procella
Manuál
Verze:
1 / Březen 2009
© Copyright 2010
Q-DAS spol. s r. o.
ul. Vít. Hálka 1654
266 01 Beroun
Česká republika
Tel.: +420/311 622 139
Fax: +420/311 626 515
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.q-das.cz
Hotline:
Tel.: +420/311 626 598
E-Mail: [email protected]
2
procella
3
procella
Úvod
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš software. Tato příručka vám pomůže
rychle se seznámit se základními funkcemi modulu qs-STAT. Další informace najdete
v online nápovědě (v anglickém nebo německém jazyce) nebo na našich webových
stránkách http://www.q-das.cz pod položkou Služby - Download/ Centrum stahování
- « Dokumentace softwaru ».
Přejeme Vám mnoho úspěchů při práci s produkty Q-DAS®.
Poznámka:
K našim jednotlivým produktům nabízíme školící kurzy. V případě Vašeho zájmu
Vám o nich rádi zašleme podrobné informace, které můžete najít také na našich
webových stránkách http://www.q-das.cz/cz/academy/.
Školení mohou probíhat i ve vašich prostorách. Kontaktujte nás, prosím, a my Vám
rádi připravíme individuální nabídku. Pro sebevzdělávání vám doporučujeme naše
statistické referenční knihy.
Práva a garance
Společnost Q-DAS® GmbH & Co. KG vlastní práva k technické dokumentaci a
softwarovým programům. V žádném případě nesmí být bez předchozí konzultace
informace v tomto dokumentu pozměňovány. Q-DAS GmbH & Co. KG nejsou tímto
dokumentem vázány.
Legální nákup softwarové licence a manuálu umožňuje užívání programů v souladu s
počtem licencí. Vytvoření kopií je možné jen pro zálohování dat (pracovní kopie).
Každému, kdo předá tento software jinému subjektu pro jinou než vlastní potřebu,
bude hrozit trestní postih.
Omezení garancí
Manuál je poskytován bez záruky za správnost obsahu. Přes veškerou snahu
vyhnout se chybám, jsme se jim všem zcela vyhnout nemohli. Proto rádi uvítáme
jakoukoliv radu a návrh, pokud narazíte na omyl.
4
procella
5
procella
Obsah
Úvod....................................................................................................... 3
Práva a garance .................................................................................... 3
Obsah..................................................................................................... 5
1.1
2
Struktura příručky................................................................... 11
Nastavení procella®My.SPC.......................................................... 12
2.1
Správa kontrolních plánů ....................................................... 12
2.1.1 Správa kontrolních plánů prostřednictvím souborů................. 14
2.1.2 Náhled ................................................................................. 18
2.1.3 Správa kontrolních plánů v databázi ...................................... 20
2.1.4 Tlačítková lišta pro rychlý start ............................................... 30
2.2
Lokální a centrální správa kontrolního plánu .......................... 31
2.2.1 Centrální správa kontrolního plánu v souborech .................... 32
2.2.2 Centrální správa kontrolních plánů s databází ....................... 33
2.3
Program po spuštění - nastavení ........................................... 33
2.3.1 Automatický spouštěcí dialog pro výběr kontrolního plánu ..... 33
2.3.2 Přihlášení uživatele na začátku programu.............................. 34
2.3.3 Zobrazení oken po výběru kontrolního plánu ......................... 35
3
Příprava pro práci s procella®My.SPC ......................................... 37
3.1
Procella® - terminologie.......................................................... 39
3.1.1 Měření ................................................................................. 39
3.1.2 Měření dílu............................................................................. 40
3.1.3 Měření skupiny....................................................................... 40
3.1.4 Podskupina ............................................................................ 40
3.1.5 Zkouška nebo zkouška podskupin ......................................... 40
3.1.6 Cyklus ................................................................................. 41
3.1.7 Četnost podskupiny................................................................ 42
3.2
Otázky ke kontrolnímu plánu.................................................. 42
3.3
Vývojový diagram procesu záznamu dat ................................ 44
3.4
Vytvořit nový kontrolní plán .................................................... 45
3.4.1 Vytvořit nový kontrolní plán .................................................... 45
6
procella
3.5
Záznam naměřených hodnot.................................................. 60
3.5.1 Okno Maska sběru hodnot ..................................................... 60
3.5.1.1
Nastavení Masky sběru hodnot................................. 62
3.5.1.2
Přiřazení znaků......................................................... 64
3.5.1.3
Nastavení tlačítek ..................................................... 66
3.5.1.4
Kalibrace měřících přístrojů ...................................... 68
3.5.2 Propojení měřících přístrojů online......................................... 69
4
5
Zprávy ............................................................................................ 71
4.1
Náhled zpráv na obrazovce.................................................... 71
4.2
Vytisknout zprávu................................................................... 72
Nástroje.......................................................................................... 73
5.1
Identifikace použitého nastavení ............................................ 73
5.2
Uložit nastavení ..................................................................... 74
5.3
Převzít nastavení ................................................................... 75
5.3.1 Převzít systémové nastavení ................................................. 75
5.3.2 Převzít nastavení znaků......................................................... 76
5.4
Seznam dílů/znaků................................................................. 76
5.4.1 Systémová hladina................................................................. 77
5.4.2 Úroveň dílu ............................................................................ 80
5.4.3 Úroveň skupiny....................................................................... 82
5.4.3 Úroveň znaku......................................................................... 83
5.4.4 Změny struktury ..................................................................... 85
5.5
Nastavení záznamu dat ......................................................... 86
5.5.1 Postup měření........................................................................ 87
5.5.2 Pořadí sběru hodnot............................................................... 93
5.5.3 Doplňkové údaje .................................................................. 103
5.5.3.1
Vložení doplňkových údajů ..................................... 103
5.5.3.2
Záznam doplňkových ůdajů .................................... 104
5.5.3.3
Nastavení doplňkových údajů ................................. 104
5.5.3.4
Pořadí sekvence ..................................................... 105
5.5.3.5
Zadání nápovědy .................................................... 105
5.5.3.6
Textová pole ........................................................... 106
7
procella
5.5.3.7
Automatické přiřazení ............................................. 107
5.5.3.8
Nastavení barvy...................................................... 110
5.5.4 Obnovit doplňkové údaje...................................................... 111
5.5.4 Obnovit doplňkové údaje...................................................... 112
5.5.4 Ukončení měření.................................................................. 113
5.5.4.1
Vyhledat/Dotaz před ukončením měření ................. 114
5.5.4.2
Vyhledat/Dotaz v případě nekompletních údajů ...... 114
5.5.4.3
Neposkytnout nekompletní měření ......................... 114
5.5.4.4
Povolit nekompletní měření .................................... 115
5.5.4.5
Průběh skončení měření......................................... 115
5.5.5 Opakovat měření ................................................................. 116
5.5.5.1
Spuštění opakování měření .................................... 116
5.5.5.2
Znaky přepnuty po každé hodnotě, Možnost měření
dílu nezvolena...................................................................... 117
5.5.5.3
Znaky přepnuté po každé hodnotě, Možnost měření
dílu zvolena.......................................................................... 118
5.5.5.4
Znaky přepnuty po každé podskupině, Možnost měření
dílu nezvolena...................................................................... 119
5.5.5.5
Znaky přepnuty po každé podskupině, Možnost měření
dílu zvolena.......................................................................... 120
5.5.5.6
Doplnit opakovaná měření ...................................... 120
5.5.5.7
Nevkládat doplňkové údaje při opakovaném měření120
5.5.5.8
Omezit počet opakovaných měření......................... 120
5.5.5.9
Užít Statusový diagramu......................................... 121
5.5.5.10
Rozšířený ............................................................... 122
5.5.6 Zavřít kontrolní plán ............................................................. 123
5.5.6.1
Upravování podskupin ............................................ 123
5.5.6.2
Automatismus ......................................................... 124
5.5.7 Automatické uložení............................................................. 125
5.5.7.1
Okamžik ukládání ................................................... 126
5.5.7.2
Optimalizace ........................................................... 126
5.5.8 Kontrola mezí....................................................................... 127
5.5.8.1
Dialog při alarmu..................................................... 129
8
procella
5.5.8.2
Zohlednit porušení tolerančních mezí ..................... 131
5.5.8.3
Varovný signál ........................................................ 132
5.5.9 Rozhraní .............................................................................. 133
5.5.9.1
Všebecné nastavení ............................................... 133
5.5.9.2
Optimalizace ........................................................... 133
5.5.10
Souhrn /vstup.......................................................... 134
5.5.11
Indikace signálu ...................................................... 137
Interval měření .............................................................................. 138
5.5.11.1
Frekvence zkoušky ................................................. 138
5.5.11.2
Kalibrovat měřící přístroj ......................................... 139
5.5.12
Operační instrukce / Návod .................................... 140
5.5.12.1
Návod ..................................................................... 140
5.5.13
Převzít .................................................................... 142
5.5.14
Záznam dat............................................................. 143
5.5.14.1
Nástroje pro sběr dat .............................................. 143
5.5.14.2
Záznam dat............................................................. 144
5.6
6
Knihovny .............................................................................. 145
Konfigurace strategie vyhodnocení........................................... 147
6.1
Strategie vyhodnocení ......................................................... 147
6.1.1 Všeobecná tabulka............................................................... 148
6.1.2 QCC Tabulka alarmů ........................................................... 148
6.1.3 Tabulka alarmů .................................................................... 151
6.1.4 Tabulka alarmů pro atributivní znaky.................................... 153
6.1.5 Tabulka pro Předběžný výpočet RD..................................... 154
7
Regulační diagramy - procella® bez qs-STAT® .......................... 155
7.1
Vývojový diagram pro práci s regulačními diagramy ........... 155
7.1.1 Nastavení strategie vyhodnocení.......................................... 155
7.1.1 Nastavení strategie vyhodnocení.......................................... 156
7.1.2 Výpočet Regulačního diagramu ........................................... 158
7.1.3 Ruční vložení regulačních mezí ........................................... 159
7.1.4 Výpočet a uložení RD za použití qs-STAT® .......................... 162
8
Příloha .......................................................................................... 164
9
procella
8.1
Přehled logických operací .................................................... 164
8.2
Referenční kódy................................................................... 169
8.2.1 Kódy vyhodnocovacích metod ............................................. 169
8.2.2 Detaily vyhodnocování ......................................................... 169
8.2.3 Výstup: 169
8.2.4 Kody pro vyhodnocování...................................................... 170
8.2.5 Varovné zprávy .................................................................... 171
10
procella
11
procella
Úvod
1.1 Struktura příručky
Tato příručka je určena administrátorům, kteří nastavují pracovní
prostředí programu procella®. Smyslem příručky je názorně představit
možnosti nastavení.
Přehled dostupných funkcí programu je k dispozici v příručce Funkce,
kde jsou vysvětleny také funkce jednotlivých ikon.
Pamatujte, prosím, že tato příručka neobsahuje žádné statistické informace, které by byly nad rámec rozsahu uživatelské příručky. Pro získání
požadovaných statiských znalostí, především co se týče výběru regulačních diagramů, doporučujeme zakoupit naši knihu “Statistické metody
k hodnocení způsobilosti výrobních procesů” kterou vydalo
nakladatelství ASQ Quality Press. Pro praktická cvičení doporučujeme
naši příručku Příkladů (Pouze v německém nebo anglickém jazyce). V
této příručce se naučíte speciální triky a typy pro ovládání našich produktů na testovacích příkladech.
12
procella
Nastavení procella®My.SPC
2
Pro nastavení pracovního prostředí procella® musíme v první řadě najít
odpovědi na 4 základní otázky:
1. Kam budou data ukládána - do souboru nebo do databáze?
2. Jak budou data uložena - lokálně nebo centrálně?
3. Kolik uživatelů bude pracovat na jednom pracovišti – jeden nebo
více?
4. Nastavení obrazovky po spuštění – která okna budou zobrazena
po spuštění programu?
2.1
Správa kontrolních plánů
Program se zabývá 4 procesy v rámci jednoho uživatelského rozhraní:
•
•
•
•
Tvorba kontrolních plánů
Záznam naměřených hodnot
Vizualizace naměřených hodnot
Řízení procesu s pomocí regulačních diagramů
Nejprve je třeba vytvořit kontrolní plán zadáním požadavků pro měření
údajů o dílech. Dalším krokem je dokončení měření programem podle
kontrolního plánu.
13
procella
Příklad:
Chcete změřit hřídel. Budou měřeny tři znaky – vnější průměr, drsnost
povrchu a délka. Nejprve vytvořte kontrolní plán pro díl - hřídel. Vložte
požadované testované znaky - vnější průměr, drsnost povrchu a délka.
Na základě kontrolního plánu je možné zadat naměřené hodnoty v
Masce hodnot.
Pomůcka: Podrobný návod na vytvoření kontrolního plánu naleznate v
kapitole 3.1.4. Tato část vysvětluje všeobecné nastavení programu.
Struktura Kontrolního plánu se zobrazením Vstupních masek
Díl: Hřídel
Znak 1: Průměr
Naměřené hodnoty
Znak 2: Drsnost
Naměřené hodnoty
Znak 3: Délka
Naměřené hodnoty
Maska dílu
Maska znaku
Kontrolní plán
Maska hodnot
Zapsané naměřené hodnoty
14
procella
Program spravuje kontrolní plány a příslušné naměřené hodnoty dvěma
různými způsoby:
• Správa jako soubory DFQ (nebo jako soubory DFD / DFX1)
• Správa v databázi
Správa ve zvolené databázi poskytuje výhody, jako maximální možný
počet možností pro vyhodnocování a analýzy podle různých kritérií.
2.1.1 Správa kontrolních plánů prostřednictvím souborů
Při správě kontrolních plánů prostřednictvím souborů
vyvstává otázka jak vyvolat uložená data. Klikněte na
nabídku Soubor a zvolte Vybrat díly
Po kliknutí na Vybrat díly se otevře okno. Otevíráte-li
okno poprvé, bude prázdné.
Pro výběr adresáře v uloženými daty klikněte na políčko Načti nové.
Program nyní hledá soubory v adresáři, který je zobrazen pod položkou
Vyhledání cesty v nabídce pod tlačítkem Rozšířený. Pokud bude program hledat údaje o dílu v jiném adresáři nebo místě uložení, klikněte na
tlačítko Rozšířený a vyberte novou adresu vyhledávání v dialogovém
okně Vyhledání cesty. Označte kolonku Vyhledat v podadresářích,
pokud chcete, aby byly také prohledány.
1
Soubor A DFQ- obsahuje kontrolní plán i hodnoty. Soubor A DFD obsahuje pouze kontrolní plán,
zatímco soubor DFX obsahuje pouze naměřené hodnoty.
15
procella
Upozornění
Ačkoliv program hledá soubory na zadaných adresách, musíte
určit, že nově vytvořené soubory bodou v těchto adresářích také
uloženy. Více informací o tomto tématu naleznete v kapitole 3.2.
Kliknutím na tlačítko Rozšířený se otevře okno Nastavit výběr dílu. Zde
nastavíte zobrazení okna Vybrat díly podle svých požadavků.
Dialogové okno Konfigurace výběru dílů se zobrazi po rozkliknutí tlačítka Rozšířený.
Adresa C:\Q-DAS\ME_x\CommonFiles\DATA\EXAMPLES\ENG byla
vybrána jako příklad (viz výše). Jedná se o standardní adresu po instalaci programu. Po zvolení adresy budou veškeré díly (kontrolní plány),
nalezeny na této adrese, zobrazeny v okně Vybrat díly.
16
procella
Okno Vybrat díly po volbě Načíst nové, které obsahuje soubory dílů
Kliknutím na tlačítko Rozšířený se
otevře okno Nastavit výběr dílu, ve
kterém provedete dodatečná nastavení. Nastavte zobrazení Vybrat díly
podle vlastních požadavků.
o
Znovu •íst p•i otev•ení
Zaškrtněte tuto kolonku, pokud
chcete
automaticky
zobrazit
standardní adresář při otevření
okna Vybrat díly
o
Aktualizovat každých ...
sekund.
Vložte a aktivujte časovou periodu, ve které se bude zadaná
adresa cyklicky načítat po dobu
otevření okna Vybrat díly.
17
procella
o
Poslední zkouška
V okně Vybrat díly se zobrazí další sloupec s informací o posledním testu.
Poznámka: Při volbě této možnosti se čas posledního měření zobrazí pouze pro kontrolní plán s předem určenou frekvencí
testů. Databáze, které ještě nebyly vyhodnoceny se zobrazí
na zaleném pozadí. Datatabáze, které jsou připraveny k
aktualizaci podle jejich intervalů měření jsou zobrazeny na
červaném pozadí.
o
Další test
Volbou této možnosti zobrazíte v okně Vybrat díl čas dalšího testu
pro kontrolní plán, který má předem určenou frekvenci testů.
Poznámka: Databáze, které ještě nebyly vyhodnoceny se zobrazí
na zaleném pozadí. Databáze, které jsou připraveny k aktualizaci podle jejich intervalů měření jsou zobrazeny na
červaném pozadí.
o
Typ písma
Zvolte druh a velikost písma.
o
Druhá barva
Pro snadnější čtení je možné zobrazit každý druhý řádek na jiné
barvě pozadí
Upozornění: Barvy frekvencí testů mají přednost před barvou pozadí
18
procella
2.1.2 Náhled
Pokud označíte pole Náhled a přidáte pole K 1046 do seznamu,
program zobrazí místo názvu výkresu náhled výkresu z K1046.
o
Vyhledání cesty
Vložte adresář, ze kterého chcete vyhledat soubory. Označením
pole Vyhledat v podadresářích zajistíte rovněž prohledání podadresářů (jsou-li k dispozici) zadané složky.
o
Vyhledání podadresá••
Volbou této možnosti dojde k hledání podadresářů odpovídajících
zvoleným hledaným cestám pro soubory.
o
Aktualizuj adresá•ový výb•r
Při zašrtnutí této možnosti se po kliknutí na tlačítko Načti nové zobrazí okno “Vyhledat složku” pro výběr nové cesty k souborům.
o
Nezobrazovat díly
Označte tuto kolonku, pokud chcete vyloučit zobrazení kontrolních
plánů v okně Vybrat díly v závislosti na jejich statusu (uzamčený,
volný, kompletní, vyhodnocený, status pole K1017).
19
o
o
procella
Vyhledat
Kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupce se otevře příruční
nabídka, vyberete položku “Vyhledat”, s
pomocí které můžete vyhledávat data v zobrazených sloupcích, potvrďte dialogové
okno.
Poznámka Díl nenalezen se zobrazí v dialogovém okně s příslušnou poznámkou, pokud kritériím vyhledávání neodpovídá žádný
díl.
Pokud zvolíte možnost Přesná shoda, obsah pole vyhledávání
musí přesně odpovídat zadaným kritériím vyhledávání. Pokud ne,
díl není nalezen.
Nový sloupec
S pomocí příruční nabídky můžete také přidat jiný sloupec, podle
kterého můžete vyhledávat nebo jen vidět obsah daného pole.
2.1.2.1 Vyhledávání kontrolních plánů určitého dílu
Setřídit ve sloupcích
Kliknutím na sloupec zobrazíte seznam setříděný do sloupce ve vzestupném pořadí
Aktivace funkce Vyhledávání ve sloupci
Jak aktivovat funkce Vyhledávání je popsáno níže prostřednictvím příkladu nadpisu sloupce Popis dílu. Stejné funkce obsahuje nadpis každého
sloupce.
V okně Vybrat díly najeďte kurzorem na nadpis sloupce Popis dílu a
klikněte pravým tlačítkem. Z nabídky, která se otevře zvolte Vyhledat a
spustíte vyhledávání určitého popisu dílu.
Nadpis sloupce v okně Vybrat díly
20
procella
Otevře se dialogové okno Vložte: Díl označení
Dialogové okno Vložte : Díl označení
Vložte označení dílu odpovídající hledanému kontrolnímu plánu dílu a
potvrďte kliknutím na OK.
Vzhledem k tomu, že funkce Vyhledávání vždy skočí na první díl, který
odpovídá zadaným kritériím, doporučuje se zobrazit seznam setříděný
podle příslušných sloupců.
Poznámka:Pokud hledaným kritériím odpovídá pouze jeden kontrolní
plán, kontrolní plán se otevře ihned bez předchozího zobrazení okna Vybrat díly.
Pokud nevyřadíte funkci Vyhledávání kliknutím na tlačítko Deaktivovat,
dialogové okno Sběr dat:Díl:označení, se automaticky zobrazí při dalším
zobrazení okna Vybrat díly
2.1.3 Správa kontrolních plánů v databázi
Tato kapitola je věnována pouze práci s databází Microsoft Access,
která je součástí některých softwarových verzí. Na žádost lze zakoupit
databázová rozhraní Oracle nebo MS-SQL.
Pro nastavení databáze nejprve určete cílový adresář pro databázi.
Adresa instalace programu je standardní adresou pro instalaci databáze.
Nicméně můžete databázi uložit v jakémkoli adresáři.
Více informací o nastavení a integraci databáze naleznete v příručce Instalace a konfigurace softwaru, nebo v příručce Databáze Q-DAS®.
K databázi získáte přístup z položky Soubor/Databáze/Výběr dílu nebo
...Databáze/Načíst.
21
procella
2.1.3.1 Výběr dílu z databáze
K otevření dílů (kontrolních plánů) z databází prostřednictvím okna Výběr
dílu z databáze klikněte na nabídku Soubor a vyberte Databáze/Výběr
dílu.
Vložený údaj vždy potvrďte klávesou “Enter”
Pokud sem zadáte
doplňkový údaj,
bude použit jako
výchozí pro hodnoty, které budou
nově vloženy.
Upozornění
Každý vložený údaj v textovém poli potvrďte kliknutím na Enter,
aby bal zadaný filtr použit.
Seznam zobrazený pod „Výběr“ obsahuje pouze kontrolní plány odpovídající zadaným kritériím.
Dvakrát klikněte na příslušné textové pole nebo vyznačte (začerněním)
jedno a více textových polí na seznamu. Potom kliknutím na OK nahrajete data z databáze.
Klikněte na tlačítko Konfigurovat a otevře se okno Konfigurace výběru
dílů.
22
procella
Okno je rozděleno na části Výběr filtru, Čtení a Předloha pro doplňkové
údaje. Následující text popisuje jak přizpůsobit uživateli okno Výběr dílu
z databáze. Standardní nastavení v části Předloha pro doplňkové údaje
je závislé na programu, který používáte.
23
procella
Výběr filtru:
Textová políčka pro volbu filtru jsou zobrazena v okně Výběr dílu z Databáze pod Údaje o dílu předfiltrovat. Vložením informací do těchto polí
omezíte zobrazený seznam výběru. Kliknutím na
vyměníte zobrazení pole dílů za další.
Pod položkou Výběr zaškrtněte kolonku Zobrazit u všech polí, které
chcete zobrazit v okně Výběr dílu z databáze. Pokud kolonku
nezaškrtnete, tyto informace budou použity jako filtr, ale v seznamu se
nezobrazí.
Pokud zaškrtnete pro jedno pole kolonku Třídit podle, bude výsledný
seznam setříděn vzestupně podle této informace.
Povolením Použít uživatelský filtr pro skupinu ovlivníte zobrazení v okně
Výběr dílu z databáze. K uloženým filtrům může být uložen předběžný
uživatelský filtr přizpůsobený požadavkům uživatele. Zobrazí se všechny
filtry, které uživatel uložil jako dotazy.
24
procella
Načíst:
Omezte počet naměřených hodnot, které chcete nahrát. Standardní
nastavení 125 naměřených hodnot by mělo vyhovovat ve většině
případů. Při ukládání dat přes Procella®My.SPC budou naměřené
hodnoty nahrány do zobrazení historie měření během ukládání grafů.
Můžete užít různé parametry
Výchozí filtr:
Vyberte políčka doplňkových údajů, která mají platit pro další nahrané
naměřené hodnoty. Výběr doplňkových údajů je zobrazen v okně Výběr
dílu z databáze pod Předloha doplňkových údajů. Zde můžete vložit nebo vybrat příslušné informace.
Zaškrtnutím kolonky Přednastavení a kolonky Pevný předpis budou data
z okna Výběr dílu z databáze během ukládání vybarvena šedě a nebude
je možné změnit.
25
procella
Poznámka:
Pokud nezvolíte žádné doplňkové údaje, vstupní údaje můžete znovu
změnit.
Zaškrtněte kolonku Filter pro volbu doplňkových údajů z Knihovny, jako
např. Hnízdo/Nástroj, Operátor a Stroj. Pokud je filtr spuštěn, program
stahuje pouze naměřené hodnoty, které již byly uloženy s identickými
doplňkovými údaji.
Pro otevření okna Nastavení výběru dílu klikněte na tlačítko Rozšířený
. Zde můžete přizpůsobit nastavení okna Výběr dílu svým
požadavkům.
o
Znovu •íst p•i otev•ení
Zaškrtnutím této kolonky bude znovu načten adresář automaticky
při otevření okna Vybrat díly.
26
procella
o
Aktualizace každých ... sekund
Vložte a aktivujte časovou periodu, ve které bude pravidelně aktualizována vložená adresa po dobu otevření okna Vybrat díly.
o
Poslední test
V okně Vybrat díly bude zobrazen další sloupec zobrazující poslední test
Poznámka:
Povolením této možnosti bude zobrazen čas posledního měření
pro kontrolní plán s předdefinovou testovou frekvencí. Kontrolní
plány, které zatím nebyly vyhodnoceny v souladu s jejich intervaly
měření jsou zobrazeny v seznamu na zeleném pozadí. Kontrolní
plány, které jsou připraveny k vyhodnocení v souladu s jejich intervaly měření jsou zobrazeny v seznamu na červeném pozadí.
o
Další test
Volbou této možnosti zobrazíte v okně Výběru dílu čas dalšího testu pro kontrolní plán s předdefinovanou testovou frekvencí.
Poznámka:
Kontrolní plány, které zatím nebyly vyhodnoceny v souladu
s jejich intervaly měření jsou zobrazeny v seznam na zeleném pozadí. Kontrolní plány, které jsou připraveny k vyhodnocení
v souladu s jejich intervaly měření jsou zobrazeny v seznamu na
červeném pozadí.
o
relativní
Povolením této možnosti zobrazíte v okně Výběru dílu zbývající
čas (hodiny/ minuty/ sekundy) do dalšího testu. Čas je zobrazen
pro kontrolní plán s předdefinovanou frekvencí.
27
procella
o
absolutní
Touto možností zobrazíte přesný čas příštího testu v okně Vybrat
díly. Čas je zobrazen na kontrolní plán s předdefinovanou četností.
o
Typ písma
Vyberte typ a velikost písma.
o
Druhá barva
Pro jednodušší orientaci je možné zobrazit každou druhou řádku
na jiné barvě pozadí.
Upozornění: Barva testové četnosti má přednost před barvou pozadí
pro jednodušší čtení.
28
o
Náhled
Povolením této možnosti zobrazíte náčrt uložený jako Náčrt dílu.
procella
29
procella
2.1.3.2
Načíst z databáze
Kliknutím na ikonu Načíst z databáze
a na ikonu Rychlého filtru
zobrazíte okno Načíst z databáze. Druhou možností je kliknutí na
nabídku Soubor a volba Databáze/Čtení.
1
2
3
Zobrazené okno výběru je stejné pro všechny systémy databáze a je
rozděleno do 3 částí:
1
Výběr dílu
2
Výběr znaků
3
Filtry
Pro zobrazení náhledu Výběru dílu / znaku můžete určit, která pole a budou zobrazena a v jakém pořadí.
Obsah části Filtry je závislý na zvoleném typu filtru. Zvolit můžete následující typy:
30
procella
• Jednoduchý filtr ( pro výběr doplňkových údajů )
• Rychlý filtr (Kritéria filtru jsou nastavena s použitím nastavitelné matice )
• Komplexní filtr (kritéria filtru jsou nastavena s použitím grafických, logicky provázaných podmínek filtru)
Pro stažení dat dílů označte vybranou část ve sloupci Výběr dílu a
zavřete okno kliknutím na OK.
Přesný popis funkcí databáze a způsobu tvorbu vlastních filtrů naleznete
v příručce Databáze Q-DAS®.
2.1.4
Tlačítková lišta pro rychlý start
Tato lišta umožní rychlý bezprostřední přístup k často zobrazovaným
kontrolním plánům z databáze.
Panel ikon
Klikněte na příslušné tlačítko nebo použijte příslušnou zkratku k otevření
kontrolního plánu.
31
procella
Jak je popsáno v příručce “Software Configuration and User Administration”, před tím než budete moci použít tlačítkovou lištu, musíte zvolit
soubor definující lištu v nabídce Konfigurace(Nástroje) / Konfigurace
systému / Cesty....
S pomocí Formulátoru můžete tlačítkovou lištu upravit dle svých
požadavků. Jak s Formulátorem pracovat naleznete v příručce “Q-FMD
Form and Mask designer”.
2.2 Lokální a centrální správa kontrolního plánu
Po nastavení lokálního pracoviště můžou být data uložena na místním
počítači, na kterém je program nainstalován. Po nainstalování programu
je nastaven výchozí adresář, který lze pro záznam dat změnit. Proces je
stejný jako u Centrální správy kontrolního plánu (viz 2.2.1).
Centrální správa kontrolního plánu je navržena tak, aby ke stejným datům mělo přístup více uživatelů současně.
32
procella
2.2.1 Centrální správa kontrolního plánu v souborech
Soubory musí být uloženy na centrálním síťovém disku a sdíleny více
pracovními stanovišti, pokud mají být k dispozici.
Síťovému disku musí být povoleno sdílet údaje s danými pracovními
stanovišti. Obraťte se na dokumentaci operačního systému ohledně nastavení sdílení síťových adresářů. V následujících kapitolách budeme
předpokládat, že síťové zdroje jsou zpřístupněny.
2.2.1.1 Nastavení adresáře pro ukládání souborů v programu
Krok 1: Vyvolání dialogového okna nastavení cesty. Otevřete dialogové okno pro nastavení adresy prostřednictvím Konfigurace(Nástroje)
– Konfigurace systému – Cesty ... .
Hlavní nabídka - Konfigurace(Nástroje) – Konfigurace systému – Cesty ...
Krok 2: Definujte adresář. V okně Přehled mechaniky vyberte síťový
disk, na který budete chtít soubory uložit. Adresáře, které jsou k dispozici
na vybrané síťovém disku se zobrazí v dolním poli. Klikněte na adresář,
do kterého budete chtít soubory později uložit. Nyní můžete přetáhnout
tento adresář do textového pole Hodnoty čtení/zápis. Vložte adresu
adresáře do textového pole s označením Zdroj a podruhé s označením
Cíl.
Krok 3: Uložte nastavení. Vaše nastavení je převzato kliknutím na
tlačítko Uložit. Od teď bude program vstupovat nejprve do těchto
adresářů pro otevírání a ukládání souborů.
33
procella
2.2.2 Centrální správa kontrolních plánů s databází
Popis v této kapitole se týká pouze práce s databází Microsoft Access,
kterou lze zakoupit jako doplněk. Také podporujeme databázový server
jako je např. Oracle nebo SQL. Instalace klienta s přístupem na databázový server je obvykle prováděna zaměstnanci Q-DAS v rámci projektů.
Databáze MS Access musí být umístěna na sdíleném a zpřístupněném
síťovém disku, aby byl k dispozici více pracovním stanovištím. Dále musí
být adresa databáze nastavena v programu. Ohledně nastavení
sdílených síťových adresářů se obraťte na dokumentaci vašeho operačního systému. V následujících kapitolách budeme předpokládat, že
je sdílený síťový disk k zpřístupněný.
Podrobný popis nastavení propojení databáze pro produkty Q-DAS naleznete v příručce Q-DAS Databáze.
2.3 Program po spuštění - nastavení
2.3.1 Automatický
spouštěcí
kontrolního plánu
dialog
pro
výběr
Můžeme si nastavit dialog, který se bude automaticky otevírat po
spuštění programu. Uživatel tedy nemusí jít ručně přes menu pokaždé,
když chce otevřít kontrolní plán:
•
•
•
•
•
•
Soubor otevřít
Vybrat díly
Načíst z databáze
Výběr dílu z databáze
Rychlý filtr
Výběr dotazů
K aktivaci automatického zobrazení dostupných startovacích dialogů vyberte funkci z nabídky Konfigurace(Nástroje) – Konfigurace systému –
Obecné. Otevře se okno Nastavení. Aktivujte možnost Po spuštění programu zobrazit startovací dialog. Klikněte na vedlejší tlačítko
. Objeví
se okno Vyber startovací dialog.
34
procella
Okno Vyber startovací dialog
Vyberte možnost, která bude automaticky aktivována po spuštění programu a klikněte na OK. Vraťte se zpět do okna Nastavení a klikněte
zase na OK a dialogové okno “Nastavení” se zavře.
2.3.2 Přihlášení uživatele na začátku programu
Vzhledem k možnosti nastavení programu je uživatelské přihlášení
povinné. Výhody povinného přihlášení jsou následující:
• Jednoznačná identifikace uživatelů
Uživatelská data, jak byla vložena, se zobrazí ve zprávách a v
záznamech kontrolních plánů. Je možné vyhledat, kdo kdy vykonal
vyhodnocení nebo testování.
• Omezení práv uživatele
Práva uživatele mohou být omezena. Někteří uživatelé např.
nebudou moci změnit nastavení programu.
• Zamezení neoprávněnému užití programu
Pokud je aktivován požadavek na zadání hesla, přihlásit se mohou
pouze ti, kteří heslo znají.
35
procella
2.3.3 Zobrazení oken po výběru kontrolního plánu
Následujícími kroky můžete libovolně nastavit okna, která se otevřou po
výběru kontrolního plánu:
Krok 1: Otevřete okna. Otevřete všechna okna, které budou zobrazena
po nahrání Kontrolnío plánu.
Příklad: Okno Maska sběru hodnot bude otevřeno po otevření souboru.
Návrh okna, které bude zobrazeno po spuštění programu
36
procella
Krok 2: Uložit nastavení oken
Pro uložení aktuálně zobrazeného nastavení okna použijte nabídku
položky Okno nebo klikněte pravým tlačítkem na okno Maska sběru
hodnot. Můžete zvolit ze dvou funkcí: Uložit návrh oken nebo Uložit
návrh oken s daty.
Výběr funkce ve nabídce Okna
výběr funkce po kliknutí pravým tlačítkem
Nezávisle na způsobu výběru funkce, máte dvě možnosti, jak uložit
Návrh okna:
1. Uložit návrh okna s daty
Zvolte tento způsob, pokud chcete, aby byl tento konkrétní návrh okna
platný pouze pro tento konkrétní kontrolní plán, který je právě otevřený.
2. Uložit návrh okna
Tento způsob zvolte pokud chcete, aby současný návrh okna byl
obecným nastavením pro všechny kontrolní plány. Toto nastavení bude
určeno pro všechy kontrolní plány s výjimkou těch, které mají uložený
vlastní návrh okna s daty.
37
procella
3 Příprava pro práci s procella®My.SPC
procella® je systém SPC, který je schopný zaznamenávat údaje přes
klávesnici (procella®) nebo přímo přes rozhraní z měřícího systému
(procella® online), zobrazovat online grafiky a významné numerické
hodnoty pro řízení procesu. Možnosti použití programu:
• Záznam dat
• Proces vizualizace
• Řízení procesu pomocí regulačních diagramů
Ovládání programu procella® je stejné jako u programu qs-STAT.
Uživateli jsou proto základy programu dobře známy. Navíc je tu Maska
sběru hodnot, která je k dispozici se standardním předem definovaným
zobrazením grafik. Grafiky lze jednoduše změnit nebo přizpůsobit
potřebám obsluhy. Procella® také umožňuje automatické převzetí
naměřených hodnot prostřednictvím rozhraní z několika měřících
systémů.
Pro proces vizualizace lze využít některé důležité grafy, jako např.
průběh měření, histogram nebo křivku pravděpodobnosti. Veškeré grafy
lze aktualizovat online pro každou novou hodnotu / podskupinu. Počet
zobrazených podskupin lze individuálně přizpůsobit. K dispozici je také
sloupcová grafika a možnost zobrazení výkresů s referenčními body k
jednotlivým znakům, což umožňuje dobrý přehled nad procesy.
Řízení procesů je prováděno prostřednictvím regulačních diagramů
(RD). Požadavky a specifikace procesu kontroly – jako např. jaký RD
bude použit nebo na základě jakých kritérií bude proces sledován mohou být přeneseny z qs-STAT po fázi analýzy, která předchází
výrobnímu procesu nebo mohou být vloženy ručně do programu procella.
Jak vidíte, tak qs-STAT a procella pracují ruku v ruce. Záznam dat po
spuštění mohou provádět oba programy díky identické struktuře dat.
Výsledky z programu qs-STAT jsou přístupné pro program procella®,
který pokračuje po síti v dalším záznamu dat a procesu kontroly. Pokud
potřebná specifikace od programu qs-STAT chybí, musí být do
programu procella® vložena ručně.
38
procella
Zprávy
Zápis dat
Výběr
Vyhodnocení
Specifické
řízení
procesu
(SPC)
Q-DAS ASCII-Formáty
Q-DAS Databáze
Záznam
dat
Ruční
zadávání
specifikací
Vizualizace procesu
Řízení procesu
Na přerušení procesu při kontrole může být upozorněno formou prakticky
orientovaných zpráv. Pro každou situaci lze použít specifické poznámky.
Program procella SPC obsahuje jako doplněk k souboru funkcí procella online, možnost kompletního vyhodnocení vykonané qs-STAT
podle zvolené vyhodnocovací strategie. Výsledky vyhodnocení můžete
také vytisknout v programu qs-STAT.
39
procella
Program poskytuje mnoho doplňkových funkcí, které jsou užitečné pro
specifické aplikace. Z tohoto důvodu může mít každý úkol individuální
nastavení, které lze uložit a které bude následně znovu automaticky načteno při dalším spuštění programu.
3.1 Procella® - terminologie
3.1.1 Měření
Měření je v programu procella® definováno jako
- Záznam/přenos dat pro jednotlivé znaky
Záznam/přenos dat pro několik znaků v metrologickém nebo
organizačním významu.
Příklad:
o S ohledem na úkol měření, během jednoho testování se zaznamenávají různé znaky. Ty jsou přeneseny do softwaru,
např. měřícího zařízení.
o Některé kroky testování, spočívající na vícenásobných jednotlivých měřeních, musí být organizovány. Zpětná vazba by
měla být poskytnuta před nebo po dokončení prvního kroku
testování.
- Měření se užívá k optimalizaci následujících činností:
o Nastavení měření
o Operační instrukce
o Vkládání doplňkových údajů
o Zobrazení alarmu
o Uchování dat
- Účelem definice měření je řídit kontrolní program ve shodě s pracovní činností softwaru v případě:
o Zrušení měření
o Opakování měření
o Dokončení záznamu údajů
o Kontroly úplnosti
40
procella
3.1.2 Měření dílu
Měření dílu zahrnuje všechny znaky souboru dat. Krok testování spočívá
v měření všech definovaných znaků souboru dat. To je nutné například
pro co nejlepší ovládání měřícího zařízení.
3.1.3 Měření skupiny
Při měření skupin je v jednom měření nakombinováno několik znaků (ne
nezbytně všechny) souboru dat. Krok testování spočívá v měření všech
seskupených znaků v souboru dat. Některé kroky testování mohou být
definovány v rámci jednoho souboru dat. Např. je požadováno ovládat
dva měřící přístroje zároveň.
3.1.4 Podskupina
Podskupina kombinuje vícečetná měření pomocí definované velikosti a
typu podskupiny. Termín “podskupina” se vztahuje ke všem znakům
kombinovaným na základě definice měření. Nemusí nezbytně odpovídat
podskupinám jednotlivých znaků opovídajícím příslušným měřením.
Nastavení četnosti podskupin užijte k určení jak často nebo s jakou frekvencí jsou podskupiny zaznamenávány ve vztahu k měření. Tato nastavení by měla zůstat stejná pro všechny znaky jednoho měření.
3.1.5 Zkouška nebo zkouška podskupin
Při zkoušce tvoří jednotku několik podskupin. Určete, které znaky budou
během zkoušky zaznamenány za použití nastavení četnosti podskupin.
41
procella
3.1.6 Cyklus
V cyklu tvoří vícečetné kontroly podskupiny jednotku s ohledem na
četnost podskupin.
Příklad
1) bez nebo se stejnou četností podskupin.
Měření
Podskupina
Četnost podskupin
Cyklus
2) s různými četnostmi podskupin a skupin měření
Znak 1 a znak 2 tvoří skupinu; znak 1 je zaznamenán s četností
podskupin 1, znak 2 a znak 3 jsou zaznamenány s četností podskupin 2.
Měření
Podskupina
Kontrola podskupiny
Inspection
Cyklus
42
procella
3.1.7 Četnost podskupiny
Četnost podskupin udává, jak často by měl být znak měřen během cyklu
v souvislosti se základní jednotkou měření.
Příklad:
- Četnost podskupiny 0 nebo 1 : Znak je měřen při každé kontrole
podskupiny.
- Čestnost podskupiny 2: znak je měřen při každé druhé kontrole
podskupiny.
- Četnost podskupiny -1: Znak je vyloučen z testové procedůry a
není měřen. Otevřete tyto znaky ručně za použití speciálních studií.
3.2
Otázky ke kontrolnímu plánu
Základní otázky před vytvořením kontrolního plánu jsou následující:
-
Jaký druh dílu nebo dílů (skupiny) má být měřen?
-
Který znak dílu bude měřen?
-
Jaký je typ znaku?
-
Jak velká by měla být velikost podskupiny pro každý znak?
-
Které hodnoty (sada hodnot, cílové hodnoty) jsou platné pro tyto
znaky?
-
Které specifické meze (tolerance a / nebo fyzikální meze) jsou
platné pro tyto znaky?
-
Které požadavky pro způsobilost procesu jsou aplikovatelné na
znaky (kritické, velmi významné, významné, méně významné,
nevýznamné)?
-
Znaky budou pozorovány online nebo offline?
-
V jakém pořadí nebo v jaké časové periodě budou znaky měřeny?
-
Které způsoby měření budou k měření znaků použity?
-
Budou data zaznamenávána automaticky nebo pomocí rozhraní
RS232?
-
Je, v případě přerušení procesu – ohlášení alarmu, povinné
zadání události?
-
Mají se sbírat doplňkové údaje a pokud ano, v jakém časovém
okamžiku by se tak mělo stát (před každou podskupinou/ hodnotou...)?
43
procella
-
Měl by program kontrolovat překročení hodnot a /nebo statistické
alarmy a kdy by je měl zobrazit, pokud k této situaci dojde?
-
Je nezbytné definovat speciální zobrazení oken pro kontrolní plán
nebo může být použito standardní nastavení oken?
Po shromáždění všech těchto informací můžete vytvořit v programu Kontrolní plán.
44
procella
3.3 Vývojový diagram procesu záznamu dat
Spuštění programu
Načíst Kontrolní plán
Zadat doplňkové
údaje
Měření = 1 hodnota pro 1 znak nebo 1 hodnota pro n znaků
Přeneseno měření a
záznam dat
Kontrola
mezí?
ano
ne
Překročení
hranice ?
ano
Měření převzato ?
ne
Zobrazení RD)
Automaticky uložit
ano
Další měření
ne
Uložit data/ Kontrolní
plán
ano
pokračovat?
ne
Odhlásit uživatele nebo zavřít software
ano
ne
45
3.4
procella
Vytvořit nový kontrolní plán
Otevřením nabídky Soubor – Nový vytvoříte nový kontrolní plán. Také
můžete kliknout na ikonu nový soubor
. Po této volbě se otevře okno
Vytvořit nový znak....
3.4.1
Vytvořit nový kontrolní plán
Krok 1: Vytvořit znaky. V okně Vytvořit nové znaky určete kolik znaků
má váš díl a definujte typy jednotlivých znaků. V závislosti na produktu,
který užíváte, se může volba zobrazená níže zobrazit rozdílně.
Určete počet nových znaků
46
procella
Spojité znaky
Proměnné znaky jsou měřitelné znaky s hodnotovou řadou, která
může obsahovat desetinná místa.
Dvojrozměrná poloha
Tolerance polohy kružnice zahrnuje nepřímou toleranci pro skutečnou polohu středu vrtu. Tyto vrty mají toleranci polohy ve směru x a
y. Pro každou skutečnou pozici jsou vytvořeny dva podřízené
znaky pro směr x a y.
Diskrétní znaky
Říkáme také atributivní znaky. Do hodnot zaznamenáváme pouze
zda je znak OK(0) nebo n.OK(1).
Sběrná karta závad
Protokol o chybě obsahuje různé typy chyb, které jsou
zaznamenány podle jednotek. Počet typů chyb je volen pro každý
protokol o chybě. Počet podřízených znaků odpovídá počtu typů
chyb.
AFNOR E60-181 max/min
K vytvoření min/max vyhodnocení podle AFNOR E60-18, použijte
znaky v této skupině místo spojitých znaků.
Nominální znaky
Použtím nominálních znaků vytvoříte rozdílné kategorie bez
hierarchie. To může být požadováno pro vizuální test (přístupné,
nepřístupné, málo přístupné). Můžete určit chybné rozvržení
(n.o.k.) v jedné nebo více kategoriích za užití katalogu pořadových
tříd. Chyby jsou počítány a vyhodnocovány.
Ordinální znaky
V porovnání s nominálními znaky mají ordinální znaky hierarchii.
Slouží k zahrnutí různých kategorií nebo k označení chybných
rozvržení (n.o.k.) do jedné nebo více kategorií pro nadcházející
vyhodnocování.
47
procella
Přednastavení
Kliknutím na tlačítko Přednastavení můžete dopředu nastavit
hodnoty stejné pro daný typ znaku. Tato nastavení jsou
standardním nastavením pro všechny odpovídající typy znaků.
Všeobecná data
Označením kolonky inkrementální (pořadové) číslo znaku přidáte
automaticky toto číslo do pole Znak číslo.
Pokud je označení znaku poskytnuto spolu s číslem znaku,
program akceptuje označení a inkrementální číslo znaku jako Znak
označení.
Můžete také definovat třídu znaků, měřenou veličinu a katalog
událostí.
48
procella
Specifikace a podskupiny
Tato nastavení jsou ihned přenesena do všech znaků.
Měřící přístroje
Předdefinujte nastavení pro užívané měřící přístroje při záznamu
dat přes rozhraní RS232 .
Určete posloupné číselné kanály označením kolonky Označit
posloupné číselné řetězce. Určité měřící přístroje mají dvoučíselná
čísla řetězce. Pro tyto přístroje lze přizpůsobit čísla prvního řetězce
a přírůstku.
Poznámka: Nejprve, prosím, aktivujte rozhraní RS232
Proces měření
Nastavení procesu měření je pro produkt procella důležité.
Pomáhá při ručním sběru dat.
Popis těchto standardních nastavení
Konfigurace sběru dat - Hodnoty.
naleznete
v
kapitole
49
procella
Nastavení systému/ Použít výchozí
V „Konfiguraci sběru dat – hodnoty” zvolíte systémové nastavení,
jako standardní nastavení, zaškrtnutím políčka „Identifikovat měřící
proces nadřízeného elementu” pro otevřený soubor dat (Bude
použito u nastavení Pořadí sběru hodnot).
Manuálně
Touto volbou určíte, že nastavením souboru dat bude ruční
přepínání znaků.
50
procella
Kontrola dílu
Touto volbou nastavíte, že při sběru hodnot se budou znaky
přepínat po každé hodnotě. Zároveň označte kolonku Měření dílů.
Kontrola podskupiny
Touto předvolbou se budou znaky přepínat po každém zadání podskupiny bez označení volby Měření dílu.
51
procella
Odběr vzorků po skupinách
Volbou této možnosti se budou znaky střídat po každé hodnotě a
skupina znaků se bude měnit po každé podskupině.
Vzhled
Zvolte, zda chcete použít standardní vzhled nastavení uživatele/
skupiny nebo zda chcete otevírat kontrolní plán v určité Masce
sběru hodnot.
Tato volba je uložena analogicky s možností Uložit vzhled okna se
souborem dat.
Při ukládání těchto datových souborů se ihned zobrazí žádost o
potvrzení. Kliknutím na OK potvrďte, že chcete uložit vlastní vzhled
okna pro tento kontrolní plán.
52
procella
Krok 2: Vložte informace o produktu a informace o měření
Po zadání přednastavení a výběru znaků pro díl klikněte na OK v okně
Vytvořit nové znaky. Otevře se Maska dílu a Maska znaku.
Do okna Masky dílu/znaku vložte potřebné informace o znaku/dílu. Pro
každý modul programu jsou k dispozici různé masky. Některé prvky
masky se mohou měnit v závislosti na typu masky. Např. Meze
plausibility v Masce znaku jsou dostupné jen pro spojité znaky.
V závislosti na masce a počtu dostupných elementů použijte následující
tlačítka k přepnutí na další elementy.
Pokud vytváříte více znaků, použijte ikonku Info
a můžete si zobrazit
seznam znaků k Masce znaku. Ikonkou Uložit nastavení
uložíte nastavení Masky znaku v nastavení uživatele.
53
procella
Nastavení grafiky
Kliknutím na ikonku Speciální nastavení získáte přůstup k různým nastavením grafiky v závislosti od aktuálního okna.
Zobrazení Masky
Pro pole typu “katalogové pole”, “Zablokovaná pole” a “Požadovaná
vstupní pole” můžete použít standardní zobrazení. Pokud zrušíte volbu
Užít standardní zobrazení, můžete vlastnoručně pole naformátovat.
Pomocník zadávání mezí plauzibility
Označením kolonky Aktivovat v dialogovém okně Pomocník zadávání
mezí plauzibility máte možnost vložit hodnotu do políčka Plauzibilní mez
v % tolerance, poté klikněte na OK. Po vložení mezí tolerance bude mez
plausibility spočítána a zobrazena v příslučných polích. Procento
požadované pro Meze plausibility se zadává z šířky tolerance, která je
přidána ke každé Toleranční hranici.
54
procella
Příklad:
Velikost tolerance 2mm, tady 1mm přidán na každé straně.
Uložením nastavení kliknutím na Uložit nastavení použijete toto
nastavení na všechny hraniční hodnoty, které vložíte.
Způsob záznamu dat
Údaje o znaku můžete vloži ručně nebo je nahrát přes rozhraní za
použití online procella®My.SPC. K nahrání dat přes rozhraní je nezbytné
propojení měřícího přístroje s rozhraním RS232 počítače. Logický
řetězec měřícího přístoje musí být kompatibilní se softwarem Q-DAS®.
Jmenovitá hodnota
Dvojitým kliknutím na nominální hodnotu otevřete dialogové okno
Vstupní asistence ISO 286. Sem vložíte ISO tolerance DIN ISO 286.
Nevkládejte mezery mezi nominální hodnoty a písmena.
55
procella
Kliknutím na Náhled zobrazíte toleranční hranice. Potvrdíte je kliknutím
na OK.
Výkres
Dvojím kliknutím na pole Výkres zvolíte příslušný soubor výkresu nebo
obrázku pro znak.
Kliknutím na Otevři ... vyberete příslušný soubor obrázku. Pokuste se
vybrat formát, který neposkytuje příliš velké soubory. Grafika by měla být
dostupná v rozměru, který je požadován, nikoliv větším.
Výkres musí být uložen ve složce Grafiky v instalačním adresáři nebo v
odpovídajícím podadresáři. Pokud pracujete na několika počítačích, doporučujeme vytvořit jednu centrální složku pro obrázky, ke které budou
mít přístup všichni uživatelé.
V nabídce Nastavení / Konfigurace systému / Cesty ... najděte v
Přehledu mechaniky v adresáři ME 8/.../ Grafics. Tažením myši přeneste
cestu do pravé části okna do položky Obrázky.
56
procella
Kliknutím na náhled obrázku umístíte značku, která může později
uživateli indikovat místo, kam umístit měřící přístroj nebo které znaky
v programu procella® měřit.
Poznámka: použijte možnost Formulátor Masky k nastavení Masky dílu
a znaku podle vlastních požadavků.
Vložte dostupné informace o dílu do okna Masky dílu.
57
procella
Klávesovou zkratkou <Ctrl+Tab>přeskočíte do okna Masky znaku. Také
můžete kliknout na ikonu Masky znaku nebo na nabídku Úpravy a vybrat
Maska znaku. Při otevření okna Masky znaku vždy uvidíte masku týkající
se aktuálního znaku . Pokud jste ručně nepřešli na další znak, bude ten
současný prvním znakem kontrolního plánu, přestože jste vytvořili více
znaků. Vložte dostupné informace pro tento znak (bod měření).
Po vložení všech informací o prvním znaku, stiskněte klávesu Page
down nebo klikněte na ikonu
tím přejdete na následující znak.
Vyplňte všechny vytvořené znaky.
Knihovna událostí
Vyberte z rozbalené nabídky příslušnou knihovnu událostí nebo
subknihovnu. Uživatel může později z příslušného katalogu vybrat
specifické záznamy událostí ke znakům nebo zjistitelné příčiny v
případě selhání procesu. Abyste mohli tuto funkci užít, musíte
aktivovat knihovnu. Pokud knihovnu užíváte, je zaručen
standardizovaný popis vybraných událostí, což představuje výhodu
při filtrování dat podle druhů událostí.
Knihovna parametrů procesu
Vyberte příslušnou knihovnu nebo subknihovnu parametrů procesu
a uživatel bude moci později přiřadit specifické parametry znakům
procesu z vybrané knihovny (subknihovny). Pro užití této funkce
musíte knihovnu aktivovat.
58
procella
3.4.1.1 Příklad : Propojení znaků
Pokud potřebujete znak, který vychází z výpočtu jiných znaků použijte
funkci “Propojení znaků”, kam zadáte potřebný vzorec.
Pro přístup ke vzorci závislosti přejděte na okno Masky znaku pro příslušný znak a klikněte na ikonu Propojení znaků
. Otevře se dialogové okno “Propojení znaků”. Vložte požadovaný výpočetní vzorec dle
následujícího vzoru:
V našem příkladu se Délka 1 vztahuje ke znaku Celkové délka a Délka 2
by měla být automaticky vypočítána.
Měřené znaky
o
Celková délka
m1
o
Délka 1
m2
Vypočítaný znak
o
Délka 2
m3
Vzorec
m3 = m1–m2
Horní obrázek ukazuje, že každý znak je očíslován pořadovým číslem a
analogicky mu je přiřazen parametr (m1, m2, m3, etc.), který se užije ve
vzorci. Klikněte na ikonu Speciální nastavení a nastavte seznam
dílů/znaků tak, aby se zobrazovalo pořadové (inkrementální) číslo znaku
a průsečík znaku. Tímto dojde k snadnější tvorbě logického operačního
vzorce.
59
procella
Poznámka: Seznam dostupných logických operačních funkcí naleznete v
online nápovědě a v kapitole 8.1 této příručky.
Praktické příklady programu procella (ke stažení na webové
stránce Q-DAS®) nabízí podrobný popis jak propojovat znaky.
3.4.1.2 Použití kontrolního plánu jako šablony
Pokud nechcete vytvářet pokaždé nový kontrolní plán, pro hromadnou
výrobu, uložte si kontrolní plány (informace o dílech a znacích) bez hodnot. Kontrolní plány bez naměřených hodnot mohou být použity jako
šablona.
Uživatel nyní stáhne šablonu kontrolního plánu a pouze zadá naměřené
hodnoty. Pokud chcete užít tuto funkci, musíte definovat místo uložení
souboru šablony kontrolního plánu, který by měl být odlišný od adresáře
pro dokončené kontrolní plány. Kontrolní plány, do kterých vloží uživatel
naměřené hodnoty musí být uloženy do jiného adresáře než je uložená
šablona kontrolního plánu.
Krok 1: Vytvořit soubor šablony kontrolního plánu. Vytvořte kontrolní
plán pro každý díl, který bude měřen. Nevkládejte naměřené hodnoty.
Krok 2: Uložit soubor šablony kontrolního plánu. Uložte soubory
šablony kontrolního plánu do adresáře, který bude přístupný ze všech
pracovišť uživatelů. Doporučuje se vytvořit nový adresář na síťovém
disku nazvanou Šablony kontrolního plánu.
Krok 3: Definice cest k adresářům v programu. Určete, ze kterého
adresáře má program stahovat šablony kontrolního plánu a kam budou
operátoři ukládat kontrolní plány obsahující naměřená data.
Vyberte Konfigurace(Nástroje) - Konfigurace systému – Cesty ..., zobrazí
se okno Adresáře (viz níže). Překontrolujte nastavení adresy a v případě
potřeby je opravte.
60
procella
Podrobný popis nastavení adresy naleznete v příručce “AdministrationSoftwarekonfiguration und Benutzerverwaltung” (ke stažení na adrese
http://www.q-das.cz/cz/sluzby-download/downloads/dokumentation/
(v jazycích, které jsou na stránkách k dispozici).
3.5
Záznam naměřených hodnot
Data nahrajete pomocí okna Maska sběru hodnot v programu procella®My.SPC.
Některá okna Masky sběru hodnot umožňují individuální online vizualizaci v závislosti na úkolu měření.
Naměřené hodnoty jsou přeneseny do počítače přímo po skončení měření a názorně zobrazeny např. v regulačních diagramech. V případě
překročení regulačních mezí může operátor podniknout korekční
opatření již během procesu měření.
3.5.1 Okno Maska sběru hodnot
Podle přednastavení se toto okno vždy zobrazí po nahrání souboru nebo
údajích o dílu. Okno můžete také otevřít kliknutím na nabídku Edit a volbu Maska sběru hodnot.
61
procella
Jednotlivá okna Masky sběru hodnot jsou poskytována s různým přednastavením. Následující kapitola popisuje, jak tato okna přizpůsoit vlastním požadavkům.
62
procella
3.5.1.1
Nastavení Masky sběru hodnot
Pro přizpůsobení Masky sběru hodnot individuálním požadavkům operátora nebo úkolům měření nejprve otevřete okno Maska sběru hodnot.
Najeďte kurzorem na okno a kliknutím pravým tlačítkem rozbalíte následující nabídku.
Vyberte položku Konfigurace oken a zobrazí se okno Konfigurace.
63
procella
Najeďte kurzorem na okno a kliknutím pravým tlačítkem rozbalte následující nabídku.
Zvolením položky Grafika-výběr vyměníte existující graf za jiný. Chcete-li
zvolit nový graf, klikněte na položku Nový element a postupujte následovně.
Pro přidání nového grafu do okna Maska sběru hodnot, klikněte pravým
tlačítkem na okno Konfigurace a z rozbalené nabídky zvolte Nový element. V okně se objeví malý bílý rámeček. Ve stejnou dobu se otevře
okno (seznam) Výstupní hodnota - Výběr.
V okně (seznamu) výběru výstupního pole klikněte na číslo pole příslušného grafu. K přenesení vybrané položky na místo bílého rámečku
64
procella
klikněte na Ok a zavřete okno. Pokud nechcete vybraný graf přenést,
klikněte na Zrušit /Cancel.
3.5.1.2
Přiřazení znaků
Kliknutím pravým tlačítkem na jeden ze zobrazených grafů rozbalíte
nabídku, ze které vyberte Přiřadit znak nebo Přiřadit hodnotu. Tím nastavíte, které znaky nebo měření budou v příslušném grafu zobrazeny.
Poznámka: Volba Přiřadit hodnotu je aktivní pouze když nastavení grafů
obsahuje naměřené hodnoty.
Příklad: Kliknutím pravým tlačítkam na Průběh měření zobrazeném v
okně Maska sběru hodnot 1. Z nabídky vyberte Přiřadit znaky a otevře
se okno Vybrané znaky pro zobrazení.
Můžete zvolit z následujících možností nastavení.
Pro grafy jako je průběh měření, histogram nebo regulační diagram
můžete zvolit z následujícího nastavení pod položkou Zobrazit znaky.
o
Aktuální zaznamenané znaky
65
procella
Graf zobrazuje naměřené hodnoty, které jsou právě zaznamenány.
o
Aktuální znak
Graf ukazuje naměřenené hodnoty právě zobrazených
znaků. Např. pokud ručně přepnete znaky, data
příslušného znaku se zobrazí automaticky.
o
Znaky přepínané pouze manuálně
Graf znaku se nepřepne automaticky. Musíte ručně
přepnout současný znak, aby se zobrazil graf jiného
znaku.
o
Poslední zaznamenaný znak
Graf zobrazí naměřené hodnoty posledního nahraného
znaku.
o
Přidělený znak
Vyberte tuto předvolbu a klikněte na tlačítko Znaky pro
výběr znaku. Graf vybraného znaku je zobrazen nezávisle
na aktuálně zaznamenávaném znaku.
Následující možnosti nastavení k nalezení pod Přidělovat rozsah znaků
jsou určeny pro grafy s více znaky jako např. “Charakteristiky znaků”,
“Sloupcová grafika“ nebo “LED sloupcová grafika“.
.
o
Pro všechny znaky
Graf zobrazuje všechny aktivní znaky kontrolního plánu.
o
Pro všechny znaky skupiny
V případě kontrolních plánů obsahujících skupiny znaků
(např. dvojrozměrnou polohu) se zobrazí pouze znaky aktivní skupiny.
o
Pro všechny znaky dílu
Graf zobrazí všechny znaky aktivního dílu.
o
Pro všechny znaky měření
Graf zobrazí pouze znaky, které se týkají současného
měření.
o
Pro všechny znaky kontroly
Graf zobrazí pouze znaky současného kontrolního procesu.
o
Pro určitou oblast znaků
Zvolte tuto předvolbu a klikněte na tlačítko Znaky, vyberte
první a poslední znak požadované oblasti znaků. Graf zobrazí všechny znaky této vybrané oblasti.
66
Filtr
procella
Definujte, zda má být graf zobrazen pouze pro speciální typy znaků
(variabilní znaky, atributivní znaky, dvojrozměrná poloha). Vyberte
typ znaků z rozbalené nabídky. Jako výchozí je nastaven Žádný
filtr. V tomto nastavení se graf zobrazí pro všechny znaky.
Označíte-li kolonku Skrýt graf pro nevhodné typy znaků, v okně
Maska sběru hodnot se graf zobrazí pouze pro vybrané typy znaků.
3.5.1.3
Nastavení tlačítek
Spodní lištu s tlačítky lze také přizpůsobit požadavkům uživatele.
Klikněte pravým tlačítkem na okno Masky sběru hodnot a z rozbalené
nabídky vyberte Nastavení panelu ikon. Také můžete kliknout pravým
tlačítkem přímo na lištu ikon a ze zobrazené nabídky zvolit Nastavení.
Otevře se okno Nastavení.
Přiřadit tlačítkům novou funkci
Příklad: Pokud chcete vyměnit tlačítko Zobrazit alarm za tlačítko Vymazat podskupinu, chyťte a přetáhněte název Zobrazit alarm (F7) do bílého
pole obsahujícího seznam funkcí, které je umístěno uprostřed okna Nastavení (1). Potom chyťte a přetáhněte název Vymazat podskupinu ze
seznamu na volné tlačítko (2).
67
procella
1.
2.
Na přiřazení funkcí ostatním tlačítkům postupujte jak je popsáno výše.
Každé funkci můžete přiřadit klávesovou zkratku.
Kliknutím na tlačítko Vybrat klávesovou zkratku otevřete v pravé části okno Klávesové kontroly. Vyberte
požadovanou funkci a z rozbalené
nabídky přiřaďte klávesovou zkratku k
funkci.
Změny uložíte kliknutím na OK a
okno se zavře.
68
3.5.1.4
procella
Kalibrace měřících přístrojů
Měřící přístroj nastavuje měřidla v závislosti na měřeném materiálu. Tato
funkce by měla být užita např. pokud čidlo (např. indikáotr nebo sonda)
poskytuje hodnoty vztažené k pozici 0. Přenesená naměřená hodnota
tedy popisuje odchylku od pozice 0. Kalibrací měřícího přístroje můžete
určit vyváženou nulovou pozici užitím standardu nebo mastru s přesnou
mírou.
Okno Kalibrovat měřidlo, které je zobrazeno níže, otevřete kliknutím na
tlačítko
.
Užitím tlačítek
přecházíte mezi jednotlivými znaky. Vybrány
budou pouze znaky s definovaným typem záznamu. Znaky, které byly
vloženy ručně zobrazeny nebudou.
Do pole Etalon vložte nastavení pro mastra. Např. známý rozměr nastavení mastra nebo aktuální hodnotu použitého měřidla pro příslušné
znaky. Pokud je požadováno otočit směr čidla nebo indikátoru podle geometrie měření, vložte “-1” nebo jiný zvětšující faktor “1” do políčka
Zesílení. V závislosti na cíli měření nastavte příslušnými tlačítky nové
informace pro aktuální znak, všechny znaky nebo skupiny znaků.
Také lze seřadit čidla/indikátory odpovídajících znaků měřících přístrojů
nebo vymazat nastavení měření.
69
procella
Poznámka: Praktické příklady jak kalibrovat měřící přístroje v procella®
naleznete na webové stránce Q-DAS® pod odkazem
Download.
3.5.2 Propojení měřících přístrojů online
Při zakoupení programů online procella® nebo procella® SPC, lze číst
data přímo z měřících přístrojů. Základní podmínkou je propojení
měřících přístrojů s počítačem pomocí rozhraní.
Krok 1: Zapojte měřící přístroje. Připojte měřící přístroje do prázdných
rozhraní RS 232 (sériové rozhraní) počítače.
Krok 2: Vyberte měřící přístroje. Otevřete Kontrolní plán v online procella® nebo procella® SPC a otevřete Masku znaku. Vyberte znaky, které
budou měřeny online připojenými měřícíni přístroji. Například pokud
chcete změřit “Průměr” pro “Veličinu měření”. V následujícím okně vidíte
příklad pro hřídel. Zobrazený znak je “průměr”, který bude online měřen
posuvným měřítekm.
Characteristics mask: adjust recording type window
Krok 3: Nastavení rozhraní. Po výběru měřícího přístroje se objeví okno Nastavení zařízení, ve kterém se zobrazí různé možnosti nastavení v
závislosti na zvoleném měřícím zařízení.
70
procella
Rozhraní :
COM – Vstup, ke kterému je
zapojen měřící přístroj, musí být
vybrán zde..
Kanál:
Pracujete-li s měřícími boxy, které
podporují více kanálů, musíte
správný kanál pro toto měření vybrat zde.
Kanál přenosu dat:
Pracujete-li s měřícími boxy s více kanály, často
lze přenést data z více kanálů prostřednictvím
jediného požadavku. Program při zaškrtnutí
volby Kanál přenosu dat očekává požadavek
ohledně nových naměřených hodnot každého
znaku.
Subkanál k zadávání hodnot :
Z rozbalené nabídky vyberte prostředek měření spojený s každým
kanálem.
Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete Masku nastavení sériových rozhraní. Zde zvolíte nastevní pro přenosovou rychlost, datové bity, ukončovací bity a paritu podle příručky měřících přístrojů.
Poznámka: Parametry rozhraní jsou obvykle předem nastavené podle
přednastavení od výrobce měřících přístrojů. Překontrolujte, prosím,
znovu tato nastavení s příručkou pro přístroje od výrobce.
71
4
procella
Zprávy
Buď si můžete vybrat z různých standardních zpráv, ty zobrazit a vytisknout nebo prostřednictvím Q-DAS® Formulátoru můžete vytvořit individulání zprávy podle vlastních požadavků.
Poznámka: Podrobný popis standardních zpráv a adres naleznete v
příručce “Software Configuration and User Administration”.
4.1
Náhled zpráv na obrazovce
Pro zobrazení zprávy na obrazovce klikněte z hlavní nabídky na Soubor
- Náhled zrpávy.
Poté se zobrazí okno Vybrat zprávy.
Adresa, kde jsou soubory se zprávami
uloženy
Seznam dostupných zpráv
Tuto volbu označte pokud má být zobrazen pouze aktuální znak
Okno Vybrat zprávu
Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit a potvrďte kliknutím na OK. Zobrazí se náhled zprávy.
Standardní pozadí náhledu zprávy je barevné. Pokud dáváte přednost
bílému pozadí, obraťte se na funkci z hlavní nabídky: Konfigurace(Nástroje)- Konfigurace systému - Obecné a zobrazí se okno
72
procella
Nastavení. Označte kolonku Obrazovka – bílé pozadí a potvrďte
kliknutím na tlačítko Uložit.
4.2
Vytisknout zprávu
Pro vytisknutí zprávy klikněte na nabídku Soubor – Tisk zprávy nebo
klikněte na tlačítko Tiskni standardní zprávu v okně Maska sběru hodnot
na spodní liště.
Otevře se okno Vybrat zprávu.
Z okna Maska sběru hodnot lze vytisknout standardní zprávu. Definici
standardní zprávy naleznete pod Konfigurace (Nástroje) – Konfigurace
systému- Cesty ... . Kliknutím na tlačítko Tiskni standardní zprávu v
Masce sběru hodnot odešlete zprávu do běžné tiskárny bez nutnosti
dalšího potvrzení.
73
5
procella
Nástroje
Pro zjednodušení záznamu dat a zautomatizování určitých činností jako
např. ukládání dat a vkládání doplňkových údajů, nabízí software různé
nástroje nastavení.
5.1
Identifikace použitého nastavení
Každá dostupná tabulka na jakékoliv úrovni má naprogramované určité
vyhledávací schéma použitého nastavení. Program začne hledat nastavení v hlavičkách dat znaků. Pokud je označena kolonka u možnosti
Určit nastavení nadřízeného elementu (
),
program se snaží identifikovat jestli bylo specifické nastavení připraveno
na
vyšší
prvek,
nebo
zda
je
nastavení
povoleno
. Program pokračuje v hledání dokud nedosáhne složky Konfigurace sběru dat – Obecně. Odtud je používáno
standardní uživatelské nastavení nebo ideálně nastavení skupiny, která
byla určena do uživatelské skupiny užívající Konfigurace nastavení.
Požadovaná činnost
Dostupnost nastavení znaků ?
Použít nastavení
Dostupnost nastavení skupiny?
Použít nasavení
Dostupnost nastavení dílu?
Použít nastavení
Dostupnost standardního uživatelského nastavení?
Použít natavení
Dostupnost standardního nastavení uživatelské skupiny?
Použít nastavení
74
5.2
procella
Uložit nastavení
Nastavení vytvořená pod Konfigurace sběru dat – Obecně jsou ukládána
přímo kliknutím na OK. Pokud je použita možnost Konfigurace nastavení, pak jsou nastavení ukládána přímo pro současného uživatele nebo
uživatelskou skupinu.
Nastavení vytvořená pod Konfigurace sběru dat – Hodnoty jsou použita
na aktuálně zvolené prvky (díl, znak, skupina). Pro uložení nastavení
musí být uložena samotná data. Pokud pracujete na nastavení dílu nebo
skupiny můžete také použít Standard a Přednastavení. Položky “Návod”
a “Sběr hodnot” patří mezi specifické možnosti znaků.
Tlačítko Přednastavení
Kliknutím na tlačítko Přednastavení
uložíte aktuální nastavení
v aktuální tabulce jako Standardní nastavení. To lze použít na všech
úrovních a ve všech nově vytvořených souborech dat.
Kliknutím na Přednastavení budete v následném okně požádáni o
potvrzení Vaší volby.
75
procella
Tlačítko Standard
Kliknutím na tlačítko Standard zrušíte veškerá aktuální nastavení tabulky
a vrátíte se na standardní nastavení (uložené tlačítkem Přednastavení).
Po kliknutí na tlačítko Standard se ihned zobrazí žádost o potvrzení Vaší
volby.
5.3 Převzít nastavení
Chcete-li obnovit všechna nastavení datového souboru k nastavení
nadřazeného prvku
mentu, použijte následující tlačítka.
5.3.1
bez úprav každého ele-
Převzít systémové nastavení
Kliknutím na tlačítko
aktivujete ve všech záložkách položku
pro všechny elementy datového souboru.
Případně můžete kliknutím na šipku vybrat pouze potřebnou záložku,
kterou chcete změnit.
76
procella
5.3.2
Převzít nastavení znaků
Kliknutím
na
tlačítko
deaktivujete
kolonku
v záložkách datových souborů.
Případně můžete kliknutím na šipku vybrat pouze potřebnou záložku,
kterou chcete změnit.
5.4
Seznam dílů/znaků
Seznam dílů/znaků tvoří důležitý prvek, který pomáhá měnit kontrolní
plán. Seznam dílu/znaků užijte k vytvoření nebo vymazání nových dílů,
skupin a znaků, nebo k aktivaci či deaktivaci dílů a znaků.
nebo volbou
Seznam dílů/znaků otevřete kliknutím na tuto ikonu
Úpravy – Seznam dílů/znaků. Zobrazí se aktuálni struktura dat.
Aktuální strukturu dat kontrolního plánu změníte v seznamu dílů/znaků.
Klikněte na hladinu (dílu/znaku) a pak klikněte pravým tlačítkem a zadejte jednu nebo více následujících změn podle vlastní volby.
77
procella
5.4.1
Systémová hladina
Kliknutím pravým tlačítkem na volbu se zobrazí následující nabídka:
Vyberte Konfigurace sběru dat - Obecně a otevřete odpovídající okno, ve
kterém můžete upravit následující nastavení:
- Postup měření (viz kapitola 5.5.1)
- Pořadí sběru hodnot
- Doplňkové údaje
- Obnovit doplňkové údaje
- Ukončení měření
- Opakovat měření
- Ukončit kontrolní plán
- Uložit
- Kontrola mezí
- Rozhraní (interface)
- Sběr hodnot / Grafika
- Indikace signálu
- Interval měření
Kliknutím na Grafické nastavení se zobrazí následující výběr:
78
procella
Vyberte Speciální nastavení a nastavte vzhled okna Seznam dílů/znaků.
1
2
3
4
5
6
1. Pořadové / inkrementální číslo
Ze zobrazeného pořadového čísla dílu a sekvenčního (inkrementálního)
čísla znaku souboru dat lze vyčíst, kolik dílů a znaků je zahrnuto v souboru dat. Také rychle vyčtete referenční číslo vzorce závislosti. Tato čísla
jsou nezávislá na poli “Znak číslo:”, které se vkládá do Masky znaku.
2. Popis K-polí
Zvolte, která K-pole budou zobrazena v seznamu dílů/znaků.
3. Číslo/počet naměřených hodnot
Zaškrtněte tuto kolonku, pokud chcete zobrazit počet naměřených
hodnot pro tento znak. (např. n=100).
4. Symboly pro typy znaků
Touto volbou zobrazíte symboly pro typy znaků (variabilní, diskrétní, ELS
79
procella
atd.) místo symbolů znaků, které jsou vybrány pro veličinu měření v
Masce Znaků.
spojitý /dvojrozměrná poloha/ skupina AFNOR
diskrétní
číselný /nominální
sběrná karta závad
druh chyby
5. Oddělovač
Vložte znak, který chcete použít jako oddělovač mezi pořadovými čísly,
čísly a označením. Také lze změnit název hlavního uzlu.
6 Typ písma
Vyberte různý typ písma pro každý status znaku (aktivní, neaktivní, vymazáno).
80
5.4.2
procella
Úroveň dílu
Kliknutím pravým tlačítkem na díl se rozbalí nabídka, která nabízí následující možnosti nastavení na úrovni dílu.
Změnit status
Díl je zcela neaktivní a není již vyhodnocován.
Vložit nový díl
Nový díl vložíte před díl, který je zvýrazněný.
Připoj nový díl
Nový díl připojíte za díl, který je zvýrazněný.
Odstranit díl
Zcela odstraníte díl včetně všech jeho podskupin a znaků. Nejprve je dílu
přidělen status “Odstraněný”. Díl bude zcela odstraněn až po uložení a
zavření všech datových souborů.
Zpět:odstranění dílu
Pokud jste zatím neuložili a nezavřeli datové soubory, zvolte
Zpět:Odstranění dílu, čímž zabráníte odstranění.
Neselektované znaky odstranit
Pokud jste zrušili výběr u více položek, použijte Nevybrané znaky odstranit pro jejich vymazání.
Zpět : Odstranit znak
Pokud jste ještě neuložily a nezavřeli datové soubory, zvolte Zpět: Odstranit znak, aby nedošlo k odstranění znaku.
Připoj nový znak
Připojte nový znak na konec datového souboru.
Připoj novou skupinu
Připojte novou skupinu na konec datového souboru.
Kopírovat
Díl kompletně zkopírujete se všemi skupinami a znaky.
Vložit
Zkopírovaný díl vložíte jako nový díl před aktuální díl.
Vložte včetně naměřených hodnot
81
procella
Kopírovaný díl vložíte včetně všech naměřených dat jako nový díl před
aktuální díl.
Jít na
Dialogové okno Jít k použijte pro přechod na určitý díl nabo znak v Seznamu dílu/znaků.
Otevřít rozhraní
Rozhraní se otevře automaticky při otevření datového souboru.
Zavřít rozhraní
Rozhraní se zavře automaticky při zavření datového souboru.
Nastavení záznamu dat – datového souboru
Nastavení přizpůsobte pro aktuálně vybraný díl , která se odchyluje od
standardních nastavení na úrovni systému (viz kapitola 5.4.1).
Vlastnosti
Volbou Vlastnosti otevřete Masku dílu.
Kontrola povinných polí
Zkontrolujte požadované pole definované pod Nastavení – Konfigurace
systému- Povinná pole vstupních masek a zobrazte nesrovnalosti. Kontrolovány jsou pouze požadovaná pole dílů.
Kontrolní plán:
Užívá status K1017
Uvolnit:
Můžete změnit kontrolní plán a vložit nové hodnoty.
Uzamknout:
Můžete změnit kontrolní plán, ale ne vkládat nové hodnoty.
Uzavřít:
Nelze měnit kontrolní plán ani vlkádat nové hodnoty.
Vyhodnoceno: Nelze měnit kontrolní plán ani vkládat nové hodnoty.
82
procella
5.4.3 Úroveň skupiny
Kliknutím pravým tlačítkem na Skupiny se otevře nabídka s následujícími
položkami:
Změnit status
skupina je zcela neaktivní a není již vyhodnocována.
Vložit novou skupinu
Novou skupinu vložíte před skupinu, která je zvýrazněná.
Připojit novou skupinu
Novou skupinu přidáte za skupinu, která je zvýrazněná.
Připojit novou podskupinu
Vytvořte novou podskupinu ze skupiny na konci všech znaků/ prvků.
Odstranit skupinu
Zcela odstraníte skupinu včetně všech podřízených skupin a znaků. Nejprve je skupině přidělen status “Odstraněný”. Skupina bude zcela vymazána až po uložení a zavření všech datových souborů.
Vložit nový znak
Nový znak vložte před tuto skupinu (ne jako prvek skupiny).
Připojit nový znak
Přidejte nový znak za tuto skupinu (ne jako prvek skupiny).
Nový podřízený znak
Nový znak vytvoříte ve skupině na konci všech znaků/elementů.
Kopírovat
Zkopírovat celou skupinu.
Vložit
Zkopírovanou skupinu vložíte bez naměřených hodnot za aktuální
skupinu.
Přejmenovat
Vzhledem k tomu, že nemáme Masku skupin, vyberte Přejmenovat a
změňte jméno skupiny. Přjmenovat skupinu lze také dvojím kliknutím na
příslušnou skupinu v seznamu.
83
procella
Konfigurace sběru dat – Hodnoty
Přizpůsobte nastavení aktuální skupiny , které se liší od standardního
nastavení na systémové úrovni a úrovni dílu (viz kapitola 5.4.1 a 5.4.2).
5.4.3
Úroveň znaku
Kliknutím pravým tlačítkem na Znak otevřete nabídku s následujícími
možnostmi nastavení pro tento znak:
Aktivovat /deaktivovat znak
Po dektivaci již nebude znak vyhodnocován.
Vložit nový znak
Vložením nového znaku vložíte znak před ten, který je aktuální.
Připojit nový znak
Přidáním nového znaku přidáte znak za aktuální znak.
Nový podřízený znak
Nový znak vytvoříte za existujícími podřízenými znaky odpovídajícími
aktuálnímu znaku.
Odstranit znak
Pro vymazání znaku nejprve znak získá status Odstraněný. Znak bude
zcela vymazán až po uložení a zavření datového souboru.
Zpět: Odstranit znak
Pokud jste ještě neuložili a nezavřeli datový soubor, zvolte možnost
Zpět: Odstranit, abyste zrušili vymazání.
Kopírovat
Zkopírován bude celý znak.
Vložit
Kopírovaný znak bez naměřených hodnot vložíte za zvýrazněný znak.
Vložit včetně hodnot
Kopírovaný znak včetně všech naměřených hodnot vložíte před aktuální
znak.
84
procella
Výpočetní vzorec
Pokud chcete vypočítat znak přes hodnoty jiných znaků, vložte výpočetní
vzorec (viz. kapitola 3.4.1.1. Propojení znaků)
Nastavení přístrojů
Změňte nastavení přístrojů pro typ záznamu dat (je-li vybrán).
Lineární transformace
Lineární transformace slouží pro zjednodušení zadávání dat. Vložená
hodnota (Sběr dat) se přepočítá podle předem definovaného vzorce.
Výsledek je převzat jako naměřená hodnota (viz kapitola 5.5.15).
Konfigurace sběru dat – Hodnoty
Máte možnost upravit konfiguraci nastavení aktuálně zvoleného znaku,
který se odchyluje od standardního nastavení vyšších úrovní (systémová
hladina, hladina dílu, hladina skupiny.
Maska hodnot
Volbou Maska hodnot otevřete Masku hodnot.
Vlastnosti
Volbou Vlastnosti otevřete Masku znaku..
Kontrola povinných polí
Zkontrolujte povinná pole definovaná v Nastavení – Konfigurace systému
- Povinná pole vstupních masek. Kontrolována jsou pouze požadovaná
vstupní pole.
85
procella
Otevřít rozhraní
Rozhraní se otevře automaticky při otevření datového souboru.
Zavřít rozhraní
Rozhraní zavřete automaticky při zavření datového souboru.
5.4.4
Změny struktury
V seznamu dílů/znaků můžete změnit strukturu datového souboru. Znaky
a skupiny lze v rámci seznamu přesouvat.
Tyto funkce jsou například požadovány při tvorbě skupiny pro připojení
existujících znaků do skupiny.
Poznámka:
Na úrovni souboru se změny struktury zobrazí okamžitě. Také se ihned
zanesou do datových souborů vytvořených prostřednictvím volby
Soubor- Nový. Pokud jste nahráli datové soubory z databáze, sekvence
znaku v datovém souboru se nezmění. Při užití možnosti Číst z
databáze, vyberte možnost Podle změn provedených uživatelem a
změníte sekvenci v databázi (při nahrávání a ukládání dat).
Pro přesunutí prvku na jinou pozici, přetáhněte příslušný znak do
umístění, kam chcete znak uložit, a pusťte znak na označení existujícího
znaku.
86
procella
Přiřaďte znaky jiným znakům, přetáhněte znaky na příslušné symboly,
např. skupiny.
5.5
Nastavení záznamu dat
Pro každou úroveň (systému, dílu, znaku) jsou určeny možnosti nastavení na příslušné úrovni.
Kliknětě pravým tlačítkem na příslušnou úroveň a ze zobrazené nabídky
vyberte Nastavení záznamu dat – standard (na hladině systému), nebo
Nastavení záznamu dat- datové soubory (na podřízené hladině). Potom
proveďte požadovaná nastavení záznamu dat.
Vybraná nastavení jsou uložena v následujícím pořadí.
- Systémová úroveň
Upravená nastavení jsou uložena pro příslušného uživatele v konfigurační databázi. Pro uložení nastavení pro uživatelskou skupinu použijte volbu Konfigurace nastavení.
Pokud jste přihlášen jako uživatel Configurations-User a měníte nastavení, pamatujte, že toto nastavení bude platné pro všechny uživatele,
kteří si ještě neuložili individuální nastavení.
- Úroveň dílu
Pokud byla specifická nastavení vytvořena a uložena v datových souborech, jsou platné pro všechny znaky a skupiny tohoto datového
souboru.
87
procella
- Úroveň skupiny
Nastavení úrovně skupiny jsou uložena v datovém souboru. Jsou
platná pro příslušnou skupinu a její podřízené znaky pokud nemají podřízené individuální znaky odlišné nastavení.
- Úroveň znaku
Nastavení jsou uložena v datovém souboru. Jsou platná pro příslušné
znaky.
5.5.1 Postup měření
Užijte volbu Postup měření pro úpravu dodatečného nastavení záznamu
naměřených hodnot. Tato nastavení jsou spojena s nastavením specifických dat pro automatické přepínání mezi znaky. Pokud jste zvolili
možnost přepínat mezi znaky automaticky, zaškrtněte pouze možnost
Přejít na začátek měření, po ukončení měření.
- Vždy pozorovat vstupní sekvence
Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete zachovat vstupní pozici i přes
ruční přepínání znaků.
Při záznamu dat jednoho znaku a při ručním přepnutí na jiný znak s
cílem zobrazit grafy tohoto znaku, nově zaznamenané naměřené hodnoty budou stále uloženy se znakem, který je aktuálně zaznamenáván,
a ne s aktuálně zobrazeným znakem. Potom se online vizualizace
změní automaticky na znak s aktuální vstupní pozicí.
Pro uživatele je snadnější porozumět, co je aktuální vstupní pozice
když je v Masce sběru hodnot zobrazen graf Zkušební schéma
(12215).
Při užití možnosti Pouze manuální změny znaků v současném testování, mějte, prosím, na paměti že, zvolené “Pořadí sběru hodnot” je
deaktivováno, protože není žádný jiný znak, na který může program
přejít.
88
procella
- Aktivování kontroly překročení četnosti ve vzorku
- Při zaškrtnutí této možnosti bude také automaticky přidána možnost
Kompletní test na konci cyklu.
Při zaškrtnutí volby Aktivování kontroly překročení četnosti ve vzorku
vezme měřící proces v úvahu, že podskupina četností je definována v
příslušné masce znaku.
Znaky jsou měřeny jen při každém n-tém procesu měření.
Pokud je četnost podskupiny nastavena na “0” nebo “1”, příslušné
znaky jsou měřeny při každém procesu měření
Speciální případ: četnost vzorku “-1”
Volbou četnosti vzorku -1 se znak někdy při normálním procesu
měření nezaznamená.
Toto nastavení použijte pro speciální znaky, které budou zaznamenány pomocí speciální funkce měření (Konfigurace – Speciální
měřící konfigurace).
Znaky také mohou být zaznamenány bez určené četnosti. Operátor/správce vybírá čas záznamu dat například v závislosti na
určitých událostech jako konec směny atd. Více příkladů naleznete
v dokumentu Nastavení speciálního měření.
89
procella
Zvolený rozsah vzorku je 3. Znak 1-3 bude měřen při každém procesu
měření,
znaky 3-6 budou měřeny při každém třetím měření.
V prvním měření jsou měřeny všechny znaky datových souborů,
zatímco v 2. a 3. měření jsou měřeny pouze první 3 znaky.
Poznámka: Pokud jste neaktivovali jednu z možností vstupní sekvence
pro automatické přepínání mezi znaky, zobrazí se při
otevření datových souborů následující dialogové okno:
Pro permanentní deaktivaci kontroly procesu měření přes četnost
podskupin klikněte na ANO. Po opravě datových souborů lze znovu
kontrolu aktivovat.
90
procella
- Kompletní test na konci cyklu
Zaškrtnutím této možnosti převrátíte pořadí znaků a kompletní cyklus,
při kterém jsou všechny znaky zaznamenány, se odehraje při
posledním kole měření. Důvody pro kompletní test na konci směny
mohou být organizačního charakteru.
- Resetovat / vymazat uložené sekvenční kontrolní pozice
Software si pamatuje poslední pozici, kde byl záznam dat ukončen.
Zaškrtnutím možnosti Vymazat uložené sekvenční kontrolní pozice
software tuto pozici z paměti vymaže při otevření datového souboru.
Zaznamenávaná data tedy vždy začnou prvním znakem.
Příklad:
Záznam dat byl ukončen na pozici zobrazené níže.
Při příštím otevření stejného datového souboru začne na této pozici nahrávání dat. Pokud zvolíte možnost Reset uložené kontrolní
pozice, data se začnou nahrávat znovu od prvního znaku .
91
procella
- Přejít na začátek měření, po ukončení měření
Pokud je zvolena možnost ručního potvrzení ukončení měření a navíc
není zvolena tato možnost, pak program nepřejde na začátek, ale zastaví se na posledním znaku.
Příklad:
Měření součástí (znaky v čárkovaném rámečku na spodním
obrázku) je nastavení vyžadující ruční potvrzení pro ukončené
měření.
Po zaškrtnutí kolonky u možnosti Přejít na začátek měření, po ukončení měření program po zadání hodnoty 6. znaku přeskočí na
první znak. První znak se znovu zobrazí a lze spustit měření ještě
jednou. Pokud nebude tato možnost zvolena, pak se program zastaví na posledním znaku, dokud nebude měření převzato.
92
procella
- Spustit skript po kontrole
Zaškrtnutím této možnosti bude vykonán skript o provedené kontrole.
Skript najdete pod Nastavení – Konfigurace systému- Externí soubory.
Konec kontroly je definován v závislosti na nastavení kontrolního plánu
a je v kontrolním plánu zobrazen.
- Zápis po OK měření
Pokud bylo měření v pořádku a je-li tato možnost zaškrtnuta, bude
udělán zápis.
Může být proveden po jednotlivém měření, po měření posledního dílu
z aktivního měření dílu, nebo poslední skupiny z aktivní měřené
skupiny.
- Zápis po nOK měření
Je-li zaškrtnuta tato možnost a měření nebylo v pořádku, bude udělán
zápis.
Může být proveden po jednotlivém měření, po měření posledního dílu
z aktivního měření dílu, nebo poslední skupiny z aktivní měřené
skupiny . V případě měření dílu nebo skupiny, stačí pro udělání zápisu
jediná hodnota v nepořádku.
93
procella
5.5.2 Pořadí sběru hodnot
Tabulka Pořadí sběru hodnot kontroluje sekvenci záznamu dat. Touto
možností definujete způsob přechodu mezi znaky při vkládání dat.
- Přepínání znaků
Pod položkou Znaky lze upravit okamžik přepnutí aktivního znaku dílu
(pouze u dílu obsahujícího znaky) nebo aktivního znaku skupiny.
- Po každé hodnotě
Po vložení hodnoty program ihned přeskočí na další znak, který má
být zaznamenán.
94
procella
- Po x hodnotách
Program přeskočí na další znak kontrolního plánu po x hodnotách (zde
2). Přepínání mezi znaky je vykonáno automaticky po kompletaci
podskupiny, i když velikost podskupiny není beze zbytku dělitelná
vybraným číslem.
- Po každé podskupině
Znaky se přepnou po každé podskupině, i když vellikosti poskupin nejsou stejné.
Poznámka: Pokud jste zvolili druh podskupiny “klouzavý”, program
přepne znaky po každé hodnotě, protože každá vložená hodnota je považovaná za podskupinu.
95
- Po x podskupinách
Program přepne znaky po x podskupinách.
- Ručně
Uživatel rozhodne, kdy přepne znaky.
procella
96
procella
- Změna skupin
Pokud datové soubory obsahují skupiny, automatické přepínání z
jedné skupiny na jinou upravíte pod položkou Změna skupiny.
Poznámka: V závislosti na typu záznamu dat mohou být skupiny vytvořeny, aniž by byly součátí struktury. Příklad: Při záznamu
dat prostřednictvím rozhraní RS232 a kanálu přenosu dat,
skupina přenesená kanálem je také považována za měření
skupinu.
Volba Více znaků na dílu je platná pouze při zaškrtnutí volby Měření
skupiny k nalezení pod Nastavení vstupní sekvence.
Kontrolní plán zobrazuje také seskupené prvky.
97
procella
Pokud zvolíte vstupní sekvenci, která není přijatelná ve spojení se
skupinou, zobrazí se následující dialogové okno.
Poznámka týkající se měření skupin:
Pokud zaškrtnete kolonku Měření skupiny, ale otevřený datový
soubor neobsahuje žádné logické skupiny, bude každý znak za
skupinu považován.
- Potvrďte dokončení měření
Po zvolení této možnosti měření, bude kompletní převzetí měření provedeno až poté, co uživatel klikne na tlačítko Převzít měření na liště s
ikonami. Dokud měření nepřevezme, hodnoty se zobrazí pouze v okně
Masky sběru hodnot, kde mohou být změněny. Zaškrtněte tuto
možnost pouze pokud přepnete znaky nebo skupiny po každé hodnotě. Tato možnost má smysl pouze ve spojení s měřením skupiny
nebo ověřováním atributů.
98
procella
Příklad: Měření dílu se znaky přepnutými po každé hodnotě.
Toto měření dílu vyhodnocuje a mění znaky do doby než kliknete na
tlačítko Převzít měření na liště ikon.
Pokud kliknete na tlačítko Měření převzato před tím, než byly zadány
všechny hodnoty, reakce programu bude záviset na nastavení nekompletního měření v tabulce Ukončení měření. Zaznamenávání dat může
být zastaveno (nepovolit nedokončená měření) nebo budou hodnoty 0
s atributem 25 automaticky doplněny do měření dílu/skupiny, které nebyly zaznamenány.
Pokud volba Měření dílu (nebo skupiny) nebyla zvolena, bude muset
být převzato po každé hodnotě.
99
procella
Příklad: Vlastnost datových souborů
Hlavní aplikace této možnosti je určena pro atributy znaků s “Jednotlivým ukládáním do paměti”. Kompletní skupina atributů znaků může
být jednoduše zaznamenána v celku zvolením různých kombinací
měření dílů/znaků, možnost “ Jednotlivého ukládání do paměti” pro attributy znaků a s nastavením které definuje jak zacházet s atributy
znaků, které ještě nebyly zaznamenány.
Tento příklad ukazuje pět atributů znaků s “Jednotlivým ukládáním do
paměti”.
100
procella
Znaky se přepínají po každé hodnotě, zaškrtněte kolonky volby Měření
dílu a Potvrdit ukončení měření.
V grafu Vstupní matice lze kliknout na špatné znaky, těm bude přidělen
status “n.O.K”.
101
procella
Kliknutím na tlačítko Převzít měření dojde k převzetí měření a k automatickému přidělení statusu O.K. pro znaky, na které jste neklikli. Status znaku lze změnit (např. klknutím na něj ve Vstupní matici) pouze
pokud nebylo měření ještě převzato kliknutím na příslušné tlačítko.
- Přeskočit pole doplňkových údajů
Tato volba se týká pouze údajů vložených do Vstupní masky.
Zaškrtnutím kolonky této možnosti přeskočíté doplňkové hodnoty a
přejdete na další znak.
- Automatické rozpoznávání kanálů
Pokud jsou multiplexory připojeny do počítače, nebo pokud je několik
měřidel připojeno za použití různých fyzických rozhraní a kombinace
kanálu lze jasně alokovat, pak program přepne přímo na příslušný
znak v okamžiku odeslání naměřené hodnoty přes rozhraní. Naměřená hodnota je také ihned zaznamenána pro připojený znak
- Měření dílu/skupiny
Nastavení Měření dílu/znaku kombinuje všechny znaky dílu/skupiny v
jednom měření.
- -Náhled
Pro zobrazení nastavení kontrolního plánu použijte náhled.
102
procella
V závislosti na nastavení zobrazí náhled symboly různých interakcí,
které by měly být řízeny uživatelem nebo programem jako je ukládání
údajů, nahrávání doplňkových údajů atd.
103
procella
5.5.3 Doplňkové údaje
Vybrat
• Které doplňkové údaje má uživatel po výzvě zadávat.
• Kde se má objevit výzva ohledně doplňkových údajů, a je-li povinnost vložit nebo změnit doplňkové údaje.
• Jak budou spravovány doplňkové údaje, když budou nahrávána
data.
5.5.3.1
Vložení doplňkových údajů
Pod volbou Vložení doplňkových údajů vyberte doplňkové údaje, které
budou vkládány uživatelem. Pouze doplňkové údaje zde vybrané se zobrazí v okně Maska sběru hodnot.Také lze vybrat povinný vstup nebo
změnu (následovanou “výzvou”) pro jakékoliv pole doplňkových údajů.
Pokud zaškrtnete možnost Povinné zadání, vstupní dialogové okno
Vložení doplňkových údajů nebude možno zavřít dokud nebudou
vyplněna všechna pole doplňkových údajů. Po zvolení možnosti Povinná
změna pro některé doplňkové ůdaje nebude možné zavřít dialogové okno Vložení doplňkových ůdajů (např. po otevření okna podruhé) dokud
nebudou změněny všechny doplňkové údaje.
104
5.5.3.2
procella
Záznam doplňkových ůdajů
Pod položkou Záznam doplňkových ůdajů vyberte časový údaj, kdy mají
být doplňkové údaje zaznamenány. Máte následující možnosti:
- Stisknutím klávesy
Dialogové okno Doplňkové údaje se nezobrazí automaticky, ale
uživatel musí kliknout na následující tlačítko:
Na začátku
Výzva k záznamu vybraných doplňkových údajů je zobrazena při
otevření datového souboru.
- Na začátku měření
Výzva ohledně doplňkových údajů se zobrazí před každou naměřenou
hodnotou.
Zaškrtnutím volby Přepni ruční zadávání znaku pro zadávání
doplňkových údajů zaznamenáte data před další naměřenou hodnotou
při ručním přepnutí znaku.
- Před každou podskupinou
Výzva k zaznamenání doplňkových dat se zobrazí před každou podskupinou
- Měření dílu/skupiny
Zaškrtnutím některé z těchto kolonek zkombinujete všechny znaky
dílu/skupiny do jednoho měření.
5.5.3.3
Nastavení doplňkových údajů
Aktivujte nebo deaktivujte funkce pro všechny Doplňkové údaje, popsané
v kapitole 5.3.3.1 (vstup, povinné vložení, povinná změna) kliknutím na
jedno z následujících tlačítek
vedle příslušné možnosti.
Zaškrtnutím kolonky Zobrazit knihovnu jako výběrový seznam bude knihovna zobrazena v rozbalené nabídce a ne v odděleném výběrovém
okně.
105
procella
5.5.3.4
Pořadí sekvence
5.5.3.5
Zadání nápovědy
Klikněte na možnost Pořadí sekvence a změňte pořadí doplňkových dat
individuálně zobrazených v okně Záznam doplňkových údajů.
Kliknutím na tlačítko Zadání nápovědy přiřadíte sloupce knihovny
k abecedně a číselně seřazeným polím doplňkových údajů, nebo definujete speciální zacházení se všemi poli doplňkových dat, např. automatické vyplnění chybějících údajů. Tato funkce, kterou lze použít jen
pro pole doplňkových údajů, sníží riziko chyb při vkládání a funguje
pouze v okně Maska sběru hodnot a případně také při užití možnosti
Zaznamenat Doplňkové údaje.
106
5.5.3.6
procella
Textová pole
Tento příklad ukazuje, jak přiřadit číslo šarže prvnímu sloupci z knihovny
výrobců.
Klikněte na políčko “Nový” a spusťte nové přiřazení.
Nyní je číslo zakázky také zobrazeno v rozbalovací nabídce.
107
procella
Poznámka: V porovnání se skutečnými poli knihovny, naměřené hodnoty
se neukládájí podle pořadového katalogového čísla, ale
podle abecedního a číselného záznamu.
5.5.3.7
Automatické přiřazení
Pro uložení doplňkových údajů založených na předchozích hodnotách,
nebo pro automatické uložení těchto dat použijte pravidlo
“automatického přiřazení”
Pro výběr vhodného pravidla existují dva různé případy:
Prvních 5 pravidel je vždy použito, když je otevřeno příslušné okno
Záznam doplňkových dat.
Pravidlo Pozice hodnoty v podskupině je vždy aktivní v pozadí.
108
procella
- Standardní zacházení
S poli doplňkových údajů není jednáno zvláštním způsobem. Tuto
možnost zvolte pokud chcete dočasně deaktivovat automatické přiřazení bez vymazání výběru.
- Obnovit
Tato funkce obnovuje pole doplňkových údajů. Pole vstupu je prázdné
a předpona je ignorována a obnovena.
- Navýšit předchozí hodnotu
Předchozí hodnota je zvýšena o 1 ve vztahu k předponě.
- Převzít předchozí hodnotu
Předchozí hodnota je kopírována.
- Hledat další záznam v knihovně
Je vyhledán další záznam ve vybrané knihovně.
- Pozice hodnoty v podskupině
Pozice podskupiny je vložena ve vybraném poli podskupiny. Předpona
není brána v úvahu.
109
Příklad: Podskupina je 5
procella
110
5.5.3.8
procella
Nastavení barvy
Za účelem přehlednosti lze zobrazit povinný vstup / změnu doplňkových
údajů v jiné barvě.
Příklad:
111
procella
Vývojový diagram záznamu doplňkových údajů
Vložit doplňkové údaje
ano
Nahrát
kontrolní
plán?
ne
ne
Doplňkové
údaje
na
začátku?
ano
Podskupina
kompletní?
Doplňkové
údaje na
začátku měření
?
ne
ano
ne
ano
Doplňkové údaje
před každou
podskupinou?
ne
ano
Okno záznamu doplňkových údajů
Měření
Je povinný vstup nebo
změna?
112
5.5.4
procella
Obnovit doplňkové údaje
Klikněte na nabídku Nástroje a zvolte Konfigurace sběru dat – Obecně.
Pod položkou Obnovit Doplňkové údaje vyberte, zda chcete obnovit
doplňkové údaje a která data budou obnovena ve stanovený čas.
Poznámka:
Pokud obnovíte doplňkové údaje a pokud výzva ohledně doplňkových
dat není nastavena pro opětovné zobrazení v tabulce nastavení
Doplňkových dat, program nezaznamená Doplňkové údaje pro další
měřené hodnoty z příslušného pole doplňkových hodnot. Lze je však
zaznamenat ručně.
- Neobnovovat
Doplňkové údaje nebudou vymazány. Existující záznamy budou k dispozici jako standard v příslušných polích při příštím otevření okna Zadej doplňkové údaje.
- Po každém měření
Pokud není aktivované Měření dílu / skupiny, vybrané doplňkové údaje
jsou obnovovány po každém úspěšném přenosu naměřených hodnot.
113
procella
Pokud znovu nevložíte zádné doplňkové údaje, nebudou žádné informace o doplňkových údajích k dispozici pro další záznam naměřených
hodnot.
- Po každé podskupině
Doplňkové údaje jsou obnoveny po každé podskupině daného znaku.
- Před každým dodatečným vkladáním dat
Vybraná doplňkové údaje jsou obnoveny před otevřením okna Zaznamenat doplňkové údaje.
- Měření dílu
Zaškrtnutím kolonky Měření dílu obnovíte doplňkové údaje, když je
měřící proces dokončen a program přejde z posledního na první znak.
- Měření skupiny
Zaškrtnutím kolonky Měření skupiny obnovíte doplňkové údaje poté,
co byla zaznamenána poslední hodnota skupiny znaků.
5.5.4 Ukončení měření
Nastavení popsané v následující části se vztahuje k přenosu naměřených hodnot a odpovídá vstupní matici (graf 12207), kterou lze zobrait
v okně Maska sběru hodnot.
114
5.5.4.1
procella
Vyhledat/Dotaz před ukončením měření
Tuto možnost spustíte volbou Potvrdit ukončení měření v tabulce Pořadí
sběru hodnot. Zaškrtnutím kolonky Vyhledat/Dotaz před ukončením
měření se zobrazí žádost o potvrzení výzvy převzít měření po kliknutí na
tlačítko Měření převzato.
5.5.4.2
Vyhledat/Dotaz v případě nekompletních údajů
5.5.4.3
Neposkytnout nekompletní měření
Zaškrtnutím této možnosti, převzetím měření před dokončením přednastaveného procesu a pokud je povoleno nekompletní měření, se objeví dialogové okno viz níže. Hodnoty všech chybějících znaků budou
doplněny podle nastavení (hodnota nezaznamenaná, 0 chyb).
Touto předvolbou již nebude povoleno nekompletní měření. Všechny
hodnoty definovaného měření musí být vloženy před uložením a
převzetím dat.
V závislosti na nastavení může měření sestávat z individuálně naměřených hodnot, měření skupiny nebo dílu.
Pokud kliknete na tlačítko Převzít měření nebo pokud se pokusíte zavřít
datový soubor, aniž byste zaznamenali všechny hodnoty, otevře se
následující dialogové okno.
115
procella
5.5.4.4
Povolit nekompletní měření
5.5.4.5
Průběh skončení měření
Touto volbou umožníte zavření datového souboru, i když ještě nebyly
vloženy některé požadované naměřené hodnoty znaků. Můžete ovšem
odmítnout nekompletní měření pro některé typy a třídy znaků.
Následující možnosti jsou dostupné pouze po aktivaci Povolit nekompletní měření, lze je užít k určení různého chování programu v závislosti
na typu znaku.
Zvolenou možností určete, jestli má být měřící proces zastaven/stornován (volbou možnosti Povolit nekompletní měření), nebo zda
nepovolíte nekompletní měření a aktuální proces měření je nutno dokončit.
Pokud zvolíte možnost Povolit nekompletní měření, použije se následné
nastavení.
- Povolit nekompletní záznam (spojité znaky)
Určete hodnotu atributu, která bude přidělena pro měření, které nebylo
uskutečněno u spojitých znaků.
- Povolit nekompletní znaky (atributivní znaky)
Zvolte, zda chcete přenést nezaznamenané atributivní znaky jako
znaky se statusem OK, nebo zda dáváte přednost přidělení atributu
pro nekompletní měření.
116
procella
5.5.5 Opakovat měření
V okně Opakovat měření nastavíte chování softwaru pro opakování
měření.
Při ruční volbě klikněte na tlačítko Opakovat měření nebo Opakovat
podskupinu. Opakování měření lze také vyvolat automaticky v závislosti
na výsledcích měření. Pod heslem Spustit opakování měření při: vyberte požadované individuální hodnoty alarmu. Pokud se tato hodnota
alarmu objeví v průběhu záznamu dat, bude pozděli spuštěno opakované měření. Poslední měření bude opakováno podle definice měření.
5.5.5.1
Spuštění opakování měření
Definujte případy, ve kterých je spuštěno opakované měření, např. když
je individuální hodnota vně zadané % oboustranné toleranční meze. Určete, zda by mělo být měření opakováno a jak nejvýše často. Procento
(n%), které by mělo spustit opakování měření, je převzato z vybrané
strategie hodnocení.
Tato nastavení aktivujete zvolením možnosti Opakovat měření.
Následující čtyři příklady vysvětlují opakované měření v souvislosti
různými definicemi měření.
117
5.5.5.2
procella
Znaky přepnuty po každé hodnotě, Možnost měření dílu nezvolena
Pokud je zaznamenána špatná hodnota,
Je opakováno měření pouze této hodnoty.
118
5.5.5.3
procella
Znaky přepnuté po každé hodnotě, Možnost měření dílu zvolena
V případě špatné hodnoty je opakováno měření dílu.
119
5.5.5.4
procella
Znaky přepnuty po každé podskupině, Možnost
měření dílu nezvolena
Po vložení hodnoty vedoucí k opakování měření musíte tuto hodnotu
vložit znovu.
120
5.5.5.5
procella
Znaky přepnuty po každé podskupině, Možnost
měření dílu zvolena
Při záznamu dat program prochází všechny podskupiny až do konce
měření dílu. Poté musí být celý test podskupiny zopakován.
5.5.5.6
Doplnit opakovaná měření
5.5.5.7
Nevkládat doplňkové údaje při opakovaném měření
Tato volba umožní připojit opakovaně naměřené hodnoty aniž by byly
přepsány hodnoty předchozího měření. Hodnoty opakovaného měření
budou uloženy jako zcela nový proces měření.
Pokud nechcete znovu vkládat požadované doplňkové údaje při opakovaném měření, zaškrtněnte tuto kolonku a zamezíte zobrazení výzvy k
vložení doplňkových údajů.
5.5.5.8
Omezit počet opakovaných měření
Vložte počet povolených opakování pro určité měření. Po dosažení
maximálního počtu opakovaných měření se příslušné tlačítko pro tento
určitý měřící proces deaktivuje. Kontrolní plán příslušného měřícího procesu se zobrazí šedě.
121
5.5.5.9
procella
Užít Statusový diagramu
Užijte statusový diagram pro určení vlastní posloupnosti v hodnotách
alarmu, vyberte jak často má být měření opakováno při výskytu hodnoty
alarmu, a rozhodněte jak postupovat po dosažení maximálního počtu
opakovaných měření.
Pokud zaškrtnete kolonku Užít Statusový diagram, ale ještě nemáte zvolený soubor statusového diagramu, zobrazí se dialogové okno umožňující výběr příslušného souboru XML. Později můžete volbu změnit
. Více informací naleznete v dokumentu
kliknutím na tlačítko
Statusový diagram ([email protected]).
Také můžete zaškrtnout kolonky Přidat opakované měření a Nevkládat
doplňkové údaje při opakovaném měření. Jakékoli další nastavení lze
upravit v rámci statusového diagramu.
122
procella
5.5.5.10 Rozšířený
Určete, jak má software postupovat po dosažení maximálního počtu
opakovaných měření, když další měření není povoleno.
Můžete zároveň zaškrtnout kolonky Poslat e-mail,Tisk zprávy a Zamknout kontrolní plán.
- Poslat e-mail
Toto kolonku zaškrtněte, pokud chcete poslat email na adresu zadanou do pole E-mail address (ujistěte se, že Nastavení Emailu je nastaveno správně). Dále vyberte textový dokument (*.txt) v poli Signature/podpis.Tento dokument bude použit jako hlavní text emailu.
- Tisk zprávy
Touto možností odešlete zprávu na výchozí tiskárny. Soubor zprávy
(*.def) vyberete kliknutím na tlačítko v poli Soubor Zprávy.
- Zamknout kontrolní plán
Touto možností zamknete kontrolní plán pro jakékoliv další záznamy
dat (K-pole 1017).
- Žádné
Opakování měření je zrušeno a program se přepne do modu pro
záznam nového měření.
123
procella
5.5.6 Zavřít kontrolní plán
Zvolte, jak má program postupovat při zavírání kontrolního plánu.
5.5.6.1
Upravování podskupin
Pod položkou Upravování podskupin
nekompletními podskupinami.
definujte,
jak
zacházet
s
- Dotaz/vyhledání při nekompletní podskupině
Zaškrtnutím této možnosti se zobrazí dialogové okno viz níže.
Operátor rozhodne, zda nekompletní podskupina bude doplněna
(klikněte na oK) nebo nebude (klikněte na NO).
- Doplnit nekompletní podskupinu
Tuto možnost zvolte místo možnosti Dotaz/vyhledání při nekompletní
podskupině, a podskupina bude automaticky doplňena.
124
5.5.6.2
procella
Automatismus
Pod položkou Automatismus zvolte, kdy automaticky zavřít datový soubor.
- Zadávání dat ukončit po dokončení měření automaticky
Po dokončení n měření se datový soubor automaticky zavře. V
kontrolním plánu naleznete definici měření.
- Zadávání dat ukončit po dokončení testu automaticky
Touto možností zavřete Zadávání dat automaticky po ukončení
měření. Do pole Zavřít po n měření dílu dále vložte počet měření dílu,
po kterém dojde k automatickému ukončení testu,
- Nezavírat datový soubor automaticky
Datový soubor nebude zavřen automaticky.
- Po dokončení zobrazit dialog
Po zaškrtnutí této možnosti vyberte dialogové okno kliknutím na
.
Zvolený dialog se zobrazí okamžitě po automatickém zavření datového souboru.
125
procella
5.5.7 Automatické uložení
Uložit automaticky
ne
Zvolit Automatické
uložení?
ano
Podskupina
kompletní?
ne
ano
Uložit každou
hodnotu?
ano
Uložit
každou
podskupinu?
ne
ano
Uložit data automaticky
Další měření?
ne
ano
Záznam dodatečných dat
Uložit data/ kontrolní plán
ne
126
procella
Pro garanci zabezpečení dat je důležité ukládat data na datový nosič tak
často, jak je to možné. V období mezi dvěma ukládáními jsou naměřené
hodnoty pouze dočasně uloženy do hlavní paměti počítače. V případě
havárie počítače mohou být dočasné soubory ztraceny.
5.5.7.1
Okamžik ukládání
Zde lze nakombinovat možnosti průběhu ukládání.
- Uložit po každé hodnotě
Program ukládá datové soubory po každé hodnotě. Tuto možnost
zaškrtněte pouze pokud má Váš počítač dostatečně výkonný systém.
- Uložit po každé podskupině
Program uloží datové soubory po každé kompletní podskupině.
- Uložit po ukončení testu
Program uloží datové soubory automaticky po uzavření testů. Čas
uzavření testů lze najít v náhledu kontrolního plánu.
- Při zavírání datových souborů
Zvolením této možnosti budou datové soubory při zavírání automaticky
uloženy.
5.5.7.2
Optimalizace
127
procella
Pokud zvolíte Uložit po každé hodnotě, nebo Uložit po každé podskupině, můžete optimalizovat. Pod položkou Optimalizace vyberte, zda
chcete uložit datové soubory po měření nté skupině/dílu automaticky.
V kontrolním plánu je tato možnost zobrazena ikonou Pružného disku.
Pokud zvolíte v Pořadí sběru hodnot / měření skupiny znaků, měření
bude chápáno jako měření skupiny.
5.5.8 Kontrola mezí
V okně Kontrola mezí nastavte kontrolní meze a nastavení alarmu.
128
procella
129
5.5.8.1
procella
Dialog při alarmu
Pod položkou Dialog při alarmu určete, zda nastane v případě alarmu
povinnost zadání události nebo příčiny uživatelem. Okno Zobrazení
alarmu se zobrazí pouze v případě výskytu individuální hodnoty alarmu.
Alarm je definován ve zvolené strategii hodnocení.
Poznámka: Potřebujete připojit odpovídající knihovnu obsahující události, opatření a příčiny.
- Povinnost zadání události
Po zaškrtnutí této kolonky může uživatel opustit okno Zobrazení alarmu pouze po zvolení události. Pokud událost nevyberete, nebude
možné kliknout na tlačítka OK a Storno.
- Povinnost zadání opatření/příčiy
Lze zvolit rozdílné možnosti pro opatření a příčinu.
- Zadání není povinné
Nemáte povinnost zadat opatření nebo příčinu, ale můžete to udělat.
- Povinné údaje při alarmu
Zvolením této možnosti budete moci opustit okno “Zobrazení alarmu”
až po výběru opatření nebo příčiny. Pokud výběr neuděláte, nebude
možné kliknout na tlačítka OK a Storno.
- Pozdější vstup
Opatření/Příčinu můžete vložit do alarmu později. Operátor obdrží
poznámku při dokončení měření nebo při otevření datového souboru
alarmu. Poznámka informuje ohledně chybějícího Opatření/Příčině.
Předchozí alarm je psán kurzívou pro každý znak.
Pokud nezavřete datový soubor, každý předchozí alarm se zobrazí s
chybějícím Opatření/Příčinou při každém otevření okna “Zobrazení
alarmu” (v případě porušení stability, po doplnění podskupiny atd.).
130
procella
Při novém otevření datových souborů se Alarmy zobrazí znovu. Avšak
pouze nejvyšší alarm je uložen dokud není potvrzen.
Povinné před dalším měřením
Tato možnost je rozšířenou možností Vložit později. Aktuální alarm je
nutné podvrdit vložením Opatření/Přičiny nejdéle před začátkem
dalšího měření.
Pokud zavřete okno kliknutím na Storno, zavře se datový soubor.
- Vymazat alarm po potvrzení
Tuto možnost můžete zvolit pouze pokud není požadována povinnost
zadání (ihned nebo později) události, opatření nebo příčiny.
Pokud zavřete okno Zobrazení alarmu kliknutím na OK nebo Storno,
alarm bude smazán a nebude ho již možné potvrdit.
131
procella
- Standardní událost
Zvolením Standardní událost umožníte v poli Poznámka v dialogovém
okně Událost potvrdit alarm. To by například dovolilo vložit uživatelem
definovaný text z knihovny jako poznámku doplňující událost.
Poznámka se ukládá do textového pole K0009.
Standardní událost je automaticky uložena s událostmi, které mohou
být vybrány uživatelem.
Funkce hledání v databázi vyžaduje povinné vložení standardní
události. Standardní událost umožní vyhledání všech volných
poznámek.
Událost “podržet”
Záznam stejné, dříve vybrané události s každou nově naměřenou
hodnotou dokud není vloženo opatření.
5.5.8.2
Zohlednit porušení tolerančních mezí
Tato volba ovlivňuje záznam dat a vkládání naměřených hodnot ze
schránky, pokud je zaškrtnutá kolonka:
- Toleranční meze /hranice zmetků
Při záznamu naměřených hodnot, které jsou mimo určité hranice, se
zobrazí následující dialogové okno.
132
procella
- Meze plausibility
Při záznamu naměřených hodnot, které jsou mimo meze plausibility se
zobrazí následující dialogové okno.
- Fyzikální meze
Při záznamu naměřených hodnot, které jsou mimo fyzikální meze se
objeví následující dialogové okno.
Poznámka: Odpovědět na překročení mezí můžete jen tehdy, pokud
příslušná maska znaku obsahuje požadované meze.
5.5.8.3
Varovný signál
Vyberte tuto volbu, pokud chcete signalizovat přenos měřených
hodnot pomocí varovného zvukového signálu.
- Při vložení každé hodnoty
Při každém záznamu naměřené hodnoty uslyšíte standardní zvuk.
- Při vložení chybné hodnoty
Při každém vložení chybné hodnoty (např. písmeno místo číslice) uslyšíte varovný zvuk.
- Zvuk pro platné hodnoty
Pokud zvolíte zvukový soubor pod Zvuk pro platné hodnoty, uslyšíte
tento zvuk při záznamu dat.
Zvuk pro neplatné hodnoty
Pokud zvolíte zvukový soubor pod Zvuk pro neplatné hodnoty, uslyšíte
tento zvuk při záznamu chyby.
133
procella
5.5.9 Rozhraní
Při zapojení přístrojů přímo do systému můžete nastavit chování softwaru při záznamu dat přes online rozhraní RS232 užitím této možnosti.
5.5.9.1 Všebecné nastavení
- Zamknutí klávesnice při sběru dat přes rozhraní, je-li překročeno
rozmezí
Zaškrtnutím této možnosti nebudete moci užívat klávesnici k záznamu
dat přes rozhraní, nebude možné vkládat nebo měnit naměřené hodnoty přes klávesnici.
- Rozhraní neaktivovat automaticky
Aktivací této možnosti se rozhraní neotevře automaticky při otevření
datového souboru.
5.5.9.2 Optimalizace
- Propojené znaky počítat online
Zaškrtnutím této možnosti vypočítáte a zobrazíte znaky, které nejsou
zaznamenané online, ale které jsou vypočítané pomocí funkce “Výpočetní vzorec”.
134
procella
- Nazaznamenávat hodnotu online při otevřeném dialogu
Zaškrtnutím této kolonky nebudete moci zaznamenat naměřené hodnoty přes rozhraní RS232 je-li otevřeno dialogové okno (např. varování, požadavek doplňkových dat atd.).
- Nezaznamenávat online data při otevřeném dialogovém okně
Zvolením této možnosti nebude možné zaznamenat naměřené hodnoty přes zapojené rozhraní, pokud je dialogové okno otevřené (varování, požadavek doplňkových dat, atd.).
- Zobrazit všech n (online) přístupných hodnot
Vložte informaci po kolika naměřených hodnotách zaznamenaných
přes rozhraní RS232 bude grafika aktuailizovaná.
Poznámka: Po zaškrtnutí této možnosti budou pravidelně aktualizovány grafiky naměřených hodnot přenesených z měřících
přístrojů připojených přes rozhraní, přestože program nemusí
naměřené hodnoty zaznamenat.
- Ukázat online hodnoty během dynamického měření
Zaškrtnutím této možnosti budou online hodnoty zobrazeny pouze během dynamického měření.
5.5.10
Souhrn /vstup
Definujte chování okna Souhrn/vstup.
135
procella
- Sloupcový diagramr
Zaškrtnutím této možnosti aktualizujete sloupcový diagram individuálních hodnot při ručním záznamu dat přes klávesnici. Sloupcový diagram je aktualizován po každé naměřené hodnotě.
- Obnovit grafiky
Při záznamu dat přes rozhraní RS232 zvolte, kdy budou aktualizovány
grafy v okně Maska sběru hodnot.
- Vymazat záznam po chybě vstupu
Touto možností automaticky vyčistíte okno vstupu v případě zadání
chyby (např. při vložení písmen místo číslic). Potom lze znovu vložit
hodnoty.
- Zavřít datový soubor při zavírání okna Maska sběru hodnot?
Označením této kolonky zavřete okno Maska sběru hodnot při zavření
datového souboru. Ihned se zobrazí výzva k potvrzení, že chcete
zavřít datový soubor. Pokud není zvolena možnost Automatické
uložení, objeví se další výzva k potvrzení. Vyberte, zda chcete změny
uložit nebo ne.
- DLL změškání startu/ odložený start
Naměřené hodnoty lze zaznamenat automaticky. Záznam dat obvykle
začne při otevření při otevření okna Maska sběru hodnot. Sem také lze
vložit odložený start automatického záznamu dat.
136
procella
Transfer of measurement values
Postup online záznamu údajů o naměřených hodnotách při přenosu
hodnot.
a
b
b
c
t0
t1
t2
c
t3
t4
Zeit
t0
t1
t2
t3
t4
= Otevření datového souboru
= Otevření okna Summary / input
= t1 + a
= t2 + b
= t3 + b
a
b
c
b–c
= DLL odložení startu
= Požadovaný cyklus/ Requirement cycle
= Čas záznamu dat přes rozhraní
= Zbývající čas pro online zobrazení dat v okně Maska sběru
hodnot
137
5.5.11
procella
Indikace signálu
V okně Indikace signálu vyberte zda a kdy chcete zobrazit alarm
V dialogovém okně Indikace signálu můžete určit, zda bude v případě
některých statistických alarmů zobrazeno nové oddělené okno. V nastavení pro příslušnou hodnotící strategii vyberte alarmy, které chcete zobrazit.
V případě alarmu budou zobrazeny pouze naměřené hodnoty v grafech,
pro zviditelnění spuštěných alarmů. Dále můžete přidat výzvu k povinnému zadání událostí (nebo/a opatření, příčin), když uživatel potvrdí
alarm v okně Alarm.
Poznámka: Podívejte se na dostupná nastavení pod Kontrola mezí.
138
procella
Interval měření
Vyberte interval měření na úrovni dílu a čas možné kalibrace měření.
5.5.11.1 Frekvence zkoušky
Okno Výběru dílu a Výběru databáze dílu stejně jako nastavitelný panel
ikon mohou zobrazit další kontrolní bod příslušného kontrolního plánu
pomocí frekvence zkoušky. Po výběru jedné z možností Frekvence
zkoušky byste měli uložit naměřené hodnoty než začnete s pravidelnou
/řádnou kontrolou. Toto záleží na zvolené možnosti. Zde vidíte možnosti
nastavení.
- Týkající se posledního měření
Čas, který zde vložíte se spustí po uložení posledního měření.
- Pevné kontrolní body
V dané časové periodě je zbývající čas do dalšího kontrolního bodu
zobrazen a zvýrazněn barvou.
Pokud zvolíte Pevný kontrolní bod, musíte určit časovou periodu, ve
které budou zaznamenávány hodnoty. Například při denní směně od 6
do 14. hodin.
139
procella
- Počet kontrolních bodů za směnu
Vložte počet požadovaných kontrolních bodů za směnu. Kontrolní
body jsou nastaveny v pravidelných časových intervalech během
směny.
Poznámka: Jak je popsáno v příručce Q-DAS® Database, musíte
uložit čas začátku a konce směny pod NastaveníKonfigurace systému – Databáze. Potom, prosím, klikněte
na tlačítko Nástroje a vložte po položku Filtr příslušný
čásový údaj.
- Doba přípravy
Užijte možnost Doba přípravy k přizpůsobení prvků ve smyslu barvy
před začátkem kontroly. Tato nástavení jsou zobrazena v grafické
Časové tabulce(graphic 12213).
5.5.11.2 Kalibrovat měřící přístroj
Meřící zařízení, které vyžadují kalibraci nebo nastavení měření před
použitím, lze nastavit pod položkou Kalibrovat měřící přístroje. Pokud
nejsou měřící přístroje připojené do systému, nebudou žádná nastavení
funkční.
- Po stlačení příslušné klávesy
Nastavení měření začíná kliknutím na příslušné tlačítko na panelu
nástrojů.
- Při startu
Nastavení měření spustíte otevřením datového souboru.
- Po n měřeních
Nastavení měření se spustí po n měřeních. Vzhledem k tomu, že se
jedná o specifická nastavení znaku, není dostupná volba Měření dílu
nebo Měření skupiny.
- Po čase
Nastavení měření se spustí po vypršení určitého času.
140
5.5.12
procella
Operační instrukce / Návod
Pro připojení komentáře ke znaku před jeho zaznamenáním užijte tabulku Návod. Komentář je určen k informování kontrolorů, kde měřit znaky a
čím se zabývat. V této tabulce se upravené nastavení použije vždy jen
na aktivní znaky. Pokud zvolíte možnosti Měření dílu a Měření skupiny
pod položkou Pořadí sběru hodnot, návod se nezobrazí pro příchozí
znak.
5.5.12.1 Návod
Vyberte časový údaj pro zobrazení návodu – buď před měřením, před
podskupinou nebo vůbec.
Pokud zvolíte Před měřením nebo Před podskupinou a nezvolíte žádnou
další možnost, nastavení se přepne na “nezobrazovat”.
- Obsah pole znaků
Obsah pole znaků zobrazíte jako návod. Výběrem pole znaků K2900
(poznámka) zobrazíte textu upravený dle uživatele jako návod.
Po vložení instrukcí do pole K v masce znaku se zobrazí následující
okno s textem.
141
procella
- Diskrétní znak: Potvrzeno měření.
Tato volba se týká pouze diskrétních znaků. Pokud jsou diskrétní
znaky k dispozici a operační instrukce zobrazena, zobrazení instrukcí
potvrzuje, že měření je “OK”. Tento status nelze změnit při detekci
chyby. Tuto možnost zvolte pouze pokud je atributivní znak použit
pouze pro kontrolu procesu. Tím je zajištěno, že uživatel uvidí a potvrdí zprávu.
- Vyvolat externí soubory
Zvolte možnost otevřít externí soubor, například pro zobrazení jejich
obsahu v jiném programu. Pokud také zaškrtnete možnost Přenést
. Obsah vyobsah pole, zvolte pole znaku kliknutím na tlačítko
braného pole znaku bude přenesen do externího souboru.
142
5.5.13
procella
Převzít
Aktivací možnosti Převzetí budou převzata zvolené doplňkové údaje z
předchozích naměřených hodnot dokud se data nezmění. Potom budou
převzata nová data pokud se znovu nezmění.
Nedoporučuje se vybrat zde možnost pouze Datum nebo Čas.
Poznámka: Pokud vyberete pouze Datum, čas se spustí ve 12 hodin v
noci. Pokud vyberete pouze čas, datum začne 1.1. 1970 a
bude pokračovat.
143
5.5.14
procella
Záznam dat
Použijte nástrojů “Sběru hodnot” pro zjednodušení ručního záznamu dat
a jejich zabezpečení.
5.5.14.1 Nástroje pro sběr dat
Pro zobrazení aktuálně naměřených hodnot s respektem k dvojrozměrné
poloze lze zobrazit Kontrolní sloupec.
144
procella
5.5.14.2 Záznam dat
Zjednodušení záznamu dat jednotlivých znaků.
- Vytvoření absolutní hodnoty
Zaškrtnutím této kolonky zaznamenáte absolutní hodnoty aktuálních
naměřených hodnot. Není brán zřetel na vložení negativních nebo pozitivních znaků, nebo pokud měřidlo přeměnilo značené hodnoty.
Každá hodnota je zaznamenána jako pozitivní hodnota.
- Lineární transformace
Volba Lineární transformace umožní rychlé zaznamenávání dat. Lineární transformace se může vztahovat na každou hodnotu.
S příslušným nastavením můžete například snížit ruční vkládání
naměřených hodnot pouze na vhodný počet desetinných míst.
Vložte referenční hodnotu a místo vkladu/násobková konstanta (počet
vkládaných desetinných míst). Zvolená konverze je potom zobrazena
v poli Maska, jak můžete vidět níže.
145
5.6
procella
Knihovny
Zvolte Nastavení – Konfigurace systému – Knihovny a otevře se okno
Nastavení knihovny.
Knihovnu lze spravovat jako soubor, nebo ji lze uložit do databáze
Q-DAS®.
Poznámka:Data knihovny v databázi nebo v příslušných složkách na
centrálním síťovém disku musí být přístupná ze všech pracovních stanovišť.
- Knihovna ze souboru
Pokud chcete pracovat s knihovnou ze souboru, zvolte tuto předvolbu.
Potom klikněte na tlačítho Vybrat a zvolte příslušný soubor *.DFD. Pro
přístup ke stejným informacím v knihovně z různých pracovišť musí
být soubor DEF uložen v centrálním adresáři.
Kliknutím na tlačítko Editovat otevřeto okno Editovat knihovnu. Z rozbalené nabídky vyberte knihovnu. Pokud již jsou dostupné záznamy
knihovny, zobrazí se zde. Lze je upravit nebo vložit nové. Okno Editovat knihovny zavřete a zároveň uložíte změny kliknutím na OK.
- Knihovna z databáze
Pokud chcete pracovat s Knihovnou z databáze, zvolte tuto předvolbu.
Postupujte jak je popsáno výše pod položkou Knihovna ze souboru
pro editaci obsahu knihovny.
146
procella
- Data knihovny z datového souboru
Pokud byly nějaké informace z knihovny uloženy v aktuálně
zaznamenávaném datovém souboru, zvolte tuto předvolbu, abyste
mohli pracovat se záznamy knihovny z aktuálního datového souboru.
Pokud aktuální datový soubor neobsahuje záznam knihovny, žádná
data se nezobrazí.
- Zaměnit knihovnu pracovníků a obsluh seznamem uživatelů
Zaškrtněte tuto kolonku a vyměníte uživatele dostupné v knihovně
pracovníků a obsluh za uživate ze seznamu uživatelů. Potom mohou
být uživatelé qs-STAT vybráni ze seznamu.
Obsah knihovny lze upravit specificky podle podniku, např. přidáním
dalších dat. Pro editaci jednotlivých knihoven klikněte na tlačítko Editovat
a vyberte knihovnu z rozbalené nabídky.
Nyní můžete editovat již dostupné záznamy nebo přidat nové záznamy.
Kliknutím na OK okno Editovat knihovnu zavřete a uložíte změny.
147
6
procella
Konfigurace strategie vyhodnocení
Strategie vyhodnocení je směrnicí jak má být programem prováděna
analýza dat. Program nabízí výběr různých strategií v závislosti na
společnosti nebo hlavních charakteristikách. Také je možné nastavit
vlastní strategii, pokud žádná z poskytnutých strategií neodpovídá
požadavkům.
6.1
Strategie vyhodnocení
Klikněte na nabídku Nástroje a zvolte Konfigurace strategie
vyhodnocení. Otevře se okno Konfigurace strategie vyhodnocení.
2
1
Konfigurace
O-QIS
Pod panelem hlavičky (1) můžete rozbalit nabídku a vybrat standardní
strategii vyhodnocení.
V závislosti na zvolené strategii vyhodnocení je možné zobrazení okna (2) měnit. Pokud nechcete vyhodnotit data prostřednictvím vyt-
148
procella
vořených strategií, můžete vytvoři vlastní metodu splňující Vaše
požadavky. Také lze vytvořit vyhodnocovací metodu přizpůsobenou
uživateli, pokud žádná z nabízených strategií neodpovídá jeho
požadavkům. Q-DAS® Vás při tvorbě vlastní strategie vyhodnocení podpoří. Na požádání Vám rádi připravíme nabídku.
Po otevření vybrané strategie vyhodnocení klikněte pravým tlačítkem na
O-QIS
a zobrazíte nastavení procella My.SPC.
6.1.1 Všeobecná tabulka
Počet podskupin, které mají být zobrazeny v regulačním diagramu
zadáte v záložce “Obecně”. Defaultní hodnota je 20, což znamená, že
uživatel procella® uvidí vždy nejméně 20 podskupin v regulačním diagramu (Standard pro Nastavení hodnocení Q-DAS 1 procella). Tyto
hodnoty lze libovolně změnit.
Upozornění
Tato hodnota určuje, kolik podskupin je použito pro výpočet odhadů pro µ a σ ve verzi programu procella® (ne v procella® SPC!).
To znamená, že pokud je hodnota založena na posledních 20 údajích vložených do textového pole, pak výpočet odhadu je založen
na 20 podskupinách. Pokud je tato hodnota například 5 údajů, pak
bude pouze 5 posledních podskupin použito pro výpočet odhadu.
6.1.2 QCC Tabulka alarmů
Při výpočtu regulačních diagramů se mohou zobrazovat alarmy. Tyto varovné zprávy Vám říkají, že program objevil nesrovnalosti během
výpočtu. V tomto okně určete jaký druh nesrovnalostí bude program hledat.
149
procella
Nastavení vyhodnocení: okamžitá reakce- okno Varovná hlášení při práci s RD
• Nástroj - Ukazatel způsobilosti procesu
Touto funkcí program oznámí, zda jsou pochybnosti nad
způsobilostí procesu. Aktivací této možnosti vyberete varování, pokud:
o pokud horní hranice oboru spolehlivosti Cp je menší než
požadovaná hodnota pro Cp
o pokud vypočítaná hodnota pro Cp je nižší než požadovaná
hodnota pro Cp
o pokud nižší hranice oboru spolehlivosti Cp je nižší než
požadovaná hodnoty pro Cp
• Nástroj - Ukazatel využití způsobilosti
Aktivací této možnosti vyberete varování, pokud:
o je horní hranice oboru spolehlivosti Cpk nižší, než požadovaná hodnota pro Cpk
o je vypočtená hodnota pro Cpk nižší než požadovaná hodnota
pro Cpk
o je dolní hranice oboru spolehlivosti Cpk nižší než požadovaná
hodnota Cpk
150
procella
• Nástroj, Shewhartův RD
Aktivací této možnosti vyberete varování, pokud:
o Regulační pole je větší než signální pole.
o Regulační pole je větší než toleranční pole.
• Nástroj - Přejímkový diagram
Aktivací této možnosti vyberete varování, pokud:
o Pásmo HRM-DRM je menší než při užití 99.73% Shewhartova diagramu.
o Pásmo HRM-DRM je menší než při užití 99% Shewhartova
diagramu.
o Pásmo HRM-DRM je menší nebo rovno 0.
• Nástroj - Nestabilní poloha
Zvolte tuto možnost, pokud chcete zobrazit varování v RD, že jsou
porušena kritéria stability polohy.
• Nástroj - Nestabilní rozptýlení
Zvolte tuto možnost, pokud chcete zobrazit varování v RD, že jsou
porušena kritéria stability polohy.rozptýlení.
151
procella
6.1.3 Tabulka alarmů
Definujte podmínky alarmu pro spojité znaky v tabulce Alarmy. Je několik
možností, jak reagovat na vzniklý alarm, například lze alarm zobrazit v
okně RD během záznamu dat. Okno Alarmu také umožňuje vkládat
události, opatření a příčiny alarmu.
Nastavení hodnocení: tabulka Alarmů
Program reaguje na alarm zvolený podle třídy znaku (zaznamenáno
křížkem v příslušném poli) nebo podle vložené příslušné procentní hodnoty.
Co znamená Individuální hodnota mimo n% oboustranou toleranci?
Iindividuání hodnota
mimo
n% oboustrannou toleranci
*
USL
100 % tolerance
LSL
Individuální hodnota
mimo
80%oboustrannou
toleranci
*
USL
80 % tolerance
LSL
Příklad pro individuální hodnotu mimo n% oboustranné tolerance.
152
procella
Nastavte užití tolerance jako kritérium alarmu vložením kritické procentní
hodnoty užité tolerance.
Pod položkou Centrování v tolerančních mezích podle: vyberte, zda zvolená procentní hodnota bude centrována podle jmenovité hodnoty, podle
středu tolerance nebo podle technologického cíle.
Klikněte na nabídku Nástroje a zvolte Nastavení Alarmu – Dodatečný
text alarmu. Určete standardní text pro každý jednotlivý alarm. Při
spuštění alarmu, je text uložen v poli K0009(text) u příslušných naměřených hodnot.
Pokud používáte nastavení alarmu reagující na některé alarmy, klikněte
na nabídku Nástroje a zvolte Nastavení alarmu – Výstražný signál pořadí
pro určení pořadí alarmů. Pokud se více alarmů spustí ve stejný
okamžik, budou tyto alarmy zobrazeny ve vámi zvoleném pořadí.
153
procella
V okně Pořadí výstražného signálu zvýrazněte zvolený alarm a změňte
jeho pořadí pomocí nísledujících tlačítek :
nebo .
6.1.4 Tabulka alarmů pro atributivní znaky
V tabulce Alarmy pro atributivní znaky definujte podmínky pro nespojité
znaky. Pro aktivaci alarmu postupujte jak je popsáno v kapitole.
154
procella
6.1.5 Tabulka pro Předběžný výpočet RD
Nastavená vyhodnocení: okno tabulky pro Předběžný výpočet RD
Základní nastavení bude popsáno v kapitole 7. Tato kapitola o Předběžném výpočtu RD popisuje možnosti nastavení, které jsou použity v
procella® SPC nad rámec běžného nastavení.
Pokud byl regulační diagram vypočítán a uložen užitím qs-STAT® nebo
procella® SPC, je regulační diagram uložen do datového souboru. V této
tabulce určíte, že bude regulační diagram, uložený do datového souboru,
automaticky užit programem procella® , pokud je datový soubor otevřen v
programu procella®.
Upozornění
qs-STAT® vybírá nejlépe se hodící Regulační diagramy pro každý
znak v závislosti na zvolené strategii vyhodnocení.
Tuto vyhodnocovací metodu je možné měnit, některé změny by
však měly být udělané pouze s velkou opatrností.
Není možné uložit změněnou strategii pod stejným jménem jako
před změnami. Musíte ji pojmenovat jinak!
155
procella
7 Regulační diagramy - procella® bez qs-STAT®
7.1 Vývojový diagram pro práci s regulačními
diagramy
1
Možno
uložit RD?
ano
2
ne
Vždy použít
uložený
RD?
ne
ano
4
ne
vypočítat
automaticky?
ano
Uložený RD
použít jako
online RD?
3
vypočítat
automaticky?
ano
6
Předběžný výpočet
Online RD
Předběžný výpočet
online RD
Online RD
(je použit pro alarmy v procelle)
Bez RD
Položky 1 - 5:
6
5
5
Ruční vklad
kontrolních
mezí
ne
viz kapitola 0
Položka 6: viz kapitola 7.1.20
nový vklad
156
procella
7.1.1 Nastavení strategie vyhodnocení
Ve strategii vyhodnocení si můžete nastavit oblíbený způsob práce s RD.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Krok 1: Otevřít Konfigurace strategie vyhodnocení. Z hlavní nabídky,
Konfigurace/Konfigurace strategie vyhodnocení.
Krok 2: Přihlašte se jako Konfiguration-User. Klikněte na tlačítko
Změnit a přihlašte se jako Configurations-User. Heslem je
“superuser”, pokud jste heslo již nezměnili. Vložte ho do pole hesla.
Krok 3: Otevření nastavení procella. V okně Nastavení vyhodnocování
sjeďte posuvníkem po obrazovce dolů dokud neuvidíte červený rámeček
s nápisem “O-QIS”.
Klikněte na tento červený rámeček.
157
procella
Krok 4: Nastavení RD k užívání. Klikněte na záložku Předběžného
výpočtu RD v okně Strategie vyhodnocení: procella.
2
3
4
3,4 = yes
3,4 = no
5
Odkazy na položky 2 a 5 v tabulce výše lze také nalézt ve vývojovém
diagramu v kapitole 7.1.
Každé z oken nastavení lze zavřít kliknutím na tlačítko OK.
Pokud chcete uložit vaše nastavení trvale, klikněte, prosím, na tlačítko
Uložit v okně Konfigurace strategie vyhodnocení před tím, než ho
zavřete.
158
7.1.2
procella
Výpočet Regulačního diagramu
Program rozlišuje dva případy:
1. Předběžný výpočet RD
Údaje na vyhodnocení nejsou ještě v datovém souboru dostupné.
2. Výpočet RD
Data pro vyhodnocování jsou v datových souborech dostupná.
Předběžný RD je navržen pro nový proces. “Nový” proces je proces,
který ještě neprobíhal. Pokud nejsou k dispozici data, program vypočítává kontrolní meze ze specifikací znaků a požadavků na způsobilost procesu (technologický cíl pro Index způsobilosti Cp) založený na normálním
rozdělení.
Upozornění
Jak Předběžný Regulační diagram ukazuje, vypočítané regulační
meze by měly být chápány jako předběžný pomocný údaj.
Od okamžiku, kdy jsou k dispozici data pro analýzu procesu, by
měly být regulační meze určeny z dat procesu.
Pokud jsou data k dispozici v datových souborech, program tato data vyhodnocuje a vypočítává kontrolní meze pro regulační diagramy na základě dostupných dat.
Příklady výpočtu Regulačního diagramu:
Krok 1: Nahrát kontrolní plán. Nahrajete kontrolní plán (ze souboru
nebo z databáze), pro který chcete vytvořit regulační diagram. Případně
lze vytvořit nový kontrolní plán.
Krok 2: Výpočet předběžného Regulačního diagramu. Z hlavní nabídky vyberte RD - Online výpočet RD. Otevře se okno Regulačního diagramu, kde vyberete Regulační diagram pro výpočet. Možnosti nastavení jsou pro lepší přehlednost popsány v oddělené kapitole
Výpočet regulačních mezí spustíte kliknutím na tlačítko Výpočet v okně
Regulačního diagramu. Kliknutím na OK pak okno Regulačního
diagramu zavřete.
Krok 3: Vytvořit RD pro další znaky. Klikněte na tlačítko O jeden znak
vpřed
na lište ikon a opakujte krok 2. Změňte nastavení RD. Tyto
159
procella
kroky opakujte pro všechny znaky, které chcete v regulačním diagramu
vytvořit.
Krok 4: Uložit Kontrolní plán. Uložením kontrolního plánu budou
kontrolní meze převzaty do datových souborů. Tím bude dokončeno
vytvoření předběžných regulačních diagramů.
7.1.3
Ruční vložení regulačních mezí
Druhou možností pro vytvoření regulačních mezí je vložit regulační meze
ručně. Předpokladem je provedená příprava jak je popsáno v oddíle 7.1.
Krok 1: Nahrát kontrolní plán. Otevřete kontrolní plán, pro který chcete
vytvořit regulační diagram. Také samozřejmě můžete vytvořit nový
kontrolní plán.
Krok 2: Vygenerovat ruční regulační diagram. Z hlavní nabídky
vyberte RD – Online vložit RD. Objeví se okno regulačního diagramu.
Krok 3: Zvolte Shewhartův diagram. Pro vytvoření regulačního
diagramu pro polohu, vložte pouze regulační meze do Shewhartova
diagramu. Nelze nastavit přejímkový diagram. Proto můžete v tomto
případě zachovat výchozí nastavení Shewhartova diagramu pro
polohu.
Krok 4: Vyberte typ RD pro polohu. Vyberte, zda chcete v možnostech
podskupiny použít diagram pro průměr, medián nebo RD individuálních
hodnot.
Krok 5: Vložit regulační meze. Meze vložte Do textového pole pro
HRM, tak i pro DRM. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
Krok 6: Vyberte Regulační diagram pro variabilitu. Kliknutím na
záložku RD pro variabilitu zobrazíte masku vstupu RD pro variabilitu.
Krok 7: Vyberte typ RD pro variabilitu. Vyberte metodu výpočtu užitou
pro určení parametrů variability (s nebo R) z podskupiny.
Krok 8: Vložte kontrolní meze. Vložte ručně meze pro variabilitu do
textového pole HRM, tak i pro DRM. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
160
procella
Krok 9: Vytvořte dodatečné RD pro další znaky. Pro vytvoření RD pro
další znaky klikněte na ikonu
a 8.
(o jeden znak vpřed) a opakujte krok 3
Krok 10: Uložit kontrolní plán. Kliknutím na OK zavřete okno
Regulačního diagramu. Kontrolní plán potom uložte. Proces vytvoření
Regulačního diagramu je nyní ukončen.
Regulační diagram – Vložte Kontrolní meze do okna DR pro polohu.
161
procella
Regulační diagram – Vložte Kontrolní meze do okna RD pro variabilitu.
162
procella
7.1.4 Výpočet a uložení RD za použití qs-STAT®
Tato kapitola popisuje výpočet RD za použití qs-STAT®.
Krok 1: Spustit qs-STAT. Spusťte qs-STAT a otevřte modul Způsobilost
procesu (z hlavní nabídky Modul – Způsobilost procesu).
Krok 2: Nahrát Kontrolní plán. Otevřete svůj kontrolní plán (ze souboru
nebo z databáze) v qs-STAT®.
Krok 3: Uložit nastavení RD-SPC. Vyberte funkci hlavní nabídky
Nastavení – Konfigurace systému- Konfigurace ukládání do souboru.
Zobrazí se okno Konfigurace ukládání do souboru.
Nastavení v okně programu qs-STAT®
Zaškrtněte možnost Uložit SPC RD do datového souboru v okně Nastavení, potom klikněte na tlačítko Uložit. Kliknutím na OK okno zavřete.
SPC-RD je vypočítán automaticky pro každou hodnotu při načtení datového souboru. qs-STAT® automaticky vybere nejvhodnější RD pro
každý znak podle vybrané strategie vyhodnocení.
163
procella
Krok 6: Uložit datový soubor. Uložením kontrolního plánu uložíte RD
do datového souboru.
Krok 7: Otevřete datový soubor nastavený v programu procella.
Otevřete datový soubor nastavený v procella®, a vyberte funkci nabídky
RD – Zobrazit online RD. Nyní vidíte RD vypočítaný programem
qs-STAT®. Vytvoření RD je dokončeno.
Upozornění
Pokud zůstane možnost Uložit SPC RD do datového souboru aktivní, qs-STAT přepočítá a uloží RD pokaždé, při nahrání datového
souboru. Pokud byly hodnoty přidány do datového souboru,
změní se regulační meze. Pokud chcete, aby kontrolní meze
zůstaly neměnné, deaktivujte možnost Uložit SPC RD do datového
soboru.
164
procella
8 Příloha
8.1 Přehled logických operací
Logické operace můžete použít v Masce hodnot k výpočtu hodnot neměřitelných znaků. To znamená, že lze získat znaky vypočtené z jednoho nebo několika znaků za pomoci jejich definování jako propojené
znaky a užívající výpočení vzorce závislostí. Příklady použití naleznete v
příručce Příklady.
Užití znaků jako proměnných
Proměnné znaku mají speciální význam pro spojené znaky. Proměnné
jsou definovány pro každý znak:
První znak
m1
Druhý znak
m2
Třetí znak
m3
Atd.
ABS(hodnota)
Funkce absolutní hodnoty. Pokud není důležité zda leží v závorce kladná
nebo záporná hodnota, výsledkem je vždy kladná hodnota.
Příklady:
ABS(-5) je rovna 5
ABS(5) je rovna 5
ACOS(hodnota)
Funkce Arcus cosinus. Toto je inverzní funkce k funkci cosinus, která
určí odpovídající úhel dané cosinové hodnoty sdělený v obloukové míře
(RAD). Pokud dáváte přednost sdělené hodnoty ve stupních, můžete
propojit funkci ACOS() s funkcí GRAD() jako následující:
GRAD(ACOS(hodnota))
Příklad: ACOS(0.707106781) se rovná 0.785398163
ACOT(hodnota)
Arcus cotangent. Toto je inverzní funkce k funkci cotangent, která určí
odpovídající úhel zadané hodnoty cotangent, který je vypočten v
obloukové míře (RAD). Pokud dáváte přednost stupním, propojte funkci
ACOT() s funkcí GRAD() jako následující: GRAD(ACOT(hodnota))
Příklad: ACOT(1) se rovná 0.785...
AM(hodnota 1; hodnota 2; ...; hodnota n)
Aritmetický průměr. Tato funkce vypočítá aritmetický průměr.
Příklad: AM(3.1; 3.2; 2.7) je rovno 3.0
165
procella
ASIN(hodnota)
Funkce Arcus sinus. Toto je inverzní funkce k funkci sinus, která určí
odpovídající úhel k zadané hodnotě sinus. Tento úhel je udán v
obloukové míře(RAD). Pokud dáváte přednost stupním, lze propojit
funkci ASIN() s funkcí GRAD() jako následující: GRAD(ASIN(hodnota))
Příklad: ASIN(0.707106781) je rovno 0.785398163
ATAN(hodnota)
Funkce Arcus tangens. Toto je inverzní hodnota k funkci tangens, která
určí odpovídající úhel k dané hodnotě tangens. Úhel je dán v obloukové
míře (RAD). Pokud dáváte přednost stupním, lze propojit funkci ATAN()
s funkcí GRAD() jako následující: GRAD(ATAN(hodnota))
Příklad: ATAN(1) je rovno 0.785398163
COS(úhel)
Funkce cosinus vypočítá odpovídající hodnotu cosinu ze zadaného úhlu.
Hodnota (úhel) v závorkách musí být zadána v obloukové míře (RAD).
Pokud dáváte přednost zadat úhel ve stupních, propojte funkci cosinus s
funkcí RAD() jako následující: COS(RAD(úhel)).
Příklad: COS(0.785398163) je rovno 0.707106781
COSH(hodnota)
Funkce počítá hyperbolický cosinus z čísla.
Příklad: COSH(4) je rovno 27.308
COT(úhel)
Funkce cotangens počítá odpovídající hodnotu cotangens z daného
úhlu. Hodnota (úhel) v závorkách musí být zadána v obloukové míře
(RAD). Pokud dáváte přednost zadat úhel ve stupních, propojte funkci
cotangens s funkcí RAD() následujícím způsobem: COT(RAD(úhel)).
Příklad: COT(0.785398163) je rovno 1
166
procella
EXP(hodnota)
Exponenciální funkce počítá funkci ehodnota, tedy Eulerovy konstantu e =
2.7182818...umocněný zadanou hodnotou.
Příklad: EXP(1) je rovno 2.7182818...
GRAD(úhel)
Převod obloukové míry na stupně. Vypočítá z úhlu ve stupních
odpovídající úhel z obloukové míry.
Příklad: GRAD(0.785398163) je rovno 45°
IF(Kritérium rozhodování; hodnota 1; hodnota 2)
Případová rozlišovací funkce. Touto funkcí lze rozlišit dva případy: pokud
je rozhodovací kritérium pravdivé, je výstupní hodnota 1. Pokud je
rozhodovací kritéruim nepravdivé, je výstupní hodnota 2.
Příklad: IF(m1 < m2; m1; m2)
Pokud je hodnota znaku 1 nižší než hodnota znaku 2, pak je
výstupem hodnota znaku 1. Pokud je hodnota znaku 2 stejná nebo
nižší než hodnota znaku 1, pak je výstupem hodnota znaku 2.
INT(hodnota)
Funkce konvertuje jakékoli reálné číslo na celé číslo, tj. bez desetinných
míst.
Příklad: INT(3.14) je rovno 3
LN(hodnota)
Funkce přirozeného logaritmu počítá logaritmus vstupní hodnoty na
základě 2.7182818… (Eulerova konstanta e). Hodnota v závorkách musí
být pozitivní nesmí se rovnat 0 – jinak se objeví zpráva o chybě!
Příklad: LN(2.7182818) je rovno1
LOG(hodnota)
Funkce počítá logaritmus vstupní hodnoty se základem 10. Hodnota
uvnitř závorek musí být pozitivní a nerovna 0 – jinak se zobrazí zpráva o
chybě!
Příklad: LOG(10) je rovno 1
MAX(hodnota 1; hodnota 2; hodnota 3; ... ; hodnota n)
Funkce určuje nejvyšší hodnotu ze seznamu. Příklad: MAX(3; 4; 5; 6) je
rovno 6
167
procella
MIN(hodnota 1; hodnota 2; hodnota 3; ... ; hodnota n)
Funkce určije nejmenší hodnoty ze seznamu hodnot. Příklad: MIN(3; 4;
5; 6) je rovno 3
NM(znak)
Funkce udává jmenovitou hodnotu znaku.
Příklad: NM(m1) udává jmenovitou hodnotu prvního znaku.
OGW(znak)
Funkce udává horní toleranční mez znaku.
Příklad: OGW(m1) udává horní toleranční mez prvního znaku.
RAD(úhel)
Převod stupňů na obloukovou míru počítá úhel v obloukové míře z úhlu
ve stupních.
Příklad: RAD(45) je rovno 0.78539...
ROUND(hodnota)
Funkce zaokrouhlování zaokrouhlí reální číslo na celé číslo.
Příklad: ROUND(3.49) je rovno 3 a ROUND(3.51) je rovno 4
SGN(hodnota)
Funkce znaménka přiděluje hodnotám algebraická znaménka –1 (pro
zápornou hodnotu) nebo +1 (pro kladnou hodnotu).
Example: SGN(-3.12) equals –1 and SGN(3.12) equals 1
SIN(úhel)
Funkce počítá odpovídající hodnotu sinu z úhlu. Tento úhel musí být
zadán v obloukové míře. Pro převod úhlu ze stupňů na obloukovou míru,
použijte funkci RAD() v kombinaci s funkcí SIN() jako v následujícím:
SIN(RAD(45))
Příklad: SIN(0.785398163) je rovno 0.707106781
SINH(hodnota)
Funkce počítá hodnotu hyperbolického sinu ze zadané hodnoty.
Příklad: SINH(1) je rovno 1.175201194
168
procella
SQRT(value)
Funkce počítá druhou odmocninu kladného reálného čísla. Příklad:
SQRT(9) je rovno 3
SUM(value 1; value 2; value 3; ...; value n)
Funkce spočítá součet všech hodnot na seznamu.
Příklad: SUM(1; 2; 3) je rovno 6
TAN(úhel)
Funkce počítá odpovídající hodnotu tangens pro úhel. Tento úhel musí
být vložen v obloukové míře. Pro převod úhlu ze stupňů na obloukovou
míru užijte funkci RAD() v kombinaci s funkcí TAN() jako nasledující:
TAN(RAD(45))
Příklad: TAN(0.785398163) je rovno 1
TANH(hodnota)
Funkce vypočítá hyperbolický tangens pro zadané číslo.
Příklad: TANH(0.5) je rovno 0.462117
UGW(znak)
Hodnota toleranční meze znaku udává dolní toleranční mez znaku.
Příklad: UGW(m1) udává nižší toleranční mez pro první znak.
PI
Konstanta PI (odpovídá hodnotě 3.14...)
e
Konstanta e (odpovídá hodnotě 2.718...)
+AD(znak)
Touto funkcí zkopírujete Doplňkové údaje určitého znaku do nově
vypočítaného znaku.
Příklad: (m1+m2)-m3 +AD(m1)
Část věty vzorce “ +AD(m1)“ umožní zkopírování všech doplňkových
údajů o znaku do nově vypočítaného znaku.
169
procella
8.2 Referenční kódy
8.2.1 Kódy vyhodnocovacích metod
D
F
Q
S
Ručně vybrané rozdělení je odlišné od vypočteného v programu
qs-STAT
Technologické hodnoty pro index způsobilosti jsou převzaty ze
souboru.
Ručně zvolený RD je odlišný od vypočíteného programem
qs-STAT
Byl spuštěn výběr
8.2.2 Detaily vyhodnocování
9
10
11
12
13
14
15
18
21
Neaktivní vahodnocování dat dílů
Toleranční meze nezaznamenány
Nespočítány žádné meze způsobilosti
Nedostatečný počet hodnot / podskupin (C hodnota)
Nestanovena stabilita procesu
Nedosatečný počet hodnot
Index způsobilosti je pouze informační, nebude použit k celkovému
vyhodnocování.
Systém měření nezachycuje rozlišení
Výpočet výsledku není možný s datovámi soubory. Nejméně jedna
oblast nejistoty nemůže být definována.
8.2.3 Výstup:
100
101
102
120
125
130
Chybí údaje
Chybný modul, grafické zobrazení není v tomto modulu dostupné
Dostupné pouze pro úplnou verzi
Grafické zobrazení dostupné pouze pro variabilní zanky
Grafické zobrazení dostupné pouze pro atributivní znaky
Chybný GC-typ / vyhodnocovací metoda
170
procella
8.2.4 Kody pro vyhodnocování
900
901
902
903
904
906
908
911
Nedostatečné údaje nebo výstup tohoto faktoru není požadován
Všechny hodnoty se rovnají (Oblast = 0)
Nekomplentní data (způsobilot měřícího procesu)
Nedostatečné podskupiny (Analýza procesu)
Neplatná struktura dat (pole K) v souboru
Neplatný typ GC
Chyba v podřízeném znaku
Odchylka v celé podskupině nebo všech podřízených
podskupinách se rovná Nule
914 Referenční skupina nedostupná
915 Toleranční meze nezaznamenány nebo nejsou použity pro
vyhodnocování. (viz vyhodnocovací metody: “Požadavek
variabilních znaků” – složka “Požadavky” – “Tolerance s
přirozenými mezemi”
916 Není zadán parametr u Normály (Způsobilost měřidel)
917 Rozšířená/ kombinovaná nejistota měření nezaznamenána
919 Pouze variabilní znaky (pro GC a RB moduly)
920 GC demo verze – není možné vyhodnocovat
930 Nelze vypočítat parametry rozdělení
931 Transformace není možná z důvodu tolerančních mezí
935 Neplatné rozdělení
940 Nedostatečná velikost podskupiny pro toto rozdělení
967 Výpočet není možný, například z důvodu celkové korelace
987 Nelze vypočítat hodnotu (chybí convergence / převod)
988 Hodnota není definovaná (tj. Chybné rozdělení nebo
vyhodnocovací metody)
989 Hodnoty nebyly vypočítány
998 + 999 Není možné spustit výpočet; přípustná numerická oblast
počítače byla překročena
1001 Proměnný počet hodnot
171
8.2.5
procella
Varovné zprávy
800 Neplatná data (pole K) v souboru
802 Neplatná struktura dat (pole K) v souboru
803 Více operátorů /dílů/ v souboru než je maximální hodnota udaná ve
strategii vyhodnocení.
804 Méně operátorů /dílů/ v souboru než je minimální hodnota udaná ve
strategii vyhodnocení.
810 Hodnoty ležící mimo limity byly automaticky odebrány.
812 Nejistota měření: zkoumané údaje o dílu se neshodují.
814 Žádné rozdělení
820 Chybějící Reference
830 Chyba při rozdělení během hledání nejvhodnějšího rozdělení.
Download

procella - Q-DAS