Young Package
MLADÝ OBAL
2014
43
19. ročník mezinárodní soutěže
Mladý obal
zemí:
countries:
Česká republika Czech Republic
Uganda Uganda
Slovenská republika Slovakia
Americká Samoa American Samoa
Mexiko Mexico
Jižní Korea South Korea
Rusko Russian Federation
Kolumbie Colombia
Indie India
Lotyšsko Latvia
Maďarsko Hungary
Maroko Morocco
Polsko Poland
Pákistán Pakistan
Taiwan Taiwan
Irsko Ireland
Slovinsko Republic of Slovenia
Bulharsko Bulgaria
Kanada Canada
Spojené království United Kingdom
USA
Albánie Albania
Itálie Italy
Argentina Argentina
Francie France
Kambodža Cambodia
Ukrajina Ukraine
Portugalsko Portugal
Bělorusko Belarus
Kazachstán Kazakhstan
Indonésie Indonesia
Brazílie Brazil
Ekvádor Ecuador
Írán Iran
Španělsko Spain
Jihoafrická republika South Africa
Thajsko Thailand
Malajsie Malaysia
Makedonie Macedonia
Singapur Singapore
Izrael Israel
Čína China
Švýcarsko Switzerland
19th year of the international
Young Package competition
úvod
Fenomén take away a celá obalová kultura je
od svého počátku spojena s obyčejným papírovým
pytlíkem, který letos oslaví své 170. výročí. V roce
1844 byl v anglickém Bristolu vyroben jeho první
exemplář. Kromě ulehčení nákupu na sebe postupem
času vzal i propagační funkci a nastartoval celou
historii obalové technologie. Chvíli to vypadalo,
že igelitové tašky a plastové obaly svou papírovou
předlohu předstihnou, nicméně s přibývajícími ekologickými nároky dochází k obratu. Papír se znovu
dostává do popředí, což ostatně potvrdil i letošní
ročník soutěže Mladý obal.
Papírový pytlík je tak trochu nostalgie, letošní téma
take away se dá naopak pokládat za současný
trend. Kultura take away se může zdát protivná
nebo popouzející, ale k 21. století neodmyslitelně
patří. Pojem vztahující se původně k fast foodu
se v posledních letech transformoval do obecnějšího
významu, který zahrnuje vše, co si lze vzít s sebou.
Spolu s porotci jsme vnímali pozitivně, že se mnozí soutěžící neuchýlili jen k prvoplánovému čtení
zadání, které předpokládalo především rozvíjení
myšlenky fast foodu, ale svým soutěžním pracím dalo
i vedlejší smysl, přesněji přidanou hodnotu. Ať už to
byla další využitelnost obalu, jeho recyklovatelnost,
ekologický aspekt, nebo prostě jen zábava.
Budeme rádi, pokud si vítězové spolu s oceněním
v soutěži s sebou odnesou i motivaci pro další práci
s papírem.
Radka Machalická
CZECHDESIGN
introduction
Since it's beginning, the concept of take away packaging culture
has been associated with the ordinary paper bag, which celebrates it's 170th anniversary this year. In 1844 the first paper
bag was made in Bristol, England. In addition to facilitating sales,
the paper bag began to work as a promotional space which started the whole history of packaging technology. For a while it has
seemed that plastic bags and plastic packaging have overtaken
paper, but due to increased awareness of ecological issues, paper
is coming to the fore again, as confirmed in this year's Young
Package competition.
A paper bag can be seen as a kind of nostalgia, but this year's
topic take away very much considers the present. The culture
of take away packaging may seem annoying or exasperating,
but it belongs to the 21st century inherently. The term originally
related to fast food, but has acquired a more general meaning
in recent years; it covers everything you can take or carry with
you. The organizers and jury found that many competitors had
an excellent understanding of the task and they were pleased
that so many of the entries did not simply employ the designer's
first idea on hearing the words take away, but rather developed
and examined the issues more deeply, through utility, environmental aspects, or just fun.
We hope that by receiving these awards, the winners will take
away inspiration to further their work with paper.
take away
VZÍT SI S SEBOU
414
účastníků
entries
Studenti vysokých škol
a designéři do 30 let
University Students
and Designers of up
to 30 Years of Age
„Zaměřuji se na produktový a obalový design s důrazem na výrobní technologie a vyrobitelnost. Mezi mé
dosavadní úspěchy patří patent firmy Bang & Olufsen,
dvojnásobné umístění v soutěži Nápad roku 2012,
ale třeba také přivlastnění si a výroba mého studentského projektu čínským výrobcem, bez mého vědomí.“
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
“I focus on product and packaging design,
with an emphasis on manufacturing technolo-
60 mm
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
1st place
190 mm
Michal Marko
1. místo
gies and manufacturability. My achievements
are, for example, patent of Bang & Olufsen
double placing in the Idea of the Year contest
220 mm
in 2012. However, a Chinese producer has
Slovakia Slovensko
appropriated and produced my student project without my permission.“
www.behance.net/michal_marko
Tomas Bata University in Zlín
Eat your food, Grow a plant, Save the planet
Mimo odnesení jídla nabízí v druhém plánu
miska na potraviny z biodegradovatelného
materiálu využití jako nádoba pro zasazení semínek. Semínka rostlin jsou ukryta
pod etiketou a po vyklíčení mohou být spolu s nádobou zakopána do země. Koncept
misky, která slouží jen k přenesení jídla,
je v tomto případě dotažen dál, až k růstu
rostliny. Člověk si neodnáší jen jídlo, ale
také budoucnost. Je motivovaný k pokračování příběhu. Kde jiné obaly končí a škodí,
tento začíná.
A bowl created from bio-degradable material that
not only carries food but also acts as a container
for seed planting. Plant seeds are enclosed under
a label on the lid of the bowl and once the bowl
has been used for food, it can be filled with soil
and the seeds planted inside. After germination,
the bowl, together with the seedlings can be planted in the ground outside. The concept for using
a bowl, something which is usually used only for
the transfer of food, is brought further – towards
plant growing. The user doesn't only take food,
but also a future. He is motivated to continue
the story. Where other packages end and harm,
this one begins and hopefully, does good.
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
„Designem se zabývám již od střední školy. V designu
hledám smysluplnou filosofii, která by pro mě byla
inspirací, díky níž bych mohla upoutat na dnešním přehlceném trhu pozornost ke svým návrhům.“
“I have been keen on design since
High School. In design I look for meaningful
philosophy, which is the inspiration through which I attract the attention of today's
112 mm
Czech Republic Česká republika
overcrowded market.“
Czech Technical University in Prague
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
350 mm
České vysoké učení technické v Praze
2nd place
105 mm
Petra Vlčková
2. místo
quo.box
Pečlivě vystavěný materiál, který má
hygienickou odolnost a pevnost, je přesně
přizpůsoben účelu nádoby - bezpečnému
sběru injekčních stříkaček. Propracovaná
grafická úprava sběrného boxu pro adiktologické pracovníky jasně odkazuje k účelu
svého použití a je přiměřená tomu, v jakém
prostředí se obal pohybuje. Designérka se
nebála nepopulárního úkolu, analyzovala
situaci a tu vyřešila.
Carefully constructed material that is hygienic,
resistant and it's rigidity is adapted to the purpose
of a vessel for the safe up picking of syringes. The
graphic design of the vessel is specifically for people who work with addicts and is highly-developed
for use. The designer wasn't afraid of this unpopular
task, she has analysed the situation and subsequently solved it.
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
3rd place
„Jako autorské duo spolupracujeme již od studií. Zabýváme se produktovým i grafickým designem, projektujeme interiéry s přesahem do drobné architektury. Ve své
tvorbě klademe důraz na uživatelskou jednoduchost
a lidskost.“
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
260 mm
Ondřej Elfmark
Jakub Lekeš
3. místo
“We have been working as a creative duo
since studying. We deal with product and gra40 mm
phic design, we design interiors, extending
into minor architecture. We stress user friendliness and humanity in our work.“
260 mm
Czech Republic Česká republika
www.elfmark.cz
www.jakub-lekes.cz
Pouzdro na cesty PICKPOCKET
Travel Case PICKPOCKET
Příběh obalu má zvláštní osamělou poetiku. Začíná v okamžiku, kdy si koupíte jídlo,
a pokračuje dál do momentu, kdy si doma
z obalu uděláte intimní zátiší, jakousi zahrádku, ve které nechybí květina ani virtuální propojení s někým blízkým. Z jídla
se stává rituál, vysoce estetický zážitek
podobný čajovému obřadu.
The story of this package is bound up with peculiar
poetics. It begins when you buy some food and it
goes on until the moment when you make your own
personal dining experience out of the package
at home, like being in a garden or making a connection with somebody close. The food becomes
a ritual, a highly aesthetic experience similar to
a tea ceremony.
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
jury prize
„Design mě baví a vždycky bavil, i proto se plně věnuji
jeho studiu na vysoké škole. Jsem na začátku a sbírám
zkušenosti, kdykoli k tomu mám příležitost… I v této
soutěži. Chci uživateli přinést estetický požitek, ale hlavně ho spojit s funkčností a jednoduchostí, a to v co
nejpreciznějším provedení.“
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
80 mm
Zuzana Jirkalová
“Design has always amused me and that is
the reason why I was devoted to design stu-
250 mm
České vysoké učení technické v Praze
Cena poroty
dies at university. I am at the beginning of my
career and I gather experiences whenever
provide users with an aesthetic experience lin-
150 mm
Czech Republic Česká republika
possible… even in this competition. I want to
ked to functionality and simplicity in the most
precise rendition.”
Ber rybu
Czech Technical University in Prague
take away fish
Jednoduchý, minimalistický obal, který ctí
zaběhlou funkci transportu akvarijních
rybek a zároveň řeší nepraktičnost a složitost jejich přenosu. Díky fixaci igelitového
pytlíku uzlem v obalu z třívrstvé lepenky
se stává transport rybek pohodlnějším
a praktičtějším. Obal je nenáročný a snadno reprodukovatelný a rybky i jejich majitelé spokojeni.
A simple and minimalist package which respects
the routine function of transporting aquarium fish, it
also deals with the inconvenience and complexity
of their transfer. The transport of fish becomes more
convenient and handy thanks to the fixation of a
plastic bag via a knot within a three-layer cardboard package. The package is simple, easily reproduced and the fish and their owners are happy.
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Šimon Kern
Slovak Design
Centre Prize
„Věnuji se hledání netradičních a ekologických řešení,
díky nimž by byl svět krásnější a zelenější. Při studiu na
TU ve Zvoleně jsem absolvoval studijní stáže ve Španělsku a Slovinsku a zúčastnil jsem se také projektu FL4SK
podporovaného firmou Vitra, který mi umožnil vystavovat na Designbloku a Prague Design Weeku.“
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
250 mm
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Cena Slovenského
centra dizajnu
“I am dedicated to the seeking of non-traditional
and environmental solutions, thanks to which
the world could be greener and more wonderful.
During my studies at TU in Zvolen I completed
internships in Spain and Slovenia and I also
participated in the FL4SK project, supported
Slovakia Slovensko
by Vitra, which enabled me to exhibit at Designblok and Designweek.“
Jan Evangelista Purkyně University
FRISBEER
Problém take away obalů je, že po použití
okamžitě ztrácí hodnotu. Papírové „nosítko“ z hladké pevné lepenky umožňuje
pohodlně odnést tři kelímky v jedné ruce
a následně se promění v jednoduchý a zábavný létající talíř. Výřezy slouží k uchopení a umístění pohárů a zároveň jsou
hlavním aerodynamickým prvkem, bez
kterého by talíř nelétal.
The problem of take away packages is that they are
usually redundant after use. This paper „carrier“
made from smooth and firm cardboard allows three
cups to be carried in one hand and then it turns
into simple and amusing Frisbee. The slots used for
grasping and positioning the cups are also the main
aerodynamic elements necessary for the Frisbee to
fly.
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
CZECHDESIGN PRIZE
„Své místo jsme našli v ateliérech Design interiéru a
Grafický design, a na „divokém severu“, kde totálně
nekulturní ústecká radnice utahuje už tak úzké opasky
zdejším kulturním zařízením, se snažíme vymýtit stereotypy a žít naplno!“
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
150 mm
Barbora Moravová
Adrian Jansa
“We have found our place in the studios of Interior Design and Graphic design in the „the wild
north“, a place where completely uncultured
150 mm
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
CENA CZECHDESIGN
town councillors reduce the already restricted
local cultural facilities. However we are trying to
Jan Evangelista Purkyně University
70 mm
Czech Republic Česká republika
eliminate stereotypes and live in the fast lane!“
zBistři
Obal reaguje na běžnou vizuální a obalovou všehochuť bister a dalších prodejen rychlého občerstvení. Je elegantním
řešením s vkusným grafickým zpracováním. Kompaktní obal se ve chvíli změní
v prostornou misku vhodnou ke konzumaci
jídla v parku či venku na lavičce. Celkový
požitek podtrhuje i vtipná jazyková hříčka.
Provizorní jídelní miska je jednoduše uzavřena párátkem, které je možné po dokončení jídla podle potřeby využít.
This package reacts to common visuals and bistro
/ fast food packaging. It is an elegant solution
with stylish graphic processing. The compact
package can turn into large bowl in a moment.
This bowl is suitable for outside consumption. Overall enjoyment is emphasized by the witty wordplay. The makeshift bowl is easily closed with a toothpick, which is possible to use after finishing your
meal.
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
David Pacák
Jie-Fei Yang
Veronika Zelezníková
Tomáš Melichar, Filip Triner
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Taiwan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
Jan Evangelista Purkyně University
Taiwan
Tomas Bata University in Zlín
Czech Republic
Česká republika
Slovensko
Czech Republic
Slovakia
PIZZA obal
Šatník s sebou / Oblečení k pověšení
PIZZA Box
Closet to Go / Clothes to Hang
Vzorkovník materiálov pre firmu mmcité
Wine vs. Type
Sample Book of Materials for mmcité Company
Nela Klímová, Aneta Klímová
Michal Šafář
Sebastian Paweł Grabowski
Ágnes Gyömrei
Vysoké učení technické v Brně
Česká republika
Polsko
Univerzita Pécs
University of Technology in Brno
Czech Republic
Poland
University of Pécs Faculty of Music and Visual arts
Česká republika
Maďarsko
Czech Republic
Hungary
Nákup na míru
Tailored Purchase
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
MOOI PACK
Raketové pastelky
Rocket Crayons
Vita-pack
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Lucie Smorádková
Julie Chrpová
Aleksandra Zaorska
Milan Drašnar
Česká republika
Vysoké učení technické v Praze
University of Arts in Poznań
Univerzita Hradec Králové
Czech Republic
University of Technology in Prague
University of Arts in Poznań
University of Hradec Králové
Česká republika
Polsko
Česká republika
Czech Republic
Poland
Czech Republic
NEBRYNDEJ! Obal na mléčnou kaši
a dva bryndáky v jednom
O'Cup
DON'T SPILL! Package for Milk Porridge
and Two Bibs in One
Série obalů na vajíčka
Take-away Eggs Package Series
Papírová taška
Paper Bag
Olivia Truong
Patrik Knoblich
Toni Hvala
Anna Švajdová
York University
Technická Univerzita v Košiciach
Západočeská univerzita v Plzni
Vysoké učení technické v Brně
York University
University of Technology in Košice
University of West Bohemia
University of Technology in Brno
Kanada
Slovensko
Česká republika
Česká republika
Canada
Slovakia
Czech Republic
Czech Republic
Baskart
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
Snídaně v trávě
Obal na vajíčka
Luncheon on the Grass
Packaging for Eggs
Chlebaška
Breadpack
TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Viktor Brejcha
Vysoké učení technické v Praze
Gabriela Rovelo Martinez
University of Technology in Prague
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Česká republika
Mexiko
Czech Republic
Mexico
Mária Fialková
Filip Hámek
Technická Univerzita v Košiciach
Vysoké učení technické v Praze
University of Technology in Košice
University of Technology in Prague
Slovensko
Česká republika
Slovakia
Czech Republic
Papírová vložka do nákupního košíku
Obal na knihu
Zlodej pančúch
Paper Inset for Shopping Basket
Book Packaging
The Tights Thief
Ivana Zlámalová
Dominik Uhlíř
Chloe Georgiades
Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Praze
University of Cincinnati
University of Technology in Brno
University of Technology in Prague
University of Cincinnati
Česká republika
Česká republika
USA
Czech Republic
Czech Republic
Please! Take Away
take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age
PEPA
Modular Packaging
Chinese Noodle Flower
take away
VZÍT SI S SEBOU
320
Soutěžních prací
entries
Studenti středních
a vyšších odborných škol
High School Students
„Hezké obaly mě baví a spoustu věcí si kupuji právě jen
kvůli nim. Mám ráda sport, proto se momentálně věnuji
výrobě triček, bločků a samolepek se sportovní tematikou. I ty musí být samozřejmě ze zajímavých materiálů
a v hezkých obalech.“
TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol
“I enjoy nice packaging and I buy a lot of
things only because of nice packaging. I like
sport therefore I am engaged in the production
60 mm
VOŠ Hellichova
1st place
190 mm
Anna Navrátilová
1. místo
of T-shirts, notepads and stickers with a sport
theme. Of course these things have to be made
packages too.“
220 mm
Czech Republic Česká republika
from interesting materials and placed in nice
Pojď! Take away obal na jednu porci psího krmiva a vody na cesty
Higher Vocational School Hellichova
Heel! Take away one portion of dog food and water
Cestovní obal na jednu porci psího krmiva a vody je přímo esencí TAKE AWAY.
Řeší problém situace, kdy pes doprovází
majitele mimo domov a je nutné vzít mu
s sebou na cesty i krmení. Model obalu je
zpracovaný na profesionální úrovni, velmi
přesvědčivý, graficky vyvážený. Obal je
přenosný, skladný a navíc znovupoužitelný.
A travel package for a single portion of dog food
and water = the essence of TAKE AWAY. It deals
with the situation of when a dog accompanies his
owner out of the home and it is necessary to take
away dog food too. The packaging is processed
at a professional level, very compelling and graphically balanced. The package is portable, storable
and reusable.
take away / High School Students
„Nejen teoreticky, ale také prakticky jsem si vyzkoušela tvorbu loga, manuálu, plakátů a obalového designu,
který zasahuje do životů nás všech. Obklopují nás masy
nevkusných, nebo nepraktických obalů a já jsem se
touto cestou chtěla připojit ke změně a zjednodušení
jednorázových, přenosných obalů na téma take away.“
TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol
“Not only theoretically but also practically,
I have tried creating logos, manuals, posters
220 mm
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín
2nd place
170 mm
Andrea Bimková
2. místo
and packaging design, which affects the lives
of all of us. We are surrounded by masses of tacthe change and simplification of disposable and
215 mm
Czech Republic Česká republika
ky or inconvenient packages so I wanted to join
portable packages of the theme take away.“
S sebou přímo z Asie
High school of Decorative Arts in Hodonín
Take It Right Away from Asia
Jednoduchý přířez, který slouží k odnesení standardní plastové misky z čínského
bistra, překvapivě vytvoří tvar pagody,
symbol asijské kultury.
Simple incisions in a standard plastic bowl
from a Chinese bistro surprisingly create a pagoda
shape that symbolizes Asian culture.
take away / High School Students
„Inspiraci nacházím ve všem kolem sebe, hlavně ve tvarech architektury. Líbí se mi, jak obal dokáže změnit pohled na produkt a dokáže být i sám o sobě designovým
prvkem, který si člověk rád schová. Baví mě neustále
pokoušet možnosti papíru i jiných obalových materiálů
TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol
a tomuto oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnosti.“
“I find inspiration in everything around us,
especially in the shapes of architecture. I like
290 mm
VOŠ obalové techniky Štětí
3rd place
105 mm
Kateřina Hrubá
3. místo
how packaging can change the view of a product
and how it can be itself a design element that
Higher Vocational School of Packaging Technique in Štětí
tions of paper and other packaging materials,
200 mm
Czech Republic Česká republika
a person sets aside with pleasure. I enjoy the opand I would like to devote my future to this field.“
www.behance.net/hrubakate
Shoe cabinet
Pokud si chcete zachovat boty v nějakém tvaru,
If you want to keep your shoes in shape, a classic
není klasický botník ideální volbou. Obal Shoe
shoe rack is not the perfect choice. The Shoe Cabi-
Cabinet povyšuje běžnou krabici na boty na lu-
net package elevates an ordinary shoe box on a hi-
xusní držák, který díky svému rozložení na dvě
gh-class bracket, which provides a safe place for lu-
části poskytuje bezpečné místo pro luxusnější
xurious pieces of footwear thanks to its two — part
kousky obuvi. Z rozložených krabic je také možné sestavit samotný botník, nebo se mohou zavěšené využít k odkládání dalších věcí. Z běžné
krabice se tak stává něco dalšího, co je nejen
použitelné, ale také praktické a hezké.
layout. It is also possible to build the shoe rack from
unfolded boxes or it can be used for storing other
things if you suspend these boxes. The regular box
becomes something more, not only usable, but also
practical and pleasing.
take away / High School Students
TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol
Patrik Kolbasa
Jan Perháč
Zuzana Bergmannová
Kateřina Hojdyszová
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Střední umělecká škola, Ostrava
High school of Decorative Arts in Ústí nad Orlicí
High art school in Ostrava
Česká republika
Česká republika
Czech Republic
Czech Republic
High school of Applied Arts in Košice
Slovensko
Slovakia
High school of Decorative Arts, Music Instruments
Česká republika
Czech Republic
Obal na keramický tanier
Ceramic Plate Package
Medovník
Honey Cake
Take Away z cukrárny Donut
Přenosný obal na puntíkovaný hrníček
Take Away from Donut Cake Shop
Hand-held Package for Dotted Cup
Barbora Vostalová, Kateřina Žočková
Matěj Hřib
Paulína Motyčková
Kateřina Bobková
VOŠ a SUŠ Václava Hollara
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku
Stredná umelecká škola
Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu
College and High art school of Vaclav Hollar
Česká republika
Czech Republic
High school of Decorative Arts,
Musical Instruments and Furniture
High art school
Slovensko
Slovakia
Česká republika
100% RAW
Czech Republic
Bestiarum Shirts
take away / High Schools Students
High School of Business, Applied Arts and Design
Česká republika
Czech Republic
Nosič fliaš
Bottle Carrier
Obal na sushi
Sushi Package
Porota
Jury members
Jan Činčera
Pavel Masopust
www.cincera.cz
www.drpavel.sk
ROZHOVOR
interview
Přední český obalový designér. Ve svém vlastním
Slovenský designér, který po studiích na bratislavské
1. Který obal rozbalujete vůbec nejčastěji?
Studiu Činčera, které je výjimečné tím, že se zabývá
VŠVU, obor produktový design, vystřídal několik ev-
What type of package do you unwrap the most?
vedle návrhů i samotnou výrobou finálního produktu,
ropských designérských studií, aby nakonec zakotvil
se stará nejen o obaly k výrobkům svých kolegů de-
ve vlastním studiu Dr.PAVEL. Toto studio poskytuje
Lubica Kulomberová: Je to dosť komické, pretože sama
Lenka Žižková: Já osobně mám problémy nejčastěji
signérů, ale například i k darům pro státní návštěvy.
uplatnění také mladým designérům.
ako obalový designér pracujem výhradne s papie-
se způsobem otvírání. Buď místo či bod otevření ne-
A Slovak designer who, after studying at the Bratislava Acade-
rovým materiálom, no ako spotrebiteľ denno-denne
mohu najít, nebo nemám dostatečnou sílu v prstech.
my of Fine Art and Design (field of study: product design), went
prichádzam do kontaktu s plastom v podobe rôzro-
Jindy mi zase kus obalu, například víka, zůstane
through several European design studios and finally set up his
dých túb, fľaštičiek... A nedá sa poviesť, aby som čas-
rozbitý v rukou bez možnosti dalšího použití. Ale nej-
Leading Czech packaging designer. In his own studio, Činčera,
own studio Dr.PAVEL. This studio provides experience for young
to otvárala jeden typ obalu. Takže v mojom prípade
víc mě rozčiluje grafický design obalů, barevnost,
he oversees the packaging products of his designer colleagues
designers.
je to asi vyvážené.
kombinace fontů a jejich velikost doplněné všelikými
It's pretty funny. As a package designer I work with paper
obrázky a symboly, přičemž základní informace aby
Petr Novotný
materials exclusively, however in the role of consumer I often
člověk hledal lupou. Jaká to úleva pro oči i hlavu
www.packaging-cz.cz/cz/casopis
meet plastics in the form of various tubes, bottles ... But you can't
najít například mléko v prosté bílé krabici! Naprostá
say, I always open one kind of package. So in my case, it is
katastrofa jsou obaly dětských hraček.
balanced.
Personally, I have most problems with ways of opening. I can't
Je dlouholetým předsedou poroty soutěže Mladý
obal, pro kterou je zdrojem inspirace a neutuchající
energie.
as well as creating gift packages for state visits. The studio
not only designs but in addition manufactures final products.
Jan Činčera is a long-time chairman of the Young Package jury
for which he is a source of inspiration and unflagging energy.
Autor publikací o historii papírenství v Čechách
Lubica Kulomberová
www.lubicakulomberova.com
2. Co je podle vás klasická chyba mnoha obalů?
What do you think is a classic mistake of most packaging?
a na Moravě a také redaktor odborného časopisu
find the place or the opening point or I do not have sufficient
Packing, který na svých stránkách i na internetu při-
strength in my fingers. Other times a piece of a package, such
náší aktuální informace ze světa obalů a polygrafie.
as the lid, remains broken in my hands without the possibility
of further use. But the graphic design of packages is the most
Mladá designérka s širokým záběrem, kterému
Author of books on the history of the paper industry in Bohemia
annoying for me. Colours, font combinations and font size, ac-
dominují šperky a kov. Vedle studia na VŠUP,
and Moravia and also editor of the professional journal Packing,
companied by various images and symbols mean the consumer
obor kov, absolvovala také stáže v norském Oslu
which publishes the latest information from the world of the pac-
has to look for basic information with a magnifying glass. What
kaging and printing industy.
a relief for the eyes and head to find milk in a plain white box!
a na americké Státní univerzitě v New Yorku. V soutěži Mladý obal obsadila v roce 2012 druhé místo.
Momentálně je součástí týmu inovačního centra Model obaly a.s. – firmy, která iniciovala celou soutěž.
Lenka Žižková
www.designcabinet.cz
A young designer with a wide range, dominated by jewellery
Neúnavná popularizátorka designu a bytové kultury,
and metal. Besides studies at Academy of Art Architecture
publicistka a kurátorka výstav o designu. Do roku
& Design in Prague she has completed internships in Oslo
2008 vedla pražské pracoviště a Galerii Design
and the U.S. State University of New York. In 2012 she won
centra České republiky a po jeho zrušení založila
second place in the Young Package competition. Currently she
is part of the team at the Innovation Centre Model Holding AG
– the company which initiated this competition.
a doposud vede Design Cabinet CZ, který organizuje
soutěž Národní cena za studentský design. Vyučuje
teorii a dějiny designu a kulturu bydlení na Fakultě
umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
Tireless promoter of design and housing culture, journalist
and curator of exhibitions focused on design. Up to 2008 she
led the Prague office of the Design centre of the Czech Republic,
after its closure she founded Design Cabinet CZ, which she has
been leading up to now. Design Cabinet CZ organizes the National award for student design. She teaches theory, design
history and culture of living at the Faculty of Art and Design
UJEP in Ústí nad Labem.
The packaging of children's toys is an absolute disaster.
ROZHOVOR
3. Proč si myslíte, že je obal pro výrobek důležitý?
Why do you think packaging is important for products?
Pavel Masopust: To je velmi individuální, ale obecně
interview
cování obalů je řemeslně dokonalé, přibyly „fígle”,
the product, whether for food or drugs, etc. Some stores add
Rush, loss, distractibility and false comfort ... Even a notch lower
jak přitáhnout oči a ruce zákazníků - parciální lako-
magnifying glasses to shopping carts to help customers! In Fin-
than fastfood. What damage can these few suffocating minutes
vání, vonné laky, na dotek příjemné materiály. Ano,
land and Sweden, I liked the squared paper packaging (such
inflict on fries or pizza? Coffee in something other than in pre-
myslím, že se obalový design u nás za posledních
Tetrapack) for yogurt, with various types of house printing and
heated porcelain? Sushi made of paper? On the other hand – a
architectural styles. It was possible to create streets, villages, far-
roll with salami from Mom and lemon tea from a thermos during
ms… I had a problem to throw them away after use. It's a playful
cross-country skiing with my Dad somewhere on the slope,
and non-violent educational component for children and adults.
the sun is shining, snow and crunchy pickles are everywhere.
by se měl postarat o pohodlí výrobku i konzumento-
dvacet let opravdu změnil k lepšímu.
vo. Ve zdařilejších případech potom trefně komuni-
Twenty years is not so much, but it is visible in packaging.
kuje jeho kvality či otevírá dveře k pochopení jeho
Materials have remained the same - paper, flat and corrugated
filosofie - napovídá, dotváří a nezavádí.
cardboard, a few of good plastic materials - polypropylene,
It is very individual, but in general, it should address the produ-
polyethylene, polystyrene as a filler and, in small scale, metals
Petr Novotný: Možná se to vlastního obalového desig-
on the passenger seat - sticky salty bliss free of all philosophical
cts' and consumers' simultaneously. In more successful cases, the
– sheet steel for tins and particularly aluminium in Humpolec.
nu týká jen okrajově, ale fascinuje mne pronikání
matters.
package communicates the product's quality or opens the door
(Sorry, that was joke). I think that the production technology
informačních technologií nejen do výroby obalů,
to understanding it's philosophy: it suggests, complements
of packaging has changed. Cheaper flexographic printing has
ale i do obalů samotných. To, co začalo před mnoha
Petr Novotný: Take away, to je dynamika, důraz na po-
and does not mislead.
been almost completely replaced by offset and gravure printing,
lety tehdy radikálním nástupem čárových kódů,
hyb, účelnost, vtip, jednoduchost, neotřelost, spojení
beyond recognition. The processing of packaging is crafted perLubica Kulomberová: Z hľadiska transportu má obal
svoje 100% opodstatnenie, slúži k tomu, aby balený
predmet bol dorúčený ako nepoškodený. Ďalej
v obalovom designe je časť, kedy obal by mal spĺňať
hodnotu baleného predmetu. A to byť akousi nápovedou toho, čo kupujeme. Jedná sa o obal z kvalitnejšieho materiálu s použitím zušľachťujúcich efektov.
Posledný okruh balenia, s ktorým sa nie veľmi
stotožňujem, je balenie niečoho, čo už bolo zabalené.
Jedná sa o tzv. obal v obale.
In terms of transport, the package has 100% justification, it serves to deliver an undamaged product. To add to this, the packaging design should meet the value of the packaged object. And
it should be some kind of help to know what we are buying. I'm
Or - longing for a successful presentation, the menu is laid out
dnes pokračuje implementací RFID čipů a dalších no-
příjemného s užitečným. Ale ta dynamika především.
fectly, added „tricks“ to attract the eyes and hands of customers
sičů informací do přepravních obalů a do určité míry
Take away, it is dynamic, the emphasis on movement, effecti-
have been added - partial painting, fragrant varnishes, materials
i do obalů primárních. Myslím si, že i tady je pro de-
pleasant to the touch. Yes, I think our packaging design has
really changed for the better over the last twenty years.
Jan Činčera: Obalový design, stejně jako kultura a prů-
signéry určitý nevyužitý prostor.
Perhaps it's not related to packaging design, but I am fascinated
by the spreading of information technologies not only in production but also in packages themselves. The radical onset of bar-
mysl, se mění se společností. Je specializovanější,
codes many years ago, today continues with the implementation
průmyslově dokonalejší, technologicky perfektnější,
of RFID chips and others to transport packages and to a certain
ale ne chytřejší.
extent, to primary packaging. I think that even here there is
Packaging design as well as culture and industry changes
some unused space for designers.
with society. It is more specialized, industrially sophisticated,
technologically more perfect, but not smarter.
6. Co si představíte pod pojmem take away?
What do you imagine when we say take away?
5. Překvapilo vás (v obalovém designu) něco, co jste
si myslel/a, že ani vymyslet nejde?
Jan Činčera: Protože jsem si nic nepředstavil, tak jsem
notable effects. The last sphere of packaging, with which I do not
Have you been surprised (in packaging design) by something
si to dal do vyhledávače a po zhlédnutí čísla
identify, is the packaging of something which has already been
or have you thought that it is not possible to create something ?
2 120 000 000 odkazů si radši ani nic představovat
talking about a package made from high-quality material with
nebudu, krom pocitu, že je toho hodně…
packed. This is a package within a package.
4. Jak se podle vás proměnil obalový design
Lenka Žižková: Není to sice žádná revoluce, ale potěšilo
I didn't imagine anything, so I searched it and after seeing
mě, že se konečně například na lécích a některých
2 120 000 000 links I couldn't imagine it, besides feeling that
there is lots of it.
za posledních 20 let?
produktech objevilo slepecké Braillovo písmo. Straš-
According to your opinion how has packaging design chan-
ně mě hněvá malé písmo s informacemi o složení
ged over the last 20 years?
produktů, ať už u potravin nebo drogistického zboží.
Pavel Masopust: Spěch, prohra, roztěkanost a falešný
Některé prodejny pak přidávají jako pomoc zá-
komfort. Něco ještě o stupínek níž, než fastfood.
Petr Novotný: Dvacet roků není tak mnoho, ale na oba-
kazníkům lupy přímo na nákupní košíky! Ve Finsku
Jaké škody umí těch pár dusivých minut napáchat
lech jsou znát. Materiály zůstaly prakticky stejné -
a Švédsku se mi líbily hranaté papírové obaly (typu
na hranolkách nebo pizze? Káva jinak než z přede-
papír, ploché i vlnité lepenky, pár osvědčených plastů
tetrapack) na jogurty s potiskem domů různých typů
hřátého porcelánu? Sushi z papíru? I když, z druhého
- polypropylén, polyetylén, jako výplň polystyrén
a architektonických slohů. Daly se z nich skládat uli-
konce - salámový rohlík od maminky, citrónový čaj
a v malé míře kovy - ocelový plech na dózy a, zvláště
ce, vesnice, zemědělské usedlosti… Já měla problém
z termosky na běžkách s tátou někde na hřebeni,
na Humpolecku, hliník. (Pardon, to byl vtip.) Co se,
je po použití vyhazovat. Byl to hravý a nenásilný
slunce peče, všude sníh a okurka křupe. Anebo – vlčí
myslím, změnilo, jsou obalářské výrobní technologie.
vzdělávací prvek pro děti i dospělé.
hlad po úspěšné prezentaci a meníčko rozložené na Levnější flexografický potisk již téměř zcela nahradil
It's not a revolution, but I was pleased that finally for example,
spolujezdcově sedadle – čirá, slaně mazlavá slast
ofset a hlubotisk, aniž by to kdokoli poznal. Zpra-
Braille has appeared on some medicines and products. I get
prostá všech filosofických příměsí.
angry with small fonts for information about the composition of
veness, wit, simplicity, freshness, a fusion of pleasure with utility.
But dynamics in particular.
thanks
Poděkování
Děkujeme společnosti Model Obaly za dlouholetou a stá-
We would like to express our thanks to the company Model Obaly
le trvající podporu mladých talentů.
for its long-term co-operation and support of young talent.
Děkujeme Janu Činčerovi za ochotu, odborné rady a
Furthermore, we thank Jan Činčera for his help, professional advice
neutuchající nadšení pro Mladý obal.
and unflagging enthusiasm for Young Package.
Naše poděkování si také zaslouží:
Vyhlašovatel Promoter
Our thanks also belong to:
Model Obaly, a. s. www.modelgroup.com/cs
Michal Aichinger
Organizátor Organiser
Lída Boháčová
CZECHDESIGN.CZ
Filip Dědic
Pavla Králová
Vedoucí projektu project Manager
Karolina Kučerová
Radka Machalická / [email protected]
Kamila Matějková
Realizační tým Executive team
Karolína Matějková
Andrea Čapková, Jana Vinšová
Linda Matějovská
Lucie Nohejlová
Textová část a produkce text production and proofing
Adam Piškula
Andrea Čapková
Korektury Text Correction
Tereza Škoulová
Grafická úprava Graphic design
Tereza Bierská
Fotografie PhotographY
Tomáš Polák / www.popomedia.cz
Výstava vybraných prací se bude konat v Galerii/CZD,
An exhibition of selected entries will be held at Galerie/CZD, Vojtěš-
Překlady Translations
Vojtěšská 3, Praha 1 od 4. 6. do 4. 7. 2014. Vernisáž
ská 3, Praha 1, from June 4 to July 4, 2014. It will open on June 3
Veronika Rukriegelová, Kate Špaček
proběhne 3. června v 18 hodin. Poté se výstava přesune
at 6 p.m. The exhibition will move to the gallery SUPERMARKET wc
do karlovarské galerie SUPERMARKET wc, kde bude
ke zhlédnutí od 3.10. do 28. 11. 2014.
Aktuální informace o dalších plánovaných výstavách
najdete na stránkách soutěže.
in Karlovy Vary where you can see it from October 3, to November
Architektura výstavy Exhibition Architecture
28, 2014.
Roman Kvita / www.romankvita.com
You can find all current information for planned events on the compe-
Ocenění Awards
tition website.
CZECHDESIGN
Tisk Printing
Irbis Liberec / www.vytiskneme.cz
Veškeré další informace naleznete na: www.mlady-obal.cz
All further information can be found on:www.young-package.com
vyhlašovatel promoter:
organizátor organiser:
partneři partners:
MEDIÁLNÍ partneři media partners:
Download

MLADÝ OBAL 2014 YOUNG PACKAGE