dětí týká, vzniklo to dost
spontánně. Jednou jsme si se ségrou volali,
že jsme „těhotní“ a ona nám řekla, že ona
taky! A měli jsme i stejný termín! Tak
nás napadlo, že když jsme si tak daleko,
pojmenujeme své děti po sobě a hned si
budeme blíž. My tedy máme Editku a ona
Románka (smích).
S kapelou býváte oblečeni do módních
výstřelků osmdesátých let. Navštěvoval
jste v dětství Pionýra?
No jasně! Tenkrát to bylo naprosto normální a automatické. Nás bylo ve třídě
32 a nepamatuji si, že by někdo nechodil
do Pionýra.
Natáčel jste pokračování úspěšné
komedie Marie Poledňákové "Líbáš jako
ĎÁBEL". Hrál jste v populárních seriálech
Vyprávěj, či Ulice. Které natáčení Vás
nejvíce bavilo a proč?
Jednoznačně seriál Vyprávěj. Je to sice běh
na dlouhou trať, který vás trochu unavuje,
protože točíme už čtvrtý rok. Ale stojí to
za to. Je to práce, která má smysl, která
Vaše žena je z dvojčat. Obě si jsou velmi
podobné. Jak je rozeznáte a nespletl jste
se někdy?
Nerozeznávám, je to prakticky jedno. Která je po ruce, je mou ženou (smích).
Kdybyste si měl vybrat českou sportovkyni a umělkyni, se kterými byste
povečeřel? Které by to byly a proč
zrovna ony?
Asi s paní Danou Zátopkovou a s Adinou
Mandlovou. To by byla přece jedinečná
příležitost. Ptal bych se, jak tenkrát žili,
jak trénovali, kam chodili pařit, jaké bylo
tenkrát natáčení... Bylo by toho hodně.
Dali bychom pár lahvinek vína a šli do víru
velkoměsta.
Jaké máte zkušenosti se žurnalisty?
Jakou nejpřekvapivější či nejtrapnější
otázku jste od novinářů kdy dostal?
Žádnou hodně negativní zkušenost nemám. Nejsem ten typ herce, na kterého čekají paparazzi a který touží být na titulech
těch deníků s červenými nápisy. Někde
jsem si o sobe přečetl, že jsem "velmi nudná celebrita, že nemám žádné skandály,
že nechodím na párty, že se o mně prostě
nedá psát“. A co se otázek týká, úplně nesnáším otázky z časopisů pro ženy typu –
Jaký typ ženy se Vám líbí? Co by měla žena
udělat, aby Vás sbalila? Většinou se otázky
novinářů hodně opakují a na mnohé jsem
odpovídal snad už stokrát.
Na dovolené v roce 2008 jste prošel
speciálním kurzem a potápěl se bez
přístrojů. Rozvíjíte dál tuto zálibu? Máte
rád adrenalinové sporty a vyzkoušel jste
ještě něco podobného?
Je to kupodivu, ale freediving není adrenalinový sport. Naopak. Musíte se hodně
zklidnit, soustředit, abyste mohl podávat
ty nejlepší výkony. Je to nádherný sport,
který mě dost dostal, ale bohužel na něj
nemám tolik času, kolik bych potřeboval.
Je k tomu totiž dost nutné moře. A mám
i celkem slušné výsledky. Dostal jsem se
na nádech do 40 metrů a bez dechu v další
disciplíně vydržel skoro pět a půl minuty.
Jak by vypadala, kde a s kým byste strávil Vaši ideální týdenní dovolenou?
Asi v kosmu (smích).
ze s v ě t a ce l e b r i t
tor. Na brněnské JAMU jste vystudoval
obor muzikálové herectví. K čemu by jste
se přiklonil, kdybyste si měl vybrat jen
jeden z těchto oborů. Který by to byl?
Když mě právě baví ta kombinace všech
těchto tří složek! Proto jsem studoval muzikál a ne třeba jen herectví, nebo tanec.
Je to pro mě to nej, když můžu na jevišti
v jednom hudebním čísle předvést něco
z tance, zpěvu i herectví.
77
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Rád reprezentuji svoji zemi
Během Davis Cupu se můžu také představit před našimi fanoušky, kteří jsou vždycky nedílnou součástí týmu.
Já si jejich podpory strašně moc vážím a ty zápasy si pokaždé užívám.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Pavel Lebeda, Česká sportovní
78
Č
eský tenista Radek Štěpánek se narodil v listopadu roku 1978 v Karviné.
Ve své dosavadní kariéře na okruhu
ATP World Tour vyhrál pět turnajů ve dvouhře a čtrnáct ve čtyřhře. Na grandslamu
získal letos titul v mužské čtyřhře Australia
Open 2012 spolu s Leanderem Paesem. Finále debla si také zahrál s Jiřím Novákem na US
Open 2002. Na žebříčku ATP byl nejvýše
ve dvouhře klasifikován v červenci 2006 na 8.
místě a ve čtyřhře pak v září 2002 na 13. místě. V červenci 2010 se oženil s bývalou přední
světovou tenistkou Nicole Vaidišovou.
Jednoho z nejlepších světových tenistů
jsme ze zeptali před vítězným utkáním Davis Cupu s Itálií, které se uskutečnilo v Ost-
ravě. Právě Radek Štěpánek výrazně přispěl
k vítězství, když vyhrál první dvouhru se
Seppim a poté s Berdychem i čtyřhru.
Radku, kdy jste začal hrát tenis?
Neříkám, že jsem začal hrát, ale začal jsem
tahat raketu ve třech letech. Když jsem
byl malý, tak jsem měl dvě možnosti. Buď
trávit čas s mámou v knihovně, a nebo
s tátou na tenisových kurtech a ty kurty
vyhrály. Byla to víceméně, jak se říká, láska
na první pohled a ta láska se mě stále drží.
Vaši rodiče sportovali na vrcholové
úrovni?
Táta hrál tenis a kvůli tomu jsme se pře-
stěhovali do Karviné, aby zde hrál soutěž
družstev. Původně zamířili do Karviné
jenom na rok, jenže během toho roku jsem
se já narodil, takže nakonec z toho bylo
jedenáct let. Máma hrávala dobře volejbal,
takže ty sportovní geny jsem po rodičích
měl.
Dělal jste i jiné sporty?
Kromě tenisu jsem v dětství stihl hrát
i fotbal. Hrával jsem za přípravku, a byla to
ideální kombinace sportů. Také jsem později hrál golf. Ale poté, kdy jsem měl v roce
2006 problémy s vyhřezlou plotýnkou, kdy
mi na půl roku odumřela ruka, od té doby
jsem se golfové hole ani nedotkl. Pan do-
cent Kolář mi nedoporučoval rizikové věci,
při kterých by se mi mohly vrátit zdravotní
problémy. A já jsem chtěl riziko co nejvíce
minimalizovat.
Vás zranění a nemoci pronásledují
poměrně často. Které bylo nejhorší? Jak
bylo těžké se neustále znovu a znovu
vracet?
Právě nejhorší byly problémy s plotýnkou.
A potom určitě mononukleóza, která mě
postihla v roce 2010. Tato nemoc byla
velice nepříjemná, protože člověk nemůže
nic dělat, musí jen odpočívat a čekat až se
z toho tělo „zvrávorá“. Člověk je strašně
oslabený, nemá chuť vůbec na nic a psychicky je na tom špatně. Ale byl jsem schopen se po všech těch zraněních vždycky
dostat zpátky do světové špičky.
Co Vás baví na Davis Cupu?
Mě nejvíce baví, že mohu reprezentovat
svoji zem. Můžu se také představit párkrát
za rok před našimi fanoušky, kteří jsou
vždycky nedílnou součástí týmu. Já si
jejich podpory strašně moc vážím a proto
mne to baví. Zatím těch možností, hrát
před domácími fanoušky, moc nemáme, takže… určitě si ty zápasy pokaždé
užívám.
V roce 1980 vyhráli naši tenisté naposledy Davis Cup. Kdy přijde slavné repete?
Pokoušíme se o to každý rok. V roce
2009 jsme byli blízko, byli jsme ve finále.
Ale měli jsme proti sobě v ten moment
nejsilnějšího soupeře (Česko prohrálo se
Španělskem), kterého jsme mohli mít a ještě na jeho nejoblíbenějším povrchu, takže
to byla pro nás dá se říct mission impossible (nemožný úkol). Ale ukázali jsme si, že
na vítězství této soutěže máme a budeme
se o to chtít letos zase poprat.
S Indem Leanderem Paesem jste ovládli
na letošním Australian Open čtyřhru.
Získáte medaili s Tomášem Berdychem
ve čtyřhře na letošní Olympiádě v Londýně?
Tak samozřejmě, že by to bylo krásné. Doufám, že nám oběma vydrží zdraví a navážeme na úspěchy ve čtyřhře v Davis Cupech
a budeme se snažit tu medaili získat.
Máte za sebou celou řadu úspěchů. Jaké
máte další cíle?
Rád bych uspěl na některém grandslamovém turnaji, což je mojí prioritou. Samozřejmě se o to pokouším celou kariéru.
I když se mi něco povedlo ve Wimbledonu
(čtvrtfinále v roce 2006), já doufám, že ta
šance ještě přijde. Určitě letošní motivací
jsou olympijské hry, protože se konají
v chrámu tenisu, což je Wimbledon a já se
na to strašně moc těším.
Vaše manželka byla skvělou tenistkou.
V kariéře byla dokonce sedmou hráčkou
světa. Co kdybyste si zahráli „manželský
mix“ proti páru Agassi – Gráfová?
Tak to už tady jednou bylo. Tento pár už
tady loni jednu exhibici odehrál. Ale já
jsem v tu dobu hrál turnaj, takže z tohoto mixu sešlo. Uvidíme co nám ukáže
budoucnost.
Jaké máte zkušenosti se žurnalisty?
Tak já mám s novináři pozitivní zkušenosti. Samozřejmě bulvár je bulvár, takže
v něm si samozřejmě člověk přečte 80
procent nepravd. Je to jejich práce, takže
já to neodsuzuji. Ale když vám někdo stojí
před barákem, jezdí neustále za vámi, dívá
se na váš každý krok, tak to není příjemné.
Ale beru to tak, že to prostě k tomu patří
a netrápím se tím.
A otázka na závěr. V posledních letech
řada sportovců v „požehnaném“ věku
sklízí úspěchy – Hašek, Váňa, Šebrle, Váš
kamarád Jágr atd. Vy jste ve 33 letech
pořád ve světové špičce. Plánujete, že
jako žokej Josef Váňa, který vyhrává
v 58 letech, budete vrcholově sportovat
ještě třeba za 10 let?
Bylo by to určitě krásné, ale já nemám
tak výkonné koně jako má pan Váňa. Mě
pohání jen vlastní koně, ne čtyřnozí a samozřejmě ten motor má nějakou trvanlivost. Já se budu snažit o mé tělo starat co
nejdéle a „opečovávat“ ho tak, abych mohl
v těch výkonech pokračovat co nejdéle.
Mám zářný příklad v Jardovi Jágrovi, který
ve čtyřiceti hraje prim na ledě. Určitě ten
vzor tam je a já budu chtít zůstat na kurtech co nejdéle.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Do tenisové špičky jste se prosadil pod
vedením bývalého vynikajícího tenisty
Petra Kordy, přičemž jste v roce 2006 byl
na 8. místě světového žebříčku. Pracovali jste spolu deset let. Co Vám dal Petr
Korda?
Petr mi při naší spolupráci otevřel oči, co je
to profesionalismus, co je to profesionální
tenis. Více méně od A do Z mi přestavěl
hru. Naučil mě přemýšlet o tenise, organizovat svůj život mimo dvorec, fyzickou
přípravu, odpočívat, připravit se na zápas.
Upozorňoval na detaily, které mě dostaly
mezi světovou špičku. Ne že bych do té
doby neuměl forhendy a bekhendy, ale
těmi věcmi okolo jsem se zlepšoval a dělal
ty malinké rozdíly, které byly potřeba při
důležitých momentech zápasů.
79
Radek ochotně odpovídal na všechny naše otázky
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Křížovka
K ŘÍŽ O V K A
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. května 2012 na email [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – duben“. Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme.
Z celkového počtu 91 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
80
Miriama Bajtoš (Levoča), Jana Pyszková (Podlesí), Roman Černocký (Šternberk), Jana Malénková (Bohuňovice), Pavol Sofka (Plumlov).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
utk y
Medové korno ntrální steriliz ace
y Re sn er ov é z ce
Recep t od Ji tk
nb er k
Nemoc nice Št er
ut ky, trocha
vá lžíce mléka, 2 žlo
ko
lév
po
1
u,
ed
m
ených mlet ých
o cu kru, 150 g
vý cu kr, 10 0 g praž
lko
ou ky, 10 0 g mletéh
ni
m
va
ké
1
ad
u,
hl
ut
kr
0 g
cu
o
25
:
Těsto
kr ysta lovéh
cháme vychladno
ny ke šlehání, 90 g
másla) svaříme, ne
eta
ě
m
sm
l
ro
(k
¼
:
u
ém
ém
Kr
kr
.
sody
y přísady do
350 g másla. Všechn
lískových ořechů,
másla.
ho
né
áme do vyšleha
číme
a postupně vmích
tažení z trouby stá
ečeme a ihned po vy
up
,
nou.
ka
rd
leč
ko
ztv
e
le
ch
jem
vykraju
jinak velmi ry
me těsto, vy válíme,
ychom stihli stáčet,
ab
,
sů
ku
r
pá
Postup: Vy pracuje
jen
dy
em.
rnoutků. Pečeme vž
. Poté plníme krém
pomocí kužele do ko
h lískových ořechů
ýc
an
uh
tro
a s
y
lád
do čoko
Okraje namáčíme
Br amborové
halušk y
Suroviny: 70 0 g sy
rových brambor, 1
vejce, sů l, 20 0 g po
anglická slanina.
lohrubé mou
ky, 1 kyselé zelí, 1
cibule,
Postup: Brambory
nastrou há me na je
mnějším struhad le,
mou kou, abychom
přidáme vejce, sů l
vy tvořili vláčné těs
a postupně dosy pá
to. Přes speciální ce
které va říme ve vr
vá me
dn
ík, nebo malou lži
oucí osolené vodě
čkou vy tváříme ha
4–5 minut. Ha lušk
me vodou. Na oleji
lušk y,
y
ob
ča
s
promícháme, poté
zpěníme na krájeno
scedíme a proplách
u cibuli a slaninu.
promícháme ha lu
nePa k přidáme kyse
šk y se zelím a slan
lé zelí a podusíme.
inou.
Na konec
r ecep t y č t e n á ř ů
od pacie nta Kr
ist iá na
z n emoc nice Nov
ý Jič ín
81
ročník 6
číslo 2
Duben 2012
Kalendář vzdělávacích akcí
Nemocnice Podlesí
Nemocnice Valašské Meziříčí
11. dubna
SRDCE NA DLANI
Tradiční konference věnovaná problematice kardiovaskulárních onemocnění pro
nelékařské zdravotnické pracovníky
Místo a čas konání: Kulturní dům Trisia,
13:00
INFO: www.nempodlesi.cz
9. května
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN
HYGIENY RUKOU
Den věnovaný představení nemocnice
s řadou vyšetření zdarma a edukační částí
o správném mytí rukou
Místo a čas konání: Nemocnice Valašské
Meziříčí
INFO: www.nemvalmez.cz
4. května
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN
HYGIENY RUKOU
Den věnovaný představení nemocnice
s řadou vyšetření zdarma a edukační částí
o správném mytí rukou
Místo a čas konání: Nemocnice Podlesí
INFO: www.nempodlesi.cz
Nemocnice Šternberk
25. května
XVII. ROŽNOVSKÉ
GASTROENTEROLOGICKÉ DNY
Odborná konference věnovaná
problematice onemocnění zažívacího
traktu z pohledu lékařů i sester
Místo a čas konání: Hotel Eroplán, 08:00
INFO: www.nemvalmez.cz
Podhorská nemocnice
k a l e n d á ř a kc í
24. května
ENDOSKOPICKÉ OPERACE
NA CHIRURGICKÉM PRACOVIŠTI
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Konference pro nelékařské pracovníky
Místo a čas konání: Městské kulturní
centrum Šternberk, 14:00
INFO: www.nemstbk.cz/vzdelavani
82
20. dubna
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ
REHABILITACE A LÉČBA BOLESTI
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
24. dubna
SEMINÁŘ PRO NELÉKAŘSKÉ PROFESE
PREVENCE V GYNEKOLOGII
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice
v Bruntále, 14:00
INFO: www.podhorska.cz
24. května
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ
KARCINOM PRSU
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
Šumperská nemocnice
25. dubna
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ
VYBRANÁ TÉMATA Z DIABETOLOGIE
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
Termín upřesněn na
www.nemspk.cz
SEMINÁŘ PRO NELÉKAŘSKÉ PROFESE
ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 15:30
INFO: www.nemspk.cz
Vítkovická nemocnice
27. dubna
6. ROČNÍK ENDOSKOPICKÉHO
WORKSHOPU OSTRAVA LIVE
ENDOSCOPY – NOVÉ TECHNIKY
V KOLONOSKOPII
Místo a čas konání: Hotel Clarion
Congress, Ostrava, 08:30
INFO: www.nemvitkovice.cz
NADACE AGEL pomůže potř ebným
Nadace AGEL začala pomáhat potřebným. Fyzické osoby tak mohou žádat o nadační příspěvky. Nadace poskytne na podporu zdravotní péče dospělých osob i dětí, na vybavení
zdravotnických zařízení, ale také na rozvoj, výzkum a vývoj ve zdravotnictví jednorázový
finanční příspěvek, který bude schválen odbornou komisí. Bližší informace a žádost o poskytnutí nadačního příspěvku naleznou zájemci na www.nadaceagel.cz.
Komunikujte s námi
elektronicky!
Využijte elektronickou přepážku
na adrese www.cpzp.cz/prepazka
Vaše zdraví v bezpečí
Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
jejich velikosti, typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Prostějov
U spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
Download

Komárňanská nemocnica zmodernizovala operačné sály