Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Výroční zpráva o činnosti školy
v roce 2013-2014
Garant výroční zprávy
Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín
1
OBSAH
ÚVOD - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ............................................................................................................................ 3
I.
PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, POPIS AKTIVIT .................................................................................... 6
I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY ................................................................................................................................ 6
I.2. VZDĚLÁVACÍ OBORY ...................................................................................................................................................... 6
I.3. POPIS AKTIVIT ŠKOLY ..................................................................................................................................................... 7
I.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF 2013-2014 ........................................................................................................... 11
I.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES ................................................................. 12
II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY – PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DVPP .................................................. 14
II.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014........................................................................................... 14
II.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 ............................................................ 14
II.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků: .................................................................................................... 16
II.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky ve školním roce 2013/2014 .................................. 16
II.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ...................................................................................... 16
II.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 ........................................................ 16
II.5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ .................................. 17
III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU .......................................................... 19
III.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015: ......................................................................... 19
III.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ ....................................................................................................................................................... 19
III. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015.................................................................................. 19
IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................................................... 23
IV.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK: ......................................... 23
IV.2. OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE .................................................................................... 25
IV.3. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU: .......................................................................................... 26
IV.4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ:.................................................................................................... 28
IV.5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014 ............................................. 30
IV.6. JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, POČET ÚČASTNÍKŮ ....................................... 30
IV. 7. ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ .................................................................................... 30
V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY A INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ......................................... 30
V.1. KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI: .................................................................................................. 30
VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ..................................................................................................................................... 32
VII. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY .................................................................................................................................... 41
Příloha č.1 ..................................................................................................................................................................... 42
Příloha č.2 ..................................................................................................................................................................... 56
Příloha č. 3 .................................................................................................................................................................... 63
Příloha č. 4 .................................................................................................................................................................... 65
Příloha č. 5 .................................................................................................................................................................... 68
Příloha č. 6 .................................................................................................................................................................... 69
2
ÚVOD - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Název školy:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Sídlo:
Školní 822, 763 21 Slavičín
Odloučené pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín
IČO:
46 27 63 27
IZO:
108 011 020
Identifikátor zařízení: 600 014 321
Zřizovatel:
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
Adresa zřizovatele:
tř. T. Bati 22, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba u zřizovatele: metodik školy Mgr. Pavla Fryštacká,  577 043741,
Jméno ředitele:
Mgr. Josef Maryáš, jmenován 18.03. 2003 s účinností od 01.04. 2003
č.j. ŠK/748/03
Adresa bydliště ředitele: Štítná nad Vláří Popov 119, 7633 Štítná nad Vláří
Datum narození ředitele: 3.9. 1969
Jméno statutárního zástupce : Ing. Michal Horalík, jmenovaný od 1.7. 2013
Kontakt:  603148250, e-mail: [email protected]
Jméno zástupce ředitele: Mgr. Libuše Pavelková, jmenovaná od 1.7. 2013
Kontakt:  603942142, e-mail: [email protected]
Kontakt na školu:
/fax 577 342 177 útvar gymnázia, 577342408 útvar SOŠ
web www.gjpsosslavicin.cz
e-mail: [email protected]
Jméno pracovníka pro podávání informací: ředitel Mgr. Josef Maryáš
Kontakt na ředitele:
/fax 577 342 177
e-mail: [email protected]
Datum zřízení: 01.09. 1992, zřizovací listina ze dne 10.03. 1992 (bez č.j.),
osmiletý studijní cyklus zaveden od 01.09. 1994 MŠMT č.j. 29561/94-61 ze dne 27.07. 1994,
změna zřizovací listiny Dodatek č. 1 č.j. 31 457/98-21 s účinností od 01.01. 1999 ze dne 17.11.
1998,
od 01.04. 2001 příspěvková organizace Zlínského kraje – Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 14
691/2001-14 ze dne 30.03. 2001,
zřizovací listina č.j. 270/2001 ze dne 13.06. 2001,
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině č.j. 3505/2001/ŠK ze dne 28.11. 2001,
Dodatek č.2 ke Zřizovací listině č.j.: KUZL 4103/2004/ŠK, ze dne 23.6. 2004
Dodatek č.3 ke Zřizovací listině ze dne 31.08. 2005,
Dodatek č.4 ke Zřizovací listině ze dne 22.03. 2006,
Dodatek č.5 ke Zřizovací listině ze dne 17.6. 2009
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ze dne 21.9. 2011
17. Datum zařazení do sítě: 01.09. 1996 č.j. 12 560/96-61-07 ze dne 02.07. 1996,
rozhodnutí ze dne 27.11. 1998 č.j. 32 365/98-21,
rozhodnutí ze dne19.01. 2000 č.j. 11 425/2000 ,
rozhodnutí ze dne 23.10. 2001 s účinností od 13.06. 2001 č.j. 25 327/01-21,
protokol o provedení změny ze dne 19.11. 2001 č.j. 28 374/01-21,
rozhodnutí ze dne 17.3. 2004 č.j.:14 647/04-21
protokol o provedení změny ze dne 24.04. 2003 č.j. Sine/2003-21,
rozhodnutí ze dne 23.11. 2004 č.j.: 214 976/04-21 s účinností od 1.9. 2005
rozhodnutí ze dne 14.2. 2006 č.j.: 32 852/05-21 s účinností od 15.2.2006
rozhodnutí ze dne 8.11. 2006 č.j.: 24 673/06-21 s účinností od 1.9. 2007
rozhodnutí č.j.: 65362/2008 s účinností od 1.9. 2009
rozhodnutí č.j.: 75228/2011 s účinností od 1.1.2012
rozhodnutí č.j. 33118/2011-25 s účinností od 1.1. 2012
3
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kapacita školy: 720 žáků
Kapacita školní jídelny - výdejny: 180
Škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla
Školní jídelna – výdejna je součástí útvaru soš
Jídelna pro útvar gymnázia je součástí komplexu školy, ale je ve vlastnictví obce.
Domov mládeže není zřízen.
Rada školy: zřízena Školská rada od 1.1. 2012, počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb.,
zvolení kandidáti z řad pedagogů:
Ing. Jarmila Überallová - pedagog
Ing. Lidmila Zezulková - pedagog
zvolení kandidáti z řad rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků:
Antonín Goňa – zákonný zástupce
Jaroslav Čech – zákonný zástupce
jmenovaní zřizovatelem školy Zlínským krajem
Ing. Jaroslav Končický, starosta Slavičína
Mgr. Božena Filáková, ředitelka Nadace Jana Pivečky
Občanské sdružení při škole: Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín,
registrováno dne 30.12. 1998 Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1-1/38 552/98-R,
Doplňková činnost:
- Živnostenský list č. 7657/06/2I/EP/P na realitní činnost a č. LU- L-24/03 –P na pořádání
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
- Výpis z živnostenského rejstříku č.j.: 212/61/2012/Záb/10 ze dne 17.1. 2012
Odborová organizace na škole není založena
Škola vyučovala dle schválených ŠVP a dobíhajících učebních dokumentů:
Název ŠVP pro nižší stupeň oboru 7941K81:
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého Gymnázia Jana Pivečky Slavičín
Název ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého oboru 7941K81 a čtyřletý obor 7941K41 :
Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín zpracován podle RVP G
Název ŠVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač:
Mechatronik – seřizování a programování CNC strojů
Název ŠVP 75-41-M/01 Sociální činnost:
Sociální, správní a pečovatelská činnost
Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání:
Podnikání v technických oborech a službách:
Název ŠVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel:
Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel
Název ŠVP 26-51-H/01 Elektrikář:
Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov
Název ŠVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník:
Kuchař – číšník pro restaurační a rekreační zařízení
4
Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér:
Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
Název ŠVP 23-56-H/01 Obráběč kovů:
Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů
Název učebního dokumentu: 75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost
Název učebního dokumentu: 23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik
29. Sloučení škol od 1.1. 2012 je realizováno a probíhá bez negativních vlivů na pedagogicko výchovný a provozní proces v instituci, což deklarovala i kontrola ČŠI v dubnu 2014, viz.
Závěr ČŠI str.
5
I.
PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, POPIS AKTIVIT
I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY
Součást školy
Počet
tříd
GJP
SOŠ
Celkem
12
12
24
Počet
žáků/
dívek
283/178
235/56
518/234
Počet žáků
na třídu podle
stavu k 30.6.
24,00
18,67
21,34
Přepočtený počet
ped./ neped.
pracovníků
24,76/5
21,7/7,5
46,46/12,5
Počet žáků na
pedagoga/neped
pracovníka
11,42/56,6
10,82/31,33
11,140/41,44
I.2. VZDĚLÁVACÍ OBORY
Vyučované obory ve školním roce
2013/2014 (názvy podle
Rozhodnutí o zařazení do sítě
škol)
Gymnázium
Gymnázium
Sociální péče – sociálněsprávní
činnost
Sociální, správní a pečovatelská
činnost (ŠVP)
Mechanik seřizovač - mechatronik
Mechatronik – seřizování a
programování CNC strojů (ŠVP)
Obráběč kovů – obsluha
klasických a CNC obráběcích
strojů (ŠVP)
Automechanik – opravář a řidič
motorových vozidel (ŠVP)
Provozní elektrikář pro stroje a
zařízení budov (ŠVP)
Mechanik a opravář
instalatérských a
elektrotechnických zařízení budov
(ŠVP)
Kuchař-číšník pro restaurační a
rekreační zařízení (ŠVP)
Podnikání v technických oborech
a službách (ŠVP) – NS
Vyučované obory ve
školním roce 2013/2014
(názvy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol)
Podnikání v technických
oborech a službách- NS
Kód oboru
(KKOV)
Součást Denní studium
školy
Počet
Ukončilo
žáků
MZ
Ukončilo
ZZ
7941K81
7941K41
GJP
GJP
196
87
28
24
7541M004
SOŠ
14
14
7541M01
SOŠ
11
0
2345L004
SOŠ
10
10
2345L01
SOŠ
62
0
2356H01
SOŠ
12
6
2368H01
SOŠ
17
7
2651H01
SOŠ
9
0
3652H01
SOŠ
17
7
6551H01
SOŠ
26
15
6441L51
SOŠ
38
Kód
oboru
(KKOV)
Součást
školy
6441L01
SOŠ
19
Studium při zaměstnání
Počet žáků
Ukončilo ZZ
D V E
D V E
Á E
X Á E
X
19
Ukončilo MZ
D V E
Á E
X
0
6
Vysvětlivky:
DÁ – dálkové
studium
NS – nástavbové
studium
ZZ – závěrečné
zkoušky
MZ – maturitní
zkoušky
ŠVP – školní vzdělávací
program
I.3. POPIS AKTIVIT ŠKOLY
 Z opatření snížení počtu odučených hodin na útvarech ve školním roce 13-14 (gymnázium
z 526 na 505 hodin, z 363 na 276 hodin soš) vyplynul stále nad normativ výkonů učitelů a to
1,8 učitelů na gymnáziu a 1,8 učitelů na soš, (u THP je podstav 0,2) stanovený zřizovatelem
 V květnu 2014 byla provedena analýza vnitřního pedagogicko-výchovného procesu školy
(oborů, výkonů žáků a učitelů, pracovně právních dopadů) s předpokladem od 1.9. 2014, z níž
vyplynul předběžný nadbytek 1,73 učitelů odborných a teoretických předmětů, nadbytek 0,57
UOV, THP jsou v relaci s normativem, na útvaru gymnázium šetříme 0,425 učitele, z toho také
vyplývající celkový počet odučených hodin na útvaru SOŠ a Gymnázium Jana Pivečky ve
školním roce 14-15;
 Vzhledem k zachování skladby oborů a především možnosti sestavit rozvrhy hodin žáků není
reálné, aby stav skutečných úvazků odpovídal ve školním roce 2014-2015 stavu normativnímu;
celkem 1.9.2013
skutečnost
normativ
rozdíl
celkem 1.9.2014
skutečnost
normativ
rozdíl
UOV
6,6
5,46
1,14
UOV
7,9
7,33
0,6
učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia
THP
13,6
25,2
12,5
11,02
23,78
11,7
2,58
1,42
0,8
učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia
THP
13,77
23,9
12,5
12,19
24,3
11,7
1,58
-0,4
0,8
Tuto situaci v podmínkách školy se zachováním stávající nabídky učebních oborů nelze
odstranit, jediná možnost narovnání skutečného počtu učitelů a normativního stavu by byla
komplexní regionální optimalizace učebních u maturitních oborů
 Od 1.2: 2014 byla provedena změna na pozici výchovného poradce útvaru SOŠ (RD),
 Zřizovatel podpořil úplnou rekonstrukci budov a areálu SOŠ, neboť jeho technický stav byl na
hranici provozu a bez zásadní rekonstrukce (zateplení, výměna prosklených částí, oprava
omítek, elektrorozvodů, rekonstrukce venkovních ploch, sportovního areálu…)
z
bezpečnostních důvodů budou brzy budovy SOŠ nevyhovující
 V měsíci červnu byly zahájeny rekonstrukční práce z projektu ROP firmou INSTOP
v nákladech 16,8 mil. Kč stavebních prací, nákup pomůcek z projektu ROP za 3,9 mil. Kč
 V měsíci červenci byly zahájeny práce z projektu OP ŽP firmou SMO za 23,7 mil
 V následujícím roce chci zkultivovat především vnější okolí areálu SOŠ – terénní úpravy,
výsadba rostlin, chodníky, lavičky

na základě přijímacích zkoušek byly stanoveny počty tříd:
7

prima (k dnešnímu dni 15 žáků)

1 čtyřletá třída gymnaziální G1 (přijato 18 žáků, ale třída bude spojena s paralelní
kvintou a vhodně přerozdělena tak, aby v G1 a kvintě bylo po 22 žácích, toto se
jeví jako vhodné řešení i do budoucna pro zachování struktury oborů, ekonomické
prostupnosti a kvality přijímaných uchazečů do čtyřletého studia, nechceme jít
cestou přijetí za každou cenu do čtyřletého studia např. převedením žáků na úkor
mechatroniků

1 třída mechatroniků (17 žáků), 2 třídy z 5 učebních oborů (celkem 32 žáků), 1
třída podnikání denního studia (celkem 16 žáků), 1 třída dálkového studia ( 12
žáků), nebyla otevřena pro nezájem třída sociální činnosti

V řešení je možnost otevření nového oboru čtyřletého studia Informační
technologie
 Výkonový stav učebních oborů se výrazně zlepšil oproti loňskému roku (12 žáků)
především intenzivnější spoluprací se ZŠ, především slavičínskou ZŠ a krajským
projekt SŠ-ZŠ, samozřejmě také investiční akcemi, neboť bez kultivace a
modernizace budov by to v žádném případě nebylo možné
 Přestože kvalita uchazečů o osmileté i čtyřleté studium gymnázia je srovnatelná
s jinými gymnázii, zájem není odpovídající
 Na základě jednání, které jsou odezvou na iniciaci návrhu nového oboru
Informační technologie jako výměna za osmileté gymnázium, bylo dohodnuto, že
zavedení nového oboru Informační technologie nebude svázáno s výměnou za
osmileté gymnázium a že nyní bude administrován KÚ pouze nový obor. Proto v
návrhu počtu tříd uvádím znovu pro 2015-2016 jednu třídu čtyřletého a jednu
třídu osmiletého.
 Při stávajícím financování počet žáků v osmiletém studiu musí v budoucnu
dosahovat ze Slavičínských škol alespoň 12 až 15 jako podmínku nutnou (nikoliv
dostatečnou) pro otevření primy, neboť z okolí nelze počítat s více jak 15 až 20
žáky. Dále jsem přesvědčen, že utlumení primy musí v následujících letech
skončit rozhodnutím zřizovatele, ve kterém městě bude gymnázium (Valašské
Klobouky – Slavičín), neboť jedna třída čtyřletého gymnázia v žádném případě ne
jenom, že není konkurence schopna gymnáziím s více třídami v ročníku (počty
volitelných seminářů, možnosti dělení skupin, nabídka cizích jazyků,heterogenní
výuka, nastavením rozvrhů, nabídka projektových činností, atd.), ale protože na
celkový region není potřeba více jak 2 třídy čtyřletého gymnázia (max. 50 žáků)
 Co se týče nového oboru vzhledem k současnému počtu deváťáků v regionu a
počtu otevíraných maturitních tříd v Luhačovicích, Slavičíně, Val. Kloboukách je
velmi odvážné uvažovat o otevření 25 gymnazistů, 25 mechatroniků, 25
informačních technologů v jednom ročníku ve Slavičíně, existuje riziko odčerpání
právě mechatroniků a gymnazistů na úkor 10 -15 informačních technologů ve
škole (Uherský Brod, Zlín, Vsetín není pro Slavičín spádová oblast a ve Slavičíně
již několik let nepřesáhl počet žáků v maturitních oborech v prvních ročnících
více jak 50). Je nutno počítat také ještě s 25 gymnazisty, 25 ekonomy ve Val.
Kloboukách a minimálně 30 maturanty v Luhačovicích (celkem přes 150
maturantů v ročníku).
8
 Při ověřování uplatnitelnosti ve strategických firmách regionu (TVD, NTS,
TRYON) je především zájem o mechatroniky a učně. V případě povolení primy
2015-2016 a následným stejným výsledkem jako tento rok (16 ZP), tento obor při
stávajícím způsobu financování nemůže ekonomicky přežít, a tedy zachování
osmiletého studia je možné pouze za významné podpory základních škol ve
Slavičíně s následnou možností buď samostatně ještě otevřít třídu čtyřletého
studia, nebo v případě menšího počtu uchazečů o čtyřletý obor jimi doplnit kvintu
na počet min. 30 žáků
 Žádat o 2 třídy čtyřletého studia v ročníku na úkor Val. Klobouk je v daném
okamžiku neprostupné
 Náhrada osmiletého gymnázia šestiletým je více riziková než pokračování a
poslední snaha zvýšit počet uchazečů o osmileté studium, neboť právě osmileté
studium je atakováno uchazeči z malotřídních základních škol (Pitín, Dolní Lhota,
Pozlovice, Malé Pole), kde by žáci odešli na úplné základní školy, a tedy jejich
druhý přestup ze sedmé třídy na osmileté gymnázium je po průzkumu názoru
rodičů velmi málo pravděpodobný
 O proti předchozím letům se podařilo aktivitami vedení školy stabilizovat počet
zájemců o mechatroniky, byla vytvořena 1 třída o 17 žácích (rok 2011 bylo 11,
rok 2012 bylo 15 mechatroniků, rok 2013 bylo 17 mechatroniků), tento potřebný
trend je však nutné udržet v dlouhodobém horizontu
 obor sociální činnost se ukazuje jako neživota schopný
 Na základě opatření ředitele došlo ke změně způsobu evidence majetku a skladových zásob
školy, přesto ještě řešíme pozůstatky nesrovnalostí evidence majetku na soš a jeho zápisu
v katastru nemovitostí
 Byly posíleny posloupnosti kontrolních mechanizmů duplicitní vnitřní kontrolou
 ICT učitelé připravili novou technologii toku informací intranetového prostředí na SOŠ, zavedli
nové www školy, vedení školy zahájilo rekonstrukci síťových prvků na SOŠ, neboť stav není
dimenzovaný na nově pořízené PC „all in one“, prostřednictvím projektů došlo také k nákupu
licencí VISION, FANUC, 3-D tiskárny a laser pro strojaře, od září bude ve škole 85 nových
počítačových sestav, proto provádíme nové síťování budov s nákupem síťových prvků
 Velkou přidanou hodnotou je udělení akreditace Autorizované osoby naší škole pro obor
Obráběč kovů (pro dílčí kvalifikaci i úplnou kvalifikaci pro zájemce z řad veřejnosti), nyní je
v řešení žádost o autorizaci pro obor Elektrikář
 Administrace maturitních a závěrečných zkoušek proběhly bez komplikací
 Byly přepracovány jednotné řády, směrnice, pokyny, plány práce, plány DVPP, činností
jednotlivých metodiků, předsedů PK, preventistů, od 1.9. 2014
 Na základě doporučení ČŠI byly novelizovány všechny ŠVP učebních oborů od 1.9. 2014
 Jsou nastaveny pravidelné činnosti v provozu školy – porady vedení, předmětových komisí,
předsedů předmětových komisí, výchovné komise, provozní porady
9
 Bylo nutné prezentovat nový subjekt u firemních partnerů, základních škol a to osobními
návštěvami ředitele a VUOV, vedení školy se několikrát sešlo společně se sociálními partnery
TVD, NTS, ZEKA, TRYON
 Škola připravuje Almanach k 50 letému výročí založení střední školy ve Slavičíně a
k prezentaci zrekonstruovaného areálu SOŠ
 Byly realizovány 4 setkání všech zaměstnanců školy, několik společných akcí pro všechny
žáky školy (Majáles, divadelní představení, LVK, projektové dny aj.)
 Byla provedena generální oprava 1 soustruhu, který již bezpečnostně nevyhovuje za 220 tis. Kč
 Sloučení s sebou přineslo významné navýšení administrace v oblasti správní, ekonomické
i personální, ale nemělo žádný negativní dopad na průběh pedagogicko- výchovného
procesu žáků v obou školách, provozní úkoly jsou řešeny standardními postupy, ČŠI
deklarovala, že nastoupená cesta po sloučení škol v oblasti materiálně technického a
pedagogického rozvoje školy je správná
 Pro ředitele je každodenní častý přejezd mezi budovami soš a gymnázium vzdálených 4
km časově náročný
 na Pedagogické radě 1.9. 2013 byla schválena průběžná Hodnotící zpráva školy, Výroční
zpráva za rok 2012-2013, ŠVP nižšího gymnázia
 gymnázia je situováno v městském lesoparku a je součástí školského komplexu zahrnující ZŠ,
sportovní halu, hřiště, nový sportovní areál, má k dispozici školní jídelnu ZŠ a školní bufet.
 gymnázium má k dispozici 12 kmenových a 5 odborných učeben, výtvarnou galerii, je
připojeno bezdrátově na Internet s rychlostí 40 Mb/s
 SOŠ je situována u hlavní silnice mezi Slavičínem a Vlachovicemi, má vlastní tělocvičnu,
výdejnu jídla, 6 pracovišť OV, 12 kmenových učeben, internet s připojením 40 Mb/s, zastávka
vlaku i autobusu jsou vzdáleny 200 m od areálu
 gymnázium pokračoval ve spolupráci s partnery v navázané zahraniční spolupráci v rámci
projektu SOCRATES se školami z Německa, Francie, Itálie, Slovenska ve výměnných 8
denních stážích, ve Slavičíně proběhla závěrečná konference v červnu za účasti všech státu pod
záštitou radního ZK pro školství
 škola se intenzivně zapojilo do podávání projektů financovaných z EU, ze dvou projektů byl
schválen projekt OP VzK ICT nás baví za 680 000 Kč
 realizované evaluační projekty SCIO: přijímací zkoušky - SCIO, Mapa školy SCIO pro vnější
evaluaci, Barvy života – projekt ZK, Kalibro, NIQES, Kvalita školy
 rozšířena nabídka kroužků, nepovinných předmětů (biologický, chemický seminář, nepovinná
ruština, matematika, latina, v rámci projektu OP VzK „Centra“ jsou na SOŠ kroužky pro
všechny UO), využívá víceúrovňové výuky, výuky v blocích (blok přírodovědných předmětů),
projektové výuky, spojování heterogenních věkových skupin (cizí jazyky, tělesná výchova,
přírodovědný kroužek, výtvarná výchova a hudební výchova), z povinných předmětů má žák
naprosto volný výběr pro volitelný předmět
 na škole pracují 2 Výchovné komise k řešení problémových situací žáků, Žákovský parlament,
jako nástroj komunikace učitelů a žáků, Pedagogická rada, Asociace rodičů a přátel školy
 ředitel školy organizuje klasifikační porady, pedagogické rady, porady provozní, porady
předsedů PK a porady Výchovné komise
 útvar využívá doplňkovou činnost především v pronájmech kapacit školy,
 výuka mimo školu zahraniční pobyty
 v roce 10 denní zájezd do Francie, Anglie, Německa,
10


 výtvarný plenér v rozsahu 4 dnů - vybraní studenti
 týdenní cykloturistický kurz – třídy septima, G-3, G-1, kvinta
 týdenní lyžařský výcvikový kurz – neproběhl u tříd G-1,kvinta, sekunda, 1.r na SOŠ
z důvodů špatných sněhových podmínek, náhradní termíny jsou plánovány v roce 2015
 vodácký kurz vybraní studenti – 5 dnů
 historický zájezd Praha – maturitní ročníky, 5 dnů
 adaptační pobyty pro nové žáky v primě a G-1 (3 dny), seznamovací pobyt 1.r na soš (1
den)
ve všech třídách ročníků osmiletého a všech ročnících čtyřletého studia byly nainstalovány
v kmenových i odborných učebnách počítače s připojením na Internet, celkem je pro 12 tříd
9 interaktivních tabulí, na soš se interaktivní PC postupně doplňují
škola vyučuje dle ŠVP ve vyšším stupni osmiletého a čtyřletého studia a do vzdělávacího
programu implantovala prvky definované RVP pro ZŠ, především v oblasti nových metod
(skupinové, projektové) v předmětech jazyka českého, cizích jazycích, dějepisu,
výtvarného a hudebního umění, dále matematiky, fyziky, chemie a biologie, od 1.9. 2013
došlo ke schválení nového ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, učebních plánů
příloha č.1, na SOŠ jsme přepracovali k 1.9. 2014 všechny švp
I.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF 2013-2014
PROGRAM
OP VK
PROJEKT NÁZEV
Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín
ČÁSTKA/ÚSPĚŠNOST
2 983 687,42,-Kč/ano
OP VK
Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
1 827 510,-Kč/ano
OP VK
Novými znalostmi k osobnímu úspěchu
Partner/není známa
OP VK
ICT nás baví
Partner/není známa
Spolupráce se zahraničními školami, Astronomická pozorování
pro slavičínskou veřejnost, Výstavy na GJP v roce 2014, 20.
ročník – Vánoční laťka, 12. ročník turnaje v nohejbale
základních a středních škol, 17. ročník turnaje SŠ a ZŠ
v košíkové ze Slavičína a okolí, Florbalový turnaj, Majáles
2014, Dramatický kroužek
17 500,-Kč/ano
Dotace (granty)
města Slavičín
Nadační příspěvek
Chceme pomáhat – Revitalizace antukového hřiště v parku
Nadace Jana Pivečky
Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regionov
SR-ČR
Rajecká dolina a Luhačovské zálesí
OP VK
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
5 980,- Kč/ano
Partner/ano
113 732 380,40 Kč
(všechny zúčastněné školy
Zlínského kraje)
5 772 636,10 Kč podíl GJP
a SOŠ Slavičín
OPVK
Moderní strojařina pro dospělé
2 626 945,80 Kč/ano
OPVK
ICT nás baví
680 000 Kč/ano
Zpracované projekty, které škola připraví a nejsou podpořeny se jeví jako časově velmi náročné a
neefektivní a zbytečné, je pak velmi obtížné motivovat zaměstnance k práci na projektech, které sami
o sobě jsou při vlastní realizaci mimořádně administrativně zatěžující.
11
I.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES
Stěžejní aktivity žáků , které mají vliv na kvalitu jejich vzdělávání , praktický přínos nejenom
pro ně samotné, ale také pro veřejnost
1. Podpora přírodovědného vzdělávání:
Projekt Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín
Centrum vzdělávání žáků ZŠ-SŠ (zaměřeno na přírodovědné předměty)
Projekt Společné poznávání Bílých-Bielych Karpat (SR-ČR)
Globe – měření kvality vody
Recyklohraní – učení se recyklaci
Spolupráce na projektu Invazní rostliny (SR-ČR) – ve spolupráci s MěÚ Pozlovice
Enersol – obnovitelné zdroje, snižování energetické náročnosti
Přínos pro žáky:
- Zvýšený zájem o výuku přírodovědných předmětů – zejména výběry seminářů SB,SCH,SF
(budoucí směřování ke studiu na VŠ a volbě povolání)
- Využití zpracovaných lekcí ve výuce – výrazné zkvalitnění a zpestření výuky, inovace
výuky (využití pracovních listů), nové informace, možnost srovnávání
- Zájem o vlastní zdraví a zdravé stravování, z žáků se stávají odborní lektoři (vliv na výběr
budoucího povolání-studium výživového poradenství ve Skotsku/příklad jeden z mnoha
- Schopnost prezentovat výsledky měření a zpracovaná témata z různých oblastí zdravého
životního stylu před studenty z jiných škol
- Schopnost orientovat se v každodenních situacích při nákupu potravin, rozpoznat zdravé a
méně zdravé potraviny, preference nákupu surovin nikoliv hotových produktů, ve kterých jsou
konzervanty, barviva, stabilizátory, rafinované cukry
- Získání přehledu o potravinářských závodech v blízkém okolí – exkurze- možnosti v hledání
budoucího povolání a uplatnění na trhu práce
- Získání povědomí o civilizačních chorobách – epidemie 21.st. (cukrovka, obezita..)
- Praktické pokusy s potravinářskými výrobky – chemické rozbory – „Víme, co jíme“
- V rámci ekopobytů s odbornými lektory – praktické využití teorie
- Astrotýmy- učení se týmové spolupráci při astropozorování
- Prezentace výsledků – zpracování výsledků, článků, tvorba elektronického astrodeníku, tím
komunikace s odbornou i laickou veřejností
- Složitá práce s PC-astronomický software, dalekohled, kamera, fotoaparát, optické přístroje,
práce s elektrotechnikou-kabeláž, vše vyžaduje technickou zručnost)
- Pracovní návyky- výroba jednoduchých pomůcek souvisejících s pozorováním, výpočty
související s aktuálním astronomickým jevem
- Výroba elektronických i klasických herbářů – žáci se učí poznávat, sbírat a správně zakládat
rostliny, poznatky o ekosystémech a jejich fungování v okolí školy i v rámci CHKO Bílé
Karpaty, vytvoření naučné stezky, sami žáci ji umístili do terénu, prezentovali studentské práce
při projektových dnech
- Poznávání práce odborníků na problematiku ochrany přírody (ČSOP,Kosenka Valašské
Klobouky, Veronica Hostětín, Správa CHKO Bílé Karpaty) – poznání principu udržitelného
rozvoje v kraji
- Měření kvality vody v okolí školy – praktické dovednosti
- Žáci se učí recyklovat – sběr použitých baterií, tonerů, drobného elektra
12
Přínos pro veřejnost:
- Veřejně přístupné, pravidelně aktualizované webové stránky, možnost přihlásit se do kurzů na
Moodle, prezentace výsledků na veřejnosti – přednášky, pravidelné informace v médiíchSlavičínský zpravodaj, Učitelské noviny, www stránky apod.
- Ochutnávka produktů – spolupráce se zaměstnavateli (biopečiva, lahůdky, biomošty,
biovýrobky)
- Projektové dny – měření hodnot (tlak, tep, …)
- Výstavka výrobků KLASA s ochutnávkou těchto výrobků – budova GJP, SOŠ i SOŠ
Luhačovice
- Prezentace projektu a vybraných témat zdravé výživy pro veřejnost
- Vybudování Geoparku pro veřejnost , naučné stezky Chladný vrch – umístění v terénu
- Zvýšený zájem veřejnosti o astrodeník – přednášky, webové stránky, zájem o školu
2. Podpora všeobecného vzdělávání (humanitní, jazykové, ICT):
Jazykové projekty (Comenius, eTwinning), výměnné pobyty v Německu a Francii
Literární soutěže – „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“, Studenti čtou a píší
noviny (MF DNES)
Multipolis – Přemýšlíme o lidech
Dějepis 21. století
Office Arena 2014 (ICT)
Film a škola
Přínos pro žáky:
- V tomto kraji je to pro studenty významná možnost vyjet za relativně malé peníze do zahraničí
a strávit 14 dnů v přímém kontaktu s cizím jazykem – komunikace v jazyce s vrstevníky i
jejich rodinami, po návratů žák získá více sebejistoty, dovede si poradit v různých jazykových
situacích
- Řeší situace spojené s běžným životem (mnohdy těžko proveditelné ve školním prostředí)
- Při setkání se jedná mnohdy o několik jazyků, které se vzájemně propojují
- Vytváří prezentace, natáčejí filmy, zpracovávají kalendáře, kuchařku ve spolupráci se všemi
zeměmi, novinové články s využitím ICT techniky, vyhledávají informace
- Žáci komunikují s partnery různými způsoby (maily, dopisy, pohledy, sociální webové sítě
Twinspace)-navazují nové kontakty a přátelství, učí se psát různé styly –formální, neformální
- Poznávají tradice, zvyky , kulturu, život v jiných zemích
- Uvažují hlouběji o sobě, druhých lidech kolem sebe, vyjadřují své názory a myšlenky,učí se
argumentovat, pracují ve skupinách a respektují dobré mezilidské vztahy, formou hry
komunikují , hodnotí sebe i druhých, pracují s vědomím zákonných i společenských norem,
práv i povinností
- Zasíláním příspěvků do novin na zadané téma se učí psaní různých stylů (někteří žáci se pak
hlásí ke studiu žurnalistiky)
- Seznamují se s moderními dějinami – využití ve výuce – projekt z rodinného archivu – rodinná
paměť, regionální dějiny – heraldika měst a obcí, založení Sokola – prezentace, nástěnky,
fotografie, zhlédnutí filmových dokumentů, které vypovídají o nejmodernějších dějinách
Hořící keř, Papež Jan Pavel II.
- Osvojení počítačové gramotnosti
13
Přínos pro veřejnost:
- Pobyt většího množství zahraničních studentů zviditelní nejenom školu, ale i celé město –
přijetí na radnici starostou města, Nadace Jana Pivečky, vernisáž s výstavkou prací, reportáže
z cest, prezentace na webu, představení projektů, koncerty pro zahraniční účastníky i rodiče
- Prezentování všech aktivit v místním tisku
- Články žáků v regionálním tisku
- Aktivní zapojení rodičů do spolupráce i nutnost komunikace v cizím jazyce
- pro slavičínskou veřejnost a studenty beseda o zkušenostech s výsledky projektu a zkušenosti
studentů s výměnnými projekty
3. Ostatní (prolínání všech kompetencí):
-
-
-
Divadelní a hudební pásma pro žáky okolních MŠ, ZŠ a veřejnost
Turnaj v košíkové, Vánoční laťka, florbal, nohejbal– SŠ a ZŠ ze Slavičína a okolí včetně
slovenského partnera SOŠ a Gymnázium v Dubnici nad Váhom (zapojení mládeže do sportovní
činnosti ve volném čase - důležité udržovat také strategická partnerství)
Výstavy a vernisáže v galerii školy, možnost dostávají účinkovat i místní mladí hudebníci, účast
našich žáků, zaměstnanců a přátel školy i z řad veřejnosti
MAJÁLES žáků – akce pro veřejnost , kulturní a hudební program žáků pro děti
z místní MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost
Všechny tyto aktivity napomáhají žákům k osvojení všech klíčových kompetencí, jsou
především velkou motivací pro žáky, což se projevuje v jejich zájmu o výše zmiňované aktivity
a taktéž o účast v soutěžích, ve kterých škola dosáhla mimořádných výsledků (únor-červen
2014/viz akce školy – umístění v soutěžích)– v přírodovědných i humanitních předmětech a
tím napomáhají šířit dobré jméno školy mezi odbornou i rodičovskou veřejností.
II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY – PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A
DVPP
Pracovníci
Interní
Externí
II.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
k 30. 6. 2014
počet fyzických osob
přepočtené úvazky
47
44,886
1
0,500
II.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014
(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D , u absolventů A)
Ped.
pracovníci
- os.číslo
1102
1153
1063
1064
Pracovní
zařazení,
funkce
Ředitel
Zástupce
ředitele
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Úvazek
Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor,
aprobace, DPS)
1,00
1,00
VŠ, M-CH
VŠ, JČ-D-JF
1,00
1,00
VŠ, JA-JN
VŠ, JČ-D
Roků
ped.
praxe
21
24
25
30
14
1070
1111
1112
1113
1124
1128
1140
1141
1144
1148
1149
1163
1185
1210
1227
1254
1293
1334(A)
1337
1338
1285
1167
1198
1238
1267
1268
1272
1273
1275
1277
1279
1281
1282
1288
1290
1303
1242
1266
1274 (D)
1278
1287 (D)
1289
1292
1303
1305
Učitel VVP
Učitelka VVP
Učitel VVP
Učitelka VVP
Učitel VVP
Učitel VVP
Učitel VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitel VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Zástupce
ředitele
Učitel OP
Učitelka VVP
Učitelka VVP
Učitelka OP
Učitelka OP
Učitelka OP
Učitelka VVP
Učitel OP
Učitelka OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel OP
Učitelka VVP
Učitelka OP
Učitel OP
Učitel OV
Vedoucí učitel
OV
Učitelka OV
Učitel OV
Učitel OV
(DPČ)
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
Učitel OV
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
1,00
1,00
VŠ, TV-Z
VŠ, M
VŠ, VV, odborné předměty, DPS
VŠ, M-B
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, SV
VŠ, M-F
VŠ, JN-JR-D
VŠ, JN-HV
VŠ , JA
VŠ, M-Z
VŠ, AJ
VŠ, JČ-JN
VŠ, M-F
VŠ, Z-B
VŠ, JA-B-Z
VŠ, SV-JN
VŠ, CH-B
VŠ, JF
VŠ, JA
VŠ, odborné předměty, DPS
22
21
18
16
18
17
15
27
12
16
16
14
7
4
5
5
9
1
1
4
13
1,00
1,00
0,81
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,619
0,19
0,50
1,00
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, DĚ-JN
VŠ (Bc.)
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, MA-BV
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, ped. odborné předměty
VŠ, JČ-ON
VŠ, odborné předměty
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ, JČ-VV
VŠ, odborné předměty, DPS
VŠ (Bc.), odborný výcvik
VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS
VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS
13
10
9
26
9
28
28
19
22
29
13
13
19
9
5
20
31
0,50
1,00
0,50
VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS
ÚSO, odborný výcvik, DPS
SO, odborný výcvik
26
16
12
0,80
1,00
0,80
1,00
ÚSO, odborný výcvik
ÚSO, odborný výcvik, DPS
VŠ (Bc.), odborný výcvik
ÚSO, odborný výcvik
12
25
5
2
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje
15








října 2013 nastoupila učitelka VVP (úv. 0,905) na zástup za dlouhodobě nemocnou
učitelku, ale ukončila pracovní poměr 31. 1. 2014.
listopadu 2013 ukončila pracovní poměr učitelka VVP (úv. 1,00), neboť se vrátila učitelka
z rodičovské dovolené.
ledna 2014 ukončil pracovní poměr učitel VVP (úv. 1,00), neboť se vrátila učitelka
z rodičovské dovolené.
7. ledna 2014 se vrátila z rodičovské dovolené učitelka OP (úv. 0,619).
v únoru 2014 odešla jedna učitelka na MD (úv. 1,00).
v květnu 2014 odešla jedna učitelka na MD (úv. 1,00).
června 2014 byl ukončen pracovní poměr se čtyřmi učitelkami VPP (úv. 1,00, 1,00, 0,667,
0,81).
30. června 2014 byla s UOV ukončena DPČ (úv. 0,5) a jeden UOV ukončil pracovní
poměr (úv. 1,00).
II.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků:
20-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
nad 60 let
1
13
12
19
3
II.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky ve školním roce 2013/2014
(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné)
Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky
Pracovníci
Interní
Externí
GJP
SOŠ
GJP
SOŠ
v%
100
92
98
86
II.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
k 30. 6. 2014
počet fyzických osob
přepočtené úvazky
14
13,500
0
0,000
II.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014
Ostatní pracovníci Pracovní zařazení,
Úvazek
Stupeň vzdělání, obor
- poř.číslo
funkce
1269
Hlavní účetní
1,00
VŠ
1265
Rozpočtář
1,00
VŠ
1228
Technicko1,00
VŠ (Bc.)
ekonomický referent
1188
Ekonom-účetní1,00
VŠ
personalista
1224
Referent majetkové
1,00
VŠ
správy
16
1270
1207
1200
1115
1286
1276
1306
1271
1299
Admin. a spis.
pracovník,
personalista, asistent
Uklízečka
Školník, údržbář
Uklízečka
Uklízečka, výdejčí
strávy
Uklízečka, výdejčí
stravy
Údržbář
Uklízečka
Skladník – majetkový
referent
1,00
VŠ (Bc.), finance a daně
0,50
1,00
1,00
1,00
SO
USO
Základní
SO
1,00
Základní
1,00
1,00
1,00
SO
SO
SO
30. září 2013 ukončila pracovní poměr ekonomka (úv. 1,00).
30. června 2014 ukončila pracovní poměr referentka (úv. 1,00).
II.5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ
DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Seminář SAS
Celostátní setkání učitelů M
Specializační studium pro vedoucí pracovníky ve školství
Seminář k využití médií ve výuce
Seminář pro management škol k nové maturitě
Seminář ke Standardům pro ZV – VO, D, Z
Seminář ke Standardům pro ZV – CH, F, Př
Seminář ke Standardům pro ZV – ČSP
Seminář ke Standardům pro ZV – Tv, Vz, Hv, Vv
Seminář pro management škol
Seminář k výuce moderních dějin
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
Ostatní školení, kurzy, semináře
Veletrh nápadů učitelů fyziky
Setkání předsedů předmětových komisí M
Konference k primární prevenci
Seminář JA
Seminář k matematické olympiádě
2
1
1
1
1
17
Seminář Erasmus+
Seminář k ICT
Metodický seminář k výuce JA
Seminář pro výchovné poradce
Botanická sekce – seminář pro koordinátory EVVO
Metodický seminář k výuce JA
Seminář hodnotitelů PP a ÚZ ČJL
Seminář Erasmus+
Seminář e-Twinning
Seminář pro předsedy maturitních komisí
Seminář ČŠI – elektronické systémy
Regionální setkání vedoucích pracovníků škol
Metodický seminář k výuce JA
Seminář k programu PASCO
Metodický seminář k výuce JA
Seminář k tvorbě testových úloh
Metodické setkání vyučujících JA
Programování CNC strojů
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
3
4
Seminář k programu PERM
Seminář k zákoníku práce
Seminář Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti
Seminář Nemocenské pojištění a pojistné
Seminář Roční účetní závěrka a inventarizace za r. 2013
Seminář Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
Seminář k programu UNIS
Seminář k cestovním náhradám
Seminář k účetnictví PO
Seminář Vedení personální agendy a odměňování
Seminář Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a daňové
zvýhodnění za rok 2013
Seminář Důchodové pojištění a ELDP
Seminář k FKSP
Seminář Účetnictví PO zřízených ÚSC – školství
Seminář Novinky v účetnictví PO v roce 2014
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Vzniklá potřeba DVPP pro školní rok 2014/15
Rozšiřující studium VVP
Studium v oblasti pedagogických věd
18
III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU
III.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015:
Počet přihlášených
Kód
Název
Délka
studia
Forma
studia
Druh
studia
1.kolo
7941K81
7941K41
7541M01
2345L/01
2356H01
2368H01
2651H01
3651H01
6551H01
6441L01
6441L01
Gymnázium
Gymnázium
Sociální činnost
Mechanik seřizovač
Obráběč kovů
Mechanik opravář
motorových vozidel
Elektrikář
Instalatér
Kuchař-číšník
Podnikání
Podnikání
8
4
4
4
3
3
D
D
D
D
D
D
MT
MT
MT
MT
VL
VL
16
35
3
25
13
5
2.kolo a
další
2
12
0
2
0
2
3
3
3
2
3
D
D
D
D
DA
VL
VL
VL
MT-N
MT-N
9
12
8
16
7
0
1
1
3
3
Počet přijatých/
nastoupilo
Počet odvolání
vyřízených ZK
18/16
31/19
3/0
27/16
13/5
7/5
0
0
0
0
0
0
9/5
13/12
9/3
19/18
10/9
0
0
0
0
0
III.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ
viz. příloha č. 2
(dle Vyhlášky 671/2004 o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ)
III. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015
(dle Vyhlášky 671/2004 o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ)
Obor 7941K41 – pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u administrativní pracovnice, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní
822. Celkem 35 zaevidovaných přihlášek.
Dle výše uvedené vyhlášky rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový
týden na den 22.04. 2014 , 23.4. 2014, 6.5. 2012 náhradní termín
Přijímací zkouška dle organizačního pokynu ředitele školy dle testů SCIO: OSP,M,JČ
K přijímacím zkouškám se dostavilo 35 žáků,
Vyhodnocení přijímací zkoušky dne 23.4. 2014 , dle vyhlášky oznámeny nezávazné
výsledky a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne 24.04. 2014
Přijato celkem 31 žáků, zápisový lístek odevzdalo 13 uchazečů
Další kolo ředitel vyhlásil na 20.5. 2014, přihlásilo se 11 uchazečů, přijato bylo 10 uchazečů,
1 uchazeč se nedostavil, ZP odevzdalo 5 uchazečů, celkem po 2. kole je 18 ZP
Třetí kolo ředitel vyhlásil na 23.6. 2014, přihlásil se 1 uchazeč, přijat byl 1 uchazeč
celkem po 3. kole je 19 ZP.
Ředitel případně doplní na začátku školního roku 2014-2015 přestupem
Obor 7941K81 – pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída
19
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u ekonomky školy, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní
822. Celkem 16 zaevidovaných přihlášek v 1. kole
2. Dle výše uvedené vyhlášky rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový
týden na den 22. 04. 2014 a 23.4. 2014 a na 6.5. 2014 náhradní termín (viz. příloha)
3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 15 žáků,přijato bylo 15 žáků, po prvním kole odevzdalo 14
uchazečů zápisový lístek, 1 uchazeč oznámil, že nenastoupí .
4. Další kolo ředitel vyhlásil na 20.5. 2014, přihlásili se 2 uchazeči, přijati byli 2 uchazeči,
celkem po 2. kole je 16 ZP
5. Přijímací zkouška se dle kritériím konala z OSP,M,JČ SCIO
7. Vyhodnocení přijímací zkoušky dne 23.04. 2014, dle vyhlášky oznámeny nezávazné
výsledky a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne 24.04. 2014 a 20.5.2014
8.
9.
10.
11.
12.
Přijetí do vyšších ročníků k 1.9. 2013: 0
Přerušení studia od 1.9. 2013: 0
Přestoupilo na jinou SŠ od 1.9. 2013: 1
Opakování ročníku od 1.9. 2013: 0
Ukončení studia v průběhu šk roku: 1
Obor 2345L01 – pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 25 přihlášek
2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden
na termín 22. 4. 2014 a 23. 4. 2014
3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 25 žáků, přijato bylo 25 žáků; v prvním kole odevzdalo
zápisový lístek 16 uchazečů
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili dva uchazeči, přijati byli dva uchazeči, zápisový
lístek odevzdal …
5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem …. uchazečů.
Obor 7541M01 – pro školní rok 2014/2015 nebude obor otevřen
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem byly v 1. kole zaevidovány 3 přihlášky
2. Z důvodu malého počtu podaných přihlášek ředitel školy rozhodl o neotevření oboru.
Obor 6441L01 (denní studium) – pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 16 přihlášek
2. Poslední březnový týden byly rozeslány uchazečům informační dopisy
3. Ke studiu bylo přijato 16 uchazečů, jeden uchazeč oznámil, že ke studiu nenastoupí
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili tři uchazeči, přijati byli tři uchazeči
5. Po čtvrtém kole bylo přijato 18 uchazečů.
Obor 6441L01 (dálkové studium) – pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 7 přihlášek
20
2.
3.
4.
5.
Poslední březnový týden byly rozeslány uchazečům informační dopisy
Ke studiu bylo přijato 7 uchazečů
V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili tři uchazeči, přijati byli tři uchazeči
Po čtvrtém kole bylo přijato 10 uchazečů.
Učební obory – pro školní rok 2014/2015 otevírány 2 třídy
Obor 2368H01
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 5 přihlášek
2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden
3. Přijato bylo 5 uchazečů; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili dva uchazeči, přijati byli dva uchazeči, zápisový
lístek odevzdali 3 uchazeči
5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů.
Obor 2651H01
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 9 přihlášek
2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden
3. Přijato bylo 9 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 5 uchazečů
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se nepřihlásil žádný uchazeč.
5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů.
Obor 3652H01
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 12 přihlášek
2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden
3. Přijato bylo 12 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 11 uchazečů
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásil 1 uchazeč, přijat byl 1 uchazeč, zápisový lístek
odevzdal 1 uchazeč
5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 12 uchazečů.
Obor 2356H01
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 13 přihlášek
2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden
3. Přijato bylo 5 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 5 uchazečů
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se nepřihlásili žádní uchazeči
5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů.
Obor 6551H01
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní
řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 8 přihlášek
2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden
3. Přijato bylo 8 žáků; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči
21
4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásil jeden uchazeč, přijat byl jeden uchazeč, zápisový
lístek odevzdali … uchazeči
5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 3 uchazečů.
V průběhu školního roku 2013/14 na útvaru SOŠ nastoupilo 18 žáků, ukončilo předčasně studium 24
žáků (z toho přestup na jinou SŠ 2 žáci), přerušilo studium 4 žáci a změnilo obor vzdělání 8 žáků.
22
IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
IV.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK:
REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí gymnázium
Celkový počet žáků:
284
S vyznamenáním:
děvčata:
178
Prospělo:
Neprospělo:
chlapci:
106
Neklasifikován:
Průměrný prospěch:
1,48
Celková absence:
10090
Průměrná celková absence:
z toho
omluvená:
10090
Průměrná omluvená:
neomluvená:
0
REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí SOŠ
Celkový počet žáků:
231
S vyznamenáním:
děvčata:
63
Prospělo:
Neprospělo:
chlapci:
168
Neklasifikován:
Průměrný prospěch:
2,85
Celková absence:
13540
Průměrná celková absence:
z toho
omluvená:
13008
Průměrná omluvená:
neomluvená:
532
Průměrná neomluvená:
REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí gymnázium
Celkový počet žáků:
285
S vyznamenáním:
děvčata:
179
Prospělo:
Neprospělo:
chlapci:
106
Neklasifikován:
Průměrný prospěch:
1,47
Celková absence:
13800
Průměrná celková absence:
z toho
omluvená:
13800
Průměrná omluvená:
neomluvená:
79
REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí SOŠ
Celkový počet žáků:
224
S vyznamenáním:
děvčata:
59
Prospělo:
Neprospělo:
chlapci:
165
Neklasifikován:
Průměrný prospěch:
2,71
152
129
2
1
35,4
35,4
2
176
45
8
58,61
56,31
2,30
165
120
1
1
48,42
48,42
3
205
12
4
23
Celková absence:
z toho
omluvená:
neomluvená:
13232
Průměrná celková absence:
59,07
12432
800
Průměrná omluvená:
Průměrná neomluvená:
55,50
3,57
Na SOŠ u maturitních oborů se projevuje obecný systémový problém snížení kvality přijímané
skupiny žáků z 9. tříd. Důvodem je nadbytek maturitních oborů v regionu a ČR, větší nabídka než
poptávka, to implikuje kvalitu vstupu na UO. Proto je prvořadým úkolem učitelů SOŠ u maturitních
oborů příprava studentů ke zvládnutí maturity. Předpoklad studia na VŠ u těchto oborů je opět
definován stavem v ČR a počtu VŠ. Propojení naší školy a firmy v duchu duálního vzdělávání má
pomoci k dosažení praktických dovedností při vstupu na trh práce po maturitě. U UO je prvořadým
úkolem fixovat u žáků smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální citlivost a návyky,
ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky, ochotu pracovat na sobě, umět přijmout
prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat, teprve na druhém místě dosažení odbornosti.
V nižších ročnících osmiletého studia (prima až kvarta) se vyskytují prospěchové
problémy spíše výjimečně a práce učitelů je ověřována srovnávacími testy SCIO/KEA, NIQES,
MAPA, Kvalita školy – výsledky dokazují v průběhu nižšího stupně významnou přidanou hodnotu,
což také potvrzují umístnění v soutěžích krajského typu, nicméně je sledován trend objevujících se
jedinců, kteří mají prospěchové problémy již v sekundě a terci-porovnání s předchozími lety a to
především z důvodů delší přizpůsobivosti některých žáků, stylu práce na gymnáziu, motivace žáků
v těchto třídách vychází zevnitř kolektivu. Výběrovost u osmiletého oboru není ovlivněna počtem
přihlášek ke studiu, protože u uchazeče se výjimečně objevuje více jak tři dvojky na vysvědčení
Počet odcházejících žáků z kvarty je celkem 5. Je zřejmý kvalitativní rozdíl ve prospěch absolventů
osmiletého studia jak ve srovnávacích testech, tak v maturitách. Jednoznačně jsou lépe znalostně,
kompetenčně i sociálně připravení žáci osmiletého studia o čemž svědčí výsledky u maturitních
zkoušek, úspěchů v soutěžích a úspěšného výběru náročnějších typů vysokých škol (lékařské,
přírodovědecké, filozofické a technické fakulty). Je zřejmá také větší mentální vyzrálost u
maturantů osmiletého studia – schopnost samostatnějšího myšlení, zvládání problémových situací,
schopnost umět si poradit. Stejně tak rizikové chování je sice v nepodstatné míře, ale především u
čtyřletého studia.
U vyšších ročníků jak osmiletého tak čtyřletého studia se ukazuje již vyhraněnost zájmů o jednotlivé
předměty částečně na úkor ostatních předmětů, oproti velkým gymnáziím je nevýhoda ve výběru a
zapojení do všech typů soutěží vyhlašovaných MŠMT, vzhledem k našemu počtu 2 tříd v ročníku. Je
zřejmé, že možnost výběru nabízených seminářů, volitelných předmětů pro 2 třídy v ročníku je
významně kvalitnější, než kdy byla v ročníku pouze 1 třída. Proto je nutné gymnaziální obor udržet jak
ve čtyřletém tak v osmiletém cyklu. Z průměru pozitivně vybočuje třída s G-1, Oktáva jak
prospěchově, tak v absenci – nutno zvýšit vymahatelnost třídním učitelem u absence. Řešením by byla
stanovená povinnost při nemoci omluva lékařem. V pedagogickém procesu se ukazuje jako velký
přínos investování do interaktivních tabulí a multimediálních vybavení pro implementaci nových
moderní metod a forem při výuce, dále jsou velmi efektivní projektové činnosti žáků v OP z ESF,
neboť je tím významně posílena motivace ve studiu. Tradiční formy frontální výuky jsou postupně
tímto nahrazovány a jsou tedy posilovány dovednostní kompetence nikoliv pouze znalostní. Dalším
pilířem vzdělávání jsou velmi intenzivní zahraniční aktivity školy průřezem od terci až po maturanty
(2 návštěvy zahraničních partnerů během roku, v červnu závěrečná mezinárodní konference partnerů
zapojených v rámci projektu Comenius).
Absence je u nižších ročníků způsobena především dlouhodobými nemocemi nebo pobyty v
nemocnici. Ředitel implementoval do školního řádu povinnost u nemoci delší jak 3 dny navštívit
lékaře. Ředitel školy vyžaduje povinnost ověřování absence u podezřelých žáků třídními učiteli u
lékaře a zákonných zástupců.
24
IV.2.
OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Preventistou je jmenován jiný vyučující než výchovný poradce. Minimální preventivní program
měla následující fáze:
- Poskytnout MPP k připomínkování a schválení vedení školy
- seznámit kolegy s programem na pedagogické radě
- zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem
Aktivity pro žáky:
- tematické bloky pro studenty
- rozšířit prevenci v ostatních předmětech (mezipředmětové vztahy)
- jednorázové akce
- realizovat aktivity pro žáky podle nabídky organizací a potřeb žáků
- dbát na získání základních dovedností týkajících se socializace, upevnění základních návyků
v teoretické i praktické části vyučování
- nastavit konzultační hodiny s preventistou
- zajistit metodické pomůcky v rámci prevence
- zajistit aktivity pro rodiče
- informace na schůzkách (letáky, zprávy o drogové problematice)
- řešení aktuálních problémů týkajících se specifické a nespecifické prevence
- propagace
- průběžná spolupráce s odborníky a organizacemi
- závěrečné hodnocení (evaluace aktivit programu)
Prevence a preventivní program je důležitou součástí výchovně-vzdělávacího procesu Gymnázia Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín. Prevence je zapracována jak do Minimálního preventivního programu, tak i
do ŠVP a do spolupráci s místními institucemi prevence (Nadace J.P., KamPak, PPP Zlín, odloučené
pracoviště Slavičín, Policie ČR)..
Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo naplánovaný program nejenom splnit, ale také
postupně doplnit o další zajímavé a přínosné programy a akce. Na programu se podíleli nejenom
studenti a učitelé, ale také velká podpora byla ze strany vedení školy. Převážná většina akcí směřovala
k rozvoji zdravého životního stylu, k rozvoji osobnosti studenta a k jeho individuálním potřebám.
Program směřuje primárně ke studentům, dále pak k pedagogům a ke všem zúčastněným.
Témata spojená s problematikou prevence se objevují téměř ve všech předmětech z hlediska
osobní odpovědnosti při plnění úkolů, spolupráci ve skupině a přístupu k autoritám. Dominantní roli
plní humanitně zaměřené předměty, které svým charakterem poskytují dostatečný prostor pro prevenci
v plné míře. Dále pak jsou to jednotlivé aktivity, které zabezpečuje nejenom škola, ale i odborné
instituce. Velmi dobrá spolupráce se navázala s centrem KamPak ve Slavičíně, které pro naše žáky
uspořádalo několik nabídku programů a odbornou pomoc v případě problémů osobních i studijních.
Pro budování a upevnění pozitivního sociálního klimatu výrazně přispívají vícedenní pobyty
našich studentů – adaptační pobyt, lyžařský, turistický kurz, vodácký, cykloturistický, jazykový, a
sportovní. K rozvoji sociálního cítění a solidarity i osobnostnímu růstu pomáhají různé charitativněsbírkové akce jako jsou např. Sluníčkový den, Červená stužka, Den se Světluškou, Fond Sidus, atd.
Dobrou práci také odvádí výchovné komise, které jsou samostatné pro jednotlivé útvary, a které jsou
schopné0 ve spolupráci s vedením rychle a pružně reagovat na různé problémové situace. Tyto i další
aktivity nemalou měrou přispěly k prevenci v tomto školním roce. Důležitá je spolupráci s třídními
učiteli, jejichž možnost preventivního působení je díky užšímu kontaktu se žáky prvořadá,
nezastupitelná, jak v oblasti působení jako vzoru, včasného odhalení nežádoucího chování, tak
v oblasti výchovy a vzdělání.
25
IV.3. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou:
Celkem maturovalo 52 žáků /27 prospělo s VZ/ 22 prospělo/3 žáci neprospěli z M/DT
Oktáva – 28 žáků/14 prospělo s VZ/12 prospělo/2 žáci neprospěli z M/DT
G-4
– 24 žáků/13 prospělo s VZ/10 prospělo/1 žák neprospěl z M/DT
počet žáků / průměr
Výsledky profilových zkoušek – třída oktáva – 28 žáků
( x každý 2 profilové zkoušky)
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Společenské vědy
Dějepis
Biologie
Chemie
Zeměpis
Fyzika
Matematika
ICT
počet žáků
5
2
14
1
13
7
5
1
0
6
průměr
1,6
1
2
3
1,46
1,2
2,2
1
0
1,8
Výsledky profilových zkoušek – třída G-4 – 24 žáků
(x každý 2 profilové zkoušky)
Anglický jazyk
Společenské vědy
Dějepis
Biologie
Chemie
Fyzika
Zeměpis
Matematika
ICT
počet žáků
6
12
1
12
4
1
2
4
2
průměr
1,66
1,16
1
1,41
1,75
1
1
2,5
1,5
Ve třídě SM-4 maturovalo 23 žáků, 1 studentka oboru SP prospěla s vyznamenáním, 8
studentek oboru SP neprospělo v jarním termínu, 3 studenti oboru MS neprospěli v jarním
termínu.
Výsledky profilových zkoušek – třída SM-4 - 23 žáků
(x každý 3 profilové zkoušky)
Předmět
Praktická zkouška z odborných předmětů
Sociální péče
Zdravotní nauka
počet žáků
13
13
11
průměr
2,77
2,38
2,55
26
Ekonomika
Praktická zkouška z odborného výcviku
Mechatronika
Technologie
ICT
2
10
7
10
3
2,00
2,20
3,00
2,60
3,00
Ve třídě PO-2A prospělo 10 studentů, 9 neprospělo v jarním termínu.
Výsledky profilových zkoušek – třída PO-2A – 19 žáků
(x každý 3 profilové zkoušky)
počet žáků
19
19
10
9
Praktická zkouška z odborných předmětů
Ekonomika
Management a marketing
Účetnictví
průměr
2,79
3,05
2,80
2,56
Společná část:
Útvar: gymnázium Slavičín
Jarní termín:
Počet
Přerušení/
žáků k
neukončil
1.9. šk.r.
ročník
2013/2014
ÚZ
ČJL
DT
CJ-JA
PP
ÚZ
DT
CJ-JN
PP
MA
ÚZ DT
PP
DT
oktáva
28
0
28/0 28/0 28/0 20/0 20/0 20/0 0/0 0/0
0/0
8/2
G-4
24
0
24/0 24/0 24/0 14/0 14/0 14/0 0/0 0/0
0/0
10/1
Celkem
52
Útvar: SOŠ Slavičín
Jarní termín:
Počet žáků
k 1.9. šk.r.
2013/2014
Přerušení/
neukončil
ročník
ČJL
CJ-JA
ÚZ
CJ-JN
MA
ÚZ
DT
PP
DT
PP
ÚZ
DT
PP
DT
1
23/3
23/1
23/4 11/2 11/4
11/1
6/2
6/2
6/0
6/3
3
19/3
19/1
19/0
9/3
3/0
3/0
3/0
7/2
24
SM-4
PO-2A
22
9/1
9/0
27
IV.4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ:
Na gymnáziu pracuje kvalifikovaný výchovný poradce, který absolvoval školení pro
zdravotně postižené žáky a Výchovná komise – viz. Zápisy z VK k řešení problémových
situací, viz. zápisy z porad a statut VK. Byly řešeny také případy, které nebyly potřeba
projednávat pomocí VK - rozhovory s rodiči či studenty. Výchovná komise se schází
alespoň 2x za čtvrtletí nebo dle potřeby.
Byly výrazněji monitorovány třídy prima až kvarta na základě zkušeností z minulých let,
kdy se jedná o věkově rizikovou skupinu žáků vzhledem k sociálně patologickým jevům,
nebyly shledány zásadní problémy. Bylo doporučeno ředitelem sociometrické šetření tříd
prvních ročníků.
Útvar GJP
Pochvaly
Třídního učitele
Ředitele školy
Starostou města
Tresty
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Podmíněné vyloučení
Počet
114
10
3
Počet
0
0
0
0
0
Útvar SOŠ – napomenutí a důtky
V prvním pololetí byla udělena tato napomenutí a důtky
Druh napomenutí
Počet
Důvod
Napomenutí třídního
10
Nevhodné chování ve vyučování,
učitele
porušování školního řádu, neomluvená
absence
Důtka třídního učitele
6
Porušování školního řádu, neomluvená
absence
Důtka ředitele školy
7
Neomluvená absence, porušování
školního řádu
Ve druhém pololetí byla udělena tato napomenutí a důtky
Druh napomenutí
Počet
Důvod
Napomenutí třídního
7
Nevhodné chování ve vyučování,
učitele
porušování školního řádu, neomluvená
absence
Důtka třídního učitele
7
Nevhodné chování ve vyučování,
porušování školního řádu, neomluvená
absence
Důtka ředitele školy
4
Nevhodné chování ve vyučování,
porušování školního řádu, neomluvená
absence
28
Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia
Ve školním roce 2013/2014 byli podmíněně vyloučeni – v I. pololetí 2 žáci učebního oboru
Kuchař-číšník za neomluvenou absenci, ve III. čtvrtletí 1 žákyně učebního oboru Kuchař-číšník
za neomluvenou absenci.
Snížené stupně z chování na konci školního roku
Počet
% ze všech žáků útvaru
2 – uspokojivé
7
3,1
3–
4
1,7
neuspokojivé
Výchovná komise úzce spolupracuje s vedením školy, pružně reaguje na různé problémové situace,
které vznikají jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování. Komise řešila v osmi případech
neomluvenou absenci žáků, v jednom případě fyzické napadení mezi spolužáky a v jednom případě, a
to na žádost rodičů, užívání návykových látek. Při všech jednáních úzce spolupracují třídní učitelé
s učiteli odborného výcviku, výchovným poradcem a preventistou. Při všech jednáních je přítomen
zástupce ředitele a v případě nezletilých žáků i zákonný zástupce. Nadále je třeba rozvíjet spolupráci
mezi třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a rodiči žáků, protože všichni hrají nezastupitelnou a
důležitou roli v procesu prevence problémového chování.
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014
Druh postižení :
Útvar GJP
Sluchové postižení
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Útvar SOŠ
Sluchové postižení
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Ročník
Počet žáků
kvarta
1
2
1
- práce s IŽ : 1 kvarta – reedukační činnost 2 krát týdně
- všechny potřebné pomůcky jsou zabezpečeny
- ukončení studia na konci školního roku
(na doporučení SPC)
- seznámení vyučujících se žáky s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce,
průběžné konzultace (1 sekunda, 1 kvarta, 2 kvinta)
- vyšetření vybraných studentů sexty a G2 v PPP Slavičín – kariérové poradenství
- intenzivní spolupráce se studenty 2., 3., a 4. ročníků – výběr seminářů a VŠ
- pomocné konzultace tř. učitelkám primy a sekundy při práci se třídou a rodiči
- zážitkový den třídy kvarty – zaměřen na vztahy ve třídě
- individuální konzultace s TU (problémoví žáci, atmosféra ve třídě)
- plnění švp probíhá bez problémů (včetně individuální práce s nadanými
studenty)
Každý integrovaný student má definovány speciální pomůcky z rozpočtu školy.
Integrovaným žákům je věnována vedením vysoká péče: každý vyučující vyplňuje
měsíčně u výchovného poradce náplň a počet konzultací, každý vyučující zpracoval TP
pro výchovného poradce, který tento konzultoval s SPC. Na každé klas. a pedagogické
poradě zpráva výchovného poradce o stavu a potřebách. Dochází k pravidelným
29
schůzkám s SPC, jejichž pracovníci mají v monitoringu integrované studenty. Tito
studenti nemají problémy se zvládnutím učiva a každý učitel je proškolen VP, jak
pracovat a jaké podmínky nastavit.
-
Fáze práce VP v průběhu školního roku:
Sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky
Sledování integrace žáků do jednotlivých tříd, pomoc při řešení problémů,
Dohled nad čerpáním konzultačních hodin a nákupem učebních pomůcek integrovaných žáků
Zhodnocení efektivity integrace na konci školního roku
Průběžné konzultace s pracovnicemi SPC Zlín, PPP Slavičín, s rodiči integrovaných žáků a
rodiči žáků s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce
Zajišťování vyšetření žáků v PPP ve Slavičíně a Zlíně
Shromažďování informací o studiu na vysokých školách, zkušebních testech na VŠ,
Gaudeamus – burza VŠ ( oktáva, G – 4 )
Zajištění přednášek se zástupci agentury SCIO, organizátory NSZ, aj. o obsahu a průběhu
přijímacího řízení na VŠ
Asistence při vyplňování přihlášek na VŠ
Pomoc při zabezpečení dne otevřených dveří na gymnáziu
Monitorování a okamžité řešení problematického chování studentů
Účast na rodičovských schůzkách na žádost třídních učitelů
Spolupráce s pracovníky gymnázia na potlačování sociálně patologických jevů
Zajištění pravidelného setkávání členů Výchovné komise
Vzdělávání v oblasti nových metod a nových maturit pro studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami
Ředitel školy v souladu s legislativou a dle podkladů lékařských potvrzení uvolnil z hodin
TV 16 žáků v roce 2013/2014 a zažádal o dalšího asistenta pedagoga k postiženému žákovi
v třídě prima
IV.5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014
viz. příloha č 3.
IV.6. JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, POČET ÚČASTNÍKŮ
viz.příloha č.4.
IV. 7. ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
viz. příloha č. 6
V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY A INSPEKCE
PROVEDENÉ ČŠI
Kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic v oblasti:
 šetření Policií ČR nedohledaného majetku v areálu SOŠ
 šetření Policie ČR poškození fasády grafitem
 vnitřní kontrola hospodaření, toku financí dle vnitřních směrnice – viz. rozbor hospodaření
 hospodaření s majetkem - viz. zápis z inventarizace
 kontrolní a hospitační činnosti pedagogicko-výchovného procesu
V.1. KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI:
Vnitřní kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic a dle organizační struktury školy na
všech úrovních. Ředitel vedl Hodnotící pohovory s učiteli, viz. Portfolio učitele, na kterých
diskutoval výsledky, potřeby, náměty práce učitelů, výsledkem pohovoru byla změna
30
v nenárokových složkách platu. Zástupci prováděli činnost dle plánu hospitací. Hospitační
činnost prováděli ředitel na útvaru gymnázium i soš nahodilé bez zápisu po dobu do 20
minut ve třídě, zástupci a předseda předmětové komise cizích jazyků. Byly podány pouze
upozornění ze strany zákonných zástupců (nikoliv stížnosti) na komunikační schopnosti u
jedné vyučující, s touto byl proveden pohovor a současně byla vyslána na seminář zaměřený
na etické chování učitele. Drobná pochybení byla řešena operativně-bez zápisu.
Z každé hospitace je uveden zápis uložený u zástupce nebo v Portfoliu, vyhodnocení
hospitace bylo provedeno ústním rozborem s každým hospitovaným. Hospitací za školní rok
bylo uskutečněno 23. Zásadní problémy nebyly nalezeny, nutné však zavádět více netradiční
formy a metody výuky, především ve vyšších ročnících, redukovat frontální výuku a
posilovat výuku skupinovou, projektovou a to v přírodovědných předmětech. Ke kontrole
dále slouží Evaluační testování SCIO, NIQES, KEA, MAPA v jednotlivých ročnících.
V.2. Závěry ke kontrolní činnosti ČŠI duben 2014:
31
VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2013
GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY A
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLAVIČÍN
IČ 46276327
1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2013
neinvestiční:
Platy
Ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
Celkem
schválený rozpočet
19 003 985,00
240 000,00
7 170 825,00
4 800 000,00
74 400,00
31 289 210,00
investiční:
dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z investičního fondu:
schválený rozpočet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
v Kč
upravený rozpočet k 31.12.
18 527 085,00
478 500,00
7 135 911,00
6 583 000,00
4 333 280,38
37 057 776,38
upravený rozpočet k 31.12.
809 000,00
0,00
0,00
0,00
809 000,00
450 000,00
Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0011/Z02/12 ze dne 19. 12. 2012 byl v rámci rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2013 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 4 800 000,00.
Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0129/Z06/13 ze dne 26. 06. 2013 byl schválen závazný objem
prostředků na platy ve výši Kč 19 003 985,00, OON ve výši Kč 240 000,00, ONIV přímé ve výši Kč 7 170
825,00 a NIV ostatní ve výši Kč 74 400,00.
Příspěvek na podporu řemesel byl poskytnut ve výši Kč 112 900,00 a čerpán ve výši Kč 112 600,00.
Nedočerpaný zůstatek k 31. 12. 2013 činil Kč 300,00. Je součástí výsledku hospodaření a bude převeden do
rezervního fondu (413). V roce 2014 bude čerpán ke stejnému účelu.
Nevyčerpaný transfer ze státního rozpočtu UZ 33034 ve výši Kč 546,00 byl v řádném termínu vrácen
prostřednictvím zřizovatele.
Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč 6 583 000,00 byla organizací použita a čerpána ve schválené
výši.
32
Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem.
Mimorozpočtové zdroje
 transfer od města Slavičín ve výši Kč 17 500,00 na sportovní akce, dramatický kroužek, majáles,
výstavy, přednášky a besedy pro veřejnost.
Stanovisko odboru:
Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery ze státního rozpočtu byly
použity na stanovený účel, nevyčerpané prostředky byly vyúčtovány a vráceny. Nedočerpaný zůstatek
podpory řemesel ve výši Kč 300,00 je součástí výsledku hospodaření, bude převeden do rezervního fondu
a v roce 2014 bude čerpán ke stejnému účelu. Organizace hospodařila také s mimorozpočtovými zdroji
a prostředky. Všechny zdroje byly v souladu s pravidly účelně použity na rozvoj hlavní činnosti školy
a na rozvoj dalších školních aktivit.
2. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ
ČINNOSTI
Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti
Skutečnost
k 31. 12.2012
PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM
v tis. Kč
Upravený rozpočet
2013
Skutečnost
k 31. 12.2013
% plnění rozpočtu
2013
% nárůstu
2013/2012
30 109,78
28 489,25
29 182,30
102,43
-3,08
22 198,65
20 518,18
1 680,47
7 475,63
7 269,79
205,84
435,50
20 324,05
18 533,09
1 790,96
6 778,38
6 593,11
185,27
1 386,82
20 503,08
18 527,09
1 976,00
6 785,23
6 599,26
185,97
1 893,99
100,88
99,97
110,33
100,10
100,09
100,38
136,57
-7,64
-9,70
17,59
-9,24
-9,22
-9,65
334,90
0,00
69,02
160,32
31,52
8,95
0,00
412,77
683,23
56,60
69,41
0,00
199,47
1 393,57
32,62
103,58
48,33
203,97
57,63
149,22
189,00
769,24
3,49
1 056,71
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
7 655,42
9 915,53
10 014,81
101,00
30,82
Z toho:
5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek
z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů
pořízení PC
513. Materiál, materiál na opravy
515. Nákup vody,paliv,energie celkem
5164,5 Nájemné, nájem za půdu
516. Ostatní služby
z toho: úklid a údržba
údržba SW
5171 Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN)
9551 Odpisy majetku
298,79
123,55
0,00
1 145,09
2 080,26
124,57
1 160,54
0,00
176,73
410,62
1 297,99
1 597,68
791,35
0,00
1 224,12
2 151,00
120,00
1 461,61
0,00
186,00
801,00
1 345,00
2 252,54
1 158,34
53,78
1 161,74
1 858,28
119,97
1 268,29
0,00
199,24
1 310,38
1 223,68
140,99
653,88
94,90
86,39
99,98
86,77
1,45
-10,67
-3,69
9,28
163,59
90,98
219,12
-5,73
37 765,20
38 404,78
39 197,11
102,06
3,79
1 602,33
4 220,38
5 043,25
Z toho:
Mzdové prostředky
501. Platy zaměstnanců
502. Ostatní platby za provedenou práci
Zákonné pojištění a FKSP
503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038)
5342 FKSP
Ostatní přímé náklady
z toho:
5135 Učebnice, šk.potř. zdarma
5136 Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM
5137 DDHM učební pomůcky
5167 Služby školení a vzdělávání
5173 Cestovné, cest.náhrady
NÁKLADY CELKEM
z toho: NIV ESF
(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439)
Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2013 činily Kč 39 197 114,83 a byly čerpány ve výši
102,06%, tzn., že organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o Kč 792 338,45.
Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst u následujících položek:
502. OON, 5137 DDHM učební pomůcky, 5173 cestovné, 5137 DDHM, 5171 opravy a udržování.
Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání plánované výše:
33
5136 knihy, učební pomůcky, 5167 služby školení a vzdělávání, 513. materiál, materiál na opravy, 515. nákup
vody, paliv, energie, 516. ostatní služby a 5171 odpisy majetku.
Náklady na platy byly čerpány ve výši 99,97% upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve
výši 110,33% upraveného rozpočtu.
Oproti roku 2012 (Kč 37 765 196,12) došlo ke zvýšení nákladů o Kč 1 431 918,71, tj. o 3,79%.
Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti
Skutečnost
k 31. 12.2012
VÝNOSY CELKEM
Upravený rozpočet
2013
v tis. Kč
Skutečnost
k 31. 12.2013
% plnění rozpočtu
2013
% nárůstu
2013/2012
38 009,11
38 404,78
39 442,51
102,70
Výnosy z vlastních výkonů
273,88
193,00
250,76
129,93
-8,44
z toho: výnosy z prodeje služeb
produktivní práce žáků
stravné
poplatky za ubytování
příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ
Výnosy z pronájmu
7,16
266,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
211,76
0,00
0,00
0,00
0,00
109,72
444,66
-20,60
Čerpání fondů
213,85
719,00
565,09
78,59
164,25
z toho: fond oběžných aktiv, FKSP
fond odměn
rezervní fond
investiční fond
Ostatní výnosy z činnosti
2,39
0,00
61,45
150,00
197,04
0,00
10,00
6,00
203,00
500,00
66,00
0,00
0,00
0,00
65,09
500,00
369,46
0,00
0,00
0,00
32,07
100,00
559,78
-100,00
37 030,67
37 425,78
38 255,93
102,22
3,31
30 224,17
6 806,50
30 361,88
6 695,90
31 184,15
6 713,40
102,71
100,26
3,18
-1,37
Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
prostředky SR*
prostředky ÚSC**
3,77
5,92
233,33
87,50
Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč 39 442 506,51, z toho
výnosy z nároků na prostředky SR činily Kč 31 184 145,76, prostředky ÚSC činily Kč 6 713 400,00 a časové
rozlišení investičního transferu bylo ve výši Kč 358 384,00. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši Kč
250 760,70. Organizace zapojila do svého rozpočtu také fondy ve výši Kč 565 094,62 (rezervní fond ve výši Kč
57 482,62, zapojení peněžních darů do výnosů v částce Kč 7 612,00 a investiční fond ve výši Kč 500 000,00).
Ostatní výnosy byly ve výši Kč 369 457,00 a výnosy z úroků činily Kč 1 264,43.
Výnosy byly plněny na 102,70%, tj. o Kč 1 037 730,13 více, než bylo v upraveném rozpočtu plánováno. Vyšší
plnění bylo dosaženo u přijatých transferů ze státního rozpočtu a ÚSC, ostatních výnosů z činnosti a produktivní
práce žáků. Naopak nižší plnění je vykazováno u čerpání rezervního fondu.
Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní k odběru tepla za rok 2013 v částce Kč 393 600,00.
Ve prospěch výnosů byla zúčtována dohadná položka aktivní za rok 2013 v částce Kč 6 133 669,61. Na této
položce byly zaúčtovány nepokryté náklady projektu UZ 33031 – EU peníze SŠ, UZ 33012 - GG další
vzdělávání, UZ 33030 – počáteční vzdělávání v GG a UZ 33019 – individuální projekt – Centrum vzdělávání.
34
Stanovisko odboru:
Náklady vykazují v některých položkách vyššího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo k překročení
rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu, přičemž nejvýrazněji byly
překročeny výnosy u transferů ze státního rozpočtu a ÚSC, produktivní práce žáků a ostatní výnosy
z činnosti. Naopak ke sníženému plnění rozpočtu výnosů došlo u rezervního fondu. Úspora některých
nákladových položek, zapojení nerozpočtovaných výnosů, prostředků fondů do výnosů pokryly
zvýšené náklady. Organizace vytvořila v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši Kč 245 391,68.
3. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2013
v Kč
Činnost
Náklady
Výnosy
Pronájem místnosti pro zubní ordinaci MUDr.Palkovská
Pronájem tělocvična
Pronájem kopírky NWT
Pronájem Delicomat
Kurzy CNC obrábění TVD
Nájemné bufet
16 000,00
2 200,00
1 920,00
2 740,00
17 000,00
0,00
33 000,00
2 400,00
1 920,00
10 960,00
40 000,00
2 000,00
Celkem za DČ
39 860,00
90 280,00
Výsledek
hospodaření
17 000,00
200,00
0,00
8 220,00
23 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 420,00
Rentabilita
(ziskovost)
nákladů DČ
*/
1,06
0,09
0,00
3,00
1,35
1,26
V doplňkové činnosti organizace provozuje činnosti uvedené v přiložené tabulce.
Plánované náklady na rok 2013 byly ve výši Kč 78 000,00, plánované výnosy byly ve výši Kč 80 000,00.
Skutečné výnosy dosáhly částky Kč 90 280,00 a skutečné náklady činily Kč 39 860,00. Zisk z doplňkové
činnosti byl vykázán ve výši Kč 50 420,00.
Stanovisko odboru:
Doplňková činnost je provozována se ziskem. Výsledek hospodaření ve výši Kč 50 420,00 bude využit
ve prospěch hlavní činnosti. Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 126%.
35
4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Výsledek hospodaření za rok 2013 vykazuje organizace ve výši Kč 295 811,68, z toho z hlavní činnosti Kč 245
391,68 a z doplňkové činnosti Kč 50 420,00.
V souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů organizace n a v r h u j e v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2013, přidělení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši:
Kč
Kč


10 084,00 do fondu odměn;
285 727,68 do rezervního fondu.
Stanovisko odboru:
Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč 295 811,68, zisk je vykazován
v hlavní i doplňkové činnosti. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl původní návrh organizace
na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok upraven tímto
způsobem:


Kč 10 000,00 do fondu odměn;
Kč 285 811,68 do rezervního fondu.
Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč 602 117,54,
doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu, z toho ve výši Kč 300,00 na podporu
řemesel, nebo posílit investiční fond.
5. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE
Tvorba a čerpání fondů v roce 2013
(v Kč)
Stav k 31. 12. 2012
Fond odměn
FKSP
Investiční fond
Rezervní fond (413)
Rezervní fond (414)
Tvorba v r. 2013
Čerpání v r. 2013
Stav k 31.12.2013
9 862,00
10 000,00
0,00
19 862,00
119 001,85
186 001,39
223 454,10
81 549,14
1 060 074,75
1 307 436,00
1 819 044,00
548 466,75
103 544,29
147 876,00
270 244,19
35 450,00
57 482,62
7 612,00
316 305,86
175 714,00
36
Stanovisko odboru:
Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány.
Na základě usnesení ZZK č. 0011/Z02/12 ze dne 19. 12. 2012 byly odvedeny prostředky IF do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši Kč 450 000,00. K 31. 12. 2013 byly uvedené peněžní fondy kryty finančními
prostředky bankovních účtů. Dále byl vykazován rozdíl u FKSP v souvislosti s proúčtováním zákonného
přídělu, odměn, úroků, stravným a čerpáním za měsíc prosinec, které bylo skutečně naplněno a kryto
v měsíci lednu 2014.
Dále byl vykazován rozdíl u FKSP, v souvislosti s proúčtováním zákonného přídělu a čerpáním za měsíc
prosinec, které bylo skutečně naplněno a kryto až v měsíci lednu 2014.
6. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE
Stav pohledávek organizace k 31. 12. 2013 činil Kč 7 296 219,61. Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě
splatnosti ani nedobytné pohledávky.
V roce 2013 nebyl proveden odpis nedobytné pohledávky.
Stav závazků organizace k 31. 12. 2013 činil Kč 10 112 244,12, všechny byly ve lhůtě splatnosti.
Stanovisko odboru:
Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2013. Dle předloženého
soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Stav finančních prostředků na provozním bankovním
účtu k 31. 12. 2013 ve výši Kč 4 350 526,00, pokladní hotovost ve výši Kč 128 689,00 a zohlednění
zaplacení pohledávek zajišťují finanční krytí závazků organizace, které jsou ve výši Kč 10 112 244,12.
7. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
Neinvestiční náklady na žáka
Rok 2012
Sumář
Celkové náklady
Pokryto dotací
Kryto vlastními výnosy
náklady
celkem
37 765,20
37 027,07
738,13
% nárůstu
Nárůst v tis.
Kč
přímé
% nárůstu
Nárůst v tis.
Kč
30 109,78
30 001,54
108,24
provozní
% nárůstu
Nárůst v tis.
Kč
7 655,43
7 025,54
629,89
Přepočtený
počet žáků
611,00
611,00
611,00
Náklady na žáka v Kč
přímé
provozní
49 279,51
12 529,35
49 102,36
11 498,43
177,15
1 030,92
Přepočtený
počet žáků
558,00
558,00
558,00
Náklady na žáka v Kč
přímé
provozní
52 298,03
17 947,69
52 152,20
15 764,09
145,82
2 183,60
Rok 2013
Sumář
Celkové náklady
Pokryto dotací
Kryto vlastními výnosy
náklady
celkem
39 197,11
37 897,29
1 299,82
Nárůst v tis.
Kč
103,79%
1 431,91
102,35%
870,22
176,10%
561,69
% nárůstu
přímé
29 182,30
29 100,93
81,37
Nárůst v tis.
Kč
96,92%
-927,48
97,00%
-900,61
75,18%
-26,87
% nárůstu
provozní
10 014,81
8 796,36
1 218,45
Nárůst v tis.
Kč
130,82%
2 359,38
125,21%
1 770,82
193,44%
588,56
% nárůstu
Posuzování nákladů organizace v přepočtu na 1 žáka:
- celkové přímé náklady Kč 52 298,03, z toho kryto dotací Kč 52 152,20;
- celkové provozní náklady Kč 17 947,69, z toho kryto dotací Kč 15 764,09;
oproti roku 2012
- celkové přímé náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 3 018,52;
- celkové provozní náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 5 418,34.
37
38
8. CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE

Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací
státu.

K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k 31. 12. 2013 organizace použila při roční
uzávěrce časové rozlišení nákladů a dohadné účty aktivní a pasivní.

Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly
kontrolovaných vazeb účetnictví.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2013 byly zaslány ve stanoveném
termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly
rozdíly.

Zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům jsou
dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny drobné korekce.

Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného
stanoviska.

Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace – velmi dobrá spolupráce, termíny jsou
dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je analyticky členěna,
jednání velmi vstřícné, kvalitně zpracované podklady.
39
9. STANOVISKO KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
 Řádná účetní závěrka byla sestavena a předložena zřizovateli v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na
technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
 Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných
vazeb účetnictví, nebyly provedeny dodatečné opravy. K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti
nákladů k 31. 12. 2013 organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a dohadné účty
aktivní i pasivní.
 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2013 byly zaslány ve stanoveném termínu a
předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Byla
provedena následná kontrola úplnosti a správnosti dat účetních výkazů zaslaných k republikové sumarizaci.
 Vyjádření ředitele organizace:
V návaznosti na vyhodnocení:
- vybraných oblastí řízení,
- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky organizace k 31. 12. 2013
ředitel příspěvkové organizace doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2013
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 22. 04. 2014.
 Vyjádření odboru školství, mládeže a sportu:
V návaznosti na průběžné vyhodnocení:
- údajů z měsíčně zasílaných dat účetnictví,
- výsledků kontrol základních účetních vazeb,
- základních ukazatelů hospodaření a financování příspěvkové organizace,
- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2013
nebyly zjištěny nedostatky či problémy ovlivňující úplnost, správnost a průkaznost vedení účetnictví
příspěvkové organizace a odbor školství, mládeže a sportu doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové
organizace k 31. 12. 2013 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 22. 04. 2014.
ZÁVĚR
V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství, mládeže a sportu doporučuje, aby
zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k 31. 12. 2013 ve výši Kč 295 811,68 byl, v případě
schválení účetní závěrky, převeden do fondu odměn ve výši Kč 10 000,00 a do rezervního fondu ve výši Kč 285
811,68.
Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů, předložené zprávy
o hospodaření a podkladů ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace v souladu s usnesením RZK č.
0058/R02/14 ze dne 27. 01. 2014.
40
VII. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY







Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín zahájila od 1.9. 2014 svou novou
etapu, neboť proběhla komplexní stavební rekonstrukce areálu SOŠ ve výši téměř 55 mil Kč.
Především v technických oborech jsme zahájili systematickou spolupráci se sociálními partnery
regionu podloženou Rámcovou smlouvou s firmami v duchu duálního vzdělávání a Finanční
podporou oborů Mechanik seřizovač, Elektrikář, Automechanik. Svou kvalitou škola beze
zbytku splňuje poslání a funkci školy takového typu v sociálně znevýhodněném regionu České
republiky a to na základě objektivně měřitelných výsledků (celorepublikové srovnávací testy
SCIO, MAPA školy, Barvy živat – DAP pro žáky, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky) a
vyhodnocením jejich přidané hodnoty. Kvalita procesu je dokladována úspěchy žáků ve
vědomostních a tvořivých soutěžích, úspěšností absolventů na trhu práce v regionu a
v přijímání na VŠ. Argument nedostatečné výběrovosti je tímto jasně a prokazatelně
eliminován. Úspěchy studentů jsou minimálně srovnatelné v krajském měřítku škol stejného
typu.
Nezaměstnanost ve spádové oblasti dosahuje nadprůměrných hodnot, a proto dochází
k odchodu mladých lidí z tohoto regionu. Také z tohoto důvodu a zejména z důvodu poptávky
podnikatelské veřejnosti po absolventech učebních oborů má škola v regionu své
neoddiskutovatelné opodstatnění.
Lze konstatovat, že vedení školy se daří úspěšně spolupracovat s Městským úřadem ve
Slavičíně při organizačním zabezpečování akcí města, škola naopak bezplatně využívá majetek
města, škola velmi intenzivně spolupracuje se sociálními partnery, podnikatelskými subjekty,
což je doloženo množstvím produktivní práce žáků
Tradičně velmi dobrá spolupráce je s Nadací Jana Pivečky v oblasti preventivního působení
sociálně patologických jevů, a také v oblasti pořádání akcí našimi žáky pro žáky těchto škol
(divadlo, koncerty, kulturní akce).
V pedagogicko výchovném procesu bude vedení znovu usilovat o využití celorepublikových
srovnávacích testů, udržení zahraniční spolupráce, volnočasových aktivit, projektové činnosti,
prohlubování spolupráce s regionálními podnikateli
Příští školní rok je toho času personálně, prostorově a ekonomicky připraven
Prioritou je snaha vybudovat centrum středoškolského vzdělávání v regionu jižního Valašska,
ale také integrovat nabídku celoživotního vzdělávání v oblasti strojařských oborů, elektro
oborů, cizích jazyků, enviromentálního managementu, ICT.
Datum zpracování školy:
Datum projednání a schválení Výroční zprávy na pedagogické radě: 25.9. 2014
Datum projednání a schválení Výroční zprávy Školskou radou: 14.10.2014
41
Příloha č.1
Učební plán ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého a čtyřleté gymnázium: 20132014 7941K41 - gymnázium /7941K81-gymnázium podle RVP G č.j.:
35455/2011-23
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Vyučovací předmět/zkratka
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk a
Český jazyk a literatura/JC
literatura
Cizí jazyk 1
Anglický/JA
Matematika a její
aplikace
Člověk a příroda
Ročníky – dotace hodin
I
II
III
IV
Celkem
4
4
4
4
16
4
4
4
3
3
14
2
Cizí jazyk 2
Matematika a její
alikace
Německý/Francouzský/Ruský
3
3
3
3
12
0
Matematika/M
4
4
4
3
15
5
Fyzika
Fyzika/F
2
2
2
6
Chemie
Chemie/Ch
2
2
2
6
Biologie
Biologie/B
2
2
2
6
Geografie
Zeměpis/Z
2
2
0
0
4
Geologie
0
Člověk a společnost
0
Občanský a SV
základ
Dějepis
Společenské vědy/SV
2
2
2
Dějepis/D
2
2
2
2
8
6
Člověk a svět práce
0
Člověk a zdraví
0
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova/TV
2
2
2
2
Umění a kultura
Informatika a inf a
komunikační
technologie
R - disp
8
0
0
Hudební obor
Hudební výchova/HV
Výtvarný obor
Informatika a inf a
komunikační
technologie
Výtvarná výchova/VV
2
2
4
0
Informatika /ICT
2
2
4
0
VS 1
VS 1 - Konverzace v JA
2
3
5
VS 2
VS 2
2
4
6
VS 3
VS 3
2
4
6
VS 4
VS 4
2
4
6
34
32
132
Volitelné
0
Celkem
33
33
15
26
Volba studenta:
I. ročník mezi Hudební a Výtvarnou výchovou, ve které pokračuje ve II. ročníku, dále si volí cizí jazyk 2, ve kterém
pokračuje do IV.ročníku
II. ročník pokračuje v Hudební nebo Výtvarné výchově a cizím jazyce 2
III. ročník z jednoho Bloku volba 3 předmětů VS2, VS3, VS4 , ve kterých bude pokračovat
IV. ročník pokračuje ve zvolených předmětech VS2, VS3, VS4 ze III. ročníku
Blok A matematicko-informační:
SM, ICT, Ek, SVS, DěU
Blok B společenskovědní:
SVS, SD, Rlg, SZ
Blok C přírodovědný:
SCH,SB, SM, SF
Blok D jazykový:
NK, FK, RK, L, LS
M – Seminář z matematiky
ICT - Informatika
SF – Seminář z fyziky
Ek – Základy ekonomie
SVS - Společenskovědní seminář
SB – Seminář z biologie
RK – Konverzace v jazyce ruském
DěU – Dějiny umění
Rlg – Religionistika
SZ-Seminář ze zeměpisu
SD – Seminář z dějepisu
LS – Literární seminář
SCH – Seminář z chemie
NK/FK/RK – Konverzace v jazyce německém,francouzském,ruském
Poznámka:
42
Ve třetím ročníku (septimě) si žák volí Konverzaci v jazyce anglickém VS1 a z jednoho bloku tři
předměty s hodinovou dotací pro každý předmět 2 vyučovací hodiny. Ve čtvrtém ročníku (oktávě)
v těchto zvolených předmětech pokračuje v hodinové dotaci 3 vyučovací hodiny v Konverzaci
v jazyce anglickém a 4 vyučovací hodiny pro každý předmět ze zvoleného bloku.
Vzdělávací obor Geologie a Výchova ke zdraví nejsou na GJP realizovány jako samostatné
předměty, ale jednotlivé vzdělávací obsahy se budou vyučovat v rámci jednotlivých
předmětů a to následovně:
Geologie:
1. Voda – chemie
2. Člověk a anorganická příroda – chemie
3. Interakce mezi přírodou a prostředím –biologie, zeměpis
4. Práce v terénu a geologická exkurze – biologie
5. Složení, struktura a vývoj Země - zeměpis
6. Geologické procesy v litosféře – zeměpis
Výchova ke zdraví:
1. Zdravý způsob života, péče o zdraví – biologie, SV
2. Vztahy mezi lidmi a formy soužití – společenské vědy (SV)
3. Změny v životě člověka a jejich reflexe – SV
4. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – SV, biologie
5. Ochrana člověka za mimořádných situací- v rámci jednotlivých kurzů
(lyžařský výcvikový kurz,, vodácký kurz, cykloturistický kurz)
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je integrována do vyučovacího předmětu Společenské
vědy (SV):
1. Trh práce a profesní volba
2. Pracovněprávní vztahy
3. Tržní ekonomika
4. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice
Učební plán podle RVP ZV platný pro primu,sekundu,tercii,kvartu
43
Učební plán nového oboru Gymnázia Jana Pivečky Slavičín
osmileté studium 7941K81 – gymnázium
Školní rok 2013/2014: prima, sekunda, tercie, kvarta
Podle RVP ZV Č.j. MSMT-1236/2012-22
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk /
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
tech.
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Volitelné předměty
prima sekunda tercie kvarta
celkem disponibilní
5*
3
0
4
3
2**
3
3
2
4
3
2
16
12
6
1
4
4
4
4
16
1
Informatika a VT
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
1
2
1
2
0
3*
0
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
3
8
4
8
6
7
2
Zeměpis
Výtvarná
Hudební
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Konverzace v CJ V 1
Seminář a cv. mat. V
2
Seminář a cv. př. V 3
Sem. IVT V 4
Volitelné
Celkem
2
2
1
0
2/2
1
2
2
1
0
2/2
1
1
1
1
1
2/2
1
2
1
1
1
2/2
1
7
6
4
3
8
4
0
2
29
30
2
31
2
32
0
0
0
4
122
6
1
2
2
1
1
1
4
24
Poznámkový aparát:
Vysvětlivky: VP – volitelný předmět, * disponibilní hodina určená ředitelem.
Cizí jazyky, IVT, Vv,Tv se vždy půlí, Hv se půlí v tercii. ČSP se půlí v sekundě(práce v laboratoři
s laboratorní
technikou).
V primě je jedna hodina věnována přírodovědným praktikům jako součást předmětu přírodopis, třída
se
v praktiku
půlí.
Od sekundy si žák volí další cizí jazyk z nabídky jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský, ve
kterém pokračuje i v tercii a kvartě. Hodinová dotace činí 2 vyučovací hodiny.
V tercii má žák možnost výběru volitelného předmětu. Žák si volí mezi konverzací v jazyce
anglickém, seminářem a cvičením z matematiky, seminářem a cvičením z přírodopisu nebo seminářem
z IVT( informatika a výpočetní technika). Ve zvolených předmětech pokračuje i v kvartě. V obou
ročnících
činí
hodinová
dotace
volitelného
předmětu
2
vyučovací
hodiny.
MECHATRONIK – SEŘIZOVÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
44
Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Učební plán
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Celkem
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
2
-
1
1
1
2
3
2
2
2
-
-
2
4
2
3
2
3
10
2
2
2
2
8
1
1
1
1
4
-
-
2
1
3
2
1,5
2
2
2
-
1
2
2
-
3
1
2
2
-
2
2
2
2
2
1,5
3
9
2
3
4
2
2
2
6
-
10,5
-
10,5
-
10,5
27
10,5
30,5
32,5
32,5
32,5
128
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání a estetické
vzdělávání
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Chemie
Fyzika
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Výrobní stroje a linky
Strojnictví
Strojírenská technologie
Konstrukční cvičení (CAD)
Technologie
Elektrotechnika
Elektronika
Mechatronika
Technická mechanika
Metrologie a řízení jakosti
CNC
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Obsluha a seřizování výrobních strojů
a linek
Odborný výcvik
Odborný výcvik a programování CNC
Disponibilní hodiny (označení + xD)
Součet
15+5+4*
5+5+2*
10(2*)
5
6
10
8
4
3
10+20,5*
32+5,5*
30*
128
45
SOCIÁLNÍ, SPRÁVNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST
Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost
Učební plán
Vzdělávací
okruhy
Předměty
oblasti
a
obsahové
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Celkem
3
3
2
2
-
3
3
2
2
3
3
1
-
3
3
3
-
12
12
8
2
2
2
-
1
1
1
2
3
2
2
-
-
4
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
-
-
2
3
5
2
2
2
2
8
2
-
2
2
2
2
2
2
8
6
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
-
8
3
4
6
2
2
2
2
3
-
5
6
-
praxe
praxe
-
32
32
32
32
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání a estetické
vzdělávání
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Výpočetní technika a administrativa
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Řízení sociálních služeb
Sociální péče
Přímá péče a osobní asistence
Pečovatelství
Sociální zabezpečení
Sociálně-výchovná činnost
Právo
Psychologie
Sociální politika
Zdravotní nauka
Sociální vztahy a komunikace
Veřejné finance
Osobnostní výchova
15+5+16*
5+5
10
5
4
8
8
4+4*
3+2*
6+2*
10+4*
20+1*
8+3*
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Odborná praxe
Disponibilní hodiny (označení + xD)
32*
Součet
128
128
46
PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Učební plán – denní forma
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
Celkem
3
3
1
3
3
-
6
6
1
2
2
4
3
2
3
2
6
4
3
2
3
2
2
6
2
4
2
-
2
1
4
1
2
1
1
2
3
3
1
1
2
3
3
6
2
2
4
1
2 týdny
1
-
2
-
31
33
64
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání a estetické vzdělávání
Český jazyka a literatura
Cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Ekonomika a právo
Ekonomika
Právo
Účetnictví a daně
Účetnictví
Chod podniku
Management a marketing
Písemná a ústní komunikace
Písemná a elektronická komunikace
Veřejné finance a komunikace
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
7+3+3*
2+3+1*
5+2*
4
10
8+4*
5
6
0+2*
0+6*
0+4*
PRAKTICKÉ VUČOVÁNÍ
Praktické vzdělávání
Ekonomická cvičení
Odborná praxe
Disponibilní hodiny (označení + xD)
Součet
0+2*
21*
64
47
AUTOMECHANIK – OPRAVÁŘ A ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Učební plán
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
3
6
3
1
2
1
2
1
2
3
6
1
1
1
3
2
2
-
4
2
2
1
5
1
1
-
2
1
1
1
3
1
1
1
3
-
-
2
2
2
1
1
1
1,5
2
2,5
2
2
1
5
5
-
1
2
3
15
2
15
2
15
4
45
31
32,5
32,5
96
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Literatura a umění
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Stroje a zařízení
Základy strojnictví
Technická dokumentace
Automobily
Opravárenství a diagnostika
Elektrotechnické zařízení
Elektrotechnika
4
5
2
3
3
2
5(+8D)
3
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Montáže opravy
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik
42(+7D)
Disponibilní hodiny (označení + xD)
15
Součet
96
48
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ BUDOV
Obor vzdělání: 26-51-H/01 Elektrikář
Učební plán
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
3
6
3
1
2
1
2
1
2
3
6
1
1
1
3
2
2
-
4
2
2
1
5
1
1
-
2
1
1
1
3
1
1
1
3
-
-
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
2
4
4
14
-
15
0,5
15
0,5
44
1
1
2
2
5
31
32,5
32,5
96
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Literatura a umění
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Elektrotechnika
Technická dokumentace
Elektrotechnika
Elektrotechnologie
Elektronika
Elektrické stroje a přístroje
4
5
2
3
3
2
5(+10D)
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Elektrotechnická instalace,montáže a opravy
Odborný výcvik
Elektrotechnická kvalifikace
Elektrotechnická měření
Elektrotechnická měření
39(+6D)
5
Disponibilní hodiny (označení + xD)
16
Součet
96
49
MECHANIK A OPRAVÁŘ INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
BUDOV
Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér
Učební plán
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
3
6
3
1
2
1
2
1
2
3
6
1
1
1
3
2
2
-
4
2
2
1
5
1
1
-
2
1
1
1
3
1
1
1
3
-
-
2
2
1
1
1
-
1
1
-
1
1
1
2
3
1
1
1
2
2
2
2
2
-
1
1
1
1,5
1
1
1,5
4
4
3
3
15
17,5
17,5
50
35
35
35
105
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Literatura a umění
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Technický základ
Technická dokumentace
Materiály
Stavební konstrukce
Elektrotechnická kvalifikace
Elektrotechnika
Elektrotechnická měření
Instalatérské práce
Vytápění
Instalace vody a kanalizace
Plynárenství
Odborné cvičení
4
5
2
3
3
2
10
50(+14D)
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Disponibilní hodiny (označení + xD)
14
Součet
105
50
OBRÁBĚČ KOVŮ – OBSLUHA KLASICKÝCH A CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů
Učební plán
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
3
6
3
1
2
1
2
1
2
3
6
1
1
1
3
2
2
-
4
2
2
1
5
1
1
-
2
1
1
1
3
1
1
2
4
-
-
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
6
2
1
3
6
48
2
15
-
17,5
-
15,5
2
48
2
31
32,5
32,5
96
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Literatura a umění
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Strojní součásti
Technická dokumentace
Strojírenská technologie
Strojnictví
Strojní obrábění
Technologie
4
5
2
3
4
2
8
40(+16D)
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Odborný výcvik
CNC
Disponibilní hodiny (označení + xD)
16
Součet
96
51
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK PRO RESTAURAČNÍ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Učební plán
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy
Předměty
RVP
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
3
10
1
2
2
1
2
1
1
2
1
3
6
4
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
4
1
1
-
2
1
1
1
3
1
1
1
3
-
1
2
3
2
2
2
2
2
2
6
6
1
-
-
1
1
12
16,5
17,5
1
46
1
1
-
2
31
32,5
32,5
96
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
1.Cizí jazyk
2.Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Literatura a umění
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Výroba pokrmů
Technologie přípravy pokrmů
Potraviny a výživa
3
3
3(+1D)
2
3
3
3
10(+2D)
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Výroba pokrmů
Zařízení provozoven
Odbyt a obsluha
Stolničení
Odborný výcvik
Komunikace ve službách
Společenská výchova
(+1D)
7(+40D)
2
Disponibilní hodiny (označení + xD)
44
Součet
96
52
UČEBNÍ PLÁN studijního oboru 75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní
činnost
Předměty
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Celkem
1.VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
18
18
12
12
60
Český jazyk a literatura
3
3
3
3
12
Cizí jazyk
3
3
3
3
12(12)
Dějepis
2
2
-
-
4
Občanská nauka
-
-
2
2
4
Matematika
2
2
2
2
8
Základy přírodních věd
2
2
-
-
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Hudební výchova
2
2
-
-
4
Výtvarná výchova
2
2
-
-
4
a)základní
12
12
10
0
34
Psychologie
2
2
-
-
4
Osobnostní výchova
2
2
-
-
4
Zdravotní nauka
2
2
2
-
6
Právo
2
2
-
-
4
Sociální politika
-
-
2
-
2
Sociální péče
2
2
2
-
6
Ekonomika
-
-
2
-
2
Výpočetní technika a administrativa
2
2
2
-
6(6)
b)profilující
0
0
7
14
21
Právo
-
-
2
1
3
Sociální politika
-
-
-
2
2
Ekonomika
-
-
-
3
3
Veřejné finance
-
-
2
2
4
Sociální zabezpečení
-
-
3
3
6
Aplikovaná výpočetní technika
-
-
-
3(3)
3(3)
3.VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
0
0
3
4
7
Jazykové praktikum
-
-
2
2
4(4)
Pečovatelství
-
-
1
2
3
CELKEM
30
30
32
30
122
2 týdny
2 týdny
2 týdny
6 týdnů
31
32,5
32,5
96
2.ODBORNÉ PŘEDMĚTY
Praxe
Součet
96
53
UČEBNÍ PLÁN studijního oboru 23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik
Předměty
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Celkem
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
16
16
12
14
58
Český jazyk a literatura
3
2
2
3
10
Cizí jazyk
3
3
3
3
12
Občanská nauka
0
1
1
1
3
Dějepis
2
-
-
-
2
Matematika
3
3
2
2
10
Fyzika
2
1
-
-
3
Chemie
-
2
-
-
2
Základy ekologie
-
1
-
-
1
Informační a komunikační technologie
1
1
1
1
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Ekonomika
-
-
1
2
3
ODBORNÉ
17
17
19
17
70
Technická dokumentace
2
2
-
-
4
Strojírenská technologie
2
-
-
-
2
Strojnictví
2
-
-
-
2
Technická mechanika
-
2
-
-
2
Elektrotechnika
2
-
1
-
3
Elektronika
-
-
1,5
2
3,5
Mechatronika
-
-
3,5
2,5
6
Technologie
3
2,5
2,5
2
10
Odborný výcvik
6
10,5
10,5
10,5
37,5
2
2
4
VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ
Laboratorní cvičení
-
-
2
-
2
CNC
-
-
-
2
2
33
33
33
33
132
Součet
54
Nabídka kroužků a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014
Název kroužku
Dramatický kroužek
Výtvarný kroužek
Jazyk ruský
Sportovní hry
Chemie
Fyzika 2
Fyzika 3
Biologie
Latina
Programování
Vedoucí kroužku
Mgr. Šárka Černíčková
MgA. Zdeněk Kutra
Mgr. Marie Hrabinová
Ing. Jiří Váňa
Mgr. Petra Soukupová
RNDr. Jan Hrdý
Mgr. Ivo Rohlena
Mgr. Pavel Šuráň
Mgr. Pavel Mikulčík
Ing. Alois Kužela
Nepovinný předmět
Náboženství
Vyučující
Mgr. Miroslav Strnad
55
Příloha č.2
Organizační pokyn ředitele
ze dne 21.1. 2014
Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 – 14
Organizace a kritéria přijímacího řízení a přijímací zkoušky stanovené pro
školní rok 2014/2015 dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
pro 1. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro žáky a uchazeče hlásící se v
1. kole a dalších kolech do příslušného oboru a formy vzdělávání ve smyslu vyhlášky č. 671/2004 Sb.,
ve znění vyhl. č. 422/2006 Sb., 46/2008 Sb. a 394/2008 Sb.
v platném znění
I. Útvar Gymnázium, Školní 822
čl. I.
-
Pro obor: 7941K41 - Gymnázium:
nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení
pro školní rok 2014-2015 je 25 žáků
čl. II. Termíny pro písemnou přijímací zkoušku v 1. kole do oboru 7941K41- Gymnázium
-
první termín: úterý 22.4. 2014
druhý termín: středa 23.4. 2014
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): 6.5. 2014
čl. III. Místo konání přijímací zkoušky do oboru 7941K41 - Gymnázium:
-
Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822, učebna 221, 219 v 7.45 hodin
čl. IV. Kritéria přijímacího řízení pro obor 7941K41 Gymnázium v 1. kole:
Všichni uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku z Obecných studijních předpokladů
(OSP) , matematiky (M) , jazyka českého (JČ):
1. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.
2. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím
řízení ve čtyřletém studijním oboru 7941K41- Gymnázium za:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
b) součtem dosažených harmonizovaných bodů (dále jen „bodů“) z písemné přijímací zkoušky z
OSP,M, JČ
3. Celkem lze získat u příjímací zkoušky 175 bodů
56
4. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 8. třídy, druhé pololetí
8. třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto
předmětech za každou známku výborně 5 bodů, chvalitebně 3 body, dobře 1 bod, dostatečně 0
bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž
uchazeč dosáhl lepšího výsledku.
5. Z písemné zkoušky lze získat
- z obecných studijních předpokladů (dále OSP) může žák získat max. 60 bodů
-z matematiky může žák získat max. 30 bodů
-z jazyka českého může žák získat max. 40 bodů
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, jestliže u písemné přijímací zkoušky z OSP, M,
JČ dosáhl dohromady alespoň 39 bodů z celkového počtu 130 bodů. Jestliže uchazeč nesplní
tuto podmínku, neprospěl a nemůže být přijat ke studiu.
7. Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů
8. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o
přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímací zkoušky.
9. Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí
vyšší počet bodů z OSP, potom z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je
však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito
uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.
čl. VII. Pro obor: 7941K81 - Gymnázium:
- nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení
pro školní rok 2014-2015 je 28 žáků
čl. VIII. Termíny pro přijímací zkoušku v 1. kole do oboru 7941K81- Gymnázium
-
první termín: úterý 22.4. 2014
druhý termín: středa 23.4. 2014
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): 6.5. 2014
čl. IX. Místo konání přijímací zkoušky do oboru 7941K81 -Gymnázium:
-
Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822, učebna 208, 217 v 7.45 hodin
čl.X. Kritéria přijímacího řízení pro obor 7941K81 Gymnázium v 1. kole:
Všichni uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku z Obecných studijních předpokladů
(OSP) , matematiky (M) , jazyka českého (JČ):
1. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení
přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.
2. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím
řízení v osmiletém studijním oboru 7941K81- Gymnázium za:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
b) součtem dosažených harmonizovaných bodů (dále jen „bodů“) z písemné
přijímací zkoušky z OSP,M, JČ
57
3. Celkem lze získat u příjímací zkoušky 175 bodů
4. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 4. třídy, druhé pololetí
4. třídy, první pololetí 5. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto
předmětech za každou známku výborně 5 bodů, chvalitebně 3 body, dobře 1 bod, dostatečně 0
bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž
uchazeč dosáhl lepšího výsledku.
5. Z písemné zkoušky lze získat
- z obecných studijních předpokladů (dále OSP) může žák získat max. 60 bodů
- z matematiky může žák získat max. 30 bodů
- z jazyka českého může žák získat max. 40 bodů
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, jestliže u písemné přijímací zkoušky z OSP, M,
JČ dosáhl dohromady alespoň 50 bodů z celkového počtu 130 bodů. Jestliže uchazeč nesplní
tuto podmínku, neprospěl a nemůže být přijat ke studiu.
7. Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů
8. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o
přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímací zkoušky.
9. Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí
vyšší počet bodů z OSP, potom z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení
ZŠ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi
těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.
čl. XI. Přihlášky a zápisový lístek ke studiu
•
•
•
•
•
Odevzdat přihlášky přímo na adresu: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín, Školní 822 - do 15. března 2014
Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března
Tiskopis přihlášky http://www.gjpslavicin.cz/cz/pro_uchazece_o_studium/
Všem uchazečům ve všech oborech a formách vzdělávání budou přidělena registrační čísla ve
správním řízení nejpozději v den zkoušek.
Kritéria a pravidla pro hodnocení budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2014 na informační
tabuli školy i webových stránkách školy a nelze je dodatečně měnit. Platí pro celé období
přijímacího řízení, tj. do 31. srpna 2014.
II. Útvar Střední odborná škola, Divnice 119
A. OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají. Kritériem pro stanovení pořadí
přijímaných žáků je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch v 1.
pololetí posledního ročníku základní školy uvedený na přihlášce v pořadí – žáci 9. tříd, žáci 8. tříd, atd.
Kritériem pro přijetí žáků je toto pořadí limitované počtem míst v daném oboru, které stanovuji takto:
23-56-H/01
36-52-H/01
Obráběč kovů
ve ŠVP Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů 8 míst
(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
Instalatér
ve ŠVP Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení a budov 8
míst (obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)
58
Elektrikář
ve ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 8 míst
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
ve ŠVP Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel 8 míst
65-51-H/01 Kuchař-číšník
ve ŠVP Kuchař-číšník pro restaurační a rekreační zařízení 8 míst
26-51-H/01
Z výše uvedených oborů budou vytvořeny nejvýše 2 třídy. U všech oborů je součástí přihlášky
lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru.
B. OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost v ŠVP Sociální, správní a pečovatelská činnost
1.
-
první termín přijímací zkoušky: úterý 22.4. 2014
druhý termín přijímací zkoušky: středa 23.4. 2014
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): 6.5. 2014
Do tohoto oboru středního vzdělávání se konají centrálně zadávané přijímací zkoušky SCIO:
- z jazyka českého
max. 40 bodů
- z matematiky
max. 30 bodů
- z obecných studijních předpokladů
max. 60 bodů.
Přijímáni jsou pouze žáci z 9. ročníku ZŠ, kteří nemají na vysvědčení 1. pololetí 9. třídy známku
nedostatečnou. Nejvýše bude přijato 12 uchazečů.
Kritériem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je součet bodů za přijímací zkoušky SCIO, průměrný
prospěch v 1. pololetí 9. třídy převedený na body (85/průměrný prospěch).
Nepodkročitelné minimum k přijetí ke studiu je 26 bodů z testů SCIO.
V případě rovnosti součtu bodů rozhodují výsledky SCIO, nejdříve z OSP, potom z jazyka českého a
nakonec z matematiky. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí
a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.
2. Pro obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač v ŠVP Mechatronik – seřizování a programování
CNC strojů
-
první termín přijímací zkoušky: úterý 22.4. 2014
druhý termín přijímací zkoušky: středa 23.4. 2014
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): 6.5. 2014
Do tohoto oboru středního vzdělávání se konají centrálně zadávané přijímací zkoušky SCIO:
- z jazyka českého
max. 40 bodů
59
-
z matematiky
z obecných studijních předpokladů
max. 30 bodů
max. 60 bodů.
Přijímáni jsou pouze žáci z 9. ročníku ZŠ, kteří nemají na vysvědčení 1. pololetí 9. třídy známku
nedostatečnou. Nejvýše bude přijato 22 uchazečů.
Kritériem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je součet bodů za přijímací zkoušky SCIO, průměrný
prospěch v 1. pololetí 9. třídy převedený na body (85/průměrný prospěch). Nepodkročitelné minimum
k přijetí ke studiu je 19,5 bodu z testů SCIO.
V případě rovnosti součtu bodů rozhodují výsledky SCIO, nejdříve z OSP, potom z matematiky a
nakonec z jazyka českého. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici
přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat
přednostně.
Z oborů 75-41-M/01 Sociální činnost a 23-45-L/01 Mechanik seřizovač bude vytvořena 1 třída.
Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru.
3. Pro obor 64-41-L/51 Podnikání v ŠVP Podnikání v technických oborech a službách forma nástavbového studia
-
denní
první termín přijímací zkoušky: úterý 22.4. 2014
druhý termín přijímací zkoušky: středa 23.4. 2014
náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): 6.5. 2014
Do tohoto oboru středního vzdělávání se konají přijímací zkoušky pouze v případě, že počet přihlášek
je v prvním kole vyšší, než počet 30 přijímaných žáků (platí i pro další kola), a to z matematiky a
českého jazyka a literatury v rozsahu učiva tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem
(učebních oborů).
Kritériem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je hodnocení přijímací zkoušky v případě jejího
konání:
A) 1. hodnocení doplňovacího diktátu z českého jazyka
2. hodnocení matematiky
30 bodů
30 bodů
Klasifikace jednotlivých částí přijímací zkoušky:
1. hodnocení doplňovacího diktátu
správná odpověď 1 bod
2. hodnocení matematiky
0-30 bodů podle úrovně splnění jednotlivých úkolů
Určení pořadí uchazečů po vykonání přijímací zkoušky:
a) uchazeči budou po vykonání přijímacích zkoušek seřazeni podle součtu bodů získaných v
matematice a v českém jazyku
b) v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v matematice, pak z
jazyka českého a potom rozhoduje ředitel školy na základě ústního pohovoru
c) úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno ziskem alespoň 20 bodů včetně. Zisk 19 bodů a méně
znamená neúspěšné vykonání přijímací zkoušky a žák nebude moci být přijat.
60
B) V případě nekonání přijímací zkoušky rozhoduje pro stanovení pořadí průměr prospěchu v 1.
pololetí 3. ročníku učebního oboru u uchazečů, kteří dosud nevykonali závěrečnou zkoušku nebo
průměr prospěchu ve 2. pololetí 3. ročníku u ostatních uchazečů.
Počet přijímaných žáků v případě nekonání přijímacích zkoušek bude v 1. kole přijato nejvýše 30
uchazečů, v případě konání přijímacích zkoušek bude v 1. kole přijato nejvýše 28 uchazečů a
nejméně dvě místa zůstanou pro možnost odvolacího řízení. Pokud se budou přijímací zkoušky
konat i v náhradním termínu, bude přijato nejvýše 27 uchazečů, jedno místo bude ponecháno pro
náhradní termín a dvě místa pro odvolací řízení.
Podmínky pro stanovení pořadí uchazečů v případném 2. kole jsou shodné s podmínkami 1. kola s
tím, že místa pro odvolání a náhradní termín nebudou ponechána. Obdobně lze postupovat v
případných dalších kolech.
4. Pro obor 64-41-L/51 Podnikání v ŠVP Podnikání v technických oborech a službách dálková
forma nástavbové studia
-
první termín přijímací zkoušky: úterý 22.4. 2014
druhý termín přijímací zkoušky: středa 23.4. 2014
Do tohoto oboru středního vzdělávání se konají přijímací zkoušky v jednotlivých kolech
přijímacího řízení z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu učiva tříletých oborů
středního vzdělání s výučním listem (učebních oborů) pouze v případě, že počet přihlášených žáků
je na příslušné kolo přijímacího řízení vyšší než možný počet 30 přijímaných žáků.
Kriteriem stanovení pořadí přijímaných žáků je:
- seřazení podle abecedy v případě, že se přijímací zkoušky v jednotlivých kolech nekonají, a to
v každém kole přijímacího řízení
- nebo stanovení pořadí přijímaných žáků na základě přijímací zkoušky s postupem shodným pro
přijímání v oboru 64-41-L/51 Podnikání v denní formě vzdělávání (viz. bod 3.A) v případě
konání přijímacích zkoušek.
Kritériem pro přijetí je limitovaný počet žáků 30 (při otevření jedné třídy).
V případě konání přijímacích zkoušek budou ponechána nejméně dvě místa na odvolací řízení a
jedno místo pro náhradní termín, bude-li stanoven, a to pouze v 1. kole. V dalších kolech místa na
odvolání i náhradní termín ponechána nebudou.
C. ZÁVĚR
1. Uchazeči, kteří nebudou přijati v 1. kole, si mohou podat přihlášky do dalších oborů a forem
vzdělávání v dalších kolech, pokud budou ředitelem školy vyhlášena. Tím není dotčeno právo na
podání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí.
2. Uchazeči, kteří si v 1. kole přijímacího řízení podali současně přihlášku do denního i dálkového
studia oboru 64-41-L/51 Podnikání, se zúčastní přijímacích zkoušek v denní formě vzdělávání,
61
pokud se přijímací zkoušky konají. Výsledky zkoušky budou započítány i pro dálkovou formu
studia.
U uchazečů ze základních škol, kteří si podali přihlášku do více oborů vzdělávání, bude v
přijímacím řízení do jednotlivých oborů postupováno podle priorit stanovených zákonným
zástupcem uchazeče nebo zletilým uchazečem.
3. Všem uchazečům ve všech oborech a formách vzdělávání budou přidělena registrační čísla ve
správním řízení takto:
- v oborech vzdělání, ve kterých se nekonají přijímací zkoušky, v informačním dopisu dne
19.3.2014 pro uchazeče do denního studia a dne 26.3.2014 pro uchazeče do dálkového
studia
- v oborech a formách vzdělání, ve kterých se konají přijímací zkoušky, nejpozději v den
zkoušek.
4. Pod přidělenými registračními čísly budou zveřejňovány výsledky v jednotlivých kolech. v 1. kole
nejpozději:
26. dubna 2014 v oborech denního studia, ve kterých se nekonaly přijímací zkoušky,
26.dubna 2014 v oborech denního studia, ve kterých se konají přijímací zkoušky SCIO, 26.dubna
2014 v oborech nástavbového studia, a to na informační tabuli školy a na webových stránkách
školy www.gjpsosslavicin.cz v oddělení přijímací řízení – výsledky. Tato registrační čísla budou
uvedena i v rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče, které bude odesláno ředitelem školy v
zákonné lhůtě po termínu přijímacího řízení. V dalších kolech přijímacího řízení budou
výsledky zveřejňovány v den konání přijímacího řízení.
5. Kritéria a pravidla pro hodnocení budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2014 na informační tabuli
školy i webových stránkách školy a nelze je dodatečně měnit. Platí pro celé období přijímacího
řízení, tj. do 31. srpna 2014. Změnu lze provést pouze po dohodě s OŠMS KÚ Zlínského kraje
navýšit.
6. Součástí přihlášky do nástavbového studia je:
a) v denní formě studia kopie závěrečného nebo pololetního vysvědčení 3. ročníku středního
vzdělávání s výučním listem a výuční list (platí pro absolventy)
b) v dálkové formě studia kopie výučního listu (platí pro absolventy) nebo potvrzení školy o
studiu příslušného oboru středního vzdělání s výučním listem na přihlášce (platí pro uchazeče s
neukončeným středním vzděláním).
7. Náhradní termín přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení je stanoven na: 6.5. 2014
Ve Slavičíně 21. ledna 2014
Mgr. Josef Maryáš
ředitel GJP a SOŠ Slavičín
62
Příloha č. 3
Soutěže ve školním roce 2013/2014
DATUM
září
21.9.
říjen
3.-5.10.
10.10.
listopad
4.11.
SOUTĚŽE ŽÁKŮ
ÚSPĚŠNOST
Nohejbalový turnaj,org.SOŠ Slavičín
1. místo-kat.dorost
Ekologická olympiáda ve Valašských Kloboukách
Soutěž strojařů v rámci BVV Brno
6.místo
1. místo
Florbalový turnaj žáků s mezinárodní účastí – kategorie SŠ, Gy Val.
Klobouky, Gy a SOŠ Dubnica nad Váhom
12.11.
14.-15.11.
21.11.
Okresní kolo ve volejbalu dívek - kategorie SŠ, SZŠ Zlín
Školní kolo DO - žáci tercie a kvarty
Basketbalový turnaj žáků SŠ - SOŠ Slavičín
21.11.
Basketbalový turnaj žáků SŠ - SOŠ Slavičín
prosinec
5.12.
13.12.
19.12.
Vánoční laťka, skok vysoký
turnaj ped. zaměstnanců ve volejbale
Astroolympiáda -kategorie H,školní kolo
leden
9.1.
22.1.
Krajské kolo CH-UTB Zlín
Okresní kolo MO-kategorie Z9
28.1.
Okresní kolo DO - ZŠ Komenského Zlín
13.1.
Dodatečné ocenění žákyň primy za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji
v podzimním testování-KEA/STONOŽKA
(mezi žáky víceletých gymnázií)
únor
4.2.
6.2.
Okresní kolo konverzační soutěže v JN-kategorie II B
Okresní kolo OČJ II. kategorie
6.2.
Okresní kolo OČJ-I. kategorie
13.2.
14.2.
18.2.
Okresní kolo OJN - kategorie III - Valašské Klobouky
Okresní kolo OJA - kategorie IB, IIB-ZŠ Kvítková
ZO- okresní kolo - kategorie A
- kategorie D
19.2.
26.2.
Okresní kolo konverzační soutěže v JA
Matematická soutěž Víc hlav-víc rozumů-pro žáky ZŠ
1. místo bez postupu
4. místo
1. místo mladší
5. místo starší
1. až 3. místo
1.místo
7.místo
postup do krajského kola
M
OS
JČ
2.místo
2.místo
postup do krajského kola
5.místo
1.místo
3.místo
5.místo
4.místo
6.místo
3. místo
63
28.2.
Krajská konference ENERSOL-penzion Jezerka Otrokovice
postup
do celostátního kola
březen
12.3.
Okrskové kolo recitační soutěže ZŠ Nedašov
1.místo
3.místo
13.3.
14.3.
Školní kolo SOČ (SOŠ) – účast 31 žáků
Celostátní kolo ENERSOL Praha
18.3.
19.3.
19.3.
20.3.
Krajská soutěž oboru obráběč kovů
Krajské kolo MO - kategorie Z9-Gy Lesní čtvrť Zlín
Krajské kolo Konverzační soutěže JN-kateg.IIB-ZŠ Vsetín
Krajské kolo Konverzační soutěže v JF - T.G.M. Zlín
20.3.
21.3.
21.3.
24.3.
26.3.
26.3.
27.3.
Krajská soutěž oboru instalatér
Okresní kolo CHO-T.G.M. Zlín - kategorie D
Matematický KLOKAN pr-kv, kn-sx,G1-G2, výběr Sp,G3,Ok,G4
Okresní kolo recitační soutěže DDM Napajedla
Okresní kolo SOČ:
Obor fyzika
Obor chemie
Obor biologie
Obor zdravotnictví
Obor zemědělství
Obor strojírenství
Obor učební pomůcky
Obor ekonomika
Obor psychologie
Obor teorie kultury
Obor informatika
BiO kategorie - kategorie C - T.G.M.Zlín
Okresní kolo FO SZŠ Zlín
duben
4.4.
7. – 9. 4.
8.4.
9.4.
9.4.
9.4.
Krajské kolo BiO - kategorie A
Celostátní kolo soutěže obráběčů kovů – KOVO JUNIOR
Okresní kolo BiO - kat.D
Krajské kolo OČJ - II.kat. Zlín
Okresní kolo MO Z6
Krajské kolo OČJ - I.kat.
9.4.
10.4.
Vědomostní soutěž gymnázií o první republice krajské kolo
Krajské kolo CHO-kategorie D
15.4.
Krajské kolo Office Arena
16.4.
28.4.
Krajské kolo FO-kategorie E
Krajské kolo SOČ – obor fyzika
9. místo
4. místo
5. místo
5.místo
5.místo
2. místo, postup do celost.
kola
2.místo
1.místo - postup do celost.
kola
2. - 5.místo
1. místo, 2. místo
postup do celostátního kola
Celostátní kolo Office Arena – Praha
Pythagoriáda - okrskové kolo
Florbalový turnaj - Dubnica nad Váhom
Okresní kolo Pythagoriády
4.místo
1.-4.místo
3.místo
3.místo
květen
7.5.
15.5.
30.5.
1. místo
3. místo
2.místo
4.místo
3. místo
6. místo
1.místo
absolutní počet dosaž. bodů
1.místo
1.místo
3.místo
1.místo, 2. místo
2.místo, 3. místo
1.místo, 3. místo
1.místo, 2. místo
1.místo, 2. místo
2.místo
2.místo
2.místo
1.místo
1. místo, 2. místo
64
červen
13.-15.6.
Celostátní kolo SOČ - obor fyzika
13.místo
Ocenění společností SCIO za nejlepší výsledek dosažený v M mezi žáky
7. tříd a víc. Gymn.
Příloha č. 4
Školní rok 2013-2014 - akce
SRPEN
26.8.
27.8.
28.8.
Komisionální zkoušky – útvar SOŠ
Komisionální zkoušky – útvar SOŠ
Komisionální zkoušky – útvar GJP
ZÁŘÍ
9.-13.
9.-13.
9.-12.
9.-11.
11.9.
16.9.
18.9.
18.9.
17.9.
23.-24.
27.9.
Studijní poznávací zájezd do Říma, Florencie, Vatikánu
Poznávací exkurze do Prahy - maturitní ročníky
Vodácký kurz septimy a G-3 (náhradní termín)
Spolupráce žáků GJP při org. kongresu "Odpady Luhačovice"
Světluškový den – „Světlušky září“
Ústní MZ profilová i státní část
"Srdíčkový den"-fin. sbírka na pomoc postiženým dětem, výtěžek činil 5618,- Kč
Školská rada
Exkurze Elšíková Vizovice
Adaptační kurz třídy primy a G-1
Beseda pro žáky maturitních ročníků o PZ na VŠ/SOCRATES
ŘÍJEN
1.10.
2.10.
3.10.
od 7.10.
7.-18.10.
8.10.
10.10.
11.10.
14.10.
17.10.
18.10.
21.10.
23.10.
24.10.
24.10.
25.10.
Účast žáků kvinty na přednášce o humanitární pomoci v rámci akce "Týden s charitou".
Výukový program skupiny Jumping drums (hra na bicí)
Imatrikulace žáků prvních ročníků
Taneční kurz pro žáky G-1 a Kn
Testování SCIO-KEA/STONOŽKA - žáci primy-testy z OSP,JČ,M
Prezentace školy v ZŠ Slavičín
Exkurze strojírenský veletrh Brno
Divadelní představení Největší z Pierotů (G-4,kv)
Centrum vzdělávání - pro žáky ZŠ Vlára
Prezentace školy v ZŠ Bojkovice
Mezinárodní konference -Energeticky úsporné energie (vybraní žáci)
Centrum vzdělávání - pro žáky ZŠ Vlára Slavičín
Centrum vzdělávání pro žáky ZŠ Luhačovice
Centrum vzdělávání pro žáky ZŠ Bojkovice
Přednáška pro Charitu sv. Vojtěcha - astronomie
Koncert ve Zlíně-F dur-jazzband
LISTOPAD
5.11.
11.11.
11.11.
Koncert pro žáky GY a SOŠ Slavičín -v rockovém duchu, slovenská skupina R+R
Výchovný koncert "Hudba ve světe filmu" - Kongresové centrum ZL (třída G-1, kvarta)
Týden vědy - v rámci tohoto týdne účast na přednášce Mgr. Marka Váchy - UTB Zlín (seminaristé B)
65
19.11.
19.11.
19.11.
20.11.
20.11.
22.-23.11.
22.11.
22.11.
27.11.
27.11.
28.11.
Dětská vědecká konference v Uherském Hradišti
Seminář k IGS - seminaristé zeměpisu-Uherské Hradiště
Centrum vzdělávání pro žáky - ZŠ Brumov-Bylnice
Konzultační den pro zák. zástupce žáků
Centrum vzdělávání - pro žáky Brumov-Bylnice
DOD pro budoucí žáky 1. ročníků a jejich zákonné zástupce
Centrum vzdělávání pro žáky ZŠ Štítná nad Vláří
Stužkovací ples maturitních ročníků
Vystoupení žáků pro MŠ Jestřabí
Centrum vzdělávání pro žáky ZŠ Val. Klobouky
Centrum vzdělávání pro žáky ZŠ Luhačovice
PROSINEC
2.12.
2.12.
4.12.
5.12.
6.12.
9.12.
10.12.
11.12.
11.12.
13.12.
16.12.
16.12.
17.12.
18.12.
Interaktivní program primární prevence R-ego /prima, sekunda
Sbírková akce „Červená stužka“
Projekt -Modernizace výuky CH,B - prezentace žáků na SOŠ Luhačovice
Organizace Mikuláše pro okolní MŠ a žáky GJP
Rozsvěcování vánočního stromu - vystoupení žáků GJP
Centrum vzdělávání - žáci ze ZŠ Bojkovice
Přednáška pracovníků Hvězdárny Val. Meziříčí - astrofyzika
Setkání všech zaměstnanců s radním pro školství PaedDr. Navrátilem
Návštěva Policie ČR v rámci programu Minimální prevence
Předvánoční zájezd do Vídně
Program primární prevence R-ego -tercie, kvarta
Film. představení Hořící keř
Film. představení Jak vycvičit draka třídy prima-kvarta
Film. představení Velký Gatsby třídy Sx - G-3
LEDEN
22.1.
24.1.
30.1.
28.1.
Školení pro instalatéry – 3. ročník
Návštěva chemických laboratoří - UTB Zlín (seminaristé CH - matur.)
Prezentace studia na UTB Zlín - pro žáky matur. ročníků
Dokončení rekonstrukce šaten - zpřístupnění všech šatních skříní žákům
ÚNOR
4.2.
4.2.
6.2.
6.-11.2.
7.2.
7.2.
12.2.
14.2.
17.2.
18.2.
19.2.
19.2.
19.2.
27.2.
únor
Prezentace studia na Evropském polytechnickém Institutu Kunovice
Exkurze do výrobny masa Elva Slavičín (K-2)
Setkání s Karlem Humpolou - projekt Kdyby tisíc Hostětínů
Rekonstrukce podlahy ve výtvar. Ateliéru
Beseda s cestovatelem J. Márou - JAPONSKO
Studentský ples - organizace třída G-3
Den otevřených dveří
Výchovný koncert Zlín - Ruská hudba
Prezentace studia na Univerzitě obrany pro žáky matur. ročníků
Prezentace jazykových zkoušek Cambridge pro zájemce
Okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém
Obhajoba projektu Chceme pomáhat - třída tercie
Divadelní představení „O myších a lidech“
Exkurze Salima Brno
Realizace dotazníku Mapa školy - SCIO
BŘEZEN
10.3.
PZ nanečisto
66
10.-12.3.
13.3.
13.3.
10.3.
17.3.
18.3.
24.-28.3.
26.3.
28.3.
Ekopobyt vybraných žáků v rámci projektu - Hostětín
Valašské křoví-účast na divadle A. P. Čechov-Povídky
Kvarta - zážitkový pobyt v zařízení Kampak
Sportovní den - třída kvinta a G-1
Dokončení programu v nízkoprahovém zařízení Kampak třída kvarta
Školská rada
Výměnný pobyt v Diepholzu - vybraní žáci
Exkurze Pivovar Hrádek
Prezentace pomaturitního jazykového studia
DUBEN
1.4.
2.4.
2.4.
7.-18.4.
8.4.
8.-14.4.
9.4.
16.4.
17.4.
22.4.
22.4.
23.4.
23.4.
29.4.
30.4.
„Sluníčkový den“ - sbírka pro opuštěné děti a náhradní rodiny
Třída G-1 - projekt Invazní rostliny (monitoring vody)
Pokusné ověřování MZ Matematika+
Testování STONOŽKA/KEA-sekunda
Přehlídka hudebních souborů v Otrokovicích-ISIDIA
ČŠI -kontrolní činnost
Beseda Tibeťané v exilu-knihovna Slavičín
Konzultační den pro zákonné zástupce žáků
Evaluační workshop zaměstnanců
Přijímací zkoušky- 1. termín
Exkurze Oswietim Polsko
2. termín PZ
Beseda s cestovatelem T. Kubešem - Africká mozaika
Exkurze do pivovaru v Hrádku
Poslední zvonění Ok, G-4
KVĚTEN
2.5.
2.5.
2.5.
5.5.
5.5.
5.5.
6.5.
9.5.
12.-16.5.
19.-22.5.
19. – 21.5.
21. – 23. 5.
19.5.
19.5.-22.5.
20.5.
20.5.
19.-22.5.
21.5.
Písemné MZ - M/DT, AJ/DT
Prima a sekunda - interaktivní program, knihovna Slavičín
Promítání z cest Diashow-Václav Špillar
Písemné MZ - ČJL-DT a PP
Program v rámci Výchovy ke zdraví - ČČK První pomoc Pr - Kv
Filmové představení - Rivalové Sokolovna
Koncert Musiky Minore –Sokolovna, Beatles
MAJÁLES
Cyklistický kurz - kvinta, G-1
Ústní MZ oktáva a G-4
Ústní MZ PO-2A
Ústní MZ SM – 4
Koncert W. Shakespeare jako hudební inspirace-Kongres. Centrum Zlín
Monitorování cyklostezek - akce MěÚ Slavičín
Koncert cimbálové muziky Réva
2. kolo PZ
Preventivní programy v R-egu, AIDS, mezilidské vztahy
Exkurze do Osvětimi a Krakowa
22.5.
Beseda o animovaném filmu - Cyril Podolský
26.5.
29.5.
Školská rada
Prezentace projektu B a CH - GY Valašské Klobouky, SOŠ Luhačovice, ZŠ Štítná nad Vláří
ČERVEN
67
Písemná část ZZ pro učební obory
Praktická část ZZ pro učební obory
Čas proměn - přenáška pro dívky v rámci výuky VZ
Poznávací zájezd do Prahy (PO-1A, SM-3)
Odborná praxe žáků S-2
Odborná praxe žáků S-3, PO-1A
Boj proti korupci - projekt s NJP v rámci prevence
Fotografování tříd
Závěrečné setkání Comenius
Setkání Comenius na radnici-prezentace projektu
Obhajoby ročníkových prací
Ústní část ZZ pro učební obory
Cyklistický kurz G3, Sp
Sportovně-turistický kurz pro 1. a 2. ročníky
Vodácký kurz G2, Sx
Prezentace projektu Kudy kam?
Školní výlet primy a tercie
2.6.
3. – 6.6.
3.6.
2. – 6.6.
2. – 13.6.
9. – 20.6.
4.6.
5.6.
10.-15.
13.6.
16.6.
16.6.
16.-20.6.
16. – 20. 6.
17.-20.6.
16.6.
17.6.
Příloha č. 5
DVPP, školení, semináře, aktivity ve školním roce 2013/2014
datum
název aktivity učitelů
DVPP
ano/ne
učitel
SRPEN
29.8.
31.8.
školení na SAS - Ing. Kž
školení BOZP, PO
ne
ne
všichni uč.
všichni zaměstnanci
ZÁŘÍ
30.8.-1.9.
2.-5.9.
10.9.
11.9.
12.9.
18.-20.
26.,27.
26.9.
25.9.
Veletrh nápadů učitelů fyziky
Komisař maturitní zkoušky Gymnázium Val.Klobouky
Předseda komise k ZZ – SPŠ a OA Uherský Brod
Předseda komise k MZ – SPŠ a OA Uherský Brod
Seminář Alcaplast Břeclav
celostátní setkání učitelů M-Pardubice
Funkční studium II
Školení SAS Brno
Studium pro ředitele škol
ne
Ro,Hr
Ub
Mn
Vn, Žk, Ho
Čn
Čr, Sr
Ma
Kž, Ho, Dv
Ho
ŘÍJEN
22.10.
22.10.
24.10.
10.10.
22.10.
Setkání předsedů PK M - Zlín
Seminář k využití médií ve výuce
Konference k primární prevenci Kroměříž
Studium pro ředitele škol
Seminář pro vedoucí školních jídelen
LISTOPAD
6.11.
Seminář JA - Zlín - UTB
6.11.
Seminář tabletová výuka
6.11.
Studium pro ředitele škol
7.11.
Seminář pro management škol k nové maturitě
11.11.
Seminář ke Standardům pro ZV - VO,D, Z
12.11.
Seminář ke Standardům pro ZV - CH,F, Př
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
Čr
Hb
Mk
Ho
Dv
Ur
Pf
Ho
Pa, Ho
Hb,Jr
Sk, Šr
68
12.11.
13.11.
13.11.
14.11.
14.11.
20.11.
21.11.
25.11.
28.11.
28.11.
Seminář elektro
Seminář ke Standardům pro ZV - ČSP
Metodické setkání učitelů SŠ a ZŠ
Seminář ke Standardům pro ZV - Tv Vz, Hv, Vv
Funkční studium pro ředitele II
Seminář k MO - Gymnázium Lesní čtvrť Zlín
Seminář Erasmus+ - Zlín
Seminář pro management škol Kroměříž
Seminář k výuce moderních dějin - Gy Zl
Seminář k ICT - Otrokovice
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ano
Dk
Uh
Ho, Maj
Kb, Mv
Ma
Čr
Pa
Pa, Šn
Hb,
Kž, Bi
PROSINEC
18.12.
metodický seminář k výuce JA/projekt
ne
Zv,Ba,Jn
LEDEN
13.1.
22.1.
31.1.
metodický seminář k výuce JA/projekt
seminář pro výchovné poradce - KPPP Zlín
botanická sekce - seminář pro koord. EVVO
ne
ne
ne
Jn,Zv
Jr, Sr
Šr
seminář hodnotitelů PP a ÚZ ČJL
seminář ERASMUS+ Praha
seminář e-twinning Gy Lesní čtvrť
seminář pro předsedy MK
Seminář elektro OEZ
ne
ne
ne
ne
ne
Va, Ku
Pa
Jn
Ba
Dk, Žk
BŘEZEN
4.3.
12.3.
13.3.
Seminář ČŠI Brno-elektronické systémy
Regionální setkání vedoucích pracovníků škol Brno/ČŠI
Seminář JA
ne
ne
ne
Pa
Pa
Zv,Ko
DUBEN
10.4.
24.4.
30.4.
Seminář SAS
seminář k programu PASCO - Gy Lesní čtvrť Zlín
Seminář učitelů JA-Ba, Ur - Gymnázium T.G.M. Zlín
ne
Ne
Dv
KVĚTEN
13.5.
14.5.
Mezinárodní konference o měření
Seminář ČŠI - SZŠ Zlín
ne
ne
Dk
Čr,Ba
ČERVEN
9.6.
Metodické setkání vyučujících JA T.G.M. Zlín
ÚNOR
06.02.
18.2.
25.2.
26.2.
Ko,Zv,Jn
Příloha č. 6
ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2013/2014
Odborná praxe žáků oboru Sociální péče-sociálněsprávní činnost probíhala formou souvislé 14ti denní praxe u následujících institucí:
4. ročník
4. ročník ve dnech 9.9. 2013 – 20.9.2013
69
ZŠ a MŠ Rokytnice
ZŠ a MŠ Nedašov
MŠ Pitín
MŠ Malé Pole Slavičín
MŠ Otrokovice
Charita Svatého Vojtěcha Slavičín
Obec Rokytnice
Obec Štítná nad Vláří
DD Bojkovice
Charita Zlín
Nadace Jana Pivečky Slavičín
KOP Uherský Brod
Celkem žáků
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
14
3. ročník ve dnech 6.6.2014 – 20.6.2014
Domov pro seniory, p.o. Loučka
Charita Sv. Vincence Uherský Brod, nízkoprah.zař.
NADĚJE Nedašov
Celkem žáků
2
1
1
4
2. ročník ve dnech 2.6.2014 – 13.6.2014
MŠ Návojná
Charita Sv.Vojtěcha Slavičín, prac. Štítná n/Vl.
Charita Sv. Vincence Uherský Brod, nízkoprah.zař.
ELIM Vsetín, o.p.s., pr. Horní Jasenka
Sociální služby Bojkovice
Celkem žáků
2
2
1
1
1
7
ODBORNÝ VÝCVIK NA PRACOVIŠTÍCH SOŠ SLAVIČÍN
Odborný výcvik oborů Mechanik seřizovač – mechatronik, Obráběč kovů, Automechanik, Instalatér,
Elektrikář a Mechanik elektronických zařízení probíhá převážně na vlastních pracovištích v objektu
SOŠ Slavičín
Mechanik seřizovač – mechatronik
Mechanik seřizovač
Automechanik
Elektrikář
Instalatér
Obráběč kovů
10(10)*
62(58)
17(17)
9(12)
17(18)
12(13)
*v závorce uvedené počty jsou k datu 1.2.2014
ODBORNÝ VÝCVIK V MÍSTNÍCH FIRMÁCH
Pro prohloubení praktických zkušeností žáků těchto oborů má škola smluvně sjednanou možnost
odborného výcviku v místních firmách, např.:
Obor Mechanik seřizovač – mechatronik
TRYON, s.r.o. Brumov-Bylnice
1
70
CEBES, a.s., Brumov-Bylnice
PGI MORAVA, s.r.o., Hostětín
Zálesí, a.s. Luhačovice
Groz Beckert Czech, s.r.o., Val.Klobouky
Obor Obráběč kovů
NTS Prometal Machining, s.r.o., Hrádek na Vlárské
dráze
TVD-Technická výroba, a.s., Rokytnice
WTA Group s.r.o. Nedašov
Tryon s.r.o. Brumov-Bylnice
4
1
1
2
2
2
1
3
Obor Automechanik
Valášek – VALA, prům. areál Slavičín
Rasso Vlachovice
Humeník autoservis Luhačovice
Petr Kratěna Rudimov
1
2
1
1
Obor Instalatér
TOP-TRIO s.r.o. Slavičín
Ladislav Bureš Vrbětice
5
1
Obor Elektrikář
Stanislav Skřek Elektromontáže Štítná nad Vláří
Vladimír Vašička Nevšová
ABM Hrádek s.r.o.
CAMO Slavičín
1
1
1
1
Všichni žáci oboru Kuchař-číšník pro pohostinství vykonávají odborný výcvik ve smluvně
sjednaných pracovištích u soukromých firem (pracoviště se měnila i v průběhu školního roku):
(26 žáků)
Obor Kuchař-číšník pro pohostinství
Lubomír Říha, Restaurace POHODA SlavičínHrádek
Libor Malaník – Vývařovna Hrádek na Vlárské
dráze
Josef Trčka, Valašské Klobouky
Domov pro seniory Loučka, p.o.
Topa-Rest, s.r.o. Valašské Klobouky
Hvězda Plus, s.r.o. Bojkovice
Restaurace U Kollerů Poteč
Domov důchodců Nezdenice
Hotel U Brány Uherský Brod
Petr Gabrhel, Uherský Brod, Na Láně 1977
Restaurace Pod hradem, Brumov-Bylnice
Hami Zlín Martin Malina
1
3
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
71
Anna Brůnová Luhačovice
LITOVEL Luhačovice
2
1
72
73
Download

Zpráva je v souladu s ustanovením § 17e odst