Oční centrum AGEL s.r.o.
Zalužanského 1192/15
703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 595 633 342/44, IČ:26825775
ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU PACIENTA
(stává se součástí dokumentace)
Identifikační údaje klienta (pacienta): (štítek)
Identifikace oddělení:(razítko oddělení)
Poučení pacienta
o výkonu a léčbě:
Operace šedého zákalu s implantací multifokální čočky
Povaha onemocnění a prognóza,
účel provedení výkonu, účel
léčby:
(indikace)
Šedý zákal je oční onemocnění, při kterém dojde ke snížení průhlednosti oční čočky.
Vidění je neostré díky rozptylu světla v čočce. Jedinou možností, jak zlepšit vidění, je
provedení operace.
Vidění však ovlivují kromě šedého zákalu také další choroby: onemocnění rohovky,
sklivce, sítnice, zrakového nervu, astigmatismus, glaukom (zelený zákal), záněty oka,
poruchy zorného pole, poúrazové stavy. S jejich vlivem je nutné počítat i po operaci.
Implantace prémiové multifokální čočky je vedena snahou o snížení závislosti na
brýlích pro většinu běžných činností, ne pro všechny činnosti. Někdy je nutné používat
brýle. Čočka trvale rozděluje obraz do dvou ohnisek, mezi kterými si mozek vybírá.
Provedení výkonu a prospěch
výkonu či léčby:
Operace šedého zákalu se provádí v místním znecitlivění na operačním sále vleže na
zádech, při dobré spolupráci pacienta trvá 10-30 minut.
Principem operace je odstranění zkalené čočky a části jejího pouzdra, část pouzdra se
ponechává v oku jako opora pro umělou čočku. Tato náhrada (optická protéza) je do
oka vložena na konci operace jedním ze tří řezů, pokud to stav oka dovolí. Pokud ne,
zůstane oko bez čočky.
Možné komplikace: (rizika,
důsledek léčby, bolestivost)
Rizika během operace:
- porušení celistvosti čočkového pouzdra nebo závěsného aparátu čočky (cca 0,5%
operací), což může mít za následek pád čočky do zadní části oka, průnik sklivce do
přední části oka a nemožnost implantovat umělou čočku.
- krvácení do nitra oka (vzácná, ale devastující je tzv. expulzivní hemoragie)
- poškození umělé čočky při implantaci (nutnost čočku z oka vyjmout)
Rizika po operaci:
- otok rohovky krátce po operaci, většinou odezní do několika týdnů, u
predisponovaných očí se špatnou funkcí rohovky může být trvalý,
- pooperační změna zakřivení rohovky (astigmatismus),
- zbytková refrakční vada, nutnost dokorigovat brýlemi,
- pooperační zvýšení nitroočního tlaku (většinou přechodné),
- rozvoj nitroočního zánětu (0,1% případů s devastujícími následky),
- pooperační odchlípení sítnice (u predisponovaných očí),
- trvalé vnímání odlesků od umělé nitrooční čočky,
- cystoidní makulární edém (otok sítnice se někdy rozvine několik týdnů po operaci,
většinou po léčbě odezní),
- vznik druhotného šedého zákalu (zakalení pouzdra čočky i po letech od operace),
- pseudofakická dysfotopsie (tmavý srpek v zorném poli),
- snížení kontrastní citlivosti, projeví se více za šera,
- vnímání kruhů kolem světel, projeví se více za šera.
Alternativy výkonu či léčby,
možnost „“neléčení“:
(+stručné zhodnocení včetně
rizik)
Není jiné řešení šedého zákalu než operační.
Kromě implantace multifokální čočky je možné použít standardní monofokální čočku
nebo prémiovou trifokální čočku.
Operace pomocí femtosekundového laseru (s doplatkem pacienta).
Neúměrné odkládání operace může vést k:
- dalšímu zhoršení vidění,
- vzniku sekundárního komplikovaného zeleného zákalu,
Oční centrum AGEL s.r.o.
Zalužanského 1192/15
703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 595 633 342/44, IČ:26825775
-
Léčebný režim po výkonu či
léčbě, omezení, event. změny ve
zdravotní způsobilosti, PN,
následná hospitalizace:
vyššímu riziku komplikaci u výrazně zkalené čočky
Obvyklá doba hojení oka po operaci je asi 4 týdny, do úplného zhojení je nutné oko
chránit i před malým úrazem!
Do zhojení jsou nutné oční kontroly a aplikace očních kapek.
Není přípustná velká fyzická zátěž.
Při jakýchkoliv potížích je okamžitá oční kontrola po operaci nutná!
Omezení práceschopnosti je individuální a záleží na zrakové funkci a druhu
vykonávané práce.
Pro dokonalé využití vlastností multifokální čočky je nezbytná adaptace mozku, která
trvá někdy až 6-12 měsíceů.
Prohlašuji, že:
Vyslovení souhlasu klienta
(pacienta):
- jsem byl podrobně lékařem/zdravotnickým pracovníkem informován o potřebě
výše uvedeného zdravotního výkonu v rozsahu výše uvedeném. Byl jsem
seznámen s účelem, povahou i průběhem výkonu, s jeho riziky i možnými
následky, možnými alternativami, omezením v obvyklém způsobu života a
pracovní schopnosti a dalším léčebným režimem.
- jsem pravdivě informoval lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu a
všech skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb, a
nezatajil jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu.
- výše uvedeným informacím a poučením jsem plně porozuměl, měl jsem
možnost klást lékaři/zdravotnickému pracovníkovi doplňující dotazy, které mi
byly plně zodpovězeny. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.
- v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné
provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou
tyto výkony provedeny.
- tento informovaný souhlas jsem podepsal před provedeným výkonem.
- prohlašuji, že mi byla poskytnuta podrobná informace o implantovaném
zdravotnickém prostředku podle zvláštního právního předpisu.
Datum:
Razítko a podpis lékaře, který
poskytl informace:
Podpis klienta
(pacienta) nebo
zákonného zástupce:
Download

Operace šedého zákalu s implantací multifokální čočky