Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání
MŠ Ţenklava
S BERUŠKOU ZA SLUNÍČKEM
1
Obsah
1
2
3
Identifikační údaje o mateřské škole ................................................................................... 3
Charakteristika školy .......................................................................................................... 3
Podmínky vzdělávání .......................................................................................................... 3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
Organizace vzdělávání ........................................................................................................ 4
Charakteristika vzdělávacího programu.............................................................................. 5
Vzdělávací obsah ................................................................................................................ 5
6.1
6.2
6.3
7
Materiální podmínky ............................................................................................................... 3
Ţivotospráva ............................................................................................................................ 4
Personální zajištění .................................................................................................................. 4
Hlavní cíle výchovně vzdělávací práce ................................................................................... 5
Roční plán integrovaných bloků .............................................................................................. 9
Dílčí projekty a programy ..................................................................................................... 23
Evaluace ............................................................................................................................ 23
2
1 Identifikační údaje o mateřské škole
Název školy
Adresa školy
IČO
IZO
Telefon
E-mail, web
Název zřizovatele
Vedoucí pracovník
Vedoucí učitelka MŠ
Platnost dokumentu
Základní škola a Mateřská škola Ţenklava příspěvková organizace
Ţenklava 197, 742 67, Ţenklava
731 845 94
107 625 547 kapacita 40 dětí
556 852 273
[email protected], http://www.zszenklava.cz
Obec Ţenklava, Ţenklava 243, tel.: 556 852 483
Ředitelka: Mgr. Hana Vidličková
Jarmila Kubošová
od 1. 9. 2009
2 Charakteristika školy
Mateřská škola se nachází v obci Ţenklava v podhůří Beskyd, asi 12 km od města Nový Jičín.
Obec je rodištěm Kristiána Davida - pokračovatele díla Jana Husa a J. A. Komenského. Svoji
funkci zařízení plní od roku 1945. Prostory MŠ se vyznačují svou velikostí a vysokými
stropy. Ty jsou vyuţity v jedné třídě ke krásné dřevěné vestavbě. „Loď“ se stala oblíbeným
koutkem dětí ke klidovým hrám, relaxaci a odpočinku. Řešení prostor umoţňuje volný pohyb
dětí, vyuţití obou tříd ke hrám v koutcích. Třídy jsou prostorné, světlé, obrácené k východní
straně. Dřevěná okna byla vyměněna za plastová a byla provedena výměna osvětlení (třídy).
Součástí zařízení je stálá jídelna. Sociální zařízení odpovídá hygienickým poţadavkům.
U WC a v jídelně jsou umyvadla vybavena bezdotykovými bateriemi, v kuchyňce je nerez
dřez. V části suterénu se nachází plynová kotelna, sklad pouţitého prádla. Školní zahrada je
dostatečně veliká, je vybavena zahradním domečkem pro děti, prostorným pískovištěm,
volnou asfaltovou plochou a několika standardními průlezkami, které jsou pravidelně
udrţovány a revidovány. Zahrada je dovybavena i dřevěnými houpadly.
Kapacita MŠ je 40 dětí ve věku 3-7 let, jsou rozděleny do dvou oddělení: smíšeného a
předškolního.
3 Podmínky vzdělávání
3.1 Materiální podmínky
Mateřská škola je vhodně vybavena pro poskytování předškolního vzdělání. Zařízení je
postupně obnovováno, doplňováno učebními i didaktickými pomůckami a hračkami (např.
dřevěná kuchyňka, domeček pro panenky, obchod, didaktické hry…), coţ umoţňuje
rozmanitou činnost při hře a naplňování cílů ŠVP. Interiér celé naší MŠ zdobí práce dětí, coţ
přispívá k vytvoření přirozeného dětského prostředí.
3
Z kapacitních důvodů byla přemístěna ředitelna MŠ a vybudována nová šatna pro druhé
oddělení.
Záměry:
-postupně je třeba obnovit a dokoupit ţidličky, stoly, lehátka, atd.…
-spolu s obcí bychom se rádi zaměřili na úpravu a obnovu školní zahrady, která slouţí k
pohybovému rozvoji dětí
3.2 Ţivotospráva
Strava do MŠ je dováţena ze školní jídelny ZŠ. Denně mají děti v nabídce čerstvé ovoce a
zeleninu. Pitný reţim je zajištěn podle individuálních potřeb dětí celodenně. Nábytek v jídelně
odpovídá vzrůstu dětí. Individuálně je respektována doba potřebná ke stolování.
Záměry:
-podporovat přirozený pohyb dětí, za příznivého počasí přenášet veškeré aktivity ven
-naučit děti samostatnosti ve stravování, stolování a sebeobsluze
3.3 Personální zajištění
V zařízení pracují tři učitelky, z toho jedna učitelka na částečný úvazek. Školnice má plný
úvazek, k tomu má úvazek jako výdejčí stravy a sezónně plní funkci topiče.
Rodiče se s dětmi účastní společných akcí a tvořivých odpolední.
Všichni zaměstnanci jsou dětem přirozeným vzorem v chování i jednání, vytvářejí
pohodovou, klidnou a vstřícnou atmosféru mezi sebou i ve vztahu k dětem.
Záměry:
-účastnit se kurzů z nabídky DVPP, samostudium, čerpání poznatků z časopisů a knih
4 Organizace vzdělávání
Naše MŠ má dvě oddělení, kam jsou děti zařazeny podle věku. Na ranní hry, polední klid a
odpolední činnosti se oddělení spojují. Děti mají moţnost zapojit se podle zájmu i do činností
druhého oddělení.
1. oddělení Berušky - děti od 3 do 5 let
2. oddělení Sluníčka - děti od 5 do 7 let
Provoz MŠ je kaţdý den od 6:00 do 15:45, o prázdninách je provoz upraven podle potřeb
rodičů, přes vánoční a letní prázdniny bývá MŠ uzavřena.
Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla k 1. září příslušného školního roku, podle volných míst a
potřeb rodičů mohou být přijaty i v průběhu školního roku. Zápis dětí probíhá v měsíci květnu
a děti přijímá vedoucí učitelka MŠ. O zařazení dětí rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle
stanovených kritérií a v souladu s platnými předpisy.
Snaţíme se navzájem vytvořit prostředí spokojené a bezpečné. Respektovat potřeby dětí a
napomáhat v jejich uspokojování. Chceme, aby děti v naší MŠ proţívaly radostné dětství ve
společenství kamarádů, v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým zvláštnostem a
potřebám pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady k tomu, aby
spolu s rodiči zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti kaţdého dítěte.
4
Reţim dne v MŠ
6:00 - 8:00
scházení dětí, volná hra, nabídka činností
8:00 - 8:45
ranní tělových.chvilka, příprava na svačinku, svačinka
8:40 - 9:20
činnosti řízené pedagogem
9:20 - 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:15 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 - 13:45 příprava na odpočinek, odpočinek
13:45 - 14:15 vstávání, hygiena, odpolední svačinka
14:15 - 15:45 odpolední činnosti, individuální přístup, rozcházení
dětí domů
Reţim dne je přizpůsobován provozu školy a věkovým zvláštnostem dětí, jejich potřebám a
zájmům. Proto jsou uvedené časové termíny (kromě doby jídla) přibliţné- orientační.
5 Charakteristika vzdělávacího programu
Program vychází z práva dítěte na výchovu a vzdělání a je sestaven tak, aby respektoval
hlavní cíle předškolního vzdělávání. Má zakomponován povinný obsah pěti interakčních
oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený ţivot, zrání a učení. Pro odstranění
formálnosti dělení budeme kaţdodenně tyto oblasti propojovat jako fungující celek, v němţ
dílčí cíle i dosaţené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.
K uvedeným cílům patří zejména:
Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních
předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální
samostatnost.
Zajistit zdravý způsob ţivota, vytvořit podmínky pro tělesnou, duševní a
společenskou pohodu, poloţit základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.
Dbát, aby hlavním prostředkem výchovy byla hra a proţitkové učení.
Vytvořit podmínky pro maximální rozvoj osobnosti kaţdého dítěte na podkladě
jeho věkových i individuálních zvláštností podle zásad zdravého ţivotního stylu.
Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
Osvojení si základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost.
Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.
6 Vzdělávací obsah
6.1 Hlavní cíle výchovně vzdělávací práce
Je společný pro obě oddělení, byla vytvořena společná pravidla chování pro všechny:
5
Ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky.
Děti mohou pokračovat v rozestavěných stavbách a rozehraných hrách.
Ve třídách je dostatečný prostor a čas pro tvořivou činnost dětí.
Děti po sobě po ukončení činnosti uklízí pouţité pomůcky, odpady.
Kaţdá věc má své místo (hry, hračky, výtvarný materiál, papírové kapesníky).
V pátek s dětmi uklízíme hračky a pomůcky ve třídách, třídíme, ukládáme na původní
místo.
Děti pouze oznamují, kdyţ jdou na toaletu.
Po pouţití toalety děti splachují a myjí se.
Před a po jídle, po znečištění se děti myjí.
V rámci prevence vzniku zubního kazu si děti denně čistí chrup.
Děti rozlišují prostor vymezený pro pohyb a pro stavby, respektují stavby a výtvory
ostatních.
Při samostatném pobytu ve vedlejší třídě děti respektují dohodnutá pravidla.
Pokud pravidla poruší, bude jejich činnost ukončena.
Kaţdé oddělení pracuje podle svého třídního vzdělávacího programu.
Formy vzdělávání jsou pro obě oddělení shodné. Uskutečňují se během celého dne
ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou.
Jsou zaloţeny na přímých záţitcích dítěte, na vyváţenosti spontánních aktivit,
řízených činností v menších či větších skupinách, nebo individuálně, vycházející z
dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Mají charakter hry, zábavy a zábavných činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem
v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
V etapě předškolního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány tyto kompetence:
Kompetence k učení
- dosažitelná úroveň (dítě ukončující předškolní vzdělávání)
objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů,
znaků a symbolů
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě
obklopuje
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém
ţije
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, ţe se můţe
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle
instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
6
Kompetence k řešení problémů
- dosažitelná úroveň (dítě ukončující předškolní vzdělávání)
všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení
dalších problému a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaţí řešit samostatně
(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a
omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací;
hledá různé moţnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); vyuţívá při tom
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a
vyuţívá je v dalších situacích
zpřesňuje si početní představy, uţívá číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti
rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou;
dokáţe mezi nimi volit
chápe, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé
řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, ţe svou aktivitou a iniciativou můţe situaci
ovlivnit
nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také
za snahu
Kompetence komunikativní
- dosažitelná úroveň (dítě ukončující předškolní vzdělávání)
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede
smysluplný dialog
dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i
funkci
v běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu
s dětmi i s dospělými;
chápe, ţe být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
průběţně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci
s okolím
dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává
(kníţky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
ví, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ţe je moţno se jim učit; má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
7
Kompetence sociální a personální
- dosažitelná úroveň (dítě ukončující předškolní vzdělávání)
samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a
lhostejnost
ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běţných situacích uplatňuje základní společenské návyky a
pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a
uzavírat kompromisy
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází
ve svém okolí
spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti; dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně;
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
je schopno chápat, ţe lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a
jedinečnostem
chápe, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáţe se bránit projevům
násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování
Kompetence činnostní a občanské
- dosažitelná úroveň (dítě ukončující předškolní vzdělávání)
svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
dokáţe rozpoznat a vyuţívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
odhaduje rizika svých nápadu, jde za svým záměrem, ale také dokáţe měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem
chápe, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí
také odpovídá
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váţí si práce i úsilí druhých
zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
chápe, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají
svoje nepříznivé důsledky
má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými
hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaţí se podle toho chovat
spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a
chápe potřebu je zachovávat
uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, ţe
všichni lidé mají stejnou hodnotu
ví, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomuje si, ţe se svým chováním na něm
podílí a ţe je muţe ovlivnit
8
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem
na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
6.2 Roční plán integrovaných bloků
Září
- Máme nové kamarády
Vítáme vás v mateřské školce
Mám nové kamarády
Poznávám prostředí mateřské školky
- Cíle vzdělávacích oblastí
laskavé přijetí dětí do nového kolektivu
seznamování s prostředím MŠ
navazování kontaktů mezi dětmi
rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
seznamování s pravidly chování mezi dětmi
vytváření prosociálních postojů (v MŠ, rodině, dětské herní skupině
– tolerance, respekt, přizpůsobivost ostatním lidem)
Říjen
- Sklízíme plody podzimu
Koulelo se jablíčko
Co sklízíme na poli
Podzim v lese
Přišel čas hub
Přiletěli dravci
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení estetického vnímání, cítění a proţívání motivované
podzimem
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije
rozvoj tvořivosti
rozvoj zpřesňování a kultivace smysl. vnímání, rozvoj paměti,
naslouchání
rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností
Listopad
- Padá listí
Tancujeme s větrem
Listí ţloutne, poletuje
Podzim v lese
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení komunikativních dovedností
9
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost)
rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity, proţitky,
hovořit o nich
rozvíjení pohybových schopností a dovedností
vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů
Prosinec
- Těšíme se na Vánoce
Brzy přijde Mikuláš
Mikuláš ztratil plášť
Těšíme se na Vánoce
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení schopností vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a
svému okolí
rozvíjení schopností pro navazování vztahu dítěte k druhým lidem
posilování kladných sociálních vztahů k druhému
rozvíjení estetických dovedností (výtvarné, hudební), posilování
samostatnosti
rozvíjení schopnosti přizpůsobit se, spolupracovat
vytvoření povědomí o mezilidských hodnotách, o existenci ostatních
kultur a národností
Leden
- Paní zima
Co nám přinesl Jeţíšek
Jak v zimě sportujeme
Hosté u krmítka
Kdo ţije v lese
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení pohybových dovedností
vytváření návyků zdravého ţivotního stylu
procvičování dovedností, které předcházejí čtení a psaní
prohlubování zájmu o práci s knihou
Únor
- Paní zima jede
Zpátky do pohádky
Ať ţije karneval
Sněhuláček panáček
Sněhové království
10
- Cíle vzdělávacích oblastí
posilování kladných sociálních vztahů v dětské herní skupině
poznávání sebe sama
rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti
pozorování věcí okolo sebe
rozvíjení základních kulturně společenských postojů
seznamování se světem lidí, ve kterém dítě ţije
Březen
- Objevujeme svět kolem nás
Kdyţ jaro ťuká na dveře
Co si oblékneme
Hádej, čím jsem?
Jaký je barevný svět
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení schopností přizpůsobovat se změnám
vytváření povědomí o okolním prostředí
obohacování poznatků o přírodě
upevňování správné výslovnosti
rozvíjení komunikativních dovedností
pochopení změn způsobených lidskou činností, které mohou přírodě
také škodit
vytvoření povědomí mezi světem ţivé a neţivé přírody, lidmi,
společností, planetou Zemí
Duben
- Jaro klepe na vrátka
Jaro uţ je tady
Jaro v trávě
Co přinese velikonoční beránek
Já jsem malý koledníček
- Cíle vzdělávacích oblastí
sledování věcí kolem sebe
seznamování dětí poznatky k ochraně přírody
rozvíjení schopnosti ţít ve společnosti ostatních lidí
rozvíjení pohybových schopností
rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění i přání
Květen
- Zvířata a my – moje zvířátko
Zvířata ve volné přírodě
Kdo ţije u potoků
11
Maminky mají svátek
Jak je barevná kvetoucí příroda
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení pohybových dovedností
podněcování dětské zvídavosti
rozvíjení mluveného projevu
upevňování citových vztahů k okolí a lidem
osvojení si přiměřených praktických dovedností
Červen
- Když všechno kvete
Svátek dětí
Letní sporty dětí
Těšíme se na prázdniny
Uţíváme školní zahrady
- Cíle vzdělávacích oblastí
rozvíjení jazykových znalostí
procvičování hudebních a tanečních aktivit
rozvíjení povědomí o sounáleţitosti s rodinou, lidmi
vytváření základních kulturních a společenských postojů
poznávání jiných kultur
12
Září
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
koordinuje pohyby
se zrakovým vnímáním
umí říct své křestní
jméno
provádí činnosti
podporující zdraví
orientuje se v prostoru
MŠ
správně stoluje
všímá si věcí, lidí a
dějů kolem sebe
samostatně se obléká,
svléká, převléká
napodobuje sportovní
činnosti
INTERPERSONÁLNÍ
je seznámeno
se základními
společenskými normami
komunikace
umí pojmenovat své
kamarády
chce spolupracovat
zná dohodnutá pravidla
společného souţití
ve skupině
zlepšuje koordinaci těla
13
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
zná činnosti
jednotlivých
zaměstnanců MŠ
ví, ţe kaţdá lidská
aktivita má svůj
význam
vyhledává společnost
dětí
vnímá odlišnosti jako
přirozený stav
správně oslovuje
zaměstnance školy
respektuje pravidla
Říjen
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
INTERPERSONÁLNÍ
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
zaujímá pozitivní postoj
k pohybu
záměrně se soustředí
na určitou dobu
umí srozumitelně
vyjádřit myšlenku
s důvěrou se obrací
na učitelku
ví, ţe se vše vyvíjí a
proměňuje
zvládá základní
pohybové dovednosti
popisuje obrázek
umí srozumitelně
formulovat otázku
dodrţuje dohodnutá
pravidla
má zájem pečovat
o přírodu
nebojí se přiznat chybu
zná jméno obce
nebojí se říct svůj názor
má rádo místo,
ve kterém ţije
ovládá a zdokonaluje
jemnou motoriku
zná pravidla bezpečného
chování chodce
v dopravním provozu
umí vést rozhovor
(poslouchat, ptát se)
ví, ţe v MŠ platí
dohodnutá pravidla
má návyk udrţovat
v pořádku své věci
14
Listopad
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
INTERPERSONÁLNÍ
koordinuje lokomoční
pohyby
postupuje podle pokynů
a instrukcí
respektuje znalosti
druhého
sladí pohyb se zpěvem
vyjadřuje svou
představivost a fantazii
toleruje rozdílnou
schopnost pochopit
nové znalosti
vědomě napodobí
jednoduchý pohyb
chápe základní
matematické pojmy
bere ohled na druhého
pojmenuje vnímané
předměty
rozvíjí toleranci a
respekt
naučí se krátké texty
dělí se o hračky
udrţuje pořádek
zvládá jednoduché
úklidové práce
záměrně se soustředí
na činnost
15
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
vnímá základní
pravidla chování
ve skupině
podřídí se názoru
skupiny
váţí si práce dětí a
dospělých
vnímá skutečnosti
ze svého okolí
ENVIRONMENTÁLNÍ
neničí své okolí
rozvíjí pocit
sounáleţitosti
s přírodou
přizpůsobuje se běţným
změnám
osvojuje si elementární
poznatky o kultuře
Prosinec
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
INTERPERSONÁLNÍ
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
ví, jak se mění příroda
rozlišuje, co prospívá a
co škodí zdraví
vyjadřuje smysluplné
myšlenky ve větách
není sobecké vůči
druhým
zná cestu domu k sobě
i ke kamarádům
zvládá jednoduchou
obsluhu při oblékání
formuluje otázky
přirozeně komunikuje
s ostatními
vypráví záţitky
ze slavností
akceptuje kompetentní
autoritu
je seznámeno
s důleţitými stavbami
obce
nebojí se odlišností
má rozvinutou jemnou
motoriku
koordinuje běh a chůzi
přijímá důsledky svého
chování
zapamatuje si krátký
literární text, báseň
neohroţuje zdraví
druhých
nezneuţívá ochoty
druhých k pomoci
zvládá běţné způsoby
pohybu v různém
prostředí (na sněhu,
na ledu)
umí se omluvit
ví, ţe kdyţ potřebuje,
má poţádat o radu
umí neskákat do řeči,
nechá domluvit druhého
umí nachystat
překvapení
umí udělat radost
blízkým
dělí se s dětmi o hračky
své chování dovede
přizpůsobit sociálnímu
prostředí, ve kterém se
pohybuje
zná tradice a zvyky
uplatňuje svá přání
s ohledem na jiné
16
zná instituce v okolí
MŠ
umí vyvodit důsledky
z různých situací
chápe, ţe člověk se
věkem mění
Leden
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
ví o důsledcích
nedostatku pohybu
pro zdraví
zajímá se o udrţování
svého těla ve zdraví
zná správné drţení těla
PSYCHOLOGICKÁ
raduje se s ostatními
ze společného záţitku
ví, ţe sdělení svého
pocitu mu pomáhá
správně pojmenovává
jevy
pečlivě provádí
jednoduché pohyby a
cviky
zaměřuje se na to, co je
z poznávacího hlediska
důleţité
přijímá přiměřené
mnoţství potravy
nebojí se dát najevo
svoje city
samostatně uspokojuje
svou potřebu pohybu
všímá si věcí okolo
sebe
dovede hodit a chytit
míč více způsoby
všímá si dějů okolo
sebe, sděluje, čeho si
všimlo
INTERPERSONÁLNÍ
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
projevuje porozumění a
cit pro potřeby a zájmy
druhého
umí se chovat
na společenských
akcích
vykonává jednoduché
činnosti podporující
zdraví ostatních
umí záměrně naslouchat
uplatňuje základní
společenské návyky
ví o odlišnostech i
podobnostech jevů,
které ho obklopují
vychází vstříc ostatním
ví, ţe je více moţností
řešení konfliktů
hodnotí své chování
hodnotí chování
druhých
17
má představu o roli
školáka
spoluvytváří prostředí
pohody ve třídě
ví, ţe lidská aktivita je
pro přírodu důleţitá
chápe vzájemné vazby
v určitém ekosystému
Únor
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
zvládá jednoduchou
obsluhu a pracovní
úkony
sleduje očima zleva
doprava
pohybuje se bezpečně
ve skupině dětí
zvládá prostorovou
orientaci
má radost z aktivního
pohybu
umí zacházet
s jednoduchými
hudebními nástroji
sluchově rozlišuje
začáteční hlásky ve
slovech
orientuje se v čase
umí vyjádřit souhlas a
nesouhlas
INTERPERSONÁLNÍ
má rozvinuté
komunikativní
dovednosti
citově proţívá nabízené
aktivity
přirozeně a bez zábran
komunikuje s ostatními
v MŠ
v nebezpečných
situacích umí říct ne
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
šetrně zachází
s hračkami a kníţkami
má osvojené poznatky
o lidské společnosti
odmítá společensky
neţádoucí chování
vnímá, ţe svět má svůj
řád
vnímá umělecké a
kulturní podněty
uvědomuje si rozdílnost
kultur ve společnosti
zachycuje skutečnosti
ze svého okolí
uvědomuje si, co je
nebezpečné
domluví se
na společném řešení
odpovídá za své jednání
samostatně hovoří
o svých záţitcích
chápe základní pojmy
18
Březen
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
umí zacházet
s grafickým materiálem
PSYCHOLOGICKÁ
správně vyslovuje
INTERPERSONÁLNÍ
chápe, ţe osobnostní
odlišnosti jsou přirozené
ovládá dech
umí se pohybovat
v rytmu
vyjádří to, o čem
přemýšlí
chová se obezřetně při
setkání s cizími lidmi
zvládá prostorovou
orientaci
myslí kreativně
chápe význam pomoci
jinému dítěti
vědomě napodobí
jednoduchý pohyb
projevuje zájem
o kníţky
uplatňuje neverbální
komunikaci
váţí si cizí práce, pozná
shodu, podobnost a
rozdíl
umí srozumitelně
vyjádřit myšlenky
umí zacházet
s výtvarným materiálem
provádí diferenciaci
zvuků a tónů
umí formulovat otázky
má rozvinuty všechny
smysly
pečlivě provádí
jednoduché pohyby a
cviky
provede jednoduché
akrobatické cviky
19
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
umí se vyjadřovat
prostřednictvím
hudebně pohybových
činností
respektuje rozdílné
dovednosti vrstevníku
má zájem zkrášlovat
prostředí třídy
účastní se příprav a zná
průběh tradičních oslav
ENVIRONMENTÁLNÍ
odhaduje nebezpečí a
snaţí se mu vyhnout
přizpůsobuje se běţným
změnám
Duben
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
INTERPERSONÁLNÍ
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
zná názvy částí těla a
některých vnitrních
orgánu
ví, jakého je pohlaví
sděluje své proţitky
ví, jak přichází dítě
na svět
chápe souvislost mezi
příčinou a následkem
při ochraně zdraví
hodnotí své chování a
chování druhých
ví o důsledku nedostatku
pohybu pro zdraví
zná pravidla bezpečného
chování chodce
v dopravním provozu
má znalost o chování
v době nemoci
zajímá se o udrţování
svého těla ve zdraví
umí pojmenovat
dopravní bezpečnostní
rizika v okolí školy a
domova
rozlišuje bolest a
lokalizuje ji
je hrdé na výsledky své
práce
umí přijmout důsledky
svého nesprávného
chování
chce pracovat
ve skupině
zná bezpečnou cestu
z domova do MŠ
vypráví o svých
zkušenostech s nemocí
umí uplatnit svou
dovednost ve prospěch
skupiny
ENVIRONMENTÁLNÍ
má zájem podílet se
na pozitivních
změnách, které směřují
k podpoře jeho zdraví
upozorňuje na situace,
kdy dochází
k poškození zdraví
v důsledku
nepozornosti
v dopravním provozu
ví, ţe kaţdá lidská
aktivita má přímý vztah
k jeho zdraví
pozoruje změny kolem
sebe a zjišťuje jejich
příčiny
zná, co je zdraví a co mu
škodí
ví, ţe jsou rozdíly mezi
ţivou a neţivou
přírodou
20
Květen
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
PSYCHOLOGICKÁ
INTERPERSONÁLNÍ
ví, ţe se tělo průběhem
času mění
uvědomuje si různost
projevu citového ţivota
reaguje na projevy
druhých
rozlišuje jednotlivé fáze
lidského ţivota
projevuje se spontánně
akceptuje autoritu
zajímá se o lidské
činnosti a dostupná
povolání
mluví srozumitelně,
přiměřeně hlasitě
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
ví, kdo patří do rodiny
vykonává jednoduché
činnosti, které jsou
prospěšné ostatním
respektuje pravidla
ví, ţe je nutné přijímat
přiměřené mnoţství
potravy
hodnotí své chování
podle chuti pozná známé
potraviny
odhaduje, kdy potřebuje
pomoc dospělého
ví, proč je důleţité
správně drţet tělo
správně určuje a
pojmenovává věci a
jevy ve svém okolí
pochopí a zapamatuje si
krátký literární text
usiluje o správnou
výslovnost
zná pravidla zdvořilého
chování
podle svých sil se stará
o druhé
21
zná činnost rodičů
v zaměstnání
ví, co jednotliví
členové rodiny dělají
má osvojené
elementární poznatky
o rodině
posuzuje známé lidské
aktivity z hlediska
jejich důsledku pro
další lidi a pro přírodu
všímá si kladných i
negativních změn
ve svém okolí
Červen
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
BIOLOGICKÁ
ví, ţe aktivní pohyb
prospívá zdraví
uspokojuje osobní
potřebu pohybu
PSYCHOLOGICKÁ
umí se představit
sniţuje závislost
na dospělém
sleduje svůj zevnějšek,
v průběhu dne se
upravuje
ví, jaké nebezpečí můţe
přinést navazování
kontaktů s neznámými
lidmi
odhaduje rizika
ohroţující bezpečnost
umí se orientovat
v prostoru
zdolává překáţky
lezením, skokem
váţí si sebe pro to, co
umí
aktivně vyhledává a
vyţaduje příleţitost
k pohybu
dodrţuje správné
postupy při manipulaci
s předměty, kterými se
můţe zranit
INTERPERSONÁLNÍ
neodmítá kontakt
s dítětem z důvodu jeho
odlišnosti
ví, na koho se můţe
obrátit pro pomoc
uplatňuje neverbální
komunikaci
chová se přátelsky
ke všem dětem
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
umí udělat radost
členům rodiny
má vztah k obci, vlasti
jako k místu, kam patří
pomáhá druhému
v tom, v čem potřebuje
má představu o roli
školáka
ENVIRONMENTÁLNÍ
ví, jak probíhá ţivot
člověka z hlediska
růstu, vývoje a stárnutí
zná význam lesa, vody
pro okolní části přírody
ve hrách a známých
činnostech umí správně
reagovat na změnu
situace
dodrţuje pravidla
společenského souţití i
pravidla chování
v přírodě
22
6.3 Dílčí projekty a programy
Prevence patologických jevů
Je zaměřena na oblast sociálních vztahů a pokračování v prevenci bezpečnosti dětí
v situacích, se kterými se mohou v ţivotě potkat. Učitelka pracuje s metodikou „Zdravý
způsob ţivota a prevence závislostí pro MŠ“.
Dílčí programy
spolupráce se ZŠ
spolupráce s rodiči - účast na společných akcích (pouštění draků, pečení vánočních
perníčků, maškarní ples, Velikonoce, Svátek matek, rozloučení s předškoláky…)
spolupráce s OÚ Ţenklava, dodrţování zavedených tradic
vývěska v obci – propagace MŠ
ekologie - spolupráce se Střediskem ekologické výchovy Hájenka
zapojení do ekologického projektu Mrkvička
spolupráce se ZUŠ Kopřivnice- výběr talentovaných dětí (květen)
spolupráce s MŠ Bařiny- průběţně během roku (divadelní představení)
spolupráce s logopedickou poradnou v Kopřivnici - přednáška a prevence- pí Štědrá
spolupráce s Klubem seniorů - výstavky prací
spolupráce s hasiči
7 Evaluace
Druhy kontroly
orientační vstupy
hospitace
výsledky práce zaměstnanců
výsledky činností dětí
kontrola třídní dokumentace
Při evaluaci a hodnocení budeme dodrţovat tyto zásady:
uvědomovat si nedostatky, nalézat a pojmenovávat zejména to, co se nám nedaří
odhalovat a konkrétně pojmenovávat příčiny, proč tomu tak je
volit nové účinnější postupy, ty znovu zpětně ověřovat a následně vyhodnocovat
neustále porovnávat s cíli, podmínkami, riziky
Sebehodnocení učitelky
učitelka si vpisuje poznámky přímo do plánu a vychází z nich při dalším plánování
při hodnocení se řídí výsledky jednotlivých dětí a problémy celé skupiny, sleduje, jak
se daří plnit znaky proţitkového učení, úspěchy, nedostatky, další vzdělávání,
spolupráce s rodiči, ostatními sloţkami v obci
Vedoucí učitelka vyhodnocuje plnění TVP na základě:
průběţného sledování klimatu ve třídách
odezvy rodičů, návštěvníků a partnerů MŠ
projevů dětí
23
Diagnostika dítěte – /průběţně/
Průběţně cíleně shromaţďujeme výtvory, grafické projevy, pracovní listy, záznamy od
odborníků, vedeme záznamové listy dítěte a vytváříme portfolio dítěte. U nově nastupujících
dětí doplňujeme záznamy o rodinnou a osobní anamnézu a sledujeme v souvislostech
především tyto oblasti:
motoriku
návyky a dovednosti v sebeobsluze
sociální a emocionální projevy
práceschopnost
poznávací schopnosti
řečový rozvoj a vyjadřování
24
Download

ŠVP - MŠ (PDF, 540 kB)