TITULNÍ LIST
Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i
abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice,
malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy
vinné a ovocných dřevin
Podprogram
Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou
kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin,
chmele, révy vinné a ovocných dřevin.
Název projektu
Vytvoření samoopylených linií kukuřice Zea mays, L. a ověření jejich
kombinační schopnosti v hybridních křížencích včetně stanovení rezistence
k významným chorobám a škůdcům, negativně ovlivňujícím výnosový
potenciál hybridů kukuřice.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d ZA ŘEŠENÍ
V LETECH 2008 - 2013
Květen 2014
CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s.
Zpracoval : RNDr. Jaroslav Poruba, CSc. a řešitelský tým
1.1. Název projektu :
Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým
faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin,
luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin
podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství“
1.2.
X
aplikovaný výzkum

experimentální vývoj
1.3. Podprogram
Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou
kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin,
chmele, révy vinné a ovocných dřevin.
1.4. Název projektu
Vytvoření samoopylených linií kukuřice Zea mays, L. a ověření jejich
kombinační schopnosti v hybridních křížencích včetně stanovení rezistence
k významným chorobám a škůdcům, negativně ovlivňujícím výnosový
potenciál hybridů kukuřice.
1.5. Anotace projektu
Samoopylené linie kukuřice jsou základní jednotkou pro tvorbu hybridů kukuřice. Jejich
tvorba z předem známých zdrojů s definovaným genetickým pozadím je prvním a nezbytným
krokem k výběru nejlepších samoopylených linií pro následující kombinační křížení.
Znalost genetického základu ve spojení se znalostmi o rezistenci těchto výchozích jednotek ke
škodlivým činitelům je základním předpokladem pro kombinační křížení a vytváření
záměrných kříženců. Z fenotypového projevu těchto kříženců, hybridů kukuřice, týkajícího se
výnosových ukazatelů i ostatních důležitých hospodářských vlastností, lze statistickými
metodami vyhodnotit a určit ty nejlepší kombinace. Tyto jsou vhodné pro využití k pěstování
hybridů kukuřice na zrno, siláž, i pro průmyslové využití kukuřičné biomasy jako
alternativního zdroje energie a navíc, ze sledování těchto nejlepších kombinací lze zpětně
definovat samoopylené linie s vhodnými vlastnostmi pro další šlechtitelské využití.
2. SKUTEČNOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2008 - 2013
2.1. Projektový tým
RNDR. Jaroslav Poruba, CSc. - hlavní šlechtitel
Ing. Jeroným Valenta, RNDr. Marie Porubová, Jana Gertnerová, Ing. Josef Veverka,
Ing. Libor Slabý
2.1.1 Organizace účastnící se projektu
CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s.
2.1.2 Členové řešitelského týmu v letech řešení :
RNDR. Jaroslav Poruba, CSc., Ing. Jeroným Valenta, RNDr. Marie Porubová,
Jana Gertnerová, Ing. Josef Veverka, Ing. Libor Slabý
Další pracovníci řešitelského týmu :
1. Mainclová Božena
2. Turzíková Marie
3. Šturmová Jarmila
4. Nachtmanová Marie
5. Hanáčková Marie
6. Veselková Jarmila
7. Šafaříková Marie
8. Ivanová Radka
9. Blahůšková Ilona
10. Kučerová Zdenka
11. Brhelová Eva
12. Kučerová Petra
13. Páleníková Anna
14. Bízová Věra
15. Kadlecová Anežka
16. Beděrová Josefa
17. Prčíková Jarmila
18. Jahodová Vladimíra
19. Opluštilová Božena
20. Mayerová Alžběta
21. Šafaříková Marie
22. Prachařová Miroslava
23. Škultétyová Lenka
24. Hyclová Věra
25. Slabá Jana
26. Čevelová Jarmila
27. Paráková Ludmila
28. Poruba Leoš
29. Sedláček Stanislav
30. Kadlec Stanislav
31. Hrnčíř Josef
32. Knotek Dušan
33. Chovanec Květoslav
34. Hubáček Jindřich
2.2 Časový postup prací
2008
2009
2010
2011
2012
Výběr rozpracovaného genetického materiálu v různém stupni samoopylení pro
řešení projektu, zpracování botanických rozborů a příprava programu dalšího
křížení a zpětného křížení.
Z celkového počtu 1.600 genotypů vybráno do posledního stupně samoopylení
S6 165 genotypů a do programu testování 101 genotypů
Výsev vybraných genotypů v jednotlivých školkových záhonech pro předepsaný
proces křížení a samoopylení a množení,
genotypy v programu testování kříženy s testery pro zjištění kombinační
schopnosti,
sledování uniformity, ranosti a rezistence vůči chorobám a škůdcům v části školek
genotypů v jednotlivých generacích samoopylení.
Výsevy výnosových zkoušek a jejich sledování genotypů ze kterých byly vybrány
zdroje pro další práci.
Do posledního stupně samoopylení vybráno 90 genotypů, do programu testování
84 genotypů.
Příprava výsevů školek a výnosových zkoušek s vybranými materiály pro
samoopylení, pro křížení i množení obdobně jako v předcházejícím roce.
Pokračování selekce genotypů a výběry rostlin pro opylování v jednotlivých
částech programu.
Do posledního stupně samoopylení vybráno 111 genotypů, do programu testování
38 genotypů.
Sledování důležitých vlastností a hodnocení vývoje genotypů vybraných v roce
2008 ve výnosových zkouškách.
Vyhodnocení výnosových zkoušek a výběr genotypů pro opakované zkoušení
v následujícím roce.
Příprava výsevů školek a výnosových zkoušek s vybranými materiály pro
samoopylení, pro křížení i množení obdobně jako v předcházejícím roce, včetně
zapracování materiálů ze zimní generace do programu projektu.
Sledování důležitých vlastností a hodnocení vývoje genotypů vybraných v roce
2009 ve výnosových zkouškách.
Vyhodnocení výnosových zkoušek a výběr genotypů pro opakované zkoušení
v následujícím roce včetně vyhodnocení výsledků a vlastností genotypů ve druhém
roce zkoušení /genotypů vybraných v r. 2008/.
Do posledního stupně samoopylení vybráno 52 genotypů, do programu testování
97 genotypů.
Po kategorizace botanických rozborů příprava výsevů školek a výnosových
zkoušek s vybranými materiály pro samoopylení, pro křížení i množení obdobně
jako v předcházejícím roce, včetně pokračování zapracování materiálů ze zimní
generace do programu projektu.
Sledování důležitých vlastností a hodnocení vývoje genotypů vybraných v roce
2010 ve výnosových zkouškách.
Vyhodnocení výnosových zkoušek a výběr genotypů pro opakované zkoušení
v následujícím roce včetně vyhodnocení výsledků a vlastností genotypů ve druhém
roce zkoušení /genotypů vybraných v r. 2009/.
Do posledního stupně samoopylení vybráno 136 genotypů, do programu testování
40 genotypů.
2013
Sumarizace a vyhodnocení vytvořených genetických zdrojů pokračováním
vyhodnocením botanických rozborů, přípravou výsevů školek a výnosových
zkoušek s vybranými materiály pro samoopylení, pro křížení i množení obdobně
jako v předcházejícím roce, zahrnutí materiálů ze zimní generace do programu
projektu.
Sledování důležitých vlastností a hodnocení vývoje genotypů vybraných v roce
2011 ve výnosových zkouškách.
Vyhodnocení výnosových zkoušek a výběr genotypů pro opakované zkoušení
v následujícím roce včetně vyhodnocení výsledků a vlastností genotypů ve druhém
roce zkoušení /genotypů vybraných v r. 2010/.
Pro následující práci do posledního stupně samoopylení vybráno 196 genotypů, do
programu testování 60 genotypů.
Zpracování šlechtitelské dokumentace a inventarizace vytvořených genetických
zdrojů a z nich vytvořených samoopylených linií.
2.2.1. Aktivity uskutečněné
Ve všech letech řešení projektu byly provedeny výsevy šlechtitelských školek pro proces
samoopylení, záměrného zpětného křížení, testování i množení. Podobně byly založeny
výnosové zkoušky pro ověření kombinační schopnosti kříženců vzniklých z vytvářených
genetických zdrojů. Pro urychlení tvorby samoopylených linií byly některé materiály zaslány
do zimní generace, kde byly prováděny předem stanovené úkoly dle šlechtitelského
programu.
V jednotlivých letech byly prováděny selekce a sledování ranosti, rezistence vůči chorobám a
škůdcům a dalších důležitých vlastností, včetně tvorby pylu a tvorby palic z pohledu
vhodnosti genotypů pro semenářské účely.
Výnosové zkoušky byly sklizeny a vyhodnocovány statistickými metodami a nejlepší
kombinace genotypů byly opakovaně ověřovány druhým rokem pro posouzení stability
výnosových a jiných charakteristik v různých klimatických různých letech.
V každém roce byl získaný genetický materiál zpracován standardními šlechtitelskými
postupy byl a vytvořen seznam vybraných genetických zdrojů jakož i seznam vytvořených
samoopylených linií.
Nejlepší a nejlépe kombinující samoopylené linie slouží jednak jako genetický zdroj pro tzv.
druhý cyklus vylepšování již existujících linií, jednak pro příbuzenské křížence se zřetelem na
ranost a produktivitu tvorby zrn v palicích a také pro záměrné křížení do finálních kombinací
při tvorbě hybridů kukuřice.
V průběhu řešení projektu bylo každoročně technicky opyleno od 40.000 do 45.000 rostlin,
bylo postupně vytvořeno a použito od 1.200 do 1.600 genetických zdrojů které se podílely na
vzniku celkem 554 unifrormních genotypů v generaci S6 z nichž 360 bylo použito pro
vyhodnocení kombinační schopnosti.
Vybrané genotypy které byly nakříženy s testery do hybridních kombinací byly sledovány a
vyhodnoceny ve výnosových zkouškách, které byly zakládány v každém roce řešení projetu,
což představuje ročně od 14.000 do 15.000 pokusných parcelek.
Veškerá dokumentace je přehledně vedena ve společnosti CEZEA- šlechtitelská stanice, a. s.,
která je jediným pracovištěm v České republice zabývající se vytvářením genetických zdrojů
a na jejich základě tvorbou samoopylených linií, které jsou základní jednotkou pro tvorbu
hybridů kukuřice.
Šlechtitelský materiál byl v případě zájmu bezplatně poskytnut zájemcům z řad vysokých škol
zabývajících se kukuřicí pro výzkumné účely těchto pracovišť, případně pro diplomové či
disertační práce absolventů těchto ústavů.
Výše uvedené genotypy, kříženci i testování, stejně jako vegetační sledování a výběry jsou
přesně evidovány ve šlechtitelské dokumentaci.
2.2.1. Aktivity neuskutečněné
Všechny plánované úkony v rámci projektu byly provedeny. V případě špatných klimatických
podmínek byly některé výnosové zkoušky vysety znovu v následujícím roce. Nedošlo
k neuskutečnění záměru projektu.
2.3. Náklady – Příloha č. 1.
2.4. Přehled změn které nastaly v průběhu řešení
K žádným zásadním změnám v průběhu řešení nedošlo.
3. Výsledek řešení výzkumného programu a zpřístupněné výsledky řešení
Výsledkem projektu jsou uniformní jednotky, samoopylené linie ze známým genetickým
pozadím, selektované z hlediska ranosti, odolnosti vůči chorobám a škůdcům a z hlediska
dalších důležitých vlastností které přinášejí do hybridních kombinací / stravitelnost apod. /
s ověřenou kombinační schopností.
Během řešení programu byly s výsledky řešení seznamováni zájemci na seminářích
pořádanými vysokými školami, výzkumnými ústavy, ČMŠSA i řešitelem při příležitosti
polních dnů v areálu pracoviště i na mnohých místech ČR.
Zájemcům z řad odborné veřejnosti řešitelské pracoviště poskytne veškeré informace jakož i
semenný materiál vytvořených samoopylených linií.
3.1. Komentář
V Příloze č. 2. jsou uvedeny soubory vytvořených samoopylených linií.
Celkem tento soubor tvoří 360 linií. V tabulce jsou uvedeny jen pracovní názvy vytvořených
genotypů, ve šlechtitelské dokumentaci řešícího pracoviště jsou přehledně vedeny údaje o
každém vytvořeném genotypu a jeho vlastnostech.
Fyzicky je soubor linií uchováván v přiměřeném množství pro využití zájemcům z řad
odborné veřejnosti.
V rámci projektu bylo dále vytvořeno dalších 294 genotypů, které po ověření kombinační
schopnosti mohou doplnit výše uvedený soubor samoopylených linií.
3.2. Tabulkový výstup výzkumného programu – Příloha č. 2.
Za řešitelský tým :
RNDr. Jaroslav Poruba, CSc.
2008
396 088
3 509 400
1 815 924
5 721 412
4 080 000
rok
Materiálové nákady
Osobní náklady
Ostatní náklady
CELKEM
Obdržená dotace
5 812 500
2009
790 088
6 175 001
4 391 187
11 356 276
5 512 500
2010
571 514
6 819 822
5 147 948
12 539 284
2 957 250
2011
2 035 966
5 642 540
3 132 369
10 810 875
2 979 000
2012
1 354 702
5 710 866
2 831 986
9 897 554
2 948 850
2013
607 052
4 266 277
2 886 224
7 759 553
24 290 100
CELKEM
5 755 410
32 123 906
20 205 638
58 084 954
Vytvoření samoopylených linií kukuřice Zea mays, L. a ověření jejich kombinační schopnosti v hybridních křížencích včetně posouzení
rezistence k významným chorobám a škůdcům, negativně ovlivňujícím výnosový potenciál hybridů kukuřice
Název projektu :
Náklady na řešení projektu v letech 2008 - 2013
Příloha č. 1
CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s.
Vytvoření samoopylených linií
kukuřice Zea mays, L. a ověření
jejich kombinační schopnosti v
hybridních křížencích včetně
stanovení rezistence k významným
chorobám a škůdcům, negativně
ovlivňujícím výnosový potenciál
hybridů kukuřice.
Žadatel o podporu z
Řešený výzkumný program v
dotačního titulu 3.d. Podpora rámci dotačního titulu 3.d.
tvorby rostlinných genotypů podle části D. Zásad
Zpřístupněný výsledek řešení
výzkumného programu
S výsledky kombinačních křížení byli zájemci
průběžně seznamováni na seminářích a
prezentacích řešitele. Línie jsou kategorizovány dle
typů na flint a dent a v rámci tohoto rozdělení na
Iodent, Stiff Stalk, BSSS, B14 a B73. Vzhledem k
rozsahu informací veškeré údaje o vytvořených
liniích - genetické původy, vlastnosti, výsledky
kombinačních křížení a další údaje o ranosti,
rezistenci, pevnosti stébla apod. jsou zájemcům z
řad odborné veřejnosti k dispozici ve šlechtitelské
dokumentaci řešitele. Osiva jsou uchovávána v
genobance společnosti CEZEA.
Výsledek řešení výzkumného
programu
Samoopylené linie :
celkem 360 testovaných genotypů :
CE9001 - CE9039, CE9101 - CE9163
CE1001 - CE1037, CE 1101 - CE1147
CE11001 - CE11014, CE11101 - CE11121
CE12001 - CE12010, CE12101 - CE12157
CE13001 - CE13007, CE13101 - CE13123
soubor 294 uniformních genotypů před
testováním na kombinační schopnost
Tabulka č. 1 Přehled výsledků řešení výzkumných programů v rámci dotačního titulu 3.d.
Vytvoření samoopylených linií kukuřice Zea mays, L. a ověření jejich kombinační schopnosti v hybridních křížencích včetně posouzení
rezistence k významným chorobám a škůdcům, negativně ovlivňujícím výnosový potenciál hybridů kukuřice
Název projektu :
3.2. Tabulkový výstup výzkumného programu
Příloha č. 2
Download

zde - CEZEA - Šlechtitelská stanice, as