Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu
Automobilový benzin
Nejvýraznější postavou historie v oboru spalovacích motorů je bezesporu německý vynálezce N. Otto,
který v roce 1876 poprvé realizoval princip čtyřtaktního plynového spalovacího motoru. Další výraznou
postavou ve vývoji spalovacích motorů byl G. Daimler, který realizoval první lehký spalovací motor na
benzin. Na tomto základě pak v roce 1888 K. F. Benz sestrojil první prakticky použitelný automobil
s benzinovým motorem.
Automobilový benzin směs je směs převážně ropných uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 30 až 210 °C.
Poměrné zastoupení jednotlivých typů uhlovodíků vyplývá z kvality použité ropy a použitých navazujících
technologických procesů u jednotlivých výrobců.
Benzin musí pro to, aby byla použitelný jako palivo pro zážehové motory, splňovat řadu kvalitativních
ukazatelů, které můžeme rozdělit do několika skupin:
∗ antidetonační charakteristiky – oktanové číslo výzkumnou metodou (OČ VM) oktanové číslo
motorovou metodou (OČ MM);
∗ těkavostní parametry – tlak par, destilační křivka;
∗ chemické složení – obsah aromatických uhlovodíků, obsah benzenu, obsah olefinů, obsah síry,
obsah kyslíku a kyslíkatých sloučenin (obsah bioethanolu), obsah olova;
∗ parametry charakterizující čistotu – oxidační stabilita, obsah pryskyřic, korozivní působení na
měď;
∗ ostatní parametry – hustota, vzhled.
Hodnoty jednotlivých kvalitativních parametrů jsou uvedeny v technické normě, která je jednotná pro
celou Evropu a má označení EN 228. Národní mutacím této normy s upřesněním volby tříd pro jednotlivá
roční období se pak předřazuje příslušné označení národní technické normy – v České republice je to
ČSN EN 228.
Na českém trhu stejně jako ve většině ostatních států EU se distribuuje pouze bezolovnatý automobilový
benzin s rozdílnými antidetonačními vlastnostmi. Číslo u automobilového benzinu uváděné u čerpacích
stanic je minimální hodnota OČ VM. Nejrozšířenějším typem automobilového benzinu je benzin Natural
95 (Super) s OČ VM min. 95, jehož podíl na trhu přesahuje 90 %. Dalšími nabízenými druhy jsou benzin
Normal s OČ VM min. 91 a benzin SuperPlus s OČ VM min. 98.
Někdy se také můžeme setkat s označením podle maximálně přípustného obsahu ethanolu v palivu – E5,
E10 nebo E85 s max 5, 10 či 85 % V/V ethanolu
Mezi spotřebiteli se někdy mohou vyskytovat tendence používat do svých automobilů benzin s vyšším
oktanovým číslem než který je předepsán výrobcem na základě provedených homologačních zkoušek.
Výsledný efekt této praktiky je však sporný.
V závislosti na ročním období se distribuuje automobilový benzin s odlišnou těkavostí. Příliš nízký tlak
par v zimě znamená problémy při studených startech motoru, příliš vysoký v létě zase problémy
s předčasným odpařováním, tvorbou parních bublin a přerušováním dodávek paliva do válců.
V případě starších automobilů, které mají netvrzená (litinová) ventilová sedla se používají speciální
aditiva pro jejich ochranu při provozování spalovacích motorů na bezolovnatý automobilový benzin.
Ještě v nedávné době byl takto aditivovaný benzin běžně dostupný u čerpacích stanic pod názvem
©ČAPPO 2012
1
Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu
Speciál, v současné době si však potřebnou aditivaci ve většině případů již provádějí sami automobilisté
při tankování. Vhodnou přísadou je například Benadit Forte.
Vybrané kvalitativní parametry bezolovnatého automobilového benzinu
Parametr
Mezní hodnota
podle ČSN EN 228
Typická hodnota
cca
720,0 až 775,0
745
Oktanové číslo VM / MM
Super
Normal
SuperPlus
95,0 / 85,0
91,0 / 82,0
98,0 / 88,0
95,5 / 85,1
92,0 / 82,5
99,0 / 88,5
Obsah síry, mg/kg
max. 10,0
5
Obsah aromatických uhlovodíků, % V/V
max. 35,0
33
Obsah benzenu, % m/m
max. 1,00
0,62
Destilační zkouška:
odpařené množství při 70 °C, % V/V
léto
zima
odpařené množství při 100 °C, % V/V
odpařené množství při 150 °C, % V/V
konec destilace, °C
20,0 až 48,0
22,0 až 50,0
46,0 až 71,0
max. 75,0
max. 210
39
41
55
83
200
Tlak par. kPa
léto
zima
45,0 až 60,0
60,0 až 90,0
59
88
Obsah bioethanolu, % V/V
max. 5,0
4,16
Obsah kyslíku, % m/m
max. 2,7
2,3
Obsah olova, mg/l
max. 5,0
<1
Hustota/15 °C, kg/m3
Aditivace motorových benzinů a prémiová paliva
V zásadě se v praxi setkáváme se třemi typy aditivace.
a)
b)
výrobní – aditiva se přidávají u výrobce tak, aby výsledný produkt vyhověl všem
požadavkům podle platné normy. Sem patří antioxidanty, mazivostní přísady a
antidetonátory;
povýrobní – je prováděna výrobními a distribučními společnostmi před výdejem
motorového u čerpacích stanic. Výrobci resp. distribuční společnosti pomocí této
nepovinné povýrobní aditivace vylepšují vybrané užitné vlastnosti paliva. Tyto vlastnosti a
úroveň vylepšení závisí na konkrétním dodavateli a jsou předmětem strategie dané firmy na
trhu. Takto aditivovaná paliva jsou pak jednotlivými firmami na trhu nabízena motoristům
pod různými názvy jako vylepšená nebo tzv. prémiová paliva. Sem patří zejména antikorozní
přísady a detergentní aditiva. Přesné složení a účinky aditivačních balíčků jednotlivých
©ČAPPO 2012
2
Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu
c)
společností se liší a jsou předmětem jejich know-how a způsobem, jakým se chtějí
profilovat na trhu;
zákaznická – každý motorista má možnost si na čerpací stanici zakoupit podle svého uvážení
přísadu ze širokého spektra nabídky od různých dodavatelů. O vhodnosti použití by se však
vždy měl nejprve poradit s obsluhou čerpací stanice.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Obecná hygienická opatření
Při práci s automobilovým benzinem nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a pitím a po ukončení práce je
třeba pokožku umýt teplou vodou a mýdlem a doporučuje se ošetření vhodným reparačním krémem.
První pomoc
Při manipulaci s motorovým benzinem je nezbytné dodržovat všechny požadavky spojené s pracovní
hygienou a bezpečností práce v souladu s platnou legislativou. Vzhledem k nízké viskozitě může
motorový benzin při požití vyvolat poškození plic. Místně odmašťuje a dráždí pokožku. Jeho páry mohou
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest.
Produkt vykazuje dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.
•
•
•
•
•
Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
Při vdechnutí – Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený
nedýchá, zavést umělé dýchání z plic do plic. Přivolat lékaře.
Při kontaktu s kůží – Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout.
Při kontaktu s okem – Oči důkladně promýt velkým množstvím vody a zajistit lékařské ošetření.
Při požití – dát pít vodu. Nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře.
Požární nebezpečí
Automobilový benzin má bod vzplanutí pod 21 °C a proto je podle ČSN 65 0201 zařazen do I. třídy
hořlavosti. V případě požáru je třeba k hašení použít vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2.
Voda je vhodná pouze na ochlazování – motorový benzin je lehčí než voda a plave na povrchu. Páry
autobenzínu tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu – pozor
na možný výboj v případě nevhodného oblečení ze syntetických materiálů zejména při tankování!
Prvky označení motorového benzinu
a)
Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) – nové značení
Indikace nebezpečí:
Signální slovo:
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Nebezpečí (Dgr)
Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):
H224
H304
H315
H336
H340
H350
©ČAPPO 2012
Extrémně hořlavá kapalina a páry
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
Dráždí kůži
Může způsobit ospalost nebo závratě
Může vyvolat genetické poškození
Může vyvolat rakovinu
3
Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu
H361
H411
Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):
P201
P210
P273
P280
P301+P310
Před použitím si obstarejte speciální instrukce
Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy. – Zákaz kouření
Zabraňte uvolnění do životního prostředí
Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře
P403+P233 Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený
P501
Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou
b)
Podle směrnice Rady 1999/45/ES (DPD) – staré značení
Indikace nebezpečí:
F+
N
Specifická rizikovost (R-věty):
R12
R38
R45
R46
R51/53
R62
R65
R67
Extrémně hořlavý
Dráždí kůži
Může vyvolat rakovinu
Může vyvolat poškození dědičných vlastností
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):
S2
S23
S24
S29
S36/37
S43
S45
S51
S53
S61
S62
c)
Uchovávejte mimo dosah dětí
Nevdechujte páry
Zamezte styku s kůží
Nevylévejte do kanalizace
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2. Voda je vhodná
pouze na ochlazování
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,
ukažte toto označení)
Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální instrukce
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení
Dopravní značení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR:
BENZÍN
OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
©ČAPPO 2012
Číslo nebezpečí:
UN číslo:
Obalová skupina:
33
1203
II
Klasifikační kód:
Třída:
F1
3
4
Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu
Další kapalná paliva pro zážehové motory
V praxi se kromě normální automobilového benzinu podle normy EN 228 můžeme setkat ještě
s autobenzínem obsahujícím do 10 % V/V bioethanolu obvykle označovaným E10, nebo s motorovým
palivem Ethanol E85. Provoz na tato motorová paliva musí být schválen výrobcem příslušného vozidla.
Vzhledem k vyššímu podílu biosložky jsou tato motorová paliva citlivější na podmínky skladování, pro
Ethanol E85 je doporučená doba použitelnosti 2 měsíce.
Zlatá pravidla pro motoristy
Prováděj pravidelnou údržbu vozidla včetně palivového systému v odborných servisech!
Po delší odstávce v řádu několika měsíců si před dalším používáním vozidlo nech vždy zkontrolovat
v odborném servisu!
Pokud víš předem, že budeš své vozidlo odstavovat na delší dobu, netankuj plnou nádrž, ale jen
nezbytné množství paliva!
Stejně tak netankuj plnou nádrž, pokud máš malou spotřebu v důsledku nízkého počtu ujetých
kilometrů, aby nemohlo dojít k tomu, že v zimě bude v nádrži tvého vozidla ještě letní
automobilový benzin!
Tankuj palivo pouze u ověřených distributorů a čerpacích stanic, podezřele levný benzín se někdy
může prodražit při následné opravě vozidla v důsledku nevyhovující kvality paliva!
Neboj se biokomponenty, přítomnost bioethanolu v autobenzínu v množství do 5 % objemových
neovlivní negativně provoz tvého vozidla! Přidávání bioethanolu do autobenzínu v množství do 5
% objemových je výrobci automobilů odsouhlaseno!
V případě odstavení vozidla na delší dobu nebo skladování autobenzínu se přesvědči, že nedošlo
k oddělení vody – ethanol je hygroskopický a palivo tak snadno váže atmosférickou vlhkost!
©ČAPPO 2012
5
Download

Automobilový benzin