náš COLAS
Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike
Číslo 3
ročník 63
srpen / august 2014
Obchvat Bánoviec nad Bebravou
Príbeh sa začína
obsah
str 3–4
editorial
Úvodní slova vedení: ředitele společnosti
Čermák a Hrachovec a.s. a generálního
ředitele COLASu na Slovensku
str 5
rozhovor
Dvojitý rozhovor s technickými
riaditeľmi COLASu v našich krajinách
Moderní technologie
a kvalita prací
Časopis Náš COLAS
Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák
a Hrachovec a.s., SOMARO CZ, s.r.o., Silnice
Horšovský Týn a.s., Inžinierske stavby, a. s.
a CESTY NITRA, a.s.
Redakční tým: Markéta Altrichterová,
Kvetoslava Sarvašová, Pavol Peško.
Grafické zpracování, sazba a tisk:
Agentura Bravissimo, Znojmo.
Redaktoři: Jaroslav Šufajzl (Česko), Anton
Oberhauser, Communication House, s.r.o.
(Slovensko).
Časopis Náš COLAS je na Slovensku
nasledovníkom Mostov východu
Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja
CESTY NITRA, a.s.
editorial
str 6–11
téma
Foto na titulnej strane: Výstavba rýchlostnej
cesty R2 Ruskovce–Pravotice; odvoz ornice
zo skládky
Práce na D1 probíhají za stálého provozu.
Hlavní články z obou republik:
Rozhovor o situaci na dálnici D1 – úseku 09
a o startující výstavbě rýchlostní cesty R2.
str 12–13
str 18–19
kaleidoskop
lidé
Výber niektorých významných akcií,
ktorými sa COLASáci môžu pochváliť
COLASáci jak je možná neznáte aneb
Profily zajímavých lidí, kteří pracují
mezi námi
Vladimír Paľo / Pascal Magon
str 20–21
servis / BOZP
Užitočné informácie a rady pre každého,
a to nielen z pracovného života
Ekologický úklid domácnosti /
Nábory na Slovensku /
Safety week
str 14–17
stavby
Aktuality z diania v našich spoločnostiach,
zaujímavé zákazky, nové prevádzky
a technológie
Tramvajové tratě v Libereckém kraji
/ Oprava pražské ulice / Distribučné
centrum Zeelandia / Kanalizácia
Teriakovce / Opravy v Smoleniciach /
Štart technológie Foam Bitumen
2 náš COLAS
Vážení kolegové,
Modernizace dálnice D1 /
Príbeh obchvatu sa začína
www.colas.cz
www.iske.sk
www.cestynitra.sk
Kontaktní e-maily:
[email protected]
[email protected]
Dobře nakročeno
str 22–23
naše budoucnost /
svět kolem nás
Články o tom, jak se COLASáci zlepšují, jak
pomáhají… a dobré rady k tomu
Integrovaný systém řízení /
Spolupráca s expertom / Podpora
komunite / O hubnutí jinak
máme za sebou více než polovinu roku
2014. Při pohledu do tohoto období
můžeme konstatovat, že stanovené
ambiciózní cíle pro aktuální rok se zatím
daří naplňovat. Tento fakt je ale podpořen
zejména zakázkami získanými v minulém
období, kdy konkurenční boj a zejména
nedostatek práce na trhu nesrážel
nabídkové ceny až za hranici reálných
vstupů, a zčásti zakázkami, které řeší
havarijní stav některých pražských stok
po povodních v 06/2013, což je výjimečná
událost, se kterou nelze do dalších období
počítat. Proto je třeba nepolevovat
v nastaveném tempu a vlastní aktivitou
zajistit dostatek výrobních příležitostí tak,
aby i v následných obdobích bylo možno
očekávat podobně pozitivní informace jako
v současnosti.
Při prázdninovém putování je potěšitelné
sledovat výrazné zvýšení činnosti
skupiny a tedy také zviditelnění oproti
minulosti. I tato skutečnost nás snad
může naplnit optimismem a můžeme
doufat, že skupinová podpora aktivit se
bude pozitivně projevovat i směrem k naší
společnosti.
Při velkém pracovním vytížení určitě
nemůžeme opomenout BOZP a smrtelný
pracovní úraz z dubna tohoto roku, který
je velmi výrazně zdviženým prstem
a mementem pro další činnost všech
účastníků procesu, a to jak ve fázi přípravy
staveb, tak zejména při vlastním provádění.
Věřím, že podobné události se nám
s podporou učiněných opatření budou
do budoucna vyhýbat a společně upevníme
silnou pozici a odbornost naší společnosti
a budeme dále navazovat na tradici
Headed in the right direction
Dear colleagues,
a dobrou pověst, kterou si společnost
v uplynulých jednadvaceti letech získala.
Věřím, že máme nakročeno dobrým
směrem.
Miroslav Volf
ředitel společnosti
Čermák a Hrachovec a.s.
company visibility compared to the past. This fact can
also perhaps fill us with optimism and we may hope that
the Group’s support activities will positively influence our
company.
More than half of the year 2014 is behind us. In retrospect,
we can say that so far the ambitious goals we set are being
met. However, this fact is particularly due to tenders won
in the past when competition and especially insufficient
work on the market did not cut into bidding prices to the
point of bordering on realistic realization potential. It is
also partly owing to contracts which were related to the
emergency repairs on Prague sewers after the floods of June
2013, which was an exceptional event that cannot be relied
on for further opportunities. Therefore, it is necessary to
keep the set pace and actively secure sufficient production
activities in order to maintain the current positive results in
the future.
Under a heavy workload, we definitely cannot forget work
safety and the fatal work accident in April of this year, which
is both a significant warning and signal for further activities
and processes which our workers take part in. This applies
not only to the work preparation phase but also to the
actual execution. I believe that, with the support of safety
measures taken, we will prevent similar events. Together
we can solidify a strong position and professionalism for
our company and we will further follow the tradition and
good reputation which our company gained during the
last twenty-one years. I believe we are headed in the right
direction.
During the summer holiday travelling, it is pleasing to see
the significant increase in the Group’s activity and higher
Miroslav Volf
Director of Čermák a Hrachovec a.s.
náš COLAS 3
editorial
rozhovor
Moderní technologie a kvalita prací
Naše
dve priority
sa nemenia
Bezpečnosť
a kvalita sú dva
hlavné faktory
našej práce.
Musia byť prioritou pre všetkých – od generálneho riaditeľa
po valcistu či šoféra nákladného auta.
Bezpečnosť je dôležitá, aby sme mohli prísť domov každý
deň zdraví. Nie je akceptovateľné, aby ktokoľvek z nás mohol
prísť v práci o život, alebo si poškodil svoje zdravie. Taktiež
nemôžeme akceptovať, že budeme zodpovední za takéto
následky u druhých (susedov, okoloidúcich, dodávateľov).
Kvalita je dôležitá pre budúcnosť. Preto je nutné sa
vyhnúť opravám, potvrdiť spokojnosť klienta, zvýšiť náš
rešpekt na trhu. Je nevyhnutné znížiť náklady a zamerať sa
na získanie viac zákaziek v budúcnosti.
Tieto dve veci sú najdôležitejšie pre naše udržanie sa
na trhu. Obe by nemohli existovať, ak by ste aktívne
neuplatňovali našu politiku bezpečnosti a kvality. Spolieham
sa na vás, že zlepšíme dnešnú situáciu a že tak zvýšime
kvalitu našej práce, ako aj úroveň jej bezpečnosti.
generálny riaditeľ pre Slovensko
4 náš COLAS
Moderní technologie a důraz na kvalitu jsou předpoklady udržení
konkurenceschopnosti. Položili jsme na toto téma dvě stejné otázky
technickému řediteli COLAS CZ Miloši Kašpárkovi a zároveň také
jeho kolegovi, technickému řediteli COLASu Slovensko,
kterým je Jean-Paul Dupuy.
Our basic priorities
remain
Safety and Quality are two major factors of our
work. They must remain the priority for all of
us – from General Manager to Roller Operator or
Truck Driver.
Safety is important for coming back home every
day in good health. It is not acceptable that any
one of us could lose his life or have his body, his
health, modified due to work. We also cannot
accept being responsible for such consequences
regarding others (neighbours, passersby,
subcontractors etc).
Quality is important for the future. To avoid repair
works, to confirm satisfaction of the client, to
increase our respectability on the market. It is
compulsory to reduce our costs and to get more
contracts in the future.
These two issues are compulsory for our
sustainability on the market. These two issues
cannot become a reality if you do not actively take
part in the implementation of our Safety policy
and Quality policy. I rely on you to improve today’s
situation and increase quality of our work as well
as the safety level at work.
Philippe CORBEL
General manager of COLAS in Slovakia
Miloš Kašpárek
Jaký je vývoj a využití nových technologií
v českém a slovenském COLASu?
MK: Nabízíme většinu běžných technologií
pro dopravní stavby a snažíme se rozvíjet
nabídku v oblastech, které by mohly přinést
konkurenční výhody. Jako příklady mohu
uvést přidávání asfaltového recyklátu
do vyráběných asfaltových směsí, používání
pěnoasfaltového pojiva, pokládání
protihlukových asfaltových vrstev nebo
výrobu barevných směsí zpracovávaných
za horka. Právě zmíněné efektivní
využívání asfaltového recyklátu při výrobě
asfaltových směsí nebo snižování teplot
vyráběných asfaltových směsí používáním
pěnoasfaltového pojiva může znamenat
snížení výrobních nákladů a zvýšení
konkurenceschopnosti.
J-PD: Tohtoročnou top-témou vo
technologickom vývoji je speňovač
asfaltovej zmesi (viac na str. 17). Úzko
tu spolupracujeme s ľuďmi z laboratórií,
obaľovacích centier a dopravy. Zákazníkov
presviedčame, že s teplými asfaltmi
dosahujeme rovnakú, dokonca vyššiu kvalitu
a bezpečnosť, ako s bežnými horúcimi.
Aj studené asfaltové zmesi majú dobré
vyhliadky, čo sa týka množstva práce
aj marže, keďže COLAS (COLd ASphalt)
Jean-Paul Dupuy
prevyšuje svojím know-how väčšinu
konkurencie. Na Slovensku sa dajú využiť pri
„plátaní“ výtlkov i pri výrobe emulzií.
Medzi ďalšie dôležité produkty patrí
Ruflex, tzv. „drsný asfalt“. Mal by nahradiť
„príliš“ populárny mastixový koberec
SMA – s rovnakou cenou, vyššou kvalitou
a bezpečnosťou pre vodičov. Ďalej ide
o menej hlučný akustický asfalt, ideálny
pre obývané oblasti. Dobré skúsenosti
tu máme už aj z Poľska či Maďarska. A aj
ďalšie projekty majú perspektívu – nové
technológie na báze asfaltových emulzií,
obzvlášť chcem spomenúť NovaCol, čo je
studená in situ recyklačná technológia.
Všeobecne sa naše oddelenie snaží ponúkať
klientom vždy alternatívne riešenia pre
výstavbu ciest.
Jaký je váš názor na současnou úroveň
kvality práce? Kde se potřebujeme zlepšit?
MK: Myslím si, že kvalita prací je dobrá
a postupně roste. Pod tlakem nízkých cen
stavebních prací a „nevstřícnosti“ investorů
mají občas někteří technici tendenci
přijímat jednoduchá řešení. Pozornost se
soustředí pouze na okamžitou ziskovost
dané stavební akce bez většího ohledu
na nebezpečí vývoje poruch v záruční
době. Při předkládání cenové nabídky
většinou není dostatek času na detailní
studium technických problémů stavební
zakázky. Pokud se například po odfrézování
asfaltových vrstev objeví podklad oslabený
trhlinami, nelze se pouze držet původního
konstrukčního řešení. Je nutné včas řešit
s investorem místa s oslabenou konstrukcí
a v případě, že je investor řešit nechce,
alespoň důslednými zápisy do stavebního
deníku a pořízením fotodokumentace
předejít naší odpovědnosti za vady
vzniklé na těchto místech v záruční době.
Zodpovědný přístup k přípravě i provádění
staveb může přispět ke zvýšení kvality
našich prací.
J-PD: Neustále chceme zvyšovať
kvalitu položených asfaltových zmesí.
Pracujeme na ich lepšom zložení, ale
i vyššej spoľahlivosti pri výrobe zmesí
a realizácii stavebných diel. Od roku
2012 sme na Slovensku výrazne
skvalitnili technologické procesy
a postupy na obaľovačkách; dnes máme
okamžitý prístup k dátam „online“, čomu
zodpovedá i kvalita. V tomto roku sme
prizvali k spolupráci skúseného odborníka
Gerarda Bonneaua (strana 22). Kľúčová je
sústredenosť na staveniská – od manažéra
po tím z laboratórií spolupracujeme v záujme
špičkovej kvality na pracovisku. Zároveň si
uvedomujeme, že nové technológie nielen
otvárajú nové trhy, ale učia nás lepšie
rozumieť a kontrolovať našu výrobu.
Let’s be more site-oriented: In an
interview, COLAS CZ Technology director
Miloš Kašpárek says the company is
looking for competitive edge, with
ever-growing quality. However, the
clients are sometimes inclined to pursue
easier solutions. Technology director
Jean-Paul Dupuy stresses that COLAS in
Slovakia always tries to have alternative
solutions available for clients. Much
effort has been made to improve quality
of design and especially laying process
of asphalt mixes.
náš COLAS 5
téma
téma
624,9 milionů korun bez DPH. Součástí
stavby jsou rovněž tři nadjezdové mosty,
z toho jeden už je v provozu – 3. dubna byl
předán do předčasného užívání.
V jaké fázi výstavby se nyní uprostřed léta
nacházíte?
Takzvaná etapa 2 (střední dělicí pás),
která byla podrobně popsána v prvním
článku, je hotová. Nyní dokončujeme
etapu 3, což je kompletní modernizace
pravého jízdního pásu v celém úseku.
Znamená to položení kompletně nových
konstrukcí vozovky včetně přípojek
kanalizace. Z takových zajímavostí stojí
za zmínku, že jenom těch kanalizačních
přípojek jsme museli zvládnout 250
během pouhých pěti týdnů. Teď v polovině
Práce na D1 jsou mimořádně náročné na koordinaci a logistiku.
K plošnému frézování asfaltového krytu vyjely hned tři stroje současně.
Modernizace dálnice D1
Borek Růžek: „Věřím, že naše úseky
dodáme se ctí a v termínu.“
bude zahájeno 3. srpna (rozhovor vznikal
v polovině července – pozn. red.).
Co je tady přímo na stavbě nejsložitější?
Technicky ta stavba není zase tak složitá.
Co je extrémní, jsou zasmluvněné termíny
a z nich vyplývající případné pokuty. Je
to mimořádně náročné na plánování
a koordinaci veškeré činnosti na stavbě.
Logistika, navezení materiálu a techniky
a celková součinnost je náš nejtěžší úkol.
Nemáme rezervu větší jak půl dne, a to se
nebavíme o riziku nečekaně zhoršeného
počasí po nějakou delší dobu. To pak
není kam uhnout. Pracujeme navíc sedm
dnů v týdnu od 6 do 22 hodin, takže ten
obrovský nápor je na každého jednotlivého
pracovníka stavby.
Úsek Hořice–Loket:
9,6 km za 624,9 mil. Kč
července máme kompletně položené
povrchy betonového krytu a probíhají
dokončovací práce jako ohumusování,
odvodnění, montáže svodidel, vodorovné
a svislé dopravní značení… zkrátka vše se
připravuje na převedení silničního provozu
do modernizovaného jízdního pásu, které
Vysvětlete mi ještě, jak probíhala
rekonstrukce vlastního jízdního pásu
a jaká je technologie jeho povrchu.
Vlastní povrchová vrstva je tvořena
27 centimetry takzvaného vymetaného
betonu. To je největší rozdíl oproti
původnímu živičnému povrchu.
Vysoká koncentrace lidí a techniky klade
rovněž mimořádné nároky na dodržování
všech pravidel bezpečnosti práce.
Vymetaný beton vykazuje výrazně lepší
protismykové vlastnosti, takže dálnice
bude bezpečnější. K tomu přispívá i její
rozšíření – odstavný pruh naroste o 75 cm.
Práce postupovaly tak, že jsme odfrézovali
původní povrch, spodní stavba zůstala, ale
samozřejmě jsme recyklovali konstrukční
vrstvy cementovým pojivem. Pak už
nastoupila speciální mohutná sestava
finišerů, která dokáže pokládat a hutnit
celou šířku vozovky, tedy 11,5 m. Neumíte
si představit, jaké množství betonu jsme
museli kontinuálně dodávat. Proto máme
také přímo v Lokti dvě mobilní betonárky.
Výkon při pokládce je až 1200 metrů
za 24 hodin.
Kvůli své složitosti i vlivu na dopravu v celé zemi je modernizace dálnice
D1 už druhým rokem bezkonkurenčně nejsledovanější českou stavbou.
Pro COLAS jde o největší výzvu posledních let.
V loňském prvním čísle obnoveného
časopisu Náš COLAS jsme se v rozsáhlém
materiálu věnovali dění na momentálně
nejsledovanější stavbě České republiky –
modernizaci dálnice D1. K aktuální situaci
6 náš COLAS
se dnes vracíme, tentokrát z pohledu
úseku číslo 09, který je vůbec nejdelším
ze čtyř právě realizovaných staveb.
Průvodcem nám bude Borek Růžek,
vedoucí výstavby modernizace D1.
Jaké jsou hlavní parametry vaší stavby?
Jedná se o úsek číslo 09 modernizace
dálnice D1, mezi exitem 66 Loket
a exitem 75 Hořice. Celková délka úseku
je 9,6 km a jde o zakázku v hodnotě
Pracovníci COLASu připravují bednění
pro opěru mostního nadjezdu. Na jejich
pečlivosti záleží výsledná kvalita díla.
Drtička připravuje přímo na stavbě z vyzískaného
betonového materiálu recyklát, který je
bezprostředně použit do nových konstrukcí.
náš COLAS 7
téma
téma
AKTUÁLNĚ
Proč se mu říká vymetaný beton?
Největší alchymie přichází po finišeru.
Nastupují stroje se speciálními košťaty,
kterými se ještě ne zcela zralý beton
vymete. Kromě velmi kvalitního materiálu
chce takový povrch také velkou zkušenost
chlapů, kteří u toho pracují. Košťata musí
čtyř staveb, ale také jsme se proslavili
snesením tří dálničních nadjezdů během
jediné noci. A to vám řeknu, byly to
asi ty nejhorší hodiny v mé stavbařské
kariéře. Pikantní byla jedna okolnost,
o které se asi ještě moc nepsalo. Celá
Unikátní finišer: 1200 metrů
vozovky za 24 hodin
na vozovku vyjet v tu správnou chvíli.
To je asi mimořádně náročné, zvlášť když
vlastně neustále pracujete za plného
provozu dálnice.
Ano, to je pravda. Takový finišer, ale ani
jiné činnosti na stavbě, nemůžete jen tak
zastavit. A přitom stačí i menší nehoda,
utvoří se kolony a provoz na dálnici stojí.
Když jsme u toho, v průměru to na našem
úseku vychází na jednu havárii denně. Máme
tady naštěstí i alternativní objízdné trasy,
takže jsme se na stavbu vždy dostali včas.
Pane Růžku, na kterou chvíli z těch,
které jste zatím na D1 strávil, nikdy
nezapomenete?
Náš úsek není jen nejdelší z dosavadních
akce byla samozřejmě přesně spočítána
a naplánována do nejmenšího detailu,
technika připravená. Akorát si zřejmě
nikdo neuvědomil, že jeden z nadjezdů byl
vybudován ještě za války, dokonce se mu
údajně říkalo Hitlerův most, a zbylé dva
vznikly mnohem později za socialismu.
Pointa asi každému dojde: ty novější
stavby šly dolů jako by byly z papíru, ale
V pondělí 1. září jsme se zeptali na aktuální
stav a B. Růžek nám sdělil: „Vše probíhá dle
plánu a 3. srpna jsme silniční provoz převedli do
pravého jízdního pásu. Teď už naplno pracujeme
na levém jízdním pásu a do zimy bude hotovo.“
ten nejstarší, postavený z vysoce kvalitního
betonu odolával mnohem déle, a tak nás
zdržel. Nakonec ale vše dobře dopadlo.
Měli bychom ještě zmínit, že oba úseky
dálnice, které COLAS realizuje, firma
vysoutěžila ve sdružení se společností
PORR. Jak byste zhodnotil dosavadní
spolupráci?
Bylo to dobré rozhodnutí, spolupráce
funguje výborně. Navíc se s kolegy známe
už z předešlých staveb, takže jsem v tomhle
směru ani neměl žádné obavy. Věřím, že
oba naše aktuální úseky na D1 dokončíme
se ctí a v termínu.
Modernization of the D1 motorway –section 09: “At present, we are finishing the 3rd
stage, i.e. a thorough modernization of the right-hand lane. The so-called 2nd stage
(central dividing lane) has already been completed and, by the start of the winter
season, we need to modernize the left-hand lane in the same way. That is the 4th stage
by which our work on the D1 will be completed. I believe we will be able to hand over
our D1 sections both on time and with honour.”
Modernizace dálnice neuniká ani pozornosti nejvyššího vedení firmy.
Snímek zachycuje jednu z častých návštěv. Mimo jiné zde přímo na stavbě debatuje
i Thierry Le Roch, Boris Grintal a Ondřej Komrska
Už úvodné odhumusovanie ponúka predstavu toho, akým spôsobom zapadne do krajiny nová rýchlostná cesta.
Na zábere výsledok odhumusovania v kilometri 3,000 na budúcom úseku R2 Ruskovce–Pravotice.
Príbeh obchvatu sa začína
Rýchlostná cesta obíde Bánovce nad Bebravou
Borek Růžek, vedoucí výstavby
modernizace D1
Veľa práce treba urobiť oveľa skôr, než na stavbe novej rýchlostnej
cesty začnú vznikať násypy alebo rásť mosty. To je i prípad budovania
rýchlostnej cesty R2 Ruskovce–Pravotice.
Inžinierske stavby (ISK) ako víťaz tendra
na výstavbu obchvatu Bánoviec nad
Bebravou prevzali stavenisko v januári.
Začiatkom marca bol slávnostne
poklepaný základný kameň, aj za účasti
slovenského ministra dopravy Jána
Počiatka.
8 náš COLAS
Podobne ako pri iných veľkých stavebných
dielach, aj tu sa ISK ako zhotoviteľ riadia
zmluvnými podmienkami známymi
ako žltý FIDIC. Prvou fázou stavby je
projektovanie. Investor, Národná diaľničná
spoločnosť (NDS), má stavebné povolenie
na výstavbu plného profilu, ale realizuje sa
len polovičný. Na projekte teda dochádza
k zmenám v rámci Technických požiadaviek
NDS.
V tomto procese má i zhotoviteľ možnosti
vyjadrovať sa k projektu. ISK napríklad
navrhli výmenu štrkových pilót, ktoré
mali sanovať podložie pod násypmi,
náš COLAS 9
téma
téma
ÚSEK V ČÍSLACH
Riaditeľ projektu R2 Karol Martinko.
za vertikálne drény. Po diskusii s NDS
a stavebným dozorom sa však od návrhu
upustilo a postupuje sa v súlade
s dokumentáciou pre stavebné povolenie.
Celá oblasť Bánoviec totiž leží na podloží
tvrdých až plastických ílov. Pri násypoch
by bolo veľké riziko „sadania“ stavby.
Štrkové pilóty sú ale časovo aj finančne
náročnejšie.
akadémie vied. Na nich začala prvotná
sondáž, pričom na poslednom stanovišti
sa objavili dve archeologické lokality.
Pozostávali spolu z 26 archeologických
objektov – základových žľabov, kolových
jám a ohniska, ktoré spolu tvoria jeden
celok. Interpretované sú ako základy
dvoch pravekých domov pravdepodobne
z neskoršej doby kamennej (eneolitu), asi
4 000 rokov pred Kristom.
Mimo týchto stanovíšť sa počas
odhumusovacích prác pri tzv. „dozoringu“
objavili dve lokality – jednu nazvali
archeológovia pracovným názvom „Mačací
zámok“ podľa blízkeho kopca, druhú
„Keblov II“. Na nich sa našli rôzne pôdorysy
objektov, jamy na potraviny a množstvo
keramického materiálu. Na druhej
menovanej dokonca objavili závažia
tkáčskeho stavu a tiež neúplnú sošku
„venuše“ bez jednej nohy, k tomu množstvo
Nové stredisko
ISK pri personálnom zabezpečení stavby
skombinovali skúsenosť s mladosťou.
Riaditeľom projektu sa stal Karol
Martinko, v minulosti dlhoročný manažér
prešovského mostného závodu, jeho
námestníkom je Emmanuel Quesson.
Ďalej na projekte pôsobí finančný
a administratívny manažér Julian Mullot,
výrobní manažéri Nicolas Gauthier (zemné
práce), František Pastorek (mosty), Peter
Lehotský-Mikuš (cesty, prekládky, špeciálne
práce) a Eleonóra Živická, manažérka pre
kontrolu kvality.
Popri nich pribudli tiež necelé dve desiatky
kolegov, ktorí skoro dva roky pôsobili
v Mochovciach. Ďalších zamestnancov
najímajú ISK priamo z regiónu cez
personálnu agentúru. V auguste pracovalo
v Ruskovciach 46 technicko-hospodárskych
pracovníkov a približne tucet robotníkov,
Archeológovia objavili
dokonca neúplnú „venušu“
Vzácne nálezy
Tradične ešte skôr, než sa do pozemkov
zahryznú stavebné mechanizmy,
prichádzajú k slovu archeológovia.
Pôvodný projekt uvažoval v rámci
celej trasy s piatimi lokalitami, ktoré
vytipoval Archeologický ústav Slovenskej
kostených úlomkov. Odhadom pochádzajú
tieto predmety z neskorej doby bronzovej,
resp. staršej doby železnej, asi z prvej
tretiny prvého tisícročia pred n. l.
Príprava plochy pre skládku kameniva pri
jednom zo stavebných dvorov.
Zemné práce na úseku rýchlostnej cesty R2 v plnom prúde.
ale s dodávateľmi ich je už okolo stovky –
vrátane vodičov mechanizmov a nákladnej
dopravy na zemných prácach.
Výhodná je aj „medzi-COLASácka“
Rýchlostná cesta R2, ktorej úsek Ruskovce–Pravotice by mali ISK dokončiť za 88 miliónov eur
v druhej polovici roka 2016, má časom spojiť
Trenčín s Košicami cez Zvolen a Lučenec.
Budovaný úsek Ruskovce–Pravotice je v zmysle
projektu pre stavebné povolenie dlhý presne
10,764 879 km. V zmysle požiadavky NDS sa
však zatiaľ úsek 0,000 až 1,200 km nerealizuje,
z čoho vyplýva, že ISK stavajú vyše 9,5 km.
Mostov na budovanom úseku bude 13, najdlhší
má dĺžku okolo 250 metrov.
Betonáž základu pre stožiar veľmi vysokého napätia.
spolupráca s CESTAMI NITRA, ktoré majú
do tohto regiónu blízko geograficky
i skúsenosťami. Tímu pod vedením
stavbyvedúceho Juraja Vargu bol aktuálne
zverený balík objektov na preložkách
niektorých inžinierskych sietí. Časť realizujú
vo svojej réžii a časť prostredníctvom
spoľahlivých dodávateľov.
Zo začiatku mala skupina stavbárov
menšie problémy s ubytovaním. Stavba
rýchlostnej cesty či diaľnice však vždy
vyvolá v regióne pozitívnu reakciu. Šance
sa chopil predseda poľnohospodárskeho
družstva z Pravotíc. Mal k dispozícii
opustenú dvojposchodovú budovu
po firme, ktorá šila kabelky. Objekt nebol
v dobrom stave. A tak ho zrekonštruoval,
narobil priečky a už o mesiac a pol bolo
ubytovanie pripravené. COLASáci tu našli
vyše 20 štandardných dvojposteľových
izieb, vymenené okná, podlahy,
vymaľované steny, nové schodisko,
spoločenskú miestnosť s ping-pongovým
stolom a veľkoplošným televízorom.
Príležitosť presvedčiť
Úsek R2 Ruskovce–Pravotice je jedným
z „balíka“, ktorý tendrovala NDS v závere
roka 2013. Pre stavebné spoločnosti je
pozitívom, že víťazné cenové ponuky
v týchto verejných súťažiach sa pohybovali
približne na úrovni 80–90 % stanovenej
expertíznej ceny – na rozdiel od ponúk
okolo 50 % expertíznej hodnoty, ktoré
vyhrávali súťaže po roku 2010.
10 náš COLAS
Šanca ukázať, že COLAS
do slovenskej špičky patrí
Nedávna snaha o znižovanie cien
deformovala trh a oslabila firmy. Dnes je
práce dosť, ale viaceré silné spoločnosti
sú v ťažkej situácii. COLAS má svoju
reštrukturalizáciu prakticky za sebou, je
tu preto šanca kvalitnou robotou ukázať,
že do slovenskej špičky patrí. Tak dostane
príležitosť aj na ďalších projektoch.
Na rozdiel od niektorých firiem, ktoré
získali veľké zákazky, má aj svojich
odborníkov. Na druhej strane ich už nie
je veľa, preto si ich musí vychovať popri
týchto veľkých projektoch. Nevyhnutné
bude zároveň sa venovať aj klientom, robiť
si pozitívnu reklamu a udržiavať blízky
kontakt s odbornou verejnosťou.
Príprava územia pre stavebný dvor. Na odhumusovanú pláň sa rozprestiera
geotextília a vrstva štrkodrviny v hrúbke 20–25 cm.
The new motorway R2 section between Ruskovce and Pravotice (west Slovakia) is
under construction by ISK, a COLAS group company. The new fast road will be almost
10 kilometers long and will bypass the town Bánovce nad Bebravou. Works will cost
88 million euros and are projected to be completed in second half of 2016. Following the
string of interesting archaeological findings in the spring, the project now continues with
updates. Meanwhile, digging and other preparations works are well under way.
náš COLAS 11
kaleidoskop
kaleidoskop
1
7
Kaleidoskop
2
1
4
Výstavba účelových komunikací C3 a C10
v k. ú. Václaví (okr. Semily)
Investor: Krajský pozemkový úřad pro
Liberecký kraj
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Sever
Termín dokončení prací: 09/2014
Cena: 6,38 mil. Kč bez DPH
2
LC Písečnice
Investor: Město Hradec Králové
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Sever
Termín dokončení prací: 10/2014
II/300 Dachovy–Miletín
Investor: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Sever
Termín dokončení prací: 07/2014
Cena: 11,86 mil. Kč bez DPH
Liberec
Cena: 12,95 mil. Kč bez DPH
1
Ústí nad Labem
2
oblast Západ
7
oblast Sever
PRAHA
Pardubice
Ostrava
Olomouc
Plzeň
5
Výroba, dodávka a montáž nosníkov IST
EN na most – cesta I/68 Prešov, odbočka
Škultétyho – ZVL
Objednávateľ: HANT BA DS, a.s.
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Termín dokončenia prác: 07/2014
4
Hradec Králové
3
Karlovy Vary
Stavebné úpravy miestnych komunikácií
České
Budějovice
II/281 Dolní Bousov–Sobotka
5
Zlín
Brno
6
1
Žilina
Cena: 13,73 mil. Kč bez DPH
3
I/23 Hostákov–Vladislav
Cena: 79,54 mil. Kč bez DPH
Košice
6
7
III/39819 Šafov–Riegersburg
Investor: SÚS Jihomoravského kraje
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih
Termín dokončení prací: 07/2014
Objednávateľ: MAKS-D
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Termín dokončenia prác: 09/2014
Cena: 1, 138 milióna € bez DPH
5
Cena: 14,8 mil. Kč bez DPH
Cena: 16,68 mil. Kč bez DPH
12 náš COLAS
5
3 2
BRATISLAVA
4
6
6
Investor: PREdistribuce, a.s.
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.
Termín dokončení: 06/2015
4
Trnava
Nitra
Havarijné nádrže v areáli U. S. Steel
Košice
Prešov
Trenčín
Banská Bystrica
Kabelový tunel Uhříněves
3
Cena: 231 tisíc € bez DPH
oblast Východ
7
Investor: ŘSD ČR, správa Jihlava
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih
Termín dokončení prací: 07/2014
Cena: 957 tisíc € bez DPH
oblast Jih
Jihlava
Investor: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Sever
Termín dokončení prací: 06/2014
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Termín dokončenia prác: 08/2014
Rámcová zmluva na rekonštrukciu
mestských komunikácií
Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: 09/2014
Cena (v roku 2014): 500 tisíc € bez DPH
Prefabrikáty pre presýpaný most na ceste
I/72 Tisovec–Zbojská, sedlo
Okružná križovatka Hviezdoslavova,
Duklianska, Továrenská – Zlaté Moravce
Objednávateľ: Ardis, a.s.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Termín dokončenia prác: 08/2014
Cena: 166 tisíc € bez DPH
Objednávateľ: ABM Mosty
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Termín dokončenia prác: 07/2014
Cena: 40 tisíc € bez DPH
Cesty KSK 10 – rekonštrukcie ciest
II. a III. triedy pre Košický samosprávny
kraj (okres Rožňava)
Objednávateľ: Steelstav (poddodávka pre
Strabag)
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Termín dokončenia prác: 11/2014
Cena: 838 tisíc € bez DPH
náš COLAS 13
stavby
stavby
Další úspěch COLASu:
Modernizujeme tramvajové tratě
Konečný stav tramvajové trasy Měnírna-Brandl: celý úsek prokoukne
i díky opraveným chodníkům, novému veřejnému osvětlení a zeleni (vizualizace).
Od letošního března se firmy
ze skupiny COLAS podílí
na dalších dvou akcích v oboru
kolejové stavby. Tentokrát jde
o modernizaci tramvajových
tratí pro Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
V obou případech jsou součástí sdružení
COLAS CZ, a.s. a COLAS Rail CZ, přičemž
první ze společností je pokaždé vedoucím
účastníkem sdružení. O detaily probíhající
výstavby se s námi podělil hlavní
stavbyvedoucí Petr Studihrad.
Poněkud náročnějším úsekem na provádění
je modernizace tramvajové trati v úseku
Nová Ruda–Vratislavice, výhybna. Nachází
se ve Vratislavicích nad Nisou a výstavba
probíhá v intravilánu města. Provoz v místě
liniové stavby je až na nevyhnutelné
uzavírky nepřerušen. Trasa v celkové
délce 2,7 km se kompletně rekonstruuje
po čtyřiceti letech provozu. Přibližně
na polovině celkové délky bude zvýšena
kapacita zdvojením kolejí. Podobnou, i když
rozsahem menší zakázkou pro stejného
investora je modernizace tramvajové
14 náš COLAS
trati v úseku Měnírna–Brandl. Samotná
rekonstrukce této tramvajové trati se
týká úseku o délce jednoho kilometru
a poslední zásadní oprava na ní proběhla
v roce 1976.
Konkrétní technické provedení obou staveb
je velmi podobné. „Stavební objekty jako
jsou kanalizace, vodovody a plynovody
čekají přeložky anebo ochránění, stejně
jako sdělovací a silové kabely. Dále je
nutné zajistit nové světelné zabezpečovací
zařízení u přechodů a přejezdů. Následuje
rekonstrukce chodníků a komunikací kolem
tramvajové trati. Vlastní rekonstrukce
tramvajové trati znamená demontáž
stávajícího svršku, sanaci nevhodného
podloží, nové konstrukční vrstvy,
na některých místech instalaci betonové
desky,“ vyjmenovává Petr Studihrad
a dodává: „Nakonec přijde na řadu
trakční vedení a veřejné osvětlení. Před
dokončením budou provedeny vegetační
úpravy v okolí stavby.“
Určitou komplikací v úseku Nová Ruda–
Vratislavice je současně probíhající
rekonstrukce na pozemku ŘSD
(rekonstrukce silnice I/14), kde se provádí
nová kanalizace, odvodnění a povrchy.
Stavební práce tak musí být prováděny
v pečlivě naplánované součinnosti, tím
spíše když je kanalizace v některých
místech i propojena.
Kratší úsek (Měnírna–Brandl) bude sice
probíhat v extravilánu obce, takže jeho
realizace je z principu snazší. Součástí
této stavby jsou na druhé straně i stavební
objekty řady 200 – zajištění svahů, zárubní
zeď dlouhá 200 m, opěrná zeď 150 m
dlouhá a hlavně rekonstrukce mostu. Jak
uvedl Petr Studihrad, nejzajímavějším
okamžikem této stavby bude fakt, že dojde
ke značnému odebrání skalního masivu
v plánovaném oblouku tramvajové tratě,
a to hlavně z důvodu plynulejšího průjezdu
vozů. Rekonstrukce mostu musí být
provedena po etapách, protože Ředitelství
silnic a dálnic provádí současně v rámci
zmíněné rekonstrukce I/14 obnovu mostu
přes Lužickou Nisu.
Celá rekonstrukce trati Nová Ruda–
Vratislavice je z velké části hrazena ze
zdrojů ROP a její cena je 176,5 milionu Kč
bez DPH. Modernizace tramvajové trati
v úseku Měnírna–Brandl bude investora
stát 59,5 milionu Kč bez DPH. Obě stavby
probíhají současně a jejich dokončení je
naplánováno na duben 2015.
Another COL AS’ success: We are
modernizing tram lines: Since March
2014, both COL AS CZ and COL AS
Rail C Z are par t of consor tiums
(CO L A S C Z a s a l ea d er o f b o t h
consortiums) executing two projects
of modernization of tram lines for
the Transport company of Liberec
and Jablonec nad Nisou city, a.s. The
whole reconstruction of Nová Ruda –
Vratislavice line is mainly financed
from the ROP (Regional Operational
Programme) sources and amounts
176,5 MCZK excl. VAT. Modernization
of the tram line in the Měnírna – Brandl
section is worth 59,5 MCZK excl. VAT.
COLAS CZ rekonstruuje
pražskou ulici za 48 milionů
K nejviditelnějším stavbám, které v současné době naše
firmy dokončují v hlavním městě České republiky, patří
rekonstrukce celé šíře komunikace v ulici Na Stráži (Praha 8).
Dílo probíhá v režii COLAS CZ, oblast Sever,
region Středočeský a Praha a podrobnější
informace nám přímo na stavbě poskytl
stavbyvedoucí Petr Krejčí. Investorem
stavby za 48 milionů korun je Magistrát
na pečlivé položení zámkové dlažby
chodníků, parkovacích zálivů a garážových
vjezdů. Mnohem náročnější na zkušenost
byly hlubinné sanace zemního tělesa,
jak vysvětluje stavbyvedoucí Petr
Protihlukový povrch
uleví obyvatelům Na Stráži
Hlavního města Prahy zastoupený
Technickou správou komunikací a byla
zahájena 18. března s termínem dokončení
do konce září.
Akce byla rozdělena do pěti etap, přičemž
čtyři z nich předpokládají kompletní
rekonstrukci v plné uliční šíři včetně
sanace pláně a hlubinné sanace zemního
tělesa. Tato část stavby představuje
délku pět set metrů. Pátou etapou bude
dalších 750 m obnovy živičného povrchu
ve dvou vrstvách a opravy chodníků,
krajnice a svodidel. V době naší návštěvy
se v rámci třetí etapy dokončovaly žulové
obrubníky a pracovníci se soustředili
Krejčí: „Pod povrchem strmé ulice jsme
nalézali rozsáhlé kaverny vzniklé vlivem
dlouhodobé eroze, které bylo nutno složitě
sanovat. Ta největší měla 450 kubíků. Aniž
bych to chtěl zlehčovat, teď na povrchu
už je to o dost příjemnější práce. Těším se
na finále, až budeme pokládat poslední
asfaltovou vrstvu. Je zde navržena
Petr Krejčí, stavbyvedoucí, který vede
rekonstrukci pražské ulice Na Stráži.
speciální protihluková vrstva Microville.
Složitější to bude v tom, že se tato fáze
bude realizovat dvěma finišery v jednom
zátahu na teplou spáru.“ Obyvatelé pražské
ulice Na Stráži si koncem září oddechnou
nejen od půlročního stavebního ruchu, ale
oproti minulým letům se okolí jejich domů
celkově zklidní.
COLAS CZ reconstructing a street in Prague worth 48 MCZK: A reconstruction of the
whole communication width of the Na Stráži street in Prague is one of the most visible
projects our company has been currently completing in the Czech capital. A special noise
reducing layer Microville has been proposed as an asphalt surface layer.
Nejnáročnější práce stavbaře čekaly pod povrchem – při sanaci
zemního tělesa. Největší kaverna, kterou museli složitě vyplňovat,
měla 450 kubíků.
To už je mnohem veselejší pohled. Dnes už ulice čeká jen na finální
asfaltovou vrstvu a zadláždění chodníků, zálivů a garážových vjezdů.
náš COLAS 15
stavby
stavby
Kanalizácie: ISK opäť na očiach
Smolenice sa konečne dočkali
Obec Teriakovce sa nachádza v blízkom okolí krajského mesta Prešov
– od jeho okraja ju delia sotva tri kilometre.
Obec Smolenice pod známym hradom roky čakala na obnovu
frekventovanej komunikácie, ktorá ju pretína. Sťažovali sa
vodiči i domáci, ktorým vraj z otrasov spôsobených premávkou
po „deravej“ ceste praskali domy.
Doteraz jej však chýbala verejná
kanalizácia. Projektová dokumentácia bola
síce vypracovaná už v roku 1998, no len
nedávno padlo rozhodnutie o pridelení
financií z Kohézneho fondu EÚ v rámci
Operačného programu Životné prostredie.
Pokládka paženia do výkopu
na výstavbe kanalizácie v Teriakovciach pri
krajskom meste Prešov.
Zhotoviteľom sú Inžinierske stavby,
závod Cestné staviteľstvo. Zmluvná
hodnota diela predstavuje 3,65 milióna
eur, z čoho obec hradí 5 %. „Fyzicky sme
začali práce 14. apríla, podľa zmluvy by
sme ich mali dokončiť do konca apríla
2015,“ hovorí stavbyvedúci Stanislav
Onofrej.
Stavba je pomerne rozsiahla. Zahŕňa
položenie 8,5 kilometra hlavného
potrubia DN300 – jednak v rámci obce,
jednak ako 1 300 metrov dlhé zberné
potrubie, ktorým sa Teriakovce napoja
na prešovskú štvrť Solivar. Vďaka tomuto
„zberaču“ sa bude môcť na sieť pripojiť aj
susedná obec Ruská Nová Ves. Len dĺžka
kanalizačných prípojok v Teriakovciach
dosiahne ďalších okolo 1 700 metrov
„V rámci obce pripájame na sieť novú štvrť
Podroveň, v ďalších častiach pracujú naši
poddodávatelia,“ vysvetľuje stavbyvedúci.
Projekt zahŕňa aj úpravu potokov,
povrchov ciest a výstavbu mernej šachty,
ktorá vzhľadom na charakter gravitačnej
kanalizácie nahrádza nutnosť výstavby
vlastnej ČOV.
„Trochu starosti nám robí „bradatá“
projektová dokumentácia, keď veľa ľudí
už aj zabudlo, že potrubia mali viesť cez
ich pozemok. Veríme, že prípadné ďalšie
komplikácie sa nám podarí prekonať a že
dielo ukončíme k všeobecnej spokojnosti,“
poznamenáva S. Onofrej.
ISK v posledných rokoch chýbali medzi
aktívnymi hráčmi v oblasti výstavby
kanalizácií a vodovodov – tento projekt
ich vrátil do hry a na oči verejnosti.
Overdue sewerage coming up: The village of Teriakovce near Prešov is having its
sewerage system constructed by ISK road division. The long overdue project costs over
3.6 million euros and should be completed in early 2015. The total length of laid pipes
(including family-home extensions) will reach ten kilometers.
Budova a sklad „na sladko“
Portfólio unikátnych pozemných
stavieb rozšírili Inžinierske stavby
o ďalšiu úspešne ukončenú zákazku. Približne za trištvrte roka postavili v obci Rozhanovce pri Košiciach
administratívnu budovu a sklad
pre slovenskú pobočku holandskej firmy Zeelandia, ktorá u nás
distribuuje špeciálne pekárenské
a cukrárenské zmesi a výrobky.
Objekt vyrástol v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva.
„S klientom sme podpísali dve
zmluvy. Prvú na spodnú stavbu,
spevnené plochy a prístupové
komunikácie, druhú na kompletnú vrchnú stavbu,“ sumarizuje
stavbyvedúci Tomáš Kuchár zo
závodu Mosty a špeciálne projekty. Sumárna cena zákazky sa tak
vyšplhala na vyše dva milióny eur.
Administratívna budova má vzhľadom na charakter výroby Zeelandie a polohu distribučného centra špecifické prvky. „Na prízemí
sa nachádza väčšia „mítingová“
„Sweet“ building: ISK has finished a unique building and
warehouse for Zeelandia, distributor of baking and confectionery
mixtures. The project worth over 2 million euros included
in its design small rooms for truck drivers, a „baking“ place,
a showroom and a larger meeting space. The warehouse
includes locker rooms and cooling space.
16 náš COLAS
miestnosť prepojená s prezentačnou „showroom“ a takisto malá
pekárnička na ukážky využitia
výrobkov klienta. Ďalej sú tu štyri
obytné jednotky, v podstate malé
hotelové izby, ktoré budú slúžiť
najmä vodičom distribučných
kamiónov. V skladovej hale je
okrem hlavnej miestnosti situovaný aj chladiaci priestor a tiež šatne
a príslušenstvo pre zamestnancov
skladu,“ stručne približuje komplex Tomáš Kuchár. Do prác bolo
pravidelne zapojených 12 COLASákov. Menšie zdržanie v harmonograme im spôsobilo len zakladanie stavby na susednom pozemku.
Budovanie prístupovej cesty tým
pádom trvalo o niečo dlhšie. Bola
to však len otázka dní, a tak ISK
znovu presvedčili o svojich kvalitách v pozemnom staviteľstve
a získali cennú referenciu.
Podhľady medzi administratívnou budovou a skladom v rámci komplexu
postaveného v Rozhanovciach pre pekárensko-cukrárenskú firmu.
Trnavský samosprávny kraj počítal
s obnovou komunikácie II. triedy už pred piatimi rokmi, v tom
čase však mala obec rozostavanú
kanalizáciu. Šanca sa naskytla
teraz – aj pre trnavské stredisko
CESTY NITRA, ktoré zákazku Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice v objeme 590 050 eur bez DPH
obaľovacie centrum,” komentuje
jektu vybudované aj autobusové
vedúci trnavského strediska
zastávky, odvodnenie a dopravné
Ľubomír Rác. Celkom sa na realiznačky. „Zákazku sme získali forzácii podieľa 20 robotníkov, šesť
mou elektronickej aukcie. Veľkou
strojníkov a traja technicko-hosvýhodou je pre nás fakt, že robíme
podárski pracovníci strediska.
napokon získalo. Pod vedením doslova pod kopcom, kde máme
stavbyvedúcich Jozefa JamnicAj vynovené odvodnenie je súčasťou revitalizácie obce Smolenice.
kého a Jána Varhaníka trnavskí
Pracuje tím CESTY NITRA z blízkej Trnavy.
COLASáci rekonštruujú od 15. júla
do 15. októbra 1 300 metrov cesty
za plnej premávky. Plocha položených nových asfaltových povrchov
predstavuje 10 000 štvorcových
metrov. Nanovo budú v rámci pro-
New road for Smolenice: Road leading through Smolenice
village in west Slovakia is undergoing a major overhaul at the
hands of CESTY NITRA agency based in nearby Trnava. The
project worth almost 600 000 euros should be finished in
October, including new bus stops and traffic signs.
Premiéra „Foam Bitumen” aj na Slovensku
Speňovač asfaltu (Foam Bitumen) patrí
k perspektívnym technológiám, ktoré
prinášajú úsporu energie i zvýšenie kvality
vyrábaných asfaltových zmesí.
Tento rok zažila technológia úspešnú
premiéru aj v stredoeurópskom COLASe.
„Jej najväčší úžitok spočíva v znížení emisíí
spáleného plynu v rámci zníženia teploty
ohrevu kameniva, čo je pozitívne pre životné
prostredie. Znížením teploty tiež šetríme
náklady na výrobu zmesi. V rámci kvality
dosahujeme lepšie obalenie kameniva
asfaltom pri nižšej teplote,” hodnotí
Branislav Valuch, vedúci strediska výroby
asfaltových zmesí v spoločnosti CESTY
NITRA. V princípe prebieha speňovanie
tak, že do potrubia za asfaltovou váhou
sa do bitumenu pomocou sústavy rúrok
ukončených tryskou dostáva para, ktorá
tento bitumen speňuje. Množstvo vody
v pare dosahuje hodnotu 2,5 % na dávku
asfaltu. Zmes je potom miešaná štandardne
ako každá iná. Speňovaciu súpravu doručil
COLAS do strednej Európy z Francúzska.
Po prvý raz bola predstavená a „aktivovaná”
Skupina COLASákov na stretnutí v Smoleniciach, kde sa oboznámili s technológiou.
na obaľovačke v Smoleniciach 14. apríla
2014. „Na stretnutie prišli aj kolegovia
z Česka, Poľska, Maďarska a Francúzska.
V apríli sme tiež absolvovali návštevu
obaľovačky v Paríži, kde technológiu
používajú už dlhšie,” pripája B. Valuch.
Aktuálne speňovač využívajú CESTY
NITRA okrem Smoleníc aj v Žiline
a Mníchovej Lehote pri Trenčíne, Inžinierske
stavby v Čoltove na hranici Košického
a Banskobystrického kraja. Montáž bola
realizovaná svojpomocne na každom
stredisku. Zmes vyrábame a testujeme
v spolupráci s našimi laboratóriami.
V súčasnosti stále prebieha „dolaďovanie“
a hľadanie optimálnej receptúry.
Modern technology in Slovakia:
Central European COLAS premiered
Foam Bitumen technology in Slovakia’s
Smolenice HAMP in April. Beside this
place, the new method – improving
warm asphalt mixes at lower temperature
than hot ones – is employed at HAMPs in
Žilina, Mníchova Lehota and Čoltovo.
náš COLAS 17
ľudia
lidé
Vladimír Paľo:
Pascal Magon:
Každý most staviame všetci
Baví mě poznávat
nové lidi, země a jazyky
S kolegami už premostil veľkú európsku
rieku. Pracoval v nadmorskej výške 900
metrov na rozhraní dvoch národných
parkov. A bol aj pri zavádzaní novátorských
technológií. Už skoro 20 rokov žije Vladimír
Paľo mostami. Rodák z Vranova nad Topľou
na Hornom Zemplíne prišiel do Inžinierskych
stavieb v roku 1995. Ako i iných kolegov, aj
mladého Vlada to ťahalo skôr k pozemnému
staviteľstvu, ale keď počas štúdia
na stavebnej fakulte košickej „techniky“
navštevoval projektové firmy, pochopil:
čoskoro budú zjednotenú Európu spájať
nové cesty. A tak sa rozhodol špecializovať
na dopravné stavby. Prvým vedúcim
strediska v ISK bol pre Vladimíra Štefan
Kvaka v Košiciach. Nasledovalo zbieranie
pamätá hlavne odborníka z vtedajšej
Slovenskej správy ciest Petra Bulánka:
„Ukázal nám nové technológie, ktoré dnes
už berieme ako štandard. Priblížil nám
pečatenie mostov, injektáže s epoxidmi,
diagnostiku káblov...“ Pre Vlada sa Liptov
napokon stal ďalším domovom, dnes
má šesťročného syna Richarda a dom
v Liptovskom Mikuláši. V roku 1998 sa
začala aj za prítomnosti ISK výstavba
diaľnice Važec–Mengusovce, ktorá sa dotýka
územia dvoch národných parkov – TANAPu
a Nízkych Tatier. Úsek sa s prestávkami
staval vyše 10 rokov a stavbyvedúci Paľo
bol pri vzniku viacerých z jeho 22 mostov.
Medzitým si „odskočil“ na Moravu, kde ISK
(ešte pred vstupom do COLASu) pracovali
„Vyššia bezpečnosť
znamená pokojnejší spánok“
skúseností na menších stavbách a dôležitý
rok 1997. Vtedy sa stal stavbyvedúcim
a zároveň prišiel pracovať na zákazke, ktorá
na dlhé roky určila jeho miesto vo firme
i v osobnom živote.
Na Liptov
Diaľničný most Podtureň, otvorený koncom
roka 1983, je s 1 028 metrami stále
najdlhším mostným objektom z dielne
ISK. V roku 1997 však už bola potrebná
jeho sanácia. Tamojšie stredisko v rámci
prešovského mostného závodu posilnil aj
mladý Vlado Paľo. Po rokoch si z Podturne
All of us build bridges: Vladimir
Palo, site manager from bridgebuilding agency of ISK, has been with
company for 19 years. He is esteemed
as manager who understands well
also the paperwork and legislation
agenda concerning the projects.
18 náš COLAS
pre znojemský COLAS na výstavbe mosta
v Lidečku na Vsetínsku. A nemôže zabudnúť
ani na rok 2001, keď ISK dokončili unikátny
hraničný most Márie Valérie. Ten premosťuje
európsky veľtok Dunaj a spája slovenské
Štúrovo s maďarským Ostrihomom.
Prednedávnom ste mohli Vladimíra Paľa
stretnúť na opravovanom moste Hybica,
tiež v rámci diaľnice D1 na Liptove, kde
piliere dostávali 20-centimetrový nový
železobetónový „kabát.“ Nechýbal ani
pri výstavbe mostných objektov medzi
Popradom a Kežmarkom a v posledných
rokoch na ďalšej cezhraničnej stavbe –
moste ponad rieku Poprad medzi
slovenským Mníškom nad Popradom
a poľskou Piwnicznou (viac v čísle 1/2014).
Prijíma zmeny
Takmer dve desaťročia práce pre jednu
firmu znamenajú, že Vladimír Paľo vie
porovnávať. Odlišné sú technológie, dozor,
Na cezhraničnom moste ponad rieku
Poprad medzi Slovenskom a Poľskom.
samotná firma. V čom sa však zmenila
práca za tie roky najviac? „Vtedy bola
zložitejšia aj nebezpečnejšia. Mali sme
pri výstavbe prakticky len pižmo. Dnes
je k dispozícii moderné debnenie, Doka.
Robota sa urýchlila, uľahčila. Bezpečnejšia
práca prináša pokojný spánok, lepší
pocit.“ Zvýšené povedomie bezpečnosti
je v COLASe, zdá sa, zakorenené natrvalo.
„Evidujeme aj drobné úrazy, nehody. Najprv
sme si nevedeli zvyknúť, dnes už ľudí
napomínať netreba. Firemnú kultúru cítime
aj na oblečení, výstroji.“ Čo nesmie podľa
Vladimíra chýbať dobrému stavbárovi?
„V prvom rade ho práca musí baviť. Nedá sa
robiť len kvôli peniazom – to by bolo veľa
nekvality, úrazov. Dnes sa ťažšie zháňajú
dobrí zamestnanci než pred 10–15 rokmi,“
hovorí. Pripúšťa, že stavbár je často preč
z domu, odlúčený od blízkych. „Rodinou“
mu je preto pracovný kolektív. Aj keď patrí
k najspoľahlivejším a najvyhľadávanejším
ľuďom, ktorých dnes COLAS na mostoch
má, myslí si, že konečná bilancia diela
prinajmenej rovnako závisí od kolegov
v príprave. „Tam sa dá najviac ušetriť.
Ak sa to nepodarí v príprave, na stavbe
to nedoženieme – príde zlé počasie,
neočakávané udalosti... Naša práca
je tímová, možno viac ako iné. Záleží
na každom členovi. Most staviame všetci –
rozpočtári, prípravári, právnici, finančníci,
doprava a mechanizácia. Každý most je
naše spoločné dielo,“ skromne uzatvára
Vladimír Paľo.
Management českého COLASu získal počátkem
prázdnin významnou posilu. Ze společnosti Inženierske
stavby, a.s., která patří do skupiny COLAS na Slovensku,
přišel dosavadní ředitel závodu Mosty a betonové
konstrukce Pascal Magon.
Jako ředitel výstavby dálnice D1 bude
nově pro COLAS CZ koordinovat vše, co
se týká našich aktivit při modernizaci
dálnice. Zkušený francouzský manažer, který
vyrostl a vystudoval v Paříži, není v top
managementu velké stavební firmy žádným
nováčkem. Po studiu pracoval dvanáct let
na různých místech Evropy pro Eurovii,
Pascal Magon, ředitel výstavby dálnice D1 pro COLAS CZ
„Víte, zatím mě nenapadlo usadit se někde
skutečně natrvalo. Můj otec je Francouz
a matka Němka, takže mi přijde přirozené,
že nejsem doma jenom v jedné zemi.
Vystudoval jsem stavebnictví se zaměřením
na mezinárodní projekty, takže s cestováním
jsem počítal od mládí,“ vysvětluje Pascal
Magon a jedním dechem dodává: „Přijde
Přeborník v plavání, který
reprezentoval Francii
z toho v letech 2001–2003 právě
na Slovensku, kde se stihl výborně naučit
slovensky. V roce 2012 se do Slovenské
republiky vrátil, tentokrát již v dresu
COLASu. Pascal je prototypem sympatického
a komunikativního Evropana. Sám o sobě
tvrdí, že ve svém mladém věku (36 let) stále
vyhledává další výzvy a baví ho poznávat
nové kultury, jazyky i lidi. A k tomu nachází
mnohem víc příležitostí právě mimo Francii.
mi samozřejmé snažit se v každé zemi co
nejrychleji komunikovat v jejím jazyku, i když
bychom se mohli domlouvat univerzální
angličtinou. Díky rodičům nemám problém
ve Francii ani v Německu, a když jsem se
mohl v Chorvatsku naučit chorvatsky, nebyl
důvod nezkusit to i slovensky. V Česku to
budu mít o to jednodušší, že Češi rozumí
slovensky a oba jazyky jsou si dost podobné.“
Z koníčků Pascala Magona jsou na prvním
místě všechny sporty a turistika, respektive
poznávání místa, kde právě žije. Když se
snažím dozvědět víc, přiznává nový manažer,
že plavání provozoval patnáct let závodně.
A to na takové úrovni, že na sto metrů volný
způsob figuroval ve své době na třetím
místě ve Francii a v evropských tabulkách
byl dvanáctý. Protože naše setkání proběhlo
v době fotbalového šampionátu, nemohl
jsem vynechat otázku, které reprezentaci
Pascal s kořeny ve dvou zemích fandí.
Odpověděl, že jeho fotbalové srdce vždy
patřilo reprezentaci Německa.
Pohled na impozantní práci finišerů se bude Pascalu Magonovi nabízet
často. Na cestách mezi Jihlavou a Prahou bude totiž cestovat neustále.
Pascal Magon: I enjoy meeting new
people, cultures and languages:
Pascal Magon has come to COLAS
CZ from Inžinierske stavby, a.s. that
belongs to the COL AS Group in
Slovakia. As a D1 project manager he
is going to coordinate all activities
concerning the D1 modernization.
náš COLAS 19
servis
BOZP
Ekologický úklid domácnosti
Moderní čisticí prostředky sice mohou
být biologicky odbouratelné, ale mnohé
z nich nadále obsahují látky odbouratelné
složitě. Pro úklid můžeme použít to, co
používaly už naše babičky. Ušetříme tak
nejen životní prostředí, ale také peněženku.
Osvědčenými přírodními prostředky pro
úklid domácnosti jsou například:
Ocet – rozpouští mastnotu a odstraňuje
nánosy od mýdla a vodní kámen.
Univerzální čistidlo vznikne rozmícháním
čtvrt šálku jedlé sody a půl šálku octa
ve dvou litrech vody. Můžete jím vyčistit
myčku na nádobí, vytřít podlahu (kromě
mramoru a dřeva), přidat lesk skleněnému
nádobí (umyté je opláchněte vodou se
šálkem octa). Ocet pomáhá také odstranit
zápach po cigaretách (stačí v místnosti
položit misku s octem a do ní vložit mycí
houbičku).
Citron – poradí si se špínou a rzí, má
antibakteriální a dezinfekční účinky.
Potřebujete-li něco pořádně vydrhnout,
smíchejte se solí do pasty. Může se použít
např. pro odstranění skvrn z dřevěných
a plastových desek nebo k projasnění
bílého prádla (půl šálku citronové šťávy
do posledního cyklu praní). Spáry mezi
dlaždičkami vyčistíte pastou z citronu a jedlé
sody. Smícháte-li dva šálky olivového oleje
se šťávou z jednoho citronu, získáte domácí
Vyberáme objektívne
Hoci počet našich zamestnancov nedosahuje úroveň spred piatich
rokov, trendy v COLASe – ako aj v celom slovenskom stavebnom
sektore – dávajú dôvod na opatrný optimizmus.
Vďaka prácam na dostavbe atómovej
elektrárne Mochovce stúpal počet
zamestnancov COLASu už v roku 2013,
v tomto roku nám pomohla najmä
zákazka R2. O aktuálnej situácii v oblasti
prijímania zamestnancov hovorí Veronika
Nagyová, špecialistka na nábory
v Inžinierskych stavbách (ISK) Košice.
Môžete konkretizovať niektoré čísla?
V júli sme mali v radoch ISK približne
o 50 ľudí viac ako pred rokom, za sedem
mesiacov roka 2014 sme prijali vyše
170 nových zamestnancov v rámci
celého Slovenska. Aj uprostred leta
prebiehali súčasne výbery na približne
60 otvorených pracovných miest.
V čom sa nábory oproti minulosti líšia?
Snažíme sa zjednotiť náborový proces
20 náš COLAS
v celom COLASe na Slovensku. V rámci
tímu ľudských zdrojov sme vyšpecifikovali
úlohu „recruiterov“, ktorí spolupracujú.
Zaviedli sme nové formuláre – požiadavky
na nábor zamestnanca, kde manažéri
detailne určia kompetencie, aby sme
leštidlo na dřevěný nábytek.
Jedlá soda – účinný čisticí prostředek,
pohlcuje také pachy. Na olejové
a mastné skvrny na betonu nasypte
sodu, postříkejte vodou a nechte působit
přes noc. Druhý den vydrhněte mokrým
kartáčem a opláchněte. Stejně vyčistíte
připečený sporák či grilovací náčiní.
Pasta na zuby (bez bělicích složek, ne
gel) – vyčistí matné stříbro nebo žehlicí
plochu napařovací žehličky.
Sůl – nahradí čisticí písek.
Ing. Markéta Šilhavá
manažer ISŘ, OŽP, SŘV
Environment-friendly household
cleaning: A few tips how to clean your
household (remove fat, stains, scale, rust
etc.) using environment-friendly agents.
dokázali nájsť správneho kandidáta.
Po prvotnom výbere uchádzači
prechádzajú minimálne dvojkolovým
pohovorom, mnohí aj testom na overenie
znalostí a zručností. Máme za sebou
prvé úspešné výbery cez assessment
centrum. Robíme všetko pre to, aby výber
bol objektívny a aby sme na trhu našli
najvhodnejších kandidátov.
Cítite nedostatok kvalitných ľudí?
Životopisov chodí stále dosť.
Ľudia z niektorých kvalifikovaných
robotníckych profesií budú vždy veľmi
žiadaní, to isté platí o kvalitných
stavbyvedúcich a majstroch. Pokiaľ
niektorí uchádzači úspešne prešli
pohovorom či testami a nemáme
otvorenú pozíciu, evidujeme ich v našej
zdieľanej internej databáze.
Recruitment is fair: New employees in
Slovak COLAS are chosen carefully, with
respect to their skills and experience.
People with high quality will always be
sought-after.
Spoločným znakom tohtoročného Týždňa
bezpečnosti boli v oboch našich krajinách
výjazdy na dôležité cestné pracoviská.
Na snímke školitelia pri asfaltovej čate
na Mlynskej ulici v Košiciach.
Bezpečnosť na cestách
– stála priorita
Stavby ciest sú pre väčšinu COLASákov každodenným chlebom.
Nedostatok ohľaduplnosti vodičov z nich môže občas urobiť
nebezpečné miesto.
Skúsenosti COLASu však ukazujú, že
na bezpečnosť si treba dávať pozor aj
počas stavebných prác, najmä za plnej
premávky. Téma dominovala tohtoročnému
globálnemu Týždňu bezpečnosti.
Sme zraniteľní
V posledných rokoch sa vo viacerých
krajinách, kde COLAS pôsobí, prihodilo
pri rekonštrukciách ciest niekoľko
vážnych nehôd. Ukazuje sa, že
zabezpečenie dočasných pracovísk či
kvalitnú signalizáciu musí sprevádzať
aj bezpečný postoj každého z nás.
„Cesty staviame a opravujeme tak, aby
boli čo najbezpečnejšie. Uvedomme si
však, že práve my sme pri tom veľmi
zraniteľní,“ komentuje Katarína Hannelová
z Inžinierskych stavieb.
Na Slovensku Týždeň odštartoval
stretnutím manažérov a stavbyvedúcich,
kde sa premietali videá na základe
varovných príkladov. Prišli všetci, ktorým to
umožňoval nabitý pracovný program. „Účasť
bola pre nás dôležitá, aby sme kolegom
pomohli nielen pochopiť dôležitosť
bezpečnosti, ale šíriť informácie a prístup
aj ďalej – slovne aj vlastným príkladom,“
pripája K. Hannelová.
V priebehu týždňa nasledovali prezentácie
v spolupráci s prizvanou konzultačnou
firmou na šiestich dôležitých pracoviskách
po celom Slovensku.
Pre zamestnancov boli pripravené praktické
materiály: metodický pokyn o dočasných
dopravných značkách a prácach počas
premávky, kontrolný zoznam (tzv. checklist) o zabezpečení práce na pozemných
návštěvu devíti staveb a jednoho areálu
lomu, součástí kterého je i obalovna.
Kontrola staveb a stálých pracovišť
proběhla podle připravených check
listů. Výstupem jsou cenné podklady pro
stanovení cílů pro zlepšování stavu BOZP.
Zajímavostí byla soutěž mezi stavebními
četami a pracovními týmy na stálých
pracovištích, součástí byla křížovka
s tajenkou a slepé plánky stavby a obalovny,
do kterých měli za úkol doplnit návrh
organizace dopravy a celkové zabezpečení
pracoviště. Dalšími akcemi bylo každodenní
školení „Minut bezpečnosti“, shlédnutí tří
videí s danou tématikou, prezentace „Rizika
na pracovním místě za provozu dopravy“,
porovnání zajištění našich aktivních
staveb s platnými legislativními standardy
a pro zaměstnance v kancelářích školení
první pomoci druhého stupně. Většina
zaměstnanců hodnotila tuto akci kladně.
Jistým záporem bylo období, ve kterém
se konala a zvolené téma.” Bezpečný
Too close, too fast, too late – príliš blízko, príliš
rýchlo, príliš neskoro – vražedná kombinácia,
ktorá stála za niektorými vážnymi nehodami
na staveniskách COLASu vo svete
i vnútrostaveniskových komunikáciách
a plagát „Bezpečnosť prác pri cestnej
premávke“ – so súhrnom opatrení pre
trvalé i mobilné stavenisko.
V ČR aj súťaže
„Vzhledem k tomu, že týden probíhal
v plné stavební sezóně, v České
republice převládala písemná forma
komunikace,” informuje manažérka BOZP
a PO COLASu CZ Olga Volfová.
„Členové vrcholového managementu
společnosti v tříčlenných týmech provedli
prístup, ktorý COLAS začal na celom svete
zdôrazňovať od roku 2012, postupne
prináša výsledky. K tomu, aby boli trvalé,
však potrebuje neustále prispievať každý
jeden z nás.
Road safety – a priority: This year’s
Safety Week focused on safety during
works on roads. In both countries,
managers visited the crucial sites and
encouraged diligent application of the
well-known principles.
náš COLAS 21
naše budoucnost
svět kolem nás
Integrovaný systém řízení je užitečný pomocník
Pomoc komunite
Integrovaný systém řízení (ISŘ) –
to zní cize a složitě. Jedná se
o řízení jednotlivých procesů,
a to s ohledem na zajištění kvality onoho procesu i produktu,
s ohledem na zajištění ochrany
životního prostředí při našich činnostech a na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nejen pro naše
zaměstnance. ISŘ pomáhá zlepšit
činnost společnosti na všech
úrovních a v různých oblastech.
Ve společnosti o velikosti jako je
ta naše je nezbytné mít jednotlivé
procesy přesně popsané, aby je
všichni zaměstnanci prováděli
stejným způsobem. Procesy popsané v dokumentaci jsou pak
nastaveny optimálně pro potřeby
společnosti.
Všechny procesy prováděné
v COLAS CZ, a.s. jsou stručně popsány v Příručce integrovaného
Farebnejšia nemocnica
Inžinierske stavby prispeli sumou
1 200 eur na vymaľovanie Jednotky
intenzívnej starostlivosti IV. internej
kliniky košickej Univerzitnej nemocnice
Louisa Pasteura. Firma tak zareagovala
na aktuálnu potrebu nemocnice, kde
pred niekoľkými rokmi vykonala aj
systému řízení. Je to souhrn s odkazy na příslušnou dokumentaci
nižšího stupně, jako jsou například
řády a směrnice. Řády (např. metrologický, organizační či pracovní) platí pro celou společnost
a popisují procesy ve velké míře
definované právními předpisy
platnými na území ČR. Směrnice
popisují procesy, jejichž nastavení
je převážně závislé na vedení společnosti. Jde například o pravidla
pro nákup či pravidla pro řízení
stavební výroby apod. Směrnice
mohou odkazovat na dokumenty
nižšího řádu, např. instrukce, technologická pravidla, příručky řízení
výroby apod. Instrukce jsou technologická pravidla, která detailně
popisují jednotlivé postupy v rámci konkrétního procesu. Například
u procesu rozvoje lidských zdrojů
se jedná o instrukci pro pracovní
cesty a cestovní náhrady, instrukci
pro adaptaci zaměstnanců, instrukci pro nábor a výběr zaměstnanců či instrukci pro zajištění
jazykového vzdělávání... U řízení
stavební výroby se zase jedná
o instrukci pro vedení stavebního
deníku nebo technologické postupy dle jednotlivých externích
technických předpisů.
Kromě těchto typů dokumentace
v rámci ISŘ existují také Příkazy
ředitele a Metodické pokyny.
Příkaz ředitele se používá pro
upravení některého konkrétního
postupu s okamžitou platností
(bez nutnosti časově náročného
schvalování změny dokumentace).
Integrated Management System (IMS): Introduction of COLAS CZ’s
IMS, how it works, what it offers and why it is important to use it
within a company.
Pozvánka na staveniská
Spolupráca s uznávaným expertom
na kladenie asfaltov pokračuje. Po tom, čo
Gérard Bonneau rozobral na februárovom
tréningu pravidlá správnych postupov so
stavbyvedúcimi a majstrami, nasledovali
Po februárovom školení a júlovom audite čaká
slovenských asfaltérov tretia fáza spolupráce
s francúzskym expertom – Gérard Bonneau
na fotografii uprostred.
Může jít např. o úpravu postupu
připomínkování či schvalování
smluv nebo pro zplatnění konkrétní skutečnosti s omezenou platností (např. vyhlášení interních auditů pro konkrétní rok). Metodické
pokyny slouží konkrétní skupině
odborných pracovníků pro detailní
specifikaci konkrétní činnosti.
Mezi další dokumentaci patří provozní dokumentace pro konkrétní
provozovny (může popisovat zajištění kvality, OŽP nebo BOZP) a také
záznamy (dokumenty popisující
dosažené výsledky nebo poskytující
důkazy o provedené konkrétní činnosti).
Ing. Markéta Šilhavá
manažer ISŘ, OŽP, SŘV
ďalšie akcie. Týždeň v polovici júla strávil
pán Bonneau auditom vybraných pracovísk
na celom Slovensku. Na to ešte nadviaže
tréning priamo na staveniskách – v závere
septembra na východe a začiatkom októbra
na západe krajiny.
„Mnohí z našich stavbyvedúcich
a majstrov sú mladí a noví – čo je
výborné. Potrebujeme im pomôcť dostať
sa na vysokú profesionálnu úroveň
a udržať si ju,“ komentuje technologický
riaditeľ slovenského COLASu, Jean-Paul
Dupuy. Podľa neho to znamená v prvom
rade tímovú spoluprácu v organizácii
a tiež získanie vysokej technickej úrovne,
ktorú skupina od svojich ľudí na týchto
zodpovedných pozíciách očakáva.
„Gerard Bonneau je veľký odborník
a vynikajúci učiteľ. Pozná detaily,
ktoré sa nikdy nenaučíte v škole ani
z powerpointových prezentácií. Počas
auditov navštívil staveniská, kde sa
kladú asfaltové zmesi. Rýchlo analyzoval
organizáciu pracovných tímov, debatoval
s ľuďmi, okamžite reagoval. Má hlbokú
schopnosť vidieť, porozumieť, vysvetľovať
a naučiť,” dodáva J.-P. Dupuy. „Pre nás to
znamená vylepšiť organizáciu pracovísk,
na ktorých sa kladie asfalt – s dôrazom
na efektivitu výroby. Potrebujeme dobré
vybavenie a rovnako aj dobre pripravené
tímy.“
Druhá a tretia fáza spolupráce – audit
a tréning na stavenisku – prebehnú neskôr
aj v Českej republike.
Staff invited to see sites with asphalt-laying expert: In July, Slovak COLAS continued
a cooperation with expert in asphalt laying techniques, Gerard Bonneau. “On site” training for selected teams will follow in autumn on both sides of Slovakia.
22 náš COLAS
Financial donations: Monetary gifts by
ISK are bringing better quality of life. The
Kosice company provided 1 200 euros
for painting of the walls at intensivecare unit in a local University Hospital
clinic. Elsewhere, the € 500 donation
will be added to the money necessary
for buying a new car for a school in
Levice (west Slovakia), which takes care
of handicapped children, aged 3–18.
stavebné práce menšieho rozsahu.
„V dnešnej dobe sa cení každá pomoc.
Vymaľovaním stien dostalo naše oddelenie
krajšiu, príjemnejšiu tvár,“ hovorí na margo
poskytnutého daru primárka kliniky
MUDr. Anna Tokarčíková.
Príspevok na vozidlo
Spojená škola internátna v Leviciach,
ktorú navštevujú študenti s mentálnym
a telesným postihnutím, prišla nedávno
pri dopravnej nehode o vozidlo.
Z vlastných prostriedkov by si nemohla
tak skoro zaobstarať nové, preto oslovila
s prosbou o spoluprácu firmy v okolí.
Medzi nimi aj ISK, ktoré sa podieľajú
na dostavbe atómovej elektrárne
v neďalekých Mochoviciach. Dočkali sa
pozitívnej odpovede. „Sme veľmi vďační.
Suma 500 eur prispeje k rýchlejšej kúpe
O hubnutí jinak aneb
Dýchej a žvýkej
Média jsou plná zázračných receptů
na hubnutí. Slibují dokonce ideální
míry bez vlastního přičinění. Přesto
patří Češi k nejobéznějším národům
světa, a stále přibíráme. Má to
logiku?
Získání správné hmotnosti je komplexní záležitost, která vyžaduje
znalosti a která stojí čas, energii,
vůli, i peníze. Žádná zkratka neexistuje. Základem jsou informace, které už většinou známe: rovnováha
mezi příjmem a výdejem energie,
méně jednoduchých cukrů, více
kvalitních bílkovin a vlákniny, pitný
režim, pohyb. Čím to, že většina
lidí trvale nezhubne a že naopak
v průměru přibíráme?
Zvu vás pod pokličku. Jsou finty, o kterých se nepíše – třeba
taková motivace. Kdo shazuje
takzvaně „do plavek“, má jistotu,
že jakmile zafouká ze strnišť,
bude na původní hmotnosti,
často s tučným přívažkem. Komu
naopak dojde, že špatná výživa
a s ní spojená nadváha je příčinou
většiny civilizačních chorob, je
na lepší cestě, protože chce žít
déle. Anebo dýchání. Věnujeme
se mu celý život, funguje automaticky a nepřemýšlíme, k čemu je
dobré. Pravda je taková, že kyslík,
který krev roznáší doslova do kaž­
dé buňky, je předpokladem toho,
aby jejich metabolismus fungoval
správně a aby živiny získané
z jídla byly co nejlépe přeměněny
v energii a „náhradní díly“. Kdo se
naučí dýchat, bude díky tomuto
principu zdravější a snáze shodí
přebytečná kila.
Maľovanie internej kliniky v Košiciach
zabezpečila nemocnica vďaka daru
od Inžinierskych stavieb.
nového auta na vozenie postihnutých
žiakov. Využívajú ho najmä na cestovanie
na rôzne podujatia,” uviedol riaditeľ školy
Ján Regász.
Další utajený prostředek na hubnutí
je žvýkání. Nesmějte se, je vědecky
prokázáno, že stačí dostatečně
rozžvýkat každou přijímanou potravu, a váha jde dolů. V praxi to ale
znamená převalovat každé sousto
v ústech minimálně třicetkrát. Těch
pár řádků nestačí na vysvětlení,
jak tato zvláštnost funguje. Cílem
článku je přimět čtenáře, aby se
na hubnutí podíval jiným pohledem. Přemýšlejte a pátrejte.
Skryté taje obsahuje i rada, aby
člověk sportoval. K odbourávání tuků
dochází pouze po určité minimální
době sportovní aktivity a hlavně při
dosažení konkrétní hladiny tepové frekvence. Přesný návod záleží
na okolnostech, jako je trénovanost
a somatotyp. Roli hraje i správná volba jídelníčku před a po cvičení. Možná jste čekali další instantní návod,
jak získat vysněnou postavu. Žádný
takový neznám. Přesto tisíce lidí
ročně začnou žít lepší život v lepším
těle, když poslechnou na míru šité
poradenství někoho, kdo věci rozumí
více než autoři článků v bulváru. Profesionálové většinou nemají důvod
rozdávat své know-how na potkání
a zdarma. Platíme si projektanty,
když plánujeme stavět, nebo právníky, když se chceme soudit. Když nám
ale vadí kila navíc, hurá na internet.
Chcete-li vědět víc, můžete od autora získat pravdu o hubnutí v padesátistránkové bezplatné elektronické
publikaci. Kontakt přes redakci.
Losing weight in a different light or Breathe and Chew: People
who try to lose weight often devote their time, energy, will-power,
and money only from a short-time point of view. As a result, they
do not lose weight at all or put it back on shortly afterwards. Here
is some advice on not only how to keep your weight at a certain
level but how to maintain a healthy life-style.
náš COLAS 23
Posledním magnetem pro novináře se během modernizace dálnice stala sestava finišérů, která dokáže
pokládat betonový povrch jízdního pásu v celé jeho šíři 11,5 m. Díky této unikátní technologii se práce COLASu
dostala na stránky všech hlavních médií v Česku, a to včetně pěkné fotoreportáže v bulvárním Blesku.
The latest attraction for reporters during the motorway modernization was the set of pavers which are capable
of laying a traffic lane concrete surface in its whole width of 11,5 m. Thanks to this unique technology, COLAS’
work reached the pages of all the main Czech media including a nice photo report in the tabloid Blesk.
Download

2014-03 - COLAS CZ, a.s.