Obvodnímu soudu pro Prahu 10
Justiční areál Na Míčánkách
Ulice 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10
-----------------------------------K sp.zn. 41 P 23/2010
V právní věci nezletilé V. Z.
Zastoupená kolizním opatrovníkem
Otec:
Z. Z.
zást.:
Ing. Jiří Štefek
Matka:
R.Z.
NÁMITKA PODJATOSTI, NÁVRH NA DELEGACI Z DŮVODU VHODNOSTI
TROJMO
-------------V právní věci vně uvedené prostřednictvím svého nového zástupce v řízení na základě plné moci
(přiloţena) vznáším tuto
námitku podjatosti:
I
V řízení jsem si zvolil nového zástupce. Tím je pan Ing. Jiří Štefek – plná moc, kterou pana Ing.
Jiřího Štefka zmocňuji, aby mě zastupoval v této věci a ten zmocnění přijal, je přílohou k tomuto
podání.
Bohuţel byly pak zjištěny následující závaţné skutečnosti, kvůli kterým nyní namítám pochybnosti
o nepodjatosti věc projednávající soudkyně JUDr. Jany Hercíkové – a to vůči osobě mého zástupce
pana Ing. Jiřího Štefka.
Na počátku roku 2008 můj zástupce náhodně navštívil a chtěl sledovat jednání soudu, které vedla
JUDr. Jana Hercíková. Na jednání právě této soudkyně přišel můj zástupce (jako veřejnost) ještě se
dvěma dalšími muţi. Kdyţ tito muţi procházeli chodbou justičního areálu, slyšeli z jedné jednací
síně hlasitý křik soudkyně Hercíkové: „On jí říká miláčku. To je jasné domácí násilí.“ a byli
zvědavi, jak právě tato soudkyně tedy soudí, jak věci jí svěřené vlastně projednává.
Soudkyně Jana Hercíková z OS Praha 10 zavolala na tuto veřejnost justiční stráţ, protoţe se jí můj
zástupce před jednáním zeptal na jméno. Nikde nebylo uvedeno - před soudní síní ani v ní, přestoţe
uvedeno být má. Poté soudkyně Hercíková se snaţila všechny přítomné muţe z veřejnosti
legitimovat. Ti to odmítli a posléze byli vykázáni a vyvedeni z jednací síně.
Po této politováníhodné záleţitosti následovala celá řada stíţností na chování soudkyně Hercíkové,
na kterých se aktivně podílel i můj nynější zástupce Ing. Štefek (přítomní zmiňovaní muţi byli
členy sdruţení K 213, jehoţ je Ing. Štefek prvním mluvčím) . Stíţnosti byly vyřizovány různě a
především nedostatečně, proto věc nakonec šetřil veřejný ochránce práv pod svou spisovou značkou
3823/2008/VOP/PPO.
Přestoţe ombudsman řešil v tomto jednom šetření chování vícero praţských soudkyň, chování a
pochybení Jany Hercíkové označil za nezávaţnější. Z výsledků jeho šetření nyní cituji:
„Se všemi těmito podklady jsem se pochopitelně důkladně seznámil, a jelikož mě odpovědi předsedů
a místopředsedů soudů neuspokojily, rozhodl jsem se iniciovat schůzku se všemi předsedy
obvodních soudu pro Prahu 1-10 a celou věc s nimi probrat osobně. Tato schůzka se uskutečnila
dne 6. října 2008 v sídle Městského soudu v Praze.“
„Na zmíněném jednání s předsedy všech pražských obvodních soudů jsem akcentoval, že takové
jednání soudce by nemělo být v žádném případě omlouváno a zastíráno. Nesouhlas s uvedeným
jednáním by měl od každého předsedy zaznít důrazně.“
„Za nejzávažnější pochybení v celé kauze považuji způsob, jakým byla vyřízena Vaše stížnost na
jednání JUDr. Hercíkové. „
„Požadavek legitimace veřejnou listinou šel zcela proti smyslu ústavně garantované zásady
veřejnosti soudního jednání a neměl oporu v platném zákoně.“
„Z tohoto důvodu jsem na všechny přítomné předsedy na schůzce apeloval, aby soudce důrazně
poučili o všech aspektech účasti veřejnosti na soudním jednání. Vytkl jsem i nedbalý způsob vyřízení
stížností.“
Toto zavrţeníhodné chování soudkyně se tak dostalo ve veřejnou známost. Zabývala se jím zpráva
ombudsmana, bylo publikováno v internetových sdělovacích prostředcích. Na výslovné přání
ombudsmana
bylo
celé
shrnutí
jeho
šetření
publikováno
např.
na
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1103.
Mám za to, ţe za těchto okolností (veřejný spor mezi soudkyní a mým nynějším zástupcem po
nezákonném a nemravném počínání soudkyně, navíc podrobeném kritice veřejného ochránce práv
atd.) lze pochybovat o nepodjatosti paní soudkyně Jany Hercíkové vůči mému zástupci.
Důkazy:
Šetření veřejného ochránce práv Sp. zn.: 3823/2008/VOP/PPO – nechť soud laskavě vyţádá
Článek „Ombudsman si zve na kobereček předsedy praţských soudů“ v rubrice „Zajímavosti“
internetového zpravodajského serveru www.k213.cz
Internetové stránky www.k213.cz – o postavení mého nynějšího zástupce jako prvního mluvčího
sdruţení K 213
Z výše uvedených důvodů:
Vznáším námitku podjatosti věc projednávající soudkyně JUDr. Jany Hercíkové.
Navrhuji, aby JUDr. Jana Hercíková byla z projednávání věci vyloučena a věc dále
projednávala jiná osoba.
II
Dále namítám, ţe předseda Městského soudu v Praze, Dr. Sváček, který před časem zradil svou
ţivotní partnerku, opustil manţelku a uzavřel sňatek s ţenou jinou, známou Michaelou Dolinovou,
která taktéţ zradila a opustila svého manţela a otce svých dětí, nechávala se fotit nahá, dokonce pro
veřejnou prezentaci těchto fotografií, o které dopředu vědět musela a věděla - tak tento Dr. Sváček
nyní znovu čelí veřejnému skandálu frekventovanému v tisku. Dr. Sváček je nyní obviňován svou
novou manželkou z tyranství páchaného na své nové ženě a dokonce i jejích nezletilých
dětech.
Dlouhodobé, opakované a do očí bijící nemravnosti (a minimálně podezření z dalších) v chování
předsedy současného Městského soudu v Praze, prezentované na veřejnosti, dokonce bez
jakéhokoliv podivení a slyšitelných protestů ostatních soudců městského soudu, zakládají zcela
logicky a přirozeně nevěrohodnost Sváčkem spravovaného soudu jako celku.
Soud s takto jednajícím předsedou, s takovouto pověstí (ke které navíc ostatní jeho soudci
mlčí) je nevěrohodný a nemůže soudit ani opravdové „grázly“, natož pak při čestných lidí.
Jsem zděšen, že v mé věci a věci mých dětí (o vznesené námitce podjatosti) by měl rozhodovat
takto sám sebou pošpiněný a nevěrohodný soud!!!
Za těchto okolností není jakákoliv důvěra, ţe takový soud můţe věc spolehlivě projednat ani po
skutkové stránce ani z hlediska ekonomiky soudního řízení.
Důkazy:
Časopis „Pestrý svět“ - číslo 34/ 20.8. 2009, str. 6 – nechť soud laskavě vyţádá od redakce
Časopis „Pestrý svět“ - následující číslo – přiloţeno
Výslechem JUDr. Sváčka, předsedy Městského soudu v Praze
Výslechem Michaely Dolinové – manţelky předsedy soudu
Internetové stránky http://www.geocities.com/dolinova/
či http://www.odhaleno.cz/naha_celebrita-1/24-michaela-dolinova.htm
Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby:
Věc byla Městskému soudu v Praze odňata z důvodu vhodnosti a přikázána jinému soudu
téhož stupně.
Z geografických důvodů navrhuji, aby věc byla přikázána Krajskému soudu v Praze.
III
Namítám více neţ zjevné a mimořádně závaţné pochybnosti o nepodjatosti všech soudců
Městského soudu v Praze vůči osobě mého zástupce v řízení na základě nově známých skutečností.
Touto novou skutečností je především usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince
2009, čj. 7 Tdo 315/2009-I., kterým nejvyšší soud zrušil trestní rozsudky mj. i proti osobě
mého zástupce, které hanebně, protiprávně a pokoutně spunktoval nade vší pochybnost
předseda Městského soudu v Praze, Dr. Sváček, za servilní asistence vedení soudu
(místopředsedové Horký, Vejnar) a předsedkyně senátu 29 Co Heleny Liškové.
Nejvyšší soud navíc zrušil rozsudky nad mým zástupcem způsobem a se zdůvodněním
takovým, že výše jmenovaní členové vedení městského soudu jsou nyní v očích veřejnosti zcela
právem nejen za bezpáteřní ubožáky (to byli vždycky), ale i za neuvěřitelné hlupáky, kteří
neovládají ani naprosté základy trestního práva.
Usnesením nejvyššího soudu byl dovršen sled událostí, kdy jiţ nyní nelze o moţné podjatosti
soudců městského soudu jakkoliv pochybovat:
Dne 29. dubna 2008 svědčili mj. místopředseda Městského soudu v Praze Bohuslav Horký a
předsedkyně tamního senátu 21 Co, Helena Lišková, na straně žaloby v trestní věci proti mé osobě a
dalším dvěma mým kolegům ze sdružení K 213 u Obvodního soudu pro Prahu 2, věc pod spisovou
značkou 3T 125/2008 a cítili se být údajnými poškozenými. Stejně tak svědčily ve stejném řízení i
další dvě členky senátu 21 Co - Hana Čvančarová a Blanka Chlostová.
Šlo o trestní stíhání za protestní akci občanského sdružení K 213 z 8. dubna 2008 proti ignorování
rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Městským soudem v Praze a ignorací
těchto rozsudků i senátem 21 Co (který si mimochodem usilovně plete Evropský soud pro lidská
práva ve Štrasburku s Evropským soudním dvorem). Proti protestujícím zasáhla policie.
V označeném trestním řízení se nezpochybnitelně prokázalo, že v incidentu a následném trestním
stíhání aktivistů K 213 (včetně osoby mého zástupce) se aktivně angažovalo vedení MS. Předseda
MS JUDr. Sváček, stejně tak jako jeho místopředsedové Horký a Vejnar. Předseda MS soudu, doktor
Sváček, osobně instruoval a naváděl policii, jak má záležitost hodnotit a jak mají policisté
postupovat, což se nepochybně prokázalo v trestním řízení shora označeném. Navíc videozáznam z
protiprávního jednání Dr. Sváčka byl publikován a je dostupný mj. na internetové adrese
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1998 či Http://ley.cz/k213/sva.avi.
Stejně tak místopředseda MS Horký, který jako první (ještě před policií) „konzultoval“ celý další
postup policie se státním zástupcem. V trestním řízení pak vypověděl, že jednal z pověření předsedy
MS.
V označeném trestním řízení byly všechny jako svědci výše jmenované osoby podrobeny výslechu ze
strany obviněných (kterého se také účastnil aktivně můj nynější zástupce) a musely čelit mj. jistě pro
soudce nepříjemným dotazům – např. o kvalifikaci soudkyň MS pro opatrovnické věci, o
respektování (nebo spíše nerespektování) rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku ze strany MS apod.
Nad to svědek Bohuslav Horký (místopředseda Městského soudu v Praze) se marně snažil krýt
svého nadřízeného – předsedu MS – doktora Sváčka i za cenu úmyslně nepravdivé svědecké
výpovědi, když mj. zapíral přítomnost JUDr. Sváčka na událostech 8. dubna 2008 a jeho úlohu v
nich, což bylo i v předmětném trestním řízení vzápětí k jeho vlastní ostudě nezpochybnitelně
prokázáno.
Mám za to, že pochybnosti o nepodjatosti celého Městského soudu v Praze jsou v tomto případě
naplněny měrou vrchovatou.
V této souvislosti nelze téţ opomenout usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 8 Ntd 7/2008 ze dne 8.
srpna 2008 (nechť soud laskavě vyţádá a připojí), kterým byl městský soud vyloučen z kauzy jak
mého nynějšího zástupce, tak jeho dalších kolegů z občanského sdruţení K 213, a to vzhledem ke
konfliktu mezi nimi a vedením Městského soudu v Praze, kterého se zúčastnil jak předseda soudu
Sváček, tak i oba jeho místopředsedové a je tudíž na místě pochybovat o nestrannosti všech
soudců Městského soudu v Praze, kteří jsou zcela jistě povinováni vedení soudu profesní i
subordinační loajalitou a lze si tudíž jen těžko představit, že by kterýkoliv ze soudců
Městského soudu v Praze vydal rozsudek, kterým by v čemkoliv vyhověl straně zastoupené
mým zástupcem a poštval si tak proti sobě vedení soudu, na kterém pracuje.
I obyčejná férová vzájemná kritika a rozpory mezi účastníkem řízení a vedením soudu by správně
měly vést k vyloučení jeho soudců, aby opravdu nebyla jakákoliv příčina pochybovat o
nestrannosti a nepodjatosti. Zde však jde o kritiku závažného charakteru a zcela oprávněnou,
kvůli které byl můj zástupce (spolu se svými statečnými kolegy) neprávem odsouzen, jak plně
dokládá mj. i výše označené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. A je nezpochybnitelně
prokázáno, že vedení MS v Praze na tomto protiprávním jednání mělo minimálně lví podíl.
Tím spíše, ţe výše označeným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR bylo jen potvrzeno, ţe trestní
stíhání mého zástupce bylo účelové a vykonstruované na přání vedení Městského soudu v Praze,
nezbývá než znovu konstatovat: Pochybnosti o nepodjatosti celého Městského soudu v Praze
jsou v tomto případě naplněny měrou vrchovatou.
Důkazy:
Spis obvodního soudu pro Prahu 2, spis. zn. 3T 125/2008 – nechť soud laskavě připojí
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 8 Ntd 7/2008 ze dne 8. srpna 2008 (nechť soud laskavě
vyţádá a připojí).
Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 7 Tdo 315/2009-I. - nechť soud laskavě vyţádá a připojí
Videozáznam, který usvědčuje Dr. Sváčka z protiprávního a právně zcela stupidního navádění
příslušníků Policie ČRhttp://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1998 či
Http://ley.cz/k213/sva.avi.
Svědectví pana Luboše Patery, bytem Běleč 33, 273 63 - autora označeného videozáznamu
Z výše uvedených důvodů:
Vznáším námitku podjatosti celého Městského soudu v Praze vzhledem k aktivní účasti
vedení soudu a zejména pak předsedy MS na výše popisovaných událostech a nechutných
sporech spojených se snahou předsedy Sváčka trestně stíhat nevinné lidi.
Navrhuji aby věc byla předána jinému soudu – vzhledem k blízkosti mi připadá případný
Krajský soud v Praze (pro Středočeský kraj).
IV
Dále jsem nucen vznést námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, protoţe tento soud by
o námitkách a návrzích výše vznesených měl rozhodovat.
Namítám váţné pochybnosti o nepodjatosti těchto soudců Vrchního soudu v Praze:
BARANČÍKOVÁ Gabriela JUDr. , BERNARD Stanislav JUDr., DUŠÁNKOVÁ Marie JUDr.,
FASTNER Jindřich JUDr., FEREŠOVÁ Zdeňka JUDr., JAVŮRKOVÁ Dagmar Mgr. , JEČNÝ
Marcel JUDr. , KLIMŠA Jaromír JUDr., KOVAŘÍK Zdeněk JUDr., KOZELKOVÁ Blanka, CSc.
JUDr., LNĚNIČKA Jiří JUDr., MATERNOVÁ Jaroslava JUDr., MENCLOVÁ Daniela JUDr.,
NOVÁKOVÁ Alexandra JUDr., NOVOTNÁ Iva JUDr., PAPEŢOVÁ Boţena JUDr.,
PAVROVSKÝ Miroslav JUDr., PECOVÁ Hana JUDr., PÍŠA Petr JUDr., ŘÍHOVÁ Ludmila JUDr.,
SEKANINOVÁ Eva JUDr., SOVÁK Zdeněk JUDr., STIBOŘÍK Vladimír JUDr., ŠEMÍK Karel
JUDr., ŠÍROVÁ Jana JUDr., ŠVANTNER František JUDr., VOCLOVÁ Hana JUDr.,
VOČKA Vladimír JUDr., VOSTREJŠOVÁ Romana JUDr., VRZÁŇ Karel JUDr., ZÁHOŘOVÁ
Hana JUDr., ZACHYSTALOVÁ Hana JUDr., ZELENKA Pavel JUDr.
Všichni tito shora uvedení soudci Vrchního soudu v Praze byli členy či kandidáty Komunistické
strany Československa a slouţili tak komunistickému – tedy nade vší pochybnost zločinnému
reţimu.
Můj zástupce, pan Ing. Jiří Štefek, je dále místopředsedou organizace (pozn. Občanské
sdružení K 213), která důsledně vystupuje proti komunistickému režimu a jeho bývalým
exponentům. Nad to děda mého zástupce byl zavražděn z politických důvodů StB v
padesátých letech, matka mého zástupce byla jednou z prvních zakládajících členek
Konfederace politických vězňů.
Protože uvedení soudci Vrchního soudu v Praze aktivně sloužili minulému, tedy
komunistickému režimu, dokonce jako členové komunistické strany, je na místě pochybovat o
jejich nepodjatosti vůči osobě mého zástupce.
Uvedené informace o minulosti soudců Vrchního soudu v Praze jsou získány z veřejně dostupných
zdrojů, zejména pak z výsledků šetření, které provedl a v loňském roce prezentoval veřejnosti
senátor Martin Mejstřík na své tiskové konferenci 10. října 2008 a ve své tiskové zprávě z 17. října
2008. Mám za to, ţe informace od člena Senátu PČR jsou jistě seriózním, věrohodným zdrojem.
Na internetu dlouho byly tyto informace k dispozici na těchto adresách:
http://www.volby-do-senatu-mejstrik.cz/volby-do-senatu-aktualita.php?ID=3
http://www.martinmejstrik.cz/
Mám za to, ţe k váţným pochybnostem o nepodjatosti soudců stačí to, co bylo soudu sděleno a na
co je odkazováno. Pokud však soud dojde k závěru, ţe je potřeba ještě blíţe dokladovat další, jsem
schopen důkazy o všech tvrzených skutečnostech shromáţdit a předloţit prostřednictvím svého
zástupce do čtrnácti dnů od doručení výzvy mému zástupci.
Dále vznáším námitku možné podjatosti proti těmto dalším soudcům Vrchního soudu v Praze:
DERKA Ladislav JUDr., HAVLOVEC Jindřich JUDr. , HESS Jiří JUDr., HODANOVÁ Eva JUDr.,
CHRASTILOVÁ Marta JUDr. , KARETA Jiří JUDr. , KOBLIHA Ivan JUDr., KŘIVÁNEK
Radomír JUDr., KUBÍN Michal JUDr., KUDĚJOVÁ Michaela Mgr., MACEK Jiří JUDr.,
NAVRÁTILOVÁ Hana JUDr., ROZLIVKOVÁ Lyana, JUDr., TUSCANYOVÁ Marcela Mgr. ,
WOLFOVÁ Ivana JUDr., ZILVAROVÁ Leandra JUDr., ZOULA Jiří JUDr.,
protože tito soudci při šetření senátora Mejstříka na jeho dotazy o své minulosti a mj. i
členství v KSČ nikterak neodpověděli. Dá se tedy předpokládat, že se mají za co stydět. Mohli
být také členy KSČ, je možno také pochybovat o jejich nepodjatosti vůči mému zástupci.
Navíc nechci, aby ve věci týkající se mě a mých dětí rozhodovali lidé, kteří skrývají svou
minulost, mají se tedy patrně za co stydět, mají co tajit a jsou tudíž jako soudci nevěrohodní!!!
Namítám proti tomu, aby v mé věci a věci mých dětí cokoliv rozhodovali nevěrohodní lidé, o
kterých ani nevíme, co všechno se dá od nich očekávat.
Jelikoţ mé námitky směřují proti veliké části soudců Vrchního soudu v Praze, jeho místopředsedům
a také proti jeho předsedovi, Stiboříkovi Vladimíru, JUDr., namítám dále pochybnost o
nepodjatosti celého Vrchního soudu v Praze, protože lze očekávat i u ostatních jeho soudců
pocity a potřebu kolegiality a loajality vůči kolegům a svému předsedovi.
Důkazy:
Výsledky šetření senátora, pana Martina Mejstříka - přiloţeno
Internetové odkazy – dle textu výše.
Svědeckou výpovědí bývalého senátora PČR – pana Martina Mejstříka
Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby
v tomto podání uvedení soudci Vrchního soudu v Praze, tj. BARANČÍKOVÁ Gabriela JUDr. ,
BERNARD Stanislav JUDr., DUŠÁNKOVÁ Marie JUDr., FASTNER Jindřich JUDr., FEREŠOVÁ
Zdeňka JUDr., JAVŮRKOVÁ Dagmar Mgr. , JEČNÝ Marcel JUDr. , KLIMŠA Jaromír JUDr.,
KOVAŘÍK Zdeněk JUDr., KOZELKOVÁ Blanka, CSc. JUDr., LNĚNIČKA Jiří JUDr.,
MATERNOVÁ Jaroslava JUDr., MENCLOVÁ Daniela JUDr., NOVÁKOVÁ Alexandra JUDr.,
NOVOTNÁ Iva JUDr., PAPEŢOVÁ Boţena JUDr., PAVROVSKÝ Miroslav JUDr., PECOVÁ
Hana JUDr., PÍŠA Petr JUDr., ŘÍHOVÁ Ludmila JUDr., SEKANINOVÁ Eva JUDr., SOVÁK
Zdeněk JUDr., STIBOŘÍK Vladimír JUDr., ŠEMÍK Karel JUDr., ŠÍROVÁ Jana JUDr.,
ŠVANTNER František JUDr., VOCLOVÁ Hana JUDr.,VOČKA Vladimír JUDr., VOSTREJŠOVÁ
Romana JUDr., VRZÁŇ Karel JUDr., ZÁHOŘOVÁ Hana JUDr., ZACHYSTALOVÁ Hana JUDr.,
ZELENKA Pavel JUDr., DERKA Ladislav JUDr., HAVLOVEC Jindřich JUDr. , HESS Jiří JUDr.,
HODANOVÁ Eva JUDr., CHRASTILOVÁ Marta JUDr. , KARETA Jiří JUDr. , KOBLIHA Ivan
JUDr., KŘIVÁNEK Radomír JUDr., KUBÍN Michal JUDr., KUDĚJOVÁ Michaela Mgr., MACEK
Jiří JUDr., NAVRÁTILOVÁ Hana JUDr., ROZLIVKOVÁ Lyana, JUDr., TUSCANYOVÁ Marcela
Mgr. , WOLFOVÁ Ivana JUDr., ZILVAROVÁ Leandra JUDr., ZOULA Jiří JUDr., byli z
projednávání a vyřízení výše vznesených námitek a návrhů vyloučeni.
Dále navrhuji, aby byli vyloučeni z projednávání a rozhodování o výše vznesených námitkách
a návrzích všichni soudci Vrchního soudu v Praze, věc byla Vrchnímu soudu v Praze odňata a
přikázána jinému soudu téhož stupně – tedy Vrchnímu soudu v Olomouci.
V Přezleticích 8. května 2010
Z. Z.
Download

Obvodnímu soudu pro Prahu 10 Justiční areál Na Míčánkách