Mladý obal / young package 2013
Stárnutí / Ageing
18. ročník mezinárodní
soutěže Mladý obal
1 8 th y e a r o f t h e i n t e r n a t i o n a l
Young Package competition
S 18. ročníkem Mladého obalu přišla touha začít do soutěže vnášet naléhavá
celospolečenská témata. Náročnější a divácky méně populární, přesto však zásadní pro
designéra, který by měl přijmout společenskou zodpovědnost, již s sebou tato profese
nese. Se stoupající popularitou souteže Mladý obal a čím dál výraznějším dopadem na
nastupující generaci designérů roste také zodpovědnost organizátora. I volbou soutežního
tematu, stejně jako případným neudělením ceny, vysíláme signál společnosti.
Do designu časem nevyhnutelně zasáhne stárnutí populace. Jakkoliv se situace seniorů
může zdát dnešní mladé generaci vzdálená, právě ona bude první, kdo pocítí její rostoucí
vliv. Začne-li pracovat na světě vstřícnějším k potřebám stárnoucích, usnadní tím život
především sama sobě.
Nové téma se ukázalo být těžko uchopitelné pro mnoho soutěžících a porota byla zaskočena
mírou necitlivosti, s níž někteří účastníci přistoupili k zadání. Ve středoškolské kategorii,
pro níž byl letošní úkol náročnější než kdy předtím, nebyl zvolen vítěz. Přesto se však
našla řada pozoruhodných nápadů. Kromě širokého spektra přístupů ale vybrané práce
přinášejí také zprávu o vnímání a konfrontaci mladých lidí s představou stárnutí. Kéž
bychom se jich mohli za padesát let zeptat, zda nezměnili názor.
With the 18th year of Young Package comes the desire to start bringing urgent social issues
into the competition. More challenging and less popular with the audience, yet essential
for a designer who wants to accept the social responsibilities which this profession brings
with it. With the rising popularity of Young Package and increasingly significant impact
on the emerging generation of designers the responsibility of the organizer is growing,
too. By choosing the competition topic as well as by having the option of not awarding
the prize to anybody we are sending a signal to society. In time, design will inevitably
be influenced by ageing of the population. As much as the situation of seniors may seem
distant to today‘s young generation, it will be this very generation who will be the first to
feel its growing influence. If this generations starts working on creating a world thatis more
accommodating to the needs of the elderly, it will make the life easier to current seniors as
well as, eventually, themselves.
The new topic proved to be elusive for many contestants and the jury was surprisedby
the degree of insensitivity with which some participants interpreted the competition
instructions. In the secondary school category, for which this task was certainly more
demanding than ever before, no winner was selected. Nonetheless, there were still a number
of remarkable ideas which arepresented in this catalogue. In addition to a wide range of
innovative approaches to packaging design,the selected works also act as a report on the
perception and confrontation of young people with the idea of ageing. It would be great if
we could, in fifty years time, ask them whether they have changed their opinion.
Klára Mergerová
CZECHDESIGN
Klára Mergerová
CZECHDESIGN
Stárnutí/Ageing
Studenti vysokých škol
a designéři do 30 let
University Students and
Designers of up to 30 Years of Age
Matúš Mitas
o b a l n a M l é ko
package for Milk
Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Slovak Technical University in Bratislava
Slovensko / Slovakia
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
1 . M í s t o / 1 st p l a c e
obal na Mléko / package for Milk
Pro slábnoucí ruce může být i otevření láhve vody či krabice mléka velký úkol.
Autor vítězné práce dokázal vystihnout podstatu letošního ročníku soutěže
s tvořivostí, ale také skromností. Jednoduchá krabice na mléko s jasnou
a srozumitelnou grafikou nabízí především inovativní uzávěr, díky němuž je
uchopení snadné úplně pro každého nehledě na fyzické schopnosti. Nenápadný
uzávěr, který běžný zákazník sotva zaznamená, může staršímu člověku zásadně
usnadnit manipulaci. Porota u vítězného návrhu ocenila pokoru, s níž autor
přistoupil k soutěžnímu zadání, a citlivé zacílení na vybranou věkovou skupinu.
For weakened hands even opening a bottle of water or a carton of milk may
represent a big task. The author of the winning work was able to capture the
essence of this year‘s competition both with creativity, and also with modesty.
A simple box of milk with a clear and recognizable design offers the innovative
closure, which makes it quite easy to grasp for everyone regardless of their physical
ability. The discreet cap that can be hardly noticed by an ordinary customer can
significantly help seniors with handling. The jury mainly praised the humility of
the winning design, with which the author dealt with the competition instruction,
and sensitive targeting of vulnerable age group.
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Matúš Mitas
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Starnutie okrem iného so sebou prináša viacero komplikácii a zmien. Človek sa
blíži ku koncu svojho života a postupne prichádza o všetko, na čo bol zvyknutý
v mladosti. Či už je to zdravie, mobilita, krása, vitalita, pamäť, priatelia apod.
Táto skutočnosť je úplne prirodzená a netreba si pred ňou zakrývať oči. Je dôležité,
abysme sa snažili čo najviac pomôcť a uľahčiť život takýmto ľuďom.
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Pri navrhovaní mať stále na pamäti, že výrobky nie sú určené len pre zdravých
alebo fyzicky zdatných užívateľov. Vždy sa snažiť o čo možno najergonomickejsie
riešenie daného produktu.
3. Jak si představujete sám sebe za 50 let?
Predstavujem si seba ako plešatého, vráskavého starca s dlhou bielou bradou,
veľkým nosom a ušami :).
1. This year’s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today’s seniors have to deal with
the most?
Ageing, besides other things, involves a number of complications and changes.
People are nearing the end of their life, and gradually losing whatever they
were accustomed to in their youth. Whether it is health, mobility, beauty, vitality,
memory, or friends, etc. This is completely natural and there is no need to turn
a blind eye. It is important to help such people and make their life easier as much
as possible.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
When designing it is necessary to keep in mind that products are not intended for
healthy and able-bodied users. It is always important to seek the most ergonomic
solution for the product.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
I imagine myself as a bald, wrinkled old man with a long white beard, big nose
and flappy ears :).
velikost písma
pro dobrou
čitelnost
font size for
easy legibility
= minimálně dvanáct bodů / minimum twelve points
Jitka frouzová
perník v kostce
gingerbread in a box
České vysoké učení technické v Praze
Czech Technical University in Prague
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
2 . M í s t o / 2 nd p l a c e
perník v kostce / gingerbread in a box
Vyvážený jídelníček je základem zdraví nejen staršího člověka v zemi kynutých
buchet a hutných omáček. Autorka oceněné soutěžní práce přichází s inovativním
návrhem krabičky na moučník přizpůsobené potřebám 1-2 lidí se slábnoucím
apetitem. Obal nejen uchovává všechny potřebné ingredience, ale jednoduchým
rozložením se také sám promění na nádobu, v níž perník upečeme dozlatova.
Chytrý nápad otevírá stárnoucím cestu k současným stravovacím tendencím,
škoda jen, že grafické pojetí obalu nedosahuje stejných kvalit.
In the country of yeast cakes and rich sauces,a well-balanced diet is crucial to
the health not only for seniors. The author of the award-winning competitive
entry comes up with an innovative design of a cake box tailored to the needs of
1-2 people with fading appetite. The packaging not only keeps all the necessary
ingredients, but also the simple layout itself turns into a container in which the
gingerbread is baked until golden brown. The clever idea opens a way to current
dietary trends to the elderly; it is only a pity that the graphic concept of the
package does not reach the same standard.
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Jitka Frouzová
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Myslím, že největším problémem dnešních seniorů není ani tak potíž s otevřením
obalu nějakého produktu jako celkové nepochopení nebo dokonce odmítnutí
a vyčlenění ze společnosti. V současné neustále se zrychlující době může být často
pro většinu starých lidí veliký problém aklimatizovat se a necítit se osaměle.
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Jako designér mám obecně velkou možnost seniorům život částečně zjednodušit
a zpříjemnit navržením nových či zdokonalením již existujících věcí, ale obávám
se, že dokud bude seniory a jejich problémy přehlížet většinová společnost, šance
na zlepšení není moc veliká. Kdyby zájem většiny lidí o seniory nekončil u toho, že
je pustí v tramvaji sednout, bylo by to fajn.
3. Jak si představujete samu sebe za 50 let?
Bohužel si nedovedu samu sebe představit ani za rok, natož za padesát. Přesto
možná díky neuvěřitelně rychle se vyvíjejícím technologiím a medicíně budu za
padesát let plnohodnotným členem společnosti na vrcholu kariéry. Doufejme :)
1. This year’s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today’s seniors have to deal with
the most?
I think the biggest problem of today’s seniors is not so much the difficulty with
opening the packaging of a product as a total lack of understanding or even
rejection and exclusion from the society. In today’s ever-accelerating times most
seniors may face the difficulty to acclimatize and they may feel lonely.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
As a designer I have a great opportunity to make seniors‘ life simpler and more
enjoyable partly by designing new or improving existing things. However, I fear
that as long as seniors and their problems are ignored by the most, the chances of
improvement are not very great. If the interest of the majority in the seniors did
not end with offering them their seat on the tram, it would be nice.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
Unfortunately, I cannot even imagine myself in a year, let alone fifty. Yet perhaps
due to the technology and medicine evolving incredibly fast, in fifty years I will be
a respectable member of the society at the peak of my career... hopefully :).
nepoužívat
světlá písMa
do not use
light-coloured
characters
veronika Janečková
šperk první poMoci
first aid Jewelry
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
2 . M í s t o / 2 nd p l a c e
Šperk první pomoci / First Aid Jewelry
S přibývajícími roky stoupá často i počet léků, které musíme denně spotřebovat
a nosit za každé situace u sebe. Co když je ale potřeba pilulku spolknout uprostřed
dne na veřejnosti? Autorka soutěžní práce vnímá, jak choulostivé a stigmatizující
může být pro člověka přiznání vlastní fyzické slabosti před ostatními a navrhuje
bojovat proti ostychu vtipným řešením. Zdařilé grafické pojetí si však neklade
za cíl jen posunout estetické kvality obalu, ale změnit vnímání krabičky na léky
jako takové a slabost proměnit v pýchu. Otázkou zůstává, zda by takto řešený obal
vyhověl i vysokým hygienickým požadavkům.
With the passing years, the number of drugs that we consume daily and must
carry in every situation with us often increases. However, what to do if one needs
to swallow a pill in public in the middle of the day? The author of the competition
entry perceives how stigmatizing and delicate the confession of one´s own physical
weakness in front of others can be for a person, and proposes to combat shyness
by her witty solution. The successful graphic concept, however, does not just aim
to push the aesthetic quality of the package, but to change the perception of pill
boxes as such and to turn weakness into pride. The question remains whether the
following packaging solutions would meet even strict hygienic requirements.
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Veronika Janečková
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Dnešní senior se musí hlavně vyrovnat s lhostejností jak ve své rodině, tak i v okolí.
Hodnoty mladých lidí jsou postaveny jinak, není kladen takový důraz na vztahy
v rodině. Úcta, která se projevovala starým lidem, se úplně vytrácí, senior se pak
cítí opuštěný a nepotřebný.
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Designér může zkvalitnit seniorův život především funkčním a jednoduchým
designem. Nejdůležitějším aspektem při navrhování výrobků či obalů pro tuto
věkovou kategorii je pozorování, s čím se v každodenním životě potýkají a jaké
mají potřeby.
3. Jak si představujete samu sebe za 50 let?
Chtěla bych být veselá, aktivní a spokojená seniorka, která má především oporu ve
své rodině.
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
Today‘s seniors have to deal mainly with indifference, both in their family and
in their surroundings. Young people’s values are different; they do not put such
an emphasis on family relationships. The respect that had always been shown to
seniors is disappearing completely, and seniors then feel abandoned and useless.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
Designers can improve seniors‘ life mainly by functional and simple design. The
most important aspect when designing products and packaging for this age group
is paying attention to what they have to face in everyday life and what they need.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
I would like to be a cheerful, active and happy senior who can find support in her
family.
barvu používat jen pro nadpisy
USE COLOUR FOR HEADINGS ONLY
barbora cekotová
čaJ a křížovky
tea and crosswords
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
3 . M í s t o / 3 rd p l a c e
čaJ a křížovky / tea and crosswords
I křížovka může pomoci udržet ve vyšším věku bystrou mysl a paměť v pozoru.
Oceněný obal na čajové sáčky ukryté v balíčku s křížovkou využívá vhodné
konstrukce umožňující snadné opakované otevírání. Práce je podpořena grafikou
navozující příjemnou odpolední pohodu u šálku dobrého čaje.
A crossword can help to keep a sharp mind and memory at attention even at
high age. The award-winning packaging for tea bags hidden in a package with
a crossword puzzle uses appropriate design for easy re-opening. The work is
supported by graphics evoking pleasant afternoon relaxing with a cup of tea.
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Barbora Cekotová
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Nesnází, s jakými se většina seniorů potýká, je hned několik a mnohdy souvisejí
s jejich zdravotním stavem. Je důležité přizpůsobit design i těmto faktorům
a nevytvářet pro ně zbytečné překážky, se kterými by se museli denně potýkat
a obtížně je překonávat.
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Mým úkolem je seniorům odstranit bariéru mezi současným (moderním)
a minulým světem. Také jim mohu usnadnit orientaci v dnešním chaotickém světě
plném informací vytvořením jasně čitelného, čistého a snadno rozpoznatelného
designu. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na praktickou či estetickou stránku
věci, ale chtěla jsem vytvořit takový obal, který udržuje flexibilitu mysli zábavnou
cestou.
3. Jak si představujete samu sebe za 50 let?
S křížovkou a šálkem dobrého čaje.
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
There are many difficulties that seniors may face and mostly they are connected
to their poor health. It is important to adapt the design to these factors and not to
create other unnecessary obstacles with which seniors would fight daily and get
over them only with great difficulties.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
My job is to remove barriers for seniors between contemporary (modern) and
the past worlds. I can also facilitate orientation in today‘s chaotic world of
information by creating a clearly readable, pure and easily recognizable design.
In my work, I focused not only on practical or aesthetic side of things, but I wanted
to create such a package that maintains flexibility of mind in a fun way.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
With a crossword puzzle and a cup of tea.
používat:
červené, žluté a oranžové barvy
use:
red, yellow, and orange colours
Michal šafář
ophone box
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
3 . M í s t o / 3 rd p l a c e
oPhone Box
Obal na mobilní telefon pro seniory je prakticky navržen tak, aby kromě ochrany
telefonu při prodeji posloužil i po příchodu domů jako odkládací krabička
nebo telefonní seznam pro ty, kdo si na příchod elektronické doby těžko zvykají.
Porota ocenila systém snadného otvírání, jednoduchou grafiku a profesionální
zpracování obalu.
The cell phone cover for seniors is practically designed to protect the phone both
at the time of sale and upon returning home to serve as a storage box or phone
book for those who have hard times getting used to the dawning of the electronic
age. The jury commended the system for easy opening, simple graphics and
professional finish of the package.
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Michal Šafář
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Jsou nuceni se orientovat mezi širokou nabídkou zboží, které je na trhu, a s tím
související velkou spoustou všemožných informací, kterými se musí prodírat.
Informace a popisky jsou mnohdy velice drobné, díky potřebě tisknout na obaly
informace v “desítkách” světových jazyků. Pro ty se slabším zrakem je tedy celkem
obtížné se vůbec dozvědět, z čeho se daná věc skládá. Myslím, že se denně potýkají
se spoustou uživatelsky ne úplně příjemných obalů, které jdou těžko rozdělat,
např. plastové zatavené blistry, plechovky, pytlíky.
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Jako designér vidím cestu v jednoduchých, easy open konstrukčních řešeních
s výraznou a lehce zapamatovatelnou grafikou. Baví mě hledat stále nové cesty
a vymýšlet nové způsoby řešení.
3. Jak si představujete sebe sama za 50 let?
Chtělo by se říci, že se budu i na dále věnovat obalovému designu. Myslím ale,
že jediné obalové mistrovství, které toho času budu předvádět, bude při balení
vánočních dárků do novinového papíru.
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
They are forced to make sense of the wide range of goods on the market, and
all kinds of related information, which they have to make their way through.
Information and labels are often very small, due to the need to print information
on packaging in dozens of languages. For those with poor eyesight, it is fairly
difficult to find out what the thing is made of. I think seniors are confronted daily
with lots of not so user-friendly packaging that is difficult to open, e.g. plasticsealed blister packs, cans, bags.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
As a designer I see the way in simple, easy-to-open design solutions with distinctive
and easy-to-remember graphics. I like to look constantly for new ways and invent
new solutions.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
One would say that I will continue to work in packaging design. But I think that
the only packaging mastership that I will perform at that time will be packing of
Christmas gifts into a newspaper.
Kurzívou ne!
No italics!
kateřina kučerová
heJ
hey
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
cena czechdesignu
czechdesign prize
Hej / Hey
Kdo někdy hledal ve spěchu klíče, moc dobře ví, že se vždy ukrývají tam, kde by
je člověk nejméně čekal. S krabičkou od Kateřiny Kučerové je konec pobíhání
a proklínání vlastní roztržitosti. Autorka nalezla novou funkci a vyřešila ji
jednoduchým, efektivním a vtipným způsobem nenáročným konstrukčně ani
finančně.
Everyone who has ever experienced looking for keys in a hurry knows all too well
that they are always hidden in the place where one would expected them the least.
With the Kateřina Kučerová´s box there comes the end of skittering about and
cursing one´s own distraction. The author has found a new function and solved it
in a simple, efficient and funny way, undemanding structurally or financially.
Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Kateřina Kučerová
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Myslím, že kromě běžných problémů, které stáří přináší, se musí potýkat i se
samotou. A tu žel žádný obal vyřešit nedokáže.
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Jako designér bych je měla zahrnout do svého přemýšlení o produktu, myslet
na to, že jednou budu ve stejné situaci jako oni. A takto bych chtěla navrhovat
předměty jednoduché, srozumitelné, funkční, které budou dobře sloužit nejen
mladší a střední generaci, ale i těm starším, které kolem sebe máme.
3. Jak si představujete samu sebe za 50 let?
S kupou vnoučat na klíně, kterým budu plést jména a velkou knihou pohádek.
www.interieri.cz/atelier/katerina-kucerova
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
I think that on top of the problems that age brings, they face loneliness. And
unfortunately, there is no package that could solve the problem of being lonely.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
As a designer I should include them into my thinking about packing, because one
day I will be in the same situation. And so I want to design objects that are simple,
understandable, functional, objects that will serve not only the younger and the
middle-aged, but also the older ones that live around us.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
With a bunch of grandchildren on my lap, confusing their names, and a big book
of fairy tales.
vyhýbat se složitým pozadím u textů
AVOID COMPLICATED BACKGROUND WHERE TEXT USED
Petra Csonka
Pouzdro na jehly
Needle Case
Rebeka Molnar
Moučkový cukr
Powdered Sugar
Bettiina Lievonen
Open Sesame
Sebastian Grabowski
Mr & Mrs Jones
University of West-Hungary
Maďarsko / Hungary
University of West-Hungary
Maďarsko / Hungary
Kuopio Academy of Design
Finsko / Finland
Polsko / Poland
Zuzana Kubišová
Mouka / Flour
Barbora Staňková
Pexeso pro seniory
Memory Game for the
Elderly
Ondřej Lalák
Matěj Matouš
T-shirt Easy Pack
Beáta Madajová
Obal na čajové svíčky
Package for Tealights
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tomas Bata University in Zlín
Slovensko / Slovakia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tomas Bata University in Zlín
Slovensko / Slovakia
Západočeská univerzita v Plzni
University of West Bohemia in Pilsen
Česká republika / Czech Republic
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tomas Bata University in Zlín
Slovensko / Slovakia
Barbora Procházková
Chňapka na hrnec
Potholder
Monika Fišerová
Lopatka na psí exkrementy / Poop Scooper
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústínad Labem / Jan
Evangelista Purkyně University
in Ústí nad Labem
Česká republika / Czech Republic
České vysoké učení technické
v Praze / Czech Technical
University in Prague
Česká republika / Czech Republic
Kristína Šebejová
LeTaška / Leaflet Bag
Technická univerzita v Košicích
Technical University in Košice
Slovensko / Slovakia
Radka Ščepánková
Vlna s držátkem
Wool with a Handle
Slovenská technická univerzita
v Bratislave / Slovak Technical
University in Bratislava
Slovensko / Slovakia
Markéta Řezáčová
Záložka Třetí oko
Third Eye Bookmark
Anna Martiňuková
Vita-lita / Vita-lity
Ostravská univerzita
University of Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Technická univerzita v Košicích
Technical University in Košice
Slovensko / Slovakia
Tímea Eperjesi
Grannyose
Maďarsko / Hungary
Helena Hankeová
Obal na mouku
Package for Flour
Ostravská univerzita
University of Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Martin Sombathy
Obal na léky
Medicine Package
Slovenská technická univerzita
v Bratislave / Slovak Technical
University in Bratislava
Slovensko / Slovakia
Stárnutí/Ageing
Studenti středních škol
High School Students
2 . M í s t o / 2 nd p l a c e
schránka na zvířecí ostatky
case for aniMal reMains
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Secondary school of applied art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti středních škol
Ageing / High School Students
denissa serafini / toMáš rachunek
schránka na zvířecí ostatky / case for aniMal reMains
Vztah člověka ke zvířeti se prohlubuje zejména ve chvílích osamělosti, jež ve stáří
přicházejí častěji než v jiných životních etapách. Skon zvířete patří k silným
momentům, které k soužití nevyhnutelně patří a s nimiž je nutné se vyrovnat.
Smutek a smíření se ztrátou nám může usnadnit také rituál rozloučení. Mladá
autorská dvojice vnímá osamělost jako velké téma stáří a i přes svůj nízký věk je
citlivě uchopuje. Jejich schránka na zvířecí ostatky ja návrhem, jak se s těžkou
situací přirozeně vyrovnat a důstojně se rozloučit se tvorem, kterého budeme
postrádat.
Human bond towards an animal increases especially in times of loneliness,
which in the old age come about more frequently than in other life stages. The
death of an animal is one of the strong moments, which is an inevitable part of
the coexistence and which one must cope with. A farewell ritual can help us to get
by with mourning and reconciliation with the loss. The young authors perceived
loneliness as a major theme of old age and despite their young age they are able to
understand it very sensitively. The box for animal remains isa proposalof how to
cope naturally with the difficult situation and to say goodbye to the greatly missed
creature with dignity.
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
I přes mnohé fyzické potíže, se kterými se senioři musí denně potýkat, považujeme
za primární problém jejich samotné vyčleňování ze společnosti a často chybějící
empatický přístup od ostatních občanů. To mnohdy vede ke zhoršení jejich
psychického stavu.
Denissa Serafini / Tomáš Rachunek
Stárnutí / Studenti středních škol
Ageing / High School Students
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designéři?
Design zaměřený na tuto konkrétní cílovou skupinu by podle nás měl být zvlášť
úzce spjat s osobní citovou stránkou člověka.
3. Jak si představujete sami sebe za 50 let?
...marně čekající na důchod :-)
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
Despite many physical difficulties that seniors must face daily, we consider the
primary issue their exclusion from the society and often a lack of empathetic
approach from other citizens. This often leads to a deterioration of their mental
state.
2. How do you think you as designers can help seniors?
For us, design focused on this specific target group should be particularly closely
related to personal emotional part of aperson.
3. How do you imagine yourselves in 50 years?
For ever waiting for retirement payments (in vain) :-)
KONTRASTNÍ BARVA
TEXTU
X POZADÍ
CONTRAST COLOUR
OF THE TEXT
X BACKGROUND
3 . M í s t o / 3 rd p l a c e
obal na viagru
package for viagra
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Secondary school of applied art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti středních škol
Ageing / High School Students
MatěJ coufal
obal na viagru / package for viagra
Moderní doba si umí s neduhy těla poradit způsobem, nad kterým zůstává (nejen)
rozum stát. Kouzelná pilulka nám umožňuje nevzdávat se tělesných radostí ani
ve vysokém věku a autor oceněné práce si toho je dobře vědom. Kapsli uvolníme
z obalu hravým způsobem: otáčením kam jinam, než vzhůru. Pak už nezbývá, než
pověsit na dveře do ložnice cedulku s upozorněním, že i fyzická láska může kvést
v každém věku.
Modern times can deal with ailments of the body in ways at which often make it
hard on one’s brain (and other bodily parts) to take. The magic pill enables us to
keep the physical up pleasure even in the old age, and the author of this awardwinning work is well aware of that. The capsule is released from the package in
a playful way, by turning it into – you guessed it – an upward position. This leaves
one no choice but to hang the telltale sign on the bedroom door voicing explicitly
that even physical love can blossom at any age.
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Každý člověk má individuální potřeby. Na seniory doléhá nejvíce asi samotné
stáří. Hůře se sžívají s dnešním rychlým a virtuálním světem, který nás obklopuje.
Chybí jim často fyzická aktivita a přímá komunikace.
matěj coufal
Stárnutí / Studenti středních škol
Ageing / High School Students
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Jako designér mohu usilovat, aby měli vše co nejvíce jasné, jednoduché a snažil
bych se jim otvírat více možností pro aktivní život.
3. Jak si představujete sebe sama za 50 let?
Asi budu často používat Viagru.
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
Everyone has their individual needs. The biggest problem seniors face is their
old age itself. It is hard for them to interact with today‘s rapid and virtual world
surrounding us. Often they lack physical activity and direct communication.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
As a designer I can intend the information on packages to make clear and simple.
I can also try to present them more opportunities for living an active life.
pro lepší
čitelnost
používat
for easier
legibility
use
bezpatková písma
sans-serif fonts
3. How do you imagine yourself in 50 years?
I guess I‘ll often use Viagra.
3 . M í s t o / 3 rd p l a c e
babiččino pleteníčko
granny‘s knitting
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod
Česká republika / Czech Republic
Stárnutí / Studenti středních škol
Ageing / High School Students
Marcela šilhánová
babiččino pleteníčko / granny‘s knitting
Krabička na klubko vlny představuje vhodný dárek pro moderní babičku, která
drží krok se současným světem a nepotrpí si na květinové vzory. Grafika obalu
je tvořená pouze perforací, která připomíná pletací předlohu a navíc umožňuje
snadné vytahování vláken bez zacuchávání. Praxe by nejspíš ukázala, že způsob
manipulace s vlnou není tak snadný, jak autorka zamýšlela, a jako problematický
by se ukázal i těžko skladovatelný tvar krabičky. Porota přesto ocenila čisté
zpracování a grafický minimalismus obalu.
The box for a ball of wool is a suitable gift for a modern grandmother who keeps
up with the modern world and does not like floral designs. Graphics of the package
is made up only of the perforations, which resemble knitting artwork, and allow
easy extraction without fiber matting. The practice would probably show that the
method of handling the wool is not as easy as the author intended, and the form
of the box would also prove to be problematic and difficult to be stored. The jury
nevertheless appreciated the clean processing and graphic minimalism of the
packaging.
1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory.
S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají?
Dle mého názoru v dnešní době seniory netrápí pouze bolavé klouby a věčně
zatoulané brýle, ale také arogance a nemorální chování teenagerů.
Marcela Šilhánová
Stárnutí / Studenti středních škol
Ageing / High School Students
2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér?
Myslím, že každý designér pracuje jak se vzhledem produktu, tak i s jeho
funkčností. A právě u lidí vyššího věku je zejména potřeba dbát na jednoduchost
funkčnosti, která může výborně usnadnit i průběh celého dne.
3. Jak si představujete samu sebe za 50 let?
Kde vidím sebe za padesát let? V plném rozkvětu své kariery, která bude mít ještě
pěkných pár let před sebou. :D
1. This year‘s Young Package competition was focused on ageing and seniors.
In your opinion, what are the difficulties that today‘s seniors have to deal with
the most?
In my opinion, nowadays, seniors suffer not only from aching joints and their
glasses never at hand, but also from arrogant and immoral behavior of teenagers.
2. How do you think you as a designer can help seniors?
I think every designer works both with design of a product and its functionality.
In case of seniors, it is particularly necessary for products to be simple and
functional because that can make all the difference to one’s day.
3. How do you imagine yourself in 50 years?
Where do I see myself in fifty years? At the peak of my career and still having quite
a few years ahead of me. : D
tištěné materiály jsou nejlépe
čitelné v černobílém provedení.
PRINTED M ATERIALS ARE BEST
LEGIBLE IN BLACK AND WHITE
Aneta Dostálová
Čaj na paměť
Memory Tea
Střední uměleckoprůmyslová škola
Jihlava – Helenín / Secondary School of
Art and Industry in Jihlava – Helenín
Česká republika / Czech Republic
Tomáš Rauscher
Obal na chléb
Bread Package
Veronika šaldová
Krabička na léky
Medicine Box
Střední odborná škola Litvínov – Hamr
/ Secondary School in Litvínov – Hamr
Česká republika / Czech Republic
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod
High School of Applied Arts for
Glassmaking in Železný Brod
Česká republika / Czech Republic
Natálie ReichsteinovÁ
Staré časy / Old Times
Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku, Hradec
Králové / Secondary School of Applied
Arts for Musical Instruments and
Furniture, Hradec Králové
Česká republika / Czech Republic
Natálie Navrátilová
Šití v krychli
Sewing in a Box
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary school of
applied art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Ludmila Esterková
Kousek
Piece
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary school of
applied art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Aneta Roubíčková
Floo
Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku, Hradec
Králové / Secondary School of Applied
Arts for Musical Instruments and
Furniture, Hradec Králové
Česká republika / Czech Republic
Žofie Strinková
Obal na vajíčka
Egg Package
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa
Vydru, Bratislava / Josef Vydra School of
Applied Arts, Bratislava
Slovensko / Slovakia
Martina Doležalová
Obal na pleny pro
dospělé / Adult
Diapers Pack
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary school of
applied art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Kitti Gócsová
Ulehčovač na dálkový
ovládač / Remote
Control Facilitator
Stredná umelecká škola Ladislava
Bielika, Levice / Ladislav Bielik
Secondary School of Arts in Levice
Slovensko / Slovakia
M AKING OF
POROTA / J URY
zprava doleva / from right to left:
Päivi Tahkokallio
Peter Paliatka
Jan Činčera
Jan Němeček
modelem stáli / models
zprava doleva / from right to left:
Dagmar Dubcová
Kamil Horák
Jitka Baráčková
statistiky / statistics
418 soutěžních prací
216 studentů vysokých škol a designérů do 30 let
202 studentů středních a vyšších odborných škol
18 zemí:
Brazílie, Česká republika, Finsko, Francie, Indie, Irsko, Jižní Korea, Kanada, Litva,
Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Taiwan,
USA
418 entries
216 university students and designers of up to 30 years of age
202 high school and higher professional school students
18 countries:
Brazil, Canada, Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, India,
Ireland, Lithuania, Poland, Portugal, Russian Federation, Slovakia, South Korea,
Spain, Taiwan, USA
Děkujeme společnosti Model Obaly za dlouholetou a stále trvající podporu mladých talentů.We would like to express our
thanks to the company Model Obaly for its long-lasting co-operation and support of young talents.
Děkujeme Janu Činčerovi za ochotu, odborné rady a neutuchající nadšení pro Mladý obal. Furthermore, we thank Jan
Činčera for his helpfulness, professional advice and unflagging enthusiasm for Young Package.
Naše poděkování si také zaslouží: / Our thanks also belong to:
Kamila Matějková, Mikuláš Hapka, Lída Boháčová, Jana Mattasová, Lucie Nohejlová, Karolína Matějková, Dáša
Macáková, Sarah Sajid, Michal Aichinger
Vyhlašovatel / Promoter Organizátor / Organiser Vedoucí projektu / Manager of the project Realizační tým / Executive team Grafická úprava / Graphic design Fotografie / Photograph Překlady / Translations Design výstavy / Exhibition design Ocenění / Awards Tisk / Printed Model Obaly, a. s. www.modelgroup.com/cs
CZECHDESIGN
Klára Mergerová / [email protected]
Jana Vinšová, Radka Pitrmucová
Radka Pitrmucová
Filip Šach
Zuzana Frantíková
Studio deFORM / Václav Mlynář, Jakub Pollág
Jan Činčera
IRBIS Liberec
Výstava vybraných prací se bude konat v Galerii/CZD, Vojtěšská 3, Praha 1 od 4. 6. do 19. 7. 2013. Vernisáž proběhne
3. června v 18 hodin. Poté se výstava přesune na Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde
bude ke zhlédnutí od 24. 9. Do 4. 10. 2013
The exhibition of selected entries will be held at Galerie/CZD, Vojtěšská 3, Praha 1, from June 4 to July 19, 2013. It
will be opened on June 3 at 6 p.m. Then the exhibition will move the Faculty of Architecture at Slovak University of
Technology in Bratislava where you can see it from September 24 to October 4, 2013.
Veškeré další informace naleznete na stránkách soutěže www.mlady-obal.cz
All further information can be found at the competition website www.young-package.com
vyhlašovatel soutěže / promoter of the competition
organizátor / organiser
partneři / partners
mediální partneři / media partners
Download

Mladý obal / young package 2013