E X P E R T S
I N
L U B R I C A N T S
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
2-3
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
Extrémně odolné a mimořádně výkonn
Maziva a oleje NILS: Prvotřídní suroviny, moderní technologie
výroby a přísné kontroly výrobního procesu zaručují nejvyšší
úroveň kvality výrobků.
Tři vlastnosti
„Maziva ušita na míru“
kterécharakterizujíspeciálnímazivaaolejeNILS:kvalita,
kvalitaaopětkvalita.Všechnozačínávýběremsurovin:pro
našeproduktysepoužívájenomprvotřídníkvalitaprvorafinovanýchminerálnícholejů,stejnětakjakoolejůsesyntetickýmzákladem,nebobiologickyodbouratelnýchvýrobků.
Přidáním speciálních zahuštˇovadel a pečlivě vybraných
přísadaaditivsedosáhnevýjimečnékvalityavysokévýkonnostivýrobkůNILS.
Vpřípadě,žebyžádnýzproduktůplněneuspokojovalVaše
požadavky, jsme pro Vás schopni vytvořit v našich moderních, dobře vybavených laboratořích, reprezentujících
nejvyššítechnologickouúroveňavýzkum„výrobekušitýna
míru“vúplnémsouladusVašimipožadavky.
Nový,obdrženýreceptvýrobkubudeanalyzovánatestován
súplnýmzávazkemaseriozností.Běhempoužívánínového
výrobkunašispecialistéatechničtíexpertikontrolujívelmi
pečlivě možné rozdílné reakce za jednotlivých podmínek:
napříkladreakceběhemzvyšujícíseteplotynebozanízkéhoteplotníhochodu.Prověřujímechanickoupevnost,vodě
odolnost,trvanlivostahlučnost:nikdysenespoléhámena
jedenpřípadanikdynesoudímeznáhody.
Produkty s doporučením
Mazivanejsouvšechnastejná:NILSnabízířaduproduktů
od nejběžnějších k vysoce výkonným výrobkům, které
mohou splnit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů.
VelkýpočetvýrobkůNILSmávýbornéhodnocenízestrany
důležitých výrobců včetně referencí, které zaručují jistotu
našimpotenciálnímzákazníkům,kteříserozhodnounaše
výrobkyvyzkoušet.
né výrobky
Náš program ochrany životního prostředí
Výhody maziv a olejů NILS
Během vývoje a realizace našich výrobků, se NILS
nezaměřuje jenom na ekonomický faktor, ale také na
ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu naše vysoce výkonná maziva neobsahují těžké kovy, které jsou
předmětem identifikace a regulace. Náš výrobní program
obsahuje rostoucí číslo nových biologicky odbouratelných
výrobků,kterépodporujíjejichúčinnost.Anivoblasti„longlife“mazivnespímenavavřínechaneustáleinvestujemedo
našíiVašíbudoucnosti.
• Stálá prvotřídní kvalita
• Mimořádná spolehlivost a bezpečnost
• Vyspělé technické vlastnosti
• Neobsahují těžké kovy podléhající registraci
• Vyrovnaný poměr cena/výkon
Kvalita a Certifikace
Kvalitajepronássoučástínašístrategieafiremníhoposlání.Kvalitajenašestartovníčáraazároveňipojetířízení
podniku jako komplexního systému, ve kterém kolektiv,
plánováníavýrobasměřujíktomutospolečnémucíli.Spolupracujemepouzesnejlepšímiaověřenýmisvětovýmidodavatelyaprovádímepřísnévstupníkontrolyvšechsurovin
ajejichsouladspovinnýminormami.Odroku1996jsme
nositelécertifikacesystémuživotníhoprostředíISO14001
aodroku1998certifikacesystémuřízeníjakostiISO9001.
2-3
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
MAZIVA, PASTY A
VÝROBKY PRO LANA
Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné
Název výrobku
NILS
Charakteristika výrobku
Zahušťovadlo
Třída
NLGI
Základový olej
vyskozita při
40°C(mm2/s)
ATOMIC RH
Mazivospeciálněformulovánoavyvinutoprozimnísektorsvýjimečnoutrvanlivostíaextrémníodolnostívůčivoděavlhkosti,spřekvapivouodolnostívůčiextrémnímtlakům,svynikajícípřilnavostívkombinacisantikoroznímivlastnostmi.Univerzálněvhodnéproválečková
ložiska,otočnéčepyapod.Poskytujemožnostvýraznéhoprodlouženímazacíchintervalů.
Ca.
speciál
2
Min660
ATOMIC TTW
BíléEPmazivoproaplikacepracujícípřiextrémněnízkýchteplotách.
Ca.
speciál
2
Min14
CALIT
ČástečněsyntetickémazivonovégeneracespřísadouPTFE,vhodnékmazáníložisek
vpodmínkáchextrémnívlhkosti,velkézátěžeasilnýchvibrací.
Ca-Li
2
Min800
DIMENSION
GREASE
Mazivoformulovánonazákladěsyntetickéhoolejeakomplexníholithiovéhozahušťovadla,
naprostonerozpustnévevodě,sperfektnípřilnavostíamazacímivlastnostmi,obzvlášť
vhodnéprorychláložiskaaprovelkéteplotnívýkyvy.
Li-K
2
Synt70
TUKAN
VíceúčelovéEPmazivovynikajícíchkvalit.Vysokáodolnostvůčivlhkostivkombinacisan- Li
tikorozivnímiaprotirezovýmiúčinky.Univerzálnívyužitíprovšechnytypyložisek.
0,1,
2,3
Min180
SINUS
Biologickyodbouratelnémazivonazákladěsyntetickéhoesterusvynikajícímechanickou
odolností,avelmidobrouodolnostívůčivoděavlhkosti.Mávelmidobroupřilnavost.
2
Synt65
MAZIVA
Li
PASTY
WHITE STAR
EPmazivosespeciálníbíloupřísadoukmazáníložisekačepů.Naprostostabilní
Ca.
vpřítomnostivody,odolnévůčizvýšenýmtlakůmavibracím.Umožňujevýraznéprodloužení speciál
intervalumazání.
2
Min800
CETAL
Speciálnížáruvzdornégrafitovémazivo,vhodnékmazánívelkýchpřevodů,rotačních
pecníchtransmisí,míchačekcementovýchsměsíapod.
0
Min300
WEGA 2
SpeciálnímontážnípastaschemickýmiEPpřísadamiavysokýmprocentemjemného
AnorgapráškuMoS2Vhodnákmazánívodícíchlišt,čepů,lícovanýchšroubů,kolatd.;zajišťuje
nické
skluzasnadnoudemontážipodlouhémpoužívání.Jeideálníipromazánílyžařskýchvleků,
lanovek,lanačástízařízení.
1-2
-
WEGA 3
Speciálníbílámontážnípastanazákladěsyntetickéhooleje.Zabraňujeoxidaci,zadření,svaření Anorgazastudenaakorozisoučástek,kterénásledněmohoubýtsnadnoodděleny.
nické
2
Synt120
HTM
Speciálníměděnápastaprodělícíaspojovacíprvky.Vhodnáprovšechnyspojovacíprvky,jako
jsoušrouby,matky,čepy,vzpěryatd.přiextrémněvysokýchteplotáchvkorozivnímprostředí.
1-2
-
Al-K
Anorganické
VÝROBKY PRO LANA
KALOS 20-43
Speciálněvyvinutýolejpromazánílan,kterýzajišťujevynikajícíochranuprotikorozia
zároveňjevelmišetrnývůčivšemgumovýmsoučástkám.Výrobekexistujeivespreji.
Syntetika
Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte www.nils.eu
Nabídka NILS pro čištění a mazání lan: jednoduché použití,
extrémní výkon!
Čistící zařízení JSA 750
Před mazáním lana, doporučujeme z lana odstranit
nečistoty, zbytky starého maziva a rez. Právě pro takové
použtí je JSA 750 ideální nástroj. Speciální „nože“, které
se nacházejí na přední části čistícího zařízení, důkladně
vyčistí žlábky po celé
délcelana.Druháčást
čistícího zařízení, na
které jsou umístěny
ocelové štětce, zajistí povrchové čištění
lana. Čistící „nože“,
jsouvyrobenyzespeciálníměkkéoceli,ajsounasazenynapružinách,takaby
hladceklouzalivžlábkáchlanaanemohlodojítvžádném
případěkpoškozenílana.
a mimořádně výkonné výrobky
Rozsah pracovní
teploty °C
Klasifikace
DIN 51502
Odolnost
vůči vodě
DIN 51807
Ochrana Centrální Raproti
mazací
diální
korozi
systémy ložisko
Válečkové Otevřené Zavřené EP
ložisko
převody převody
D/N Faktor
(mmxmin-1)
trvale
krátkodobě
-30/+110
+125
KP2G-30
0-90
Dobrá
l
l
l
l
Do
300.000
-50/+100
+110
KP2G-50
0-90
Dobrá
l
l
l
l
Do
300.000
-30/+120
+130
KPF2K-30
0-90
Dobrá
l
l
l
l
Do
300.000
-30/+150
+180
KP2N-30
1-90
Dobrá
l
l
l
Do
500.000
-20/+130
+140
KP2K-20
1-90
Dobrá
l
l
l
l
Do
400.000
-40/+120
+130
KPE2K-40
1-90
Dobrá
l
l
l
l
Do
300.000
-30/+110
+125
KPF2G-30
0-90
Dobrá
-30/+250
OGF0S-30
1-90
Střední
-30/+450
(mazaci film)
MPF1/2U30
1-90
Dobrá
-30/+1.400
MPF2U-30
0-90
Vynikající
-30/+700
MPF1/2U30
1-90
Dobrá
(mazaci film)
(mazaci film)
(mazaci film)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Pouze část našich spolehlivých
výrobků je uvedena v katalogu.
V případě zvláštních požadavků se
obraťte na Vašeho prodejce NILS.
Mazací zařízení JSA 800
Povyčištěnílana,jemožnopřistoupitkmazánízařízením
JSA800.Speciálnípřevodovápumpatlačívýrobeknamazánísměremktryskám.Skrz6velmijemnýchtrysek,jeolej
Kalosrovnoměrněrozprášennacelýpovrchlana.
Dikytlakuarozmístěnítrysek,pronikámazivoidožlábků
lana a zaručuje tak vynikající ochranu lana proti korozy.
Nadbytekmazivasespeciálníhadicívracízpětdonádrže.
4-5
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
MOTOROVÉ OLEJE,
HYDRAULICKÉ
OLEJE, UNIVERZÁLNÍ
OLEJE, ATF OLEJE,
PŘEVODOVÉ OLEJE
A OLEJE PRO
KOMPRESORY.
Výrobky NILS: Optimální výkonnost a
přizpůsobitelné Vašim požadavkům
Výrobek NILS
Charakteristika výrobku
Základní
olej
MOTOROVÉ OLEJE
DIMENSION-S
SAE 5W/50
Plňesyntetickývícestupňovýmotorovýolej,specifickyformulovanýprovysokovýkonnédieslovéabenzínovémotory
(turboneboindukce).
Syntetika
PAO
STRATOS
Syntetickýolej,určenýpronejnovějšígeneraciturbodieslovýchmotorůEURO4iEURO5vevozidlech,pracujících
vmimořádněobtížnýchpodmínkách.Umožňujeprodlouženíintervaluvýměnyolejeažna100tisíckilometrů.
VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a228.51MAN3277a3477,VolvoVDS3aVDS3LSAaj.
Syntetika
PAO
BORA
Syntetickýolejformulovanýpronejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů,kterýdovolujezvýšitměnícíintervalna
100.000Km.VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a229.1MANM3277lowash,VolvoVDS2aVW505.00CATECF-1aj.
Syntetika
PAO
SIRIO
Vysocevýkonnýmotorovýolejsprodlouženýmiměnícímiintervaly,formulovanýnazákladěHCavybranýchpřísadpro
nejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů.SpecifikaceMB228.3,229.1,MANM3275,VolvoVDS3aj.
HC
MISTRAL
Mistraljevysocevýkonnýolejprodieslovéabenzínovémotoryformulovanýnazákladěvybranýchakontrolovanýchsurovina Min
přísad,vybavenývysokýmviskozitnímindexem,kterýzaručujezachovánívýbornýchviskozimetrickýchvlastnostíipřipoužitív
extrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.SpecifikaceMB228.3a229.1,MAN3275;RVIRLD-2,VolvoVDS3,CATECF1aj.
SPIKA
Superdetergentníolejpropřeplňovanénaftovémotory,pracujícívobtížnýchpodmínkách.VetříděSAE10Wjeobzvlášť
vhodnýprohydraulickésystémy(např.CatepillarTO4,Bobcat,atd.)SPIKASAE10aSAE30jsoukdostánítaképodle
CaterpillarTO-4specifikace.
Min
Min
Min
HYDRAULICKÉ OLEJE
ANTARES HVI
Hydraulickýolejsvelmivysokýmindexemviskozity,vhodnýkpoužitívmimořádněnepříznivýchpodmínkáchsnízkými
teplotaminebosvelkýmivýkyvyteplot.Vyskozitnítřídy32-46-68
Min
ANTARES HR 22
Multifunkčníhydraulickýolejsobzvláštěvysokýmindexemviskozity,formulovanýprohydraulickésystémypracující
vextrémnětěžkýchpodmínkáchsvysokýmiteplotnímyvýkyvy.Vynikajicíochranaprotikorozy,přísadyEPadetergentní
přísady.
Min
ANTARES ES
BioodbouratelnýsyntetickýhydraulickýolejformulovanýnazákladěsyntetickéhoesteruHEES.Vpřípaděúnikuoleje
nedocházíkeznečištěníživotníhoprostředí.BioodbouratelnostpodleCECL33T82normyvícenež89%.
Syntetický
Ester
HEES
TTO 970 PAO
Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách.
Syntetika
PAO
TTO 971 PAO
Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách.
Syntetika
PAO
UNIVERZÁLNÍ OLEJE
AGROMAC 68
VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání
převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd.
Min
AGROSYNT
VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání
převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd.SplňujespecifikaceMasseyFerguson,Ford,CaseaJohnDeere.
Syntetika
PAO
ATF DEXRON II
Olejproautomaticképřevodovky,vyhovujespecifikaciGM6137-MDEXRON.
Min
ATF DEXRON III H
Olejproautomaticképřevodovkyahydraulikupracujícívextrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.Vsouladusnormami:
GMDEXRONIII,FORDMERCON,ALLISONC4aDBp236.1.PrvonáplňhydraulickýchsystémůvyrobcůLEITNERa
PRINOTH.
Syntetika
ATF OLEJE
PŘEVODOVÉ OLEJE
RIPRESS EP
PřevodovýolejsvynikajícímiEPcharakteristikami,bránímechanickémuoděru,jemimořádněodolnýprotitepelnéoxidaci,máantikorozivníaprotirezovéúčinky.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680.
RIPRESS SYNT 220
Syntetickýolejprovšechnytypypřevodůaskříní(carters).Vysokýindexviskozity,vynikajícíodolnostprotioxidaciatepelnásta- PAG
bilitajsouzárukoudlouhodobéživotnostivredukčníchpřevodovkáchlyžařskýchvleků.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680.
ALGOL EP
Olejepropřevodyadiferenciály,formulovanénazákladěvysocekvalitníchparafinů.Speciálníaditivacezajišťujeochranu
protizadřeníahouževnatýmazacífilm.
Min
ARCOL SYNT PAO
Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření
vpřevodovceamechanickéopotřebení.SpecifikaceZF,MAN,VOLVO,MB
Syntetika
PAO
ATOIL SYNT PAO
Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření
vpřevodovceamechanickéopotřebení.SpecifikaceZF,MAN.
Syntetika
PAO
Min
KOMPRESOROVÉ OLEJE
COMPRESS PAO
lněsyntetickýolejspecifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové),alevhodnýi
P
proalternativnípístovékompresory.Extrémněprodlužujevýměnnýinterval,ipřiprácivevelmitěžkýchpodmínkách.
Syntetika
PAO
COMPRESS R
BIO
Bioodbouratelnýsyntetickýolej,specifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové).Extrémně
prodlužujevýměnnýinterval.Kompatibilnísnejvícepoužívanýmielastomery.
Syntetický
Ester
Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte www.nils.eu
kvalita –
SAE
ISO VG
API
ACEA
5W/50
CI 4/SL
10W/40
MIL
iskozitní
V
index
Hustota TBN
Motor
A3/B3/B4
163
0,850
10
l
CF
E4/E6
155
0,860
9,0
l
10W/40
CH4/SL
E4/E7
A3/B3
144
0,860
12
l
10W/40
CI 4/SL
A3/B4/E5
155
0,880
10
l
15W/40
CI 4/SL
E7/E5/B4/
B3/A3
137
0,890
10
l
10W
Hydraulika
Převodovka
2104E
109
0,880
30W
CF/CF2
2104E
109
0,890
l
l
40W
CF
2104E
109
0,890
l
l
Různé 155
0,880
22
145
Různé
150
22
381-365
l
15
327
l
68
GL4
Diferenciál
Automatická
převodovka
l
l
l
0,916
l
156
0,880
l
l
l
115
0,910
l
l
l
32
180
0,890
l
l
32
185
0,890
l
l
Různé
96
0,880 0,920
l
Různé
225-245
1,000
l
68
GL5
2105B
80W/90
GL4/GL5
2105B
100
0,900
l
l
85W/140
GL4/GL5
2105B
100
0,910
l
l
75W/90
150
GL4/GL5
2105E
152
0,870
l
l
75W/140
220
GL4/GL5
2105D
168
0,900
l
l
Různé
145
0,840
Různé
152-160
0,901
Pouze část našich
spolehlivých výrobků
je uvedena v katalogu.
V případě zvláštních
požadavků se obraťte na
Vašeho prodejce NILS.
6-7
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné
Vysoká kvalita a výkonnost jsou samozřejmostí i u našeho
příslušenství!
PM 1 – LS
PM 1
RučnímazacílisprokartušetypuLS(LubeShuttle).
Ručnímazacílisprostandardní400g
kartuše,anebopříméplněnízesoudku.
PERMA STAR
PERMA CLASSIC
Automatickýmazacísystém
PERMAnaelektrickýpohon;
náplňvysocevýkonné
mazivaaolejeNILS.
Automatickýmazacísystém
PERMAnaelektrochemický
pohon;náplňvysocevýkonnémazivaaolejeNILS.
a mimořádně výkonné výrobky
Používání vysoce výkonných maziv a olejů zaručuje podstatně
lepší ochranu Vaší techniky a zaručí Vám vyšší hospodárnost!
PA 50 – Pneumatická pumpa na mazivo
Kompletnípumpanasudy50/60kgobsahuje:
• Pneumatickoumazacípumpu,50:1
• 4kolovýuniverzálnívozíček
• Hadiciodélce7m,tlak600bar
• Mazacípistoly
• Poklopnabuben
• Membránu
• Kontrolnítlakoměr,filtrazásobníkpropneumatickýolej
8-9
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
Evoluce je součástí naší tradice
Maziva a oleje NILS: výrobní program u kterého
oceníte vysokou kvalitu!
Jsme jedním z hlavních výrobců vysoce
výkonných maziv a olejů
S přesností a pracovitostí směrem k
úspěchům
dotétopozicejsmesenedostalijenomdíkynašimvynikajicímvýrobkům,aletakédíkytechnickýmznalostemakompetenci,kterénabízímenašimzákazníkům.Jsmeschopni
Vámnabídnoutnašeznalostiazkušenosti,abychomnašli
výrobek,kterýbudepřesněvyhovovatVašimpředstaváma
Vašítechnickéaplikaci.
klademe velký důraz na rozvoj a výzkum. Jsme schopni
vypracovatoptimálnířešeníprospecificképožadavky,díky
čemuž můžeme uspokojit i naše nejnáročnější zákazníky.
Každémazivo,neboolej,jetestovánovnašichlaboratořích.
Výrobekseupravujetakdlouho,dokudnezajistímepožadovanoukvalitu.
Pozornost vůči životnímu prostředí
sladit ekonomii a ekologii není jednoduché, naše výrobní procesy a technologie respektují maximálně životní
prostředí. Nabízíme také celou škálu bioodbouratelných
výrobků,kteréplněrespektují,zákonemstanovenénormy.
Vmnohapřípadechjsmejižnyníokrokvpředoprotistávajícímnormám.
Záruka kvality
Optimální výběr maziva nebo oleje
Když je výrobek již formulován a vyvinut neznamená to
pro nás konec našeho úsilí. Během výroby konstantní a
důkladnákontrolavýrobníhoprocesuzaručujeto,ževysokákvalitavýrobkuNILSzůstávástáláazaručujetakzákazníkovivždyvysokoukvalitu.
Pouzekompletníapečlivýporadenskýservismazivanám
umožnídosáhnoutoptimálníchvýsledků.Idíkytechnickým
znalostem našich techniků, poradců a prodejců, Vám
zaručímevždyideálníahospodárnéfungováníVašichaplikací.
Servis a poradenství
NILS neznamená pouze oleje a maziva
Za vysoce výkonným výrobkem NILS stojí kromě stálé a
vysoké kvality i kompetence našich techniků a prodejců,
kteříjsouzákazníkůmkdispozicivevyhledávánínejlepšího
řešení, jak z pohledu technického, tak z pohledu ekonomického. Tato snaha jde plně ve prospěch zákazníka,
kterému tak zajišťuje kupříkladu prodloužení mazacího,
nebo výměnného intervalu a snížení počtu používaných
výrobků díky aplikaci univerzálního maziva, nebo oleje.
Samozřejmostíjeporadenstvíivoblastiochranyživotního
prostředíabezpečnostipráce.
Ve snaze uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších
zákazníků, nabízíme balík inovačních služeb. Jedná se
o služby naší laboratoře, která zajišťuje servis prediktivní
analýzy, mazací plány a Fluid-management, diky kterým
jsme schopni monitorovat a kontrolovat strojní park a
zabezpečitplynulostifunkcionalituvýrobníchprocesů.
Poradenstvívoblastioptimalizaceskladovýchzásobmaziv
aolejů,jetakésoučástínašínabídky.
Obsah a popis tohoto katalogu není
závazný. NILS S.p.A. si přidržuje
právo změn bez předchozího
upozornění. Změny se mohou týkat
jak technických tak obchodních
parametrů výrobků a služeb.
10-11
freund.bz
HORSKÁ A ZIMNÍ
TECHNOLOGIE
Výrobky NILS používají a doporučují:
NILS S.p.A.
Sídlo firmy
I-39014Postal(BZ)
ViaStazione,30
T+390473292400
F+390473291244
Export Dpt. Direct Line
+39 0473 290 420
www.nils.eu • [email protected]
DistributorproČeskouRepubliku:
I.M. service spol.s r.o.
Libišany65
53345Opatovicen.L.
T+420775242821
T+420775242820
F+420466941477
www.nils.cz • [email protected]
NILS Slovensko, s.r.o.
NovýSvetč.27
97401BanskáBystrica
T:+421(0)484147277
F:+421(0)484147205
www.nils.sk • [email protected]
2010© NILS S.p.A. • KINVCZ1004
Váš distributor
Download

Maziva a oleje NILS