Pole sestavy
ˇ
Císlo
publikace
spse01640
Pole sestavy
ˇ
Císlo
publikace
spse01640
Poznámky a omezení vlastnických práv
Tento software a související dokumentace je majetkem spoleˇcnosti Siemens Product
Lifecycle Management Software Inc.
© 2011 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Siemens a logo spoleˇcnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami
spoleˇcnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou
obchodní známkou spoleˇcnosti Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. nebo jejích zástupcu˚ ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní
obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží
pˇríslušným vlastníkum.
˚
2
Pole sestavy
spse01640
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Tvorba pole sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Tvorba pole komponent a zrcadlení komponent v sestavách
Pˇríkaz Pole souˇcástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cviˇcení: Tvorba pole sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pˇrehled lekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpovˇedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhrn lekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2-2
2-4
2-10
2-11
2-12
2-13
ˇ
Cvicení:
Tvorba pole v sestaveˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Tvorba pole prvku díry v souˇcásti . . . . . . . . .
Umístˇení pole šroubu˚ v sestavˇe . . . . . . . . . .
Tvorba pole sestavy ze skici rozvržení sestavy
Úprava pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí výskytu pole . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí výskytu pole z výpisu˚ . . . . . . . . . . .
Souhrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spse01640
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. A-2
. A-6
. A-9
A-13
A-15
A-17
A-18
Pole sestavy
3
Lekce
1
Úvod
Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás nauˇcil
používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a pˇríklady
aktivit, které slouží k procviˇcení postupu.
˚
Kurzy samostudia Solid Edge
spse01640
•
spse01510 – Tvorba skic
•
spse01515 – Tvorba základních prvku˚
•
spse01520 – Pˇresouvání a otáˇcení ploch
•
spse01525 – Práce s vazbami ploch
•
spse01530 – Tvorba prvku˚ zakonˇcení
•
spse01535 – Tvorba procedurálních prvku˚
•
spse01536 – Modelování synchronních a sekvenˇcních prvku˚
•
spse01540 – Modelování sestav
•
spse01545 – Tvorba detailních výkresu˚
•
spse01546 – Návrh plechových souˇcástí
•
spse01550 – Procviˇcování dovedností s projekty
•
spse01560 – Modelování souˇcásti pomocí ploch
•
spse01610 – Konstrukce rámu˚ Solid Edge
•
spse01640 – Tvorba pole sestavy
•
spse01645 – Systémové knihovny sestavy
•
spse01650 – Práce s velkými sestavami
•
spse01655 – Revize sestav
•
spse01660 – Výpisy sestavy
•
spse01665 – Nahrazování souˇcástí sestavy
•
spse01670 – Modelování v kontextu sestavy
Pole sestavy
1-1
Úvod
Lekce 1
•
spse01675 – Prvky sestavy
•
spse01680 – Kontrola sestavy
•
spse01685 – Alternativní sestavy
•
spse01686 – Upravitelné souˇcásti a sestavy
•
spse01690 – Virtuální komponenty sestavy
•
spse01691 – Rozkládání sestav
•
spse01692 – Rendrování sestav
•
spse01693 – Animování sestav
•
spse01695 – Konstrukce potrubí
•
spse01696 – Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže
•
spse01424 – Práce se Solid Edge Embedded Client
Zahájení práce se cvičením
Toto samostudium zaˇcíná tam, kde konˇcí cviˇcení. Cviˇcení pˇredstavují nejrychlejší
zpusob,
˚
jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid
Edge žádné zkušenosti, zaˇcnˇete cviˇceními a pˇred zahájením samostudia se seznamte
se základy modelování a úpravy souˇcástí.
1-2
Pole sestavy
spse01640
Lekce
2
spse01640
Tvorba pole sestavy
Pole sestavy
2-1
Tvorba pole sestavy
Lekce 2
Tvorba pole komponent a zrcadlení komponent v sestavách
Pˇri tvorbˇe sestav je cˇ asto nutné nˇekolikrát vkládat souˇcásti a podsestavy pomocí
tvorby pole nebo zrcadlení. Napˇríklad matice, šrouby a jiné šroubové spoje se
vkládají do obdélníkových nebo kruhových polí na souˇcástech, které spojují.
Tvorba polí součástí
ˇ
Pˇríkaz Pole souˇcástí umožnuje
rychlé kopírování jedné nebo více souˇcástí a podsestav
do pole. Existující pole souˇcástí mužete
˚
pˇridat do nového pole souˇcástí.
Souˇcásti v poli se neumísťují pomocí vazeb sestavy, ale podle prvku pole ve skice
souˇcásti nebo sestavy.
Zrcadlení součástí
Pomocí pˇríkazu Zrcadlit komponenty mužete
˚
rychle zkopírovat jednu nebo více
souˇcástí a podsestav zrcadlovˇe kolem vybrané referenˇcní roviny.
2-2
Pole sestavy
spse01640
Tvorba pole sestavy
spse01640
Pole sestavy
2-3
Tvorba pole sestavy
Lekce 2
Příkaz Pole součástí
Zkopíruje do pole jednu nebo více komponent sestavy.
Pole souˇcástí mužete
˚
definovat výbˇerem následujících typu˚ komponent:
•
souˇcásti v aktivní sestavˇe,
•
podsestavy v aktivní sestavˇe,
•
pole souˇcástí v aktivní sestavˇe.
Souˇcásti se neumístí pomocí vazeb sestavy. Umisťují se pomocí prvku pole ve skici
vybrané souˇcásti nebo sestavy.
2-4
Pole sestavy
spse01640
Tvorba pole sestavy
Umístění komponent při tvorbě pole
Pˇred vytvoˇrením pole souˇcástí musíte správnˇe umístit kopii komponent, z nichž
chcete vytvoˇrit pole. Chcete-li napˇríklad vytvoˇrit pole šroubu,
˚ vložte šroub pomocí
pˇríkazu Vložit souˇcást do jedné z dˇer pro šrouby na souˇcásti.
Poznámka
Pokud byl prvek pole na souˇcásti vytvoˇren pomocí možnosti rychlé tvorby pole,
musíte první šroub umístit do nadˇrízeného prvku pole. Jestliže jste napˇríklad
vytvoˇrili pole souˇcástí pomocí prvku díry, umístˇete první šroub do prvku díry
místo nˇekteré z dˇer v prvku pole.
Výběr komponent pro tvorbu pole
Po umístˇení komponent pro tvorbu pole je vyberte pomocí pˇríkazu Pole souˇcástí.
ˇ
Krok Vybrat souˇcásti na panelu pˇríkazu Pole souˇcástí umožnuje
vybrat komponenty
pro tvorbu pole. V prubˇ
˚ ehu jedné operace je možné vytvoˇrit pole z více komponent.
Vybrat mužete
˚
souˇcásti v aktivní sestavˇe, celé podsestavy a existující pole souˇcástí.
spse01640
Pole sestavy
2-5
Tvorba pole sestavy
Lekce 2
Definování pole
Po výbˇeru komponent pro tvorbu pole vám krok Definovat pole na panelu pˇríkazu
umožní vybrat souˇcást obsahující prvek pole, který chcete použít. Mužete
˚
vybrat
také skicu sestavy v pˇrípadˇe, že obsahuje 2D profil pole.
Potom je nutné vybrat prvek pole na souˇcásti nebo ve skici sestavy. Souˇcást použitá
jako reference pole nemusí být stejná jako souˇcást, do níž jste vložili puvodní
˚
komponenty. Je možné vybírat prvky pole vytvoˇrené pomocí následujících pˇríkazu:
˚
2-6
•
obdélníkové pole,
•
kruhové pole,
•
pole podél kˇrivky,
•
díra.
Pole sestavy
spse01640
Tvorba pole sestavy
Jakmile se prvek pole zvýrazní v oknˇe sestavy, vyberte na nˇem referenˇcní polohu. Ve
vˇetšinˇe pˇrípadu˚ musíte vybrat prvek, do kterého jste vložili puvodní
˚
kopii souˇcásti
pro vytvoˇrení pole.
Po kliknutí na tlaˇcítko Dokonˇcit na panelu pˇríkazu se puvodní
˚
souˇcást zkopíruje
do každé polohy v poli.
Úprava prvku pole
Jestliže zmˇeníte model souˇcásti obsahující prvek pole, pole souˇcástí v sestavˇe se
aktualizuje. Pokud napˇríklad zvýšíte poˇcet dˇer v poli prvku,
˚ pˇridají se do pole
souˇcástí v sestavˇe další šrouby.
spse01640
Pole sestavy
2-7
Tvorba pole sestavy
Lekce 2
Vypnutí a odstranění součástí v poli
Po odebrání puvodní
˚
souˇcásti v poli budou odebrány všechny souˇcásti v poli.
Jednotlivé položky v poli souˇcástí nelze odstranit, ale mužete
˚
je vypnout. Napˇríklad
mužete
˚
mít pole 24 šroubu,
˚ pˇriˇcemž potˇrebujete, aby byl v modelu jeden šroub
kratší než ostatní.
Po vložení pole šroubu˚ mužete
˚
vypnout položku tohoto šroubu ve stromu modelu.
Potom je možné vložit do tohoto umístˇení kratší šroub pomocí pˇríkazu Sestavit.
Po vypnutí položky pole se hodnota množství ve výpisu sestavy nebo kusovníku
výkresu nastaví odpovídajícím zpusobem.
˚
Napˇríklad pˇri vypnutí jedné položky pole
v poli s 24 šrouby se hodnota množství v kusovníku zmˇení na 23 šroubu.
˚
Nastavení vlastností výskytu součástí vytvářených v poli
Vlastnosti výskytu˚ jednotlivých souˇcástí lze v poli souˇcástí nastavit. Pˇri tvorbˇe
pole souˇcástí se vlastnosti výskytu˚ kopírované souˇcásti použijí na všechny souˇcásti
v poli pˇri nastavení možnosti „Vytváˇrené souˇcásti v poli pˇrebírají vlastnosti výskytu
kopírované souˇcásti“ na kartˇe Sestava dialogového okna Možnosti.
Po vytvoˇrení pole souˇcástí lze zmˇenit vlastnosti výskytu jednotlivých souˇcástí
v poli. Mužete
˚
napˇríklad skrýt jednu ze souˇcástí v poli ve výkresu, ale ponechat ji
zobrazenou v sestavˇe. Souˇcást lze vybrat ve stromu modelu nebo v grafickém oknˇe a
potom pro ni pomocí pˇríkazu Vlastnosti výskytu v místní nabídce nastavit vlastnost
výskytu Zobrazit ve výkresových pohledech na Ne.
Souˇcást bude zobrazena v sestavˇe a uvedena ve výpisu sestavy, ale ve výkresu bude
skryta a nebude uvedena v kusovníku výkresu.
Nahrazení součástí v poli
Pomocí pˇríkazu Nahradit souˇcást lze nahradit puvodní
˚
souˇcást, ale ne souˇcásti
v poli. Po nahrazení puvodní
˚
souˇcásti se nahradí i všechny souˇcásti v poli.
Součásti v poli a vazby sestavy
Pˇrestože se souˇcásti v poli neumisťují pomocí vazeb sestavy, mˇení svoje umístˇení
v pˇrípadˇe, že dojde ke zmˇenˇe vazby rˇ ídící puvodní
˚
souˇcást. Pokud napˇríklad upravíte
hodnotu odsazení puvodní
˚
souˇcásti, aktualizují se také všechny souˇcásti v poli.
2-8
Pole sestavy
spse01640
Tvorba pole sestavy
Efektivní definování polí
Je možné vytvoˇrit pole souˇcástí, které obsahují dˇríve definovaná pole souˇcástí.
Napˇríklad mužete
˚
vytvoˇrit pole souˇcásti šroubu˚ s hlavou s vnitˇrním otvorem a
pomocí tohoto pole souˇcástí vytvoˇrit další pole.
Pole sestavy a alternativní sestavy
Pˇríkaz Pole souˇcástí je dostupný v pˇrípadˇe, že je možnost Upravit všechny cˇ leny na
kartˇe Alternativní sestavy zapnuta (pracujete globálnˇe) nebo vypnuta (pracujete
lokálnˇe).
Jestliže je zapnuta možnost Upravit všechny cˇ leny (pracujete globálnˇe), je možné
pouze upravovat zadání pro pole souˇcástí. Pokud napˇríklad pole souˇcástí sestavy
puvodnˇ
˚
e obsahovalo šroub a matici, není možné do nˇej pˇridat podložku, mimo
pˇrípadu,
˚ kdy pracujete globálnˇe.
Další informace naleznete v tématu nápovˇedy Vliv alternativních sestav na funkci
Solid Edge.
spse01640
Pole sestavy
2-9
Tvorba pole sestavy
Lekce 2
Cvičení: Tvorba pole sestavy
Pˇrehled
Cílem tohoto cviˇcení je ukázat, jak v sestavˇe vytvoˇrit pole souˇcástí.
ˇ
Cvicení
V tomto cviˇcení vytvoˇríte v sestavˇe pole pomocí ruzných
˚
možností.
Toto cviˇcení naleznete v dodatku A.
2-10
Pole sestavy
spse01640
Tvorba pole sestavy
Přehled lekce
Odpovˇezte na následující otázky:
1. Jmenujte dvˇe entity, které ovládají vložení pole komponent do sestavy.
2. Jak vypnete jeden z výskytu˚ pole sestavy?
3. Jak lze ze sestavy a výpisu˚ výkresu vyjmout komponentu, která je souˇcástí
pole sestavy?
spse01640
Pole sestavy
2-11
Tvorba pole sestavy
Lekce 2
Odpovědi
1. Jmenujte dvˇe entity, které ovládají vložení pole komponent do sestavy.
Pole komponent sestavy je možné ovládat pomocí skici sestavy nebo pomocí pole,
které existuje v rámci jedné z komponent vložených do sestavy.
2. Jak vypnete jeden z výskytu˚ pole sestavy?
Kliknˇete pravým tlaˇcítkem myši na výskyt položky ve stromu modelu a kliknˇete
na pˇríkaz Vypnout.
3. Jak lze ze sestavy a výpisu˚ výkresu vyjmout komponentu, která je souˇcástí
pole sestavy?
Kliknˇete pravým tlaˇcítkem myši na výskyt ve stromu modelu a poté kliknˇete
na pˇríkaz Vlastnosti výskytu.
2-12
Pole sestavy
spse01640
Tvorba pole sestavy
Souhrn lekce
V tomto cviˇcení jste se nauˇcili nˇekteré možnosti tvorby polí sestavy.
spse01640
Pole sestavy
2-13
A
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
Přehled
Toto cviˇcení ukazuje možnosti pro tvorbu polí v sestavˇe.
Cíl
V sestavˇe vytvoˇríte ruzné
˚
typy polí.
spse01640
Pole sestavy
A-1
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
Tvorba pole prvku díry v součásti
V souˇcásti, pomocí které se pozdˇeji umístí šrouby v sestavˇe, se vytvoˇrí pole.
▸
Ve složce obsahující cviˇcení otevˇrete souˇcást cylinder_01.par.
▸
Ve stromu modelu vyberte zobrazené vyˇríznutí.
Poznámka
Tento prvek je referenˇcní prvek pole, které se má vytvoˇrit.
▸
A-2
Pole sestavy
Na kartˇe Domu˚ ve skupinˇe Pole kliknˇete na pˇríkaz Obdélníkové pole.
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
▸
spse01640
Po zobrazení výzvy k výbˇeru plochy nebo referenˇcní roviny vyberte ikonu zámku
na zobrazené ploše.
Pole sestavy
A-3
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
▸
A-4
Kruhový ovladaˇc umístˇete podle obrázku a nastavte parametry:
•
Typ pole: Zoom na vše
•
Poˇcet v X: 2
•
Poˇcet v Y: 2
•
Vzdálenost X: 285.00
•
Vzdálenost Y: 170.00
▸
Potvrzením výbˇeru pole dokonˇcete.
▸
Soubor cylinder_01.par uložte a zavˇrete.
Pole sestavy
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
Poznámka
Je duležité
˚
souˇcást uložit. Vytvoˇrené pole se použije v dalších cˇ ástech tohoto
cviˇcení.
spse01640
Pole sestavy
A-5
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
Umístění pole šroubů v sestavě
Šroub se umístí pomocí referenˇcního prvku pole umístˇeného na souˇcásti.
A-6
▸
Otevˇrete sestavu rotary_engine.asm se všemi aktivními souˇcástmi.
▸
Pˇretáhnˇete šroub 25mm_fastner.par a umístˇete jej do referenˇcního prvku pole
souˇcásti na obrázku.
▸
Na kartˇe Domu˚ ve skupinˇe Pole kliknˇete na pˇríkaz Pole
Pole sestavy
.
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
spse01640
▸
Po zobrazení výzvy k výbˇeru souˇcástí, které se mají zahrnout v poli, vyberte
zobrazený šroub a potvrďte.
▸
Po zobrazení výzvy ke kliknutí na souˇcást nebo skicu obsahující pole kliknˇete na
souˇcást cylinder_01.par podle obrázku.
Pole sestavy
A-7
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
A-8
▸
Po zobrazení výzvy ke kliknutí na pole vyberte podle obrázku celé pole.
▸
Po zobrazení výzvy ke kliknutí na referenˇcní prvek pole kliknˇete podle obrázku
na referenˇcní prvek.
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko Dokonˇcit. Vloží se pole.
Pole sestavy
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
Tvorba pole sestavy ze skici rozvržení sestavy
spse01640
▸
Na kartˇe Domu˚ ve skupinˇe Skica kliknˇete na pˇríkaz Skica
▸
Vyberte pˇrední referenˇcní rovinu, na kterou se má skica vložit.
▸
Na kartˇe Domu˚ ve skupinˇe Prvky kliknˇete na pˇríkaz Kruhové pole
▸
Zkontrolujte, že je nastavena možnost Úplná kružnice
▸
Poˇcet nastavte na 4.
▸
Na poˇcátek referenˇcních rovin orientovaných podle obrázku vložte kružnici
o polomˇeru 450 mm.
.
.
.
Pole sestavy
A-9
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
A-10
▸
Po zobrazení výzvy ke kliknutí na smˇer oblouku kliknˇete nad souˇcást podle
obrázku.
▸
Vytvoˇrí se kružnice pole.
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko Zavˇrít skicu
▸
Na kartˇe Domu˚ ve skupinˇe Pole kliknˇete na pˇríkaz Pole
Pole sestavy
a pak na tlaˇcítko Dokonˇcit.
.
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
spse01640
▸
Po zobrazení výzvy k výbˇeru souˇcástí v poli kliknˇete na souˇcásti ve stromu
modelu podle obrázku a potvrďte.
▸
Po zobrazení výzvy k výbˇeru souˇcásti nebo skici obsahující pole vyberte skicu
podle obrázku.
▸
Po zobrazení výzvy ke kliknutí na pole kliknˇete nad kružnici podle obrázku.
▸
Kliknutím na tlaˇcítko Dokonˇcit vytvoˇrte pole.
Pole sestavy
A-11
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
A-12
Pole sestavy
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
Úprava pole
spse01640
▸
Vyberte skicu a potom kliknˇete na tlaˇcítko Upravit profil
▸
Vyberte kružnici pole podle obrázku.
.
Pole sestavy
A-13
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
A-14
▸
Jako poˇcet zadejte 6. Zavˇrete skicu a pak kliknˇete na tlaˇcítko Dokonˇcit.
▸
Ve stromu modelu vyberte pole. Kliknˇete na tlaˇcítko Upravit definici a potom
kliknutím na tlaˇcítko Dokonˇcit pole pˇrepoˇcítejte.
Pole sestavy
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
Vypnutí výskytu pole
▸
spse01640
Ve stromu modelu kliknˇete v poli pravým tlaˇcítkem myši na položku Položka_3 a
kliknˇete na pˇríkaz Vypnout.
Pole sestavy
A-15
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
▸
Položka Položka_3 je vypnuta jako na obrázku.
Výskyt je vypnut.
A-16
Pole sestavy
spse01640
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
Vyjmutí výskytu pole z výpisů
▸
Ve stromu modelu kliknˇete v poli pravým tlaˇcítkem myši na soubor
25mm_fastener.par v položce Položka_2 a poté kliknˇete na pˇríkaz Vlastnosti
výskytu.
▸
Ve sloupci Výpisy sestavy nastavte hodnotu Ne.
Položka bude odebrána z výpisu˚ sestavy a kusovníku výkresu.
spse01640
Pole sestavy
A-17
Cviˇcení: Tvorba pole v sestavˇe
A
Souhrn
V tomto cviˇcení jste se nauˇcili nˇekteré možnosti tvorby polí sestavy.
A-18
Pole sestavy
spse01640
Download

Tvorba pole sestavy