˙ 2 (2014 YAZ DONEM
¨
˙
MAT 102-MATEMATIK
I)
˙
FINAL SINAVI C
¸ ALIS¸MA SORULARI
1. A¸sa˘
gıdaki limitleri (varsa) bulunuz.
a)
b)
x2 y
(x,y)→(0,0) x4 + y 4
lim
lim
(x,y)→(0,0)
c)
lim
sin(xy)
x
(x,y)→(π, 14 )
(yok)
(0)
x2 tan(xy)
(π 2 )
p
x2 + y 2 + 1 − 1
x2 + y 2
(x,y)→(0,0)
x−y
p
(yok)
e)
lim
(x,y)→(0,0)
x2 + y 2
d)
f)
lim
x2 (y − 1)2
(x,y)→(0,1) x2 + (y − 1)2
lim
1
( )
2
(0)
2. A¸sa˘
gıdaki fonksiyonların s¨
urekli oldukları k¨
umeleri bulunuz.
1
a) f (x, y) = 2
(Sf = (x, y) | x2 − y 2 6= 0 )
2
x −y
x+y+z
b) f (x, y, z) = 2
(Sf = (x, y, z) | x2 + y 2 + z 2 6= 1 )
x + y2 + z2 − 1
c) f (x, y, z) = x ln(yz) (Sf = {(x, y, z) | yz > 0})
3. A¸sa˘
gıdaki fonksiyonların kısmi t¨
urevlerini bulunuz.
p
2
2
a) f (x, y) = ln(x + x + y )
b) f (x, y, z) = e
c) f (x, y) = cos
xy
z
x
y
sin
y
x
4. a) u = sin(xy) + cos(xz) + tan(yz) =⇒
b) z = f (x, y) = sin2 (3x − 4) =⇒
∂3u
=?
∂x∂y∂z
∂2f
∂2f
=?, 2 =?
∂x∂y
∂y
dz
=?
dt
t
∂f
∂f
b) f (x, y) = ln(x2 + y 2 ); x = tu, y = =⇒
=?,
=?
u
∂t
∂u
 2
 x − 4y 2
x 6= 2y
6. f (x, y) =
fonksiyonu R2 de s¨
urekli ise g(x) ne olmalıdır.
x − 2y

g(x)
x = 2y

x2 − y 2

xy 2
, (x, y) 6= (0, 0)
7. f (x, y) =
fonksiyonu i¸cin fxy (0, 0) 6= fyx (0, 0) oldu˘gunu g¨osteriniz ve nedenx + y2

0
(x, y) = (0, 0)
lerini ara¸stırınız.
5. a) z = txy 2 , x = t + ln(y + t2 ) ve y = et =⇒
8. F (x, y, z) = x3 ey+z − y sin(x − z) = 0 ise
∂z
=?
∂x

 sin(x2 + y 2 )
, (x, y) 6= (0, 0)
9. f (x, y) =
fonksiyonunun (0, 0) da t¨
urevlenebildi˘gini g¨osteriniz.
x2 + y 2

1
(x, y) = (0, 0)

 x2 y 3
, (x, y) 6= (0, 0)
10. f (x, y) =
olarak tanmlanyor. fx (0, 0) =? fy (0, 0) =?.
x2 + 4y 3

0
(x, y) = (0, 0)
11. A¸sa˘
gıdaki limitleri bulunuz, limit yoksa olmadı˘
gını g¨osteriniz.
sin xy
a)
lim
(x,y)→(0,0) x2 + y 2
2
e−x − y
b)
lim
(x,y)→(0,1) x2 + y 2
12. f (x, y) =


x2

x3
+ y2
0
(x, y) 6= (0, 0)
olsun,
(x, y) = (0, 0)
a) f, (0, 0) noktasında s¨
urekli mi?
b) fx (x, y) =?, fy (x, y) =?
c) fyx (0, 0) =?

 2x3 y
13. f (x, y) =
x2 + y 2

0
(x, y) 6= (0, 0)
olsun,
(x, y) = (0, 0)
a) f, (0, 0) noktasında s¨
urekli mi?
b) fx (0, 0) de˘
geri var mı?
c) fxx (0, 0) de˘
geri var mı?
14. z = f (xy, ex y) olsun
a) zx =?, zy =?
b) f1 (0, 0) = 1, f2 (0, 0) = 1 olmak u
¨zere z = f (xy, ex y) grafi˘ginin (0, 0) noktasındaki te˘get d¨
uzleminin
denklemini bulunuz.
c) x−ekseniyle b ¸sıkkında verilen d¨
uzlem arasındaki uzaklı˘gı bulunuz.
15. w(x, y) = f (x2 + y 2 , xy, 2x) ve f , 2. dereceden s¨
urekli kısmi t¨
urevlere sahip olmak u
¨zere wyx (x, y) =?
16. a) e0.1 ln(0.8) in yakla¸sık de˘
gerini f (x, y) = ex ln y fonksiyonunu kullanarak bulunuz.
b) f (x, y) = ex ln y fonksiyonu (0, 1) noktasında hangi do˘grultuda en hızlı artar?Ve bu do˘grultudaki artı¸s
oranı nedir?
−
c) →
u = i + j olmak u
¨zere Du f (0, 1) =?
−
17. f (x, y) fonksiyonu P0 = (x0 , y0 ) noktasında 1. dereceden kısmi t¨
urevlere sahip olsun. →
v = i + j olmak u
¨zere
1
ut¨
un olası de˘gerlerini
Dv f (P0 ) = √ ve f nin P0 noktasında maksimum de˘gi¸sim oranı 1 olsun. fx (P0 ) ın b¨
2
bulunuz.
18. z = f (x, y) fonksiyonu kapalı olarak x2 + yz − ln(xz) = 1 ¸seklinde tanımlanmı¸s olsun.
a) z = f (x, y) fonksiyonunun grafi˘
ginin (x, y, z) = (1, 0, 1) noktasındaki normal do˘grusunu bulunuz.
b) a ¸sıkkında verilen do˘
gru x + y + z = 0 d¨
uzlemiyle kesi¸sir mi?Kesi¸siyorsa hangi noktada kesi¸sir?
19. z 2 + 100 = 2x2 + 2y 2 y¨
uzeyinde bulunan, x + y = 1 d¨
uzlemine paralel olan te˘get d¨
uzlemlerine sahip b¨
ut¨
un
noktaları bulunuz.
20. z = f (x, y) fonksiyonu kapalı olarak xz 3 + y 3 + x3 + z = 4 ¸seklinde verilmi¸s olsun.
a) (0, 1) noktasında zx ve zy yi bulunuz.
b) f (0.01, 0.99) nın yakla¸sık de˘
gerini te˘
get d¨
uzlemi(lineer) yakınsamasıyla bulunuz.
21.
x2 y 2 z 2
+ 2 + 2 = 1 y¨
uzeyine (elipsoid) P0 = (x0 , y0 , z0 ) noktasındaki te˘get d¨
uzleminin ve normal do˘grusunun
a2
b
c
denklemlerini yazınız.
CEVAP:
x0 x y0 y z0 z
x2
y2
z2
+ 2 + 2 = 20 + 20 + 02 (te˘
get d¨
uzlemi)
2
a
b
c
a
b
c
x − x0
y − y0
z − z0
= y0 = z0
(normal do˘grusu)
x0
a2
b2
c2
22. z = f (x, y) = xy y¨
uzeyine P0 = (2, −2, −4) noktasındaki te˘get d¨
uzlemi ve normal do˘grusunun denklemlerini
yazınız.
y+2
z+4
x−2
CEVAP:2x − 2y + z − 4 = 0 (te˘
get d¨
uzlemi)
=
=
(normal do˘grusu)
−2
2
−1
π
23. a) z = sin(xy) fonksiyonunun grafi˘
ginin ( , −1) noktasındaki te˘get d¨
uzlem denklemini ve normal do˘grusunun
3
denklemini yazınız.
−
b) f (x, y, z) = x2 + y 2 − z 2 fonksiyonunun P = (1, 2, 3) noktasındaki ve →
v = −2i + j − 2k vekt¨or¨
u y¨on¨
undeki
0
y¨
onl¨
u t¨
urevini bulunuz. (4)
24. f (x, y) =


2x2 y
+ y2
0
x4

, (x, y) 6= (0, 0)
fonksiyonu verilsin buna g¨ore
(x, y) = (0, 0)
a) ∇f (0, 0) =?
−
b) →
u = i + j vekt¨
or¨
u i¸cin Du f (0, 0) =?
c) f (x, y) fonksiyonu (0, 0) da t¨
urevlenebilir midir? Neden?

 p xy
, (x, y) 6= (0, 0)
x2 + y 2
25. f (x, y) =
fonksiyonunun (0, 0) da s¨
urekli ve kısmi t¨
urevlere sahip oldu˘gunu

0
(x, y) = (0, 0)
g¨
osteriniz.
p
2 + y 2 fonksiyonunun P = (3, 4) noktasındaki L(x, y) lineerle¸
26. f (x, y) =
xp
stirmesini yazınız ve bundan
0
2
2
faydalanarak (2.98) + (4.03) sayısının yakla¸sık de˘gerini bulunuz.
CEVAP:5. 012
27. Te˘
get d¨
uzlemi yakla¸sımını (do˘
grusal yakla¸sım) kullanarak e0.1 ln(0.9) de˘gerini yakla¸sık olarak hesaplayınız.
(−0.1)
28. z = f (x, y) fonksiyonu i¸cin f (1, 2) = 3, fx (1, 2) = 2 ve fy (1, 2) = 5 oldu˘gu biliniyor. f (1.1, 1.8) in de˘gerini
yakla¸sık olarak bulunuz. (f (1.1, 1.8) ≈ 2.2)
29. f (x, y, z) =
xy 2
ise, f (1.01, 1.98, 2.03) u
¨n yakla¸sık de˘gerini bulunuz. (0. 7728)
1 + z2
30. A¸sa˘
gıdakilerin yakla¸sık de˘
gerlerini bulunuz.
a) sin(31◦ ) · cos(58◦ )
b) (1.002)(2.003)2 (3.004)3
31.
1
1
1
= + e¸sitli˘
gi veriliyor. Ba¸slangı¸c durumunda x = 100 ve y = 25 dır. x 30 artar ve y, 5 azalırsa z de
z
x
y
1
1
1
nasıl bir de˘
gi¸siklik olur. (Diferansiyel yardmıyla zebilirsiniz) ( 2 dz = 2 dx + 2 dy =⇒ · · · ⇒ dz = −2)
z
x
y
32. f (x, y) = 3x2 y + y 3 − 108y fonksiyonunun maksimum, minimum ve eyer noktalarını bulunuz. ((±6, 0) eyer
noktası, (0, 6) yerel min. , (0, −6) yerel maks. )
33. f (x, y) = xy(3 − x − y) fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve bu kritik noktalarda yerel maksimum ve
minimum de˘
gerleri alıp almadı˘
gını belirleyiniz.
CEVAP:Kritik noktalar (0, 0), (3, 0), (0, 3) ve (1, 1). (0, 0), (3, 0) ve (0, 3) noktaları eyer(semer) noktaları.
f (1, 1) = 1 yerel maksimum de˘
geri.
34. A¸sa˘
gıdaki fonksiyonların t¨
um kritik noktalarını bulup sınıflandırınız.
√
2
a) f (x, y) = x y − x + 9x − y (y > 0)
((6, 9) noktası yerel maks. )
b) g(x, y) = (x − 1) ln(xy)
((1, 1) noktası bir semer noktası)
35. f (x, y) = (y − x2 )(y − 3x2 ) fonksiyonunun ekstremum de˘gerlerini bulunuz. ((0, 0) eyer noktası. )
36. D = {(x, y) : x ∈ [0, 3] , y ∈ [0, 3]} ile tanımlanıyor. Her (x, y) ∈ D i¸cin
(f (x, y) =
2
2
(x +y )e
4
−x−y+2
x2 +y 2
4
≤ ex+y−2 oldu˘gunu g¨osteriniz.
fonksiyonunun maksimum de˘geri bulunarak g¨osterilebilir. )
37. a)f (x, y) = x2 y − 6y 2 − 3x2 nin t¨
um kritik noktalarını bulup sınıflandırınız.
b)Kenarları koordinat eksenlerine paralel olan ve 36x2 + 4y 2 + 9z 2 = 36 elipsoidi i¸cine yerle¸stirilebilen
mak√
16 3
simum hacimli dikd¨
ortgensel kutunun boyutlarını bulunuz ve maksimum hacmini bulunuz. ( 3 )
c)f (x, y) = xy nin x2 + y 2 = 1 ¸cemberi u
¨zerindeki en b¨
uy¨
uk ve en k¨
u¸cu
¨k de˘gerlerini bulmak i¸cin Lagrange
¸carpanları y¨
ontemini kullanınız.
¨zerindeki
d)f (x, y) = 2xy + y 2 + 8x − 4y fonksiyonunun 1 ≤ x ≤ 2 ile −1 ≤ y ≤ 1 nin belirledi˘gi R b¨olgesi u
en b¨
uy¨
uk ve en k¨
u¸cu
¨k de˘
gerini bulunuz.
38. Sınav notları g(x, y, z) = 10f (x, y, z) fonksiyonu ile hesaplansın. (x, y, z), x2 + y 2 + z 2 = 25 ¸sartını sa˘glamak
u
¨zere f (x, y, z) √
= x2 + 2z 2 − (y −√6)2 − 16 olarak tanımlı ise hangi (x, y, z) de˘gerine kar¸sı gelen notu almak
istersin? ((0, 2, 21) veya (0, 2, − 21) =⇒ g = 100)
39. f (x, y) = −4x3 − xy 2 + 2x2 y + x fonksiyonunun maksimum, minimum ve eyer noktalarını bulunuz. ( (0, ±1)
eyer noktası, ( 31 , 13 ) yerel maks. , (− 13 , − 13 ) yerel min. )
40. A¸sa˘
gıdaki fonksiyonların verilen b¨
olgeler u
¨zerindeki mutlak ekstremumlarını bulunuz.
a) f (x, y) = x2 − y 2 , R = {(x, y) | x2 + y 2 ≤ 4}
(maks → (±2, 0), min → (0, ±2))
b) f (x, y) = 2xy + y 2 + 8x − 4y, R = {(x, y) | 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1}
(0, 1) → −3)
(maks → (2, 1) → 17, min →
41. f (x, y) = 4x3 + y 2 − 2x2 y + 102 fonksiyonunun ekstremum de˘gerlerini bulunuz. ((3, 9) eyer noktası,
eyer noktası)
(0, 0)
42. f (x, y, z) = xyz fonksiyonunun x + 2y + z = 2 ¸sartı altındaki maksimum de˘geri nedir? (x = z = 23 , y =
4
v = 27
maks. )
1
3
=⇒
43. f (x, y) = 16 − x2 − 4y 2 fonksiyonunun
x4 + 2y 4 ≤ 1 b¨olgesindeki ekstremum
de˘gerlerini bulunuz. ((0, 0) ,
q
q
1
1
2
1
2
√
√
√
(0, ± 2 ), (±1, 0), (± 3 , ± 3 ) =⇒ maks.f (0, 0) = 16, min .f (± 3 , ± 3 ) = 13)
44. f (x, y) = 6xy 2 − 2x3 − 3y 4 fonksiyonunun ekstremum de˘gerlerini bulunuz. ((0, 0) eyer noktası, (1, 1), (1, −1)
yerel maksimum)
45. 17x2 + 12xy + 8y 2 = 100 e˘
grisi (bir elips) u
¨zerinde orijine en yakın ve en uzak noktaları bulunuz.
CEVAP: (2, 1) ve (-2, -1) orijine en yakın noktalar
(2, -4) ve (-2, 4) orijine en uzak noktalar
46. f (x, y) = 2xy fonksiyonunun D : x2 + y 2 ≤ 4 kapalı diski u
¨zerindeki maksimum ve minimum de˘gerlerini
bulunuz.
√
√
√ √
CEVAP:f ( 2, 2) = 4 maksimum, f ( 2, − 2) = −4 minimum
√
√ √
√
f (− 2, − 2) = 4 maksimum, f (− 2, 2) = −4 minimum
47. Y¨
uzey alanı 600 cm3 olan maksimum hacimli dikd¨
ortgen bi¸cimindeki bir kutunun boyutlarını bulunuz. (uzunluk 10 cm , . . . , maksimum hacim 1000 cm3 )
48. Lagrance ¸carpanları metodunu kullanarak, x2 +
noktaları bulunuz.
√
y2
4
= 1 elipsi u
¨zerinde , P (−1, 0) noktasına en uzak olan
√
(( 31 , 4 3 2 ) ve ( 31 , − 4 3 2 ))
49. Lagrange ¸carpanları y¨
ontemini kullanarak a¸sa˘
gıdaki fonksiyonların yanlarında verilen kısıtlanmı¸s e˘gri u
¨zerindeki
ekstremumlarını bulunuz.
√
8
4 1
√
a) f (x, y) = x2 + 8y 2 , x + y = 1
(maks de˘ger 8 → (0, 1) noktasında olur. min de˘ger
→( , )
27
9 9
noktasında olur. )
2 4 4
b) f (x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 , x − 2y + 2z = 6
(maks de˘ger yok. min de˘ger 4 → ( , − , ) noktasında
3 3 3
olur. )
√
c) x2 −y 2 = 1 hiperbol¨
uu
¨zerinden (0, 4) noktasına olan en yakın noktanın koordinatlarını bulunuz. ((± 5, 2)
ve min uzaklık 3 d¨
ur. )
Download

Final icin cevapli calisma sorulari