Dědičnost na úrovni
organismu
(Mendelismus, genetika jedince)
Dědičnost na úrovni organismu
(Mendelismus, genetika jedince)
Možnosti studia (šetření)
1.) Analýza hybridizace (křížení)
 2.) Studium rodokmenů

1.) Křížení – monohybrid,
dihybrid…
Křížení v genetice, zootechnice,
fytotechnice,
 Podvojné založení dědičnosti
 Homozygot, heterozygot
 Vztah mezi alelami téhož genu
 Genetický zápis monohybridního křížení

Křížení
reciproké (reciproká)
 zpětné
 testovací

Mendelova pravidla (zákony)
1.) Pravidlo o uniformitě (stejnorodosti) F1
generace a identitě (shodě) reciprokých
křížení
 2.) Pravidlo o čistotě vloh a štěpení
(princip segregace)

Podvojné založení dědičnosti

Každý gen má nejméně dvě alely
(konkrétní formy genu)

Tyto alely jsou lokalizovány na shodných místech
(lokusech) homologních chromozomů (párových
chromozomů)
Každý znak má nejméně dvě alternativy
(konkrétní formy genu)
 Nedědí se znaky, dědí se geny !!

Pohlavní buňky mají haploidní počet
chromozomů (n a z daného genu pouze 1
alelu.
 Zygota a z ní vzniklé somatické buňky
(mitotickým dělením) mají diploidní počet
chromozomů (2n) a v příslušném genu 2
alely (shodné či rozdílné)
 Alelická série – gen se třemi a více alelami
 Dominance, recesivita
 Vztah mezi kvalitativně rozdílnými alelami
téhož genu (A,a)

P: bb x BB nebo BB x bb
g: b
B
F1
Bb
g:
B, b
F2
Štěpný poměr genotypový 1:2:1
Štěpný poměr fenotypový 3:1
gam.♀♂ B
b
B
BB
Bb
b
Bb
bb
Zpětné křížení
F1 x P Bb x bb
g.
B,b
b
Štěpný poměr genotypový 1:1
Štěpný poměr fenotypový 1:1
P\F1
B
b
b
Bb
bb
F1 x P Bb x BB
g.
B,b
B
Štěpný poměr genotypový 1:1
Štěpný poměr fenotypový – (všichni stejní)
P\ F1
B
b
B
BB
Bb






Gen- sekvence kódujícího polořetězce
DNA...jeden peptid
ALELA ...konkrétní forma genu
Hemoglobin (bílkovina červených krvinek) (jeho
úkol)
Formy: A1 90% A2 A3
...600 AMK; tzn.1800 N bází
Několik peptidů; Peptid č. 4 je tvořen 8 AMK
kyselina glutamová může být nahrazena valinem
DNA
n.
k.;
H
G-C
A–T
A–T
AMK
iRNA
G k.glut.
A
A
DNA
n. k.;
h
G–C
T–A
A–T
AMK
iRNA
G
U
A
Val
Neúplná dominance H >h
HH...normální červené krvinky
 Hh... červené krvinky částečně
deformované
 hh... červené krvinky tvar srpku


...onemocnění srpkovitá anemie
Ověření skutečných štěpných
poměrů



Štěpný poměr skutečný...28:12; 8:14:6
Štěpný poměr očekávaný 30:10; 7:14:7
Je tento rozdíl způsoben náhodnými vedlejšími
vlivy (v tomto případě mezi skutečným a
očekávaným štěpným poměrem – rozdíl
statisticky neprůkazný – tyto štěpné poměry
(očekávaný a teoretický) považujeme za
shodné), nebo tím že skutečnost je v rozporu s
teoretickým předpokladem?
( P − O)
d
χ =∑
=∑
O
m
2
2
2
P...pozorovaná hodnota sledpvané třídy
 O...očekávaná hodnota...(m)
 d...diference v jednotlivých třídách

Př. F1 x F1 : Yy x Yy; D.m.
g:
Y,y Y,y
F2:
Y- : yy ...3:1
...400 = 300:100 (oč.)
Y...normální barva těla
y...žlutá barva těla
2
2
2
2
(
294
−
300
)
(
106
−
100
)
−
6
6
χ2 =
+
=
+
= 0,12 + 0,36 = 0,48
300
100
300 100
Tabulkové hodnoty
N=n-1
1
2
3
P(0,05)
3,84
5,99
7,82
P(0,01)
6,64
χ
2
3možnosti
2
χ 2 tab.(P0,01)< χvyp.
χ
2
χ
9,21 χ tab.(P0,05) < vyp. ≤ tab.(P0,01)
2
2
2
2
χ
χ
11,34
≥
tab.(P0,05)
vyp.
Penetrance- statistické vyjádření
fenotypového projevu určitého genu (v %)
může být u genotypu A- i aa (způsobuje
genové pozadí a vliv vnějšího prostředí)
 Expresivita – stupeň (intenzita)
fenotypového projevu (stejné příčiny)
 Modifikace- negenetické změny fenotypu
podmíněné vlivy vnějšího prostředí
(dočasné i trvalé)

Pleiotropní účinek genu - genetická
determinace více znaků jedním genem
(jednou alelou)
Genokopie (heterogenita) – různé geny
(alely různých genů) podmiňují stejný znak
Fenokopie – stejný znak může být
způsoben vlivy vnějšího prostředí nebo
dědičným založením
Děkuji Vám za pozornost!
Download

Dědičnost na úrovni organismu (Mendelismus, genetika