1/2013
Orientace
Tučňáci se orientují podle polarizace nebe, magnetického
pole země a hvězd. Ale to ještě není všechno. Orientují se
navíc podle svého čichu. Dimethylsulfát je látka, která se
uvolňuje při rozkladu planktonu. […] Kromě toho tučňáci
také dobře slyší. Hluk vln jim napovídá, kde se zřejmě
nachází krami pokryté pobřeží.
Zdroj: www.planet-wissen.de
03
04-05
06-07
08-09
10
11
12-13
14-15
16 17
18
19
20
21-22
23
Úvodník
Skupina Model v roce 2012
Výrobní a prodejní síť skupiny Model
E-obaly
Nezávadnost potravinových obalů
Rozhovor
Překvapujte, nebo nebudete vidět!
Furošiki
Sdílené řízení zásob
Uhlíková stopa redukována
Studie budoucích obalových trendů
Upomínací obaly pomáhají při léčbě
Standardní obaly pro každého
Nové výrobky a inovace
Soutěž
ÚVODNÍK
Milí zákazníci, milí obchodní
partneři,
v časech, kdy drobní daňoví poplatníci „zachraňují“
velké banky, kdy je současně inflace i deflace, kdy dítě
má dluhy dříve, než se narodí, kdy je možné snadno přijít
ke spoustě peněz (ale většina lidí na ně musí tvrdě
pracovat), kdy spořivost se trestá a zadlužování odměňuje, kdy účastníci konferencí o „globálním oteplování“
zapadnou do sněhu, kdy slova urážek přehluší všechno
ostatní, kdy přerozdělování vyvolává nespokojenost a kdy
se hroutí veřejné služby, je jedna věc, kterou všichni
nesmírně potřebujeme, totiž ORIENTACI. Základem této
koncepce je ORIENT - tam, kde vychází slunce a odkud
se do celého světa šíří světlo a teplo, jsou příznivé
podmínky k tomu, abychom získali užitečný vhled do
myšlení, které vnáší světlo do temnoty a odhaluje vztahy,
které dříve nebyly zřejmé.
K myšlení je zapotřebí svoboda, zvláště pak svoboda
neomezovaná vnějšími vlivy, jako jsou ideologie, dogmata
a resentimenty; myšlení od člověka vyžaduje důvěru v
sebe sama a víru ve svět kolem nás. K tomu, aby se
vytvořil prostor pro ideály, které by jako Hvězdy Davidovy
mohly sloužit jako orientační body a ukazovat směr, je
nutný zdravý intelekt. Společnost Model Group si zvláště
váží těch zaměstnanců, kteří jsou schopni si právě takový
prostor pro nezaujaté myšlení vytvořit. Orientace
založená na ideálech kvality, spolupráce, hospodárnosti,
vzdělávání se a individuální integrity může zaměstnancům
nabídnout (duchovní) útočiště v případě konfliktu s kolegy
nebo nadřízenými.
Ztotožnění se s ideály na základě svobodné vůle
vytváří příležitosti pro poznávání a posílení názorů, což
dodává sílu pro práci a důvěru ve vlastní úsudek.
V naději, že právě toto naleznete, zůstávám
s přátelskými pozdravy
Daniel Model
02–03
model box
skupina model v roce 2012
KOLUMNENTITEL
Haupttitel
Nižší tržby i přes zvýšený prodej
V roce 2012 dosáhla skupina Model
konsolidovaný obrat ve výši 633 milionů
švýcarských franků (-4,2 % oproti roku
2011) při průměrném počtu zaměstnanců
3118 (+0,7 %). Kapitálové investice o
celkové hodnotě 44 milionů švýcarských
franků (-42 %) směřovaly hlavně do
modernizace a rozšiřování strojového
parku skupiny.
Po očištění od vlivu výkyvů měnových
kurzů to představuje pokles konsolidovaného obratu z 660 milionů na 633 milionů
švýcarských franků, tedy o 2,4 %. Vyšší
obrat dosáhl v minulém roce pouze náš
závod vlnitých lepenek v Polsku, zatímco
MODEL BOX
04–05
závody ve všech ostatních zemích zaznamenaly obrat nižší. Zvláště ve Švýcarsku i
nadále pociťujeme vliv směnného kurzu s
eurem.
Celková poptávka po vlnitých lepenkách
v Evropě oproti hodnotě z minulého roku
mírně poklesla (-1 %). Toto je nutné vnímat
v kontextu stagnace či dokonce poklesu
ekonomické aktivity v Evropě. Zatímco na
některých trzích, jako např. ve Švýcarsku,
Itálii a ve skandinávských zemích, došlo v
průmyslu vlnitých lepenek jako celku k
prudkému propadu výroby, v jiných zemích,
jako např. Maďarsku, Polsku a Turecku,
produkce mírně vzrostla. To mělo za následek zostření boje o zákazníky a objednávky,
zvláště tam, kde se výrobní kapacita ještě
nepřizpůsobila poptávce.
Skupina Model si vedla úspěšně na
trzích své domovské země, kde se jí dařilo
udržet si své postavení na trhu. K mírnému
zvýšení objemu prodeje došlo hlavně díky
naším závodům v Polsku. Díky inovativním
řešením, rozšiřování segmentu nabídky
displejů a celkovému zlepšení logistiky jsme
byli schopni si udržet nebo i posílit postavení
na našich dalších trzích. Kvůli mírnému
snížení průměrných cen se ne všem
společnostem skupiny Model podařilo
zopakovat prodejní výsledky z předchozího
roku.
Třem z našich čtyř závodů na výrobu
vlnitých lepenek ve Švýcarsku, Německu
a České republice se podařilo objem odbytu
navýšit. I přes celosvětovou expanzi na
trzích s luxusním zbožím a kosmetikou,
došlo u nás v segmentu obalů na kosmetiku
(Model Kramp, Hanau) k poklesu poptávky
ze strany velkých odběratelů. Tento pokles
výroby částečně souvisí s rozhodnutím
jednoho významného zákazníka ukončit
předchozí praxi budování skladových zásob
hotových výrobků a přejít na výrobu podle
okamžité poptávky (systém just-in-time).
Oznámili jsme také výrazné snížení
objemu kašírovaných obalů z vlnité lepenky
s ofsetovým potiskem. Tento pokles byl z
větší části způsoben novou dodavatelskou
strategií jednoho z našich největších
zákazníků. Podíl našich dodávek pro tohoto
zákazníka totiž překračoval jím nastavené
strategické maximum vazby na jednoho
dodavatele. Výsledek v kašírovaných obalech
byl však částečně kompenzován vyššími
objemy obalů z hladkých lepenek.
Povzbudivý je vývoj situace ve výrobě
papíru. Celková produkce našich dvou
papíren se zvýšila z 284 000 tun na 338 000
tun. Tento výsledek byl dosažen hlavně díky
podstatným investicím do modernizace
papírenského stroje 3 v Niedergösgenu v
letech 2010 až 2012 a zvýšenému prodejnímu úsilí. Ve výrobě papíru pořád ještě
zůstává prostor pro zlepšování co se
výnosové situace týče.
Tržní ceny suroviny na výrobu vlnité
lepenky vykazovaly v loňském roce extrémní
výkyvy. Po růstu cen na začátku roku
následoval v druhé polovině roku jejich
pokles. Na začátku roku 2013 ceny opět
stoupají. Ani výhledy do budoucnosti
neskýtají velkou naději, že by se situace
mohla stabilizovat, protože většina výrobců
papíru se musí v současné době spokojit
s nedostatečnými ziskovými maržemi.
Surovinové náklady na výrobu lepenky jsou
výrazně stabilnější.
Skupina Model Group i nadále investuje
značné sumy peněz do modernizace svých
strojů a zajišťuje kontinuální rozvoj svých
podnikatelských aktivit. K hlavním investicím
tohoto roku patří kromě nového flexotiskového stroje a vysekávací linky Masterline také
nová digitální tiskárna v Model AG ve Weinfeldenu, dva modul facery pro stroj na
výrobu vlnité lepenky v Moudonu, výměna
suché části stroje na výrobu vlnité lepenky
v Opavě, nové ofsetové tiskové stroje v Au
a Opavě, nová kašírovací linka v Opavě a
další stroj na foliovou ražbu ve společnosti
Model Kramp. Výkonnější digitální tiskový
stroj ve Weinfeldenu a naše investice do tzv.
studené ražby a nových kašírovaných
produktů v závodě na výrobu vlnité lepenky
v Opavě nám nejenom zajistí zvyšování
produktivity, ale také rozšiřování sortimentu
výrobků, díky kterým budeme moci lépe
vyhovět požadavkům našich hlavních
mezinárodních i švýcarských zákazníků
a značek.
Vloni se také dále rozvíjela celoskupinová iniciativa Model Top, zahájená v roce 2011
s cílem zvýšit provozní výkonnost a podpořit
další průběžné zlepšování. V roce 2012 byl
největší důraz kladen na zkracování příprav-
skupina model v číslech
2012
2011
2010
Konsolidovaný výnos z prodeje v mil. CHF
632,6
660
639,5
Investice v mil. CHF (brutto)
47,5
81,3
63,2
Výroba vlnité lepenky v mil. m2
643
619
619
Kašírované obaly z vlnité lepenky v mil. m2
32,9
34,9
32,8
27 600
26 300
26 800
338 300
284 200
282 900
3118
3096
3002
Obaly z hladké lepenky v tunách
Výroba surového papíru pro VL v tunách
Průměrný počet zaměstnanců
ných časů, odstranění prostojů a minimalizaci odpadu. Úspěšnost programu jednou za
rok zjišťují audity v celé skupině.
Výhled do budoucnosti
Ekonomický výhled na tento rok není
příliš příznivý a sektor výroby obalů a papíru
bude v roce 2013 čelit další konsolidaci
a restrukturalizaci. Jako nezávislá rodinná
společnost s dlouhodobým horizontem
budeme muset důsledkem toho zintenzivnit
své úsilí, abychom byli inovativnější, rychlejší, lepší a produktivnější. Jsme optimisté a
věříme, že i v těchto ekonomicky nelehkých
časech budeme tím dodavatelem, kterého
budou naši stávající zákazníci preferovat, a
že si nás za dodavatele vyberou i ti zákazníci,
kterým ještě nedodáváme. Prostřednictvím
selektivních investic zajistíme udržení
náskoku v technice i kvalitě a upevnění
svého postavení na trzích, kde působíme.
Děkujeme Vám za Vaši loajálnost
Elisabeth Model
Walo Hinterberger
CEO Region Západ CEO Region Central
Obrat y 2012 v procentech z obratu
celé skupiny, podle zemí
Švýcarsko
Česko
Slovensko
Polsko
Německo
Francie
Rakousko
Chorvatsko
Ostatní
naše v ýrobní a prodejní síť - modelgroup.com
Šv ýcarsko
Model Holding AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
[email protected]
Model Management AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
info.mgt @modelgroup.com
Model AG ● ■ ★1 ★2 ★3 ★4
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 71 11
Fax+41 71 626 17 30
[email protected]
Model Emballages SA ● ★1
Route du Devin 3
Case postale 262
CH-1510 Moudon
Tel.+41 21 905 85 00
Fax+41 21 905 85 01
[email protected]
Model PrimePac AG ▲ ★1 ★3 ★4
Auenstrasse 5
CH-9434 Au (SG)
Tel.+41 71 747 91 91
Fax+41 71 747 91 00
[email protected]
Thurpapier ◆ ★1 ★2 ★4 ★5
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 77 77
Fax+41 71 626 77 88
info.tpw @modelgroup.com
MODEL BOX
x0 x6––x0x7
Aarepapier AG ◆ ★1 ★2 ★4
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 51 51
Fax+41 62 858 54 77
[email protected]
německo
Model Kramp GmbH ▲ ★1 ★4
Otto-Hahn-Strasse 41
D-63456 Hanau (Steinheim)
Tel.+49 6181 6750 0
Fax+49 6181 6750 267
[email protected]
Model AG ✚
Prodejní kancelář Německo
Karlstrasse 47–49
D-78054 Villingen–Schwenningen
Tel.+49 7720 997 530
Fax+49 7720 941 730
[email protected]
Česká republika
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★3
Tˇešínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 111
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Model Obaly a. s. ▲ ★1 ★3
I. Herrmanna 363
CZ-543 71 Hostinné
Tel.+420 499 500 111
Fax+420 499 500 274
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★4
K Horˇe 1572
CZ-676 01 Moravské Budeˇjovice
Tel.+420 568 409 611
Fax+420 568 420 254
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ★1 ★2 ★3 ★4
K Letišti 2219
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 544 111
Fax+420 325 514 845
[email protected]
Polsko
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ★1
ul. Szwajcarska 1
PL-23-400 Biłgoraj
Tel.+48 84 686 91 00
Fax+48 84 686 92 00
[email protected]
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ■ ★1
ul. Dun´ska 1
PL-05-152 Czosnów/Warsaw
Tel.+48 22 767 30 00 -1
Fax+48 22 767 30 03
info.mtw @model.pl
chorvatsko
Model Pakiranja d. d. ● ★1
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 19
Fax+385 1 2404 534
[email protected]
UKRAjiNa
Model Pak Sp. z o. o. ✚
Prodejní kancelář firmy
Model Opakowania Sp. z o.o.
Vul. Gorodocka 367, office 215
UA-79040 Lviv
Tel.+380 322 95-36-76
Fax+380 322 95-36-73
[email protected]
Francie
Model Kramp ✚
Prodejní kancelář Francie
18, Rue Mathilde Girault
F-92300 Levallois Perret
Tel.+33 147 57 93 13
Fax+33 147 58 61 83
frederic.cieutat @modelgroup.com
Slovensko
Model Obaly s. r. o. ✚
E. B. Lukácˇa 2
SK-036 01 Martin
Tel.+421 434 248 684
Fax+421 434 301 181
[email protected]
Polsko
Německo
Ukrajina
●
▲
■
◆
✱
✚
❖
✤
vlnitá lepenka
hladká lepenka
kašírované obaly
papír
Pack Shop
prodejní kancelář
výsekové nástroje
copacking
Česká republika
Francie
★1 ISO 9001:2008
★2 ISO 14001
★3 BRC/IoP Verze 3
★4 FSC
★5 OHSAS 18001
Rakousko
Švýcarsko
Chorvatsko
naše Pack ShoPy - Packshop.com
Šv ýcarsko
Pack Shop Weinfelden ✱
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Genève ✱
Pack Shop Romandie SA
124, Chemin du Pont-du Centenaire
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Lausanne ✱
Pack Shop Romandie SA
Route de Neuchâtel 8
Case postale
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
česká republika
Slovensko
Pack Shop Opava
Nádražní okruh 23
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 622 751
Fax+420 553 622 151
[email protected]
Pack Shop Bratislava ✱
Vajnorská ul. 108
SK-831 04 Bratislava
Tel.+421 220 422 582-3
Fax+421 244 643 021
[email protected]
Pack Shop Praha ✱ ★1 ★2
Becovská
ˇ
1279/15
CZ-10400 Praha 10 – Uhrˇ íneˇves
Tel.+420 272 705 926
Fax+420 274 877 253
[email protected]
chorvatsko
✱ ★1 ★2 ★4
rakousko
Pack Shop Linz GmbH ✱
Winetzhammerstrasse 7
Postfach 552
A-4021 Linz
Order hotline 0800 22 10 08
Fax+43 732 386 040
packshop.linz @packshop.com
Pack Shop Zagreb ✱
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 38
Tel.+385 1 240 96 39
Fax+385 1 240 96 26
[email protected]
✿1
✿2
Weinfelden ✱ ● ■ ◆ ❖
Opava ✱ ● ■ ▲ ✤
naše COPACKINGové
z ávody -
COPACKPLUS.COM
česká republika
Model Obaly a. s. ✤ ★4
Copack Plus
Tˇešínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 444
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Copack Plus ✤
Kostomlátecká 171
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 518 090
Fax+420 325 518 080
[email protected]
šv ýcarsko
Model AG
Copack Plus ✤
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 52 85
Fax+41 62 858 52 86
[email protected]
e-obaly
E-obaly v nadcházejících deseti letech
silně porostou
Poptávka spotřebitelů po tištěných elektronických
zařízeních a e-obalech začíná nabírat obrátky. Tyto
nové technologie by mohly v blízké budoucnosti zcela
proměnit svět rychloobrátkového zboží.
Trh s chytrými elektronickými obalovými řešeními,
jinak známými také jako e-obaly (e-packaging), prudce v
příštích letech poroste. Převážně se pak tento vývoj
bude týkat rychloobrátkového spotřebního zboží (RSZ).
Nicméně ačkoli podle našich odhadů bude e-obaly v
roce 2022 využívat již skutečně mnoho RSZ společností,
stále budou tato moderní řešení představovat pouhý
zlomek z celkové palety obalů.
Užitečná elektronická zařízení na obalech běžně
ospravedlní 0,01 až 0,03 % celkových nákladů na
produkt. Například každý rok je nyní na produkty
upevněno na 12 miliard bezpečnostních štítků bránících
krádežím v ceně 3 až 5 centů za štítek. Naše odhady pro
rok 2022 jsou v souladu s těmito empirickými poznatky.
Proč používat e-obaly?
Mezi důvody hovořící pro využívání e-obalů, jež
nezřídka vyžadují natištění vodivých obvodů přímo na
obal, patří mimo jiné posílení prodeje výrobku, lepší
merchandising, dokonalejší interakce spotřebitele s
obalem díky namluveným či psaným rolovacím instrukcím a konečně také hodnotné elektronické bonusy na
nebo uvnitř obalu. Kategorie zdravotních produktů
využívá například balení tablet, jež zaznamenává, kdy je
která tableta vyňata, a umožňuje tak sledovat, zda
pacient dodržuje předepsaného dávkování. V této
kategorii již existují obaly, které pacientům ve stanovenou dobu připomínají, že si mají vzít léky. Tyto obaly
poskytují svým držitelům jasné instrukce například
MODEL BOX
08–09
prostřednictvím hlasového záznamu nebo displeje s rolovacím textem.
Kromě RFID a EAS štítků má dosud většina e-obalů
podobu primárních obalů, které jednoduše činí daný
produkt atraktivnějším či užitečnějším. Mezi takováto
řešení patří například mluvící krabice na pizzu, mrkající
loga na skupinových obalech sušenek či lahví s rumem,
blistrové obaly sledující dodržování dávkování léků,
plastové lahvičky na léky, jež se připomínají uživatelům,
zkoušečky výdrže na bateriích či přeprogramovatelné
ozdobné doplňky na mobilní telefony. Velké značky však
nyní zkoumají další, nové možnosti využití.
Byla vyvinuta nová bezpečnostní řešení pro prodejní
obaly, jež umožní lépe ochránit zabalený produkt před
krádeží. Nová technologie se nazývá Siren™. Technologie byla uvedena do praktického užití na začátku roku
2012 v řadě předních amerických řetězců, mimo jiné
Home Depot. Toto jedinečné řešení zabraňuje krádežím
a poškozování produktů spuštěním alarmu na konkrétním kusu obalu, s nímž je právě manipulováno nežádoucím způsobem, ať již se jej někdo snaží rozříznout,
roztrhnout či jednoduše vynést z obchodu. Zboží je tak
chráněno výrazně lépe než v případě tradičních štítků
elektronické ochrany (EAS), které spustí poplach pouze
v případě, že se zloděj snaží vynést kompletní balení.
Díky řešení Natralock s technologií Siren již není
třeba drahé produkty zamykat či schovávat. Nové
obalové řešení dává spotřebitelům možnost důkladně si
výrobek prohlédnout a seznámit se s potřebnými
informacemi i značkou a zároveň přitom zabraňuje
potenciálním zlodějům v jeho krádeži.
Vzhledem k tomu, že technologie Siren je již zabudo-
vána v samotném obalu, lze při jejím použití bez obav
otevřeně vystavovat i vysoce cenné produkty - stejně
jako ostatní, méně hodnotné zboží. Na rozdíl od současné praxe, kdy je toto zboží uchováváno v zamčených
vitrínách a skříňkách, má tak zákazník k produktu a
informacím o něm neomezený přístup. V důsledku se
pak zvyšuje viditelnost produktu, který tak může sám
lépe ovlivňovat rozhodnutí o koupi.
Vývoj tohoto nového řešení byl umožněn technologií
Vor-ink™ společnosti Vorbeck. Technologie Vor-ink
umožňuje tisknout plně integrované vodivé obvody z
grafenu, který se nejen vyznačuje vynikající vodivostí,
ale je zároveň cenově dostupný a natištěné grafenové
obvody lze ohýbat i krčit, aniž by hrozilo, že se nějak
poškodí. Flexografickým tiskem z role na roli je možno
potisknout až 60 metrů podkladu. Posledním krokem v
instalaci bezpečnostního řešení je aplikace tenkého
opakovaně použitelného elektronického modulu, který
prostřednictvím integrovaného reproduktoru začne
vysílat poplašné zvukové upozornění v případě, že se
někdo pokusí z obalu vyjmout zabalený produkt nebo
jinak naruší bezpečnostní obvod.
Interaktivní etikety na lahvích
Innovia Films a PragmatIC Printing se podařilo
úspěšně integrovat tištěné elektronické prvky do
podkladu z polypropylénu (PP) společnosti Innovia
Films. Prvními vyvinutými prototypy jsou interaktivní
etikety, na nichž se při uchopení do ruky aktivuje blikající
světelná sekvence.
PragmatIC Printing přináší tištěné logické obvody,
jež zpřístupňují inteligentní a interaktivní řešení široké
paletě produktů a aplikací ve formách, které by s
tradičními silikonovými čipy nebylo možné realizovat.
V roce 2011 společnost PragmatIC Printing vytvořila
prototyp papírového přání s elektronickým tiskem.
Prototyp se stal důkazem použitelnosti tranzistorových
logických obvodů na ohebných podkladech. Technologie
byla zkombinována s konvenčními tištěnými elektronickými prvky (jako jsou například vodivé barvy a tenké
ploché baterie) a na jinak tradičním přání pak promítala
dynamickou animaci. Tento funkční prototyp měl stejnou
tloušťku jako přání s již zavedenými technologiemi, na
rozdíl od nich však nevyžadoval složitou kompletaci.
Co přinese budoucnost
V budoucnu bude řada chytrých elektronických
obalů vybavena komplexními funkcemi. Obaly budou
například promítat obrazové materiály, dávkovat spotřebitelem naprogramované množství zabaleného zboží či
těsně uzavírat krycí fólie, aby zabalené potraviny zůstaly
i po otevření déle čerstvé. Těmito potenciálními aplikacemi se již zabývá společnost Arla Foods, největší
evropský výrobce mléčných výrobků.
Existuje zde nepokrytá poptávka po snadno přístupných a srozumitelných instrukcích a podrobných informacích - a to u stovek miliard produktů. Na intenzitě nabírá
rovněž poptávka po prevenci chyb, přičemž jako příklad
řešení jednoho z mnoha problémů lze uvést časovač na
obalu s barvou na vlasy. Pacienti potřebují, aby jim
balení s léky připomínala, kdy si vzít předepsanou dávku,
a obaly s rychle se kazícím zbožím by mohly sledovat,
zda nebyl produkt vystaven příliš vysokým teplotám.
Značky potřebují být atraktivnější a výrazněji se odlišovat - například spuštěním barevné animace, vypuštěním
vůně či vydáváním zvuků, když se spotřebitel přiblíží.
E-obaly se do budoucna
stanou jedním z hlavních
směrů obalového
průmyslu a jako takové
budou generovat
mnohamiliardové tržby.
Napříč všemi odvětvími,
od hraček po léčiva,
vyžadují spotřebitelé na
produktech stále více a
více informací a zároveň
je požadují ve formě, jež
by výrazně usnadnila
jejich zpracování. Celá
třetina spotřebitelů má
se čtením uvedených
informací problémy a
vzhledem k stárnutí
populace lze očekávat, že
se tato situace bude jen
zhoršovat. Tištěná
elektronická zařízení a eobaly nepokryjí všechny
tyto potřeby, ale přinesou
řešení pro mnohé z nich.
obaly
Nezávadnost potravinových obalů
Na konferenci pořádané Australským obalovým
institutem (AIP) vystoupil mimo jiné Paul Haberland
ze společnosti Nestlé. Řeč byla o nezávadnosti
potravinových obalů především z hlediska migrace
látek z použitých materiálů.
Společnost Nestlé spustila globální program
nezávadnosti a dodržování předpisů a norem, jehož
náplní je trvale realizovat komplexní procesy pro zajištění
bezpečnosti balených potravin plně v souladu se
stávajícími zákony a dostupnými znalostmi ohledně
souvisejících rizik. Majitelé značek obecně si v současnosti uvědomují, že dodavatelé obalů se touto problematikou doposud nezabývali dostatečně a její ošetření nyní
přebírají do vlastních rukou. Paul Haberland na konferenci vyzval zpracovatele a výrobce obalů ke spolupráci s
majiteli značek na zajištění vyšší bezpečnosti potravinových obalů, jež prospěje nejen oběma těmto stranám,
ale také, a co je nejdůležitější, samotným spotřebitelům.
Psal se rok 2005, když italský hygienický úřad
informoval společnost Nestlé, že její obaly Tetra Pak s
dětskou stravou a dalšími výrobky nesplňují migrační
normy EU. Společnost měla své pochyby, neboť
příslušné testy jejího dodavatele obalů měly vždy kladné
výsledky. Hygienický úřad však odmítl ujištění o
nezávadnosti obalů a po vyjednání soudního nařízení, jež
vedlo ke stažení výrobků Nestlé ze supermarketů,
oznámil, že dodavatel obalů používal při testování
nevhodnou simulační látku – vodu namísto olivového
oleje. Výrobky Nestlé v těchto obalech byly následně
staženy z prodeje v Itálii, Španělsku a Francii, což
společnosti pochopitelně způsobilo obrovské škody.
Migrující látkou byla v těchto případech jedna ze
MODEL BOX
10 –11
složek tiskařské barvy. V novinách pak bylo neustále
opakováno a zdůrazňováno jméno Nestlé, zatímco Tetra
Pak se objevovalo daleko méně a o dodavateli dané
barvy dokonce nebylo ani zmínky. Pokud by majitelé
značek nezbystřili kvůli této aféře, pak už by asi nezbystřili kvůli ničemu. Nicméně, výzkumy v Itálii a
Německu dále prokázaly, že recyklovaný papír a lepenka
z něj vyrobená mohou obsahovat diisopropyl naftalen,
který může migrovat z obalu do zabaleného jídla.
Takovéto informace se nikdy ve zpravodajství
neztratí a mohou značně narušit důvěru v bezpečnost
a nezávadnost obalů, což může vést k odlivu zákazníků.
Společnost Nestlé Australia se proto rozhodla přejít v
případě snídaňových cereálií na obaly z nového, nerecyklovaného papíru. Následoval celkový přechod na tuto
čistou lepenku a místo od australských dodavatelů tak
nyní dováží lepenku za milióny dolarů z Chile.
Společnost Nestlé se rovněž rozhodla více se
angažovat v této problematice a identifikovala tři hlavní
problémy:
• Nedostatek vědomostí
• Nedostatečná spolupráce s dodavateli
• Nedostatečná kontrola
Každý materiál použitý v obalech společnosti Nestlé
musí mít nyní certifikát dodržování příslušných nařízení
a norem platných v zemi, v níž má být zabalené zboží
prodáváno. Součástí jsou rovněž podrobné informace o
migračních vlastnostech a seznam veškerých vstupních
složek, z nichž je daný materiál vyroben. Intenzivnější
kontrolní opatření pak zahrnují mimo jiné audity dodavatelů obalů, jež vyhodnocují riziko kontaminace obalu
během výroby.
rozhovor
Zákazníci nejvíce oceňují kvalitu
a proaktivitu dodavatele obalů
Společnost Nestlé Česko s.r.o. patří k významným
zákazníkům společnosti Model Obaly. Pro svou cukrovinkářskou produkci odebírá obaly z hladkých
a kašírovaných skládaček jak z opavského závodu, tak
ze závodu v Hostinném. Na otázky související s problematikou obalů odpovídají nákupčí společnosti Adéla
Bébarová a obalová specialistka Hana Valášková.
Které informace jsou výrobci cukrovinek povinni uvádět
na obalech?
HV: „Předně název potraviny, jméno a adresa
právnické nebo fyzické osoby odpovědné za výrobek na
trhu. Země původu se uvádí pouze v případě, kdy by
mohlo dojít ke klamání spotřebitele – například v případě
Parmské šunky nebo Hořických trubiček. Dále je
povinný údaj o hmotnosti (či objemu) výrobku, datum
minimální trvanlivosti, složení potraviny včetně upozornění na obsah alergenů, údaj o ošetření potraviny či
suroviny ionizujícím zářením a zda potravina obsahuje
geneticky modifikované organismy. Zákon vyžaduje
upozornit na nevhodnost potraviny nebo že se nedoporučuje některým skupinám spotřebitelů – například v
případě použití sladidel. Vše ostatní, například nutriční
značení, procenty vyjádřený podíl doporučeného
denního množství energie, cukrů, tuků, nasycených
mastných kyselin a sodíku, obsažený v přesně stanoveném množství výrobku (tzv. GDA), podmínky skladování
a podobně je pro čokolády a cukrovinky nepovinné.
Podle nového nařízení, které má platit do 15. 12. 2014,
je navíc povinné vyznačení nutričních hodnot.“
Můžete vyjmenovat faktory, které hrají nejdůležitější
úlohu při výběru dodavatele obalů?
AB: „Kvalita, funkčnost, proaktivita, cena...“
HV: „Mezi nejdůležitější faktory patří jeho
spolehlivost, přesnost dodávek, kreativita
a v neposlední řadě ochota přizpůsobit se našim
požadavkům.“
Říká se, že obal prodává. Bez jakých prvků se již
dnes kvalitní obal na cukrovinky neobejde?
V silně globalizovaném světě
přetrvávají tradiční hodnoty.
Jedním z hlavních důvodů pro
použití „klasického“ papírového
obalu u čokolády Studentská
pečeť je určitá „prémiovost“
tohoto výrobku, kterou chce
společnost Nestlé zachovat.
HV: „V dnešní době je velmi důležitý ekologický
aspekt obalu. Z tohoto důvodu je před uvedením
každého nového výrobku na trh provedena tzv.
„PIQET study“ zabývající se vlivem obalu na životní
prostředí. Samozřejmostí u našich obalů jsou prvky
usnadňující následné otevírání ať už obchodních
nebo spotřebitelských balení.“
Na vlastnosti přepravních obalů z vlnité lepenky
kladete asi jiné požadavky. Jaké?
AB: „V případě přepravních obalů je nejdůležitější ochranná funkce a také samozřejmě skladnost.“
HV: „Přepravní obal musí především výrobek
chránit před případným poškozením během transportu, ale ve většině případů musí být také dostatečně reprezentativní, protože plní funkci prodejního
balení.“
Technologické možnosti výrobců obalů jdou stále
dopředu. Máte zájem o nejnovější technologické
novinky na svých obalech?
AB: „Máme hlavně zájem být informováni o
těchto technologických novinkách, potom je u
jednotlivých případů na zvážení, zda je využijeme.“
HV: „Samozřejmě se snažíme jít s dobou
a novinky ze světa obalů testujeme společně
s dodavateli.“
Nákupčí společnosti Nestlé
Česko Adéla Bébarová (vlevo)
a obalová specialistka Hana
Valášková.
design obalů
Překvapujte, nebo nebudete vidět!
Na úvod a pro zdůraznění, proč je tak důležité spotřebitele překvapovat, několik citátů, se kterými se Lars
Wallentin setkal za svých 50 let navrhování obalů, POS
materiálů, reklam a dalších komunikačních prostředků.
Pokud nepřekvapíte, jako byste ani nic neudělali.
(neznámý autor).
Překvapení je ten nejkrásnější dar, jímž nás může
život obdarovat. (Boris Pasternak).
Když si nejste jistí, překvapte je. (neznámý autor).
Abyste uspěli, musíte se přiměřeně přizpůsobit.
(Peter Brabeck).
Chceme-li uspět, musíme nejdřív přestat být tak
zatraceně normální. (Z knihy Funky Business autorů
Kjella Nordströma a Jonase Ridderstrålea).
Chcete-li tvořit nové výrobky, pracovní místa a
hodnoty, musíte mít duši umělce. Musíte popustit uzdu
fantazii a být otevřeni všem nápadům. Musíte být tak
trochu rebelové, ale zároveň ne nepřátelé společnosti.
(Nicolas Hayek)
změnil klasický obdélníkový tvar krabice. Navíc přidané
ilustrace se samotným produktem na první pohled nijak
nesouvisí.
2. Popusťte uzdu fantazii
Který trh to umí lépe než ten britský? Chipsy značky
Tyrrell’s jsou skvělým příkladem. Má žena si svou kávu
dává vždy „holou“, tedy bez mléka a cukru... takže tyto
„holé chipsy“ jsou bezpochyby nekořeněné. Bravo!
Pěkně odvážná ilustrace.
3. Buďte emocionální
Nivea to umí naprosto špičkově. Jejich nejpoužívanějším symbolem je srdce – stejně jako je tomu například u Milky nebo Mon Chéri.
4. Dejte prostor humoru
I zde jsou mistry Britové. Vybral jsem čokoládovou
tyčinku Yorkie, jejíž prodej výrazně vzrostl poté, co byl
na obal přidán nápis „Nic pro holky“ (Not for girls) a
značka pro zákaz vstupu s piktogramem dívky.
No a tady je 12 rad Larse Wallentina:
1. Odlišujte se
Můj oblíbený vítěz ocenění Pentaward – zvláštní
letní edice obalu na papírové kapesníky Kleenex z USA MODEL BOX
12 –13
5. Zdůrazněte ikonu
Netuším, kolikrát jsem již společnostem radil, aby
co nejvíce zdůrazňovaly ikonu/maskota značky. Tyto
prvky mají daleko větší sílu než logo. Žijeme ve vizuál-
ním světě, tak se ani není čemu divit. Tento postup
využívá například Kellogg’s – zvětšuje a zdůrazňuje
ikonického kohouta na kukuřičných lupíncích.
6. Upřednostňujte symbolickou komunikaci
Symboly jsou aplikovatelné po celém světě a jsou,
pokud se správně použijí a nejsou příliš „rafinované“,
nejlepším komunikačním nástrojem v obalovém
designu, reklamě a POS materiálech.
7. Méně slibujte – příjemně překvapujte
To mě naučil Tom Peters. Jaký jiný příklad bych
mohl vybrat, než krabičky, ve kterých IKEA podává své
švédské masové kuličky? Na krabičkách pouze stojí
nápis „masové kuličky“ a pod ním je umístěna švédská
vlajka. Obal je prostý a produkt samotný tak výtečný!
8. Atraktivitu/lákavost posilujte až na hranici
Nikdy nelžete, ale vymáčkněte z toho maximum.
Když to neuděláte vy, vaše konkurence ano. Nejsem si
jistý, že čokoláda Ritter Sport obsahuje skutečně tolik
lískových ořechů, ale není to jedno? Má jich totiž
opravdu hodně. Cindy Crawfordová kdysi řekla: „Ani já
hned po probuzení nevypadám jako Cindy Crawfordová.“
Je to tak, make-up a stejně tak aranžování potravin jsou
dnes nezbytností.
9. Začleňte do designu umění
Kdykoli je to možné, využívejte umělecké prvky,
abyste překvapili spotřebitele. Váš design tak bude hůře
napodobitelný, výrazněji odlišný a tím pádem i jedinečný
(viz níže).
10. Maximálně prezentujte konkurenční výhody
Když budete šeptat, nikoho nepřekvapíte! Své
klíčové slovo, ať je to již „přírodní“ či „krémové“ musíte
vykřičet!
11. Navrhněte jedinečný tvar
Ano, bude to nákladnější. Ano, výroba i umístění v
místě prodeje bude komplikovanější... ale bude to
překvapivé! S Tetra Pakem žádný úžasný design
nevytvoříte – k tomu je třeba taková tvarovaná sklenice
na Ragú od Knorru.
11. Propagujte své internetové stránky
Než se trh probudí a pochopí, že většina spotřebitelů dnes chce pro více informací sama kontaktovat
značku, zvýrazňujte své internetové stránky. Navíc, QR
kódy jsou dnes nezbytné všude tam, kde spotřebitelé
běžně používají chytré telefony.
Snad pro vás tyto rady budou přínosem.
netradiční obaly
Furošiki
Furošiki jsou tradiční japonské látky, jež v minulosti
sloužily jako balicí materiál. Tyto látky se běžně
využívaly k přepravě oblečení, dárků a dalšího zboží.
Jejich vznik by se dal pravděpodobně vystopovat do
8. století, avšak název, který znamená „koupelová
látka“, pochází až z období o tisíc let později, kdy se
tímto způsobem balilo oblečení při koupelích ve
veřejných lázních. Dřívější název zněl hira zutsumi –
balení bez uzlu. Nakonec látky furošiki začali využívat
obchodníci pro balení zboží k přepravě či jako ozdobné
dárkové balení.
Moderní furošiki využívá širokou paletu látek, mimo
jiné hedvábí, bavlnu, umělé hedvábí, či nylon. Balení
furošiki jsou často zdobeny tradičními vzory či šibori.
Látky na furošiki nemají žádnou danou velikost, mohou
být malé jako dlaň, ale také velké jako prostěradlo.
Nejběžnější velikosti jsou 45 cm a 68-72 cm.
Furošiki je čtvercový kus látky. Název znamená
doslova „látka ke koupeli“. Široce využívána začala být
v období Edo (1603 – 1868) ve veřejných lázních –
návštěvník si furošiki rozprostřel na zem, vysvlékl se na
ní a později do ní i zabalil všechny své věci. Jinými slovy
furošiki byly původně kusy látky, do nichž si lidé balili
hygienické potřeby a oblečení, ale časem začaly být
využívány k balení prakticky čehokoli. Furošiki je dnes již
víceméně minulostí, ne však zcela. Funkci furošiki coby
praktického balení každodenní potřeby sice převzaly
běžné tašky, ale v současnosti tyto látky zažívají
comeback jako tradiční kulturní estetický prvek. Můžete
je využít jako součást uměleckých děl inspirovaných
asijskou kulturou (nebo jednoduše jako ozdobu na zeď,
třeba i zarámovanou) či jako módní doplněk. Někdo by je
mohl použít jako držák na víno, ubrus či dokonce závěsy.
Buďte kreativní a obohaťte svůj život o furošiki!
MODEL BOX
14 –15
Japonská „kouzelná látka“ s mnoha využitími
Furošiki je rozměrný čtvercový kus látky, který může
mít nepřeberné množství barev, symbolů a vzorů.
Používá se k přenášení a skladování různých věcí, balení
dárků, zdobení místností, ale může být i jen jednoduše
rozprostřen na zemi. Obrovská šíře využití této „kouzelné“ látky nepřestává ohromovat a pro řadu návštěvníků Japonska představuje jeden z oněch záhadných
a fascinujících aspektů japonské kultury.
Etiketa použití furošiki
V Japonsku je považováno za neslušné předávat dar
„jen tak“. Furošiki tak slouží jako příhodný a atraktivní
způsob, jak předejít společenskému faux-pas. Etiketa je
velice významnou součástí japonské společnosti a
kultury a v současnosti je předmětem obecné diskuze,
zda s sebou předání daru zabaleného ve furošiki nenese
očekávání, že obdarovaná strana se následně odvděčí
vlastním darem zabaleným do toho samého kusu látky.
Od období Edo až do období Šówa (1926-1989) se
furošiki využívaly i při svatbách. Rodiče nevěsty
připravovali furošiki zdobené vzory zobrazujícími
například jeřáby a další ptáky, vějíře, borovice či vlny –
vše symboly, o nichž se věřilo, že přináší štěstí a
bohatství. V současnosti většina svatebčanů sice
přináší dary zabalené ve furošiki, avšak samotnou látku
si odnáší s sebou zpět domů, aby případně nedošlo k
nedorozumění. Nicméně se stále ozývají hlasy, které
tvrdí, že furošiki je dárkové balení a mělo by tak být
nedílnou součástí dárku. V Japonsku není prostě nic jen
tak!
Přerod kultury furošiki
V období Edo furošiki postupně velice získaly na
oblibě a jejich uživatelé vymysleli celou řadu balicích
způsobů. Látky se nakonec staly tradičním balicím
materiálem a nepostradatelnou součástí každodenního
života v Japonsku. V polovině 70. let 20. století (období
Šówa) se však furošiki začaly vytrácet. Úpadek byl
způsoben především rozšířením plastových nákupních
tašek a dalších materiálů a prostředků na jedno použití.
Uživatelů furošiki v období po druhé světové válce
dramaticky ubylo. Naštěstí, díky sílícímu zájmu o
ochranu životního prostředí, se furošiki v posledních
letech opět vrací na scénu. Kvůli obavám o stále více
ohrožené ekosystémy v Japonsku (a po celém světě) si
začali ekologicky uvažující nakupující nosit do obchodů
vlastní tašky a jednorázové plastové tašky, jež poskytují
samotní prodejci, odmítají. Jedním z nejnovějších
„ekologických“ trendů je i propagace používání furošiki
jako způsobu, jímž mohou lidé přispívat k ochraně
životního prostředí.
Toto znovuobjevování furošiki lze rovněž částečně
přičíst na vrub současné snaze přehodnocovat a uctívat
tradiční japonské zvyky. Vedle tradičních a konvenčních
technik se rovněž objevují nové, inovativní způsoby
využití furošiki. Využití furošiki tak stále přibývá a místo,
aby sloužily pouze jako dárková balení, se s těmito
látkami lze nyní setkat také například v roli ubrusu či
nápaditých interiérových dekorací.
Charakter furošiki
Furošiki jsou často ozdobeny tradičními vzory,
batikou (šibori) nebo hedvábným krepem (čirimen).
Moderní furošiki mohou být vyrobeny z široké palety
látek, mimo jiné z hedvábí, bavlny, umělého hedvábí, či
nylonu a jsou samozřejmě vždy opětovně použitelné.
Furošiki je v podstatě pouze kus látky, ale je to kus látky,
do nějž lze zabalit jakoukoli věc - nehledě na její tvar - a
díky atraktivnímu vzhledu tak lze z furošiki vytvořit
například působivé dárkové balení.
logistika
Sdílené řízení zásob
Přetiskujeme rozhovor s Jeanem-Mariem Ecoiffierem
ze společnosti Fromageries Bel ve francouzském Dole
(systém sdíleného řízení zásob - SSM - byl implementován ve třech závodech společnosti v Cléry, Dole
a Lons-Le-Saunier v polovině července 2009).
Úvodem bych se Vás rád zeptal, jaké jsou předpoklady
dobrého fungování SSM?
Jean-Marie Ecoiffier,
Syráreň Bel
„Když jsme projekt SSM prezentovali vaší společnosti, bylo hned jasné, že Model tento přístup nesmírně
zaujal. Nejdůležitější pak bylo přesně definovat a sepsat
funkční principy systému a získat potřebné podpisy
všech zúčastněných. Dále bylo nutné zajistit optimální
komunikační tok, jenž nám pak umožnil zabezpečit
podmínky nezbytné pro tento systém. Věděli jsme, že
díky tomuto procesu pak v Modelu obdržíte naši
objednávku těsně předtím, než budete muset vyexpedovat zboží.
Druhým důležitým prvkem je kvalitní správa základních údajů ve vašem systému. Zákazník musí mít jistotu,
že se může spolehnout na bezchybnost systému, tedy
že se nevyskytnou interní problémy se skladováním, jež
by mohly vnést do celého procesu zmatek, že veškeré
vložené údaje budou správné nebo že například nedojde
ke konfliktu nekompatibilních spotřebních standardů.
Jakmile jsou tyto problémy vyřešeny a je zajištěna
správnost všech údajů, máte k dispozici spolehlivý
komunikační tok, díky němuž si zaměstnanci mohou být
jisti správností přijímaných i předávaných informací.“
MODEL BOX
16 –17
projektů SSM
velká výhoda.
Toto uspořádání totiž zajišťuje
spolehlivost
údajů v informačním
systému SAP. Stejně
důležitá je však také vzájemná
důvěra. Zákazník musí mít plnou důvěru v informace,
které mu dodavatel poskytuje, jako tomu vždy bylo v
případě naší spolupráce s Model Emballages SA.“
Do jaké míry byly splněny vytyčené cíle?
„První společný cíl byl ekonomické povahy – snížit
objem naskladněných zásob v obou společnostech.
Podařilo se nám omezit naše zásoby a řekl bych, že
jsme skutečně docílili takzvaného „just in time“ principu. Výsledkem je snížení objemu zásob o 28 % od
započetí tohoto procesu. Druhým cílem bylo zjednodušit
informační a komunikační toky mezi účastníky procesu,
tedy mezi dispečery logistických oddělení v našich
závodech a kontaktní osobou ve společnosti Model. I
zde jsme zaznamenali naprostý úspěch. Mimochodem,
všichni uživatelé se na projektu od počátku podíleli.“
Máte zájem o rozšíření přístupu SSM například i na
spolupráci mezi našimi odlišnými SAP systémy?
„Ano, chceme v aplikaci SSM pokračovat! A proč
SSM nerozšířit na různé SAP systémy? To by mohl být
náš další projekt.“
Museli jste nejdříve posoudit interní procesy, zejména
v oblasti produkce?
Nemáte obavy, že by tento funkční princip mohl vytlačit
osobní kontakt?
„V našich závodech jsou zásobování, správa údajů i
plánování výroby sdruženy v jedno oddělení, což je u
„Ne, právě naopak. Jsem přesvědčen, že s větší
integrací systémů význam komunikace vzrůstá.“
Uhlíková stopa
redukována
o dalších 4,8 %
Organizace sdružující výrobce vlnité lepenky v Evropě (FEFCO)
publikovala výsledky nové studie, která byla zaměřena na zkoumání
vlivu produktů z vlnitých lepenek na životní prostředí. Nejnovější
zpráva z roku 2012 je založena na hodnocení vlivu průmyslu výroby
papíru a vlnité lepenky v období let 2009 – 2011.
V posledních třech letech došlo k dalšímu snížení emisí uhlíkových
plynů (tzv. uhlíková stopa) o 4,8 %. V průběhu let 2009 – 2011 byla
uhlíková stopa vlnité lepenky redukována ze 784 kg/t na 746 kg/t.
Hlavním důvodem je výrazný pokles spotřeby elektrické energie, především díky omezení spotřeby elektřiny u výrobců kraftlinerů. V posledních čtyřech až pěti letech papírny výrazně investovaly do svých procesů
výroby za účelem snížení energetické náročnosti. Pro výrobu elektrické
energie jsou používány nové kotle v kombinaci s parními turbínami.
Průmysl výroby vlnité lepenky nadále zintenzivňuje využívání
recyklovaných obalů – podíl recyklovaných surovin pro výrobu nové vlnité
lepenky vzrostl z 82 % v roce 2009 na 85 % v roce 2012.
Výrobci vlnité lepenky a jejich dodavatelé pokračují v hledání cest jak
omezit negativní vliv svých výrobků na životní prostředí. Obaly z vlnité
lepenky opět prokazují, že jsou dlouhodobě udržitelným materiálem, který
je vstřícně přijímán jak dodavatelskými řetězci, tak i konečnými spotřebiteli. Na základě posledních studií lze konstatovat, že spotřebitelé preferují
obaly z lepenek před ostatními materiály. Vlnitá lepenka je totiž hospodárná, lze ji stoprocentně recyklovat a dokonale chrání zboží na cestě od
výrobce ke spotřebiteli.
obaly
Studie budoucích obalových trendů
Časopis Packaging World letos spojil síly se
společností DuPont s cílem identifikovat trendy, jež
utváří současný obalový průmysl, a ty, jež jej budou
utvářet za deset let. Výzkumu se zúčastnilo na 500
profesionálů (především z Evropy a Severní Ameriky)
pracujících pro výrobce a zpracovatele spotřebního
zboží na marketingových pozicích a v oblasti vývoje
obalů. Nejvíce respondentů zastupovalo potravinářský,
zdravotnický a nápojový průmysl, avšak do určité míry
byla zastoupena téměř všechna odvětví využívající
obaly.
Mezi respondenty z Evropy a Severní Ameriky
panovala výrazná názorová shoda. Současné hlavní
trendy, jež výrazně ovlivňují obalový průmysl, se v
následujících deseti letech změní. Druhořadé trendy by
si měly zachovat obdobný význam jako dnes.
Zásadní zjištění: Změny na spadnutí
1. Udržitelnost, jež je v současnosti ve významu
umístěna za cenou a bezpečností potravin, bude
obalovému průmyslu v Evropě i Severní Americe za
deset let dominovat.
2. Ceně, dnes nejvlivnějšímu faktoru, bude za 10 let
připisován menší význam.
3. Bezpečnost potravin bude i nadále hlavním faktorem
ve vývoji obalů.
4. Současný důraz na „všestrannou optimalizaci“ otevírá
dveře strategiím zaměřeným na využívání materiálů z
obnovitelných zdrojů, recyklovatelných materiálů a
chytrých obalů. Tento nový trend bude v následujících
10 letech sílit a je tak namístě věnovat náležitou pozornost inovacím a spolupráci napříč hodnotovým řetězcem.
MODEL BOX
18 –19
5. Ačkoli se zřídka objevují na předních příčkách, trendy
a faktory spojené s pohodlností a snadností použití jsou
dnes velmi významné. Svůj význam by si měly podle
očekávání udržet i za deset let.
Maximální hodnota, minimální dopad
1. Obalový průmysl je přesvědčen, že spotřebitelé
budou za 10 let přikládat větší hodnotu recyklovatelnosti
a „vnímané“ ekologičnosti obalů.
2. Zároveň budou prudce sílit hlasy volající po doložení
tvrzení o udržitelnosti - například požadavky na informace o životním cyklu produktu/obalu.
3. Optimalizace obalů ve smyslu zefektivňování tvaru/
velikosti obalu (right sizing), snižování objemu použitých
materiálů a minimalizace funkčních chyb (například
špatně se odtrhávající perforace) je v současnosti
dominantním trendem v obalovém průmyslu v Evropě i
Severní Americe.
4. Materiály mají pro dosažení těchto cílů klíčový
význam.
5. Plasty budou nadále vytěsňovat sklo a kov a ohebné
obaly budou nadále nahrazovat obaly s pevnými konstrukcemi.
Shrnutí: 51 % respondentů říká, že udržitelnost
bude za 10 let trendem číslo 1. Význam ceny za 10 let
poklesne o 28 %. 82 % říká, že předpisy a nařízení
budou mít za 10 let na obalový design větší vliv. 81 %
říká, že obaly budou mít za 10 let větší vliv na úspěch
samotných produktů. 65 % říká, že plasty budou na
obalech nadále vytěsňovat sklo a kov. Ohebné obaly
budou nadále nahrazovat obaly s pevnými konstrukcemi.
53 % Evropanů říká, že důraz na recyklovatelnost
omezuje využití konstrukcí kombinujících více materiálů.
Upomínací obaly podle nové studie pomáhají
dodržovat předepsanou léčbu
Balení léků na vysoký tlak Novaris Diovan HCT
zaručuje přesnější dodržování léčby a včasnější
doplňování léčiv než obyčejné obaly.
Rada pro obaly podporující dodržování léčby
(HCPC) zveřejnila zprávu o studii společností Novaris
Pharmaceuticals Corp. a Xcenda o upomínacím balení
Diovan HCT® Shellpak ®. Tato nedávná studie přinesla
nové důkazy, že díky obalům, jež lidem připomínají, kdy
si vzít předepsané léky (samotná studie je nazývá
„upomínací obaly“), pacienti lépe dodržují stanovenou
léčbu.
Studie hodnotila míru dodržování dávkování a
vyzvedávání předepsaných léčiv u více než 4500
pacientů s vysokým tlakem v průběhu 17 měsíců. Tito
pacienti své léky na vysoký tlak obdrželi v baleních
(vždy na 30 dní) s různobarevně značeným měsíčním
„kalendářem“ a instrukcemi, jež pacienty nabádaly, aby
si další balení zašli vyzvednout před koncem daného
30-denního intervalu. Výsledky těchto pacientů byly
porovnány s výsledky pacientů, již místo speciálních
balení používali balení obyčejná. Ze srovnání vyplynulo,
že pacienti s upomínacím obalem dodržovali léčbu
přesněji než druhá skupina a další balení léků si navíc
vyzvedávali v průměru o čtyři dny dříve.
Obal Diovan HCT® Shellpak™ se skládá ze dvou
částí. Barevně značený blistrový obal se samotnými
léky je ukryt ve vnějším obalu z pevného plastu s
dětskou pojistkou. Patentovaný vnější obal má informační plochy na přední a zadní straně - prostor na zadní
straně je vyhrazen pro lékařský předpis a na přední
straně nalezne uživatel informační brožurku obsahující
mimo jiné fotografii dané tablety. Lék se vyrábí ve
čtyřech různě silných verzích s odlišným vzhledem
tablet, přičemž každá verze má vlastní obal s
jinou barevnou úpravou (hnědá, modrá,
fialová, červená) a vyobrazením příslušné
tablety.
Díky obalům, které lidem
připomínají, kdy si vzít předepsané
léky, pacienti lépe dodržují
stanovenou léčbu.
pack shop
Standardní obaly pro každého
Obaly již dlouho patří neodmyslitelně i našemu životu.
Chrání přece zboží všeho druhu na jeho cestě mezi
výrobci, obchodníky a zákazníky. Obaly jsou však také
účinným nástrojem ovlivňování kupního rozhodování,
informují a budí emoce. Vhodně zvolené obalové řešení
může být rozhodujícím činitelem toho, zda se zboží bude
či nebude dobře prodávat.
Existuje však také řada firem a živnostníků, kteří
sice obaly potřebují také, ale ve svých požadavcích
nejsou vázáni přesnými rozměry, případně konkrétním
grafickým potiskem. V takovém případě často naráží na
„neřešitelný“ problém. Jak zajistit obaly, které by
vyhovovaly jejich požadavkům, ale zároveň byly cenově
přijatelné i v malých nákupních množstvích?
To bylo jedním z impulzů ke vzniku sítě obchodů pod
jednotným názvem Model Pack Shop. Setkáte se s nimi
ve většině zemí, kde skupina Model působí. Široký
sortiment obalů z vlnitých a hladkých lepenek je doplněn
dalšími balicími prostředky, jako jsou bublinkové fólie,
lepicí pásky, motouzy apod. Pro zákazníky v rámci České
a Slovenské republiky jsou Pack Shopy k dispozici
v Praze, v Opavě a v Bratislavě.
MODEL BOX
2 0 – 21
Základní sortiment prodejen Model Pack Shop tvoří:
- standardní sortiment obalů z vlnité, kašírované
a hladké lepenky
- obaly víceúčelové, přepravní
- obaly pro tiskárny a poštovní zásilky
- obaly na víno a potraviny
- obaly kancelářské a archivní
- dárkové krabičky
- obálky
- balicí materiál (bublinové a smršťovací fólie, lepicí
pásky, motouzy apod.)
zajímavé obaly
Nové výrobky a inovace
Kniha plná čokolády
Čokoláda z manufaktury Nobile
Cioccolato se vyrábí ručně z
nejušlechtilejších přísad. Proto také
oba „aritisti del Cioccolato“ Willi
Schmutz a Martin Schwarz vsadili
i při výběru obalu na design a celkový
vzhled, tedy na individualitu a kvalitu.
Tabulky čokolády (100 g) jsou
zabaleny ve štíhlé skládačce z vysoce
kvalitního matného kartonu z
primárních vláken. Krabička je
vyrobena z přířezu a po uvolnění
zasouvací klopy se dá otevřít
podobně jako knížka. Uvnitř se
nachází tabulka čokolády zabalená
v alufólii s tmavě hnědým potiskem.
Tabulka je po třech stranách chráněna
zvýšeným okrajem, chybějící okraj na
čtvrté straně pak umožňuje snadné
vyjmutí tabulky z krabičky, která tak
spojuje komfort i hmatový prožitek.
I design obalu podtrhuje svou
celkovou grafickou úpravou
a zvoleným barevným odstínem
vysokou kvalitu výsledného produktu
– u krabičky převládá základní odstín
kartonu v hnědých tónech, grafika se
omezuje na několik abstraktních
grafických a typografických prvků.
Manufaktura představila svoje
výrobky na prvním Salon du Chocolat,
který se od 30. března do 1. dubna
konal ve švýcarském Curychu.
Čokoládové výrobky z této
manufaktury lze zakoupit online nebo
u některých exkluzivních prodejců.
Malá změna, ohromný účinek
Vysekávaný obal pro pivo CorteS pivovaru VanPur, jenž se skládá z tácu z vlnité lepenky a
obepínacího obalu, je součástí nabídky naší
společnosti již dva roky. Po celou tuto dobu naši
odborníci analyzovali možné změny, jež by mohly
zdokonalit produkt po funkční i estetické stránce.
V posledních měsících se jim obal podařilo
přizpůsobit pro flexografický tisk využívající
tiskovou desku FlatPoint. Technologie tisku
naplocho nejen umožňuje tisk i těch nejmenších
fontů a bodů, ale navíc zajišťuje dokonalou
čistotu a ostrost potisku a rovnoměrné nanesení
barvy na celý povrch. Kromě až pětibarevného
potisku zahrnuje nyní povrchová úprava obalu
rovněž lakování. Díky těmto drobným úpravám
a jejich bezchybnému provedení byla výrazně
zvýšena atraktivita obalu a posílena jeho
schopnost upoutat pozornost spotřebitelů.
Přepravní obal tak byl přetvořen v plnohodnotný
obal prodejní.
zajímavé obaly
Ukázkové naplnění potřeb zákazníka
Tři reklamní stojany pro druhotné
umístění produktů a pultový prodej
Tento prodejní stojan slouží k prezentaci
dětské stavebnice PlayMais, kterou z
čistě přírodního materiálu vyrábí firma
Loick AG v německém DorstenLembeck. Celkem byly připraveny tři
varianty stojanů: jeden stojan pro
druhotné umístění a dva malé stojany,
které umožní nabídnout tuto skládačku i
u pokladen. Velký stojan pojme výběr z
celého výrobního sortimentu, do malých
stojanů určených pro pultový prodej lze
umístit 12 nebo 32 kusů produktu. Malé
stojany jsou ideální pro prodej malých
sérií. Konstrukce stojanu umožňuje jeho
rychlé složení, v prodejně se pak už jen
upevní reklamní plakát. Stojany
vytisknuté čtyřbarevným ofsetem s
povrchovou úpravou disperzním lakem
svou optikou napodobují barevné
krabičky PlayMais.
MODEL BOX
22–23
Vysekávaný obal na šumivé víno FIORE
společnosti Ambra S. A. je součástí našeho
portfolia od května 2012. Obal z vlnité lepenky
pro až osm 200 ml lahví byl navržen přesně podle
potřeb zákazníka. Zakomponováním perforací
a sklopného víka s dvojitým ohybem bylo
vytvořeno vysoce estetické hybridní řešení, jež
lze využít jako obal přepravní i prodejní. Pětibarvý
flexografický tisk využívající technologii tisku
naplocho s tiskovou deskou FlatPoint (s rastrem
84 Lpi) umocňuje atraktivitu řešení a přispívá
k jeho působivosti.
Chrastítko z kartonu pro
fotbalové fanoušky
U příležitosti evropského mistrovství
ve fotbale 2012 nabídl koncern
Ferrero svoje světoznámé bonbony
TicTac balené do obalu v podobě
dětského chrastítka. Úkolem bylo
nalézt takové řešení, které by
umožňovalo efektivní výrobu i snadné
plnění. Každé chrastítko obsahuje dvě
balení TicTac s příchutí máty a pomeranče
po 18 g. Jednotlivé bonbony se dají z balení
snadno odebírat bez nutnosti otevírání
celého chrastítka. Zvuk chrastítka se mění
podle odebraného množství. Produkt je v
místě prodeje POS umístěn ve speciálním nosiči
z vlnité lepenky s vysekanými otvory. Reklamní
displej s nápisem „Rasselbande“ pojme tři nosiče,
v nichž je umístěno celkem 72 chrastítek.
soutě ž
Soutěž o dárkové poukázky
dm drogerie markt
příště
Také v tomto vydání jsme pro vás připravili tři jednoduché otázky. Stačí, abyste nám prostřednictvím elektronické pošty zaslali své odpovědi, a to nejpozději do 26. dubna 2013 na adresu vanda.
[email protected] Poté provedeme losování a vybereme čtyři výherce, kteří od nás získají
dárkové poukázky k nákupu v prodejnách dm drogerie markt v hodnotě 400 Kč.
Odpovědi na otázky uvádějte například ve tvaru 1a, 2a, 3c. Dále uveďte své jméno a název firmy.
Výherce budeme informovat e-mailem na adresu, ze které byly odpovědi zaslány, a na našich internetových stránkách v sekci „aktuality“.
Japonská „kouzelná“ látka s mnoha využitími se nazývá:
a) furošiki
b) kirigami
c) origami
Rozhovor s Ed Smithem
Model Box
Zákaznický časopis skupiny Model
14. ročník, vychází 3 - 4x ročně
© Model Central 2013
www.modelgroup.com
Náklad
Pack Shopy jsou k dispozici českým a slovenským zákaníkům:
a) v Praze, Brně a Bratislavě
b) v Brně, Opavě a Martině
c) v Praze, Opavě a Bratislavě
1700 českých, 700 polských, 400
chorvatských
Redakce
Ing. Radovan Wicha,
[email protected]
Výzkumu obalových trendů, jež utváří současný a budoucí obalový průmysl, se zúčastnilo:
a) 400 profesionálů (především z Evropy a Severní Ameriky)
b) 500 profesionálů (především z Evropy a Severní Ameriky)
c) 600 profesionálů (především z Evropy a Severní Ameriky)
Výherci z čísla 3/2012:
Oficiální publikaci Českého olympijského výboru „OH - Londýn 2012“ získávají:
Tamara Böhmová, Alliance Healthcare s.r.o.
Hana Kaňová, Frujo a.s.
Jitka Kvasnicová, Hartmann – Rico a.s.
Soupravu na přípravu „Fondue“ v soutěži QR kódu získává
Romana Kráčmarová, Spolpharma s.r.o.
Blahopřejeme!
Model Obaly a. s.,
tel. (+420) 553 686 368
Sazba a tisk
Model Obaly a. s., Opava
WWW.MODELGROUP.COM
Download

Orientace - Model Group