Kolumbie
logistické aspekty
Teritoriální setkání
ICC ČR
20.ledna 2015
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
KOLUMBIE je státem na pomezí dvou světadílů,
dvou oceánů, a tudíž z pohledu dopravního
zeměpisu státem velice zajímavým.
Kolumbie se sice počítá do Karibské oblasti, ale
patří geograficky do Jižní Ameriky. Centrální oblast
tedy samozřejmě tvoří Andy, které oddělují
osídlený sever a západ od bažinatého východu.
Zemi omývají Tichý oceán ze západu, a Atlantský
v Mexickém zálivu ze severu.
Země má i atraktivní sousedy: Brazílii, Venezuelu,
Panamu, Ekvádor a Peru. Kromě Brazílie tyto
země po osvobození Simoném Bolívarem tvořily
tzv. Velkou Kolumbii (Peru a Ekvádor 10 let,
Panama až do odtržení na popud USA v roce
1903; důvodem byla stavba Panamského
průplavu…)
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Námořní spojení:
Jak již řečeno v úvodu, kolumbijské vnitrozemí
je přístupné jak ze severu z Karibského moře,
tak i ze západu z Pacifiku.
Na obou pobřežích vyrostly významné přístavy,
pro Evropu pochopitelně s větším významem
Baranquilla, Cartagena a Santa Marta;
tichomořská Buenaventura však těží z větší
blízkosti k metropolitní oblasti Bogoty, a také
kolumbijských uhelných pánví.
Ve všech jmenovaných přístavech jsou
vybudována kontejnerová překladiště, jediná
Santa Marta však svými přírodními podmínkami
(ponor 20 metrů) umožňuje naplouvat i velkým
lodím. V ostatních přístavech je max ponor cca
10 metrů (tzn. velikost lodi Panamax).
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Námořní spojení:
Z evropských přístavů či vnitrozemí lze odesílat zboží po
moři do Kolumbie více způsoby, s ohledem na cílové
určení zásilky.
Klasická cesta vede přes severomořské přístavy a
některou z námořních linek do Barranquilly, kontejnery do
Cartageny či Santa Marty (10 odjezdů týdně, t/time cca 16
dnů).
Linky
do
tichomořské
Buenaventury
proplouvají
Panamským průplavem, proto je tranzit o cca 1 týden
delší.
Aktuální cena pro Cartagenu a St. Martu činí USD
1200/20DC a USD 2200/40DC plus výlohy v přístavu
nakládky.
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Letecké spojení:
V zemi vzhledem k její rozlehlosti a obtížné
dostupnosti některých regionů má letecká
doprava své významné místo. 51 letišť, z toho
12 s mezinárodním statutem jsou oficiálními
body na letecké mapě; v Kolumbii je však v
provozu dalších cca 30 letišť privátních a/nebo
nelegálních, a 12 vojenských.
První aerobází je El Dorado Int´l Airport v
Bogotě (BOG), jež sdílí část přistávacích ploch
s vojenskou základnou Catam. V dalších
větších městech také nalezneme významné
uzly: Cartagena (CTG) nebo Barranquilla
(nejstarší letiště v Jižní Americe). Jim však silně
konkurují jak panamská, tak i arubská báze,
především v turistickém ruchu.
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Spojení z Prahy:
ČSA do latinskoamerických destinací vlastní spojení nenabízí.
První a logickou variantou PRG-BOG jsou tedy bývalé španělské aerolinky (dnes
konsorcium AIG), z Prahy denně do Madridu a odtud dále do Bogoty (na pasažérské
lince). Při pomalejším transitu (3-5 dnů) je cena nižší = +100kg Kč 77,-, +1000kg Kč
70,-, ovšem s omezenou výškou palety do 85 cm.
Zajímavou alternativou je DHL (přes Lipsko), s vlastním kargo mostem na speciálu,
tudíž nabízející zajímavou možnost s transitem do 5 dnů bez omezení výšky a
stejnou cenou pro všechny zásilky = +100kg – 5000 kg za Kč 69,-. Tato trasa je však
routována s 2 překládkami a proto u větších zásilek hrozí roztržení a dodání
postupně, což může způsobit problém na kolumbijské celnici.
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Železniční
doprava:
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Kolumbijská drážní síť má celkovou délku přes 3,300 km. Z toho 150 km v
normálním rozchodu (1435 mm) se využívá pro dopravu uhlí z dolů v Cerrejón do
přístavu Puerto Bolívar, 260 km pro dopravu cementu mezi Bogotou a Belencitem; a
2,600 km v rozchodu 3´/914 mm má význam především pro turistický ruch.
V běhu je příprava 220 km dlouhé trati mezi přístavy Buenaventura a Cartagena, za
účasti čínských investorů. Tato trať po dokončení může konkurovat zbožové trase
Panamským kanálem, ale Číňané také počítají s participací na vyváženém uhlí, a s
růstem dovozu čínských hotových výrobků do této oblasti LA právě prostřednictvím
této drážní linky. Zajímavé je často zmiňované očekávání kolumbijské vlády, kdy
rychle rostoucí čínská účast v regionu měla urychlit ratifikaci smlouvy FTA Kolumbie
s USA.
Mimočínským investorům se zde otevírá především možnost subdodávek drážních
vozidel, velmi aktivní je kanadský Bombardier.
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Silniční doprava:
Silniční doprava je nejvýznamnějším dopravním
módem v zemi: 69% zboží je dopravováno po silnici,
zatímco na železnici zbývá 27%, na vodní dopravu 3%
a 1% zpracovává letecká doprava.
Zemí prochází 3 základní severojižní spojky (troncale)
= Karibská (#25), Východní (#45) a Centrální dálnice.
Celková délka „silniční“ sítě v zemi se odhaduje na
165.000 km, z toho však jen cca 15% je zpevněných
(vláda v roce 2010 uváděla procento cest „v dobrém
stavu“ na takřka 70). Dalšímu rozvoji výstavby brání
především přírodní překážky v podobě And, i přesto
většina kolumbijského přeshraničního obchodu cestuje
po silnici (> 110.000 tun)
Většina Karibské dálnice je též totožná s
Panamerickou dálnicí.
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Vodní doprava
Celková délka splavných toků v zemi činí cca
11.000 km. Vodní doprava je proto dodnes
významným prostředkem pro dopravu zboží (3,8
mio tun) i osob (5,5 mio cestujících ročně).
Hlavní linky jsou
- Říční síť Magdalena-Cauca (1500 km)
- Atrato (severozápad země)
- Orinoco na východě (takřka 4000 km přes
venezuelské přístavy) a
- povodí Amazonky, s 3000 km řek a napojením
na brazilský přístav Manaus. V této oblasti jsou
říční toky často jedinou komunikační možností.
Logistické aspekty při obchodech s Kolumbií
Celní omezení a
ochrana před
zavlečením škůdců
a chorob
Zboží je v kolumbijských celních tarifech rozděleno do 3
skupin – investiční a projektové dodávky a dovážené
suroviny (0-5%), hotové výrobky nespec. (10%) a spotřební
zboží a citlivé položky (15-20%). Automobily jsou zatíženy
zvláštním clem 35%, hovězí maso a rýže 80%, mléko 98%.
Celní systém má tedy silně ochranářskou podobu, pro
potravinářské zboží (včetně surovin) se země i nadále řídí
jednotnou klasifikací Andean Price Band System (APBS)
Andského společenství, kde cla mohou dosahovat i 100%.
Výjimku mají výrobky z USA, neboť se zde uplatňuje dohoda
o volném obchodu (FTA, 2012), s kombinovaným
snižováním cel.
Kolumbie je od roku 2005 účastníkem mezinárodní dohody
o zamezení přenosu dřevoškůdců (ISPM 15) , takže zboží s
určením do K. lze balit pouze do upraveného dřeva.
Děkuji Vám za pozornost !
Petr Rožek
Lektor ICC +
Poradce v mezinárodní dopravě
Download

Kolumbie