VŠ
E
so
vp
Úvodní informace
lik te n o
y m d e m vá n
ů
– I Tato
Fa nov br
ku a ož
lty ce ur
m stu a je
an di v
CZ ag jníh ydá
.1 em o vá
.0 e ob n
7/ nt o a v
2. u ru r
2. VŠ a ám
ht INVE
00 E v
tp
:// STIC
/0 Pr zd ci p
pr
E
oj
7. ah ělá ro
D
O
ek
02 a v je
R
t
O
y
Te
.fm ZV
64 v J ac kt
nt
O
Ev o p
.v
JE
. H ích u
ro ro
s
VZ
p j
e.
a s ský ekt
ra p
D
c
ĚL
z/
t m j
dc ro
Č e át n s o e s p
pr
ÁV
sk ím ciá ol
o
ÁN
é r r ln uf
i gra
j
e
o
ep zp ím in
Í
kt
ub oč f an
m
o c
i
FM
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta managementu Jindřichův Hradec
Jak se u nás
studuje
Jak se u nás studuje
Obsah
Úvod
Milé studentky, milí studenti,
3
Jindřichův Hradec
4
Patron
4
Systém studia na VŠ
5
Co je ISIS a k čemu nám slouží?
5
Sestavení rozvrhu
Fakultní počítačová síť
5
5
Bezdrátová síť Eduroam
5
Klokan
6
Moodle – https://moodle.fm.vse.cz/
6
Webmail – SquirrelMail
6
Konference
6
Obecné zásady PC učeben
6
Identifikační karty
7
Knihovna Fakulty managementu
7
Vybrané body provozního řádu knihovny a studovny
7
Skříňky
8
Školní tisk a kopírování
8
Menza a dobíjení účtu v menze
8
Koleje
8
Švecova kolej
8
Penzion „U Tkadlen A“, Pod hradem 7/V
9
Penzion „U Tkadlen B“, Pražská ul. 308/II
9
Kontakty
9
Školní stipendia
9
Mimoškolní aktivity na Fakultě managementu
9
USK – Univerzitní sportovní klub
Sport v JH
9
10
Divadlo FaMa
10
ΑΦ (Alfa Fí)
10
Bufet
10
zápisem do prvního ročníku studia bakalářského studijního programu
na Fakultě managementu VŠE se sídlem v Jindřichově Hradci jste získali
jedno významné prvenství – jako první jste se zapsali do studijního
programu fakulty, který byl inovován z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu řešeného
v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dovolte
mi proto, abych vás krátce seznámila se změnami, které vám tato inovace přinese.
Mezi hlavními cíli řešeného projektu je nejen udržet doposud vynikající
uplatnitelnost našich absolventů v praxi, ale také zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a zajistit trvale udržitelnou kvalitu vzdělávání
odpovídající evropským standardům.
Jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosažení těchto cílů je přechod na
modulární strukturu. Učební látka původního programu byla aktualizována a tematicky rozdělena do čtyř typů modulů, což vám umožní
získat kvalitní základ oboru a dále se specializovat již podle svých zájmů
a plánů na budoucí uplatnění v praxi.
Skladbu inovovaného studijního programu si můžete představit jako
stavbu domu. Základovou desku vám dodá fakulta ve formě povinných
modulů, v nichž si osvojíte základní znalosti a dovednosti, bez nichž se
žádný manažer neobejde. Dál už si svůj dům budete stavět sami.
Aby váš dům byl dostatečně pevný, bude jeho konstrukce potřebovat
alespoň dva opěrné pilíře. Ty si vyberete sami z nabídky profilových modulů typu A. Jejich úkolem je připravit vás na řízení dílčích celků a dílčích
odborných činností v organizacích (např. pro pozici marketingového či
personálního manažera). Pokud se chcete o požadavcích na tyto pozice
dozvědět více, podívejte se do katalogu Národní soustavy povolání
(http://katalog.nsp.cz – Management – Ředitel marketingu).
Střechu domu bude tvořit jeden z profilových modulů typu B. Tyto
moduly vám pomohou uplatnit nabyté poznatky a dovednosti v konkrétním odvětví, například v podnikatelském sektoru, veřejné správě či
ochraně životního prostředí.
Pak svůj dům můžete vylepšit prostřednictvím modulů volitelných,
s jejichž pomocí buď posílíte některý z výše uvedených konstrukčních
prvků, zpříjemníte si bydlení nebo vybudujete základ pro stavbu dalšího
patra – postup do magisterského navazujícího programu.
Tuto základní konstrukci můžete různě obměňovat. Můžete se rozhodnout, že váš dům bude mít víc opěrných pilířů nebo naopak zpevníte
střechu. Můžete investovat do pohodlného bydlení v podobě uspokojení různých zájmů pomocí volitelných modulů. Vždy však můžete
vybírat jen v rámci kreditních poukázek, které máte k dispozici. Potřebné
Jak se u nás studuje
Úvod
3
Jak se u nás studuje
informace k tomu naleznete na stránkách studijního oddělení a v informačním systému ISIS.
Nabídka profilových a volitelných modulů bude průběžně inovována
podle situace na trhu práce a zájmu studentů. Program chceme nadále
vylepšovat i co do metod výuky, zajištění učebními pomůckami apod.
K tomu potřebujeme i vaši spolupráci. Připravte se prosím na to, že
v průběhu studia budete žádáni o zpětnou vazbu a svými kritickými připomínkami a náměty nám pomozte, aby dům, který si u nás postavíte,
byl opravdu kvalitní a maximálně vám usnadnil profesní uplatnění.
Jak se u nás studuje
Zároveň prosím berte na vědomí, že výsledek stavby může být kvalitní
jen tehdy, pokud se nic neošvindluje. Počítejte tedy s tím, že budeme
trvat na respektování stanovených pravidel, kvalitním plnění povinností
a poctivé práci. Pokusy o podvádění nejenže netolerujeme, ale vždy
i trestáme.
4
Značná míra volitelnosti programu je sice příjemná, ale klade na vás
i větší míru odpovědnosti za vlastní budoucnost. Abyste se mohli odpovědně rozhodovat, budete potřebovat co nejvíc informací. Neváhejte
proto obrátit se s případnou žádostí o radu na vaše učitele, jistě brzy
zjistíte, že atmosféra na fakultě je přátelská a vstřícná. Na fakultě také
funguje systém patronů – starších studentů, kteří se dobrovolně starají
o nováčky a pomáhají jim adaptovat se na nové prostředí. Pomohou
vám nejen se zvládnutím informačního systému, podmínek vypůjčování
knih či systému zajištění obědů v menze. Poradí vám například i s organizací studia a využitím volného času. Základní informace na uvítanou
vám připravili již v této brožurce.
Dovolte mi tedy, abych vás i já uvítala na Fakultě managementu VŠE se
sídlem v Jindřichově Hradci a popřála vám úspěšný start do studia.
Ať se vám fakulta na následující tři roky stane domovem, kde můžete
v příjemné atmosféře realizovat své studijní plány a připravit se do
pracovního života.
Miloslava Hiršová
proděkanka pro rozvoj
Jindřichův Hradec
Právě se nacházíme v jižní části Čech, kde sídlí jedna z fakult Vysoké školy
ekonomické v Praze. Řeč je samozřejmě o naší Fakultě managementu.
V době přijímacích zkoušek se někteří potenciální studenti diví, když
zjistí, že Jindřichův Hradec není název pro část Prahy, ale samostatné
město daleko za Prahou. Relativně velká část studentů ale shledává
v tomto faktu spíše výhodu, jistě se o tom v následujících letech vašeho
studia také přesvědčíte.
Fakulta managementu VŠE v Praze
Město Jindřichův Hradec leží ve výšce 478 metrů nad mořem, populace čítá kolem 23 000 lidí a pro ty, kteří rádi tráví svůj čas aktivně, skýtá
mnoho možností vyžití. Brzo objevíte, kde všude se dá ulovit nějaká
potrava, kde se sejít s vašimi novými přáteli nad sklenkou dobrého moku
a kam za sportem a kulturou. Přejeme vám, aby vás toto objevování
bavilo a vy si následující roky v tomto krásném městě báječně užili.
Patron
Každý začátek je těžký a není tomu jinak v případě přechodu ze střední
školy na vysokou. Historicky prvním školním rokem, kdy byl patron poskytnut nově přijatým studentům Fakulty managementu, byl školní rok
2008/2009. Zakladatelem je bývalý student naší fakulty, kterého na tuto
myšlenku přivedly vzpomínky na vlastní těžkosti se začínajícím studiem
na vysoké škole a kterému nebyly osudy dalších nastupujících studentů
lhostejné. Řeč je o Ing. Janu Jindrovi, již diplomovaném inženýrovi
a podnikateli v oblasti designu, reklamy a marketingu.
Jak patron funguje? Ze všech nově přijatých studentů na fakultě se vytvoří skupiny přibližně po 20 lidech. Každá taková skupina má k dispozici
svého patrona. Patron je prostředník mezi novými studenty a školním
systémem. Studenti se mohou na svého patrona obrátit kdykoliv a s jakýmkoliv dotazem. Patroni mají se studiem zkušenosti, znají prostředí
a odpovědi na otázky nově přijatých studentů. Napomáhají k rychlejšímu přechodu do studia na VŠ. Usnadnění práce oceňují též dámy ze
studijního oddělení a v neposlední řadě je patronování prospěšné pro
samotné patrony, budoucí manažery, kteří si mohou na vlastní kůži
vyzkoušet své schopnosti práce s lidmi.
Patroni jsou vybíráni tak, aby celý systém bezproblémově fungoval.
Jedná se především o včasné a korektní zodpovězení dotazů. Patron
ovšem není otrok a na shánění školních materiálů a objednávání obědů
v menze si musíte vystačit se svými vlastními schopnostmi. Patron je vám
k dispozici, když si nevíte s něčím rady, poskytuje informace, doporučení,
návody. Pokud nebudete s činností svého patrona spokojeni, můžete
sdělit svou stížnost hlavnímu patronovi, který situaci vyřeší. Všichni však
doufáme a jednáme tak, aby byl tento „trestní rejstřík“ stále čistý.
Na začátku školního roku pořádá každý patron se svou skupinou studentů schůzku, kde u prezentace vypráví o škole, studiu a studentském
životě. Rozhodně tuto schůzku nepropásněte, máte možnost dozvědět
se spoustu užitečných informací hned na začátku. Očekávejte tedy email
od svého patrona.
Poslední věc k patronovi. Pokud se vám funkce patrona zalíbí a chtěli
byste si ji na vlastní kůži vyzkoušet (samozřejmě se vší odpovědností),
obraťte se na hlavního patrona a třeba budete v budoucnu součástí
týmu.
Jak se u nás studuje
Systém studia na VŠ
Co je ISIS a k čemu nám slouží?
Školní rok je rozdělen do dvou semestrů, letní a zimní. Na začátku každého semestru si registrujete předměty, které chcete studovat a sestavujete z nich svůj rozvrh. Na konci semestru skládáte z těchto předmětů
závěrečnou zkoušku (ústně, či písemně). Během semestru navštěvujete
přednášky, na kterých není účast povinná, nicméně výhody jejich
navštěvování zjistíte sami. Součátí kurzu (předmětu, modulu) jsou mimo
přednášek také cvičení nebo semináře, kde se očekává vaše přítomnost
a aktivita. Během semestru sbíráte body (ze cvičení, někdy z přednášek,
mnohdy za semestrální práce, prezentace či jiné aktivity), tyto body
se sčítají a spolu se závěrečnou zkouškou musíte mít minimálne 60 %
z celkové sumy bodů, které je možné získat (většinou je maximum 100
bodů). Čím více bodů získáte, tím máte lepší známku (potažmo i studijní
průměr), ale ať získáte trojku nebo jedničku, počet získaných kreditů
(o kreditech níže) za odstudovaný předmět je stejný. Dále je možné
získat známku 4+, což znamená, že jste předmět zvládli na méně než
60 %, ale alespoň na 50% a máte možnost jít ještě jednou závěrečnou
zkoušku opravit. Pokud dostanete známku 4, nedosáhli jste procenty ani
na 4+ a ztrácíte kredity, odečítají se vám z rezervních poukázek. To vám
ale samozřejmě nepřejeme. Známka 5 se na vysoké škole neuděluje, 4 je
dostatečným strašákem.
ISIS je akronym pro Integrovaný studijní informační systém. Potřebujete
znát své přihašovací jméno a samozřejmě heslo (dostali jste je při zápise
ke studiu). Pokud vám přístup nefunguje nebo jste přihlašovací údaje
ztratili, kontaktujte Ing. Michla, správce systému ISIS na fakultě. V tomto
systému je elektronicky zaznamenáno celé vaše studium. Zde si před
každým semestrem registrujete předměty, ze kterých pak tvoříte svůj
rozvrh, kontrolujete plnění studijního plánu, přihlašujete se na zkoušky
a vidíte své studijní výsledky. Do ISIS se vkládají semestrální práce a především práce závěrečné (bakalářská a diplomová). Tento systém slouží
celé VŠE Praha, můžete se tedy nechat inspirovat pracemi studentů pražských fakult anebo se do Prahy hlásit na mimosemestální kurzy. Jistě se
bádáním v ISISu rychle zorientujete.
Naše škola používá evropský kreditní systém ECTS (European Credit
Transfer System) a je také jako jedna z mála škol v České republice
držitelem certifikátu ECTS Label, který vyjadřuje fakt, že systém ECTS
je implementován korektně. Tento systém je založen na ohodnocení
jednotlivých předmětů (modulů) počtem kreditů. Kredit je základní jednotkou a představuje určitou úroveň náročnosti vyjádřenou předpokládaným průměrným počtem hodin studijní zátěže. Platí úměra, čím více
kreditů je možné za úspěšné složení předmětu získat, tím bude složení
obtížnější a časově náročnejší. Na zapsání předmětu čerpáte příslušný
počet kreditových poukázek. Za každý úspěšně dokončený předmět
pak získáte příslušný počet kreditů. Vaším cílem je za bakalářské studium
nasbírat potřebných 180 kreditů. Pokud se vám ale závěrečná zkouška
nepovede, kredity nezískáte a o daný počet kreditních poukázek přicházíte. Protože se s tímto neúspěchem do určité míry počítá, jsou vám
k dispozici rezervní poukázky (jinými slovy poukázek máte 216 a, ale
kreditů potřebujete získat jen 180).
Vše, co je na předchozích a následujících řádcích popsáno, je popsáno
věcně. Pamatujte, že informace ohledně studia získáte především prostřednictvím svých patronů (a kolegů studentů).
Sestavení rozvrhu
Podkladem pro sestavení rozvrhu vám bude studijní plán, který naleznete na webových stránkách naší fakulty. Jak již bylo řečeno, sestavení
rozvrhu předchází registrace předmětů. Rozvrh si tvoříte sami dle vašich
preferencí (s výjimkou 1. semestru studia, kdy je rozvrh stanoven pevně)
a protože nemůžete být ve stejnou dobu na dvou místech, logicky
vychází, že se vám předměty nesmí v časovém rozvrhu krýt. Více se
dozvíte od svých patronů.
Fakultní počítačová síť
Pro přihlášení ke školnímu počítači používáte přidělené xname a heslo
(např. xnovj00). Důležité je vždy se odhlásit!
Bezdrátová síť Eduroam
V prostorách fakulty a Švecových kolejí funguje bezdrátová síť zvaná
eduroam.
Pro její přihlášení je nutné dodržet následující postup:
ff zjištění MAC adresy (fyzická adresa bezdrátového adaptéru)
ff přihlášení do aplikace PostfixAdmin a zadání MAC adresy zjištěné
v předchozím bodu do kolonky WiFi
ff nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam
Jak se u nás studuje
Fakulta managementu VŠE v Praze
ff přihlášení k síti eduroam
Pro přihlášení do aplikace PostfixAdmin i pro samotné přihlášení do sítě
eduroam je potřeba zadat celou vaši fakultní emailovou adresu a heslo
k fakultnímu emailu.
5
Jak se u nás studuje
Podrobný popis připojení pro jednotlivé operační systémy lze nalézt na
stránkách fm.vse.cz v sekci nápověda.
Klokan
Klokan je nástroj, který pomocí libovolného internetového prohlížeče
umožňuje jak pohodlné prohlížení katedrálního síťového disku K a uživatelských home adresářů, tak kompletní práci s těmito soubory a adresáři.
V současné době je provozován pomocí systému NetStorage.
Jak se u nás studuje
studia. Proto budete-li chtít oslovit svým emailem konkrétní skupinu
osob na Fakultě managementu, můžete k tomu využít konference.
Pokud se email týká předmětu vyučovaného v prvním ročníku, není
třeba jej odesílat všem studentům fakulty, ale právě konferencí omezíte příjemce na studenty prvního ročníku. Takovéto hromadné emaily
používáme pouze pro záležitosti bezprostředně se týkající studia. Pokud
např. nabízíte nebo poptáváte odvoz domů, řešte ho pomocí jiných
komunikačních kanálů.
Konference
Klokan je dostupný z domovské stránky Fakulty managementu. Při
vstupu budete požádáni, abyste se přihlásili pomocí uživatelského
jména a hesla, které používáte pro přihlášení do sítě Novell Netware
(stejné jako do webmailu). Po úspěšném přihlášení se dostanete na
samotný katedrální disk K.
Denní studium
[email protected]
Konference studentů 1. ročníku presenčního studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 2. ročníku presenčního studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 3. ročníku presenčního studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 4. ročníku presenčního studia FM VŠE
Veřejné adresáře slouží ke stahování souborů od našich pedagogů,
potřebné materiály na přednášky a cvičení.
[email protected]
Konference studentů 5. ročníku presenčního studia FM VŠE
Přichozí adresáře jsou pro nás, studenty, na vkládání semestrálních prací
a úkolů.
[email protected]
Konference studentů 1. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 2. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 3. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 4. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
[email protected]
Konference studentů 5. ročníku kombinovaného studia FM VŠE
Disk H je váš osobní disk. Vždy, když stahujete nějaké informace na
školním počítači, ukládejte si je na svůj H disk, na který se pak ze svého
počítače kdykoliv dostanete přihlášením na Klokana.
6
Fakulta managementu VŠE v Praze
Kombinované studium
Ostatní
[email protected]
Konference pedagogických pracovníků FM VŠE
Moodle – https://moodle.fm.vse.cz/
[email protected]
Konference všech pracovníků (THP i pedagogů) FM VŠE
[email protected]
Konference Akademického senátu FM VSE J. Hradec
Moodle je výukový web určený hlavně pro studenty kombinovaného
studia. Je však využíván i při prezenční formě studia. Záleží na jednotlivých vyučujících, jaké matriály zařadí do svého kurzu. Nejčastěji se
jedná o studijní materiály, materiály doplňující či zpestřující výuku a dále
například možnost ověřit si získané znalosti formou testů.
[email protected]
Konference všech studentů FM VŠE
[email protected]
Konference všech studentů presenčního studia FM VŠE
[email protected]
Konference všech studentů kombinovaného studia FM VŠE
[email protected]
Konference všech studentů doktorského studia FM VŠE
Přihlášení do moodlu je přes xname a heslo do sítě Novell Netware. Pro
přihlášení do kurzů je třeba znát tzv. klíč (klíč, neboli heslo kurzu, který
vám sdělí váš vyučující).
Webmail – SquirrelMail
Aplikace Webmail, na kterou se samozřejmě dostanete opět z hlavní
nabídky webových stránek fakulty, je přístupná na adrese https://mserv.
fm.vse.cz/webmail/ a slouží nám pro školní korespondenci. Na úvodní
stránce budete vyzváni k přihlášení. K tomu použijete uživatelské jméno
a heslo k emailu (kupodivu). Po úspěšném přihlášení se zobrazí vaše
emailová schránka.
Lze odeslat hromadný email všem studentům Fakulty managementu
([email protected]). Zřídkakdy se ale stane, že bude vaše zpráva zajímat opravdu všechny studenty, včetně studentů kombinované formy
Veškeré potřebné informace k přístupu do počítačové sítě, nastavování
hesel atd. naleznete v nápovědě na webové stránce fakulty.
Obecné zásady PC učeben
Kompletní provozní řád počítačové sítě je na učebnách, nebo na webu
FM VŠE.
Nejdůležitější body jsou:
ff Nejíst a nepít!
ff Bundy nechávat v šatně.
ff Žádné zásahy do hardware a software na počítačích.
ff Nikomu nesdělovat hesla.
ff Zákaz hraní počítačových her.
Moduly volitelné
Moduly oborově profilující
Moduly oborově profilující
Moduly odvětvově profilující
Povinné moduly (společný základ)
Modulární struktura studijního programu
Modulární struktura studijního programu
Modulární struktura studijního programu
Modulární struktura studijního programu
Bakalářský tříletý studijní program - obor management
Ident
Název
Povinné moduly (společný základ):
180
kredity
6
32
1. sem.
5
30
2. sem.
4
28
3. sem.
2
34
4. sem.
3
30
5. sem.
4
26
6. sem.
100
Tématický okruh management
61MAN0
61MPR0
61MOP0
61SMD0
61MND0
Management
Management projektu
Management operací
Studijní a manažerské dovednosti
Manažerské dovednosti
6
4
5
5
5
x
61INM0
61SOC0
Informatika pro manažery
Sociologie
4
4
ECDL /test (kurz)
x
x
x
x
x
x
Tématický okruh ekonomický:
61EKA0
61EKM0
61FIM0
61UZD0
Ekonomika
Ekonomie pro manažery
Finance pro manažery
Účetnictví a základy daní
6
6
5
5
61MKT0
Marketing
6
x
x
x
x
x
Tématický okruh matematicko-statistický:
61MAT0
61APD0
Matematika pro manažery
Analýza a prezentace dat
5
5
61PRA0
Právo pro manažery
5
test/kurz SŠ mat.
x
x
x
Hlavní jazyk (odborný) 12 kr
dle jazyka
dle jazyka
61ANB1
61ANB2
OJ1 - odborný jazyk I
OJ2 - odborný jazyk II
OJ3 BEC Vantage (jen angličtina)
OJ4 BEC Higher (jen angličtina, volitelný)
4
4
4
4
x
x
x
x
Druhý jazyk 6 kr
dle jazyka
dle jazyka
J1
J2
3
3
61ANZ3
J3 (jen angličtina)
4
x
Státní závěrečná zkouška
Státní zkouška z oboru
Obhajoba bakalářské práce
3
3
x
x
Moduly oborově profilující (2 povinně volitelné, 15 kr):
61FMN0
61OMP0
61DSU0
61MLZ0
61MPR0
61MIS0
Finanční management
Operační management, procesy a dodavatelské řetězce
Daňová soustava ČR a vybrané subsystémy účetnictví
Management lidských zdrojů
Marketing a PR
Management informačních systémů
15
15
15
15
15
15
x
x
Moduly odvětvově profilující (aplikační) – ( 1 povinně volitelný, 10 kr):
61MSP0
61MNO0
61MVS0
61ENM0
61MCR0
61MZS0
Management malých a středních podniků
Management neziskových organizací
Management veřejné správy
Environmentální management
Management cestovního ruchu
Management zdravotnických služeb
10
10
10
10
10
10
x
x
x
10
10
10
5
5
10
x
x
Moduly volitelné (10 kr):
61TPR0
61MOE0
61MED0
61APR0
61PXE0
61SOP0
Techniky pro podporu rozhodování
Modelování v ekonomii a managementu
Média
Aplikační projekt
Praxe
Sociální politika
Modulární struktura studijního programu
Modulární struktura studijního programu
Modulární struktura studijního programu
Modulární struktura studijního programu
Pomozte při stavbě
Uvědomujeme si, že tento studijní program
je inovovaný, a proto nás zajímají vaše názory a zkušenosti.
Pomozte nám svými připomínkami a náměty tento program dále zlepšovat.
Jak se u nás studuje
Fakulta managementu VŠE v Praze
ff Pokud něco nefunguje, jak má (nejede myš, nepíše klávesnice atd.)
kontaktujte CVT nebo vyučujícího a nesnažte se závadu řešit sami.
Identifikační karty
Identifikační kartu musí vlastnit každý student, ať už se jedná o základní
typ určený pouze pro školní účely nebo ISIC. ID karta je zapotřebí ke
vstupu do knihovny, k uložení věcí do skříněk, ke kopírování či tisku
v budově fakulty, do menzy a v neposlední řadě k identifikaci studenta
(např. při testech). Kartu je potřeba k některým účelům nabít (viz kapitoly Školní tisk a kopírování a Menza a dobíjení účtu v menze).
Knihovna Fakulty managementu
První využití identifikační karty se naskýtá při zapůjčování knih. Účet
na kartě není k vypůjčování knih třeba nabíjet, nutné je to v případě
kopírování a tisku, ale o tom později. Aby student mohl využívat služeb
knihovny, je třeba se nejprve zaregistrovat. Registrace je možná kdykoliv
v průběhu školního roku přímo v knihovně. Roční poplatek činí 20 Kč
a je platný na jeden akademický rok.
Výpůjční řád u jednotlivých knih, učebnic a skript se liší. Některé je
možno zapůjčit pouze na měsíc, jiné na celý semestr. Výpůjční lhůtu
lze prodloužit, a to buď osobně v knihovně, prostřednictvím mailu
[email protected], nebo na webových stránkách knihovny. Knihy je
také možné rezervovat za poplatek 10 Kč. Pokud student nevrátí knihy
včas, je mu účtována pokuta 3 Kč/den za každou pozdě vrácenou knihu.
U těchto knih nelze prodloužit výpůjční lhůta – nejprve je nutné zaplatit
danou pokutu a poté, pokud kniha není rezervována, je možné ji znovu
zapůjčit.
Maximálně je možné zapůjčit 20 knih.
Ceník služeb
Výpůjčky
zdarma
Prodloužení
zdarma
Rezervace
Registrace
Pozdní vrácení knihy
10 Kč
20 Kč
3 Kč/den
Součástí prostor knihovny jsou i studovny. Ve dvou patrech jsou zde
umístěny studovny s počítači, uzavřené studovny a otevřené prostory,
jejichž součástí jsou regály s knihami a učebnicemi, které je možné zapůjčit pouze na místě (nelze půjčit domů). Všechny stoly ve studovnách
jsou vybaveny elektrickým zásuvným modulem (zásuvkou, zástrčkou,
chápeme), kam můžete připojit svůj notebook. V celé budově Fakulty
managementu je možné se připojit na wifi bezdrátovou síť Eduroam.
Totéž platí pro prostory studoven.
Provozní doba knihovny a studoven
Půjčovna
běžná provozní
doba
rozšířená
provozní doba*
Pondělí
8.30 – 17.00
8.30 – 20.00
Úterý
8.30 – 17.00
8.30 – 20.00
Středa
8.30 – 17.00
8.30 – 20.00
Čtvrtek
8.30 – 20.00
8.30 – 17.00
Pátek
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
Sobota
provozní doba
při soustředění
komb. studia
provozní doba
při soustředění
JČU
8.30 – 18.00
8.30 – 18.00
7.30 – 12.00
Jelikož může dojít v průběhu roku ke změnám provozní doby knihovny,
jakékoliv změny budou uvedeny v novinkách na hlavní webové stránce
fakulty, nebo přímo na stránkách knihovny.
Vybrané body provozního řádu
knihovny a studovny
ff Přístup do studoven je povolen interním a externím uživatelům
knihovny pouze po předložení multifunkční identifikační karty (tzv.
čipové, ISIC), a to při každém příchodu a odchodu. To znamená, že se při
každém příchodu a odchodu musíte prokázat identifikační kartou a pípnout (čipem, ne vašimi hlasivkami; bereme-li pozdrav za samozřejmost).
ff Uživatel studovny je povinen před vstupem do studoven odložit
kabát, bundu, batoh, tašku, flašku apod. do šatny ve foyeur fakulty,
nebo do uzamykatelných skříněk ve druhém patře (klíče od skříněk jsou
k dispozici v recepci knihovny) určených pro uživatele studovny pouze
po dobu jejich pobytu ve studovnách. S výše uvedenými proprietami po
vašem boku nebudete do knihovny vpuštěni.
ff Ve studovnách je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a konzumovat jídlo a pití, s výjimkou čisté vody (!) v uzavřené/uzavíratelné
láhvi.
ff Uživatel má právo obsadit pouze jedno studijní místo (jako v letadle).
ff Uživatel studovny je povinen chovat se tiše a ohleduplně k ostatním,
nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
ff Počítače umístěné ve studovně slouží k vyhledávání v katalogu
knihovny, objednávání literatury a vyhledávání v informačních databázích.
ff Uživatelé jsou povinni chránit dokumenty před poškozením, nesmějí
je znehodnocovat např. vpisováním poznámek, zvýrazňováním textu
a vytrháváním stránek (!).
Jak se u nás studuje
ff Prohlédnutí pracoviště před odchodem (studenti často zapomínají
flash disky)
7
Jak se u nás studuje
Fakulta managementu VŠE v Praze
ff Uživatelé mohou ústně či písemně doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.
ff Uživatel studoven, který porušuje ustanovení Knihovního řádu nebo
tohoto Provozního řádu, může být dočasně nebo trvale omezen v uživatelských právech (a to není dobrá vizitka).
Celý provozní řád si lze pročíst na webových stránkách fakulty.
Skříňky
Jak se u nás studuje
Otevření skříňky nám opět umožní čipová identifikační karta, odložení
věcí je zdarma. Jak již bylo řečeno, do míst knihovny/studovny nebudete
vpuštěni s bundou nebo kabátem. K odložení svršků a batohů slouží
skříňky umístěné v předsálí před aulou. Nejprve si zvolíte skříňku – na výběr jsou dva druhy, malá a velká. Poté je třeba přiložit ID kartu a systém
sám vybere číslo skříňky. Po uzavření skříňky je do ní možný buď opětovný přístup – při přiložení karty zvolte Dočasně otevřít, nebo chcete
skříňku definitivně opustit – zvolte Otevřít. Skříňky jsou k dispozici po
celý den až do uzavření budovy, do 22.00, poté jsou všechny skříňky
systémem automaticky odemčeny (!). Věci ze skřínek si tedy vyzvedávejte před automatickým odemčením.
8
Školní tisk a kopírování
K tisku a kopírování nám slouží především kopírky rozmístěné po škole.
Za tisk platíme z účtu své čipové karty. Kopírky umožňují i skenování,
které je zadarmo. K nabití karty na tisk a kopírování slouží přístroj
(inverzní bankomat) umístěný v budově fakulty nad schody za vrátnicí.
Ovládání je popsáno. Je žádoucí, aby studenti byli v tomto samostatní.
K tisku a kopírování je také výjimečně možné využít služeb edičního
oddělení v druhém patře, ale ceny při tisku placeného z čipových karet
jsou výhodnější.
Provozní doba je PO – PÁ 8.30–11.00; 13.00–15.00
Ceník služeb na edičním oddělení:
Černobílý tisk:
A4 jednostranný tisk
1,80 Kč
A4 oboustranný tisk
3,60 Kč
A3 jednostranný tisk
3,60 Kč
A3 oboustranný tisk
7,20 Kč
Barevný tisk (cena stejná i na kopírkách po škole)
A4 jednostranný tisk
5,60 Kč
A4 oboustranný tisk
11,20 Kč
A3 jednostranný tisk
10,80 Kč
A3 oboustranný tisk
21,20 Kč
Studentská karta ISIC má mimo toto naše školní ještě své vlastní využití
v podobě různých slev a výhod pro studenty po celé ČR. Více informací
k dispozici na oficiálních stránkách www.isic.cz.
Menza a dobíjení účtu v menze
Pokud si student chce obědnávat obědy v menze, je potřeba na kartu
uložit částku přímo a pouze v budově menzy. Pro dobití účtu v menze
je vyhrazen dostatečný počet termínů, čas je ovšem vždy stejný, a to
od 11.30 do 13.30, čipovou kartu s sebou, objednané obědy se z nabité
částky odčítají, než bude třeba účet opět nabít.
Menza FM VŠE se nachází v budově Švecových kolejí. Studenti mají na
výběr ze dvou jídel.
Na adrese https://www2.fm.vse.cz/webkredit/ (opět dostupné z hlavní
webové stránky www.fm.vse.cz) si mohou studenti prohlédnout jídelníček a po přihlášení si objednat vybraný oběd. Přihlášení obědu je možné
přes internet na uvedené adrese nebo přímo ve vestibulu menzy. Pokud
třeba dnes nemáte objednáno a chcete na oběd, musíte hledat v kolonce burza, kde se nacházejí jídla, která někdo tentýž den odhlásil.
Cena jednoho obědu je 38,90 Kč. Jak již bylo řečeno v části o dobíjení
čipové karty, studenti si v dobíjecí dny, které jsou uvedeny na stránkách
menzy, uloží na čipovou kartu částku podle svého uvážení a z této
částky pak hradí své objednávky. Je možné zvolit i více objednávek na
jednu kartu, je proto výhodou možnost odnést navolený oběd v krabičce třeba i k večeři. Daný oběd je možné změnit nebo zrušit. Obědy
jsou chutné, pestré a jistě se na svá oblíbená menza jídla budete po
náročném studijním dopoledni těšit.
Koleje
Studentům Fakulty managementu se v Jindřichově Hradci nabízejí
tři možnosti ubytování na kolejích. Většina studentů je ubytována na
Švecově koleji, která je přímým majetkem VŠE. Z kapacitních důvodů
má však fakulta na dobu školního roku uzavřené smlouvy i s penzionem
„U Tkadlen A“ a penzionem „U Tkadlen B“.
Švecova kolej
Adresa: Janderova 190/II, Jindřichův Hradec
Švecova kolej vznikla přestavbou vojenských kasáren. Kolej je nově
zrekonstruovaná a nachází se v blízkosti nádherného městského parku.
Od budovy školy je kolej vzdálena cca 9 minut chůze, stejně vzdálené
Jak se u nás studuje
Fakulta managementu VŠE v Praze
ff 49 třílůžkových pokojů se sociálním zařízením společným dvěma
pokojům;
fm.vse.cz, v levém sloupci v části Studenti). Každý, kdo má zájem o ubytování na koleji, je povinen splnit kritéria (prvním kritériem je podání
žádosti o ubytování). Zájemci o ubytování jsou povinni splnit všechny
náležitosti podle harmonogramu.
ff 36 čtyřlůžkových pokojů se sociálním zařízením společným dvěma
pokojům;
Kontakty
ff 2 jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbě;
ff 1 jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením na chodbě;
ff 1 třílůžkový pokoj se sociálním zařízením na chodbě.
Každý pokoj je vybaven lednicí a přípojkou na internet. Na každém patře
se nachází kuchyňka, která je vybavena elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou a kuchyňskou linkou bez nádobí. Menza je v přízemí
budovy. Na koleji je možné si za drobný příplatek vyprat prádlo a je zde
možnost navštívit posilovnu či saunu.
Penzion „U Tkadlen A“, Pod hradem 7/V
Penzion se nachází pod Státním hradem a zámkem Jindřichův Hradec
na břehu řeky Nežárky, od budovy fakulty je vzdálen cca 17 minut chůze.
Celková kapacita je 22 lůžek, přičemž pokoje jsou rozděleny následovně:
ff 3 čtyřlůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbě;
ff 1 dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením na chodbě;
ff 1 třílůžkový pokoj se sociálním zařízením na chodbě;
ff 1 dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením společným dvěma
pokojům;
ff 1 třílůžkový pokoj se sociálním zařízením společným dvěma pokojům.
V každém patře se nachází kuchyňka vybavená elektrickým sporákem,
lednicí a kuchyňskou linkou bez nádobí.
Penzion „U Tkadlen B“, Pražská ul. 308/II
Penzion se nachází na Pražské ulici, za řekou Nežárkou v klidné zástavbě
rodinných domů. Od budovy fakulty je vzdálen cca 21 minut chůze.
Celková kapacita penzionu je 9 lůžek, přičemž pokoje jsou rozděleny
následovně:
ff 3 dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě;
ff 1 třílůžkový pokoj se společným sociálním zařízením na chodbě.
Správa účelových zařízení VŠE
Janderova 190/II
spojovatelka tel.: + 420 384 362 386
tel./fax: + 420 384 362 387
Antonín Stejskal (vedoucí kolejí)
Místnost 1045
Tel. 384 362 286
[email protected]
Školní stipendia
Na adrese http://www.vse.cz/predpisy/209 je právnicky vysvětleno,
jaká stipendia se vyplácejí a jak nabudete nároku na jejich vyplacení.
Studenty oblíbené je stipendium ubytovací, v ISISu si každý student
jednoduše vyplní žádost, stačí zadat číslo účtu a uložit. Stipendium se
vyplácí po třech měsících, vždy měsíc následující, tzn. stipendium za
leden, únor a březen vám přijde v dubnu. Stipendium se neuděluje
v době prázdnin (červenec, srpen, září).
Mimoškolní aktivity
na Fakultě managementu
Většina studentů naší fakulty přijímá Jindřichův Hradec na část roku
jako své druhé bydliště. Tráví zde celé týdny, a tak se naskýtá otázka, co
s volným časem. Nabídka kvalitního vzdělávání je hlavní pilíř, o který se
opírají všechny fakulty naší školy. Fakulta managementu dále přidává
velice pestrou paletu dalších mimoškolních aktivit. Tyto aktivity pokrývají
celé spektrum lidských zájmů, počínaje sportem přes kulturu až po
přípravu a realizaci různých školních, veřejných i dobročinných událostí.
Realizovat se může tedy opravdu každý a v jednotlivých odvětvích
rozvíjet své tělo i ducha.
Jak se u nás studuje
je i centrum Jindřichova Hradce. Celková kapacita je 304 lůžek, přičemž
pokoje jsou rozděleny následovně:
V každém patře se nachází kuchyňka vybavená elektrickým sporákem,
lednicí a kuchyňskou linkou bez nádobí.
Veškeré podstatné informace ohledně ubytování na kolejích naleznete
na internetových stránkách kolejí (kam se dostanete ze stránek fakulty
9
Jak se u nás studuje
USK – Univerzitní sportovní klub
Tato instituce působí při Fakultě managementu již řadu let. Postupem
času si získala své neotřesitelné místo v myslích i srdcích studentů,
kantorů, ale i veřejnosti v Jindřichově Hradci. Při USK si studenti plní své
rozvrhové povinnosti, které je nutno za bakalářské studium splnit, tedy
dva semestry sportovního zápočtu. USK dále nabízí nepřeberné množství pravidelných sportovních aktivit, které se rozbíhají vždy na začátku
semestru a zahrnují velké množství sportů všeho druhu.
Jak se u nás studuje
Po celý rok probíhají dvě velice prestižní soutěže. Jednou z nich je Akademická futsalová liga. Týmy složené ze členů USK se spolu pravidelně
utkávají po celý rok a bojují o mistra ligy. Na stejném principu probíhá
i druhá soutěž, kterou je liga florbalová. Jednou týdně, v době výuky
zápočtového kurzu plavání mají členové USK volný vstup do jindřichohradeckého aquaparku. V neposlední řadě pod USK patří tradiční
a velice prestižní sportovní události, které se konají v průběhu roku a těší
se velké oblibě studentů i veřejnosti. Jsou jimi například plavecké štafety,
orientační běh, Jindřichohradecká hodinovka a další.
10
Členem USK se může stát úplně každý, od naprostých amatérů až po
vrcholové sportovce. Stačí se registrovat a zaplatit si členství, které je celoroční a v roce 2010/2011 činilo 400 Kč. S USK kartičkou můžete navštevovat jakékoliv sporty po celý akademický rok zdarma. Další informace,
přehled vypsaných sportů a také kontaktní údaje samozřejmě naleznete
na webových stránkách v sekci USK.
Sport v JH
Jindřichův Hradec je okresní město a jeho sportovní vybavenost odpovídá velikosti i možnostem. Pro sportovce, kteří by uvažovali o členství
v některých oddílech Jindřichova Hradce, nebo jen mají rádi pasivní
sport a rádi chodí povzbuzovat do ochozů, se naskýtá několik příležitostí. Jindřichův Hradec je pyšný na svůj oddíl házené, kde ženy hrají
pravidelně nejvyšší soutěž a také na basketbal, kde se tento rok povedlo
mužům postoupit poprvé v historii do nejvyšší soutěže. Dále má Hradec
dva fotbalové oddíly, které hrají na krajské a okresní úrovni a také hokejové mužstvo, které dohání svou zašlou slávu z dob minulých a rve se
o postup do vyšších českých soutěží. Své zastoupení má i futsal, atletika,
Sokol a další oddíly.
Divadlo FaMa
Kulturní vyžití přináší nově vzniklý divadelní spolek FaMa. Má za sebou
první sezonu, ve které stihl nastudovat divadelní inscenaci filmové
pohádky Mrazík, kterou předvedl na konci zimního semestru. Na konec
letního semestru si herci připravili inscenaci muzikálu Rebelové. Divadlo
Fakulta managementu VŠE v Praze
je vedeno s naprostou vážností, profesionálním přístupem, ale na velice
kamarádské a pohodové vlně. Po počátečním náboru a obsazování rolí
se konají pravidelně jednou týdně zkoušky, které vyústí v představení.
Jako domovskou scénu divadlo používá velkou fakultní aulu, kterou se
nejednou podařilo vyprodat. Opět pro více informací doporučujeme
webové stránky http://divadlo.fm.vse.cz
ΑΦ (Alfa Fí)
Jedná se o velice prestižní dívčí spolek opředený mýty, s dlouholetou
historií, který byl založen v roce 2011 :-)
Na české poměry se na naší fakultě zrodilo něco naprosto ojedinělého.
Sesterstvo sdružuje aktivní, organizačně zdatné a pracovité studentky
Fakulty managementu a přesně podle svých stanov pomáhá druhým,
pečuje o blaho ostatních a podílí se na aktivitách konaných při fakultě.
Tento spolek byl samozřejmě založen s nadsázkou, která je studentům
naší fakulty vlastní, ale již po několika týdnech přinesl své první ovoce
v podobě uspořádání dobročinné akce a sbírky pro tělesně postižené.
ΑΦ se nadále bude zasazovat o pokračování ve své tradici, nastolování
blaha, šíření míru a růžové barvy po světě a možná čeká právě na Tebe!
Bufet
Tato studentská aktivita patří do soudku těch večerních až nočních.
Jedná se o tematicky zaměřené párty, které se konají jednou měsíčně
v centru města v Paradise Clubu. Cílem těchto seancí je relaxovat,
trávit čas s přáteli, se kterými se ve škole spíše jen míjíte, nebo navázat
kontakty s kamarády budoucími. Samotný průběh párty záleží jen a jen
na kreativitě studentů a jejich chuti pobavit se. A tak se není čemu
divit, když se najednou zaplní hospoda krvelačnými piráty, nebo dětmi
předškolního věku anebo se hromadně hrají hry a rozdávají se diplomy.
Celá akce je Paradise Clubem podpořena akcemi na nápoje a diskotékou
s dostatečně velkým tanečním parketem.
V souvislosti s konzumací alkoholických nápojů jen zbývá dodat, že
i o půlnoci na diskotéce stále zůstáváme studenty VŠE a že bychom tuto
instituci měli řádně reprezentovat.
Úspěšné a příjemné studium vám přejí patroni:
Eliška Pavlová
David Fendrych
Zuzana Horáková
Jana Koubková
Zdeňka Lejsková
Andrea Opálková
Publikace k 15. výročí založení
Dosažení vysokoškolského vzdělání bývá důležitým
mezníkem v životě (nejen) našich absolventů. V životě
fakulty se vyskytují i další mezníky; pro naši fakultu jsou
významné tyto roky:
1994 – založení Fakulty managementu jako součásti Jihočeské univerzity (s akreditací bakalářského studijního
programu);
1995 – udělení akreditace na magisterský studijní program;
1996 – zahájení výuky v oblasti managementu zdravotnických služeb (ve spolupráci s americkými institucemi
AIHA a USAID);
1998 – připojení Fakulty managementu Jihočeské univerzity k Vysoké škole ekonomické v Praze;
1999 – založení Centra celoživotního vzdělávání;
2003 – udělení akreditace pro doktorské studium.
V publikaci si můžete přečíst něco z historie i současnosti Fakulty managementu VŠE, několik osobních
vzpomínek a vyznání těch, kteří ji zakládali a dále
rozvíjeli, a můžete zde nalézt například i seznamy
absolventů.
FAKULTA MANAGEMENTU
Fakulta managementu VŠE
Patnáct let života je pro fakultu vysoké školy velmi
málo i hodně. V porovnání s univerzitami založenými ve
čtrnáctém století se jedná o dobu zcela zanedbatelnou,
ovšem vezmeme-li v potaz vynaloženou práci a dosažené výsledky, stává se z patnácti let již kus historie.
Publikace k 15. výročí založení
Při studiu na vysoké škole studenti nezískávají jen znalosti a dovednosti, ale vše to, co přináší život v kolektivu stejně starých a podobně zaměřených spolužáků
a kamarádů. Svým způsobem je tak studentský život
nedílnou součástí vysokoškolského vzdělávání. A právě
studium v Jindřichově Hradci nabízí studentům inspirující prostředí v krásném jihočeském městě s bohatou
možností kulturního i společenského vyžití.
Fakulta managementu VŠE | Publikace k 15. výročí založení
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou
mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické
v Praze a současně je tedy nejmladší součástí největší
a nejstarší české vysoké školy poskytující vzdělání v ekonomii a příbuzných oborech.
Více informací o Fakultě managementu VŠE se dozvíte ve výpravné barevné publikaci vydané k 15. výročí založení.
Je k dispozici ve fakultní prodejně knih za dotovanou cenu 50 Kč.
Část publikace je také zveřejněna na následující adrese:
http://www.fm.vse.cz/o-fakulte/publikace-k-15-vyroci-fakulty-managementu/
etimes
m
o
S
e
Th
oděkanem
s novým pr Přibilem
Rozhovor
Jiřím
,
hy
ta
vz
pro vnější
s?
Poznáte ná
SOUTĚŽ
ráci
ve spolup
a
ik
br
ru
lty
Nová
tnanci faku
se zaměs
a?
o stipendi
ubytovacíh
Snižování
za plesem
Ohlédnutí
Odpadky,
díváš!
kam se po
mu (2)
Daň z rozu
Číslo 11 (únor 2011)
Na fakultě vychází obnovený studentský časopis The Sometimes.
PDF verze časopisu naleznete na adrese sometimes.fm.vse.cz
Fakulta managementu VŠE v Praze
Jak se u nás studuje
PhDr. Miloslava Hiršová a kolektiv patronů
Redakce, grafická úprava a sazba Mgr. Václav Urban,
Jindřichův Hradec 2011
Download

Jak se u nás studuje Jak se u nás studuje